Goudsche Courant, vrijdag 22 april 1898

37s e Jaargang Zaterdag 23 April J80a No 7562 mmm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meet 10 Centen Groote lettn s worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 iranco p post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Te GOUDA bj C LUGEli Apotheker Markt en bfl WOLFF Co Westhavei 198 ttapj PD IK E ODDB SCHIEDAMMER KPHUfftJïB Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz N B AU bew B van echtheid i cachet en kurk st edi roorEÏBQ ran de naam du Fini P HOPFB Gouda Beurs van Amsterdam lotkrs Vrkrs 86 V v 96 lOOV 80 88 uy Vk ii l 96 97 1 8 Vl 76 801 6 l 10 V 98 SS ll 100 100 68 686 468 lOOV 43V 100 204 148 9 101 98 180 86 80 88 117 113 906 1981 100 64 68 15 99 76 101 100 iTi 138 ll i 101 49 lOS 11 74 86 98 96 84V 17 96V 1 APBIIi KiDnuKo Cert Ned W S i dito dito dito 8 dito dito dito 8 Ho aia Obl Geudl l88188 4 Italib loechrüring 18S8 8X 5 Oonm Obl lu papier 1868 edito in zilrer 1888 i PoRTUOAL Obl met ooupoQ 3 dito ticliet 8 10 42 100 100 148 6 Bdiukd Obl BiDnenl 18 4 f dito Geoonl 1880 4 dito bq Rothi 1889 4 dito by Hope 1888 90 4 ditoingoud lean 1888 6 dito dito dito 1884 8 SpiKJi Ferpet lohuldUSl 4 TuiitlJ Oapr CoDT Ieeii 1890 4 Oee leeoing serie D Oec ie ning lerie C Zui An R T obl lS9t 6 Mnlco Obl Buit Sok 1890 6 V M ilA Obl 4oilbop 1881 Ail Tlu ui ObliK tieD 1898 8 BonnDiM Sted leea 1894 8 NiD N A r Htodal uod Arendib T b Mij Cortilioateo DeliMaataohBpp i dito Am Hypotbeelcb paodbr 4 Cnlt Mg der Vonleol aand s Or Hypotheekb paodbr S i Nederlandaohe bank aaod Ned HundelmaatBcb dito N W fc Pao Hyp b pandbr Bott Hypotheekb pandbr 8i i Ulr Hypotheekb dito 8 i OoariHB OoBl Hong bank aand BcsL Hypotheekbank paodb 4 i Ahuika Equt bypoth pandb 5 6 Mat L Q Fr Lien oort 8 NlB Holl IJ Spoor My aand Mg tot Eipl T 81 Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afr Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 ItiLliapoor 1 188J 89 A Eobl 8 Zilid IUI Bpirmij A H obl 8 PoLKN Warsohau Weeuen aand 4 BusL Qr Buts Spw Hi obl 4 i Baltisebe dito aand Faatowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Knrek Gh An iir 9p kap obl 4 dito dito oblig 4 18 IIV 49 6 180 99 106 108 100 101 117 136 3 AuttKA Cent stad Botterdam aan 3 iJlMlB Btad Antwerpen 1817 i Btad Brnsael 1886 9 HoNO Theiss Kegullr lesellsob 4 GolTlNB Staatsleening 1860 t K K Oost B Cr 1880 8 ÜTXVlt Btad Madrid 8 1868 Nbd Ver Bot Hyp Spobl eert ADVERTEWTIEN Dankbetuiging Py deze betnig ik m a d nk un allen die tng by het blosschen der brand bon gewaardeirde halp hebben reretrekt Tevens maak Ik bekend dat an nu af alles wederom gerefd li tot liet ontvanK fan niUn teacht Cliüntèle A R SCHOLTENS Coiffeur Dubbele Buurt B 4 ONZICHTBARE I HEEREN en DAUES FRUIKEN TOUPETS SCHEIDINGEN n rerdere HAARWEBKEN munten ait door aOLIEDB AFWERKING bö H P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur Kleiweg Oouda Stedelijke QasfalDriek te GOUDA D KB T n het gaa ia 6 cent per M en TMr Kooktoeatellen o Motar n 4 ot Onder zekere voorwaarden worden poiooelen gratie aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gmmeter Voor 3 en 5 UohtgaBmeten bedraagt de knor 10 cent per maand Bewoners van perceelen tan ten hoogste ƒ 2 25 per week kannen wekeiyks afrekenen tt van de fabriek lampen kooktoestellen enitegen betaling van eenige eenten per eek inhau bekomen Openbare Vergadering OP Zaterdag 93 April deo BTODds 8Va uur op de Bovenzaal van de HARMONIË aan de Markt Als spreker zal optreden lie WelEd Heer B H HELDT met het onderwerp Bouw Coöperatie Entree 5 cent Niimem Jtet Jieüuvr A Alg Ned ff mil Vrrh i N Dl GROOT Secr i D J van Velzen i J DUBBELE BUURT B 10 TA ILL E UK Ontvangen de nieuwste I STOFFEN I Hoofdprijs Of 500 000 Mark lenbiedekt geluk lie band De