Goudsche Courant, vrijdag 22 april 1898

Vrijdag 23 A H1 J898 No 7561 37ste Jaargang ftOUDSCHE COÜMOT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No Af ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regfel a 50 Centen iedere regreï meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaateruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ttlcfoon No St De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s mei uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN OMT JIMGEIM een groote sorteering DAMES en RII DERHOEDEW Ruime keuze gegarneerde Hoeden 1 Scherp concurreerende prijzen Aanbevelen dt G J BERLIJN NIEÜWERKERK © © e©@©©©©®©®©©0 ©©®®®®®©©© bedrukt met Firma per 1000 stuks k f 2 f 2 50 en f 3 BIJ A BR1 KMA ZOOIM Lange Tiendeweg D 00 Oouda Telephoonnummer 82 V ElI I3 TJI2EDiT tGoedkoopate en soliedst adres Toor Vervoer wan Inboedel loowel binnen als buiten de stad met gesloten wagen A GR A VEST E IJ N Oude Gouwe Alle wordt tegen Iransport êChade venekerd ADVERTENTIEN BeTftllea van eene Dochter Merrottw M M 8CH1LTE Delk 19 April 1898 ONZICHTBARE HSEBEN en OAUES FRUIKEN TOUPETS SCHEIDINGEN n Tcrdere HAAKWERKEN munten uit door 80LIEDB AFWERKING by H P VAN WIJPiGAiRDËH Coiffeur Kleiweg Gouda 15 Vette Varkens T n 130 i 150 Kilo 14 Korenvarkena 05 i 75 Kilo eenige drachtige Zeugen TE KOOP OU een Boerenknecht gevrangd P G bj J OÜDlJKteWodciinj ireenNoordeinde Giebroken Toorwerpen van Glas Porcelein Aardewerkj Hoot iTOor IJzer Steen oni worden onbreekbaar Tastgeiymd met de wereldberoemde CEMENT of KITLIJM dat Terkrügbaar ie in flacons van tO centen by J VAN OIJE Kleiweg No 2 GOUDA E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPBEMKimillfi MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG ran S tot k uur WOENSDAG en VRIJDAG Tan itot uurZONDAGS niet Kliniek en Polikliniek OBSTBTHMB m UTtm MKCOiMOiB Toor Spreekïren dageiyk van 1 2 u Gratis Spreekuren Maandag Womtdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A E¥I OemielMr DirecUur J VE RGEER G OUDA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN Tolgeus op te geven profiel Het zagen vaa T0ÜG8TUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hout IDE3 MMESEma UI Tl is de toorOeeUgMte in Mederland 3 9rjge i@rt tegen êoRaèe ontstaan door ziekte en ongelukken nitgezon derd tuberculose Uitsluitend VEEHOUDERS als AGSVTBH gevraagd A SLEGT NIEÜWEHAYEN GOUDA Beveelt zich aan tot hel leceren van Zeeuwscli Tarwetoood i 14 Ctnt ptr Kilo Diak tan A BRINKMAN ii Gooda Koloniale Wareo en Verduurzaamde Levensmiddelen VAN MIJN WINKEL HOOGSTRAAT A 122 Door prompte en nelle bedieningf en het leveren van prima qualltelt te en ong ekend lagen prlj § hoop ik te winnen het vertrouwen mijner stadg enooten Aanbevelend L BOER KoninkHjke Machinale Fabriek DE HÜNIGBLOEM v m II N van Schaik Co gevestigd te aOravenhage Heppieritraat en 0 naby de Begenteaselaan HOFLEÏERASCIERS van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoestü gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemd Superior DrnivenBorst Honig Eïtract FLACONS van 40 Cts 70 Cts en 1 verkrygbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven f OS 6mda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BODMAN Moordreeht J C RATELAND Boskoop B V WIJK hdmmifT M KOLKMAN Waddinmun is by Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden HEERENHOS mei TLIIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiinp een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijda Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 