Goudsche Courant, maandag 18 april 1898

Goedkoopste en soliedsle UEËREN en KMR KLEEDINGMAGAZMN GOUDA Wijdstraal A 41 IM Speciale Inrichting voor Rleeding naar Maat Uitgebreide sorteering Stoffen Elegante Modellen en O os a z 1 e GOMUNIE ONTVANGEN da nieuwste modellen Fronts Manchetten Overhemden en Witte Strikjes WITTE HANDSCHOENEN iu Cl cé en Garen FUNE ZWARTE KOUSEN Trioot Onderpakles Zakdoek eB met en zonder kant enz MAEKT A 70 AsobeTeland C A B BANTZINGER A R SCHOLTENS QOUDA SPECIALITEIT IN Haar vlechten Pruiken Bandeaux en Toupets PA RFUMERIËN TclIeUrtlkelea en Scheerbenoodlfdbeden SALON VOOR Kappen Scheeren en H arsnljden ONTVANGEN een prachtige collectie Brittannia metaal vernikkeld P P SOOS TIENDEW EO 59 Het beste adres voor Bolied en goedkoop SCHOEN WERK ia het van onda bekend NOORD BRABANTSCH Schoen en Uarzen MagazUn van C SMIT S KLEIWEG E 30 OTer de Kleiwegsteeg Alle Reparatiën en aangemeten werk Ontvangen alle soorten Sohoeuwerk J VE RGEER G OUDA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Het jagen va i TOOGSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van bont OXTVAXGEX een groote sorteering DAMES en KlI DËRHOEDEI i Unime keuze gegarneerde Hoeden ff Scherp concurreerende prijzen Aanbevelend G J 6ERLIJN NIEUWERKERK H oek OOUWE BAreHT VERGUOOTIIVGEM Ie H COMMIJNIE t Beste Adres om dan Uw portret te laten maken is het FOTOGRAFISCH ATELIER S T ü D I O Fluweeleu ISlDgel SH2 niiiine keuze f antasiellj§ en Chemische Wasscherij en Stoom Ververij DE WIT en Comp Utrecht SPOEDIGE en NETTE AFLEVERING LAGE PRIJZEN Gez BËCKRRS in Hofa Turfmarkt 248 GOUDA Geen Marktgoed of 2e kwaliteit Schoenwerk maar allee gegarandeerd sterk l oordbrabantsch Schoenwerk tegen fabriekspryzen 225 1 00 1 00 u 1 76 u 1 00 f 0 S6 0 8S Dames R jgaohosaeD g StofTea FaDtoffeU tf Trgp Pantoffels WaoclelsohoeusD I rietus Kinder Kinderlaarejes ilito mooi soort Uecr D Bottioea Kalfsteder 8 85 f Rggsohoenen ir 8 60 Tryp Pantoffels 1 90 Danes EiBBtiok Laarzen mei Kam gareo S 70 V Kamgaren ICnooplaarzen S OO f Leereu Knooplaarzen K OO IJZEHSTKKKl SCIIOOLLAARZE beDeden Goncnrrenlie I DK GOEDÜOOPE WIIHEL Hoogstraat 113 naast den Heer Steevens ZIE ETALAGE Stooni hrBroutDirij nETlüEBELEAHEES Molenwerf Gouda Gerste ijlt 1 Dnbbeld Gersteen Oud Brulo Bier t CoBcurreerende PriJMn Aanbevelend A VON LOM G TIËSGMt Markt A 54 GOUDA IBIS II ilf IBil STOOM HETAAL DRAAIERU Specialiteit in t repareeren van Metalen Luze Artikelen BEDGELS veor gebrekkige veeten AANBEVELEND ZAADHANDEL KLEIWEG I Gesorteerde Bloemzaden geschikt om buiten te zaaien 12 pakjes in schoonste soorten 0 5025 Gekleurde zakjes met Bloemzaden voor binnen en bniten 12 stuks ƒ O 75 25 1 40 Per stnk 0 10 Aanb velend J P HOOVTJIf AN H J RABOÜW Lood Ztnkwerker RA A 1JL C3 OUX A levert sedert 1390 met het beste sncoes Hoatcement met en zonder Zinken KIEZELLIJ8TEN Drok vaa A BRINKMAN Za Goada mm mm TWEEDE BLAD BINNENLAND Oe correipondent der N B Ct te Parijs MÏot De KoaioftiooeD zgo hier gisterochttod te aobt urea aangekomeo Bloemroikeri werden aaogaboden door freole O9 Stuers eo mevronw Van Weede De oDtvaogst was beel aardig door bet groot aaotal Nederlaodera aao bet atatloo aanwesig zoodat tao alle kauten een bartehjk en gezellig lefe de KoniDgio oprees Ko DtDgiu Wilhelmioa ia een groene japon