Goudsche Courant, woensdag 20 april 1898

Donderdag SI April J898 ADVERTENTIEN No 7560 378te Jaargang Zomer Seizoen 1898 fiOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No SS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regel a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettws worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No SS De Uigave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Patent H Stollen lilt letirl riititrin luillicli f D r gro e Ei fotg d BioFnunQ rmmt H smom wninim hit Anlui in rtt lehltdiim iinliloaen Nadtahmungen Mates ttui kaufe dëhw mtert sttts seharfefi H StoUmi nur ree uiu dlnet od l ulelm 6lianhitiidluHim iKiKi uutu Pltktl fit nttmHilmdJ tutieliLitl M SS BnitlUtm uM Zeugnttt értllt uut Oaasa Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben praclitig net i3a g ezicla t mmmm met tiin staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het fluis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een g root Balcon 2k lder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naai de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 tnu rergald ia gewone miUDdigh l n bet ftltur er DÏet door wordt ontiierd Waoneer het ftUaar gebruikt moet worden drakt de kerkdienaar op eeo koopie en hot pantser rer dwgnt ïlet gebeete electriecbe oïyfwerk ran bet altaarpantier il ook iobraikvri eo zóó ingoficbt dal wanneer een onbeToegda de oliditeit Tan een en ander mocbt willen probeeren op Iwee politiepoiten in de nabgbeid eeo electnicb lignaal orergaat Nutuorlgk worden in deze moderne kerk ook oog andere aleotriacbe iostallatlei gOTOnden o a een bgzondere blaaibalk waarmede bet stof nit de Toegen fan bet altaarsngwerk wordt gebUzen Terder een electromotor tooh bet orgel voor de Tentilatie en roor bet tuiden der torenkloken Ook de rerlichtiog ia electriacb Meer kan men werkelgk oirt rerlangen GROOTÏÏ KEUZE in de nieawBte 8 A Tan OS Az Md Taillenr Kleiweg K 73 73a GOUDA TelephooH Mo Si Beurs van Amsterdam tlotkrs 85 B8 Vrkr 861 98Vi 96 10 86 88 b 841 177 641 97 1 76 0 85 104f 96 86V 100 100 69 686 468 100 48 100 204 148Vs 89 lOlV 981 180 s 801 881 117 113 806 1981 100 64 s 1601 99 76 101 lOOl iTv 188 ll s 101 49 ioS a ll s 14 l 841 171 18 APML NinauAND Gert Ned W S S itot dito dito a dito 4i o dito 8 H0Ha4a 0bl 0eudl 1881 88 i Itaub InsobrijriDg 186S 81 5 OoBlKNE Obt in papier 1868 6 dito in zilrer 1868 5 FoKTUQU Obl met coupon 8 dito tioket 8 108 481 100 100 1487 S is 199 69 Sdiuno Obl Binnenl 1894 t dito Geooni 1880 4 dito bij Botbi 1889 4 dito bg Hope 1889 90 t t dito in gond leea 1888 O dito dito dito 1884 8 Spahjb Ferpit lobuld 1881 4 TouiU ijy 11 Maiw L G Pr lieu ooM Nbb HoII lJ 8poor My aand Mij tot Eipl T Bt Spir aand Nod Ind Spoorwegoi aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dilo S IliLlBSpoorwl 1887 89 AKobl BZuid Ital Spwmij AH obl 8 Fot BK Warsobsu Weeuen aand 4 Eoal Gr Euu Spw Mij obl 4 i Ballisoha dito aand Fastowa dilo and 6 l ang Dombr dito aand 6 Knrsk Ok Awir ap kap obl 4 dite dito oblig 4 49 180 lOB i 108 100 101 117 188 8JV Ambbiia Cent PacSp Mü obl 6 Ohio fc Horth W pr O t aand dilo dito W n 81 Peter obl 7 Deniert Blo Or Spm eert T a Illinois Central obl