Goudsche Courant, vrijdag 22 april 1898

08 f 9 9 8 08 9 9 10 11 ff r 6 0 9 8 0 9 9 9 10 18 ff ff ff 9 8 18 9 9 9 10 86 ff 9 1 10 6 86 6 40 4 10 88 7 0 8 86 8 48 9 10 1 1 10 84 10 4 11 80 1 44 8 60 8 45 4 10 4 4 6 80 6 36 17 7 86 8 87 10 0 1 64 9 4 60 87 9 ff 47 f 8 01 9 9 9 4 67 8 84 9 9 ♦ ff 8 08 9 9 9 6 04 8 41 9 V 10 01 ff 8 14 8 0 4 06 4 8 6 10 6 4 6 66 47 7 46 8 80 10 07 10 8 OEN HAAG OODDA Directe Spoorwegverblodlngen met GOUDA Winterdtenst 1897 98 Aan evaogen 1 October TUd vao Greenwich d s s 7 t io 8 S5 a io a ii 64 10 11 ii ii lui ii ia ii m s e7 4 ts t i ii t u si 7 s s so i si tt 10 04 lo st n ii U 88 I 18 88 11 86 i 18 88 11 48 i ll 4 11 61 18 18 18 66 1 68 4 4 16 I K O T T R D A W O O D D A 18 i li 10 18 U 86 11 60 18 87 f 10 88 f 10 8 10 48 10 48 8 88 g 47 10 18 10 80 11 88 1 16 61 7 86 8 8 40 i 11 4 18 08 18 47 88 7 18 7 46 8 18 8 00 8 47 10 181 OOUDADENHAAS ude leTeikuiMn Moerkepelle 7 8 8 80 8 16 8 88 10 14 11 16 18 18 18 88 1 87 8 46 4 4 6 86 6 64 8 11 7 84 7 68 8 6410 10 88 11 10 1511 1 48 8 48 f 18 40 8 04 10 18 Ï I 7 68 8 61 18 1 H J5 l V 8 07 8 08 I f 1 06 tl t t t 8 88 10 88 U 8 18 8 08 8 48 8 C4 10 44 11 48 1B 4 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 8 88 M 8 04 844 8 8 88 10 88 11 6 11 44 sHage 6 46 7 S0 7 48 8 85 9 48 10 1111 87 18 811 85 8 44 3 40 4 0t 4 SS B 80 8 18 7 18 7 S8 9 10 08 Toorb 6 68 r r r v 10 17 f 1 41 e 4 89 8 18 w w 8 a Z Zegw6 8 r 10 88 1 68 4 68 8 80 9 48 Zev k 8 17 w Ê 10 48 8 08 6 04 fl Bt 9 69 Gouda 8J8 7 48 8 18 9 08 10 1810 6411 67 18 601 17 8 14 4 08 4 88 6 18 8 8 60 7 48 8 88 10 1010 OTRRCHT e OÜDi Utreoht 6 88 7 46 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 l 8 08 8 614 481 86 6 86 7 66 9 07 10 08 Woerdea 6 68 8 08 10 88 11 66 4 16 t 7 18 9 98 Oudewater 7 07 8 14 10 46 4 84 f 9 86 QoBda 7 88 8 87 0 88 9 88 10 9 11 10 18 11 1 S8 8 40 4 87 6 0 6 07 7J9 8 88 9 49 10 84 80 VDA UTRIOHT rad 80 8 84 7 68 8 818 07 10 18 10 7 18 00 18 68 8 80 4aw 6 86 11 14 8 87 irMr ln6 48 8 10 ll BS 8 46 Vtmkt 8 08 7 4 8 88 9 0 8 8 10 61 11 46 18 88 1 8 08 10 84 10 64 8 17 4 88 06 6d 8 8 10 17 M 7 10 10 84 8 84 t 84 7 18 1 48 10 41 8 60 6 08 0 4 7 8 8 6 11 18 11 18 iHSTIEDlH OOUQA AautsdaiiaBU w T 06 8 10 9 06 18 48 8 68 8 46 e Wa TM 8 9 18 10 09 18 11 IMt 8 86 MT e O U D i A M8TBRSAM fiaadh 6 87 Ml 0 48 10 67 18 10 4 11 j 6 80 7 61 8 88 lO lT 10 88 iMtanbuaaSt 8 16 9jr 10 60 1 8 1 18 l l 8 68 1 16 lUl 9 48 H 10 gtteittnd die oo l ia de protiocie Menioa groote shade ungericfat heelt Te Antwerpen ii giiteren eene werkaUkinK onder de koetaieia uitgebroken A n htt iUtion waren geen igtnigen aaoweiig Spanje Het oIBcieele Spaanache rapport oier de ramp der MBinef ia MoandogaTond in bet Regeeringabtad te Madrid Terachenen Btjt behoelt niel meer geaegd dat de coDcImiea geheel t genorergeateld zgn aan die di r Anaerikaanache commi 8ie Ze Iniden ala volgt In den nacht fan 15 Tebrnari j 1 ontstond eene ontploffing in de krnitkamsra lan den Toorateven der Maine c die de Ternieliog Tan dit deel ran den kmiaer Ternorzaakte en hel ïinkan daaivan op de plaats waar het achip geankerd lag nit de teekeningen ran het achip ia geble ken dat er in de kraitkamer geen andere ootploiliare atofien waren dan krnit en granaten Tan Terachillende kalibera dezelfde teekeningen bewgzeo dat de genoemde krnitkamera aan atanrboord ongeveo waren door koleorcimen met kolao ge Tuld en de getoigen die bg de ontploffing tegenwoordig waren zgo het n orer eena dat zö aan een zuirer inwendige oor aak te wyten ia de eerbied foor de wet die het principe Tan absolute exterritorialiteit van een vreemd oorlogsichip erkent belet totatl aan een Spaanache commiaaie de oorzaak ran de ramp te loeren kennen het naaporen van de wrakatukken van de Maine c zoovel in als uitwendig lal zoodra de I chtiogawerken mogelgk agn dejaiatbeid tan dit rapport bewgzen zonder dat hiermede te kennen wordt gegeven dat erzulk