hielen en © nóerèeelen TOOK KINDERWAGENS tot uiterst lage prijzen p p soos TIENDEWEG 59 VAN Blommestein s Inkt is prOi fonder mdelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK l APELDOORN HOLLAND J van Velzen DUBBELE BDÜRT U 10 Ontvangen de nieuwste Hoek GOUWE HAVEN STOFFEN H J RABOÜW Lood en Zinkwerker R A a m OtOtjida levert sedert 1890 met het beste succes Houtcement DAEBEDEEEING met en zonder Zinken KIEZELLIJSTEN t OPk P O 1KB OUDBi m SCHIEDAMMER ENEVER Merki NIGHTCAP Verkrügbaar b M PEETERS Jz N B AIb bewijs vaa eohtheid ii oacbet ea kurk gteoda roorlisD v D d R DauD d r Finai P HOFPK Boitenlandsch Overzicht Sen telegram uit WDshiogtoD aan de HeruM meldt dat de preiidetit overtuigd alles l ndaao te hebben wat Id zgo Vermogen was om den oorlog te beletten gi Vreomorgeo om 10 unr de moties ras deo Senaat eri vsg het Huia v D afgevaardig leD en bet u timatam eao de Spaanpche rpgeeriog ooderteekend beelt In dat Dltimatum wordt geètacbt dat de Spaojaardeu Cuba zatten ontruimeo en wordt Spanje daarvoor de tgd gelaten tot Zaterdagmorg D zes aur Madridscbe tyd Volgens den cHerkld worden toebereidseleo gnmaakt om oDmiddellgk de HCtiofe operatiei te begioDeo ats bet nitstel dat aan Spanje Ter eeod ia om te aotwoordea op bet ultimatum Terstrekeo i Reeda h beelotea de havens van Cuba en Poriorico te biokkeereu Maatregelen zo Men genomen worden voor d dnelle mobilisatie vaa bei leger dat Cuba moet occnpeereo De groote metaleu plaat waarop de woordon cBareau der Spaanache legatie sfaao is te Wnobingtun weggenomen van de deur van het betel der Ipgatie Volgens een ander bericht Dtt WashiogtoD zou bet oltimatura gisterenavond om 2C8 uur te Madrid worden nangebuden Spauja zal tyd hebben om ie antwoorden tot Vrgdagmiddag Aan d B Hpaaoscbpn gsaaut it an nfnebrïfi van bft Ametikannscbe ultimaium o verban digd Sesor Polo de Bernaljé vroeg in antwoord daarom op z n paspoort Het paspoort werd den Spaanechen gezant om tien miontea oor vieren ter hand gett ld door eeo bode van bet departement vao buitenlandsche zaken Vao dit oogenblik af werden de oorlogatoebereid elen met volle kracht voortgezet De eerate stap zal waarschijnlyk een blokkade der CabaaDSch baven zyn gepaard met een eisch tot overgaaf In geval vao weigering zal bet bombardement onmiddellijk aanvangeo De Spaan che geaant aeqnr Polo de Beroabé iagiateravoDd om ballacbt nit Wnsbiogtoo ver trokken Ia de troonrede waarmede de zitüog der Spaaoflche Cortes gialer werd geopend wyst de KegeBtee op de rniiige verwikketiogsD dii zgn voortgekomen oit de gebeur tea ieseo op Coba tengevolge van de hnodiog der Ver enigda Staten die inzien dat bei zelfbesiaar eeo faioderpaal is voor ban plaooen welke siJD gebleken uit dë biilp eezonden om den op tEVlLLETO i HARRY SHARPE de agent der geheime politie Roman naar hei KngeUch S ffWaar zyn de paarden die ik moest aanspannen Wat heb je er mee gedaan vroeg hg met een air vaa gekrenkte waardigheid ff oo wai je bozig om de paarden aan te spannen hè F vroeg de vagebond deze vraag dadelgk id zijn oor kooDpeod yWaarvoor denk je andera dat ik hier ben zee Denk je dat ik myzelf voor bet rijtuig won spannen Waar zijn de paalden gebleven Kq Underwood hij mag naar flen drommel loopcn het kan rao geao lor schelen laat hem maar gaaa zeg ik je ï i Wou je nog een beetje friioh water ouwe zei de v ebond en vuor Carkins goed begreep wat de ander voor had kreeg bij nog een balven emmer gskoud water met alle kracht vierkant in zijn gexioht Hij vloog thans woedend op den ragebond toe