prUzen Jn door den Staat Kecatandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen ran de door den Staat llnoiburg gewaarborgde groote GebUoterij waarin zeker 11 Nillioen 349 325 Mark gewotinea moeten worden D prijiten van deze reel Toordeel biedende Geldloterij ilio volgens hot plan slecht 118 000 loten bevat gn da volgende De boog te prij i eventuool 00 000 Mark Premie van 300 000 Mark 1 prijs i 800 000 Mark 1 pr j 100 0 JO Mark i prijzen ii 78 000 Mark 1 prijs ü 70 000 Mark 1 prijs 86 000 Mark pr js 11 60 000 Mark pr u n Sli OOO Hark prijzen BO OdO Mark 1 prijs il 40 000 Mark 1 prgs tl 80 000 Mark i prijzen i S0 000 Mark 26 pryzoo tl 10 000 Mark HO prijzen ii SOOO Mark 106 prijzen ti 3000 Mark 806 prijzen fi 2000 Mark 812 prijzen fi 1000 Mark 1618 prijzen ti 00 Mark 40 prijz n h SOO Mark 140 prijzen i 200 Mark 369S2 prijzen a 15B Mark a 5 pr jz tl 134 104 100 Mark 93B1 prijz tl TS 46 21 M rk totaal 58 180 prezen en worden deze in eenige maanden in 7 klas en uitgeloot De Hoofaprij in de Ie kla e bedraagt Mark 60 000 slijgl in cl 2a kl lot 66 000 M in de 80 tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M in de 6c tot 70 000 M in de o tol 76 000 Mark in de 7e tot 800000 M en met de premie van 300 000 M e enl tot 600000 M Voor de eerste pr jslr kking die offloleel i vastgesteld kost een geheel origineel lot leohle Ould 8 60 een halt origineel lot sleohts Gold 1 76 een kwart origineel lol slechts Guld 0 Do inleggtilden voor do volgen Ie klassen zoowel als do juiste lijst dor prijzen worden aangegeven in het offioieole trekkingaplan vooreien van bol Wapen van don Slaat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaaU gehad hebbende trekking de offioieole trekkingslgst De uilbelalinij eo verzending Tan de prijzen geschiedt door my direkt en prompt aan dl winner en onder de trengslo geheimhoudiag ggpIedere bestelling kan men eenvoudig per pDitwiBSfll o ren Men wende ztob dus met de aanvraag om toeeending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo apoedig mogelijk of uiterlijk tot 5 MEI e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Uuitschland g Bukroond TantoonBtnltitiKSoIioeniuKkary B HagB Aug Vm W nldb rofiinde Soboeti Approtaur Xiipwin Batin eni lyn d beitu mlda l a Toor het londer moeita kaoiic poatNn nn fttla mrw rt t n laklaora iohoanwerk Vörkry ïba r b winkBliora ii lohofiiiwerk Uklsntarlen Drogeiynn vn Ueo lett Boed op Dk m n fabriekRnark Qcn Ag nti W ftardtmaiw Arnliera Druk TU A BKINKMAN Zn Gek DE RAiBT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Inriehtiiig lol Mciibileering van geheclc Huizen desverlangd ook in huur Koloniale Wareo en Verduurzaamde Levensmiddelen VAN MI IN WINKEL HOOGSTRAAT A 122 Door prompte en nette bediening en het leveren van prima iliallteil le en onbekend lageii prijs hoop ik te winnen hel vertrouwen mijner stadg enooten Aanbevelend L BOER Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pracla tlgr n et ixxg ericlxt HEERENHUIS met TUIN staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtijje Kelder Boven 3 Kamers met achter een g root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiinp een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 IS de besta liiwrjjnag t g Q Jiubt Rheomatiek LenaeopyneD kortom Wat FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ HüSZ tegen mjDeii TUI allerlei aard gf ifl mot het Ml mui ku ta wntdw tagflB =£ T Anker Pain Expeller Anker Pain Expeller BN chemische Wa seheri VAN n OPPEIMHEllMEIt 19 Kruigteade Botterdam lfm HMt du itmdfl in ieder hoüceiifi i= Anker Paln xpelle Gebreieteord üoor Z M den Koning der Belgen HoofddepAt voor GOUDA de Heer Prgs SO Wit 75 oeat n f 1 26 de lenh Vtorlüadan in d ma Bt Apotheken en bq T i Bioliter t O W Rottertnm A VAN OS Az Specialiteit