Goudsche Courant, zaterdag 16 april 1898

IhillU 6 80 7 86 8 10 8 86 10 0 18 0 9 64 Hgordrgclit 1 88 ff 8 4S ff ff ff ff Ni uw rkeik 7 8 ff 8 49 ff Oufdla lAt ff M ff ff ff ff Sattei4 m 7 7 16 8 88 C6 V SI 0 88 0 47 10 13 BottuiUm 4 46 6 61 t 16 8 61 7 86 8 Cpell 4 66 8 08 ff ff ff 1 Xiiuweiluik 6 04 U ff ff ff a HoordnoM i U U ff ff ff t a d IT 8 96 0 8S 7 1 7 46 8 Vs 189 99 106 108 101 1017 129 185 t Bet met de Willemsbrug in aanvaring geweest zgode btoomschip Batavia III is ter reparatie naar de werf van den heer Wilton overgebracht Op de Beurs te Rotterdam ging gisterenmiddag bet gerocht in de afdeeliog der graan handelaren dat de oorlog tusscbeo de Vereenigde Staten van Noord Amerika en Spanje wae uitgebroken By den efPectenhandel was evenwel geen officieele bevestiging van dit gerocht ontvangen De pryzen der Amerikaansche maï i waren gisteren als een gevolg van het gerucht f 3 gestegen Uit Barnèveld sohryfF men aan de Arob Ct Alhier is brand ontstaan ïn een boscb een jarig hakhout toebehoorende aan deo beer H M Hartog op Denoenbroek Het bopcb ia geheel verbrand en is circa 2 hectaren groot Naar men meent is de brand aaogeatoken door een paar jongebeeren De politie meent ze reeds op het spoor te zgn Iemand Ie Leiderdorp waa bezig een beerpat leeg t maken Hij bad meermalen last ven overvallen eo waaraebgnlgk is hg ook door aalk een overval in den pnt gevallen Bg werd er levenloos uitgehaald Zoo zg ontvoerd zgn 7 Uit Arnhem wordt gemeld dat ainda Zaterdag oit de ooderlgke woning aldaar wordt vermist eeo 13 jarig meioje dat btootsboords en op klompen door de moeder om een boodschap was gezonden en sinds niet meer is tarnggekeerd Men vermoedt dat het kind ontvoerd is By de politie is de opsporing verzocht Op tweedan Pinksterdag wordt door deo christelyken geheel ontboodersbond een velddag gebonden op Velserbeek het buitenverblijf van baron Van Tuyl van Öerooskerken te Velseu Spreken zullen 20 dames en heeren Er zallen tyo twee ztnggezeUchappen Exrel Directe SpoorwcgverblDdlDgen met GOUDA 10 11 11 19 f ff ff 10 80 11 83 8 40 9 1 Winterdlenst 1897 98 Aan evaogen 1 October Tt d vao Greenwich eODDA KOTTZ Di H 6 82 61 14 7 81 7 60 6 80 9 00 SODDA DEN HAAG Oouda 2eTflihutHnMoerkap Ue ZoetermMi ZegvMrd Voorburg s Hftgt S 7 80 S 80 9 16 0 8 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 6 64 6 117 84 7 68 8 83 8 64 10 10 88 11 10 ÏM 7 48 8 48 ff ff ff 18 40 ff ff 8 04 ff 10 18 Ï Z 7 68 8 61 ff ff ff ff ff 18 61 ff ff ff ff 8 16 10 81 V 8 07 9 03 ff ff ff ff 1 06 ff ff ff ff ff ff ff 8 89 10 88 iH 8 1 9 08 9 48 9 E4 10 44 11 46 18 46 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 1 88 8 10 8 04 8 84 9 88 10 88 11 6 11 44 8 O l D A U T B 1 O H T Umit 6 80 8 84 7 68 8 81 9 07 10 19 10 67 18 00 18 68 8 80 8 17 4 88 8 06 Oiuleir 6 8i ff ff ff ff n l4 ff 8 87 7ro rd6a6 48 8 10 11 88 8 46 Utrwht 8 08 7 4 8 88 9 0 9 89 10 61 11 46 18 88 1 96 8 08 DEN HAAG GOUDA aHlgg 6 48 7 80 7 48 8 86 9 41 10 1111 87 18 881 86 8 44 3 40 4 06 4 33 6 30 6 18 Voorb 6 68 ff 10 17 ff ff 1 41 ff 4 39 6 18 Z 2 lgw8 6 10 88 1 66 4 13 6 80 l2er H 17 10 48 8 08 6 04 M Qmid 98 7 48 8 13 9 03 10 1610 6411 67 19 608 17 3 14 4 08 4 88 6 168 6 10 1 U T K E C H T G O D O A Utnoht 6 33 7 46 8 4 9 80 10 16 10 88 11 88 1 3 08 3 66 4 4 i 36 6 66 7 66 Woerden 6 68 8 06 10 88 ff 11 66 4 18 7 13 Oudewater 7 07 8 14 10 46 r ff ff ff 4 84 10 84 10 84 C4 7 89 8 69 11 11 11 18 Ooud 7 88 8 87 9 88 9 68 10 69 11 10 11 11 1 88 8 4 4 87 6 80 8 07 7 8t 8 8 9 4 lO M 11 10 AMSTIRB AM GOUDA AjuUrdwO 8k 7 01 8 1 9 01 10 49 8 11 i M 4 41 19 7 41 M Otti 1M 01 IJl IMI 11 11 U U M Ml HJt GOUD A A USTEKDAM Boud 7 ll 9 48 10 67 18 10 4 11 6 80 7 11 8 86 10 17 10 86 Ijuterdui C 81 8 1 947 10 10 1 8 1 18 1 11 8 6 10 11 lUl twee gfliiffécceerdeD gedood werdeo Of do brand geblascbt is meldt Reoter oiet