Goudsche Courant, maandag 18 april 1898

378te Jaargang Maandag 18 April 1898 N6 7557 mirnm mmm MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No Sf ADVERTEHTIEN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg d meer 10 Centen Uroote lett s worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben HËËRENHUIS met TLE staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zoldei Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eisohen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 BnrgerllJka Stand Hoordrecht GEBOBEN Miigdileaa Johanna oadtrs W Brotkhaysen en M J van der Kng Maitha Theodora ondera D J Carlier en M Tink Plenntje Neeltje ouders J Tan den Ban en N Koetsier OVERLEDEN W ran der Kaa oud 66 j GEHUWD A Stam ond 22 j en J Loeadersloot ond 22 j K Tan den Berg oud 26 j en S Tan der Kaa oud 23 j ADVERTEMTIEN V Jonkheer en Vrouwe VAN DEN BBANDEliEB Klbu geren keunis Tan de geboorte Tan een Doehter Sauenhtim 13 April 1898 Heden oTerleed na roorzien te zyn Tan de Heilige Sacramenten onze lieTe Moeder en Behuwdmoeder ANTOINEHE MARIA SILVESTER Weduwe Tan den Heer M H Michael Dit aller naam J W MICHAEL Gouda U April 1898 ONZICHTBARE HBKREN en DAMGS FRUIKEN TODFETS SCHEIDINGEN en Terdere HAARWEBEEN munten uit door 80L1EDE AFWERKING by H p m mmmmh Coiffeur Kleiweg Oouda OIHNIBllSDIEIMST Ondernemer J N BOTH STAIHOÜDEHIJ HOTEL STATION GEWIJZIGDE DIENSTEEGELIÏÏG Aanvangende 18 APRIL 1898 f0 De uren zvjn Amaterdamsche tgd WQ Op WERKDAGEN Tan Gouda 8 4S fm 1 80 nm 6 10 nm 10 S4 nm Van Schoonh 6 30 vm tH nu 2 nm 7 4S am Op ZON en FEESTDAGEN Van Clonda S IS Tm 5 nm O IS nm Van Schoonhoven 6 30 vm s nm nm Vrachtprijs 060 Retour ƒ 1 Afrit ie Gouda Hotel Statios te Schoonlioven Hotel dm H d AanbeTelend J N BOTH FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ chemische Wasscherij TAN H OPPË HEIMEK 19 KruUkade Botterdam QabreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepfit Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en TerreBTan alle Heereaen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting TOor het atoom n Tan pluche mantels Teeren bont enz Qordjnen tafelkleeden ent worden naar de nieuwste en laatste methode geTerfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverld worden ouschsdelijk TOor de gezondheid en Tolgena staal bewerkt Kliniek en Polikliniek OBSTMTHMB en MVItlMBCOgjOeWB rooic Spreekaren dagelgka Tan 12 2 n Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A EV Geneesheer VirecUur Druk tau A BRINKMAN Ze Gouda OPENB ARE VERKO OPIHG A De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is Toornemens op MAANDAG den 18 APRIL 1398 dea Toormiddags U ure in het Hotel DE Zalui aan de Markt te in het openbaar te Teilen en te rerkoopea No 1 Twee PAKHUIZEN en EBVEN aan de Turfsingelgracht Wgk P nos 107 en 108 te Gouda Kadaster Sectie E nos 1090 en 1089 te samen groot 2 Aren 19 Centiaren Nos 2 5 Vier PAKBUIZEN en ERVEN aan de Turfsingelgracht Wgk P bob 113 114 115 en U6 te Gouda naaat elkander gelegen zeer geschikt Toor het oprichten eener Fabriek of andere Handelszaak Kadaster Sectie E uoa 1086 1085 207 206 te zamen groot 559 Centiaren in 4 perceelen en massa Noa 6 en 7 Twee PAKHUIZEN en ERVEN in bet Plantsoen aan de Katten aingelgracht Wyk C noa 98 en 99 te Gouda naaat elkander gelegen Kadaster Sectie B nos 1870 en 1652 te zamen groot 3 Aren 7 Centiaren en het recht van gebruik van het daarachter gelegen Kadastrale perceel Sectie B no 1616 groot 11 Centiaren in 2 perceelen en massa De perceelen 1 5 zyn gelegen aan de Groote Vaart tusschen Amsterdam en RotUrdam Betaaldag der Kooppenningen 15 JUNI 1898 Te bezichtigen drie werkdagen vóór den Terkoop van 9 12 en van 2 4 nnr en op den dag der verkooping van 9 11 nar en op verzoek ook op andere