een hsTeatiging noodig ia BINNENLAND Bet spreekt vaotelf dat de Franscba bUHeo oiet kuDDeo nalateo tefeiiB allerlei dwaze v rfaaiUjei aaogaaode KoDiagia WilbelniiDa op te disscbeo De Auroref beeft Tertelt dat onze KoniDKin eens boiteu op eeo waedeliog door een beiig onweder werd oveiraUeo De haar bei eleiileDde hofdame stelde roor georaik te maheD van en tram welke toevallig naderde Ër waren jaiel twee plaatsen bescbikbaar Maar onze Kooingio zeide bg het biuneakomen Laat iedereen oitetygeQ ik beo Wilhelmina aw Ondanke den etortregen voldeden alle paseagiers diaraan en legden den weg van eenige K U verder te voet af door regen en modder 1 Naar men meldt it de commiesie tot het instellen tan een onderzoek naar en h t aangeven v n maRtregeleo tegen de vervmliug der boeiemwsteren in de proviDCie Zou Monand met haar rapport gereed De be chry ing voor de bedryfibelaiting in deie proTiacie mI aanvaogen op Maandeg 2 Mei Gedepoteerde Staten van Zuid Holland hebben bepaald dat by de a e periodieke verkieliDg van leden der Provinciale Staten de temming lal plaati hebben op Vrydag 17 Joni en de heratamraing waar noodig is op DJDfldag 28 Juni 0 ttd Hooidreokt Nieuwerkerk Oepelle Kstteidui 7 7 8 7 7 48 7 8 41 8 4 B t Oi t ii a 08 11 6 11 16 AU Dtwdili Rsttwdu Ouelle Nienwerkerk Uoordreokt ead 4 45 4 es i 04 t ll 6 1T Tegelijk sullen dan de atemmmgen geaohieden ter vooraiening in de vacaturen oDtstaau door bet overladen van den heer S A Maas in hét boofdkiesdistrict Schiedam en door het bedanftpo van den heer mr C J A Bichoo van IJsselmonde in het hoofdkieedistrici ilidderkerk die beiden periodiek in 1901 ïooden aijn afgetreden Het Inboldigingskleed der Kooioginl Naar men verneemt wordt te Imsterdam het borduurwerk rervaardigd Oor bet kleed dst H M Koningin Wilhelmina tal dragen bg de Ishaldiging Dit geschiedt aan de in het Rgkimaseum gevpstigde Rijktschool voor KonstnyTerheid door eenige dames leerliogeR onder toelicht ran de leerare mevrorfW Ida Van Em tede Winkler Het geheel belooft een kostbaar prodoct vankaoilnaaldwerk te zollen worden Tel Rook conpé s voor dames e v p Nu het meer en meer voorkomt boejammer t ook zg betfeit is nietteloochaDen dat de dames tich aan het meer nit8loit ndSoor de beereo der ecbepping beitemde rookgeoot gaan overgeven dreigt op de ipoorwegen een groote practische moeilgbheid die dedirectie wèt zallen doen onder de oogen zienen KOO mogelgk uit den weg te ruimen Wekennen iu ons land drie loorten van conpéa rook nietrook en dames coopés De laaiitezgn echter nift onderscheiden in rook en ietrook compariimenten Wanneer nu dam ie dienog niet aan de eigarette verslaafd tgn m topzet in een voor haar bestemde coupé plaatsnemen en een reisgezellio hartutochteiykrook ster de sigarette te vooracbgn haalk en tcompartiment met baar welriekende wolkjesvult zal de niet rookende damerigenlyk geenrecht hebben van beklag want zg is in eendamescoapé dat is allei wat zg verlangen kan het rooken ie er niel verboden gelgk in deoietrook coupis vno de heeren t Oeral heeftzioh al voorgedaan dnt een dame die alleenom t rooken een gpmengde coopid ontvlood in een dameB rook coDpé terecht kwam Brmoet iets tegen gedaan worden In een verslag van een mozieknitvoeri de Tel lazen we de vo gende zinsnede Eëa meisje waarvan men de onrege m tfgi tre ken of bet onhandig opgemaakte kleed ilak voor oogen heelt moge leelgk kunnen zgu epn groote schare van in bet Hchl gekteede mmsjes ii nleilbaar zeker oen beerlgke aanblik vooral als men die schare zoo kan zien als dit op het podiam van het Concertgeboow megolgk i Men scbrgtt uit Breda Kenigen tgd geleden had het cadktteüdorps der koninklgke militaire academie aan den koboel C L van Pesch gouveraeor van di inrichting den wenach te kennen gegeven om als bigk van bolide aan H M de Koningin hg gelegenheid van bet aanvaarden der regee ring een aanschonwelijk teeken daarvan te Rvaa H uu a ua