Goudsche Courant, dinsdag 19 april 1898

No 7558 Dinsdag 10 April 1898 37ste Jaargfans BargsrltJke stand GËBÜRËN 14 April Heodricas onder F B ScboltPD eD Ë de Vroom Cornelia PD Jobanop ouder J Blokland eo C Anker Jobanoea Cornelis ouders £ vbd Geut ep C de Jong 15 Catbarina Jobaooa onder R vuD 8cbaik en G Isarin OVERLEDEN U April A M Silvejler wed JJ H Michael 74 j 15 E Broer 14 j ONDERÏBOÜWD 15 April N Co 35 i en N D Prince 26 j H J i pekkers te Am terdaui 33 j en J M C Bonnemljer 29 j C Loouaard 30 j en M Uearioga 30 j A Teuoisaen 27 j en A Homin l 25 j x IIJ H Utl 11 n imii pi ipM H D VEHMEULEN voorheen CRANS Co tF HeË orgaan voor dranlcbealrijdiag 8L JIT SCHIEDAM vermeldt hei Tolgende in hsir Fe bruarinummer ISfls So 8 Onderzoek naar dranken Het Hoofdbestuur der Ned Ver heeft bij do heeren Boldinqh en VAN DEB H lUB te Jmtterdam de drankeü ran deo heer H D Veeheulen te a Uage die hij ook in dit blad aanbereelt doun onderzoeken Het resultaat was dat er hoogstens sporen van alcohol in koQ vorden aangetoond zoodat ze niet tot de alcoholische dranken gerekend kunnen worden Overigens werden geeuerlei schadelgke bestanddselen van walken aard ook aangelroffon Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 01 1 § a Telefoon No S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Ko M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 2Ö franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Ruwe Zijde BASTELEED f 8 65 tot 4tZ 9S per stof voor compl Robe Tussore en Shantung Pongeea zoowel Zwarte ea gekleurde Ueuneberg mi de van 33 ets tot 14 OS per M Glad Gestreept Geruit Gewerkt Damast etc circa 240 Tersch qualiteiten en 2000 versch kleuren dessins etc fr van porten rechten In hut STALEN per omgaande Dubbel bneiport naar Zwitserland U UenDeberg s Zijde fabricb K en K Hol ZKHICH ADVERTENTI£N Mm Hoofdagent Firma D AM RIelwcs Jouda P D IKE OUDE t SCHIEDAMMER Wnl ü de beste LawrïTla tegen Jicht Rheamatiek Lenoeapynen kortom i tegün Hjueu van allerlei Mid III2X BMt het tattl new tsn ta weadan togeo sgt Anfcerj ain ExpBlIer yff Buwt du taeds ia ieder haiBgezb rig AnfcerPaln Expeller Anker Pain Expelier Pr 50 cent 75 cent ea f Si de fles h Veorlmnden in de meeste Apotheken en bg F AL 8iohler t Co te Roltenlam Te GOUDA bj C LÜGÉR Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven W Zeer nette Gesteendrukte NAAEmTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een racla tlgr xa et ing exicli t HËERENHOS met IM staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en praehtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijd Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 mmn mmimm ua kt a m STEEDS VOORRADIG EEN GROOTB COLLECTIE Heeren en Dames RIJWIELEN en benoodigdheden imGBH CONCVBBBBBBNDB PBIJZMJI Speciaal ingericht voor VERNIKKELEN en EMAILLEEREN Iteparatiën spoedigf en billijk 1 BONDS BIJWIELHEBSTELLER Ie Klasse Heereii en Dauie § Rijwielen TE HUUR zoogenaamde DOTJES beveelt zichzelven aan 2 ▼ an vrg rerroer Toor perBOoea □ goederen over dea aau te leggeo spoorwaff geuieteo eo coDtröle kuDDeo aitoefeaea op de werkzaam hedea der tuaat cbappü welke zich bet racbt wetischt Toor te behouden het haar io concessie i e eveQ laüd o gedeelteo daarTao aso anderen over te dragen Mocht niet drie maaodea na bet verkry en der verguoaing de exploratie maatachappy tea genoege van den goarernear zyn opgericlit dao za deze di bevoegdhe d hebben de geheels con cessie in te trekken De beer Kraft is via Demera a Pljmontb naar Karopa vertrokken om dan daar naar de Transvaal terug te keereo waar zyn kantoor getestigd ia Meo verzekert evenwel dat b tegen October te Paramaribo