OOIT£N£UK De Neie freis Pressec verbaalt vao eea koopman t9 Weeneo die dpzer dagea over Bremen een lading katoen alt Savannah ontvuig waarTBD een der balen tea tmoen dooi met een ontplofbare stof en een loot berilte De koopmaD gaf het geval by de pJitie aan die een ooderzoek heeft geopend Men acht de naak van groot gewicht daar ftel rerzekeriog maatachappyea reeds lang klagen dat herhaaldelijk op onbekende wijze brand is ontstaan op Amurikaanscbe katoenbooteo Egypte ZooaU men weet zgo onlange geralien an pest nit Djeddab gemeld Eeedi in het vorige jaar ia daar een kleine epidemie geweest toeo de Mekk aogera lerngkwameB Ër kwamen toeo 76 eroatige goTallen voor met 63 doodeo maar over het algemeeu was de ziekte niet hevig en vele lijden behoefden uaaweiykn het bed te hondeo eo waren oa vyf of zes dagen weer beter Het bleek toen dat vooral de bewouers van de Arabiiobe kust tosichen Maacate eo Aden warea aaogetaet die veel verkeer met EageUeh Indië bebben en er werden das dit jaar zeer strenge maatregelen genomen eo scherp toezicht gehoudeo ZoobIb altgd efeowel zonder afdoend aoccea want ook ditmajal kwamen er na den terugkeer der pelgrims gevallen van peet voor een zeatal sterfgevallen in den omtrek van Djeddab en eenige in Djeddab zelf Voor bet oogeoblik is de toestand oog niet gevaarlgk maar het is waarschyoiyk dat de voorwaarden van verspreidiog de temperatoar enz nn gnnitiger zullen zgo dan verleden jaar en ats de ziekte zicb nitbreid is die zaak Toor Saropa niet zonder beteekeois Eeoiga regeeriogen hebben den gang naar Mekka dit jaar verboden naar onder de raim 5000 pelgrims die reeds Suez gepaneerd zya hebben toch ook een aRutal Russen en Bosniër en Algeryoen door wwten te sluipen BINNENLAND Het staat nn vast dat onze Koninginoen beden met een specialon trein te acht uur s ochtends te Paryi zullen aankomen om vgf dagen later in den avond van den 20a Aprtl uaar Canues door t gaan Zy zullen aan bet Hotel Continental afatappeo Het programma van hetgeen de Koninginnen hier znllen doen zal wb o worden omfemaaki hetgeen het incogoito reizen onder den naam vao gravin Van Buren zal vergemakkeiyken Een uit itapje uaar Versailles is in overweging Maandag zal er een dejeuner plaats hebben in de spartemeDteu van ouzcn gezaot waaraan vermoedelgk een twintigtal genoodigden zullen aanzitten onder ben noemt men minister Haaotaox den tegen woo rdigeo Franscben gezant bg oos Hof en diens voorganger Legrand den raad van l egatie jbr Tan Weede en ecbtgeooote deo consut geDeraal Van Lier het gevolg van Hare Majetteilen en ttit de Nederlandse he kolonie den voorsitter der VereenigiDg voor liefdadigheid met mevr Baisman en dan secretaris dier voreeuiging De ontvangst heden aan het Noorderatatioo geschied zonder eenig coremooieol Enkel onze gezant en niemand van da Fransche regeering zal by de aankomst tegenwoordig zgn Het vertrek van Hare Majesteitan op den 20o maakt bet mogelgk dat gelfk trouwens reeds vastgesteld is president Faore haar zal gaan bezoeken Aan het ministerie ran oorlog beeft tusichen bet hoofd van het departement en de ministers van Binnenlandscbe Zaken en van Marine een conferentie plaats gebad over de vaststelling van het antwoord op het Kamerverslag over de dienstplichtwet Vaa het plan om heteind exames de sgert burgerseholen van verschillende provii door céoe commissie ts doen afoemen is sooveel de provinciën Limburg Noord Bi it Zeeland betreft door deo minister ras loenlandsche zaken afgezïpn Voor i dier provinciën zal een afzonderlyke comm worden benoemd In de groote hal van het nieuwe pos itoor te Amsterdam zal een in marmer g iwen borstbeeld van H M de Koningin irdeo geplaatst waarvan de uitvoering ii op agen aan den beer Bart Van Hove de gi j afmeting der omgeving en deaanzienlgk ogte negen meter in aanmerking nemende rierp hg eeo