dagen Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaria GRO£NËNDlLAL 4 M S Eikel Cacao Aanbevolen door Illl Genees en Sehei kaudlKen Bekroond met Gondeu en Zilveren Medailles roedmaam Feriterkena en Aangenaam van Smaak Met melk gekookt leer aan te bevelen Toor dageH lesehe K M UI gebruik by kinderen zwakke personen en klierachtige gestellen Fabriekimerk Met water toebereid is zij ala geneeskrachtige drank uitstekend by diarrhee ook TOor zuigelingen en kleine kinderen De echte Hileel Cacao van KBAMPMLISS HOLM is alom verkr gbaar in Tierkante bossen van een U Kilogr 170 Kgr ft 0 90 en i Kgr a 0 50 voorzien van Ëtiquet waarop neTenstaand fabrieksmerk en hanteekening Tan de fabrikanten KRAEPELIEN HOLM HofieTeranciers Zeist Stedelijke Gasfakiek te GOUDA De pr is ran het gaa is 6 cent per M en voor Kooktoeatellea of Motoren 4Ys et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratia aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmetera bedraagt de bunr 10 cent per maand Bewonera van perceelen van ien hoogste 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en van de fabriek lam ien kooktoeatellen enz tegen betaling van eenige enten per week in huur bekomeu E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt aPBMMKUBSN MAANDAQ DINSDAQ DONDERDAQ en ZATERDAG Tan 8 tot S uur WOENSDAG en VBIJDAG Tan t tot nnr ZONDAaa niet HoofdprllB e 800 000 Mark Ien biede hel geluk de hand De prijzen z i door dea Staat gegarandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen Tan de door den Staal Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker It Nilltoen 349 325 Mark gowonaen moeten rfordea Dq prij D ran deia Teel voordeel biodende Geldloterij He voigens het plan slechta 118 000 loten bevat sijn ds volgende D hoogste prijs is eventueel 00 000 Mark Premie van 300 000 Mark 1 prjJB 200 000 Mark prys a lOO OUO 3fark pryzen a 76 000 Mark 1 pr a k 70 000 Mark 1 pr y9 a 65 000 Markl prys a 60 000 Mark priji k fiS OOO Mark priJEen a SO OüO Mark prija a 40 000 Markl prgs k 80 000 Mark prijzen h 20 000 Mark S8 pryzen a 10 000 Mark 6 prijzen a 6000 Mark 106 pryzeu a 80OO Mark 306 pryzen a 2000 Mark812 prijzen a 1000 Marie1516 prijzen a 400 Mark 40 prijzan a SUO Mark 140 pryzen a 200 Mark S6962 prijzen a 166 Mark 9959 prijz a 184 104 100 Mark 9351 pryz a 78 46 21 Mark totaal 69 180 pr jzen en worden deze in eenige maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoofilprys in de Ie klaase bedraagt Mark 60 000 BliJRt in de 2e kl tot 55 000 M in de Se tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M in de Be tot 70 000 M in de e tot 76 000 Mark in de 76 tot 200000 M en met da premie van 300 000 M event lot 600000 M Voor de eerste prijstr kkiog die officieel is vastgesteld Icoet een geheel origineel lot slechts Quid 8 60 eea half origineel lot Blechts Gutd 1 76 een kwart origineel lol slechts Guld 90 De inleggolden voorde volgende klaasen zoowel ftlfl de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het oflioieBlo trekkiageplaii voorzien van het Wapen van don Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de offioieele trekkingslijst De ailbetaling e verzending van de prijzen geschiedt door my direkt en prompt aan da winners en onder de strengste geheimhouding gl ledere bestelling kan meo eenvoudig per poatwissel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 5 MEI e k met vertrouwen tot Samuel Hecksctier Seiir Bankier en Wisselkantoor ïn HAMBURG Duitaohland A SLEGT NIEÜWEHAVEN GOUDA Beveelt zich aan tot bet Ufveren van be M Zeeiiwscli Tarwebrood a 14 Cent per Kilo WORDT GEVRAAGD ineen KAASHANDËL iemand bekend met het Inkoopen van Kaas tegen rast salariB Br fr lett D aan den Boekhandelaar SANDëBB Bodegraven Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMc v nn H K van Schalk Co geTestigd te s