zoader mantel geklaed was zicbtbaar atiogenaam getrofFeo door deze ootrangat Bet weer was drailig maar droog op bet oogenblik van aanlcomai zoodat bare Majesteiten in een open laoddaoer konden plaats nemeo In haar botel bewonen de KoDingioaen deeerste verdieping die oitzicbt heeftop den uioder Taileriëa Te twaallnar maakten Ü H M M een riitoer Toen zgo de KoDiuginnen met baar gevolg in twee landdauera de bouldvards omgereden waarna z naar Let botel terugkeerden Het streng incognito dat men wenscbt te bewaren maakt het bezwaalgk vooraf mededeelingen te verkrijgen omtrent de plao oen van Hare Majesteiten Nader svint de correspondent De prina van Wales ie de eerste geweest die de ÈoDioginoon eeo bezoek beeft gebracbt om elf aar Verscheiden notabiltditen hebben ziob iDgeaohreven De Vorstiouen gaan nasr bet IjODvre De Koninginnen wordeo in de eerRte bellt van Jani in Nederland terag gewacht en cnllen zicb nlidan rccbtstreekd begeven naar Soeatdyk waar de vorstionen tot de laatste ót a van Aogastas lolleo verblijven i e verjaardag der Koningin zal door HH MM te 8 Graveubage worden doorgebracht maar de Koningin wenscbt dat alle opentia e feesteiykbeden op 31 Aog te sGrav ohage aobterwege biyven opdat deze voor El M zoo hoogst gewiclitige dag in alle opzichten een ernstig karakter drsge B M heeft in dien geest een verzoek doen richten tot bet gemeeotebeitunr van sGrafenbage Het bovenbedoeld alait Mhter bet uitsteken van vlaggen niet uit Da Staats Ct no 87 bevat do wet van 2 April boadenda bepalingen lot wering vin voor den land toin of bo cbboaw acbadeiyke dieren en van plantenziekten De 26e vergadering van Ë angeli cbeti godgeleerden eo gemeenteledenis Diusdaga ond te Groningen geopend Aan de N Gr Ct f werd daarvan een verslag toegezonden waaraan wg het volgende ontleeueii De ergadenn werd ingeleid door eene godsdienstoeieping in de Waalacbe kerk Dr A G Boon van Enkliuizeo hield eene opwekkende toespraak naar aanleiding van Joh 17 20 en 2la getuigende dat Jezus Ohriatua wil voldoen aan de beboffts tot vereeniging die in de menschbeid Ie ft Ëeoe innige eeobeid in denkan getoelen willen en baudeten een enbaid des geestes en des levens In de vergaderiog die werd voortgezet in bet Concerthuifl bracht de vice voorzitter d Klinkenberg een woord vau dank aao den spreker waarop ds Bryber uit Leeowsrden bet woord kreeg om bet vraagpunt in te leiden Wat beeft bet beeld van w teo P Hofstede de Groot door da Herrspiuk geteekeod tot ons evaogeliscbeo te zeggende Dit alle oorden van ons land waren Woensdag predikanten en belangstallendeo in bet Concertbnia Ie Groningen b een om de 26e samenkomst van de Vereeniging van predikanten der Evaugeliaebe richtingcby te wonen Dt vergadering werd gepretideerd door dr A G Boon van Ënkhnizen Op U April 1898 heeft U Brussel de uitwiiseliig plaat gehad der akten vau bekrachtiging der op 23 April 1897 aldaar tusachen Nederland eu België gesloten overeenkomst betreffende overneming van de Nederlaodacbe gedeelten van eenige io Nederland en België gelden spoorwegen Aan de vertegenwoordigers der firma James Pain Soos te Londen ia de levering opge dragen van bet groote vnnrwerk voor de Kroniogsfeeaten te Haarlem Daar berbaaldeiyk klachten orileo ontvangen over beecbadigiog van monsters en gedrokte stokken tgdeos bet