Goudsche Courant, vrijdag 15 april 1898

No 7556 Zaterdag 16 Ajil J898 37ste Jaargang fiouMHE mum Nieuws en Advertentieblad vor Gouda en Omstreken Telefoon No S9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Genten Groote lettws worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN IDE3 VEETEBaEmiSS w is de voordeellgite in X erlana arzaRsrt tegen SoEaèe onlataan door ziekte en ongelnkken nitgezon derd tnberonloBe Oitslnitend VKEH0ÜDER8 als AGKN lES gevraagd DB DIRECTIE f SCHIEDAMMER MNEVEE Merk NIGHTOAP Bonte Amerikaansolie 5 ƒ 6 S6 Cmquantio B 90 i 7 10 Foiaaiaa 6 80 a ƒ B SO Inlaadsche mesting ƒ i ƒ Vbbmaekt Melktw goede aanvoer handel ea prijzoii TFJj wel Vette Tarkeos red aaoToer handel traag 18 a 20 et per half KG Biggen voor Eogelaod redel aaoToer handel rrij wel 18 a 19 ot per half KG Magere biggen goode aanroer handel traag ƒ 0 95 a 1 40 por week Vette schapen weinig aanroer handel vrij wel J Zuig Lammerea aanroer handel ƒ ƒ Nuchtere kalveren goede aanvoer handel traag 8 a 7 Fokkalveren ƒ 7 a ƒ 12 Graakalveren aanvoer handel Aangevoerd 55 partijen Vaas Handel vrijwel Ie quai ƒ 2S a 24 2e qual 18 Jl ƒ 21 Zwaardere in prijs Noord Hollandsche 21 a ƒ 27 Boter veel aanvoer handel aöoopend Öoeboter 0 90 a 1 Weiboter ƒ 0 85 0 90 p Kilo ADV BRTEJi TIEN ONZICHTBARE 1 HEEREN en DAMES PRUIKEN TOUFëTS SCHEIDINGEN n verdere HAARWERKEN manten hH door 80L1EDE AFWERKING bg e P VAN WUNGAARDEN Coiffeur Kleiweg Oouda OMNIBUSDIËNST Oadernemer J X UOTH STALHOUDERIJ HOTEL STATION GOTJD A QEWIJZIGDB DIEIfSTEEGELIÏIG Aanvangende 18 APKIL 1898 flV De uren zijn Am terdamache tjjd H Op WERKDAGEN Van onda 8 46 Tm 1 80 nm 6 10 nm 10 54 nm Van Schoonh 6 80 m 18 Tm 8 nm 7 46 nm Op ZON en FEESTDAGEN Van Conda i SM im 6 nm 15 nm Van SclioonhoTen 8 30 vm 2 niu 7 nm Vraohtprjs ƒ 0 60 Retour 1 Afrit te Gouda Hotel Station te Schtmlionen Hotel de Hobd Aanbefelend jr N BOTH BEKROOND MET GOUDEN MEUAILLE ERAEFELIEN HOLH S Quina Laroche Eü Staalhoudende Q uina Laroche is de meeat krachtige en verêterkenda KINA WIJN Aanbevolen door tal va binnenen baitenlandsohe Geneesheerea Verkragbaar in flesachen i 1 90 en 1 00 KuiEi H HN Hom Hofleveranciers Zeüt Dbp6t te Gmda bjj den Heer A H TEEPB Apotheker en bjj de meeste Apothekers en Drogisten verkrögbaar A SLEGT NIEÜWEHAVEN GOUDA üereelt zich aan tot het leveren van bet $ Zeeuwsch Tarwebrood a 14 Cent per Kilo Dmk van A BRINKMAN Zn Qoada Openbare VEIIHOOPIN te GOUDA op DINSDAG 19 APRIL 1898 voorm 9 uur in en bg het lokaal Nieowsteeg E No 17 ten overstaan van den Notaris MONTIJN aldaar van de Goederen behoorende tot de onder het voorrecht van boedelbeschrgving aanvaarde nalatenschap van den Heer CORNELIS HERFST overleden te Gouda 4 Maart 1898 en hoofdz bestaande nit Goud en Zilverwerk en Juweelen KLEEDEKEN PENDULE enz enz VOORTS VAN en andere roerende goederen al9 Maboniehoaten en andere Kasten Tafels Stoelen Notenhouten Ojlinderburean Ledikanten Bedden en Beddengoed Kachels Fornuizen Spiegels Schilderyen Porcelein Glas Jin Bliken Aardewerk en verdere Huishoudelijke Artikelen eena partfl Boeken en Tfldschriften diverse Heeren en Damesschoenen en Laarzen als Bottines Molières Badaohoenen lederen Pantoffels enz EENE PARTIJ AFBRAAK en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden P AJRXJS Te zien des daags te voren van 9 12 en van 2 5 uur aRAKDB MAOABINS DU PrMemps