en sloeg met zija groote vaiit in den blinde er op los De ander gaf zich echter niet eeaa de moeite uit den weg t gaan evenmin stoe hij terug De stompen warden alleen op meosterlijke wijze gepareerd totdat Cark4n8 geheel nitgeput van eetf er na indifde en hygnd U n een stapel hakhont etaad te ooderhoudeo In lien de reg ering der Vereenigde Staten zoo gaat de troonrede voort zich door een blinde sirooming het medejleepen zouden de bedreigingen en beleedigmgen Hie tot d ner met onverschilligheid zyn opgenomen t t een ondoldbare uitdaging worden en Spanje zicb genoodzaakt zien de betrekkingen met de Vereenigde Staten te verbreken De Regentes brengt de vredelievende en tot voortichtigbeid aanaporeude raadgevingen van den P u o h rlune ing en gaat voort sDe moeilgkbeden zollen ome krachten niet te boven gaan Wij zullen de crisis met eer doorttaau ea het land zal ten slotte zegevieren De 0oit 3 zollen zich onmiddeliyk consti tneeron en zoo noodig den gebeelen nacht zitting boaden Z j zyn bereid om de nan matigiDgen der Vereenigde Htaten terug tb wgzen en alle onrlogakredieten goed te keuren De Oostenrijkscbe regoering diende bg de Kamer eeo ontwerp compromiq in behflzende een hervorming der verbraikabelaatiogen de voortzeltiDg der manthervorming de vernieuwing van de handelsovereenkomst ea de tolaoie en de wgziging van het reglement op de Bank De brandewynbsla t ug za 39 mÜlioeo Horjin opleveren de suikerbelnalmg zat tot een opbrengst van II mitlioen klimmen o bet bedrag der aitvoerpreraifën bl ft op9millioeo tiepn itü De regeeriiig stelt voor een bedrag van 112 millioen mantbiljetten aan den omloop te onttrekken tegen depodito van gnnd aau de Bank Er zal eca herziening van douaae rechten ter band worden fienom n De erdragen znllen in 1903 afloopen Verspreide Berichten Frankhuk Citimencean heeft om de betsekenis te verklaren van Zola a woorden op bevel in de z a inede waarop bij nn door den krygnraad vervolgd wordt aan bet werk vaa Jean Carol Caez les Bovaa het verhaal ootleeod van de wijze waarop do ministers vin de Howaregeering veroordeeld zgo Den dt g oa de arrestatie ontring de uit ever va n het JoarpaI Officiële uit banden vao een officier ven den genera en staf de kopie in bet Franscb en het Malagaesiscb van het vrrslag en M proclamatie die in het volgend nummer vaa de OfQciel oiidcn verschenen Deze kopie bevatte bet vonnis ran den krygaraad die dienzelfdeo dag zitting eoq honden het verioek chrilt om gratie dat H leunde Nou zou je wal willen dat ja mij maar met rust had gelaten 1 riep hij klaarblijkel k in da mate overtuiging dat iedere stomp raak was gsweaat K om beste vent zei de vagebond hem onder den arm nemend gi Wordt nu tijd dat je bij je positieven komt Ze h hben je leelijk boet gehad t zal Underwood wel sijn die t gedaan heeft Ik heb geen plan om je kvaad te doen Je zondt bier zijn gestorven als ik je niet had wakker gemaakt Dat was Zeker een plan vaa Underwood om je hier te laten bevriezen was t niet nJa t is allea Uaderwood s achuld zei de horreltoet blijde het hem aangedane onrecht te vergrooten ten einde meer medelijden op te wekken Dus hij zou je hier hebbon laten doodvriezen herhaalde de vagebond wik denk dat dat z n plan was t U juist iets voor hem Hj wou niet hebben dat ik een slokje ter verwarming nam ja hjj wou mij zeker laten bevriezen Dat is t kerel dat ia tl Kn dat is je loon voor al je goedheid Hij zou je attl hebben laten bevrifzon zonder je een enke en droppel ter verwarming te hebben gegeven pie Undervood is een aoburk leg ben je