vervoer per post io weerwil dat de verpakking voldoende kan worden geacht heeft het hoofdbestuur der poaterpen en telegraphie de ambtenaren der posteryeo inzonderheid bun die dienst doen op de treinen met nadruk aanbevolen om de behandeling van alle ter post bezorgde stakkan m t de meest mogelijke voorzichtigheid te down plaats vinden Beeda meermalen ia melding gemaakt van de alechte verttandhoudiog te Delft tusachen het subcomité voor een optocht en het grootste gedeelte der vereenigingen die er aao souden meedoen Woensdagavond vood een laatste vergadering pla ts om te beraadslagen wat men doen zon meegaan met het sub comité of net Door de 17 aanwezige vereen i in gen werd na ernstige besprekingen aangenomen een schryven te richten aan het sab comité waarin gemeld 0Q worden dat m n het oomogelyk achtt mee te doen Door boveubi doelde 17 vereeoigingen is nuuit baar midden een comité gekozen teneindezelt een optocht te orgauiaeeren ditcomilé be staat nit de beeren N Dobben voorzitter vanden Ïl K Volksbond Eckhardt adj oDderoffi cier der infanterie J Admiraal secretaris van Licbaamsootwikke ingt T C Vnorman president van Traa ivBal eo J H Koert directeur van DoDarc 1 Gemeng de Berichten De opstootjes in bet Hnis van bewaring te Rotterdnfti hebben een zeer bedenke gk karakter aangenomen en de brand van gisteravond zet de kroon op bet werk der rnatveratoorders Deelden wg reeds mede dat dezpr dagen een poging sjn bet etk werd e t ld om den gevangenbewaarder J H de Poel de sleotnlboa te ontrukken waarby ook gptracbt werd hem een prop in den mond te duwen giateren Vrydagmiddag werd wederom de goede orde in bet gebouw ernstig bedreigd lioor bet rnmoer en pogiag tot verzet van eenige gedetineerden De cipier zag zich dan ook genoodzaakt het college van regenten yimgs per te efoon op ft roepen om raaatregeleu te nemen de orde te baodnaven Nader verneemt men dat in fUapcel No 56 waar de brand nitbrak de bemcht W A Claris afzouderiyk w s opgeloten de dader van de brandstichting is alzoo niet ver te zoeken Hedt n midd ig is hy zwaar geboeid naardestrafgevangeuii aan den Noordsingel overgebracht Dit sujet die aan de oponbare machtreeds zooveel werk verschafte gaf reeds herbaalde malen blyk alle maatregelen vau politie eu jnHti ie te trotseeren Dat hg thanseeua voor goed nnacbadelyk wordt gemaaktware zeer wenocheiyk Ten opzichte van het Hois vau Bewaring zullen ook betere maBtregelen getroffen moeten wordi n wat bewaking eu veiliKheid betreft Indien eigen brandslangen m het geboow waren aanwezig geweest bad de brand zonder hulp van boiten gebluscht kunnen worden Gisteren avond omotreeks haiftieu werd er brand ontdekt in bet Hois van bewaring op de Korte Huogntraat te Katterdam Io den beginne liet zich deze brand vrg ernstig aanzien doordat aan de zyde vAo bet Gedempte 8pinhoiswater de vlam door een der koekoekeu speelde De boofJmao der brandweer de heer W Veder die zich by de ontdekking in do onmiddellgke aabyheid bevood stolde zich terstond in de gevangenis op de hoogte van den toe taiid Hg vond daar op de tweede verdieping een gang f ebeel met rook gevuld een paar bewaarders trachtten met extimteurs den brand te binssuheo doch dit baatte niet En nit deze rookwolken weerklonken de bulpkre teil der gevangenen opgeslot n in da op deza gang