Goudsche Courant, dinsdag 19 april 1898

ff 8 08 ff 8 08 ff ff 8 18 ff 88 7 0 8 95 8 48 9 4 1 6 80 5 86 17 4 60 ff ff 8 97 4 67 ff ff 84 6 04 ff ff 41 0 0 U l A A M S T E H D A U Q uda 187 11 9 48 10 7 11 10 4 11 10 7 1 8 18 0 17 1A85 AMatwdaa 0 St ff 7 05 üaatoidui 0 81 8 1 9 1T 10 0 1 1 1 11 1 1 ff 8 5 I li 11 41 Omdt IJM Winterdtenst 1897 98 Aangevangen 1 October TUd van Greeowicb Directe Spoorwegverbindingen met tiOUÜA 80 T it B IO 60DDA I10TTI SAU 9 10 9 18 9 9 9 4 10 11 11 19 11 1 19 18 19 85 1 84 8 49 S lt 4 69 65 5 98 5 51 8 14 7 81 7 55 8 80 8 61 9 66 r V ir f ff ff 11 88 g ff ff ff ff I 11 86 ff ff ff ff ff ff ff 11 43 ff 11 61 19 89 19 39 19 39 ff ff ff ff 19 46 ff ff ff ff 19 5 1 8 4 4 15 5 10 ItOTTIRBAU eODDA 10 19 11 85 11 60 19 97 1 44 8 0 8 4S 10 99 ff ff ff 1 4 ff ff 10 86 r I l Ol ff ff 10 48 ff ff ff 8 08 ff ff 9 80 9 88 9 47 10 13 10 30 11 89 8 16 6 61 7 96 8 8 40 9 98 9 47 10 18 10 49 11 64 19 08 19 41 9 14 3 09 4 06 4 90 6 10 5 40 5 65 8 38 7 1 7 46 8 18 9 00 GOUDA DEN HAAe Aouda ZeTenhuiHn MosrkapflHe Zoetermeer Zegwaard Voorburg a Hag O 7 8 8 80 15 9 98 10 14 11 16 19 16 19 98 1 S7 8 46 4 49 6 96 6 54 6 11 7 34 7 2UL 7 49 8 49 ff ff 19 40 ff ff ff 8 E Z 7 68S 51 ff ff ff ff ff 19 51 ff ff ff ff ff 8 V 8 07 9 03 ff ff ff ff ff 1 06 ff ff ff ff ff ff ff 8 1 118 19 9 0 9 48 9 4 10 44 11 46 19 48 1 10 9 06 4 15 5 16 6 56 99 M 8 04 8 DEN HAAG OOUDA 69 8 38 8 64 10 10 89 IklO 04 ff ff 10 19 ff 16 ff ff 10 91 ff 99 ff ff 10 88 ff 84 9 19 10 88 ll 11 44 A O Ï H A TI T R ï f H T ttndt 10 4 7 3 8 11 9 07 10 19 10 7 11 00 19 3 9 9o Oudov S ff ff ff ff 11 14 ff ff 9 37 Wo rdei 48 ff 8 10 ff ff 11 89 8 46 Utracbl 8 08 7 4 8 18 9 0 9 39 10 1 11 4 11 38 l iti 8 08 U T R E O H T O O U D A 8 17 4 38 8 05 6 8 18 10 17 10 Utraolit 8 88 7 t 8 49 9 10 1 1 10 88 11 38 1 8 08 8 8 4 48 i 8 S 7 7 10 ff 10 34 ff Woerden S 8 0 ff 10 88 ff ll 4 18 ff 7 13 8 34 ff 84 7 18 8 48 10 41 Üudawater 7 07 8 14 10 48 ff ff ff ff 4 14 ff ff ff ff 8 0 08 C4 7 3 8 9 11 11 l ll Oouda 7 19 8 97 9 18 9 9 10 59 11 10 19 111 81 8 4 4 37 5 10 1 07 7 M 8 18 AHSTISOA U e O n D A8 10 0 10 41 1 8 S M 4 41 ai 1 1 U 111M M M 1 4 Ö begaf zioh Dsar bei gasthaia maar daar koD men by b t onderzoek geeu spoor ontdekken Tan bet ingeslikte voorwerp ofichnoo bet meisje verktiarde precies te voelen waar het zBt Daar zy bleef klagen over pynen hïetd men baar in behandeling totdat eenige dageo later een der liaisgeDooteo in het Bstbais rerscbeen met bet gebit dat men in het bed tusRcbeo een paar pUnken had gevonden NBuwitiyk 4 had hot meisje het verloren gebit als het hare herkend of de pgn w 3 geweken en zg kon als svolkomeo genexen c oatalagea worden Oostenrijk HoNOAUiJB De Koning en de Koningin van Roemenië zyn Vrydag te Abbazia aangekomen Zy denken er een pooije te btyfen Dbneharkëk Tengevolge van de werkstaking Donderdag te Kopenhagen ai gebroken onder de biiiflacbilders en de werklieden inde yzeramelteryeo heelt bei patroonsverboud dat voorverleden jaar opgericht werd en waarbij de voornaamete patroons in de bouwvakkeu nangetloten zyn besloten alle werklieden gedaan te geven tuozy de werkstaniug door ouderbandetingen ol arbitrage geëindigd wordi Dit tock OQt zou ongeveer 30 000 man trefieo Rusland Yolgeoa een bericht uit Petersburg is het ontwerp voor een kanaal ter verbinding van de Oostzee met de Zwarte zee ibans in al zyn byzonderbeden vastgesteld üet kanaal zal van Riga uitgaande de gonvernemeuten Duonburg Boriaon en Kiew doorsnijden en by Gherson in de Zwarte zee uitmonden Het zal eene diepte hebben van 4 vadem by ren breedte van 18 vadem op den bodem en 35 op den water spiegel De gezameolyke koiten werden geraamd op 220 millioen roebels Reeds in den nazomer van dit jaar zal met het werk een aanvang worden gemaakt Vebïenigdk Staten De toBgang tot de baven van New York moei tbaua geducht ver itflrkt zyn Van bet punt VBD