ticb plnukiSU HU mr Th f inneringsboom Die weudcb folgaaroe ingewilligd kwam beden tot uitvoering De daarvoor bestemde lindeboom Tilea plathjlila is geplantit op het voorplein van het academiegebouw eeaige meters vóór den wal die het Vatkenberg begteost recht tegenover den ingang van bet gehoon Naar men verneemt bestaai het plan bet uog overige gedeelten van de volgende week waarin de Tweede Kamer btjeenkomt te besteden aan het afdeeliogsonderioek en voir te atellen Dinsdag 3 Mei de openbare beraadslaging over bet dienstplioht ontwerp aan te vangen In de win ter vergader ing vandSff Geoeeikondigeo Uaad voor Utrecht en Gelderland is door den heer BruoB uit Arnhem gewezen op de gevaren die nit het gehroik van het wgwater in open bakken zooals thans aljiemeen gescbiedt kannen voortvioeien e werd door hem een toeatet gedemonstreerd wqarmede men die gevaren kan voorkomen Dese onderzoekingen die uer de aandacht trokken ook by de kerkelgke autoriteit zgn onlangs ook in Indiê gedaan en hadden hetzelfde gevolg In het wgwater nit een der groote kerken van Sassari op bet eiland Sardinië werden allerlei eoorien van hnctpriën gerond n en dasronder nok wnt de ak dubbel belaogrgk nuakie den diptfaerie bacil Door dierproeven konden de zeer virutenie eigeoicbappen worden aangetoond want cavia s dia er mee werden iogeSat gingen zeer spoedig te gronde coder al de karakteristieke verscbynseteo die bg een dergetgke infectie met dipbtherie bacilleo bg dieren gevonden worden De omstandigb id dat in vele landen sommige kerkgangers de gewoonte hebben bon met bet wgwater bevochtigde vingers aan de lippen te brengen kan het gevaar natourlgk ainmerkeiyk vergrooten Het is van groote beteekenii en een feit dat zeer gewaardeerd moet worden dat de pogingen tot verbetering hier te lande gelgk ook die van anderen kant voorgesteld m t betrekkicg tot sommige gebruiken welke de I raëiietiachegodsdieoit voorschryfi door de kerkelgke autoriteiten zoo gunstig ontvangen zgn Hbld Naar aanleiding vau de gemeenterandsverkiezing te Arnhem heeft de Graafschapper zich eena de moeite gegeven om op te teekeien op welke gronden aldaar de liberale candidat n bg een vorige gelegenheid werden aanbevolen Het lyitje nemen wg OTer omdat t ook welliobt elders dienst kan doen bg bet opstellen van rerkiezings advertentiêo eventueel zella voor een anti rev caodidaat Het luidt onafbankelgk bekwaam werkzaam verntandig doortastend geacht bezadigd QBDwgezet conciëatieup g rig kundig Bcberpzinnig doorkneed hoogat ambitieus mt een stak voorzien van gver en tgd practiach bouwkundige steeds op zgn po t helder van inzicht practisch van blik scherp ran oordeel rnim van blik gehoren en getogen Ie Arnhem oud Arobemmer rast van beginselen een krachtig element van groote algemeene ootwikketiog slaaf van zgn plicht veelzgdit bekwaam J tUVtiba uin up Uo io l W plttAta in alles aanbevetenawaardig De Pargsohe correspondent seint aan bet Hbl van 20 April Bet dejeuner op bet Eiysés is uitstekend gestaagd De Neder andsche gasten droegen de Franscbe orden die bon bedenmorgen waren verleend H M Koningin Wilhelmina het groolkroia van het Legioen van Eer dat reeds vroeger aan U M de Rogentea is verleend generaal graaf Dumonceaa de veraierselen van grootofBcier jhr Huysaen van Kattendjke die van commandpur jhr tan der Staal en Tft heer Claesbergen die van officieren de dames van Limburg Stirum en van Ittersum die van officiers d inatrnctions publique Na het dejenner werd in een open rgtoig een rgtoer gemaakt door het Boiede Boologne vervolgens werd in het hotel het middagmaal gdbroikt Om tien mlnaleD over zerenen vertrokken HH MM met p infes Elisabeth van bet hotel toegejuicht en begroet door de menigte Aan het tation te Ljon werden ig ontvangen door den voorzitter van den raad van administratie der fpoorwegmaatachappg den beer Firman minister Hanotaux generaal Hagron chef van bet Militair Huis