Goudsche Courant, dinsdag 19 april 1898

Woensdag 20 April J898 37ste Jaargang No 7559 mimm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ko St De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No SI ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels a 50 Centen iedere reg l meer 10 Genten Uroote letters worden bo ekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pracli tigr xa et iarLgre riclit HEERENHÜS met TLIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtigfe Kelder Boven 3 Kamers met achter een geroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter a n het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Druk vau A BlilNKMAN Zii Oünda GROOTE KEUZE in de nieuwste A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA TelephooH Mo 31 Beurs van Amsterdam slotkrB 877 Vrkrs 87 BI VlB 102V 88 84 86 18 68 18 i 84 98 98 987 l 4K 108 64 17 APBIL NedieliW Cert Ned W S 8 Vi dito dito dito Sdito dito dito 8 HosoiB OW Goudl 1881 88 4 Italië InaoliriJTing 1862 81 5 OoBTBKB Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 6 PoBTUOU Obl met coupon 3 dito ticket 8 87 88 2 B SB 102 98ï 867 100 BS 66 660 466 100 47 100 204 148 89 lOl s 101 129 97 80 80 116 113 1 808 811 loo 88 89 163 96 78 1011 102 l 189 11 102 49 s 104 11 16 78 38 463 130 BüsiAND Obl Biniienl l8B4 4 dito GecOM 1880 4 dito bij Bolh 1886 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito ÏD goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SpiNJB Perpet aohuld 1881 4 TuBKElj Gepr Conv leen 1890 4 Geo leeuiug seiic D Geo Ie niug Borie C ZuiöAfb Kbp ï obl 1898 5 Mbhco Obl Buit Sell 1890 6 I Vbnbzvela Obl 4 onbep 1881 A TBBDiM Oblixatien 1896 3 BoTTBBDAM Sted Icea 1894 8 Nkd N fr Handeliv aand Arendib Tab Mjj Celtinoaton DellMaatiohappij dito Am Hypolheekb pandbr 4 Cult Mü der Vorstenl aand b Gr Hypolheekb pandbr 8 Noderlandache bank aand Ned Handeimaataoh dito N W h Pao Hyp b pandbr 6 Eott Hypotheokb pandbr SVj Utr Hypotheekb dito S i OoBTBNB Oosl Hong bank aand EOBL Hypotheekbank pandb 4 AlcBBlKi Equt hypoth pandb 6 69 Maiw L G Pr Lion cort 6 Nbb HoU IJ 8poor Mij aand Mü tot Eipl 1 8t Spw aand Ned Ind Spoorwogm aand Nod Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTiL 8poor 1 1887 89 A Bobl 8 Zuid Ilal Spwmij A H obl 8 POLIH WarBohau Woeuen aand 4 Busi Gr KuBB apw Mij obl 4 Baltitche dito aand Faatowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Knnik Cli Azo r 3p kap obl 4 dito dito oblig 4 49 189 99 106 108 101 101 120 138 34 Ambbik Cent Pao Sp Mij obl 6 Chic k North W pr C y aand dito dito W n 8t Poter obl 7 Denver Eio Gr Spm eert v a IllinoiB Central obl in goud 4 liOuisv üiNaabville Cort v aand Meiioo N Spw Mij Ie hyp o 6 MlBB KanBaa v 4pot pret aand N ïork Ontaaiofc West aand dito Ponn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 8t Paul Minn k Manit obl 7 Un Pae HoofI in oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O S Oanui Can South Cert T aand Vbs O Rallw Na leh d o O Amaterd OmnibuB Mij aand Botteld Tramweg Maats aand Nbd 8tad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aan 8 BiLOIB Stad Antwerpen 1887 S i Stad Brussel 1886 8 HoNO TheisB BoguUr Gcsellsoh 4 OoSTEKB Staatsleening 1860 8 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 8 1868 N b Ver Bei Hvp Spobl oort ADVERTENTIEN ONZICHTBARE HEEREN en DAMES PRUIKEN TOUPETS