de oornaamale vaargeul tegnnover Sanpy Qook tot aan de ligp aitta fonr norlogflohepen by Tompkiuaville liggen tal vnn veriperriogen duizenden ponden dynamiut en andere ontploffiogamiddelen Kyn aan de mijnen beatoed die mei de voornaamste forten by New York verbonduo zyn De mijnen op don bodem zyn 4 tot 500 pond zwaar de dryvende 200 tot 200 tot 250 Van een der forten pit Han men lan s de electr Bcbe ge eidingl deze myuen dadelijk laten springen oor de gewone scheepvaart leveren se naar man 2egt geen gevaar op BINNENLAND Zaterdagavond is de burgemeester van s Gravenbage jbr mr B Pb de Beaufort Eacbi en kalm op 45 jarigen leeftyd te Manëndat by Arnhem overleden aan de gevolgen van de longootfiteking waardoor by was aangetast De Tweede Kamer is byeen eroepen op Dinsdag 26 April des namidda a half drie By de Kon Mil Acad te Breda zullen in Jnni a s aan bet examen voor tweede luitenant deelnemen 18 cadetten bestemd voor de infanterie b t I 17 id bestemd voor de intantarie O I leger 3 id van de cavalerie b t 1 2 id voor de cavalerie O I l6g r 14 id voor artillerie b t I 10 id voor artillerie O I leger 3 id voor genie h t I en 2 id voor genie O I leffer j ïlet Panoptieum ie Amsterdam werd iu het afgeloopoo jaar bezocht door 70 408 personen of biioa 200 per dag 8 85 4S 8 49 9 5 9 05 S Si S OS U 9 19 9 Oouda 80 IM Hoonlrwlit 7 89 NieuwerVerk 7 89 Cpello 7 4 Eolterdim 7 7 5 Allm DiwUiL Bott riliun Cpelle Kifluwerkerk lloordnoht Bauds 8 93 4 i 4 1 i 5 04 5 U 6 11 Baronesse ao Burmania Rengere hofdame van H M de Koningin Regentes tal orden benoemd tot hofdame van Hare Majesteit de Koningin Jbr G J Van Tet hoofdcommies aan het departement van koloniëa wordt met ingang van 1 Juli bonnemd tot kamerbeer van H M de Koningin bosiemd om aU zoodanig dienst te doen by H M de EonioKin Regentes en tevens tot tbeaaufler van 1 M de KoninginHegeotej Jbr Van Tets zal atedao s Ityks dienst verlaten Jbr van Sachtelen van de Haare ordoonanso£5cier van B M de Koningin thans werkzaam aan de eecretarie van H M de Kooinffinliegentea wordt mei ingang van 31 Augofltus werkzaam gesteld aan de eecretarie van H U de Koningin De particuliere secietaris van H M de Koningin jbr Van der Staal zal alsdan dan marine diena verlaten en aftreden als adjudant vbd H M de Koningin Jbr Van Sncbtilen blijft echter in zyoe positie als ordonnans officier van II M gehandhaafd De secretaris van H M de KoninginRegenteezal reeds met Juni het Konioklyk paleis inbet Noordeinde outruimen De bureaux vanH M do Koningin Moeder zul en voorloopigw rdeo tfebuisvest in het Noord einde tegenoverde Oranjestraat Onze correspondent te Parys seint Na het dejeuner zyn de Koninginnen gescbeiden uitgegaan en hebben gewinkeld De jonge Koningin is mei een hofdame te voet teruggekomen Vervolgens gingen zy tcezamenlyk mni gevolg ean rytoer maken de Chaoipfl Éyaees op de terreinen op het Champ de Mars om langs bei Hotel des Invalidei Zy stapten nergens uit en waren om zes uar thaïa Zy dineerden in hei h U en bleven er terwyl hel gevolg naar de Opéra ging Het voornemen scbynt niet te bestaaQ dat de Koningionen dezen ot een andereu schouwburg zullen bezoeken Gisteren gingen de Koninginnen in de kerkvan den Saint Esprit in de rne Roqn pine de godadienatoefeuing bywoneu om kwart overtienen N R Ct Een echt Parijsch traattooneeltje dat onderweg voorviel vermaakte de jonge Koningin zeer Ter hoogte van de roe do Cliabrol stonden de paarden van het Kooinklyk rytu g plotseling voor een itoomtram die gelakkig onmiddellyk stopte terwyl aan weerazydeo twee zwaarbeladen kolenwageoa langzaam en met moeite de op dit gedeelte vrij aierk hellende rue Lafayette overstaken De machinist van de stoomtram die verhinderd werd door te ryden door het Kon nklyk rytsig ri rp den onbeweeglgk op den bok zittioden koetsier van de Koningin een aantal scheldwoorden naar het hoofd deze echter zweeg als