Gravenhage Kepplentraat en 99 naby de Begenteeselaan Tan Z M den KONING Tan BELGIË Indien gijhoestt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruiTenBorst Honig Extract 1sj £ ELI A ISTTHE FLACONS lan 4 O Ots 7 O Cts on 1 Terkr gbaar by Firma WOLFF Co Westharen f 0S Oouda E H TiH MILD Veerstal B 126 U Gouda A BOUMAN Moordrecht J C BATELAND Boetcop B T WIJK OudeaalcT M KOLKMAN Waddinmeen Een ware 8chat voor de ongelakki e slachtoffers der Zetfbevlekking Onanie en geheüne aitspattingen is het beroemde werk z Dr Retau s ELFBEWARIi G fiollandache uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de versohrikkel gke gevolgen van deze ondengd l dt moet het leaen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkregen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzendmg van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in floUand VAN Blommestein s Iimkt is pro fondep iiidelij i de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD Buitenlandsch Overzicht WaarschyDlgk boq bet io den AmerikaaoBchea Seoaat gisteren oog niet tot een êteiüming komeo en bedeo eveomio hoewel eeo poging zal wordei aangewend om tot een oTeresDkomat te geraken De Seoaat zoo fermoedeiyk deo geheelen avood vergadereo de cooaervatiefe tedeo zullen echter beproeven de Terdaging der ziltiag op het gewone uur te lerkrygeo Jtten zegt dat de president waarschöolök over geen eukele motie van bet Congres over welke ook zgu veto zat oitpprekeD maar bg zou de erkenoiDg vao de CubaaDSche opttandeliogen als eeo iabieak op zyogrondwettalyk prerogatief bescbooweD lotuBBchen doren de krygstoarnstiogeo voort De regeeriog heelt de atoomers St Paul St Looi New York en Paria geobarterd Er is hier nog geeo aaodoidiDg oottaogen dat de Ëoropeesche mogeodhedeu eeo nieuwe nota zulleo zenden De aenatoreo aehteu het onwaarsebgoiyk dat Ëogelaod of Doitachlaod zioh loudeo aansluiteo bg eaoige maoilestatie waaruit aikeuriog vao het optreden der Yereeoigdfi Staten zon apreken Men gelooft d t ok zelfs ËDgcIsDd l t r zon kanneo komen tot erkenning der Gobaaoache ooafbankeiykheid Bet kolooiaal kabinet van Coba heeft tot de SpBaoaofae regentes een manifest gericbt waarin hetzgneonvoorwaardeiyke medewerking voor da verdediging der rechten vhd Spanje eo de wederopieviog van Cuba aanbiedt Het vooKt er by dat het CubaBDsobe volk erken teiyk aan bet moederland altyd de zyde daarvan zal kiezen om al vare bet ten koate van alle opofferingen de eer en de souvereiuiteit der natte eo de vrije inatellingen der kolonie te handhaven Koning Qeorge van Griekenland heeft bij de aloiiing van deu vrede met Turkye verklaard dat by binnecUndache hervormingen noodig achtte eo zou doen voorbi reideo De ontbinding van de Kamer is geichied omdat de Koning overtuigd is dat op dit oogenbtik party overwegingeo geheel op zg gezet moeten worden By fen stemming onlaoga in de Kamer gehouden beeft d party van Deljannis getracht der r eering een nederlaag te bereiden en baar omver te werpen om Deljannia weer aan het bewind te hritngnn HARRY SHARPE de agent der geheime politie Roman naar ket EngeUch XX £ en kleine varrassiug voor Biok Het geluk soheen Dick dies avond den rug te hebben toegekeerd Ia net zadel met een goed paard onder zich twijfelde hij T geen oogenblik aan of hy zou de vluditalingen achterhalen en tegelijkertijd indien kg lalf achtervolgd raoeht worden dien varvoiger vdor blijven Kn hij bad een goed paard dat bemerkte hg eer hij nog een mijl had afgelegd Hjj waa er zeker van dat hij reeds het geratel der wielen van bet rijluig io de verte vernam Dit geratel klonk ham steeds duidelijker iu ds ooren en in zijn ongeduld zatte b t paard door oobarmhartige zweepslagen telkens tot meerder anelbeid aan fVorrt dan beest vorrll riep hij zich vooroverbuigand en de duisteraia met zijn