meer dan levens groote baste rvao het model in gips thans op zijn at liei sreed staat f O Oll terwijl ait de daardoor mindere aitgaveo die vroawen betaald konden worJen en er aUdau voor den soldaat toch niet minder groenten zon oveibigven Ook kon in da contracten van levering worden bepaald dal sommige groenten na levering door de z org van den aannemer moeten worden scboongemiwkt en zoodanig gesneden dat ze gereed zgn om gekookt of bereid te worden Door dezen maatregel zou menïg milicien een pak van het hart vallen Uit Don Haag meldt men dat de burgemeester Jbr de Beaufort aan longontsteking in lichten graad scbgnt te Igden By informatie aan de beat iogelich ia gebleken dat een verbaal io bet Dagbl als zon op den a s verjaard Koningin Wilhelmioa bare verloving openbaar remaaki met deo tweeden Saksea Weimar van a tot z verzoni zelfs geen sobgo van waarheid daara grondslag ligt bron earl van irden vao Als een nieuw staaltje van belangstelling van bet Nederlandscha volk in de publieke zaak kan volgens het Dbl v Z H de Dindag in Den Haag gehouden gemeenteraadsverkiezing gelden pr ten In de drie districten bleven van de 13 973 kiezerj 65 pCt w Het ergste maakten bet de kiezers in het derde district Daar kwamen van de 5024 kiezers slechts 1505 op lo twee der boreaax daar werden respectievelgk slechts 163 en 175 stemmen uitgebracht Het Kamerlid Van Kerkwyk is zoo gdals hersteld en beeft sya gewone opgew tbeid terag hg hoopt aan de aanstaande werkzaambeden deel ti nemen Juist was de heer Van Kerkwgk 35 jaar onafg keo lid voor Zierikzee Voora soog gaat ffoiet naar het buitenland Van de weinige comparanten vonden bovendien nog 107 gelegenheid om niettegenstaande de eenvoudige inrichting der stembiljetten bon stem van onwaarde te doen verklaren merlangs Waar by dergelyke wgze van handelen bet resoltaat al niet van afhangt merkt het blad op Nieawe vrachtpryzen zullen worden ingevoerd voor het vervoer vao reizigers eo bagage toBBohen de stations Amsterdam Haarlem den Haag eenerzyds en Valkenborg anderzyds Gemengde Berichten In de N R Ct wgst een inzeoderlrop dat de bereiding van het eten in de ka nes in de laatste jaren een groote verheteriogkeeft ondergaan Alleen bet schoonmaken der gpenten geschiedt oog op de oude manier T Wat betreft het acboonmakeo van de éird appelen zegt het reglement op deo inweojigen dienst der infanterie art 116 De aa ppelen worden geschild of geschrapt ddf de Bo datea die aan de menage deelnemen rwgl van het schoonmaken der groenten n rgens sprake is ook niet in de contracten betroÊléDde de Ie ering De groente moet echter i orden schoongemaakt en derhalve geschiedt het eloor den soldaat Niemand zal het afkeuren dat de soldaat zijn eigeo aardappelen leert schoonmaken te velde zal hem dit te pas komen en is er meermalen geeu andere gelegenheid Ook heeft hg meermalen een appel of peer geschild zoodat sar eYe88 iBfrï p e tlMifir§Sdl s cBy sr Stel o echter voor lezer onze nienw ingedeelde miliciensambaebtBlieden onderwgzers kantoorbedienden reizigers muzikanten schilders etudeDten enz enz t bloemkool boerenkool witte kool roode kool knolrapeo sogboonen andgvie wortelen salade kroten prei en uien schoonmakende Zie dat kan men dan ook ras hen niet goed vorderen Wel is by dit schoon maken een sergeant of korporaal tegenwoordig doch ook hao kennis omtrent het schoonmaken van groenten laat dikwyla te wenscben en bon tegenwoordigheid dieot dan ook alleen om er voor te zorgen dat niette veel versneden nordt en dat by het sohoonmaken van wortelen knollen enz niet te veel stokjes rauw verhuizen naar de maag van hen die ze acboonmakeo en anydeo Het gevolg van een en ander is dat de groente veelal niet naar behooren wordt schoongemaakt en dat veel verloren gaat Wensobelgk zonde het daarom agn dit sohoonmaken duor vroowen te laten doen althans