het graf De Koninklijke reizigster die sedert Haar aankomst in bet Parysche atraatgewoel veel belang scbeen te stellen lachte hartelyk om dit voorval Ken eind verder lichtte een agei t van politie bevelend zyn witten stok op ten teeken dat bet rytaig moest stilhouden De koetsier hield de paarden onmiddellyk in Ditmaal hoog Koningin Wilhelmioa zich buiten hei rytoig en uitte zóó luidde haar vroolykbeid dat de Koningin Regentea zelf er om moest lachen Eindelyk liet de agent den stok weer zakken ten teekeo dat de Koninginnen konden passeeren Ook te BroBsfl zal in September ter eere onzer Koningin feest worden gevierd Het plaa hiertoe gaat ait van de Nnd Vereeniging van Weldadigheid totonderateuging vau behoeftige Nederlandera 9 63 Men wil aan de ongeveer 430 min bevoor rechte landgenooten bon vrouwenen kinderen w Ike de verpleegden dier vereeniging niimakeo een feestmaal aanbieden volkaapelen orgaoiseeren aitdeeling van apeelgoed aan de kinderen honden enz Een eu ander opgeluisterd door muziek Een verblydend verscbgnsel Door gebrek aan czakeu bebooft de rechtbank te IJeerenveen in deze week geen strafzitting te bonden Blykens bericht van het gezantschap te Parys zjn de rechten by invoer in Frankryk op margarinp oleomargarine vet bevattende voedende be tanddeelen gralaie alimentaire en dergetyke voedingstoffen gebracht op 35 francs maximum tarief en 25 francs miI imuiD tarief terwyï de reebtfn op boter zyn gebracht op 30 francs algemeen tarief en 20 franci minimum tarief St xCt Ter gelegenheid van het inbuldigiogafeest ia door den sergeant van het O I leger C A W Simons van de Normaal SchieCaehool een groote ieekening een allegorische voorsielJiDg ontworpen en uitgevoerd Da bee tenis vao de Konin in naar de laatste photografie geplaatst tegen een fond van bermelyn wordt met bloemen omkranst door twee vroowefigaren zweoende in wolken met de opgaande zon terwyl d koDinklyka kroon door twee kinderlignren wordt gedragen Een bloemenrandwerk met de kronioga iosigDea omtyst deze voorstelliog De Regentes aan wie een photografie van deze teekeniog werd toegezonden heeft baar dank nan den beer Simons doen betuigen en bem doen meedeelen dat zy die pboiogiafie door den heer O J de Gilde te s Gravenbage oitgevoerd met belangstelling heeft bezichtigd Binnenkort zal da photografie legeu matigen prya in den handel worden gebracht In opdracht vao hei bebtnar dor Zuiderzeevereeniging heeft haar secretaris de heer H C van der Hooven ran Gordt met medewerking van mr G Vissering een werk gesebreven De economische beteekenia van de Rf Iuiting en drooglegging der Zuiderzee Met drin kaïrien en verdere bylsgeo Na eene inleiding worden achtereenvolgens besproken het werk zelf voordeden van den afaluitdyk afzonderlylc beschouwd de wyze van uitvoering van het werk bescboowd van economisch standpunt gevolgen van het frerk de wenschelykheid en de urgentie van hft werk voor het Nederland scbe volk de vraag tal nu de Zuiderzee in de naaste toekomst worden afgesloten en droog gemaakt Ten slotte wordt eeu overzicht gegeven van hetgeen de bniten en bioneolandscbe pers voor zoo er den schrgver bekend werd van hpt nationale vraagstuk gezegd heeft Eene oUsuitgave vau dit boek met de kaarten is ter pene en zal voor zeer g riogeo prys biunnn weïoige dagen voor ieder verkrygbasr worden gesteld Gemengde Berichten Zaterdagmorgen ia op de bovenverdieping in de vernikkelwerk plaats der eerste Nederlaudsche Rywielfabriek te Deventer directeur de heer H Bergers door een onbekende oorzaak branp ontataan De werkplaats brandde gebeel uit De brandschade ia echter klein maar de waterachnda groot Men meldt uit Zaandam Zat rdBgnR cht te 2 our is hier bet buis in de Weatzyde b den Dam afgebrand b neden bewoond door den heer P W Ker ten hoven door mevr de wed Te Veltrop lo het benedeogedeelte was niagazyn en winbel vao de firma Kerrten en Folkertama