in goud 4 Louiai liïJaeb ill Oert v and Meiioo N Spw Mij Ie hyp o 6 Hiss Kansas r 4pot pret aand N York Onlaaiofc West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif la hyp in goud J 81 Paul Minn Maait obl 7 Un Pao Hooflujn oblig dito dito Line Col Ie hyp O 8 Oabasa Can 8outh üert T nd Vbx O Eallw kNa leb d e O Amstard Omnibus M aand Botletd Tramweg Maats aand Nbb Stad Amsterdam aand 8 Blad Bollerdam aan 8 BlLOiB 8ud Antwerpen 1887 s Blad Brussel 1886 HoNO Theiss Kegullr Gesellseb 4 OosTBNB Btaatsleening 1860 fi K K Oost B Cr 1880 8 Brui Stad Madrid 8 1868 Nbd Ver Bei Htp Spobl eert Burgerlijke Stand GEBOBËN 16 April Jobanna Maria Cbriatina ouders G H Goriaaon en J C Klaarwater 17 Dirk Franciecna ouders C Houwaart on A F Kraane Pieter ouden W Noordegraaf en £ de Jong Johanna Cornelia ouders C ran der Kist en E de Jong OVKRLBDKN 17 April M C Soegheim 8 m C Eiotreld 43 i 11 m 18 G acbuilenburg hoisTr ran D J van Vrenmmgen 58 j 18 U J Polei 43 j OFZICHTBABE I HEEBEN en DAUES PRDIKEN TOUPETS SCHEIDINGEN en verdere HAARWERKËN munten nit door SOUEDE AFWERKING bg H P VAN WIJNG44RDEN Coiffeur Kleiweg OouAa Hoofdprils ev 500 000 Hark len De pryzen zU door dei Staat Kegfarandeerd UUnoodiging tot deelneming in de Kantten van de door den Staal Hamburg gewaarborgde groote Oeidloterij waarin zeker 11 Nlllioen 349 325 Mark gewonnen moeten worden Do prijzen van deze veel voordeel biedende leldloterij die volgen het plan slechts 118 000 loten bevat zgn de volgende De hoogste prijB is eventueel F Ü0 000 Mark Premie van 300 000 Mark 1 prijli a 900 000 Hark 1 prgs ü 100 0U0 Mark 8 prijzen a 7S 000 Mark 1 prijs a 70 000 Mark 1 p J è 68 000 Mark 1 prijs H 60 000 Mark prij a 56 000 Mark prijzen ii 50 000 Mark 1 prij n 40 000 Mark prgs il 80 000 Mark prqzen it 20 000 Mark 26 prgzen ii 10 000 Mark 56 prijzen k 5000 Mark 106 prüien a 8000 Mark 906 prmen a 8000 Mark 819 prgzrn è 1000 Mark 1518 prijzen i 400 Mark 40 prgzan a 800 Mark 140 prgzen a 900 Mark 36951 prijzen i 185 Mark 9959 prijz it 134 104 100 Mark 9351 prgz a 73 46 21 Mirk totaal 69 160 pryzeo en worden dezo in oenige maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoofüprija in de lo klasse bedraagt M rk 60 000 slijgl in do e kl tol 55 000 M in da 8e tot 60 000 M in de 4b tot 65 000 M in de 6e tot 70 000 M in do o lol 76 000 Mark in de 7e tot 200000 M en mot do premie van 800 000 M event tot 500000 M Voor do eerste prijatr kking dio officieel i rastgestobi kost een geheel origineel lot slechts Guld 8 60 een half origineel lol slecht Gnld 1 76 oen kwart origineel lot slechts Gnld 9Ü De inleggidden voor de volgen Ie klassen zoowel als de juiste liist der prijzen worden aangegeven in hel offioieele trekkingsplan voorzien van het Wapen vaa den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellgk na de plaats gehad hebbende trokking de offioieele trekkingslüst De ullbtlalinji eo verzending Tan de prijzen geschiedt door mg direkt eu prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding 0 Iedere bestelliag kan men eenvoudig S er poetwissel opgeven len wende zioh dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of oiteHijk lot 5 MEI e k met TsrtrouweQ tot Samuel Qeckscber Senr