oogen trachtende te doorboren Eu een oogenblik later ontsnapte bem aen kreet van vreugde Hij ag duidelijk den omtrek van het door hem vervolgde rytuig dat nu niet ver meer van bem venrjjderd waa De Koning eeft dan ook verklaard dat bet land volkomen onatbanbeiyke mannen aaar de Kamer moet zenden en tegen de verkiezingen zal hy tot bet volk een oproeping richten om de hervortningen aan te goren die hy wenscbeiyk acht Onder d ze omstandigheden zou Delyannii ten minste voorloopig vrel van de regeeriog uitgesloten blyveo De vraag is of het volk zich aan de oproeping van deo Koning zal storen Wel ia zyn popolariteit sedert den aanslag zeer egenomeo maar de dyna tie wat al niet mar geliefd en de oorlog met Tarkye heeft haar zooveel kwaad gedaan dat bet zeer goed mogel §k IS dat de Koning met zgn Kamerunt binding volatrekt het doei niet bereikt Alleen de kroonpriQjaa Sophie bezit de sympathie van het volk maar zy kan moeiiyk ia politieke quafstiën invloed oefeoen Het verslag van bet beatanr der Britsch Zuid Afrikaan cbe Maatach ppy loopende over twee aar dat de volgende week in de vergadering an Baudeelhonderd zal worden gebracht geeft een uitvoerig overzicht van de geschiedenis van RhodeBië sedsrt 1896 De intal Nan Jameson wordt betreurd en verlbochend Ook betreurt het versla den opstand der Kaffera die £ 2 226 976 hlykt gekost te hebbeo waaronder £ 360 000 aU aobadevergoeLling aan de planters gegeven Dte opataod heelt ook de kosten van beatanr verm Ü4ef H de iokomaten verminderd Het vorige jaar over troffen dn inkomsten de aitgaveu reeds met £ 59 650 Het beatutir hoopt nu de toevtaud in Rbodesië weer geregeld is het evenwicht in de fioanciën spoedig ta herstallen De uitgifte van andeibalf millioen p nd titerling ato aandeeten van £ 1 zal geleidelyk geschieden Dat gald zal gedeelt iyk strekken om de Chartered Company in ataat te stellen aan mynoperatiën deel te nemen Verspreide Berichten Frankeijk Het slot van Emile Zola s laatste artikef in de Aurore luidt Drie legels bet ia nog vee Ik durf zelfs zeggen dat het te veet is VVie weet of er niet io die drie regels plotseling een vensier tal htykeo te zyn dat het vrge zonlicht doorlaat Een Esterhazy t kt my druigend En dsu wat zegt men van laatste kaakslai aan alle waarheid aan alle gerechtigheid Betreft dat niet zoowel de zaak Dreyfus als de zaak Efiterhazy Ala er een derde proces komt wat zeer wel mogeljjk is zal men zich bepaald aan ééa enkelen regttl moeten houden Het rijtuig reed oog steeds zeer snel De paarden zetten zicb telkens opnieuw in galop telkens door den koetsier aangespoord om echter na korten tijd even zoo vaak fveder iu draf te vervalten Noa die wonion ook gauw moei riep Underwood Maar des te boter voor mij Ik zal dat joattetje nu spoedig in mijn handen hebben Wat zal ik hem laten janken I Die vervloekte ellendeling I Dit nachtje zal hom heugeD daar geef ik myn woord op Even later had hij het rijtuig ingehaald en zonder een enkel waarschuwend woord ta doen booren zatte hij zgn paard aan tot vlak naast den bok naar de koetsier was gezeten Hy reed rakelinga langs het ryluig Nog steeds kwam or geen geluid over eijn Hppea zelfs geen bevel aan don jouden koetsier om te stoppen liet was nu zeer donker Zware boomen aan weerszijden van deu wok verduisterden nog geheel het weinige licht dat de juist opkomende maan anders zou gegeven hebben Da gedaante op den bok was flauw zÜit tbaar bet was hem echter genoeg dat hij al was het onduidel k den omtrek ar van zag an binnen zijn bereik had Plotseling boog hy zicb zydelings oit hot zadel de zweep kliefde de lucht en daalde met alle kraoht op rug en sobouder van don jonden koetsier neer Duar neem dat vast als een voorpraefje van wat je te wachten staat riep Underwood toen de slag neerkwam Maar wat er toen gebeurde