uitkomeode slaapzalen Wanhopig schodden zg aan de hechte deuren en verdrongen zg zich voor de kgkgaten daarin met smart aitzieode naar hn p Spoedig werd nu ontdekt dat de brand in de slaapzaal no 5G op die gang was ontstaan en daarheen leidde de heer V der na de brandspoitgasten ter blusscbing Inmiddels was ook de commissaris van politie de heer J W C Strang met een st rk detachement politieag oteo aantiernkt Hg bezatle de nitgaogen binnen en boiten bet gebonw Onder zgo toezicht en op aanwyting van deu directeur den heer B van Heuveu werden de gevangenen die waren opgesloten in de slaapzalen op deze gaog nitkomonde een verdieping booger aan de Hoogstraatzgde gebracht Het waren ongeveer 12 i 15 personen en niet één ontbrak op bet appèl Onder degenen die opges oten waren geweest iu de slaapzaal 56 waar de brand ontstond wjs ook de zoo berucftte W A Claris Bg werd onmiddelyk geheel alleen beaeden in het gebouw afgezonderd op bem toch ruit de verdenking den brand ta hebben gesticht De koekoeken voor de raampjes der verschillende zaleo ten cellen verhinderden den verstikkenden rook zich em uitweg te banen en daardoor bestond er vooral io den a nvang gevaar voor men acbenlevena Aan bet snelle Ofitredeo d T brandwotr gelukte het echter den brand te beperken tot de slaapzaal waar hg ontstond en wel door de werkicg der spuiten 8 en 3 £ en oor later wai da brand gebral ffebtuscbt en kon den de mede uitgerukte puiteu 4 19 10 18 5 19 en 16 en da stoomspuiten van het Oostelgk en Westelgt Stoom emaal inrukken zonder hnip verleend te hebben De slaapzaal brand ïe nagenoeg uit Op het gerocht van den brand was een groote menigte na r de Hoogstraat geane d ïg Tolde IQ dichte ryen de itraat voor het gebouw Ook eenige K deu van het College van regenten voor de gevang nisaen waren ter plaatae verschenen om zich op de hoogte van deu toestand te stellen Bg het stichten van den brand is pr vermoedelgk gebruik gemaakt van bet stroo der matrassen Gistermiddag werd uit de Maas ta Kotlordam ter hoogte van de Veerhaven opgehaald het Igk van een man dat in ntaat van ont binding veikeorde Het Igk werd nnar de loods voor drenkelingen in Crooswyk gebracht Gistermorgen werd op het privaat van een bovenhnis aan den Goudschen Smgel te Rotterdam in een stijfselkiatje verborgen eenkinderlykje gevonden van bet mnnnelgk geslacht Op last van dr Mees werd het naar bet Ziekenhuis gotrausporteerd om te wordeh geschouwd In verband met deze vondst ie een dianitbode door de politie gearresteerd B N Op het politie bureao aao de Lange Toronatraat te Rotterdam kwam gistermon eo ppo 12 jnrlg meisJR mededeelen dnt een man beeft getracht bair te ontvoeren De politie doet o derzoek Onder de volwassenen in Kralingen komt in de laatste dagen kinkhoest veelvuldig voor De schoorsteen van de kaarsenfabriek ApolIo te Schiedam ii eergiftarroorgen even vóór 12 nar nog omgevallnn zonder ongelukken te veroorzaken M iatregulen aren genomen om deze te voorkomen Gisternacht is in do Zandstraal te Itotterd ira een milicien van het 4e regiment iuf aangehouden die zonder verlof zgo aroizoen te Delft bad verlaten hg is ter beschikking der milityire anionteit gesteld Bg den H Hedeman jr te Almeloozijn tol nog loe Ï0 personen met weder geplftiiiit O der deze 30 arboiders zi ii lr geliuwdeo waarondef r