terug zal zijd In bet Fransche dorp Peuget Joube is een osgenjarig mei ije dat een kegelbaan overstak terwyi er ke elaars aan het spelen waren door den zwareu bal getroff n en zoo zwaar gewond dal bet arme kind na weinige oogenblikken overleed ÖROOTE KEUZE in de nieuwste A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Teleithoon Mo SI Iteurs van Amslerdam slotkrs 877 Vrkrs 87 99 9 Vl 102 88 847 86 18 l 84 98 8 98 987 18 63 f 16 APIÜL NlMELiNj Cerl Ned W S ï i dito dito dito ydito dito dito SHoNOiB OM Gcudl lSSlSS 4 Itaub iDscliryving 1862 81 6 OoaTENK Obl in papier 1868 6 dito in zilper 1868 5 Pohtuojll Obl mot ooupoo 3 dito ticket 3 1 4 lOSV 4 87 88 26 108 98 867 100 8 66 660 466 100 47 lOOV 204 1 87 691 101 101 129 97 80 30 1167 113 206 211 100 66 697 163 96 76 1011 102 12t ISÏ 11 102 104 11 16 76 86 BdsulKD Obl Binnenl 18t4 4 dito GoooDi 1880 4 dito bii liotha 1889 4 dito bg Uopel88il 90 4 dito io goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 8piNj Porp t schuld 1881 4 TuBKElj Gepr Oonv leen 1890 4 Geo leeuing eerie D Goc lo niug eerie G ZvioAfb Rep V obl 1892 6 Mbiico Obl Buit Sch 1890 6 Vbnbzuela Obl 4 onbep 1881 Amstbbdau Obliketieo 1896 S HOTTBBUIH Stcd Iceo 1894 8 Neu K Afr Uarideliv sand Arendsb Tab Mij Certifloaten BuUMaatBchappij dito Arn Hypotheekb pandbr 4 Oult Mg der Voretefll sand sör Hypolheolcb pandbr 31 Nederlaudecbo bank aand Ned Uundolmaatsoh dito N W il Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 8Vi Ulr Hypotheekb dito 3Vi OoSTBNB Oost Kong bank aand RüBL Hypotheekbank pandb 4 Akbbika Kqut bypoth pandb 6 Maxw L G Pr Lion eert 6 Nbd HoU IJ Spoorw Mij aani Mg tot Ëxpl r 8t Spw aand Ned Ind Spoornrogm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTALlESpoorwl 1887 89 A Eobl S 69 Zuid Ital Sp niij A H obl S FoLBM WarBohau Weenen aand 4 lliJBL Gr KuiB 49 Tl 1891 9 1061 108 1017 101 120 136 84V Akebika t ent PacSp Mij obl 6 Chic fc fJorth W pr O v aand dito dito V n St Poter obl 7 Denvor Rio Gr Spra eert v b Illinois Central obl in goud 4 LouisT NaabTilleOert v aand Mexico N Spw Mij Ie byp o 6 Mies Kanaas 7 4pot pref aand N York OntaBiob Weet aand dito Ponn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie liyp io goud 6 8t Paul Minn k Mauit obl 7 TJn Pao HoofI in oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Canada Can South Cert T aand Vbh C Ballw Na Ie h d cO Amsterd Omnibus Mg aand Rotteld Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aan 8 BlLOlB Stad Antwerpen IS SVg Stad Brussel 1886 2 HoNO Theiss Hegullr Gcseltsch 4 OOBTENR Staatslcening 1860 5 K K Ooit B Cr 1880 8 Sfanjb Stad Madrid 3 1868 Nbd Ver Bei U vp Spobl oert 1 4 lüi ill fé GENEVEE Merk i NIGHTCAP Verkrygbaar bij M PEETEBS Jz N B AU bewijs van echtheid ia cachet en kurk steeds voorzien van den nsam der Firma P HOPPE Kraepelien en Bolm s SalmiakPaslilles algemeen erkend als het betle middel by Hoest en Verkoudheid Het ia een slijnioploasend en veriachtend middel b j uitnemendheid Verkrygbaar bg de meeste Apotheken en Drogisten Prns per fieschje 20 ets W Alleen echt in vlerk voorzien van etiquet waarop de handteekening vanKEAEPËtlEN HOLM Zeist Hofleveranciers Eenig Depot van T € R e R A IS WiJdstrait A 169 GOUDA Aanbevolen merken SHEERT P Pet P 18 1 2 Fleuh FUicli Fl wk öold t f 1 90 22 50 Elegante Dry 1 20 2 25 26 50 BOODB PORT Aurora a good dinnerWine 1 1 99 22 50 WITTE PORT Santa Choice 1 1 90 22 50 Venns Amber Special 1 20 2 25 26 50 TARRAOONA Spaanaohe Port Roode 0 80 1 50 18 Witte 0 80 1 50 18 MALAGA Roode M 1 20 2 25 26 50 Witte M 1 20 2 25 26j 0 Zeer geschikt voor medicinaal gebruik Good Young Madera 1 1 90 22 50 Very Pine Tokayer 