van die groenten welke bezwaariyk door niet desknndlgen knoaen worden soboongemaakt eo gesneden zooals bloemkool boerenkool witte kool roode kool koolrapen sngboonen andyvie aalade prei uien enz 66 6 08 6 09 6 18 6 86 8 60 ll Jl 18 18 11 88 ff 11 86 ff U 48 11 61 18 88 8 9 68 18 86 18 88 18 89 ff ff ff ff 18 48 ff ff ff ff 18 16 1 68 4 4 16 6 1 ilOTTÏKBA H 8 O TI D A 10 19 11 86 11 60 18 87 1 44 8 48 8 5 7 4 68 1 84 6 40 8 45 8 10 4 10 8 88 4 4 4 60 4 67 6 04 6 10 1 64 8 01 8 08 9 14 10 89 10 88 10 48 10 49 3 09 4 06 4 89 11 64 18 08 18 47 9 47 10 18 6 66 8 86 10 17 10 7 10 10 84 ff t 84 7 18 8 48 10 41 8 84 8 60 6 08 Kosten behoeven hiermede niet gemoeid te gaan daar gevoegelgk het ration groenten van f 0 02 per man gebracht knn worden op lior nit Haarlem en SInit Schiedam oit Amsterdam en twee mozïekkorpsen Eaphoniftoik AuBsterdam en Broederband ait Kampen De velddag zü te 10 aar aanvangen De heer M Deo Hartog indartyd ontslagena s onderwyzer te Amsterdam heeft tegen 15 April voor de ondersteaning nit de weerstandskas van den Bond van Nederl Onderwgursbedankt Het bestaar deed f 4000 van de weerstandakas inscbryven op het Grootboek Tegen een hoofd aener bgzondere schoolin da provincie Groningen is procesverbaalopgamaakt wegens bet onbevoegd a toefenender geneeaknode t Op de Maas tegenover da Parkkade te Rotterdam waren eergistermiddag een tweetal stoombaggermolens van den beerA VolkerLz aan het werk toen plotseling lich in de bag geremmers de overblytselen van een menschetyk heb am vertoonden Het bleek dat ter plaatse bet lyk van een onbekend manspersoon vermoedelgk een scbipperskuecht van den bodem der rivier waa opgebaggerd De overbigfseleo werden naar het lykeohuii op de algemeene begraafplaats ovargebraobt en door de pDlitie werd zooveel doentyk het signalement opgemaakt Men beschouwt het thans als zeker dat de PerniBser sloep Johannes Gornelis P R 6c schipper Jacob van Vliet met man en muis in de Noordzee vergaan is Tgdens den sneeuwstorm werd de sloep Donderdag gezien aan den binnenkant vao de Doggerabank door de bemanning der sloepen Gnaltherie van Weezelt en Jaeoba Maria en zg moet toen te veel seil op gehad hebben De beide sloepen waren geheel dicht gereefd Van de opvarenden wareo de schipper eo 2 matrozen gehuwd en 10 ongehuwd Het schip is tegen verlies verzekerd Ia er goad op Samatra Onder dezen titel komt in de Sum Ct een beschouwing voor waarvan de slotsom is dat aan allen die kapitaal beschikbaar hebben in overweging wordt gegeven de handen ineen te slaan en oen ernstig onderzoek in te stellen naar den goudrykdom van dit gewast Het is ontwgfelbaar of zulk een onderzoek moet tot verrasieode nitkomiten leiden p ö lu do vorstff planlB ds belanghebbenden ter kuste te moeien aansporen te trachten da eersten te zgn Degoadrykdom van Sumatra begint in Nederland en zelfs daarbuiten reeds eeo onderwerp vao ernstig U tdenken te worden cd bet ia te verwonderen dat de Earopeesche kapiialibten in da laatste jaren zoo gewillig gestemd voor Indie oiet reeds veel eerder hun aandacht daarop hebben gevestigd De bier begraven schatten moeien niet ia vreemde handen komeo Zg zallen misschien de machtige middelen worden om Sumatra s vregütervende welvaart weer te doen opduiken ons in staat stelten aan onze kinderen alles te geven dat dezen voor de toekomst noodig kan ayn 8 80 8 61 9 68 ff ff ff ff ff ir 8 48 9 10 10 18 8 17 7 86 6 87 ff 8 84 ff 8 41 ff 6 47 7 66 8 08 8 09 8 18 8 86 6 36 10 04 10 88 11 18 10 11 10 18 10 86 10 84 10 64 11 80 9 87 10 09 9 47 64 ff 10 01 10 07 10 89 8 6 4 6 66 7 46 8 80 7 117 66 9 8810 03 ff M I ff 48 ff ff 9 69 7 48 8 88 10 1010 81 9 07 lO Oi 98 I 9 86 Uit Blora verneemt de sSemarang Ot c dat in die afdeeling wederom gruweiyke moorden hebben plaats gebad en wel op Olantia onder Fanolan en io de desa Peting onder