Bankier en Wisielkantoor in HAMBUBÖ Duitsohlaod J VE RGEER G OUDA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Het aagen va TOOOSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot bet vak behoort Met en zonder levering van bont Ooada Orok van A BRINKMAN fia Crez VAir DANTZIG HOOQSTR AT hebben de eer de ontvangst te beriebten der NIEUWSTE MODELLEN S ame en inóer eeóen voor het a 8 Seizoen P AJRXJ8 Bonden zich tevens aanbevolen voor bet leveren en maken van C03TDMES ORANDS MAÖASINS DU frintemps NOyVEAüTÉS Wj verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Zomerêeitoen nog niet ontvangen hebben dit t willen aanvragen aan Hl JDLÏS mU C e Paris Hetzelfde wordt d mgaand gratia en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrg van alle kosten aan huis mat 5 l verhooging Heêxpeditle kantoor te HoïeiKlul N Ii BEKROOND MET GOUDEN MKUAILLE KRAEFELIEN HOLM S Quina Laroche aa Staalhoiidende Q ulna Laroche is ds meest krachtige en vemterkende KINAWIJN Aanbevolen door tal val binnenen buUenlandsohe Geneeskeerea Verkrggbaar in Sesschen ii 1 90 en ƒ 1 0 Ka BPiuiK k HoLH HoBeveranoiers Zmt f br mm Dtrpót te Otuda by den Heer A H TBEPE Apotheker en bj de meeste Apothekers en Drogisten verkrögbaar Kliniek en Polikliniek OamTETBIE en UVmjÊBCOiMUMIt voor Spreekiren dagelyks van 12 2 n Gratis Spreekuren Maandag Woentdag eu Vrijdag 9 11 nur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A GEVL GeneahetT DirecUuT E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPBEBKUBBN MAANDAG DINSDAG DONDEEtDAO en ZATERDAG van 8 tot K nur WOENSDAG en VRIJDAG van t tot dut ZONDAGS niet A BOAS Kon Chir Péilicure AM8TEL 149 b d Hooge Sluis Amsterdam zal a B DONDERDAG 21 APRIL zyua geachte Abonné s bezoeken is te Ctmtulteeren of te outhleden in t Hotel aoa ZuLHc van i tot uur SuUleptttehe en pjjnlooze behandeling van ÊAkdoomi en van Xagel welk in t vleeach of in de hoogte groeiea iutomatiseheYallen voor rftU n 4 fl 2 40 voor mniien k fl l 3 i voor torren ktikkerlKkken ene 4 fl l IO vangen voorldnrend Bimiler toesloht 3ü lO rattan maliën iif iluicmi le kevars in een luuiht stellen £ isli vanielti weder ov iii laaten niet da nïnHts reuk iifc Verkoop tegen taeisndinc tmi het botlrng f onder remboari Verzeiidliufs Merknur r Commiindit Hastiiehftppy Nehnbert A € e AmMtirdam NZ Toorbnrgw ISS t£ t A PD IKE OUDE GENEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrygbaar by i PEETER8 Jz A U bewijs ru echtheid ii cachet en kurk ateeda roorii Q ran dan naam d r Firma P HOFPB Du iliilg rm Uicte Driiini riiniuii f m SCHIEDAMMEK Bultenlandsch Overzicht De ttrgd tnascbeo den Seaaat der Vereeoigdfl SUtea en bet Represeotaoteobuia OTsr de erkeDiiiog der r pubUek Caba ia geëiadfgd De Senaat btseft de oederUag geladen Ie motie waarop sicb in de beide haizen vao bet CoDgiea de meerderheid vereeoigde bovat met ianger de door bet ameodeiueat TurpiB daaraan toegavoegde woorden Wel zijo laarin bebondea de woorden van het ameodeDieninavis De Vereeuigde staten ontliennen bet vooroemeo te bebbeo de aourerfioiteit juri dictie of heerachappy over Cuba te willen oitotfenen bebalre foor de pacificatie en zga beslotvn D dat de rust op het eitaad zal 2gu berateld de regeeriog