Goudsche Courant, maandag 18 april 1898

ï g R tp 11 98 19 89 It 6 09 r 8 08 K ff ff 10 11 ff 11 85 19 89 B 6 09 09 K ff ff 10 18 ff 11 49 19 48 II 18 H f 8 1 ff ff ff 10 96 ff 11 61 19 89 19 55 1 63 4 4 15 6 19 5 95 6 40 10 89 1 0 95 8 48 9 10 1 1 19 34 10 64 U 8Ü OTTÏRDAM eOUDA 8 9 8 10 19 11 85 11 50 19 97 1 44 9 50 8 4t 4 10 4 4 6 90 86 17 7 95 9 87 10 09 10 99 1 54 t f 4 50 97 ff ff 9 47 t 10 88 9 01 r f 4 51 84 ff ff 9 14 ff 10 48 9 09 p f 6 04 41 ff V 10 01 ff 7 10 18 10 49 11 64 19 08 19 41 9 14 8 09 4 06 4 99 5 10 5 40 6 66 47 1 46 8 90 10 07 10 99 1 DEN H iO OOUDA VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE TAD Tapijten Gordijnstoffenjafelkleeden Behangselpapieren enz enz Firma B DE JONG 1 l WP l 90 Aanbevelend Ülrecie Süourwegverblndlngeii mei tiülüA Wiulerdleost 1897 98 Aangevaugeo 1 October TUd vao Greenwich ld 80 J Sb 10 8 86 10 II 9 19 9 14 lO U U U U U U 18 U 5 1 84 S 8 3 67 4 19 S6 5 98 t 81 14 Ï 81 7 85 8 80 I Sl 9 S 10 04 10 8 U IS 9 38 9 4710 13 10 80 11 89 15 e 51 7 95 8 40 9 1 7 19 7 46 8 18 9 00 OBDA DEN HA4 0 61ouda KeveahuizenMoerkapfllle Zoetermoer Zegwaard Voorburg a Hage 7 S9 8 80 9 15 9 9 10 14 11 15 19 18 19 98 1 87 3 45 4 49 5 95 6 54 11 7 84 7 59 S3 8 64 10 10 J9 ll O iU T 49 8 49 19 40 8 04 10 19 8 Z 7 68I 61 f 19 51 8 16 10 91 V 8 01 9 03 f I t 1 06 8 99 10 38 iH 19 9 08 9 48 9 14 10 4411 4619 481 10 9 06 4 16 6 15 5 55 99 M 8 04 8 S4 9 9 1 10 8811 6 11 44 Hage 6 4 7 80 7 48 8 8S 9 48 10 1111 91 18 891 85 9 44 3 40 4 06 4 33 6 30 8 19 1 18 1 6 9 99 lO OS Toorb 6 69 10 17 ff 1 41 ff 4 39 6 18 9 84 Z Zegw ff 10 39 ff 1 55 4 68 30 9 48 Zev H 6 11 ff ff 10 43 9 08 6 04 ff S M f 9 69 Owda Ji8 1 48 8 13 9 08 10 1810 5411 61 19 509 17 8 14 4 08 4 88 5 15 50 1 48 8 88 10 10 10 88 U T R E C a T S O D D A JtreeU 88 1 4 8 49 9 0 10 16 10 38 11 88 1 3 08 8 65 4 48 6 85 8 68 1 6 Woerden 58 8 08 10 38 11 56 4 1 1 1 i Oudenter 7 01 8 14 10 48 ff 4 4 Oouda 1 99 8 91 9 98 9 9 10 59 11 10 18 111 88 3 4 4 87 6 90 01 IS AM8TIBDA H 8 O O D A 1 0 10 9 06 19 48 S 4 4 4 IJt 8 0 at 1M9 11 11 1M M I M O t D A UTEÏCBT a uda 84 7 68 8 1 9 01 10 19 10 67 19 00 19 53 9 0 Undew 5 86 ff 11 14 9 87 irMrdei5 4S 8 10 ff 11 99 9 46 ülnekt 0 7 4 8 98 9 0 9 39 10 61 11 46 19 88 1 9 8 08 8 17 4 38 8 05 8 56 8 9 lO lJ 10 ff ff ff 1 10 ff 10 34 ff 8 34 94 1 18 43 10 41 3 50 6 08 C4 1 89 8 50 11 19 11 19 GOUD A A M ti T E R D A H Qeudk 31 1 9 48 10 7 19 10 4 11 6 0 1 1 10 11 10 U iaataidaa 0 8t 18 JIT 1 0 1 1 1 18 1 68 U 16 lUl Italië De Popoio RomaDo zegt dtt ali de O rlof uitbreekt Ëaropa strikte onzijdigheid id acbt zal DemeD mocht echter Spanje de nederlaag IgdeD dan za len de mogf ndheden tet en bei einde der TQandelgkheden beletten dat Bpanje s Toortbeetsan bedreigd wordt Ia geen geril zal Spanje aan de genade of ongenade van de Vereenigde Staton orergelateo worden Crispi h eHzyn gedenkfichriften Toor 300 000 lire aan een Lotidenscbeo aitgever rerkocht ZWITSKELAND In de nabybeid der electriscbe geleiding tosficben Brunneo en Geraaa Zwitierland werden boouiru gekapt door een neerralleodeo boom werd de gtleiding gebroken De oeerhaogende draad fetoorzaakte eeo boscbbrand dien twee