NOUVEAUTÉS Wj verzoeken do Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Zomerseiiioen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JULES JAIUZOT C Paris Hetzelfde wordt dan omgaai d gratie en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vry van alle kosten aan huis met 5 verhooging Reenpeditie kantoor te Rozendaal N B Wat ia de besta inwrÜTUii tegen ivM Rbetunaldek Lenoenpqnen kortom Iinüiiï togen pijnen van allerlei MTd MerPain Expeller y g is met hst tam nm us ti irendei tegen = p Anker Patópeller Verkondliei Wg Boet du itMdl in ieder huisgesb 7 Aiikiir Paiiifxpel er Pnj 60 cent 76 cent en fl iS de fles li Vvorhaadeo In de meeste Apotheken en bg F A Biolilei t Oo te Rotterism Te GODDA by C LUGER Apotheker Markt en bg WOLFF Si Co Westhaven 198 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zetfbevlekking Onanie en gehe me uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIi G HoUandBche aitgave met 27 ath Pv qb 2 gniden Ieder die aan de verachrikkelgke gevolgen ran deze ondeugd lydt moet bet leeen de oprechte leenng die bet geeft redt Jaariyks duizend van een zekeren dood Te varkrygen bfl hetVerlags Ma zin te Leipzig Neamurkt 34 franco t eu inzending t q bet bedr ook in poatEflgeU en in eiken boekkandel in Holland H D VEEMEULEIT voorheen CRANS Co gtF Het orgaan voor drankbestrijding SLUIT SCHIEDAM rermeldt hei volgende in haar Fo bruarinuramer 1695 o 8 ê Onderzoek naar dranken Het Hoofdbestaur der Ned Ver heeft bij de heeren Boluinoh en VAN DEE Ufiue te Amsterdam de dranken fan den heer H D Vekmeülen te Ilage die hy ook ia dit blad aanbeveelt doen onderzoeken Het resultaat was dat er hoogatena sporen van aloohol in kon ivorden aangetoond zoodat ee niet tot de alcoholiaohe dranken gerekend kunnen worden 0 erige B werden geenerlei schadelijke beetanddeelen van welken aard ook aangetroffen Hoofdagent Firma DAM Kleiweg Gouda Te huur ofte koop aangeboden om terstond te a invaarden Bean racla tig an et iri g ericla t HËËRËNHlilS met TIIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een g root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiingr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eisehen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 OEllPlPELOPPEi bedrukt met Firma per 1000 stuks k f 2 f 2 50 en f 3 A BRINKMARÏ ZOO Lange Tiendeweg D 60 Gouda Telephoonnummer 82 BIJ ZAADHAUDEL KLEIWEG I Gesorteerde Bloemzaden J geschikt om baiten te zaaien 12 pakjes in schoonste soorten 0 5025 1 Gekleurde zakjes met Bloemzaden Toor binnen en bn ten 12 stuks ƒ O 75 25 1 40 Per stuk 0 10 Aanberelend J P HOOFTIIAII SBMBEFOnMTEEi P D 1KB OüDE Men wordt verzocht op t HERK t letten UIT HBT MaGAZIJH TAN M RAVENSWAAY ZONEN QOSINCHEM I fflra M ERS Jz N B A U bewijs ren echtheid it oachet en kurk steeds roorEi D ran dan naam der Firma P HOPPE Deze THEEËN worden afgeltrerd in verzegelde pakjes van vijf itoee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en iPrgs voorzien van nevenstaand IMerk volgens de Wat gedepoineerd Zich tot de nitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAART L2S Buiteolandscb Overzicht Alle bladen te New York zgo eeDStemmig TftD oordeel dal de oorlog zal aitbrekeo tenzy Spanje toegeeft aan de eiscbeuTao de Yereenigde Staten De Seuaat sette giatereD de beraadalagingeD Toort over de oioties door de coiumiasie voor de baiteDUndsohe zaken