dat niet met me oena gja een schurk on hij mag naar den n t Doet er niet toe kerel we zullen wel gauw met hem afrekenen Je kvram daa bier om de paarden aan te spannen zeg je pJn Kn jo was zeker moe en ging er bij zitten torwijl je wachtte totdal hg kwam Oarkifii knikte veroMdeeldeo den volgenden morgen zondeo iod lcD de verwerping dawvan door hei Hof van appèl en de terechtstelling van de mtniiters D nr de drakkerij van het iJoarnal Officiële van Madagaskar schaars voor ien i kon met het zetten niet gewacht worden tot op den jag der terfchlsteUiog ea de uitgever weet den brenger van de kopie op den lecbten dook dien de inUndsche zetters vaa de Fransche rechtipraak moesten krijgen als ig dadelijk aan het werk gezet werden Dan moet gy wa het antwoord do kopie zoo laat mogelijk in baodon geven maar de generaal verlangt uitdrakbelijk dat het ding io de 0f6cielt v3q Vrgdng verscbynt Di rj ransche regeering heelt besloten geen gevolg te geten aan de dagvaarding van Alfred Dreyfai nh getuige door Z tla 7 q gaat daarby van de redeneeriog uit dat Drejfua als gedeporteerde zijd civiele en politieke rechten verlofeo beeft en dua niet onder eede of als oobeSedigd getuige kaa worden gehoord zoodat de digvaarding van Zola nietig in Id den cFigaroi stond dezer dagea eeo brief vao eeo cnui istrat anonjme die daarin zeide tLaat de heer Périv er ze U hel presidium van het Bof van Assiiea aanvaarden en nao geen enkel geinige toestaan dat hij zicb uitppreke noch over de zaak Dreyfas nocb over dit jiftjik E UerhazT Dtt zon dns zyn la mort atia phraiei Nu verneemt echter de S ècle dat de heer Purivier do voorzitter vaa het Hof van Appel zelf de anonieme magistraat in die dit artikeltje ia den tPigaro schreef President Périvier is de broeder van den beer Périvier deo directeur van den cKignro Deze presiJei t van bet Hof van Appel geeft den toon aan in den Figaro werd de oor zaak dat Ilodayn de redactie moest neerleggen ea is de schaduw van den genepHleo stnf Na deze opwekking in het bla l van den heer Périvifr zegt Am Sitkle kan er geen sprake meer zgo dat de heer Perivier de zittingen van bet Hof vaa Assises te Versailles leidt Het iB onjuist zegt de Irid Beige dat kolonel Panizzardi zal worden teraggeroepia aa de jongste incidenten Wel efkent rai n te Rame d t zyo positie zeer delicaat geworden is en heeft men hem voor eenigen tyd met verlof gezonden dit verlof zal d kolonel doorbrengen io Bflgië eo Zwiteerland waar hy eveneens geaccrediteerd is In een tileurnm aan Caaetla seint de kolonel Ko tooD kwam hij en wal loen verder y Fnen liot hij mij liggen om dood te vriezen l En hij zelf ging er toen van door mot de paarden en wat verder vroeg de vagebond ongeduldig yllij nam twee paarden on het groote rijtuig donk ik tk bad geen tijd om ze verder aan te ipannea Ik ik voelde me niet erg lekker meneer vNaen dal wil ik graag etuovon Kn Underwood deed beelemaal niets on je eea beetje lekker te maken hü dNecn hij wilde mij niets geven Ya nadat hg dt twee paarden en hst groote rijtuig genomen had wat deed hij torn verder P yllij reed er mee weg en ik denk baast dat hg Carkius bield aarzelend op Ii scheen oen fliuw besef te hebben dat by zijn mond voorbij praatte en eenakiaps zich zelf in de rodo vallend riep hij uit Waarom vraag jo mij eigenlijk dit atles Dat doei er niet toe jo behoeft me Verder niets te zeggen als je niet wïU Je bent öf Underwood s vriend M de mijne aU je zijn vriend bent beb ik je heel wat anders te zeggen Bedenk je diii goed Bon j e t eens met den man die ja hier