SCHEIDINGEN en verdere lUARWKEKEN munten uit door 80LIEDE AFWERKING by H p m m kmm Coiffeur Kleiweff Gouda A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUDA Bereelt lich an tot het leveren tbb hett Zeeuwsch Tarwebrood a 14 CeDt per Kilo RRAEPELIEN HOLl Chemisch ïiiivcrc MclkSUlkftF SPECIAAL VOOR KINDERVOEDING lom TerkrjKDaBr in buBseii S kgr 0 90 kgr 0 50 en a kgr 0 25 Men vragê uitdrukkelijk KRAEPEUEN HOLM i EtiqueUen rmenatUtana ral riihtmerk en de handteekening van ERAEPELIEN HOLM Een ware Schat voor de ongelukkige Blachtoffere der ZelfbeTlekking Onanie en gehe jne uitspattingen ia het iwroemde werk Dr Betau s HoflererancierB Miei$t z KLFBEWARL Ci Hollandsche uitgare nret 27 atb Pr 2 gnlden Ieder die aan de Tersohrikkelflke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyka duizend van een zekeren dood Te verkregen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in elkei boekhandel in Holland Wn is de besta biwi viog tegen Jiohl IHnl Bhenmatiflk Leadenp uen kortom feTvffr tokerPainExpiiller Yff Ia met het knta mm an te wmdra tegen = Anker Pain Expeller T0g neet do sleedi in leder bais eiU gg Ankiir Paln Expelier PrijB ÖO nt 76 oeot en 1 26 de flea h Vaor den la de meeata Apotheken sn b j F Ai Bial ter Ji Oo Ie Bottardan Te GOUDA by C LUGER Apotheker Markt en bg WOLFP Co Westhave 198 IDE 1 M TEETEKSEMINS is de voordeeligHe in WeaertanA rzsR rt tagsn So iaóe ontstaan door ziekte en ongelukken uitgezonderd tabercnlose üitoluitend VEEHOUDERS als AGEN TEN gevraagd DE DIRECTIE FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ chemische Wasscherij VAJ II OPPEI HEIMEU 19 Kruin lade Botterdam Gebrevetecrd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle üeerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluwie mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of geverfd worden onschodeiyk voor de gezondheid on volgens staal bewerkt Hoofdprijs ev 500 000 Hark ïenbiedehel door den Staatl geluk de hanilLegaraudeerd j UUnoodiging tot deelneming In de Kansen ran de door deu Staat Hamburg gewaarborgde groote Goblloterij naarin zeker li Millloen 349 325 Mark gewonnen moeten worden Do prijzen van deze veel voordeel biodoiiïle Geldlotarij Ue volgens het plan aloohta 118 000 loten bevat zijn de volgeode De boogBte prijs ia eventueel ÜO OOO Mark Premie van 300 000 Mark 1 pr i8 a 800 000 Mark 1 prija 1 prijs a 1 priJB II pryB tt prijzen a 1 prijs a pry s a prijzen a 26 prijzen ii 6 pryzen a 106 prijzen ii 306 prezen a 812 pryzeo a 1518 pnjzoD a 40 prijzHU a 140 prijzen i 86952 prijzon a priJB a 100 000 Mark prijzen ii 76 000 Mark 70 C O0 Mark 66 01 0 Mark 60 000 Mark 66 000 Mark 50 000 Mark 10 000 Mark 80 000 Mark 20 000 Mark 10 000 Mark 6000 Mark 30OO Mark 2000 Hark 1000 Marie 400 Mark 800 Mark SOO Mark 166 Mark 9959 pHJz il 184 104 100 Mark 9351 pryz a 73 45 21 Mark totaal 59 180 prgzen en worden deze in eeuiga maanden in 7 klassen uitgeloot Da Hoofaprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in ile 2e W lol 56 000 M in la so tot 60 000 M in de 4a tot 65 000 M in de 5e tot 70 000 M in do e tot 75 000 Mark in do 7o tot 200000 M en mol de premie van 800 000 M event tot 500000 M Voor de eerste prijstr kking die oBoieel is vastgeatold koet een gehael origineel lot slechts Guld 3 60 eon balf origineel lot slechts Gnid 1 75 een kwart origineel lot