1 20 2 25 26 50 Turin Vermouth 1 1 90 22 50 CHAMPAnNK Bodega Marque spéciale 1 2 COGNAC Cognac 1872 2 25 26 50 BORDEAUX WUNEN Zeer aan te bevelen Tafelw nen Per Fleuh Per Anker 4fi Ft iocl fleaek St Bstèphe O 85 N Vi Liitrac 0 65 St Emilion 1 42 Graves Witte Bordeaux 0 80 34 E CASSITO TANDARTS Gouda Turfmarkt SrBMEKVBBS MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot C nnr WOENSDAG en VRIJDAG van 1 tot i uur ZONDAGS niet Kliniek en Folikliniok OBSTBTUMB ea MVmMBCOi OOlB voor Spreekaren dagelgks van llt S n Gratis Spreekurtn Maandag Wamsdag en Vrijdag 9 11 nnr DORDRECHT Lijnbaan No 11 nr A CiEVL Oeneuhetr DirtcUur S l Cent Sigaar LOUII RllSfSCUOP Kleinhandel In Sterken Drank EUEGBMEESTER en WETHOUDERS vsn Gouds brengcD iogevolj e art t der Wot van 28 AuguBtiu 1881 Slaalsblad no 97 Ier opanbarti keDoia dat bij hen ia ingekoiQflD eec verzoeksohnft ran den navolgeodan persoon waarbij Vergunninif woriU gevraagd om in de bij haar naam vermelde localiteit sterken draak in het klein H mogea vorkoopen ala Naam vau den verzoekster Aanduiding der localiteit C vsu Gasael huiBvrouw Raam O No 51B van C Heerkeag Gouda den 18 April 1898 Bargemeeater en Wethouders voornoemd B L MARTENS De SeoretariB BROUWER Buttenlandscb Overzicht De AmarikaaoBcbe Seaant beeft met 51 tegen 37 stemiueD het amendenierit van deu beer Tarpie aaDgeaomea waarby de Cnbaan scbe republiek wordt erkeod De Senaat heeft teu slotte met 67 legen 21 HtemmeD bel rapport vao de meerderheid der comioissie voor buiteDJatidscbe zaken aan geaomen beneveoa een ameudett eiit vao neDBtor Davis waarvan de strekkiog is te ontkenueD dat de Vert enigde Statno hetvooraemeo hebben om eeuif e sonvereïuiteit jurisdictie of cdniiöle OTer Cuba oit te oefeoen behalve om dcD vrede te herstelleD De Vereenigde Staten z n besloten om zoodra dit doel is bereikt de regeering d de conttole over het eiland aan zijn bevolking over te laten De Kamer zat heden byeenkomeu om over de motie van den Beuaat fo de umendemeDten te beraadsagen E n botsing tuascben beide Huizen Wordt waarschyoiyk geacht Er hestaea aaonpingen cat er krachtig vtraet zal kooica tegeu de erkenning van de ooafhankel kheid der Cubaanscbe regeenng door de Wetgevende Macht De a nneming vao de motie in den Senaat dia ia elk gevat aanleiding geeft tot langer aitstel Bchyot een factor Ie zyn ten gunste TBo den f rede Juist de beftigbe d van den toon maakt ht t twijfelachtig of bet booogde doel met deze motie zal worden bereikt Waut behoudens de waarscbynlykbeid van een dood punt in de politiek van be de boizen van het Congres acht men het zeker dat Mo Kinley de erkenning van de regeeiin der CabaaDscbe opstandelingen niet kan goedkearen De erkenning door bet Congres ia inderdaad in atrjjd met de Grondwet aangezien bet recht t aillLLE IQ HARRY SHARPE de agent der g eheime politie Rotnan naar hei EngeUck 86 XX Ik heb hem toen te paard achterna geeeteo en ik dacht dat dit bet rijtuig was In htt doiiker kon ik niet zien of ge een joagen of een man waart en ik sloeg er op loa eer ik tgd bad mijn vergissing ia ts sien fZoo dus jij hieldt mij voor een ellendigen kleinen bedeljoDgen hèP brulde de vreemdeling woedend ffNeen neen ik kon u immers bijna niet zien Uw rijtaig lykt precies op dat wat ik acht rvolg Na zie ik dat de paarden kleiner en magerder Ea noQ ga je je bcteedigiogen stapelen op het beste span paarden dat m len ver in den omtrek alhier te vinden is 1 AUemaohtig ik zie boe langer hoe meer dat je nog niet genoeft van me gehad hebt Ik zal je nog eens moeien laten dansen om je te leeren boe je je tegen een tatsoeolijk menscb gedragen moet Pa man deed alsot hij zijn bedreiKing