achterliet om dood ta vriezen j Ik weel nog niet eens of bij mij hier wel alleen heeft Bohtergelaten Misschien ii hij ook neg wel hier Ta het span paarden nog hier dat hQ aangespannen wilde hebben Carkins die intasichen hoe laager hoe me r bi iqa potitievea was gekomen keek overal rend 1 Panizzardi qü Bern dat hij geen woord gezegd heeft vaa hetgeen hem in de cJoor wordt in dea mond gelegd In de ïialiaaaache iTribona wordt medegedeeld dat koloaet Vod SchwarzkoppeD nc dezer dagen aan een dame verklaard beeft dat Dreyfas absolaat onseholdig h De cAarore beweert dat presideat Faare volkomen overtuigd is vaa de oniobald van Dreyfus eo dat aan eeo volkomen geloof waardig hooggepUaiat persoon heeft gezegd Het blad noodigi den president der Repabliek oit in dat geval de waarheid ie dienen eo licht ta veraobaSen en in bet opeqbaat ta herbalen wat hg aan dien b ooggeplaatiten persooD heeft medegedeeld Zoo noodig sal de Aurore dipns naam noemen en zgn getuigenis inroepen Het blad noemt het onmogelyk dat preaideni Faore ziok door beroepsgeheimen gebonden acht om een ooeobaldige ta doen WQgkwynen io ODverdiende ballingubap ËVQBI AKD In een kolenmün by Leicester heeft argialar een ongeluk pUats gehad Man vreeit daiSC mynwerkera omgekomeD zgn DUITSCHI AND GiïtereD vierden print en priniM Laopold B i u i K i n H 1 gasten werd ook keiler Frani Jozef verwacht Het biyki dat v d de bjj IJsland vergane stoomboot Friiiident Herwig t vgf man door een Franecb zeilschip zgn gered Van het lot van de acht orerigea is oog nieii bekend OOITKNUIJK HONQARI B Een door de Nene Freie Preise medegedeeld gerneht wil dat de iatariyd door graaf Taaffe voorgestelde kieswet zal worden ingevoerd waarin algeneeo stemrecht werd opgenomen meï behood der privileglj o van bet grooigrondbezit en van de Kamers van Koophandel De Regeering lohyot Toorldureod haar pogingen voort te zetten om eeo middenparty in de Kamer tnt stand te brengen Da minister van Handel Von Baernreithar ie met de zorg vror die onderhandelingen belast Da keaze van eeo Duitscher is vooral geiohied omdat mflo hoopt daardoor de Doitecbera of ten minste een deel der Duitiche groepan voor de middeoparty te winnen Italik Het eiland Sicilië ia door een wervalitorm Keen zei bij nadenkend zij lokijoen weg te zijn Kn ze Holen mij hier achter om dood te Trielen De paarden zijn er tenminate niet De vagebond was voor zichzalvcn ree ls zeker dat ern rijtuig met twee paarden beipannen nog niet lang geleden het erf waa afgereden daarvan bad hij duidelijke sporen in bet zaad gecien Kenaklapa wondde bij eiob tot Carkins terwijl zgn gelaat een strenge uitdrukking aant am Iliij sprak niet langer op zaclilon overredenden toon en zijn onbedekt oog acboen den horrelvoet te willen doorboren Waar wilde Underwood met dal rütuig heen vroeg hij kortaf on schsrp Krgeni naar de noordoost kust fk weet aiet precies waarheen was het half onwillig gegeven antwoord Hg nam een jong meisje met zioh mede is t niet P ik ik weel het niet ik Lirg niet Jack Carkina lieg niet 1 uide de vagebond op dreigendelb toon tegelijkertijd een pistool te voorschijn balend Ik wil niet bologen worden versta jel herbaalde hij den haan overhalende Ja ja hg nam een jong meisje met zlob meel riep de boTelvoet in doodsangil nit Ik zie niet in dat ik mi moet laten doodachieten om s jd n heiman te bewaren nu hij mg toch beeft wfllm laten dqpdvriezefl We zullen geen tijd meer veriiwen zei de vagebond legen dan boe die aiiliwifgead en in groote verbazina alles bad aangehooKl en gadegeslagen iWvrÜ Mnot$d