slechts Gntd 90 De inleggalden voor de volgen e klassen zoowel als do juiste lijst der prijzen worden aangegeven io hot oBloieelOitrekkiogBplan voorzien van het Wapen van don Slaat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in do lotorij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na do plaats gehad bobbende rtokking de offleieole trokkingslijst De uilbelaling eo verzending van de prijzen geschiedt door mü dirokt on prompt aan de winners en onder de strengste gehoimhouding g ledero bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven Men wende zich dus mot de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats bobbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 5 MEH e k met vertrouwea tot Samuel Heckscher Seiir Bankier on Wisselkantoor in HAMBUKG Duitsohland Automatisehe vallen vitor ratlim k fl M voor mulBen ii fl l 2ii oor torren knkkerlakken fiiifi n fl l ï i Tangen voortdurend KontlertoeBicht SU lOrntten maisen if iluiietide kevers m eon nftolit aUllen zioh vanzelfi weder v n lanten niet da mtniiie reuV n Verkoop tegsn toenonfling vun lint faedriiK of onder rsmbonrB Vorzendhnis Merkuur 4 Commandit UaatHohappy Hehnberi A Co Amatiirilam NZ Voorbnrgwsl 3i Stedeliike Qasfalriek te GOUDA De pr s van het gaa is 6 cent per M en voor K oktoeatelleo o Motoren i g et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratia aan de hoofdbuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 Ucht asmeters bedraagt de banr 10 cent per maand ÖNINKLUKE Bewonera van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kannen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige eenten per week in buur bekomen Koninklijke Machinale Fabriek DE HÜNIGBLOEM vm II V vanHchaik Cb geTestigd te sQravenhage Heitplerttraat X9 en 9 Baby de Regenteaselaan HOFLEÏEEANCIEES van Z M den KONIKG van BELGIË Indien gijhoestll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Bitraot Jb L ELIjSLlSr THE FLACONS van 40 Cts TO Cts en I verkrijgbaar bjj Firma WOLFF Co Weathaven t9S Gouda E H ViN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜÜMAN Moordreek J C RATELAND Boaioop B y WIJK Oudmairr M KOLKMAN Waddinxneen H J RABOÜW Lood en Zinkwerker R A AJi L a OXJIDA ievert sedert 1890 met het beste aacces lloutcemeot DAKBEDEZKIUG met en zonder Zinken KIEZELLIJSTEN Bekroosd TontoonBtellingScho emnakery a Hftge Ang lÖWi Wereldberoemde SchoenAppre taiir Lip rin Satm eni yn do beate miduelen voor het soader moeite kenng pootaon van allo aiyart en gekleurd bü hoen werk VerKrygbaat by winkeliers lu sohoenwerk Galanterian Drogeryen eni Men letto S ed op naam en labriekBinerk enAgsnt W Sardemann Arnhem iHBICHTIKaKN WJLKE ÖEVAVR 3CU DE OF UINDB KUNNEN VEaoOttZAKEN BURGEMEESTER eo WETHOUDERS ran Gouds Gelet op artt 6 en 7 der HINDERWET BreogeD ter Blgemeerie kennis dat op de Secretarie ter M B ia gelegd een rereoek met bijlageti TKU E J TaM dar Heijden te Gouda om vergunciog tot het oprichten eener malerij yan kryt aand marmer enz waarbij sU beweegkraoht sal worden aangewend een gasmotor Tan 16 P K in het perceel gelegen aan den TurfBiugel Wijk P No 117 Kadastraal bekend Sectie E No 646 Dat op Dinadag den 3 Mei 1898 des namiddags ten iVa ure op het Raadhuis gelegenheid ia om bezwaren tegen de gevraagde rergunnieg in te brengen en dat gedurende drie dagen vótïr dien dag op de Secretarie