eu de beeracbappg over bet eilaud te laten aan de bevolkingt Dit is segl de Westm Qazelte het aot wootd Tuü de Vereeoigde staten op de bewering dat bet humanistische optreden alecbta eeo voorwendsel is om btt verfaogen te bedekken Ooba te anoezeereD liet bl d verwacht dat deze waordeo tot bet einde toe sallen beboaden blyvea waut evenmin ala de kamer kan de president ze laten vervallen om de Cubauen niet T Q zicb te vervreemdeo en geen wantronwea te wakken io Ëaropa Hierdoor zegt de Weatm Crazette c beeft de Senaat dua den dampkring gezuiverd eu de hoop dat de vred beboudt a zal bigven is nog niet geheel vervlogen Want hierio ligt opgaatoten dat de Yereenigde Sla en geen lelflacbtige bedoeliügen bebben dat zy alleen dd Tgandeiykheden tot een einde willen brengen an zich deaoooda zullen neerleggen by de erkenning vau de autonomie van hut eiland ouder de aazeieinitait vaa Spanje iudien de eilanders dit verlangen Een telegram nit Weeoen dat nit gezag hebbende bron beet te bumen meldt dat He regeering voornemena zou zyn io de inoeilyke taalqaaestie voor iJoheme van de taktiek te verandereB Oraaf Tbun de miniaterpre sideut 7oa overtuigd zyu dat by de oppositie der Duitsebers niet kan breken ea zou daarom Tooruemens zyn de Duitsche taal te veihefiTen tot de officieele taal in Ooatanryk By hoopt dan een rfgeeringiiparty te kunnen Tormen uit de leden der Dui s hs oppositie en zal de aanvallen der Slavische partijen af Wftcbten Prina Heiorich van Pruisen is raetde Gefiou te Shanghai inngekomen er bad geen officieele J EViLLETOH HARRY SHARPE de agent der geheime politie Jioman naar ket EngeUch Ik zou u wel eens wiliaa vragen sei Ben eor w ia deze zaak vtnier gaan wat Dick Underwood met deze zaken te maken heeft Dat zou een te laaga geacbiedenia zijn om u ta veriellen zei Dolly s begeleidster op zachlen toon Ja we hebben d et veel tgd voor lange geaebie deaiiaeQ Maar kant a me niet even zeggen waar heen hij a brengen wil Dat weet ik niet yZijt g uit vrije rerkieziug medegegaan F Ik daeht dat het bster waa Ik weet het zelf niet meer wat ik denken of gelooren moet Kr ia zoo veel raadaelaofatiga in ik begryp er niets van ik weet zelfa zoo weinig omtrent mg zelven yWel aapperloot daar hebben we dan een anderen modderpoel Dat wordt een ingewikkelde geschiedeLia maar sla Sharpe seamaal hier is ui de bosl wel ia orde komen Dat is al wat ik zeggen kan Maar na moet ge toch wat te eten hebben als er ten minste eenig voadael ia deze wereldstad te krijiteo ia en do paarden mosten ook gevoederd worden en dan zal ik tydiog aan Sharpe zien te zenden en dan daa sulleo we verder zienl Ben begaf iloh naar eeo naastb liggend klein I ootvangat plaats maar de tactai van Sharghai kwam dadelijk na de aankoaist van ilea Prins in bet gebouw der Duitsche legatie zyn opwachting maken De Üerlijnsche correapondent van de tTimeai meldt dat eeo nienwe spoorwegooucessie door Daitacbland verkregen ia in Sjau toeng Z betreft een spoorweg van de stad I tajou naar de booidntad vao de provipcie Tsioao Dfze IjJQ zou de twee andere apoorwpgen van Kiao tBJou naar Tsi oau eo naar I t joa waarvoor recda vroeger concessie verkregen ia met elknar verbinden Verspreide Berichten Frankrijk Door