gn met g iote buiHgextnnen edert h i eindigen der werkstakingen ngn 7 personen naar elders vertrokken Verleden week werd te s Heerenberg op zekeren dag een meisje van ongeveer jaar bg den Molenberg geponilen zonder dut iemand wist aan wien bet toebehoorde üit Ie antwoorden van het kind kon men zooals begrgpelnk i ook al met v el wy7er worden De politie deed gverige naiponngen doch aanvrinketgk zonder resulta it Eindelijk ia er iemand die meent eenige familiegelgkenm te otitJekkeu met een zekere P uit Zeddam van wieii racn joveodien wist d t hij een talrgk kroost r jk was Terstond begeeft zich een roariVhauaaee daarheen en vraagt P die drak bezig is een kippeuloop te timmeren of hg oiet een kind mist vLao k is kieken 70gt de man en staakt zgn werk om zgn kiodertroep te verzamelen en te lelleB éeo twee drie negen 00 t mos e n er tien bun nou geleuf ik verrechtiK dak er een kwiet znn Moider do vrouw wordt ook geroepen Nieuwe in ppktie en nieuwe telling Ook deze mist er pen en ontdekt enidolgk dat het Fineke ia Ja Fineke is weg Er wordt pen beschrgving gexevoo van het kind en van de kleereo die het aan heeft en ia dat komt uit verklaart de marechaussee het gevonden kind moet bet vermiste Fioeke zgn Dan mot k manr met gaon en haolio het kind is het besluit der vrouw even flegmatisch geuit als bet andere plaata had en de man gaat weer kalm aan zyn werk a n den kippeolonp door Tuch was dat kind reeds tegen 12 uur in s Ueeretiberg gevonden en nu was het tegen dan avond In al dien tyd hadd nde Coders bigkbaar het kind niet gemist terwgl er ook geen spoor van schrik of outatelteiiis viel waar te nemen toen ze vernamen dat het kind reeds zootang veidwenen was Bloedvergiftiging De slachter J v Z U Vreeawgk werd in de laatste dagen herhaaldelgk geroepen om ziek vee af te maken De man hid twee kleine schgnbaar onbedaidende wo djes aan d n arm Zaterdag begoh die arm geweldig op te zwellen Zgn vronw liet bg tgdelgko afwezigheid van den arts te Vrpeswgk de hulp inroepen van een geoeeaheer te Vianeo die dei toestand zoo ernstig vond dat bg aanried bem terstond per rytaig naar het zietenhois te Utrecht te vervoeren Daar ia de ongelukkige Dinsdagmiddag over leden REGHTZAjCEN Met v6 Dl tiging van de beiliasiug van hei gerechtahot e a Hertogenboich beslikte de Ilooge Raad gister dat wanneer erfgenamen hunne erfenia verwerpen nadat hunne veroorneeling tot betaling eener schold van de nalatenschap in kracht van gewgsde ia gegaan die verwerping ook alsdan terogwerkende kracht beeft en de erfgenamen moeten worden beschouwd alsof zg nooit erfgenamen waren geweest zoodat de veroordeeling hen niet kan treffen Voor do arrondiasemeot rechtbank ta Rotterdam zal den 5de Mei terecht staan Davy Flilz directeur der Algem Premiön po Rentenbank firma M fjiudon Co beschuldigd van verschillende feiten van oplichting met premielutoii Enkele getuigen zijn uit Duitscbland langa diplomatieljen weg opgeroep o De zaak der moord te Berkrn wonde in November 1897 gepleegd zal 19 April dienen voor de Rolterd imsche Rechtbank 22 f eiuigen zgn opgeroepen beuevens 8 beklaagden De beiden bernchteii inbrekera i Guldenmondt en B de liaan djo wpgpn i inbraak Tiet gewpldplegiiig door de rechtbank tft Rotterdam tot 7 en 8 jaar gevangeiiiastral zijn veroordeeld 7gn boden naar de Rtraf