manlaeo trachtten te keeren bg bun pogingen tot bhisRcbiog kwamen tü met den draad m aanraking en vielen onmddcllijk dood neer DuiTSCIILAND Hei stoomBchip tTravp dat eergisteren van Bremerbaven naar New York veitrok bad een kostbare Itding aan boord n l voor zea milliopn gemapt geld tiit Berlyn en Weenen en dat voor New York beRterad is STADSNIEUWS GOUDA 16 April 1898 Door de afdeeijng Gouda en Omstreken c ran de vcreeniging De Dageraad ii in een flcbryven aan ü M Je KoniDgin Iiegnntes instemming betuigd met den ïiibood vnn bet ddreii door bdt hooldbestuur der Vereenigiog voor Lykverbraoding dezer dag n aan Hare Maje teit gezonden Door de politie alhier 7yn aangebouden twee personen die ieder nog 21 dagen gevangenisfltraf te goed hadden Door het Alg Ned Werkl Verbond de Timmerlieden VereeniKiog en de ScbildenVereeoiging albier zai eene openbare Vergadering worden Inhouden op Zaterdag 23 April des avonds ten 8 unr op de bovenzaal van de flarmonie waarin den heer B H Heldt al spjreken over Boaw CoÜperatie De leden van bovenstaande vereeuigitigen hebben vryen toegang Niet leden toegang tegen betaling van 4 Onte stadgenoot de ubst Korp F P F nn Btavet I gde btden te Utjecbt met K f d gevolg af het examen voor onderofficier a p opz bQ de genie ia Ned Indie en wordt den ISden dezer als zoodanig ingedeeld Te s Graveohage ii gister gestaagd voor de Aktn examen van bet lager ond rwgs mej E F Lolius van Goor van Kcbevemngen OuDEUKBKK a d IJsBL Deo 22 teFi April a B zal bet 25 jaar geleden zyn dat de beer tl van der Lecq alhier werd benoemd tot organist in de Ned Elerv Kerk dezer gemeente Onafgebroken uam hy gedurende dien tyd zijne betrekking met last en yver waar en eer zeker zal bet hem op dien dag aan blyken van belangstelling dun ook niet ootbrekeo Mej D Boon albier is benoemd tot nnderwyzerea aan de 1 Mei a i te openen Cbr School te Leiden OlHlda Hoordreoht h Kieuwerkerk r OapeUe k Rotterdam 7 Allw Diaadaii BoUeiiUm Otpelle Hieuworkerk Hoordreoht Seuda 8 49 8 49 9 S 9 C5 59 t OS 11 19 95 1 89 7 8 1 U l ii 1 98 4 B 04 5 11 5 17 38 Rebvwijk De wenscb van vele ingezetenen dezer gemeente om de inhuldiging van Hare Majesteit do Koningin ook bier feestelyk te gedenken beloolt vervald te zulten worden Althans in eene voorluopige byeenkomst is Ijesloteo door aanplakking en andere doeltreft nde middelen mannelyke ingezetenen niet jonger dan 23 jaren uit te noodigea tot eene b eenkomst op Yrgdag 22 April in brt koffiebnii vap K Bademaker aao delUeow kHche brag zoo mogelijk ter patnenstelliog van ceoe definitieve feestcommissie liet is te bopen dat allen die de oproeping allen vernemen al worden zg ook niet per ooptyk uitgenoodigd met bet plan instemmen on dat wenacben te stenoën dit ook door eene etroawe opkomst zatlen t oneD en niet zooali meestal in dergelyke gevallen door eene on verklaarbtre ncbterbondendheid liever tehiis bleven OD de regeling tan anderen overlieten Door eenstemmigheid eh onderlJDge bespreking kan dan wellicht ook hier een prettig feest worden georganiseerd Stolwijx De nitvoenng der zmgvereeniging Eensgezindheid albier l t Maandag in liet kerkgebouw gegeven mag met volle recbt weer een