ten uitvoer wilde brengen Aaar zonder een enkel woord meer ie uiten sprong Dïclc zoo snel h slechts kon in het zadel en rende voort Spoedig werd de afstand lUBScheD h m en het rijtaig grooter wijl hij hoe pijalijk fttyf ea itram hij ook was voortdurend zyn tot erkenning van reneeringen enkel by de nitvoereode Itfacbt berust Uit de redevoeriugcD ten gULste taq den vrede in de Senaatszittiog van Zaterdag scbyut te blyken dat de opgewonden heftigheid van de eerste phasen di r qoaestie uitgeput raakt en begint plaats te muken voor kalm overleg Zelfa wordt htt denkbeeld geopperd dat de oorlogstoebereidseleu er evenzeer op berekend kunnen eyn om de chauvinisten wat tot bedaren te brengen ah om gereed te zyn voor mogelyke vyandelijkbeden V Met 47 tegen 39 stemmen eo 4 blancu s beeft de Bflgiache Senaat het Tetaontwerp waaib i Nederlandocb en Pransch gelyk worden gesteld aangenomen nadat verscbillenda amendementen waren verworpen De meerderheid u das grooter geweest dun men verwachtte en de Viamin en hadden alle re eo om iu Antwerpen iJruegel en elders feest te vieren In Antwerpen werden aan Coremans serenades gf bracht Üet tot tandkomen van de wet dat na is verzekerd hebben de Vlamingea vooral te dnnkeu aan hun krachtig aanhouden en aan lie houding van deu minister van jastitie Bf gerem die telkens ook Vnjdng nog voor da wet heelt gesproken Da scherpale bestry der WBi als altyd de liberaal Beta Als heiien het Eogelscbe Parlemönt weder byeeo komt ze t de Londensehe coriespondenl van de Sheffield Dwi y Telegraph zal de heer Balfour de verautwourdelykbeid voor hel beheer van de buitenlaud che zaken waarschynlyk weder bebben gelegd io band n van den eersten minister lord Salisbury De brieven die iu Londen worden ontvangen an den premier sproken in goruststi llende termen van zyn herstel eu van zijn verlangen weder d gebeele zorg voor de l uitteulandsche ataatknnde van het ryk op zieb te nemen Om dit te doen ia het niet noodig dat de premier naar Engeland terugkeert Ily kau gerust in het Zuiden viin Frankryk blyven Tijdens zyn vroeger verbtyf te Beaolieu heelt by evengoed de leiding der buitenlandt cbe aangelegenheden gehad alsof by te Londen of te Hatfield ware en er is geen enkele reden waarom hy dat niet weder zou c oen The freeman Joornal meldt dat lord Salisbary voornemens is de betrekking vnn Lord Warden of the Cinque Ports neer te leggen by had gehoopt te Walraer Caatle een even aangenaam verblgf te vinden ah te Hatfietd maar dat is hem ni t meegevallen paard tot meerder spoed aanzette Zoo reed hij ongeveer een half tiur voort zonder dat hot hem echter gelukte het minste of geringste spoor van het door hem bedoelde rijtuig te ontdekken u moeten een anderen weg hebben ia islagen riep hij eindelijk uit Wnarom heb ik daar ook niet eerder aan gedacht P Voor den duivel ik moet ze hebben t zou mijn ondergang tijn als zo me ie vlug af waren Alles alles is or mee gemoeid Al moet ik hemel en aard er voor lïowogen vinden zal ik ze 1 Bezield met nieuwen ijver wendde hij zijn paard en galoppeerde terug de plek voorbij waar by zijn ontmoeting met dien woedenden Ier had gehad Hij zag dat rijtuig echter nergens meer en ver ra edde dat het naar eon der in de nabijheid staande boerderijen was gereden Uij bekommerde zich daar verder echter niet langer over en joeg voorwaarts aliof zijn leren er van afhing XXI Ben toont zich aen waardig handlanger der gobeime politie Bg het eerste aanbreken van don dag volgende op de in het vorige hoofdstuk vsrbaaldo gobeurtenissen reed een gestoten rijtuig getrokken door twee afgejakksrde paarden en bestuurd door een armoedig gekleeden jongen langzaam een klein