vervulde hem met de grootste ontsteltenis De gedaante die door hom zoo gevoelig geraakt was rees eensklaps racbt omhoog en in de oogen van den geheel verbluften jongen man sohaea het alsof liJ itaedi langer ward en 9 lfs zou hel oog voorzichtiger zgn maar ééo okel woord uit te kiezen Sperbazy is weer eens geïnterviewd en heeft mel e magnifieke fierheid welke hf m in de tegonvoordige omstandigheden goed afgaat verkSlaard dat hy besloten had zich otet meer mat de zaak in te laten By bad met Picqoart willen duelleeren dit was op diens antwoord afgaatait de eerlyke lieden konden de zaak nu baoordeeUn üy hoopte dat Sobwarzkoppen zon preken dat zon veet aan bet Ücbt brengeo De verbalen van Casella waren onwaar Ksterhazy beffreep niet dat het land betrekkeiyk zoo rnatig bleef tegenover deze bende koamopol ni hy voelde veel voor straatananifes tatiijp Wat hem betrof by zou nu verder in het doiater biyven en de toekomat zou bewyzeo dat hy daarmee de wy te party bad gekozen DU laatste zou wel eena volkomen juist knoken blyken de vraag is alleen maar of meo hem rustig in zyn duiaternia zal laten en of het niet eindeiyk gelukken zal hem onder h6t rol e licht te zettt n Intaiaoheii kent men zyn grootmoedig bentoit J ai réaolo de ne plus m occnper de cette a ire T Parya ging gisteren eeo inapecteor van politie op verzoek der familie een man ha en d krankzinnig waa geworden Twee agenten blevoa buiten wacbten de inspecteur ging PW P verzocht den gek zioh tekleeden Oéwmigf voldeed deze dfteraan maar plotseling greep hy pen mea en stak dit den tospecteur iu den buik De ongelukkige stierf kort daarop Hy zal op kosteo van de stad be graven worden Op de lyn van Sfax naar Gafsa Tuni is tusschen Frunscbe en vreemde werklieden een hevig gevecht geleverd waarby één vrouw gedood en veertig personen gewond werden Den koning van België die met den sneltrein uit Marseille oaar Parya is vertrukken werd aan t itation te Marst ilte een leereo reiatach met kleediogatukken iuweelen en decoraties ontstolen Door een Parysche firma ia voor de jonge gravin De Castellane dochter van den Amerikaanachen spoorwe koning Jay Qould een ocbteadkleed een Tbee rob gemaakt voor 30 000 fracs Engeland Van de vyf mohamme danen bbtohnldigd van den moord op twee aoldatea van hetSbropahirerPK Ui nt hy b t ioogste pestoproer te Bombay als wilite zij tot aan de wolkea reiken EÏj soheon ontzettend lang En eer bij zyn paard ter zijde kon doen gaan werd hij b j deu teugel gegrepen en zoo krachtig achtorwaarts getrokken dat zyn berijder byna uit bet zadel stortte Togelykertyd stond bet rijtuig stil en de koetstor wiens lengte stellig meer dan zea voet bedroeg sprong op den grond de teugels vao Uadarwood s paard stevig vasthoudend terwyl by met de tndare hand diens been greep f Kom er af jij sohurk 1 riep een heru geheel onbekende item die waarlijk niets op die van Ben geleek terwyl tegelijkortyd bet been van Underwood een krachtigen ruk kreeg Weer daalde Dick s zweep gevoelig neer maar dat waa de laatste stag dien by kon toebrengen De reuiaohtige vreemdeling ontrukte hem de zweep en brak baar als ware zij een zwavelstok in tweeen terwyl Underwoad zelf gelijktijdig uit het zadel getrokken en ondanks al zyn pogingen om er zicb aan vast te klemmen met een harden smak op den grond geworpen werd Jij zoudt een fatsoenlijk man met dat stokje van jou op den kop willrn zitten hèP schreeuwde de Treemdeling terwijl hij Dick bij den kraag pakte en hem zuo heftig been en weer schudde dat elk baantje in zyu liobaam gevaar liep te breken ySchei uit schei uit ik ameek u het waa een vergissing ik dacht ffZóo was het een vergiasingF Dat zou ik mlasehian ook zeggen ala ik het niet zelf waa geweest die je zoo wilde afrossen Voor den duivel het zou een vergissing voor jou en voor ieder