van president Faure den beer Ctoiier directeur van bet protocol en andere FranFch antoritpïten Het perMtnsol der legatie geleidde HH UH naar bet salonrijtnig De vorstinnen werden gero raen tgd in bet Franachen bet Hollaadaeh toegejaiebt door de taUyke menigte die op bek perron van vertrek was samengeelroomd De Koningmnen dankten bigkbaar leer toIdaan over het verbigf te Parg De trein vertrok te 7 onr 40 min en zal morgen om twaalf nar te Cannes aankomen Reuter seint HH MM zgn te 5 45 naar Caonea vertrokken vergezeld door Initenanl Morean en bg bet vertrek begroet door generaal Hagron en kolonel Bbodet die president Faare vertegenwoordigden ridder de Stuera mioieter Hanotadx en den beer Crozier De Yoritinueo spraken met minister Hanotaux De Nederlandscbe kolonie bood haar bloemen aan en juichte haar toe Bij het vertrek groetten HH MM met een bniging Gemengde Berichten In den nacbt van Zaterdag op Zondag j I werden de bewoners van de Hoofdstraat te Schiedam ail bon slaap gebnuden en naar baiten fïelokt donr eeo ongewoon leven in de havea De bemaoeing ran bet Griekicbe stoomschip Ampbitrite was n I bezig onder bet maken van veel geraas en het voortdoreod laideo van een bel om eeo pop over het dek te sleepen die daarna aan den mast werd gehangen en zoo danig geranseld dat de stnkkeo er af vlogen Het b eek dut aldos volgens een oad gebruik het RoBsiscbe Paaschfeeat werd gevierd en dat de pop den tronveloozeo apostel Judaa uoeat voorstellen Bg de beoefenaars van lommige vakken bestaat nog altgd weinig lust zich tot eeo vakbond te vereeoigen Dit bleek dezer dagen bg de molenaars Op een in het weekblad De Molenaar c geplaatste oproeping om zich te vereenigeo door den heer R ten Brink molenaar te Meppel kwam toch slechts één enkele briefkaart in Te Haarlem vierden een paar oadjes van 79 en 82 jaar Johannes Stevenbage en Johanna Hooggehnizen hnn 60 jarigen brniloft Bg den juwelier Soeaman Wolf te Bergenop Zoom bg wien eenige weken geleden zulk eea brutale diefstal gepleegd werd waarvan de daders nog Diet zgn opgespoord beeft men wederom getracht ïn te breken door het slot vaa de winkeldeur met eeo beitel te forceeren Gelukkig is het ditmeal door sorgrulAi v a uitïDg D betere eoDsteuctie verydeld geworden Naar aanleiding van zware vermoedens vanbrandstichting beataande u de omsUadlgheid dat onder eesi tafel waart en plankenstonden licht brandbare ttoffen zich berobdee van welke een deel brandende en Hit de zeerkleine inboedel voor f 800 tegen brandschadewas verzekerd is tegen den bewoner IJ B Tan bet buis in de Rolderatraat te Aasen waarin Dinsdag brand is geweest door de rgksveldwacht alhier proces verbaal opgemaakt waaropeen onderzoek door de justitie ia iogeatald ende voorloopiije iobecbtauianeming van B gisteren ia gevol d Asa Ct Een boertje uit Nienwendam waa gedagvurd dat bg na bet sloitingsanr d i elf uur nog bezoekers had gehad in zgn tapperg Ons boertje waa gesnapt door den bnrgemeealer die te half twaalf om den hoek van de deur kwam kgken Eiacb f 5 8 19 T 4 4 48 T i8 Gisterenoaobt beproefde een drietal Kottardammers door nitanyding Tan een gedeelta der ruit inbraak te plegen bg dtn juwelier en horlogemaker Henrj in de Twgnstraat ta Utrecht Hun plan was reeds gedeeltelgk geInkt een atok glaa was bgna uit de rnit gesueuen eu wel vlak voor en partgtje gonden horloges toen de politie hen bemèrkta en arresteerde U D Het diploma A voor de zuivere toepassini van het correspoodentie schrift en vertrouwdheid met bet systeem Stolze Wary kon gia teren varatrekt worden aan de dames G van der Pgl z b sGraveohage J W Slangen onderwgzerea KerkAvezaaih J C de Voogt machioeschrgfster Amsterdam en kan de heeren Jan Dgkmao z b s Gravenbage Mr G A M Kallenbaob gemeente secretaris Brninisse J H Klant ooderwgzer Schoorl P I Ranshngien correafjondenl Zaandam en A v d Wyk dienaar van politie 2e kl Dragten Do draaiende deuren op de Benra