in rywielen en weteoachappelyke isstrumenten gevestigd Hei daarnaast gelegen hnis bewoond door de wed Dekker Schoen eu de weduwe Dekker De Ronde werd mede een prooi der vlammen Het aan de andere zyde gelegen huis van en bewoond door metr de wed C Mats beliep veel waterschade De stoomscbaatsenfabriek Maltiplex ie Groningen directoor A Toenniee id dooreene onbekende oorzaak afgebrand Allee was verzekerd 6 09 6 09 5 18 5 86 Een 50 lal werklieden zyn tot werkloosheid gedoemd de directie zal evenwel bet mogelgka doen om hen zoo spoedig mogetijk kao het zyn de volgende week reeds weer aan het werk te zetten Vermoedelijk U de brand ontstaan door het werpen van een lucifer io het stof van polgsiiappen De eerste wed Iryd dien Jaap Eden in Amerika rydt zal zyn den 14d a Mei op de baan van het Ambrose Pirk te Naw York Men deelt aan de R Ct mede dat de borgemeeater tevens aecreUria der gemeente Valbarg die zich van het leven beeft beroofd fraude hwft gepleegd ten opzichte der gemeente en van particulieren O a heeft by 10 valscfae obligation elk van f 1000 Uo laste der gemeente geplaatst by een firma te Bergenop Zoom eni Vrydagavood werden naar het poÜtie burMn aan de Panwensteeg te Rotterdam ver kinderen gebracht wier ouders oit bon woning aan de Zaodstraat sedert eenige dagen zyo verdwenen h n onverzorgd ach ter laten de Volgens het wielerblad de Fiets i zal ide Kampioene voortaan nitgegeven worden dooï de firma Roelants te Schiedam aan wie de bond daarvoor Jaorlyks ongeveer f 25 000 zon te betalen hebben De opbrengst der adverteotiën zou daartegenover voor de büodskas zyn Het nienwe aalon cn balkonrytuig dat de Holl IJz Spw My op hare tramlgo naar Scbeveni igen heeft beproefd is niet bestemd voor de Hageuaars maar voor de Rotterdammers die te Hcheveuingen wonen en dagelyka naar de Maaa heen en weer gaan om er bun 7aken af te doen Mevrouw Engelen Sewing beeft zich voor 5 jaren verbonden aan bet koninklyke hoftheater te Hannover Het concours te Weenen waaraan de kapel der Grenadieta onder Jeiding vbd den heer Bouwman zon deelnemen gaat biet door Men Bchryft uit Zwolle Dat op de kermissen door sommige eigeoaren van inrichtingen als stoomdraaimolen hjpodromee enz nog veel geld wordt ontvangen blykt nit de groote sommen die zy by inachryving voor een btaaoplaata geven Bij de dezer dagen alhier gebonden ioschrgving werd een plaats Toor een stoomcaroaBsal gegand voor f 1667 plus drie percent voor koeten bofeo bet staangeld ad 20 cent per centiare Aan een ander ioachryver die f 2000 bad ingeschreven werd om bijzondere redenen de plaats niet gegund De verschillende inschry ingen die gegond zyn bedragen boveu bei nog verflchnldig e staangeld dit jaar ruim f 28 K Omtrent den braod in hei Huis vau bewa riug op de Korte Hoogstraat valt oog te melden dat de beruchte gevangene Claris geheel alleen was opgesloten iu de slaapzaal No 56 waar de brand ontstond Er was daar VHur noeh licht de norzaak van den brand ia nog onbekend Zaterdagmiddag is Claris naar de atrafgevangeuis op den Noordaiogel overgebracht Terwyl twee jongens te Kampee op een meaiwagen zaten geraakte het eenspan los en is het paard daarmede op hol geslagen de wagen liep nu van den boogon weg De eene jongen sprong er haastig af doch de andere een 10jarige knaap van W Meiborg geraakte onder den wagen bekneld teijgevolge waarvan hij byaa onmiddellyk den geest gaf 10 04 10 11 10 18 10 15 1 S4 8 10 86 11 18 10 4 11 80 9 87 10 09 9 47 I4 ff 10 01 ff 10 07 10 99 7 96 7 46 7 18 7 5 9 8810 03 ff f ff 48 ff ff ff ff 7 48 8 98 10 10 10 81 10 84 10 4 9 07 10 01 18 9 8 9 4 10 14 11 10 9 19 Ml 1M Ml Hei Journal des Sports c ie toch maar een goed ingelicht blad Reeds db weet het mede te deeleo dat 19 21 en 24r Mei a s op de Amsterdamsobe VT ielerbaan wed tryden znllen worden gebonden waaraan deelnemen Cordaag Booboors Loyten Fisoher en Witieveen En dal terwyl de