dorpje binnen ongeveer twintig mijlen verwyderd van het station waar onze jeugdige held gevangen was genomen en ook weder ontvlucht was Wy spraken daar van een dorpje ofschoon het dien Èaam igenlyk niet verdiende het was niet Waarschyalijk zal naar het blad verneemt d hooge betrekking eo dus ooit bet mooie kastsel thans ten d6el vallen aan lord George Bamitton Verspreide Berichten Frank RUK In het tweede proces at in ne volgende maaad tegen Zola zal plaats hebben wordt de chicane d i het misbruik van de wet ter onderdrukking van het reent tot bet toppunt gevoerd By de eerste vervolging had men uit de reeks van bescboldigingen tegen hooggeplaatste personen enkel 15 regels opgediept welke betrekking hadden op den krygsraad door w Iken E terhazy is vrygesproken Men ho3pte aldus deu bekla gden te belalt U o er do Dreyfö zeak getuigen te doen hooren ofschoon deze de grondHlag was van Zola s aanklacht Uit hetgeen vooi hek Hof van Cassatie is voorgevallnn is gebleken dat het no zoo zeke r niet is dat ware het eerste vonnis oiot om andere reden vernietigd dit niit zou hebbeo plaats gehad wegens de beperking van du heklaagdeti in hun verdedigint by het stellen van vragen betreflende de boutdznak die men wilde wegstoppen Pna iif na de aanklacht nog meer beperkt De Times wyst in een artikel over het tweede proces tegen Zola op deze enge grenzen waarbinnen do aanklacht ia gepraovd door in plaats van de 15 reffels oit bet eerste proces na slechts 6 n de dagvaarding te noemen nog wel IJlt een stuk van G kolommen vol beschuldigingen te en een aantal hooggeplaatste personen Ala zulk een beperking gelyk waarschyulyk i ten doel boeft Zola de banden te binden in het leveren van bewijzen dan zal men zeermoeilyk ieti kunnen zien dat gelykt op een eeilyk proces gelyk dit uitdrukking builen Frankryks grenzen wordt bfgrepen zegt het blad Als Zola daartegen than in krasse bewoordingen opkomt moet m n bekennen zegt de Timesi dat hy volop reden heelt tot klagen Wüttelyk moge de nieuwe vervolging 10 den haa zyn er zyn onder onpartijdige toeschouwers geen twee mfeiungeu mogelyk over de oneerlykbeid van zulk een poging om der verdediging den mond te saoeren Wordt onder zulke om itaudigheden Zola veroordeeld dan 7 al toch niemand mogen beweren dat de rioor hem aangeklHagito personen zich mn Ki hii d gezaiverd hebben m i i Êmsmfmmfwm m mÊmmÊmi ii mmKÊmmÊmmmm veal meer dan eon gehucht uit nog geon twintig huizen bestaande Kr was vaa tie honderd inwoners gaen levende ziel te bespeuren Kveninm was er iets te zien dat op een herberg of logomonijo gcIrek liet gohiicht lag geheel tussrhen heuvels ingesloten dio iu het oosten door oen winterzuunetje flauw worden verliehl Ben was hongerig on vermoeid evenals ds paarden En wat de relzigaters betrof met wie hij tot dusverre nog ter cauweruood een enkel woord had gewisseld zg waren zooder twijfel nog meer doodaf dan de paarden en de koetsiur want oen rit van vyf en twintig mijlen over tinrd bevroren grond io een rijtuig londer veeren is geen toertje Nagenoeg io het midden der eoniga straat waaruit het gehucht bestond zag Ben een boül klein huis met groote breede dour als van een schuur Met zyn gewone b slistbeid reed hij bet erf op en hield voor de breede deur stil Ilq steeg af schoof de deur open ea bemerkte een grooto zoogenaamde doel daarachter wnar hij de paarden aan den teugel houdende binnenreed Toen opende bij bet portier van Jiet rijtuig met de woorden pZiezoo dames daai zijn we Zijn slem trilde ven want hy wist nog volstrekt niet hoe datgone wat hij gedain had door haar wier welzijil hij bedoelde cou worden opgenomen ffBlgven wij hierP Waar zyn wij vroeg