te Amsterdam veroorzaken in den laatHen tgd ongelukken Ëergistermiddag moeat dat weer een loopjopgen van Reeter onderviodee Hg kwam met zgn hoofd tnasrheo de deur enden muorwand en werd zoo deerlgk gekoeasd dat hy moeat worden getracaporteerd naar het ziekenhuis Da correspondent van de N Rott Gt t te Slifdracht meldt Hat bericht dat de eenige vaete arbeider der gemeente tot werkstaking ia overgeftaao omdat zgn loon niet geregeld wordt uitb taald en dit gewoonigk geschiedt om de 7 9 weketo is onjuist Ten eerste ia de man geen vB t arbeider der gemeente Wel verricht bg af en toe s nacbti ea ook wel eens des daagi werkzaamheden die op den reinigingsdienst betrekking hebben doch ireregeld is bg niet in dienst der gemeente Zgn loonsberekening geschiedt dan ook pjr V H Het eenige dat vafi t bericht waar Bcbgot is dat de man werkelgk nu 7 weken gewacht heeft op zgn loon voor betrerrichtan van enkele zulke kleine werkzaamheden Ten alotte is by informatie Keblekeo dat van dienstweigering iu t geheel geen sprake is Eer gisteravond om half tien had te Roz ndaa een droevig ongeink plaatn Door dt duistaroi misleid liep de heer C V in het water van den Tlret Op zyn aanhoudend halpgeroep kwam iemand toesoell Q en bracht hem op het dr ge doch eenige ooKeoblikken later gaf hy den geeat De ongelukkige wa ruim 50 jaar oud gehuwd en vader van vier kinderen Moordaanslag Iemand te Doeahurg eoo sterk aan den drank rerslaafd en voortdurend met zgn vronw in onmin levend persoon toste twee pistoolschoten op zgn vronws broer gelukkig zonder hem ta kweUeu Door de politie is hg geboeid nuar Arnhem orergehiacbt Jhr van Haaselt eeo Hollaod ch officier in garnizoen te Arnhem was eenige dagen te Brussel gaan doorbrengen Zondag vno een wandeling in zgn hotel terugkeerende we d hg tegen het Igf geloopen door twee personen Hij lette daar niet op doch kort daarop miste hg een portafeuille met f 200 in banknoten Te Maastricht heeft zich een vereeniging gevormd tot hrt bouwen vao 80 arbeiderawoningeo Van het benoodigde kapitaal ad f 80 000 is retoda de helft volteekend l Uit den Haag meldt men Een elfjarige knaap is in een weiland achter de Col am bosstraat door een man vermoedelgk den eigenaar van eett aldaar grazend paard 100 ernstig mishandeld dat opname in het Ziekenhuis ooodig werd geoordeeld De toestand van den knaap is hoewel niet levensgevaarlgk ernstig De zaak ia by de politie in onderzoek De aocialiatiacbe arbeidersvereenigiog te Engpe Fr wenscbte aldaar een vergadering te belagen in zake Gebr Hoogerhnis en verzocht de nvdewarking der afd Patrimonium ta krggeu Patrimonium was daartoe niet geneigd en motiveerde bare weigering o m Is voUt a omdat bg baar oog nïet de minste overtaiging bestaat dat da gebr Hoegerhuis onKbnIdig zyn omdat sg nit goede bron vernomen heeft dat de advocaat die ben vroeger rerdadigde hen als de schotdigen erkent b omdat opnieuw de zaak hg de recbUrs in handen ii Uit Valtermond wordt van 19 April aan de N G Gt c gemeld De werkstaking ia hedenmoriten met nieuwen moed hervat en zelfs zgn velen nïet itakers gedwongen den arbeid neer te leggen zoodat hun aantal thans vrg groot is Over de oor aak der staking wordt verschillend ge proken Roewel tot heden geen persoonlgke ongeregeldbeden zgn voorgevallen is toch hddenoacbt een totibnit van den veenboer J v O afgebrand wat aaa kwaadwilligheid wordt toegeachreven De schade bedraagt ongeveer f35 De politie il steeds sarveilleereode doch kan natnorlgk niet overal zgn Heden 1 nar is het weer appè en trekt men ia troepen naar de plaata waar men eene oplossing èw kwestie hoopt te vinden Men meldt uit Assen £ ea gedeelte der brigade marechanssee alhier is naar den Vatthermond vertrokken in verband met de wifrkBlaking welke aldaar onder de arbeidirs in de tenen ia nitgebroken Ook de kapitein van Scbaik AveÜngh districtscommandant alhier zal daarheen gaan om zich van den toeatand op de