voorgesteld De zitting M veet kalmer dan de ran gisteren Senator Hoar gaf den raad alle denkbare pogingen aan te wenden om een eervolle oplossing te vinden alvorens men zich in een oorloiï bfgeeit Hy prgat de pogingen die president Mc Siniey ten gunste van den vrede beeft aangraveod en besluit zyo redevoering met te zeggen dat naar zijn meaning de oorlog niet onvermydel k is zelfn na niet Een groot aantal Senatoren hebben bon voornemen aaDgekondig om nog ti sprnken zoodat een Bteoiming zeer oawaarscbynl jk is vóór beden In diplomatieke kringen wordt gesproken van een hernieDwing aa bemiddelende pogingen der mogeodhedeo op meor stellig afgebakende grondslagen Tocb houdt men algemeen den oorlog voor Dmtreoi odèuTadroï dïen Sé fföffosfiwaa vaD president Mc Kioiej op de Cubanen beeti gemaakt is nog nieti bekend Ën tooh mag deze niet minder belangwekkend beeten dan de indruk op de Spanjaarden en de Amerikanen aangezien het tocb in de eerste plaats by dit gexbil te doen is om het geluk der Cubanen c Te Londen gelooft men in gezaghebbende kringen dat de lezing van de boodschap de opstandelingen wel zou kunnen beVegon den wapenstilstand aan te nemen en zelfs toe te atemmen io eeo balve autonomie liever dan 2icb eeo Amerikaansche interventie op den hals te balen die niet de onmiddellyke onaf hankeiykheidsverk ariog ten doel zou hebben Ook is men te Londen van oordeel dat de qoaestie van vrede of oorlog voor de Ver Staten meer een zaak ia van plaatselyke poli tiek dan van meoBcbeiyitbeid De neiging van bet Congres om oorlogzuchtige moties aan te nemen wordt daar verklaard door het verlangen om voor de aanstaande verkiezingen in den berfst btt chauvinisme der kiezers te streelen Een vredelieveode oploasiog wordt nog altgd mogeiyk en zolfs waarschynlyk geacht daar het afkondigen van den wapenstilstand en de waarscbijuiyke aanneming van dezen door FEVlLLETOlSl HARRY SHARPE de agent der geheime politie Bawin naar het Engelich S Deze kwam echter alleea om de eweep weer in den koker te zetten die hy er bad uitgenomen om er den stalkHeoht mede te dreigen Na de zweep weer op haar plaats gezet te hebben trad hij weder op den knecht toe tKom sta daar niet den heelen nacht te peuteren 1 snauwde hij Ben je nu nog niet klaar F Waarom sta je daar te kijken als eeo idioot yZe ze bebben nog geen drinkeu gehad meneer zeide de man i Ën u zult er laat mee hebben als ze niat eerst nog wat gedronken hebben meneer ifEn waarom haal je dan geen water Maak voort I Haal de emmers I k zal je wal helpen een beetje haaat achter de laak te zetten Hemolaohe goedheid Wij verliezen raeer tyd dan wanneer wy mat de oude paarden hadden doorgereden yBe pomp en de emmers zyn achter de scbunr meneer zeide de man terwijl hij soo hard bij kon wegliep UDderwood volgde hem op de hielen Be 3 hart klopte him in de keel toen hij de beide mannen aabter de achnur zag verdwignen Zij zouden binnen enkele noiaaten terug konen toch aarzelde de de opstandelingen aan de Vereenigde Staten bet voorwendsel voor oomiddellyke vyaodelijkheden zal ontnemen en wekere mogendheden besloten scbgnen te zyn om tydens de schorsing van den kryg druk te oefenen op Spanje ten einde dit ryk te bewegen om biRneo de grenzen vao het mogelyke aau de biliyke eisehen der Cubaoea te voldoen Zoo wordt altbau nit Londen geseind aan de Petit Bleu De Koningin Regen tea van Spanje heeft