bet P tit JournaU werd eergisier gemeld flo iugewoDoeo iolichtiDg n aan bet Paleia van justitie hebben dit bericht bevestigd dat onder de getuigen die Zola voor zyn nieow proces verzocht heeft te dagvaarden ook behoort de ezkapitein Dreyfu io balliogacbap op het Duivelseitand Nader meldt men Met zekerheid wordt beweerd dat Dreyfus ala getuige zal worden gedagvaard in het nieuwe procesZo la Zola ii Zondag toen by te Médan perrywiel eeo tocbtje maaktei dooreen bende kwaioagei benchimpt en met teeneu geworpen Ilet gerucht loopt dat de procureur generaal van het Hof van Cassatie Manan die 75 jaren oud is zyn ont tlag b eft aaniterrsagd De president van bet Hof van Casaatie Loew wordt door de cbanviuiatlacbe bladen hevig aaugevnllen ooadat hy eeo broeder heeft die te tiirtistiburg notaris moet zyn DUITSCHLANÜ De Keizer brengt een bezoek aan den Groot liertoi van Baden Manndagochlend kwam by te KurUrube aan eu werd aan bet station door den Groothertog ontvangen De vischstoomboot Prüsidcnt Hernigc uit GeeetamÜiide is by IJaland vergaan ea de bemauoing die dertien koppen telde vermoedelyk in de goUen omgekomen Het by Berlgo loo gruweiyk vermoorde meiBJe heette Louise Guotber zjj waa 20 jaren oud en ia Donderdag avond toaschen 11 en 12 nor hst lasi4 op den weg naar deHasenbaide met eeo circa 40jarig man gezien YerDsoedelyk heeft zy met dien man daarua nog een danslokaal bez cht iet lylc werd bebalve van buisje en klopte aan Geen antwoord Herhaald kloppen SD bellen aan voor en aolitordeur had eveamin eenig gevolg Maar onze jougdij o hi ld waa niet zoo gauw mt ket veld te alaan en goed rondkijkende zag hji een sleutel hangen achter een opeoataand venstorluik aan do aoLterzijde van het huisje Hg nam hem van den spijker ec zooals hij verwacht had paste hg in het slot Hij opende de deur en de beide reizigaters waron te vermoeid om laeg weerstand te bieden aaa zijn overreding om bianeo te treden Klaarblijkelijk was het huis eerst uen vorigen avond door de bewooers verlaten geworden Ër waa overvloed van voedsel in de provisiekast en de bedden waren helder en netjoe opgemaakt Dat noem ik een uitstekend logement zei Ben Ik dook baaat dat de menscoea dlo hier wonen ouwe kennissen van mij zgn Het apijt me dat zs juist weg zgn maar ik zal mij best ia hunne afwezigheid zien te schikken zoolang er voedsel en vuur genoeg ia I Kn de jeugdi e agent der geheime polilie begon de bonneura ais gastheer waar te nemen Spoedig was een smakelijk ontbijt gereed en deden zg zich naar harteUit er aan ie goed toen ig plotsatiog door naderende voetstappen werden opgeschrikt En even later hoorden zg hoe de aehterdeur goopead werd en er iemand het huis binnentrad XXII Laodlooper en horrelvoet Ie minder dan tien minuten had de tandlooper met zijn verschriktcB begeleider in het karretje naast fieh de bedoelde herberg bereikt Benmaal goed en wel op don grootea weg gedroeg t laatste kleadingsatuk geheet ontkleed gsrondeo ar lag eau wit m t4len meuaitla by met bet opacbrift Zum Kaiaermafiüver bei Berlin 1888 c De politie be ft lOOÜ M belooofog nitgeloold voor dengeno die inlichtingen verstrakt waardoor de dader van den moord baa worden opgetpoord Kno ELAND Maandag hebben de WeUche