baan direcüe er zelfs nog piets van weet Bovendien schyut het blad vergeten te zijn dat Witteveen het vorige jaar voorgoed afscheid heeft genomen van de wielerbaan H BI ATJEH Oe correspondent der cN R Ct te Batavia seint onder dagtsekening van den 16a dezer De goDverneur verkent de waterscheiding van Atjeb en de Pedirvallei met eene troepenmacht uit Kotaradja De BchooDvader van Toekoe Oemar Toekoe Abaa Satik hei hoofd der XXVI Moekims heeft zioh mei zyn lOon radja Mahomed onder worpen Men z t dat de expeditie naar Pedir weer vervroegd zal worden Posterllen en Telegraphie Vacante directie Post es telegraaf katoor te IJzecdyke Jaarwedde f 1600 en vrije woning Pensioeo igroodalag f 1800Borgtocht f5300 Ofaoboon aan de ambtenaren van de beidu dienatvakken vryheid wordt gelaten om zich aaa te melden hebben toch ïngeTolne dn bepalingen van het Kon besluit van 21 Maart 189i 00 17 detelegraafambtenaren voor deze directie dan voorrang Sollicitaties in ie zandea vóór 2 Mei a s Benoemd 16 April Tot brieveogaarder te Meyel W Brommans thans puetbode aldaar Bevorderd 1 Juni Tot hoofdcommies der posteryen de commits Ie kl H A H Canter Gremens te Haarlem mat bepaling dat by rang zal nemen na den hoofdcommies P J Fabiua tot commies der post ryen Ie kl de commies 2e kl F G van der Ramhorst de Broower te Zutphen tot commies der poateryen 2e kl de commiezeo 3e kl J J Byaieros Heemskerk te Haarlem W aniemao te Atmeloo O J v Qortel ten spoorweKpostkaotoreoo 1 standplaats Utrecht J F Rommel te Maasatricht J W Nortier ta Leiden C G A Janssen to Berden op Zoom en W van Ryn Ie Amsterdam iot coaim es der posteryen 3e kl de commiszeo 4 B kl ïl G Bong na r ten spoorwegpoalkantoren no 4 Standplaats Arnhem C F D Nagel ten epoorwegpoBtkantore no 1 atandplaata Amsterdam en A C Abb i ie Appeldoorn Verplaatst 16 April De klerken der poateryen en telegraphie 2e kl W £ l en van het Hoofdtelegraafkantoor naar het bypoat en telegraafkantoor Prins Hendrikkade te Rotterdam en P M Polak van Amsterdam telegraafkantoor naar Nienwediep de brievengaarder A J Timmeia van Abbeobroek naar HekeliogBO 1 Mei De klerken der poateryen en ielegraphie 2e kl E P Assetbergha van Osch naar 8t Oedenrode eu B F de Bosson vanSt Oedenrode naar Osch OoialageD = 9 April Oe d r cteur van hetbypoaten telegraaf antoor te IJzendyke J H Bödeker Overleden 10 Arpit I e brieveogaarder A J Schearwater te Sleewyk VERSCHEIDENHEID Met goed gevolg kan men ongedierte voornamelyk duizendpooteo enz uit kaaskelders verdryveo door tegen de wanden bezems van berkenboai te plaateen Het oogedig ÏK zoekt daarin by voorüenr een achuilpluktsT Min behoeft doB slechts de bezeme v u tyd t tyd te schudden ec du daaruit vonende diertjes ie doodeo of wel dn bezems fin heet water ie doopen om op een gemakkdl ke an ier den kelder van de vreemde indringers te zaiveren Jacqnelin zal naast het wielrennen ook bet postje van manager gaan beoefenen Graa is de gelukkige man die X Mei a s onder leiding van zulk ten beroemden meeater komt Jaco nelin wil van zyn leerling een kampioen maken die de beate sprinters selfs Jacqnelin verslaat Te Petersburg is een proces geëindigd waarvan de loop bange voorgevoelens wekt door veel wat daarin overeenkomt met bei proces Drejf UB Bet proces had plaats voor een militaire rechtbank en werd met gesloten deuren behandeld Er waren negen beschuldigden waaronder een joog meisje Dit en haar vader raadsbear Perovnofi werden beschuldigd van dan verkoop van militaire itukkea en het varschaffen van inlichtingen over de verdedigiog van bet rgk aan de Oosteorykcch re geeriag De leveo andere bescbnldigden stonden terecht wegens medeplichtigheid Het proces duurde vyf dagen De beklaagden werden by esiaao door de bute advocaten maar vergeefs Na ean beraadataf iog ran elf eneen half nur aprak het Hof het ichuldig nit Peirovnofi en zyn dochter die nog maar twintig jaar ood