der Gemeente raa de ter zake ingekomen schriUnrea kan worden kennis genomen Gouda den 19 April 18S8 Burgemeester en Wethouders roornoemd K L MARTENS De Ssoretaris BROUWER Buitenlandsch Overzlcbt In het Spaanach Amerikaan ache geschil staat men vrywel op het doode punt Tnsachen den Amerikaauachen Senaat en de Kamer wordt een soort voetbal gespeeld met de resolatie waarin de president de weg zal moeten worden aangewezen dien hg te Volgen beeft Wie de overwinning in dezen stryd zal behalen ralt moeilyk te voorspellen Bet eenige voordeel dat by dezen onderUugen wedatryd behaald wordt ia aan de zyde van hen die den vrede willen Want hoe langer de beide vertegenwoordigende lichamen diapnteeren hoe meer tyd er den vrienden des vredes wordt gegeven om tot een schikking te komen waardoor vgandelykheden worden voorkomen Men achynt in het algemeen te wachten op het oordeel van het Congres en eerst wanneer diens beide deelen tot overeenstemming zgn gekomen kan er met eenige zekerheid worden bepaald hoe verder de loop der zaken zal zyn De Senaat beeft na dagen lan e beraadsla ging eiodelgk eeo motie aangenomjD die door de Commissie oor de baitenlaodscbe waa voorgesteld waarin Spanje op weinig hoSelyken toon wordt nitgenoodigd Cuba te verlaten Deze motie ia nog verergerd door de aanDemÏDg van bet amendement Turrie waarby Caba als een onafbankelyke Hepobliek wordt trkecd Door deze bealoiten ia de positie van president Mc Kinl y nift gemakkelijlter geworden tEVlLLETOl HARRY SHARPE Je agent der geheime politie Romati naar iet JEngehcJt 11 yWilt Q daarmede zeggen dat u gehee uit eigen verkiezing maar zonder nw vadera toestemming vertrokken zijt vik ging uit eigen verkiezing en met zyn toestemming fWel aakkerloot als dat geen ingewikkelde geBohiedenis is dan weet ik het niet riep Ban uit terw l hij ats ten einde raad tegen het rytuig leunde Wat meen je toch f Wie zegt dat ik ontvoerd of geschaakt ben geworden en wat heb jij er dan nog mede te aiakei F yKijk eens juffrouw zei Ben ik heb mij nu te diep in de niodder gewerkt om er mij nu zoo eensklaps uit te kunnen werken Ik begri jp wel dat u denkt dat u vrg willig weggingt en weghleeft maar ik weet beter Ik weet op het oogenblitÉ beter wat goed voor u is dan u dit zelf weet zooals u at dadelyk zult bemerken Ik zal u even wat vertellen Hier heb ik wat voor u te lezen als u lezen kunt eu daar ziet u wel naar uit besloot hy glimlachend Ben herinnerde zich namelijk dat hij de courant waarin het bericht barer schaking atond in den zak van lijn besteUersuBiform had littea dis onder den Het ia thana noodig dat du Kamer opnie iw bijeenkomt om te beraadalntjefi o or do motie en het amendemeDt door den senaat aangenomen Eo naar de berichten te oordeelen die uit WaaliiiiRton ootïangi n zya acht men het niet waaraohijolyk dat bet Hui van AfgoTBardiHdeu zal beslait ja eveueena de Cubaansche Kepubliek te erkennen Hierdoor wordt opnieuw tgd gewonnen en de gezantea van Spanje te Washington en van de VereeoiKde Staten te Madrid b y en Toorloïpig BOg op hun pont Besluit de Kamereenter in deozelfden geest als de Senaat m geeft Mo Kiubj van deze genomen beslaitcD kennis aan dd Spaanscbe re Keeriog dan is de oorlof ouvermydelyk Want Spanje kan niet toeatemmen iu de ontruiming van bet eiland Cubn onder de omsiaadigbeden in de motie geêischt De verkiezingsHeweging