inyuwerkers een vergadering gehouden te Cardiff en er met 74 648 tegen 20 538 etemm n besloten aan ban afgevaardigden ter byeenkomat met de patroons gaan rolutcbl te geven De voorzitter der vergadenug Job Williama deelde mede dat er naar acbatting 40 000 arbeiders met verhoogd loon weer aan het werk zyn Met aigemeeoe stemmen besloot de vergadering aan alle patroons een ootuiddellyken opilag van 10 pet te vragen Liet atelael van eeo atidisg scale voor de loonan sinds 23 jaar aan de Welache kolenmynen in zwang erd met 62 714 tegen 29 094 stemoien verworpen Gisteren zoo er vanwege de mynwarkers een manifest veracbyueo waarin ook om onder teoDiog wordt gevraagd hetgeen wel noodig is waui er is geen werkstakiogskas £ r zyn al a evaardigden buiteuHlaods gegaan om geld op to halen Maftodagraiddag ia een der gaagen van het l aOi ibai eeo borstbeeld onlbald van Loid Randolph Churchill De kanselier ao de lobatkiat Sir M Hicks Baacb voerde er hg bet woord De beer Keosit mag van Gods waarheid Diet door gevaiigeoscbap getaigeuia afleggen Hy ia dadelyk weer op vrye voeten gesteld aangaiieo de justitie de 3 pd at boete waartoe by wegens ordeverstoring in eeo berk veroordeeld ia op hem verhalen zal door beslag te legioen op zyn eigendom Het ging Keooit aan bet bart dat hy er xyn leren dagen oitt voor zitt H mocht OostenrijkHoNOARua De keizer heelt een deputatie van den gemeenteraad van Praag ootvaageo welke bem net burgemeester Podlipoy a io het boofd kwam bedauken voor de vurleening eener staatssubaiilte van twee mitlioeo fiorgoeo Ta Laibaob ia een hevige aardbeving waargeoooaen die twee secooden aanhield £ r ii geta Bobade door aangericht De volksoploopsQ voor de kerk ie TriSst de bit zich fatsoenlgkar en pglanel waren zij over den bevroren grond gerend Daar ia do herberg zei de beer met bevende stem Spo dig had de landlooper het vurig paardje tot staan gekregen beidea stegen voor de ataldeur uit waardoor baddsn zg dit alecbla kunnen vermoedea geen half uur geleden dagcaen die ag Rchtervolfden iraren vertrokkeii Het waa oen van die ooganschijnlOk kleiae toe vallighedec dia sonttijda de grootate veranderingea in dsD gang der gebeurteniasen teweeg brengen Waren zg twiutig mioulrn eerder aanfiekoraen ons verhaal zou hier gocindigd zgn en wel mut een heel ander slot dan hitr het Kerat is En nu opgepiiat zei de landlooper terwijl hij de staldeur zoo racht als hem dit slechts mogelijk waa openschoof Na den bit te bebbea vastgebonden witde bg juist woder naar buiten gaan toon hg een door een paardendeken bedekte gedaante op den grond zag liggen Het waa Carkina die nog juist zoo lag als Ban hem had verlaten Ilolal wien hebben wg daar riep de landlooper Uu trok bat pairdeadek weg so de lantaarn nemende die in den stal hing hield hij deze vlak bij het gezioht van den dronkaard Wel komaan dat is een goede vangst om mee te beginnen I Het is waarachtig onze Carkina zelf 1 Hei daar ouwe wordt eens wakker t Wordt eena wakker zeg I Hg begon Carkins ftink heen en weer te schudden waarop een luid gevnork het eenige antwoord was f Dronken t zei de laadlooper lakoaiek tHela haal ssni er a eea emraer water We waar een coofarentie van geestelykeo wwdt gehoüdea over sociale