ia zyn vervallen verklaard vao alle burserlijke en burgerechapsrechton en veroordeeld tot levenslange verbanning naar een eenzame streek van Siberië De overige aangekliagden ontvingen verachittende st sfieo behalve twee hunner dia wegens gebrek au b Wgs werden vrygesprok o Het moet vaq vry at emeeoe bekendheid zyo gewtesi gi de correspondebt van de TlmeSf dat F rovuoff aan een buiteolandacbe mogendheid stukken verkocht en ao verachitleude personen geld wist te verkrygen door hen een ponitie of een inlicbtiag te betoven De krachten vao het tandempaar Bourrillün Reboul acbynen niet minder hooit geacht te worden dan die van het tweetal Jacquelin Morin Heeft een bekend sportman voor de overwinning van de laatste 10 000 frs op het spel gezet een ander heeft de eerste voor deze soaa genomen Zyo vertrouwen io Bourrilloo Rebonl ia zelfs zoo groot dat by niet geaarzeld heeft bovendien nog 10 000 fr tegenover den eerst D sportman stelleo De lAororet vertelt bet volgende Io 1891 kort na de dagen van Kroonstad nailac admiraal Gervaia csaar AUzander ÏII aan bcord van zyn schip had outvAngen en de czaar blootshoofda de Marseillaise had aangeboord terwyl geruchten over een militair verbond tuaschen Frankryk en Roaland begonnen te loopen kwam de heer Féliz Faure toen nog geen president by de redactie van een groot Paryach blad de Auiore € bedoelt vermoedelyk den Figaro4 met een artikel dat zyn dochter ml e Lacie Faure had bewerkt naar het Engelach van George Kpunan Dit artikel had tot titel De gevangenissen van Siberië en zooals men weet er werd van dis gevangenisien alles behalve iets goeds gesegd De redactie weigerde het artikel Met het OOK op de ttidaomstaiidigbeden De heer Faure meende echter de Aoror6 € zegt het dat de Russen barbaren zyn es dat hun wreedheden aao de kaak behoorden te worden gesteld De redHctia bleef weigeren Den volgenden da kwam de heer Faure nog eena met het artikel en verklaarde d i zyn dochter bereid was het U onderteekenen Maar bet belang van Frankryk verzette zich volgens een redacteur van den Figaro tegen de publicatie en het artikel verscheen niet Als de neuslyn van Cleopatra een heitje meer naar links of naar reobta geloopen bad heeft een beroemd man gezegd zou de wereld er beel anders uit hebben gezien De Auroro vraagt of zonder het bezwaar van dien joarna list Félix Faure ooit president der republiek zou zyn geworden f Hoe slaapt gy Gezonde menschen moeten geen hooger hoofdkussen hebben dan zulk een waardoor t hoofd maar weinig hooger dan t overige deel van t lichaam komt ie liggen omdat deze houding t gemakkelykst en op de meest natuurlyke wyze den bloedsomloop doet plaats vinden en daardoor hart en tongen niet belemmerd Worden in hnnnne verrichtingen Ligt bet hoofd boog dan komen de schouders in vooroverliggende houding de kin komt op de borst en de armen krygen een richting naar binlteu alle bondingen die te zamen medewerken om de borst te vernauwen Vrydagavood rnim 11 uur boorde de nachtwaker Blaokert te Rotterdam aan deHeelbrot zich bevindend een geroep om hulp dat van de richting vnn den straatweg naar Overschie Bcbeen te komen By begaf zich terstond derwaarts doch vond geen enkel meoscheiuk wezen dat zyn hulp zou kunnen noodig hebben Alleen lagen aan den waterkanteen gleufhoed en eeb winterjas mot twee ryen zwait beenen knoopen en in een der zakken een witten zakdoek met rooden rand gemerkt A J De politie en eenige burgers die bet hulpgeroep hadden gehoord waren we dra aan bet dreggen doch hoewel men iot mid leo io den nacht bezig bleaf leverden deze pogingen geen resultaat op Zaterdagochtend syo de hoed jas en zakdoek gebleken wnarscbynlyk afkomstig te zyn van den zoen van den keer I Jacobion Oppert 14S Het iyk is Zaterdag opgevisobt Een Parysohe tooneeldirecienr Chirac die te Brosse met zyn theatre réaliste een vooritelling wilde geven ia net zyn baelen troep over