is in Frankryk reeds in volten k S li de eerste vergaderingen werd den caodidateo allerwegen ge vraagd welke hun boudiog is tegenover ds za k Dreyfua Deze raag schynt de radicalen nog al ia verlejijeiibeid te brengen Huu leider Goldel antwoordde althans in een meeting te Pary dat fay over de schuld of onschuld van DreyfoB geen persooniyke meening beeft daar bet hem aan bewijseu ontbreekt Zyu volgelingen hdbben in gelyk n geedt geantwoord a eiMégeD voegden erlt h l t9n 4b o so lé ran Vïeijiu betougt tnoet zyn bewyzen laugs wettigen wpg by dfu bevoegden rechter iudienen Zoo lang dit niet k bcI it d i blyft er mets over dan zich voor bet vonnii te buigen Vrydfigavoud boeit in eeti te Purys gebonden vergadering vau kiezem de voorzitter der Kamer de heer Brissoo eene uitvoerij e rede gebauden waarin tiy aandrong np aansloiting van alle republikeinen teneinde het clericalisme te bestrijden dat bet boofd weer opsteekt Ën Zondag beeft de premier in eigen per soon voor z jn kiezera rekening en verantwoording gedaan My zette vol eus een telegram van Reuter de diensten uiteen welke 2yn party den lande heeft bewezen eo de hervormingen die zy tot stand heeft gebracht en constateerde dat de medewerking der verlichte couservatieveu dü regeering een meerderheid giif die de Oreyfuscrisis bezwoer en Frankryk in het buitenland in groottir aanzien bracht Iiy h rinnerde voorts aan de overwinningen over de radicalen eo de socialisten en verklaarde eerbied te hebben voor atte godidienstige gezindheden De beer Méline werd by acclamatie candidaat gesteld voor de aaoetainde verkiezingen bok lag Hy had de cournnt spoedig te voorschijn gehaald en haar voor hot jonge meisje openvouwünde las zij de met groote letters gedrukte mededeeling harer eigen geheimtianige ontvoering Ik bcgryp er guach niets van zeide zg En de verbaasde blik ion zg op Ben sloeg was zóu oprecht dat hij overtuigd was dat zij niet huichelde irWilt u me wijsmaken dat uw vader weet waar u op t oogenblik is f vroog hg Natuurlyk weet hij dat Hoe weet hij datP ffWel ik heb hem hgkans lederen dag geschreven sedert ik van buis ging tHoe weet gij of hg die brieven ontvangen heeft P irHij heeft ze steeds truuw beantwoord Heeft hg de laatste twee of drie dagen ook nog geschreven ffJa hg schreef mg nog gisteren Hebt u dien brief bij u vJa ik kan hem u best laten lezon er staan geen geheimen in Zij haalde den brief uit haar zak eu overhandigde hem aan Ben die het volgende te lezon kroeg New York 80 Dec 188 Mijn lief kind Alles blgft hier bg bet oade en ik ben gelukkig hsel gezond Dick zal ja ergeoa been brengen waar je raat g blgven kunt tot dat ik denk dat het goed ia datgg terugkomt Ik hoop dat dat spoedig 7ijn zal want ik mta m ja kleine zonnestraal erg het huis Igkt uitgestorven zonder haar Houd maar goeden moed en schr f zoo dikwijls als je dit doen kunt Je tronwe broer Diok ui de brïavau wel beiorgea n Verspreide Berichten FuANKaiJK Haras verneemt iiit Home dat kolonel Paniwardl naar Brussel vertrokken is nitt wegens redenen van dienst de ItaliAanache E9ercitot meldt dat dn militaire attache geen ont iilg krygt en ook niet naar Zwitserland Te Belmont in bet Frauache departement Loire is Do derdag een vroaw overleden die den teeftyd van lU jaar heelt bereikt Zy waa Febr 78i te Cours io bet departement der Rhone geboren en woonde sedert 82 jaar