vanjoowagelyken zyn die het wilde probeeran om Fat Crimmena mat zoo o kinderzweepje ta na ta komsa Hoe be is er een ter dood veroordeeld de vier anderen zyn veroordeeld tot levenalaLge verbaooing Aan de myn werkstaking in Zaid Wales wordt thans door 120 000 rnaa deelgenomen en men verwacht dat ook de overige 10000 bionaokort bet work zullen neerleggen Van de 185 mynan in Zuid Walea wordt er nog io 25 gewerkt Rusland Zeven Rassen waaronder hooggeplaatste personen zyn door eao militair gerechtihof ta Petersburg wegens bet verkoopen van gebaims stukken de laodaverdediging betreffende tot zware straffen veroordeeld Vbbibnigdb Staten Het marinabestanr van de Yereenigde Staten moet nu ook de band gelegd hebben op bat Braziliaansche oorlogasohip Niotheroy Aan de Frankfurter Zeituog wordt uit New York gameid dat de Holland Amerika lyn byojh al hare stoomachapen aan de regeeriog heeft aangeboden Opmerkelyk ia in verband bi rmede een bericht van de Time uit Boiterdam dat de Spaansoba regeering zioh tot de HollandAnerika lyn gewend beeft maar dat deze antwoordde dat ly geen schepen te koop bad AuBBIKA De Amerikaanache minister van marine beeft heeft nu bevet gegeven het wrak van de Maiae geheel to verlaten Daar it blykt wel dal de Amerikaanscbe miniiler vast besloten ia geeo arbntage over de oorzaak der ontploffing te aanvaarden Kapitein Singsbee bad by zyn departement aangevraagd om klaiue hoeveelheden dynamibt te mogen gebruiken ten einde eea van de barbette torens waarin de twee 10 inch kaaonnen zich nog bevinden te breken maar de Spaanache aiitoriteiten verzetten zich tegen het gebroik van ootplofHogamiddelen Deze twee kanonnen die meer dnn 100 000 dollars gekoit hebben worden dos in den steek gelaten POHTUOAI Koningin Amelia ia voor een paar dagen aan een groot gevaar ontsnapt Da voor de stierengevschten bestemde atiereo werden door de straten van Liiiabon naar de Pra dos Tourcs gedreven Een dezer dierea wist zich los te rukken eo rende in dolle vaart op bet rytuig der koniagio aan dat juiat pasaeerde De koetsier legda d zweep op de paarden wist behendig een zystraat in te slaan en zoo te ontkomen Op de Campo Granda dreef de stier honderden voetgangers voor zich oit trad een soldaat onder dtn voet en doodde twee paarden Met veel moeite werd men het razende dier eindelyk meester valt joD dit dansje dat ik ja op den bevroreD grond laat uitvoeren F Tevergeefs smeekte Diok Underwood zijn aanvaller om bom los Ie latan Het soheen alsof die yzaran greep hem voor eeuwig vatthad En toen eindelyk de Ier hem van zioh afstiet was zyn alaohtoffor bykann ta zwak en te Bauw om zioh te verroeren Tegen het wiel van het stilstaand rytuig geleund trachtte Underwood zyn gedaohisa te verzamelen Hij zag hoe de reusachtige vreemdeling weder den bok beklom en dit deed hem ziob echter aiet zonder de grootste inspanning oprichten r Och wacht nog avaül riep hy Wat mot je nou nog P vroeg do ander zich eensklaps weder z o dreigend omwondeud dat Dick onwillekeurig een stap acfatorwaarts deed Ben je nog niet tevreden mot da portie die ja al gehad hebt Als je nog wat hebben wilt dan zal ik ar geen graa over laten groeien voor dan drommel niet Wsoht sn laat mij aan uitlegging geven smeekte Dick wleu allaa voor de oogen schemerde niet alleen tengevolge der ondergane tuchtiging maar ook door het raadsalaohtige van alles wat hem was overkomen Waar was Ben en hoe had eensklaps die reusachtige Ier in zijn plaats kunnen treden F Was het een nieuwe poets ham door Ben gebakkan P nik zat een rytuig achterna met twee dames arln en een ellendigsn kleinen bedaljon n als koatslar op den bok Ik waa uit het rytuig gagaan om van paarden te vorwiaselen en toon ik een eakele minuut uit het gezicht waa le tde die kleiae ellendeling er da iween ovar an ging er onder my van door