Randoeblatoong Men rond namelyk dezer dagen op eerstgonoemds plaats een inlander badende in zgn bloed met een gebroken schedel ten gevolge van een hem nit minnennyd toegebrachten hnoppelslag zoodat er vrees bestaat voor he bthood van zyn leven terwyl den volgenden dag op de andere plaats de kamitoewn op wien in den laatsten tgd tot 3 maten toe geBcboten is geworden zonder hem doodelgk te treffen eindelgk met een vnurwapen werd vermoord Bg die gelegenheid moet de moor denaar tflvens de vroaw van bet slacbtofEbr toen zg te balp kwam een arm hebben afgekapt PosterUen ep Telegraphic Bg Koninklyk bealait van 30 Maart 1898 no 32 is aan den ingenieur der telegraphic A E R CoUette werkzaam by het hoofdbeatnnr da titel toegekend van Ingenieor der 1 graphie in atgeme aen dienste en zgn bg het Boofdbestnur benoemd met ingang van 1 April tot Hoofdcommies de commiezen C C Maller n Q G Bacbiene tot edjonetcommies de late klerken G J JRoel P C S Tarborgh en O J E A Graaf van BjUndt tot Ie klerk da 2e klerken A F K Trippelaar B S Petera en de adaibtent J E de Graaf tot adsistent H A Meger F Gr L Watschor Mej J Wamsteker en H J Quirie Benoemd = 1 April Tot brievengaarder te Scbinuen P J Dohem 16 April Tot adsistent te Schagen D J Petrie thans conductenr der brieven malen 3e kl ten spoorwegpostkant ore no 1 stand pUats Amsterdam tot brievengsarder te Baarloo J Govaarts 1 Mei Tot commips der telegraphic Ie kl de commies 2de klasse H Groeoeodyk te Am tot adsisteat te Rotterdam W J de Bgl thans conductenr der brievenmalen 2e klasse ten spoorwegpostkan tore oo 2 standplaats Antwerpen lot brievengaarster te Zondert Groot en klein I R Hoffmann wed W I R A G Cramer von Banmgarten tot brievengaarder te Kiel Windeveer S Deth mers en te Gent H A M Gerrits Verplaatst 1 April Detetegrafi t J H de Back van het bgpost en telegraaf kan toor Amatetdgk nnar het Hoofdtilegraafkantoor te Amsterdam de klerken dor posteryeo en telegrapbie 2 kl M van der Hal vao Nienwepekela naar Amsterdam telegraaf kan toor H P Fortuijn Harreman en J van der Linde van Amsterdam teleg raafkan toor resp naar Dokkum en de Lemmer en P J Jonker van bet Hoofdtelegraafkaotoor naar het bgpost en telegraaf kan toor Veerkade te Rotterdam de klerk der telegraphic 2e k Mej M A Icke van bet Hooldtelegraalkantoor naar het b telegraafkantoor Spiegelstraat te Amsterdam 16 April De klerk der postergen en telegraphic 2e kl J G Wouters van Nieuwediep nanr IJmuiden 1 Mei De klerk der posteryen en teJegraphie Ie kl F J H van Hest van Vlijmen naar Ondeoboach de klerKen der posterijen en telegraphie 2e kl Mej M J Sieberg vao Oudenbosch naar Arnhem iostkantoor Mej L H Frgda van Arnhem postkantoor M j G A Bolten van Rotterdam telegraafkantoor beiden uaar sGraveobage telegraafkantoor G Valkenburgb an Amsterdam teiegraafkaotoor naar Vlymen en O J F Fuchs van het Hoofdlelegraafkantoor naar het byposten telegraafkantoor jplaarlemnerplein te Amsterdam da brievengaarders J W Brokke van Zundert Grooten Klein naar Moerdgk de en L C J Sep van Moerdgk de naar Baard wgk ngetrokken De verplaatsing van den klerk der poster yen n telegraphie 2e kl T J H Wessehok van Amsterdam telegraafkat tour naar da Lemmer BeUit met beheert Van 1 April 98 31 Maart 1899 Vin het bgpostkantoor Gatbarynekade te Utrecht de commies der posteryen 2e kl A P S van Galen aldaar van het bgpost en tfltegraaikantoorKralingen te Rotterdam de commies der posteryen 3e kl J P Donker aldaar Ontheven van Iwheer 1 April Van het bypost en telegraafkantoor Eralingen te Rotterdam de commies der postergen 3e kl H Kaaning en hem geplaatst aan het postkantoor aldaar Ontslagen 28 Maart De commies der 3e kl H Tjebbes te Vlissingen Eervol ontalagaa 1 April De brievengaarder te Schinnen P J Fonlosse Overleden 24 Maart De brievengaarder te Nienw Hel Toet P H H Verpoortao 30 Maart De