te Belmont DuiTSCHLANl Volgens officieele opgnaf zyn by de ramp in de mgQ Karolinen flflck by Bochum den 17ea Febroari llf mynwerkera verongelukt en wel 77 verbrand eo 39 gestikt Er zyn 58 weduwen en 105 kinderen die recht op acbadevergoading hebbea Enqelasd Weer hebben aan een paar kolenmynen io Walo de arbeiders legen loonsvernooging bet werk hervat Iu het district Garw Valley werk i er nu weer zeven mynen met 20 pet ioooat rbooging en in naburige diatriotan tien U iTCl Hfllt lO pet verhoojïing Andere myo besturen gaan det voorbeeld volgen Al die mijnen bebooren echter niet tot de vereeniging van Welsche éi enkoleum ueigennsrR Behalve in Sobniland begmnen do ook ia Lancashire de mljawerkeri een beweging iQOr loonaverhoogtng In Midden en Oust Lotbian Schotland hebben twee mynen al een verhooging van 10 pet toegestaan En zoo doen meer Schotsebe mynen De meeste yzer en htaülfabriek U in LauarkHhire moetün sluiten neguna gebrek aan steenkool Da boekdrukker n oitgever Keosit die zooveel sensatie in den lande wekt met zyn veldtocht tegen do RoomRiïhe praktykeu in de Engelacbe kerk met name in de kerk van St Cutbbort in Kensington ia Zaterdag wegeoa verstoring van den dieu t in die kerk op Goeden Vrydag voor den politie recbter in Wrst Londeo geweeat Het geiaigenverboor liep gedeeltelyk over de feiton van deordeverstorioft en de vraag of er tegen Kensit geweld waa gepleegd gedeeltetijk over den aard van den dienst Verschillende getuigen ontkenden het geweld ofschoon Ken it op i eu oogenblik geroepen beefï Moord ik sterf als een marta je kunt er zeker van zijn dnt alles wat hij je aanraadt tot ona beider bostwil is Met innige liefde je Vader Een andere onderteekening had do bnef niet en Bun los bom zeer uauwktjurig tweemaal over terwijl allerlei gedachten on vragen elkander iu zijne hersenen verdrongen fDat klinkt alles heel mooi zeide hg eindelijk fmaar het Js mg niet duidelijk waarom bg verlangt dat n voorloopig wegblijft Ik denk dat dit iels ia wat u mij niet kunt vertellen Neen dat ia eon zaak van perioonlgken aard Hg zelf heeft er mij alechta gedeeltelijk van op de hoogte gebracht Zoo heeft hg Hg zendt sgn eenige dochter dus weg naar een totaal onbekende streek met dien fijnen broer die al zgn tanden laat zien sla een uitgehongerde jakhals en vertelt u niet eens waarom bg dit doet I Ka nadat hg dit gedaan heeft gaat hg naar het hoofdbureau der geheime politie en zet Jan en alleman aan bot werk om u op te aporen Dat Igkt me a een heol rare gasehiodenis Heeft utr vader u gezegd eer gij weggingt dat hij u vooresrat niet terug wou hebben f Neen dat schreef bij mg eerat na mijn vertrek Maar hg schroef mij een brief Hoe weet ge dat bij u een brief schreef P Ik kreeg dien brief na aagn vertrek uit Biooklya Wie haalt de brieven voor u P Diok O Diokl riep Ben uit met een veraehtelgkon nadruk op dien naam Dick haalt de brieven en al die brievaa uggeD u dat ge preoUa moet doen laar voor bet Protestantse he geioof c Wat het tweedu punt betreft erksode de geestelyka der kerk dat een stak vanden dienst het Roomiohe ritueel volgde De rechter veroordeelde Kensit ten alotte tot een boete van 2 pd at of Ëoven dagen gevangen itstraf Kensit riap toen ait Ik kies zeveu dagen in de gevangenis te gaan als een getuigenis voor Goda waarheid c GüLQia De gematigde Liberale Associatie ti Gent heelt het