de oudste der twee op zachton vriendelgken toon die regelrecht tot Ben s hart doordrong Ja wij moeten bier wat rust nemen mevrouw antwoordde hg lk weot wol niet precies waar we hier lijn maar dat kan ik wel ta veten komen zoo Dü rryspraak van den Algeryuscheo judeojager Max Uciji betreft alleen diens vervolging wettflus medeplichtigheid aan plundering maar by moet nog terecht staan op drie vervolgingeo wegeni opruiing enz Toen dan ook het vonnii onder gebrul van het publiek was voorgelezen toen advocaten journalisten en de opperrabbga van het anti aemitiime Ëdouard Drumont deo beklaagde hadden omhelsd werd deza weer ia den gevangeoiawagen geitopt en naar zgn cel teruggebracht Hoeveel er overigens ook ge schreeuwd en betoogd werd de orde is niet verstoord wel te verstaan valt bet roepon vao Dood aan de joden en2 in Algiers thans niet meer onder ordeverstoring Er wordt in de stad nog steeds gepatrouilleerd DUÏTSCHLANIJ De bond van textiele werklui heeft een statistiek van werkeloozen vervaardigd die loopt vari 1 December I8UG tot 30 November 1897 Geantwoord hadden 15 689 werklui en van dezs waren 1171 samen 7894 weken dus nog geen zeven weken i der zonder werk geweest Niet meegeteld is een werkeloosheid van minder dan vyf dagen By keizeriyk besluit ayo in Zuidweit Afrika voor de inboorlingen zoogeuaamde Reservaten iE gesttiId dat wil zeggen er is bepaald dat landeryen kunneo worden verklaard tot het onvervreemdbaar eigendom van een inboorliugHnslara of een stamraenbood en daardoor worden besproken als woonplaatsen voor de personen die tot dien stam of dien bond bebooren Alleen de landvoogd kan aan vreem deiinf ei iu engeren of roimereo zin verlof geven om zich in de gereserveerde streken te vestigen In een byzonder afgelegen hoek van de Haaenhaide hij Berlijn d i in eon boschje in bet zuiden der stad dicbt by betoxcercitievold ao Tom pel hof is een een en twiutig jange dieuslmeid op afgryselyke wyee vermoord Eon m sdaad welke aan de vrunwemourden te Londen doet denkrn Er zyn meoschen die beweren bet meisje rapt een sterkeu grooten man te hebhou zien toopen on zich richten naar die eenzame plek waar e jj niets temaken had Een merkwaardig geval van ingebeelde ziekte is daze week te Berlyu voorgekomen K n dteuHtmeije klaagde over zware pyn iu de borst en schreef dit toe aa i hst kunstgebit dat zj droeg mïlar waarzonder zy utwaakt was Blijkbaar had cy het tydens den slaap ingeslikt dra WO dit nooditr bebben te weten liet jonge meisje maakte nu aanstalten om het rijtnig te verlston en stond Ben toe haar daarin hübntpzaam te zijn De knaap daoht hij ziehzL lvou dat zy er deftiger uitzag dan Nan Carkins on op haar manier oven Uef toob was hij nog niet gonei d zijn trouw aan Nan te verbreken I o oaderc dtimo volgde hot jonge meisje Boe komt hot begon de jongste baar oogon onafge broken op Hon geriebt houdende datr ezijt weggereden en mijnheer Underwood hebt nohlergolatcn P Heeft hy jd bevel gegeven dit to doen Ik meen dat ik hem heb hooren roepen ia dit niet zoo P Ik zal I dit esna gauw en netjes ophelderen julTrouw zeide Bon bij licbzelven haastig overleggende hoe hij het zou ophelderen Ik wil alios precies weten en nu dadelijk ook cor ik een voet meer verzot zei het meisje op een toon die duidelijk aantoonde dat ty niet met zich liet gekscheren U boet Dolly Underwood nietwaar juiïrouiTp zei Ben terwijl zijn hart angstig klopte Ja zeker zoo beet ik En u hebt uwa woning in Now York tamolgk onverwachts nu twee weken geleden verlaten is het niet Ja En gij deedt dit uit eigen vrfie wilP atellig Ua couranten vertellen dat u gesohaakl zyt geworden Zoo Mggtn M datP Hoe dom 1 00 MSB vervolgd