brievengaarder te Westzaan B Qrootes Jr STADSNIEUWS Te GOUDA 15 April 1898 sGraTenhage is gisteren o a geslaagd voor het akte examen lager onderwys de beer J J C van der Graaff alhier Beroepen bg de Gereformeerde Kerk alhier Is J R Dgkstra te Joure c a Door de politie alhier ia aangebonden tekere F S in dienst van den hoidenzonter de heer B als verdacht van diefstal van vellen ten nadeele vao dien patroon Door de politie is proces verbaal opgemaakt tegen den alhier wonende A J D sla ver dacht van mishandeling van een schaap Heden is door de politie atbier aangehouden zekere Z dia gesignaleerd stood in het Atg Politieblad tot het ondergaan van gevtingeoisstraf Giiterenavond tec ongeveer 7 uur ii tengevolge der doisterois in d i nieuwe stoomblee kery van den heer Boamaos op de Kattensingel albier door eeo openstaand luik van een zolder dier bleekerij naar beneden gevallen de werkman J vau K m dienst van den beer Arentz Zwaar gekneusd aan hoofd polsen en rog ia hg naar zgn woning in den Winterdyk gobracht alwaar door den heer dr de Boer de noodige geneeskundige hulp werd verleend De demooratische kiesvereeniging sMaatBcbappelgka Hervormingt alhier heeft zich aaogesloten by den Radicalen Bond Het be staar heeft de faucties als volgt verdeeld de beeren A J Lifeber voorz J N de Groot 2e voorz P M van Waas secr C J Gladbach 2e secr W Roepers peno H J van Weelde 2e penn eii C van Ardeone commissaris Om de toetieding zoo gemakkelyk mogelgk te maken is de contributie bepaald op slechts 25 ets pur paar Rkbuwijk Hedenmorgen had alhier omstreeks elf uur een treorig ongeluk plaats Het zoontje van 11 jaar van den WelÈ heer A Goudswaard was bezig om gras te snyden en had daarby het ongeluk in het water te vallen en te verdrinken Geneeskundige hulp mocht niet meer baten ScfioONHOVJSN De le lait J A van Alpbeu de Veer van de iostructiecompagnie alhier wordt 1 Mei overgeplaatst bg et 2h reg vesting art De gemeenteraad alhier heeft eeoe som van f 500 toagastaan ien bate der iohaldigiogsfeesten 7 By de joó te veranderingen in het personeel der rgksfeldwacht zyn o a verplaatst de ryksveldwachter met 16 dezer J A Wempe brigadier titolair van sGravenhage naar Schoonhoven met 23 deter J Spngman brigadier majoor van Schoonhoven naar Leiden aangesteld met 1 Mei tot rykaveldwachter brigadier J A Wempe rgksieldwachter brigadier titulair voornoemd te Schoonboveo stpl Schoonhoven MooED iEciiT Tot hoofd iogeland van Scbieland is albier verkozen de heer P Vrglandt alhier ter vervanging van den beer A 0 Snel die tot hooghflemraad is benoemd Kbiwf n a d Lbk Beroepen by de Ned Herv Kark alhier ds W J M Eogelberta Wz te Bergscbenhoek By kon besluit is benoemd tot dgkgraaf van de Knmpenerwaard prov Zaid Holland de beer D Oskam RECHTZAKEN De officier van jaititie te s Graveohage verzoekt aanhouding en overbrenging naar bet hnia van bewaring te 8 Gravenbage van den gefailleerden W J C Bos 40 jaren ea C Schgflf 32 jaren beiden gedomicilieerd t s Grnvenhage Bg beschikkingen der arr rechtbank te s Gravenhage reep dd 15 Februari en 1 April II werd bevolen dat genoemde gefaileerden zollen worden gesteld in verzekerde bewaring VERSCHEIDENHEID Hel stelsel der bergspoorwegen wil men in Amerika op eigenaardige wijze toepassen ter beciohtiging van den Niagara waterval Op het eiland Cayoger dat in de nabybeid ligt zal een kegelvormige toren van staal worden gebouwd om welken eeo spoorbaaa zich windt die allengs den top bereikt Bet grondvlak zal 25 meter middeliyn hebben en bg het eindstation boven 130 meter hoog vrordt de middellgn 10 mater De weg slingert zicb tienmaal om den toren aoodat by by elke oiAwinding gemiddeld 13 meter stygt De helling is 17 tot 25 pGt eo daarvoor wordt eeo tandrad toegepast De top van den toren ligt nog 30 meter boren het eindstation De Engelacben hebben aan da