hoogte te Btellun Mea meldt uit Haarlem De Iett rlierende vereeniging J J Cremer gaf gisterenavond een uitvoering aan haar leden en geintroduceerden De voorstelling eindigde te 11 35 unr en daar slechta tot 11 30 toestemming waa gegeven maakte de politie proce§ verbaal op tegen bet bestuur en de werkende leden ATJEH Aau het officieel verslag loopeode van 26 Februari tot 2 Maart is bet volgende ontleend Groot Atjeh Zoowel in de aagï der XXV ala io die der XXVI moekims bleef de roet ongestoord Da bevolking van Laping leverde een viertal voorlaad eweren io afkomstig van toekoe Oemar De zoon van den inderlgd op last van toekoe Oaraar vermoorden imam fantLepong te Bantan keerde nit de Vil moekims Baid naar Lepoog terag om zich daar bigvend te vestigen De bezetting van Lcpong werd verminderd ir et een compagnie infanterie die werd overgebracht naar Daja en daar eene compagnie van het 3 bataljon afloate welke naar Kotaradjft terugkeerde Het overige deel der beletiiog van T epong zal nu ook dezer dagen volgen naar Daja en de nog achtorgebleveu oooipagoie van het je bntatjon vervangen In verband met de plannen van Oemar t gen onze vesting te Kroeg Rndja werd de bL z tting met een ofBcier en vgftii onderofficieren en minderen versterkt terwgl ook voofloopig een oo logflscbip in de baai werd geatatioon erd Tot oilvoeriag zgner plannen kwam het nog nitt maar wel ontving bet bestunr bericht dat benden onder tengkoe Lampoc oe verbigf houden in het Lam Tobaicbe In bet gebergte beoosten de V moekims Montasik werden eenige malen lieden van Kroeg Rftja uitgeplnudcrd door eene bende waartoe ooK verscheidene gedorste dwangarbeiders bebooren Ëeoe bende etanufle ondr r de bevelen van Si G et maakte bet henve gebied benoorden lodrapoeri onveilig beroofde reizigers en alleen taande woningen bg Móaateh doch trok zich terug bij de nadering van den ketjik van Mèaaleh met gewapend kampongvolk Aan den bovenloop der rivieren Djerir en Kemiroe en bet zoidelgk gebergte der XXII moekims vertoonde zicb weder eene bende onder Teogkoe di Boeaoe die de dekking van t werkvolk ajin de apoorbaan naar Selimoin beschoot De wegeas diefstal vao planken vmi de brug over de Aloer Nagoe aan de rooekims Tanah Abé en Lam Kabeue opgelegde boete werd gedurende dezen verslagtijd voldaan maar aan eerstgenoemde moekim moeat het Selimoen weder eene vergoeding opgelegd worden wegens dief tal van teletooodraad binnen bun gebied Io den nacht van 28 Februari op 1 Maart drongea eenige Atjebera door de ijzerdraadversperring van de Cbineescbe pa ar te Selimoen en roofden rgf aldaar gestalde trekoasen Ëokolo kleitie benden van Oemar begaven zich van de VU moekims Pedir door de bovenatreken der XXII moekims oair Daja om zgne achtergelaten eohtgenoote Tjoet AUligoi af ta balen en naar het Pedirsche ta brengen De kttjik van de tct Pantja behooreode kampODg Lok Ngadie de het be tuur herbaaldetgk goede diensten bewezen had werd op last van panglima Pulim in zgn buis vermoord Noordkust Deu 5n Maart drongeo eenige kwaadwilligen door tnt Pekan Baroe maar werden tgdig ontdekt en door volk van toekoe Biutara Pinang verdreven Den volgenden dag bad te egli de verzoening plaaU tnsscheo toekoe Bintara Pinang Brahim en toekoe Bintara Paleub Tossoben lieden van Barabah VII moekims Pedir en inwonera van de III moekims Bale landschap Pedir la eea gespannen verhouding ontstaan over eene erfenis men verwacht dat bet tot dadelgkbeden zal komen Omtrent den pretandent sultan panglima Polim en t Oemar valt nieta hgzonders mede ta deeleti T Bintara Sama Indra aehreef eeü brief waarin hg verklaart goedgezind te sgn wturop het beatanr hem door onzen zendeling heeft doen wetan bigk ta kannen geven van die goede gezindheid door te S li te komen Teogkoe Qadjt Mat Taher Tjot Pliëng mut zich nabg Baabi overgeven aan godsdienitiye ovsrpeiuEingen om zich daardoor lot den oorlog voor te bereiden Het beatnor