het besluit getaekend waarby een inscbryving wordt geopend voor de nitbreidiug der vloot De vervroegde byeeoroeping der Cortes had plaats na een zitting van den miojsterraad onder voorzitterschap der Reg Bt s waarin Sagasta zeide dat de regeering deri toesland hoogst ernstig acht en dat dit het noodg maakt de meeqing der natie te vragen waarmede de regefring wil samengaan Een der ministers zeide in een ooderhoad fJat het fonfliot zyo einde nad rt Spanje ia zeker van zyn rechten en gereed om zyn eer en zyn grondgebied te verdedigen en alle ge beartijkhedfo onder de oogen e zien De debatten over het ontwerp Ooremang Oe Vrieudt in den Bilgiscben Sf naat leveren nieis Dieuwf amyüüemënCeiï irffén o r est TLe Jeune en Bara met de strekking om h tontwerp tot wet to verbeSeu in den vorm WBiirio htt vroeger door den Senaat was aangenomen Op voorstel van DercampsDavidHord de stemming orer bet geheele ontwerpop heden bepaald Verspreide Berichten FaANKltUK De raad van orde van het Legïoea van eer zal d beslissing over Zola eerst na afloop van het proces laten vallen om den BrbyD te vermyden dat bet de uitspraak van de gezworenen wil infinenceeren Uit Rome wordt aan de K5 a Ztg gemeld dat onmiddellyk na heropening der Italiaansche Kamer de regeering over de Dreyfos zaak zal geinterpeleerd worden De minister van buitenlandscbe saken Visconti Venosta moet persoontyk van Dreyfas onschuld overtuigd zyo Hy zal intasflcben op grOnd van de raison d étatc geen ander antwoord geven dan de onderstaatasecretaris Bonin reeds gegeven heelt dat namelyk Italië nooit iets met Dreyfus is maken heeft gehad IntuBScben is uitgemaakt dat overste Pianizzardi uit Parys ternggeroepeii jonften De teugels lagen los op de ruggen der paarden die reeds ongeduldig stonden te trappelen Eensklaps vermande Ben zich slapte van den bok greep de teugels klom weer op zyn zitplaats nam de zweep uit den koker keek eren naar don stal waar hij de beide mannen reeds weder om den boek zag verscbyneo ieder met een emmer water in de hand en zoader verdere aarzeling trok hjj de teugels aan Pats 1 ging de zweep Eenig gesnuif van een der paarden een gil uit het rijtuig en voorwaarts holden zy lan 8 den bardbevroren weg Toen de pairdan den groolon wtg hadden bereikt liet Beo ze gedaohtenloos hun eigen gang gaan Ia de opwinding van het oogenblik wist hij zelf niet goed wat hij deed Het gevolg was dat zij verder dan afgekomen weg opgingen inplaats van terug naar het dorp en het station Deze vergissing natuurlyk genoeg voor oen jongen ja zelfs voor een man in zijne omstandigheden besefte hy op hetzelfde oogenblik toen ze plaats had toen was het echter toch reeds te iaat om baar te heratellen Hy zag Uoder wood en de stalknecht hun emmers neerzetten en als bezetenen het rytutg achterna rennen Zy schreeuwden als waanzinnigen jrHei bo 1 hei ellendelingen I gilde Underwood tegen de paarden Zy euüen het ry tuig tot gruis slaan zoo zeker als iets 1 Het zal de dood van de dames zyn schreeuwde de stalknecht Beidea waren ia de stellige meaning dat de paarden voor het een of ander geschrokken waren en er van door waren gegaan D ck was als dol Hij zag Ban rechtop op den bok Bittssi maar bet wai ta wordtHy wordt dezer dagen te Uome verwacht Deisterhazy bladen welke geen ri ad hebben jweten met de ontbulliDgen van de Siéo i nemen thans alle hun toevlucht tot da takek overata