Atbara een zgrivier vao den Ngt geducht gevochteo met de Derwisohen een slag die eindigde met de gerangeneeming van Mabmoed Het is het grootste gevecht geweest dat het EogelschEgyptisoh leger nog tegeu hen geleverd had De Engelscben verloren 19 doodeo en hadden 100 gewonden de Egyptenaren 50 doodeo en 325 gewonden De lyken van 3000 Derwisohen lagen in hun kamp en in bet kreupelhout 4000 werden gevangen genomen De rest van de 16000 man loor zoover niet gewond is op de vlocht geslagen Deze nederlaag do r het leger onder beval van Sir A Kitchener aan Mabuioed toegebraokt wordt door Reuter s correspondent als volgt beschreven Wy verheten Uood rdag aiond om 6 oor het kamp Na twee urea marcbeeiens bivakkeerden vg tot 1 oor s nachts Daarna gïog het weer voorwaarts Omstreeks 4 uur warea wij diobt bij het vgandelgke kamp geiaderd Weer werd balt gahoudeu tot kwart voor 6 Toen weer voorait over een steenachtigen weg De gevechtsformatie w rd aldoor ffehaodhaafd Op den rechtervleugel waren de 24 stukken gescbot de maxims over de gebeele linie verdeeld Toen de zon boven da kim rees was het een prachtig gezicht dat leger met wappereade vaandels voortmarcheerend Eo het treffendst was de volmaakte stilte waaronder dat ging Om 6 uur hielden wg nog eens halt en de laatste toebereidseleo voor den aau al werden gemaakt De bevelvoerende officieren spraken allen hun manschappen toe De tgdiog van de overwinning moet van avond te Londen zgnlc zei er een Generaal Gataore zeide Ër kan geen sprake van zgo of wy moeten dwars door de zariba breken eo de Derwisohen in de rivier dringen Een ander Denk aan Gordon 1 c Te kwart over 6 opende de artillerie op den rechtervleugel bet vuor het gebeele kamp bestrykende ïn de verte op den linkervleogel zag men de ruitery der Derwiscben oit het bOBch komeo maar ry werd spoedig door een overstelpend vuur van de maiimsteroggedreven Ook raketteo werden in bet kamp geschoten en herhaatdulgk sloeg daar do vlam nit Een half uur lang duurde dit bombardement zonder dat de vgaud antwoordde Toeo echter begonnen de kogels over ons hoofd te fluiten zy mikten te boog Na een paar miuuteo bield dit schieten op Om half acht zweeg onte artillerie en et werd atorm geblazen Meu hoorde de doedels van de Oameron Hooglaoders Het waa de taak van dezen om door eau sterk geweervuur de ectrrte gelederen van de Derwiscben in bedwang te houden terwyl andere troepen bressen zoaden alaao in de zariba pal imdever sterking of er met sturmladders overheen komen De Camerons giogeu vooruit eo toen zg een beuve bt reikt hadden van waar zy over de zariba been de Derwiscbea koaden raken begon er uit het kamp e a hevig gewicrtuor op de Hooglanders We r schoten echter de Derwiscben te boog en de verliezen waren daardoor niet groot Oodertusschen waren de Soedaaeeacbe rdgimenteo aan de zanba gekomen en met de Camerons hadden zij in korten tyd groote openingen in de versperring gemaakt Generaal Gataore aanvoerder van een der Eagelicbe brigades de man van den Chitral veldtocbt was feltelgk de eer ite die aan de zanba de hand legde Een soldaat die hem vergezelde redde hem het leven door een Derwisob met de bajonet te doorsteken op het oogeoblik dat hy van vlakby op den generaal aanlegde Op een ander pont ging generaal Hunter ayu hsimhoed in de hand i e soldaten in den stormloop tegen de zariba voor Op e n enkele uitzondering na vochten alle hoofdofiSoiereo te voet mede Het was een onweerstaanbare aanval over da eheele linie Er waren nog versperringen vóór de sariba aaogelegd maar dat hield den stormloop nanwelgks tegen De Hooglanders de Eogelscben de Egyptenaren deSoedanners allen gedroegen ziüh even heldhaftig maar de Derwiscben waren bet niet minder Zg wisten van geeu wijken en bleven varen tot zij neergeschoten ol doorstoken werden zelfs de gewonden schoten al maar door en