de grens gezet omdat bei atak hoogst ODzedelyk werd geacht Tydens de algemeene repetitie kwam de politie binnen nam de gansche realistische bande mede en vertiet ze eerst toen zy weer op Frauscb gebied waren STADSNIEUWS GOUDA 18 April 1898 Gistermiddag te ongeveer 6 oor viel in de Varkenmarkt bet 3 jarig zoontje van Verschoor te water De korporaal die op wacht was sprong te water en had bet geluk hft kind aan de bedroefde ouders terug te geven De loit kolooel G J D M Rieaz van bei 8e reg luf wordt betaat met het bevel over het by mobilisatie op te ricbttn depotbataljon van hel korps ter vervanging vao den mnjuor G N de Wendt die benoemd i tot commandant van het 4e bataljon te Arnhem Door de gisteren te Rotterdam gehouden nationale kegelwedsirgden nitgeacbrevea door de clubs Onder Oos en Entre Nous aldaar is o a deelgenomen door de kegnlclt bs Amioitia en Anti poedet alhier terwyl Zouditg 24 dezer Alle negen en Houdt pluuk te Gouda en Recht naar t Öoel te ychooohoveo er aan salleo deelnemen In de gehouden algemeene vergadering van aaodeelhoodera der btoombootreedery Maai IJaei zyn de balaqa en winst en verliesrekening goedgekeurd Aangenomen werd het vourntfj van commisaarisario tot wyziging van art 20 der statuten iu dier voege dat de 2fl alinea luidende een besluit tot ontbinding der Reederij voor den afloop van den tijd van 10 jaren in art 2 hierboven bedoeld is niet geldig zoo niet drie vierden dfr reedera aaudeelboudera zioh daarvoor verklaren vervallen is Het roorttel van ommissansaen om tot liquidatie der vennootfchap over te gaan en de wyze van liquidatie te regelen werd aangehouden tot eene nieuwe vergaderini welke dt u 14n Mei zal plaats hebben Buaa AMBACiET By de op Woenadag alhier geboudeu verkiezing van een hoofdiogelandplaatsvervanger van do Krimpenerwaard iu de plaats van den beer J Karsbergen die ontilag heeft genoman werd gekozen de heer A B Slingerland te Vliat RECHTZAKEN Voor de rechtbank te Leeuwarden hooft Hitte V T 49 jaar ontslagen oppa3i rii het krankzinnigengesticht teFraneker terechtgPStaan wegens mishaud ling van verpleegden in dal gesticht Den Sin Januari wilde een der verpleegden zyn boterham met eten daar dit met r gebeurde werd jekl ongeduldig on gaf htm een paar slagen togen deo schooder en een tegen bet hoofd Jlen andere verpleegde zei loan dat dit niet fataoei lyk was en hierop antwoordde bekl al8 jy je bek met houdt dan donder ik je de deur uit i toen nu de Uatita zei do6 ilat dan niaar pakte bekl hem beet en trok bem vau den atoel af liet O Ma achtte het twaartepoiit niet gelegen iu de mishundeliiig Jie van geringe betetkeiiie was maar daaiin dat zy gepleegd ia door een oppasser tfgec kraukzinuigon eu vorderde 14 dagen gevaiigeuiH Afloop der Openjjare Verkooping van Onroerende Goederen VEILING 18 AintlL Twee Pakhuizen en Erven ttan de Turfsingeigracht P No 107 en 108 f 1920 k C P W Desaiog Vier Pakhuizen eu Erven a n do Tnrfaiiigelgracbt P No 113 114 115 on 110 f 5020 k J H dü Wilde fo J J Duijm Twee Pakbuiicn en Erven in het Plantsoen aan de Katt nsiuKelgrucht C No 98 en 99 t 4300 k C M Kleiweg to sGravüiihage MARKTBERICHTEN Binnenlantlsche Granen EOTTERÜA M 4 tpr l 18B8 TABWE per II L 8 8S u B 7 l por 1 10 K O ƒ 10 ft ƒ 10 flO Canada par H L ii EOSeE per li h 4 30 i 5 20 WINTEBUEEST per ll L por 100 K G 0 1 O miudere toorlen ƒ i ƒ belere soorten i ZOMBaOERST por H L O i 0 por 100 K O r lO i ƒ 9 26 OHBVAI IEBOEBST per H L O ïi 0 pir 100 K O f 8 70 a 9 50 HA VEE per H L 2 70 ij 3 80 per 100 K i 6 90 t f 7 80 PAAEDEBOONEN per H L 5 85 it 6 80 WirrE BOONBN per H L 7 ft BEÜIKB BOONEN per 1 L 7 60 fi 8 60 BLAUWE ERWTEN Kookaoorlon p r H L ƒ 6 50 ft 7 10 Niet kook oorlon y 6 ii 6 26 KANAEmZAAÜ per H L 6 a 60 Per Telegraaf EoTTBRDlM 18 Tirtre 60 Rogge SO lUrer 26 eo Panrdebooaen 10 cent hooger Witto boonen 26 eu kootcsoorten 36 cent lager K El O Xj Ad B GESCHIEDENIS