Vou Scbwarzkoppeu als een door isterhazj beetgenom n slachtoffer der FrUpe contre espionnage voor te atallen De xIufHsigeantf verklaart dat de onthullitigen vaun Gasella een wraakneming van Vod Schjfnkoppen zyo die van woede kookt omdat argeloos io alle valstrikken geloopeu i Bt rytuig van den ouden generaal de Qallpt is eergisteren by bet rundpotnt van de Oba s E y éas aangereden door een voertuig dat Tan een anderen kant aankwam De genakil viel op den grobd ea werd gewoud zyn toestand was gisteren niet onbesnd DuiTSClILAMD Vpbena de Lombardia een Milaansch blad is fb taliaauscbe minister van buiteulandache zakm genegen aan Panizzardi toe te staan in het I nieuwe proces Zola te getuigen als hy daartoe wordt opgeroepen Ook heet het dat de minister bereid is in de Kamer uitvoerig t aatwoordeu op een herhaalde interpellatie orer de zaak Dreyfus en de houding van Faoizaardi tegenover de laatste outhulliogen van jU Siècle rjIIIUBl AWl Diiudag ifl te Cardiff de aaoftekondigde vergadering gehouden van afgevaardigden der Welsche mijnwerkers en der patroon De vergadering üpp echter op niets uit aangezien de patroons verlangden dat de arbeiders afgevaardigden vo uiacbt hadden en die badden zy niet Zy zullen nu trachten die te kryKdn maar het achynt twyfelachtig of zy daariu slagen zullen De Welsche mynwerkera zya DOg slecht geurgaoi e rd en hebben kort voor het uitlireken vau de werkstaking getoond dat zy door geen leiders geregeerd wilden zyn De mannen die honne belangen tot dien tyd hadden voorgestaan werden afgedankt omdat zy de Werkstaking ontrieden Enkele patroons hebben 10 pet loooaverhooging toegestaaOfen huQ werkvolk is daarop weer aan den arbeid getogeu Deze myneu maken na by de steik gerezen piy en goede zaken Griadstone beeft 1000 pd st gegeven voor een nieuwe kerk te Sbotton Hawarden By bet ongelok te Bistey veroorzaakt door do locomotief die een trein mot vrywilligers oasr Londen mpe t terngvoeren en met groot uonker om te zien of hy de teugels ia handen bad vlloud ze jongen I houd zei trilde hy met beide armen zwaaiende j Spring op den boom en zie de teugels te pakken I Gauw I ie zullen gelei van ja maken ala je ze niet tot staan kunt brengen Terwijl Underwood al gillend achter hot ryluig aanholde maakten de paarden een moeien bocht op den wog en renden toen een hreedeo zgweg in als werden zij door eece vaste hand bestuurd Toch had Underwood jcon erg in het geval tot hg bemerkt hoe Beo de zweep in de hand hield en deze flink op de paarden deed neerkomen waardoor zy mot nog grooter wildheid voort holden en eindelijk in de duisternis verdwenen hem weinig of geen hoop latend z ooit te zullen inhalen Omziende zag Ben nog hoe l ndcrwood als sen bezetene met beide armen zwaaiend langs den weg vloog Hij scheen zyn verstand verloren te hebben Hg holde maar steeds voort als was hij werkelijk in da veronderstelling dat het hem gelukken zou het rytuig ia te halen En niet daa nadat er reeds lang hoegenaamd geen spoor van het rijtuig meer te zien was slaakte hy zijn wilde jacht als kwam toen de doellooshoid er van eerat bij hem op Haastig een pistool uit zijn zak halend zond hij den vluohteliogen een schot achterna hopende daardoor nog een der paarden te treffen Te knal word door echo s weerkaatst die zeker sedert jaren niat op deze wyze waren wakker geaobud Overigens had het geen ander gevolg dan de paarden