erangeois te Leeuwarden overgebracht VERri llEU ENIIEII De posfadmiüistrfltie der Vereeuigde Staten van Noord Amenkn mrit tn de wètt tlgke bepalingen viui het land een evenzoo eigenaardig ala wetk aam wapen tpgen do z g flei scben trekkery Volgens eene inededeeling der Hcieutific American heeft de postmeester generaal onlangs tegen enkele bedrogfirma s een z g bedrogbevel nitgevaardigt Een dergelijk bevfl heeft de mtwerking dat de daardoor getrof fenen van ieder gebruik dor pnatmrichtingen binnen de Vereeuigde Staten zgn n tg6 lüt n enz die voor dergotgke firma s zgo bestemd worden door de poïtadministratie aangebonden met een Rtampol voorzieu waaroit b gkt d it do firma oneerlgke aken drgft eu aai do afzenders teruggezonden Geldzendingen worden op dezelfde wgr o behandeld Deze hunde wgze berust op een bepaling van de wet welke het gwbrnik van do post verbiedt aan allo nnder nemingen die alloen daarop berekend zgo geld of eigendom onder b itrieg lgke voorweodseloo te heuiachtigon Tot mivaardigiug van oen bodrogbö el ia de po tmoertor T ueraal bpvoegd wanneer volledige bewyzen geleverd zgn dat een onderneming allfeii voor bodriegelyko doeleinden opgericht is Pooltocht NordenakjOld de beroemde Noordpoohaiirder wiens naam door bit aucco van Na sen betrekkolgker wgze gesproken bgna niet moer genc md wordt laai uu ook weer van zich hooreo Hg is te Ht Petarsburg aangekomen om daar op aandringen an koning Oscar mot de Roiarsche regcering besprekingen te honden omtrent een tnoht naar Spitsbergen waarvan de kosten door Noorwegi n en Rusland zullen worJen gedragen De tocht zal diip jareu duren terwijl de kosten op 100 000 roebol zyn geschat Een nieuw boek over Napoleon Over het verbigf vnn Nopolton I op Ht Ho ena i g lgk men weet heel wat geschreven Tlinns h eft men in pjngeland een tot nu too onbekend uiannicript vftu admiraal M lc lm over de gevangeiachsp van den keizer op 8t Helena ontdekt Dil bekngryke tiik dat nauwkeurige en interessante bg orid9rtied n over het leven en de laatste ogenblikkeu vau Napoleon bevat 19 onder do papieren van overat Malcolm een zoon van den Kngelchon admiraal gevonden Hg heeft reeds prinu ViiJtor Honnparte eu graaf Viuioli den laatsten Italiaaiischen afstaBUüfsliiig der familin Bonapart vau 7gn kostbtre ontdekking in kennis gesteld Door de beeren Limlal Jukops en Kraft van Ermel U hg den gouverneur ven KHnuame na een aodiiintie op 3 Janufiri een Hcbriftcfgke nota ingediend waarbg de plannen worden uiteengezet en kostolooze vergunning wordt Vi rzocht tot oodorzook voor den Igd van vgf jiren van een landstreek groot ongeveer 3 millioen heklaren Binnen zes maanden na hot verkrggen van de verguDoing zal een begin met het onderzoek worden gemaakt binnen drie jaren een defiuitief spoorwegplan in overleg met den gouverueur worden vaslgosteld en ten minete met de Ign Paramanbj Oroningeri zgo begon neo en binnen gf jaren mnstens 100 kilometers spoorweg op het aangovrnagdij terrein worden aangelegd Het comité verzoekt dat het jaarlgk che cdnCessierecht zal worden bepaald op 1 cent per H A voor bet eerste tgdvab van vijf jaren 5 cents voor de tweed vyf jaren ea 10 cents voor den verdere duur der coooeaiie met aftrek van f 1000 ajaors voor eiken kilometer gelegen spoorweg Ten allen tydv aal bet Ooavernement bet recht