kies bondgenootschap met de flociaijateo verworpen met 234 tegen 63 stemmaD Itauk Criapi die naar aanleiding van hettazgoen nadeele luidende votum der Kamer als afgevaardigde bedankt bad is eergister te Patermo herkozen Men vreende oalasteo E a troep aanhangers van Cris i voor het grootbte deel tot de Mafia beboorende was reeds in het eiod der vorige week met socialisten handgemeen geweest en er waren meaateken gewisseld De looialistiscbe party heeft een manifest oitgageveo waarin zy zegt geweld met geweld te tullen beantwoorden niet en ouden mao te willen aaovallen dien zyn vrienden in het parlement niet eens hebben weten te verdsdigeo maar ticb te verzetten tegen bet Crispiuiame d i de ten nadeele van bet volk georganiseerde dieistal en oncedeljjkbeid De Romeiniche Avaoti bevat 90 brief van een zekeren Gslanti die te Zurich eeo nitgaai in versobilleode talen over de saak DreyfasEscerbazy voorbereidt Hy is geweest in djeait van een nannemer van openbare weriten te Zahern eo Slraatiburg een zekeren Treotaoï in Dnitschland gen tarali 6erd Door tanoheakomet van desen Treotaoi correspondeerde £ sterhazy met den chef van den informatiedi6D t te Straitsburg Karl Zan genaamd die de almachtige genoemd wordt Etsterbasy beeft wel aamenkomsteo gehad met kolonel Sobwartzkoppeo en dezeo o a hem gevraagd to zeggon aan wiea by stukken kon leveren die voor Ittliu van belang waren maar by correspondeerde met Treotani Deie vroeg by dan ook voortdurend om geld en deze noemde hem veeleiichend en ontevreden Alleen doordat Treutani wanneer by dronken was en dat gebeurde nog al eens soo m dedeelzBam was heeft Galantl al deze inlicbtlngen gekregen Hy beweert dat Zan en Trentaoi toen zy bemerkte dat hy te veel wist getracht hebben hem door bet parket te Milaan voor een anarchist te laten verklaren Oalauti beeft de verklaringen van graaf Co wat Dick zegt I Ka dut diezelfde Uick een engel is zonder vleugels maar met een groot aantal tanden daarvoor iu d plaats I O die Diok ia een lievsrtje Nu julfrouw Dolly no moet u of bel oon 6f het ander aansenaeD Of Dick is een aokurk of uw vader is de grootste idioot vau het geheele Han hattaneiland Het is niet zeer waarachgnlifk dat hy de geheime politie aan t werk zou zetten om u op te aporen als hij niet verlangde dat gg gevonden werd Oordeel hierover maar zelve Last me u euhter alleen zeggen dat uw vader nooit een van die brieven gsachreven heeft noch or ooit een van u ontvangen hoeft KU ge dit als een feit aanneemt zal de rest u wol duidelijk worden Dolly wilt niet meer hoe tg h et bod noob wat zg er van denken moest Het was niet allss om aan zulk een scbandehjk bedrog te geloo en En daarentegen waa het een ze r armelgk en haveloos uitziende kleine laadleoper die haar dit alles vertelde Ik weet niet wat ik doen moet I riep zg in tranen loabarsteode uit U behoeft niets te doen laat alles maar aan mg over tot ik een en ander aan den agent der gehoims politie Sharps in New York heb kunnen melden Dan zal dat heertje die meneer Dick ook drommels op zgn neua kijken dat verzeker ik u Zoo vervuld waa Bon met allea wat Dolly betrof dat hij hare medereizigater geheel had verfeten Eeoaklapa echter herinnerde hy ïioh bai r en weder doorstroomde hem hetzelfde rreemde onverklaarbare gevoel dat hem had aangegrepen toen by haar voor het eerst zag toen iQ htt rijtuig instapte