moesten afgemaakt worden Over het gebeele k tmp breidden zich de aanvallers uit Aie er van de Derwiscben het leven afbrachten vloohtten in de rivier of de woestyo in Osman Digma was met zgn raiters al vroeger verdwenen in de richting van Adarama Do Engelsohe cavalerie en rydende artillerie vervolgden de vlachtelingen nog een puos maar het dichte kreupelboat was een belemmering Bet geschat van de Eog lscben bad uitmuntend doel getroffen en de maxims waren weder oa waardeerbaar i ebtekeo Van de tien kanonnen van Mahmoed waren er mair twee eenmaal algevourd Na het gevecht recd de airdar sir H Kitchener die aldoor in het vuur was geweest de gelederen langs Overal werd hg met groote geestdrift begroet Hy betuigde zyn groote tevredenheid over alle troepen de sergeantmajoors van de inlandsche bataljons die de utibi waren gepasieerd b TOzdorde by in rang Van do Cameron Hooglandera zeide de sirdar dat hun langzaam en vast optrekken om do zariba te vermeesteran onder een hevig vnnr een van de kranigate dingen waa die in vele jaren bedreven waren Nadat Renter s correspondent agn verslaafgezonden had raed hg bet vermeesterde kamp doo Wat hij zag was vreeselgk Alle loopgraven lagen opgevuld met dooden en vóór en ach er de riba over een veertig maters breed was de grond met honderds lyken beeaaid Dat was grootendeata door het geaohotvuur gedaan Ook op den rivieroever en de zandbanken lagen bonderde doode Derwisohen Telegrammen van gelukwensch van de koningin den khedive Balfoor uit naam der Ëngelscbe regeering lord Cromer e a brachten in het zegevierende kamp veel geestdrift Tot 4 our bleven de soldaten in de brandenden zon gelegerd en eerst na zonsondergang begon de terogtooht nah t kamp te Otmdabia Zaterdagavond trok bet leger verder terog naar Abadar waar de troep bivakkeerde De veldtocht wordt nu voortoopïg als geëindigd beschouwd De Ëngelscbe en Eftyptische troepen keeren naar hun zomerkwartieren terug ALDOOR vindt men de ruimste en schoonste Sorteering ID J S S E IsT LINNENGOED Dames en Heeren QLACEen STOPHANDSCHOENEN bö A van OS A Md Tafllear Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephoan Xo 31 Beurs van Amsterdam filotkrs 877 Vrkrs 8 Vl s 97 10i 84 8SV 18 ll l i 98 98y 987 ir4 88 i ii 109 98 857 100 93 66 650 466 1001 47 loo i04 1437 507 101 lOl i 1291 7 80 sov 1167 113 905 811 100 S 59 153 967 75 1011 102 12 13 ll V 109 Vs 104 ll l 15 76 7ls Ai l8 l 98 18 68 18 APKIL NiDiauNU Gert Ned W S i dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoNOiR Obl Obudl 1881 88 4 Italië laschryviog 1802 Sl S OosTRNR 01 1 in papier 1868 6 dito ia Zilrer 1868 PoaTuojLL Obl met oouport 8 dito tielut 8 103 87V 36V Rusland Obl Binnenl 18 4 4 dito Gecoat 1880 4 dito bij Botlu 1889 4 dito b J Hope 1889 90 4 dito in gond leea 1883 6 dito dito dito 1884 i SpAllJl Ferpet soliuld 1881 4 TuftKEU OeprCoQT leea 1890 4 Qeo leeniog larie D Gee Ie niug wrie O 1 ZuidAfb Rep v obt 1892 S Mixloo Obl Bult 8ch 1890 Venezuela Obt 4 onbep 1881 AwsTERiiAH Obli Btiea 1895 3 BoTTERDAU Sted Idea 1894 8 Ned N AiV Hiiidelir oaad Arfladsb Tab Mij Cartiüoatea DaliMaatBohappij dito Ara Hypothoekb pandbr 4 Cult M dor Vorsteal aaad b Or Hypotbeolib paadbr SVi Nederlaauscbe baak aaad Ned H uadolmaalsoh dito N W II Vso Hyp b paadbr 5 Rütt Hypotbeekb paadbr SVi Utr Hypothoekb dito 31 OoaTBNB Uost Hoog bank aaad RuaL Hypotheekbaak paadb 4 AuBKiKA iCqut bypotb pandb 6 6 l Mazw L O Pr Liea eert 6 Ned Holt J Öpoonr My aand Mü tot Ëxpl T St Sptr aaad Ned lad Spoortragni aaad Ned Zuid Afr 8pm aaad 9 dito dito dito 1891 dito 6 lTALiESpoorirl 18Sr 89 A Kobl 8 Ahekika Ceat Stad Rotterdam aan S BCLSIE 8lad Antwerpen 1887 V Stad Brussel 1886 HoNO Theis Reguttr Oesetlsob 4 OoalENl Staatsicening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje 8tad IMadrid 3 1868 Ned Ver Bea Hyp Spobt eert U1