socces voor do rereeniging genoemd worden Honderden bezoekers zoowel van boiten als binnen de gemeente waren opge komen om te taisteren naar betgeeo bet zoo cyiie progrimroa beloofde Het warra applans na byoB elk nummer was zeker bet beate bewgs dat bet gehoorde zeer in deo imaak viel Bovendien klonk bet orgelppel van den rheer W K van Zotphen die alveer belanget w do vereeniging zyn stenn verleende zeer scbooo Ook bet vioolspet van den beer M A van Zntpben en enkele zyner leerlingen Mocbt gehoord worden but pleitte voor de kenni van deo ooderwyzer en den ijver der leerlmgeD Zoo vormde de zang der vereeniging met het vioolen orgelspel een tcboon gehe l Nn het laatste nommer dankte de voorzitter de heer H A Westbrotk allen die aan bet welslagen van den avond hadden naedegewfifkt lozonderbeid de beeren van Zntpben voor hunne zeer gewaardeerde medewerking Ten lotte verzocht de directeur aan alle aanwezigen het Oude Wilhelmne etaande te zingen Dit geschiedde topn met begeleiding vnn bet orgel en men kan t cbt begrypfu we k een rarheffanden indruk zulk een sijt achterliet ADVERTEt TIEN V Jonkheer en Vronwe VAN DEN BRA OËLEB Klem geven kennis van de geboorte van een Dochter SatunMm 13 April 1898 OITZICHTBABE I HEERBN en DAMBS FRUIKEN TOÜPETS SCBEIDIMfiiN en verdere BAAHWËRKEN munten uit door 8ÜLIEDE AFWERKINO bü H P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur Kleiweg Oouda OPENBARE VERKOOPINd op Vrijdag 29 April 1898 des morgeis te 9 uren aan het Huis Wyk E No 101 aan den Kleiweg op den hoek der Turfmarkt te Gouda ten overstaan van den Notarie Q C FORTUIJN DROOQLEEVEB van eenen goed onderhouden gedeeltelgken INBOEDEL waarby een Kabinet 2 Cbifionnières Secretaire Brandkast mahpniohouten en andere Meubelen fraaie Theetafel voorts Huisr waaronder oud Kristal en oud blauw eo gffkleurd Porcelein gewerkt Goud en Zilver Bedden en Beddegoed enzoovoorts voorts fraai verlakte Winkelbusaen Winkelpotten Winkelen Keukengereedsehap enz Daags te voren van 10 tot 5 nren te zien 9 4T Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Openbare Vrijwillige Verkooping De Notarissen METZ tNSCHRAMEIER VBEBBÜQGE resideerende te lioturdam en Mr I MOLENAAR resideerende te Waddinxveen z D voornemens om op WOENSDAG 27 APRIL 1898 by opbod teeeilen en op WOENSDAG i MEI daaraanvolgende bg af$lag te verkOOfen beide dagen d amiddags ten Vttf ure in het Notar jfB e Rotterdam aan de Gelderschékade No 1 Vier HUIZEN bestaande ieder in vooren achterwoning met de helft in eene Open Oang daameven Open Orond o luintjes daarachter en EIlVES te Rotterdam aan de Westzijde van de Van Speijkgtraat nommers 87 89 91 en 93 aan de voorzjde en 95 klein 1 2 3 en 4 aan de achterzyde sectie B nrs 3425 3428 3430 3705 4651 4652 4653 en 4654 te zamen groot 369 centiiiren Verhuurd per week iedere woning voor 1 80 makende f 748 80 in het jaar Grondlasten over 1898 43 79 en No 2 DrteHÜ ZBiV bestaande ieder in Vooren Achterwoning Opengang daameven Open Grond of Tuintje met halve sloot daarachter straat en gedeelte sloot daarvoor en EBVElf te Rotterdam aan de Lambertugetraat nommers 133 135 en 137 aan de voorzflde en 139 klein 1 2 en 3 aan de