ontving bericht dat Samalanga I aich ook tan strgde toeraat om de vgf vsrbondeD hoeloehalangs bg ta ataao wanneer Pasangan zich mocht willen mengen tn deu krgg die uitgebroken is tusschen t Pang Sawang en zgne uit Pasangan afkomstige onderdanen Hadji Soleimso die trachtte t Tjibik Pasangan vao het verleenen van stean aan aatstgsnoemde ta weerhooden baalde aioh deswege bet ongenoegen van t Tjibik op den hals en achtte het gerijen naar Teiok Semawe te vinchtan STADSNIEUWS GOUDA 20 April 1898 De Kader Vereeoiging der d d Scbotterg alhier hield l l Maandagavond hare eerste Zomer Vergaderiug waaraan door de zeer op prgs gestelde medewerking vaa eenige leden een feestelgke tint werd gegeven De plaaia guhad hebbenden brand dreigde dien gezelligeo avond in daigen ta doen vallen door4 ien eenige leden deel uitmaakten van het brandpiket gelukkig evenwel wiie het gevaar spoedig geweken en kon de Rcbutterg weder inrukken zoodat een oogenhlik daarna de rergédering gsopend kon word n De voorzitter deed dit met eenige welgekozeu woorden en sprak tevens de hoop uit dat hg d i zomeroefeoingeu zon aiogen bigken dat de winteroefeniogen vrucht gedragen hebben Na eenige heaprekingen van huishondflgken aard werd de vergadering gestoten De leden bleven echter nog eenigen tgd in feestelgke stemming bgeen tn vereenigden zich tan alotte aan een Scbatteramaaltüd welke opgeluisterd werd door muziek en voordraohtan Giatereo vergaderde de afd Z H van den Alg Nederl Pol Bood in het Café sSchaakbordc alhier Bg ontttentenia van den president werd de rergaderiog om 1 uur geopend en verder geleid door den secretaris der afd den beer van Roamalen In zgne openingarede betuigde de voorzitter zgn ingenomenheid met de goede opkomst en leide dat dit de eerste aldeelingsvergadering was waar voor zoover hem bekend wa zooveel leden aanwezig waren dat was vervolgdespreker diep te bejammeren daar toch gezameniyke beaprekiog onzer belangen en eendrucbtig aamenwerken wat in allea zoo geweoacht is alteen in den benardan en oohoudbareo toeatand der Nederlandacbe Politie eene gunstige uitwerking kan hebben en dat door dien oohoadbaren toestand uil den weg te ruimen zeer zeker ook de maatscbappg gebaat zou zga Nadat eeo nieuw Provinciaal regiment voor de afd ter goedkei riog was behandeld en waariüor een woord van dank voor de degelgko samenstelling met mag worden ontlioudoo werden nog eenige voorstellen babaodeld Nadat de voorzitter met een woord van dank voor de ateun en medewerking der leden en eena aansporing t t nog grouter op iomst ter volgende vtrguderVng die te Leiden zal worden gehouden de vergadering om vier oor had gusloteo ging men dankbaar en voldaan uiteen ieder voor zicti de overtuiging medenemende wederom ieta boe gering dan ook gedaan te hebben voor bet goede en met nieuwen moed tga werkkring hervatten Capklle s d IJsEt De heer Vos onaerwg zer albier is benoemd tot 2n klerk aan het Miniaterie vun Marino afdeeltng comptabiliteit De liberale kieivereeniging aScbooohoven en omatreken c beeft tot T jorloopige caudidaten voor het lidmaatschap der Provinciale Staten gesteld de aftredende leden de heeren mr D N Bronwer P van der IJoog en A Kngff Hz RECHTZAKEN De Rotterdamscbe rechtbank veroordeelde beden H de W stoker der gaifnbriek te Haarlem die in een logement aan de Oppert te Rotterdam zgne vrouw die hem hem beimelgk bad verlaten een zware verwonding toebracht tot O maanden gevaugeniaatraf met in mindering brenging der preventieve hechtenia van af 12 Januari II De eisoh was iia jaar De rechtbank achtte de opzet tot dooden niet bewezen VERSCHEIDENHEID De heer Albert Gnilbert regeerings architect en tnspecteurgeneraat der geschiedkundige tnonomenteo zal de kapel bouwen ter berinnering aan de slachtoflera van den brand in de me Jean Goajon in plaatse zelve waar de Weldadigbeids bazaar heeft geH tan Io den namiddag vaa den 4 Mei a s nadat in verscheiden