vraagitukkso bebben zich herhaald De menigte werd echUr spoedig aiteangejaagd en ook een poging on voor de woning van den biiscbop t demonatreerea werd verydeld Bkloii De oad mioiater ran openbare werbeo ia bet cabinet Frère Orbao 1878 1881 Saioctelttio ia ta Mods orerledao Itauk Professor Veotari beeft in de Italiaaniobe Kamer betoogd dat daelleerao een seer beschaafde meibode is on peroooaiykegaaohilleo tft besliaaan Professor Yantari is merkt da Glob rrg hatelyk op impecteur van brankiinnigengestichten KU8I AND De Berlgosobe oor respon dent der Daily Chronicle deelt aan iljn blad bet bericht mede dat 12 000 man rande Yomod stammeD 10 bet Noorden van Perzië de Boasiaobe greos zyn overgetrokkeo en versobeidene dorpen der Unasiscbe Tarkomanneo kebben geplunderd Drie Turkomannen twee kozakken en vyf oldatea der grenswacht zijn gedood verioheiden so daten gevangen ganomen San detaobemeat van 600 man eo een battery berggeschot rokt van nit Askabad naar da graoa op De Novoje Vremysc zegt dat Unalaod zgo plicht zal weten te doso iodiao PeritS de Tailigheid der greos niet weet te waArborgto Het procea tegeo de persooen die de 36 üwspsra in Ternofka lerend hebbeo begraven IS hiermee geëindigd dat tg nur ten krankz nnigengeaticbt zgn gezoaden Sfanji Te Barcelona en te Valencia ia bet roatiger Te Malaga kwaoieo Zaterdagen Zondag oieawe ODgeregeldbeden voor liaiteo werden ingeslagen en politie en gendarmerie chargeerden Vele winkels sloten Alle prefecten hebben van de regeering bevel gekregen de Ameribaaniche consulaten onder aterke bascbermiog te boodao De onlangs gehouden Ministerraad beeft rgn goedkeuring gehecht aao de veraodering tn 00 rlogaachepen lao buotan der Traasatlan tiBcbe Stoomrastmaattcbsppy Vbbkiniüde Si atbn By den Senaat ia iogekomeo een wetaootwerp van bet mtniiterie Tan oorlog waarbg de moeten hem wakker krggun hg sal wel hi t een ea ander weten te vertellen als w sga tong maar earat los kannen kriji on Ws zullen ds hvdropalhiseho behandeling op hem toapoasen dst zal in ieder geval iets nieuws voor hSm tgn Dit zeggende smoet hg Carkina eeo hal ren mmer gtkoud water in het gezicht Deze proestte hggde spartelde met besaen en armen opende eindelgk zijn zware oogleden en keek bAi verwildard de zicb ovar hem heeabuigtnde gestslte aan Underwood mag naar den drommel loopsn het kan me geen lor schelen I mompelde hg pogingen doende om op t ataan waarbg hg eohtar weder plat achterover rial Nog wat meer koud water zal hou wel opflearen zei de landlooper terwgl bg niet aarzelde bet geneesmiddel andermaal m ruime mate toe t dienen De horrelvoet kwam eindelijk in slttenda houdiag en koek geheel verbluft om zich heen jyHet regent hi f het kan me geen lor schelen eo Underwood mag naar den Wordt eena wakker oawa ainjeur anders zal ik je een bad geven dat je ui heugen Wordt wakker zeg ik jet Ën da vagebond begon htm opnieuw zoo hevig door elkaar te sohuddea dat er lanBamerhand eenig moerdor besef ia d D vsranftea horrelvoet begon te komen Ten slotte geraakte b fdaa 0 k op de been en stond leiiaesde tegen eenig hootWi rk wnecloos roodom ioh te etarsn Kea flauw besef van wie b was waar h waa en hoo hij daar kwam droog lang i erband tot hem door rer emo