achterzijde sectie D nrs 1028 1029 1030 1031 1032 en 1033 te zamen groot 441 centiaren Verhuurd per week iedere woning voor 1 80 makende ƒ 501 60 in het jaar Grondlasten over 1898 f 32 91 Datum van aanvaarding en betaling kooppenningen 30 MEI 1898 t bezichtigen twee dagen vóór en op den dag der veiling van 10 uur des voormiddags tot 4 uur des namiddags zgnde inmiddels aan de kantoren van de Notarissen nadere inlichtingen e bekomen OPENB VRIJW VfiRKOOPINQ te WADDINXVEEN De Not Mr I MOLENAAR givestigd te Waddinmeen zal aldaar in de Si Johis aan het Dorp bj Ds vak NIEKERK ten verzoeke der Erven van Mej de Wed C v d LOO in het openbaar met machtiging der Arr Rechtb te Rotterdam verkoopen Bij Veiling Bij Afslag m opDl G Lq ten 11 ure i morgens AL DB HUIZEN HET SCHUREN t uinen Crvsn OPENGBONDEN of BOUWTERREINEN tot voormelde nalatenschap befaoorende en allergunstigst gelegen aan het Dorp te Waddinxveen In 10 perceelen omschreven in veitingsl sten te Verkrygen na 26 April e k teu kantore van Mr MOLENAAR voornoemd AMStwdaaaSt Osida Betaaldag 15 Juni 1898 Openb VrijV Verkooping o Bij Veiliog O U op met machtiging verleend door de Arroad Rechtbank ta Arnhem ten 11 uur s morgens in het verkooplokaal van het Oafé tHn SCHAAKB0HD ten overstaan van Mr I MOLEUAAB Notana te Waddinxveen van Twee uitmuDtende wel oaderhoaden EOEEEN nilFSTEDEN ziJitni 1 De nieuwgebouwde BOUWMASSWOyiNO c a Wijk F i No 9 met uitmuntende Weien Booilanden gelegen in den polder Bloemendaal naby de Baaes onder Waddinxveen groot IS 89 15 Hectaren Verhuurd aan den Heer A W Moons tot Kerstmis 1903 en 30 April 1904 tegen 1500 per jaar a De BOVWMAXSWOIfIJIQ e o Kmkzicht Wjjk E 58 met uitmuntende Weien Hooilanden gelegen in den polder Bloemendaal aan het Jaagpad tegenover de B K Kerk onder Waddinxveen groot 7 92 11 Hectaren Verhuurd aan den Heer A Janmaat Jo e tot 1 Nov 1900 en rfo April 1901 tegen f 750 per jaar JVOTITIÉN dezer veiling bevattende omsohrSviog der 18 perceelen lasten enz zgn na den 12 Apri 1898 gratis te verkrggen ten Kantore van den Notaris TERWINDÏtei4 i m an genoemden Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen Belangrijk BOELHUIS to PAPEKO P De Notarissen POBTCIN DBOOGLEEVEB te Qouda en KRUISWIJK te OudeuraUr zullen op WOENSDAG 27 APRIL 1898 des voormiddags 9 uur op de hofstede van den Heer V TO BaoMHisLik in Diemerbroek gemeente Papekop om Contant geht pnbliek verkoopen 30 deels drachtige deels gekalfd hebbende ROEIEN 3 Vaarkoeien 7 Pinken waaronder 2 Stieren 12 Kalveren 2 Zeugen met Biggen een bruin aftands PAARD mak bg den weg 3 Boerenwagens 1 Tentvragen 1 Tilburg metColüngs patentasaen 3 Schouwen BOUW en MELKGEREEDSCBAP Kaaaplanken en Schragen URANDHODT Takkebossen Kippen en eenigen in BOEDEL als Kabinet Bureau 4 Bedden met toebehooren enz enz 10 84 10 4 9 01 10 09 9 89 9 ff 9 49 10 4 11 10 19 1 4 T 4 48 Alles afgennmmerd te zien dai s voor de verkooping van s morg 10 tot s midd 4 uur M SS H M BOELHUIS te Waddinxveen De Notaris B GBOENENDAAL te Gouda ia voornemens op WOEN SUAG 27 APRIL 1898 des morgens Q i uur te Waddinxveen aan het Noordeinde aan de Bouwmaaswoning in de Putte wyk B No 51 bewoond door Mejufltouw