parochiën van Parga het jaargetijde voor de slacbtoffera is gehouden zal Z Ëm kardinaal Richard aartsbisacbop van Parija plechtig den eersten steen leggen De kapel wordt gebonwd io den itgl Lodewgk XVI zy krggt eeo frotftlengte van twintig bg eeo diepte van veertien meter Achter de kapel wordft een franifihe taio aangelegd om riogd door een auileogalsrg waar de staties van den Kroiaweg worden opgehangen De expeditie die onder leiding vao den beer J Stadie van Noord oostalgk SiberiS nik zal gaan soaken naar Aadrje is thans volg os een telegram van Rittau i Barean aan de Scandinavische bladen nagenoeg gereed Binnen acht dagen vertrekt men van Stockholm over PeWreburg naar rkoetsk Van daar trekt de expeditie verder daar de Lena om die rivier over een afataod vao circa 500 myi af te zakkeo tot de monding die mea io t midden vao Jnli hoopt ie bereiken Vervo gena wil man trachten het eiland Rotjelnai ta bereiken dat tot de Nieuw Siberisohe eilanden behoort eo waar baron Tolt io 1893 op verlaogeo vao Nan en wee depots van levensmiddelen hseft opgericht Wanneer men bier geen spoor van Andrée vindt dan zal men Oostelgk en Westelgk van da Lena mooding gaan zoeken ongeveer 100 myi in beide richtingen Eeo der üoofdnummers vaa bet programma der wedstrijden op Zoodag a s io bel Pare des Princes ta Parga zal yn een matebover i eo 2 kilometeri en eventueels besliisiug over 2 kilometers tusschun Jacqoelin en Bouriilloo die sinds het wereldkampioensobap van 1896 niet tegen elkaar gereden hebbeo Als bewgs vao den vooruitgang der rgwielfaSricage to Dnitxchlaod kao dieoeo dat in 1897 plas miouB 55 000 persooeo op rgwisU fabrieken werkzaam waren Volgens een onlangs gemaakte statistiek bedraagt dit aantal op t oogaoblik meer dan 90 000 MAK XBBRiCHTBN Qouda 81 April nn üranen zeer willig met veel vraag Tarwe Kogge en Haver belangrijk hooger Tarwe Jarige ZoeuwB ö 0 i 9 76 Nieuwe dito i Mindere dito 8 78 i Afwgkende 7 76 k 8 85 Folder 8 7 i 9 86 L Rogge 6 60 i 6 80 l older 8 80 f 1 6 60 buitenlaudsohe per 70 kilogram 6 80 k f 6 60 Gerat Winter 4 80 a 4 80 Zomer 4 80 il 4 70 Cbevallier 6 76 i 8 76 Haver por heet 8 S0 l 4 per 100 kilo 7 90 a 8 60 Henaopzaad Inlandsob 7 60 i 8 Buitenlandaoho 6 76 a 8 Kanariezaad 6 60 St 7 60 Karweizaad 6 60 è ƒ 7 60 per 80 Kilo Koolzaad niau è Krwien Kookurwten 7 i 7 60 Niüt kokende ƒ 6 10 ik 6 86 Buitenlandaobs roororwten per 80 Kilo 6 k 8 10 Boonen Hruiiio boonen 8 61 f B Witte boonea ƒ è f Doiveubooiien 7 10 i 7 86 FaurdanbooDen 6 60 0 Maia per lOOKitoi Bonte AinerilcHanaobe 5 S6 6 6Ü Ctnqaaatins 8 90 a 6 86 Poxantan 6 86 6 60 Inlaudscbe meating k f Verhjlkkt Melkvee goede aanvoer handel ea prijzijn redelijk Vette varkena red aanvoer handel red 17 H 20 ot per half KG Higgen voor Engeland redel aanvoer handel vrjj wel 17V è 19 at per half KG Magere biggen goede aanvoer handel minder 0 B6 a 1 80 per week Vette Bühnpon redelgk aanvoer handel flauw 14 B 2 Üulg Lammoren aanvoer handel i Nuchtere kalveren goede aaovoer haodel vrijwet f l 7 Fokkalverea 8 i 10 Jraakalveren aanvoer haodel Aangevoerd 67 partgon kaas Handel vlag Io qual 43 a 14 2e qual 19 a 21 Zwaardere iu prye Noord Uollandache 21 i 24 IJotor goede aanvoer haüdel vrij vlug Goebotor 0 90 i l Weiboter 0 86 i 0 96 p Kilo BurgerlUke Stand GEBOREN 18 April Gerard oaderi P Steenbergen en J M Lorjé Hendrik oo ders J H Sproit en M ü ok Abraham ouders A Rahoow eo K de Zeeuw 20 Wilhelmus Adrianos ouders B Janmaat ea M A Klgn OVËRLfïiDËN li April M Sproijt wed G de Jong 59 i K van der Laan 78 j 29 Y KettüPr 21 j GEHUWDi 20 April J J van der Speld eo A M Schenkel A Bos enj W Karreman G J Wageoaar en W van Midkelkoop A Simons en C M Tomer J Bos eo E Terlouw ReeuwUk GEBOREN Prederik ouderi J Verwaai 60 G Botter Cornelia oaderi P v Leeowen eo A Bnnnik OVERLEDEN A Goodawaard 11 j GROOTE KEUZE in de nieuwste S SQ S van Md TwIlMr Kleiir E 78 78a OOÜDA A van OS is