te verschrikken en ze daardoor indien mogelijk tot nog grooter snelheid aan te zetten Verder en verder renden zij terwijl Ben teugels en zweep stevig vasthield Hy boorde l et schot en verwachtte reedt half n der paarden geweld tegen den trein aanliep zyn er veel meer gekwetst dan men oorapronkelyk dacht Hou getal wordt op een 150 opgegeven Veto kwetsuren zyu toegebracht door geweren die uit het rek vieleu hoofden kneuxende en tanden uitstooteode TuaïiJB De Paus beeft aan de Tarksche regeering laten weten dat er zyns inziens geen termen zijn om over te gaau tot het in bet leven roepen vau eene Tarksche legatie by den Heiligen Stoel Rusland Te St Petersburg Moikou Odessa en Kiew zyn politieke Bnmenzweerderg gearresteerd meest maoneiyke en vroawel ke stadeaten China De samenzwering welke in bet pateis van den keizer van China ontdekt is moet ten doel gebad bebben bet vermoorden van Li Hüog Cbaug en audere beambten die China aan Rusland verkocht heeten te bebben De keizerluweduwe muet io bet complot betrokken zyo Vbbbehiode Staten Hoe groot de opgewondenheid der Amerikanen reed was reeds lang voor de thans baagende qnaestie zulk een ernstige wending bad genomen zegt het volgende bericht uit New Yotk L o umoeu v v p btiire Baken Elk oogenblik TerBcbynen er extra nammers met opvallende opscbriftso en titels De laatste bericfalen worden zelfs rood gedrukt De rolkstbeateis slaan evenaens geld nit de oorlogszuchtige stemming Eiken avood wordt bet volkslied gespeeld wordt met vlaggen gezwaaij en igedauitc in vaderlandsliefde voor de 8ter en de streepenc Ceeta Te Uetbymo zyn opstandelingen in bofsing gekomen met Russische soldaten die vee wildea terughalen Er werden geweerschoten gewisseld De Russen sluiten het dorp in en bevelen de ontwapening Afrika Io bet binoentaod van Sierra Leone ia een yendeliog de Rev Bompbrey door d inboorlingen gevangen geoomeo Of zy hem gedood bebben of als gyzelaar honden is oubekead Volgens een telegram van Reuter brak er brand nit in eeo kraal te Swazieland Twee regimenten Swazies rukten uit om den brand te blusscben maar raakten met elkaar aau bet vechten met bet gevolg dat een hoofdman en te tien neerstorten Ket eerste werd gevolgd door een tweede ectiter met even weinig gevolg Na het eerste oogenblik van verbystering keerden Underwood s kalmte en tegeawoordighaid van geett spoedig terug Die jongen was een bedrieger een apton hy drong zich vermomd aan my op I Wie kan hy geweest zynP Alle duivels moet ik de zaak nu toa slotte door zoo ii ellendigen jongen verliezen P riip hij uit terwijl hg ongeduldig den weg op ea neer liep Hy keek naar den stal en zag hoe de man een gezadeld paard naar buiten bracht Zit er gang in dat beest vroeg hyopboescheu toon gJa meneer u kunt het rgtuig inhalen niettegenstaande den voorsprouft dien zij op a hebben U zyt niet zwaar on dit paard zal vliegen alaof het vleugels bod fGoerl En de jonge man wierp zich in het zadel Als ik dien jongen inhaal dan vermoord ik hem al moet ik er ook voor hengen riep hij uit al zijn tanden latende blinken Voort ging het over den harden grond zóo snel als was het een rit op leven en dood de zwaar beslagen hoeven van het paard kletterden als faagelsteenen Terzelfder tyd ratelde eeo karretje mk naast bom De koelsier die de taugels fo handea hield was de vermeende landlooper met iet groeae verband over zyn reofatsroof