de Wed W BOTH in het openbaar te verkoopen Ico9itaii geld Aftands Zwart t SÊi £ Merriepaard vSSm 21 MELKKOEIEN gekalfd en niet gekalfd hebbende 3 VAARKOEIEN eenige KDISKALVBBEN 2 ZEUGEN met BIGGEN Bouw en Melkgereedschappen een Boerenwagen met toebehoortn Kaasbrik met Kraam 2 Driewieler karren Arrealede Bellen en andere Tuigen Bergbeeft met Boomen Kaaspera Kaasplanken Schragen en Standaards Wriogtobben Staren Emmers Vaten Kuipen en Pekelbakken Een partij TAKEEBOSSCHEN Brandhout Palen Planken Hekken Varkenshokken en Zenningen Kippenhok Voorts leubilaire Groederen waaronder Eikenhouten Kabinet Bedden Tafels Stoelen Kasten Spiegels SchilderiJeD Kachel Fornuizen Glas en ardewerk En hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Te büzichtigen op den di der verkooping van des moi ens 8 9 uur Madere inlichtingen geeft voornoemde Notaria ÖROENENÜAAL te Gouda ODderaemer J N BOTH STALHOUDERIJ HOTEL STATION C3 QXJI3A GEWIJZIGDE DIENSTREGELING itoQvaDgende 18 APRIL 1898 g De nren zyn Amsterdamsche tgd VO Op WERKDAGEN Tui Clond 8 48 rm 130 nm e lO nm lA S4 nin Van Schoonh 0 30 vm I vu 2 nm 7 45 nm Op ZON en FEESTDAGEN Vtn GoDda 8 1S vm S nm 1S nm Van Scboonhoren 6 30 vm nm 7 nni Vraohtprys ƒ 0 00 Retour ƒ 1 Afrit te Oouda Hotel Station te SchMmhoven Hotel dbk Hoed Aanbevelend J M BOTH D J van Velzen dubbele bdobt b 10 X A IIL IjBT JR Ontvangen de nienwste STOFFEN OFTVANGEIJ een Vienwe j§l rteeriiig Dames en Kinderhoeden BN ALLB voor het 8EIZ0EN Gez SCHMIED Dubbele Buurt 7 INDIEN ga BOTER KAAS of GELDERSCHE WABEN noodig heb denk aan het adres ZWOLSCHE BOTERHAL KEIZERSTRA AT wat daar verkocht wordt is van UÜMtekende kteattteii Me i verzuime niet daarheen te gaan om syne inkooptn te doen Aanbevelend M J BOOT p Speciale prezen en condition voor fl H Winkeliers J 8P00R GROENEWEG L 140 GOEDKOOPE VLËËSGHHOliWERlJ en PEKSLAGËItlJ Beveelt zich aan voor de levering van prima kwaliteit tma concurreerende prUzen De litverkoop duurt nos § leclif8 korten lijd JA KOM In IJZERWAREN LAN0E GROENENDAAL I 23 NATÜÜRUJE EOOLMI uit de bron te Oberlahnêtein is verkrijgbaar in CILINDERS van 10 kilo bj deneenigen agent voor Gouda en omstreken J TT iüT OITB Klehveg o Z GOUDA ora ian g iin T illxelanci ian su SPRITSJES F I J m met Vanille F IJl NI Muzelmannen Kroningshanketi J A TERHOEFF Hoogstraat c ovet iotor en iotoria Surpriaa cJltataèor atiwiHLiiTe Nationale Nikkelstalen ingeschroefde Frame s worden naar keuze gemonteerd 19 Merk JlISTRA eiijcn Tabrikaiil eleijanl goedkoop sterk EEPAREEHEN EMAILLEEREN VEHNIKKELEN Sport n ITind er Txragrera bara cLeara ¥ I D van RIJIEMI Yeerstal Grouda cc KROM WlÏGOEI bj BUIJSSEL8CIIE AAKDi 3 WITKALI td BOEWVAS o LI OLEUilVVAS 2 POETS POMADE S KACIlELPOMADtE o UI 81MPLEX voor SP E EI 8 8TRI Ii VEUi S P KAMFEU N APIITALI E enz enz lD3 og ©ri3e3a T7 erfTxr© a ©3n OMTVAilGEl ccH Grootc Siortccriug DAMES en RINDEKIIOEÜEN Uinzaam aanhevelend Wed UI L KIlT v Dan Wijdtei A 43a FONGERS Bjjwieleii tQoedkoopste en Bolledst adres roor Vervoer van Inboedel zoowel binnen als bnitcn de atad metgafloieo vrijen A OR A VEST EU N Oude Gouwe AUeg wordt tegen fVanaport sehadt vertekerd A ent J C DE UIHTER