VAN EENE NAAISTER Wy lezen in het Algemeen Uandelsklad van Amiier xn Zeker hei is geen aileda nsche gtschiedenia die ik U ga vertellen eu het is onder den indruk vau het verhaal dat men er mij kortelings vau gedaan heeft dat ik haar weder vertel Wees zoo goed myn waarde reporter ïoo zeide my de dirücteur van uiijn courant u eoo spoedig mogelyk naar Mevrouw Uaraigoy te begeven 65 rue Notre Danie de Nazareth Parya eu de feiten na te gaan die on zyn medegedeeld geworden betreÜende hare dochter Weest vooral op tyd om twaalf uur tot kwart over twaalf dat is het geschikste uur om haar ie ontmoeten Ik vond op het juiste uur Mevrouw Harsigny te huis en verklaarde haar het doel van niyn bezoek Mevrouw uwe dochter is zeer ziek geweest en na lange en talryke behandelingen welke vruchteloos gebleveu zyn heeft zy hare gezoudheid weder terug bekomen door hek gebruik van een geneesraiddtl dat zoo t Bchynt wondervol ia Zie hier zeide Movrouw Harsigny mot de grootste vriendelykheid wat er voorgevallen ia Sedert tangen eu zeer laui en tyd was myn arm kind kwyuende en ziek hare vorming was moeielyk en zy had dikwyls onrustbarende ongemakken die ar het gevolg van waren Ëen der sliineto gevallen van bloedarmoede maakte haar geheel eu al ziek Op zekeren dag viel zy voor dood neer de geneesheer deed wat hy meende te moeten doen en gaf haar byua het leven terug maar helaas het arme kind had geen idee van iets meer zy was ala krtukziunig Het was slechts nu verlooi van eeuige dagen dfat zy hare vrienden au familieleden kon herkennen Zy zeide voortduren ik Ka aterven Een barer zusters was inderdaad voor eeuigen tyd op 10 jarigen leeftyd gestorven Ik begeleidde haar hopeloos naar het ziekenhnis waar men baar wilde honden daar haren toestand als zeer erustiff werd beschouwd Zy bleef er een maand eu ondanks de beste zorgen welke zy ondervond gevoelde zy slechte eene g iringe verbetering Ik had in een courant eenige dagen voor dat zii ntt hot ziekenhuis kwam gelezen dat lie Pink Pillen voor bleeke personeu vau Dr Williams zooveel weldaden verrichten en op aanraden van vrienden besloot ik ze te probeoren Ach Mynheer zeide my Mevrouw Harsigny hoe kau ik U myae vrengde en te goljikertud myn leedwe U uitdrukken myne vrougdo omdat ik iederun dag myn kind in het leven terug zag komeu eu myn leodwe on omdat ik dit middel niet vroeger gekend had hetgeen zekec myn ander kind gered zou hebben Middülerwylkwam Mejullrouw Juliette Ilaraigny eeu allerlierst meisje van 17 jaren binnen om te dejpuneereu Ik bad niet noodig haar te ondervragen Hare levendige oogen hare gekleurde wangen hare rooskleurige lippen en haren opgerumntcn guug zeiden my reeds genoeg lederen morf eu Htaat zy om O uur op om naar haar werk te gaan hetgeen zy zonder moeite verricht zy is geheel en al genu eo Haar moeder stoud er op eoii golegaliHeerd certificaat te geven vnn haar verhaal opdat niemand aan de wnarheïd tw jfele Daar hot doel dezer geneoawyze is de hernieuwing van het bloed en do versterking der spieren beoogt hare werking vele ziekten bloedarmoede rlietimutiek heupjicht zennwpyn verlamming ruggemergsziekte Ht Veit dans hoofdpijn ztnuwachtigheid klieren enz De Pink I illen hergeven de schoone kleuren aan de bleeke gezichten liutidelen iu allo gevallen van verzwakking en hebben eene werkdadige hancleliiig op nlle ziekteu verourziiakt door lichamelijke en geeutelyke overapunning eu door buitenapDrigheden Prys 1 75 de doos 9 perédoozen Verkrijgbaar by Snabilié Steiger 27 Kotterdam enig depot houder voor Nederland en A polheken posT EK icrETsr Ljj t n brieven gosdreiscoril Ban onbekeoden KedorenJe de 2e hellt der maoud Maart 1898i eo torufi te verkrijgen door tDiicbenkoimt ibd bet Postkantoor te GoDÜa Verzonden vao Gooda Broekman Amsterdam Mfj A W Koning Gouda C OrafelsBl J Aacbeoer Zeitung Aacben De Directeor van bet Poit eo Telegro fknntoor VOBSTBB