toot het stoomen en Terrea T n He Uearanen Dameigarderoben alwiok alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor het atoom n van pluche mantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd GEHEVEE Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt SCXÏOTTTXT OVER Slüoten Wateren ei Riolen BURGKMEEöTER en WETHOUDERS van louda Gelet op de artt 148 166 der Algemaeoo Po litieVerordening Toor dete üemeente Brengen ter kennis van de eigrnaren eu de bruikers van de ciet aan de Oonaeeute toebehoorende binnen de gebouwde köra gelegen Slooten Witoron en Riolen dat op Zaterdag den SO A irit 1898 eeao SCHOUW ofcr die wateren enz zal worden gedreven Belanghebbende worden herinnerd aan hunne verplichting om te zorgen dal hunne Slooton en Wateren Toldo n aan de afmetingen genoemd in art 1 der bovenbedoelde verordeniug en bebuorlijk zijn opgesloot zioodat geene boomatamnten over uf takken in het water hangen en flat dte Sloolen Wateren of liioieu gezuiverd zijn van vaat of drijvend vuil welks de doorstrooming van het water kunnen belemmeren of Btank of stankverwekkende uitdampingen kunnen veroorzaken Onverminderd de 8tr if op do overtreding gesteld lijn de eigenaren of gebruikera verpUoht de geooustateerde gebreken binnen 8 dagen te herstellen De NASUaOUW zal plaats hebben op Zaterdag den 7 Mei 1898 tiouda den 31 April 18 8 Burgemeester en Wethouders voornoemd II L MARTENS De Secretaria BROUWER BttUeQlandsch Overzicht 0a teerliug ia ewjrpeD f zt gt de Timea cerreipoDdeot to WaBbiDtitoEi De haodteekeniog VBO den president gfp aat t onder de moties vbq Kamer eo Senaat en het zendeo dezer moties met eeo begeleidende nota aao de Spaanache regperiug U ootegeozeggeiyk bet laatBte tooDeel van bet voorepel ThaoB begint het drama tje oorlog Zaterdagmorgeo om zea Dur MadridichA tyd ig het tydïtip door Mc Kiatey vastgesteld TOOr bet begio der Tyaodil kbeden teazy Spanje roor dieo tyU er m toealemt Cuba te verlateD £ a dat zal het oiet doen dat kan bet niet doen ftooder zelfmoord te begaan Noch bet Tolk noch de regeering noch de dynastie kan dil nlttmatum aaooemeo zegt de cKöId Ztg € ËeD zekere nympatbie met een ond eo trot ch raa dat tot dit uiterste gedreven wordt ia een natuurlijk getoel zegt de Weatm Gazette Toch kunnen wy moeityk vergeten dat Spanje berbaaldelgk ia gewanrgcbQwd eo dat bet zoolang de roede van den oorlog uiet FEViLLETUH HARRY SHARPE de agent der g eheime politie Rotnan naar iet gelach 40 We zallen eens rondkeken of er nog een goed paard in den stal is achtergebleven we zullen den hit zoolang hier laten tot onderpand Haastig den stal doorzockocde vonden zfj een flink paard dat volkoman voor hun doel geachikt waB Verder plannen waren spoedig gemaakt j jy raoogt met je hit teruggaac zei hy tot den boer ffik zal dat heerschap met mij meenemen ik ui wel zorgen dat h niet weer indommelt eer hy my behoorlijk van dieost ia geweest Vyf minaten later bevond do vagebond zich op w roet Carkina naast eioh Evenals Underwood vergiste hij zich in den weg dien Ben na van paarden gewisseld te hebben genomen had Hij bemerkte het echter eerder daa Diok dit bad gedaan eo keerde das spoediger op den rechten weg terug Na begon het er te spannen Toen Uoderwood eenmaal zeker was dat hg door Ben geslagen waa spande hy al zgn krachten in om wat hij verloren bad te herwinnen Z jn laatate troartn moesten thana worden uitgespeeld of alles wu verloren H gevoelde dat h j er alleen niet tegaa opge asMB wat doch i q heipar aoodig hid Hij moest zichtbaar waa duaraau voortdunad geweigerd beeit aaudacbt te acbenkeu Tbaos ia bet te laat over deze diogea te moraliaeereo I e atryd U niet te voorkomen want dat Öpioje togenroorato len zoo doen de nota zou terugtrekken waariu het de ia mcDgiDg van bet coDgreü een coodLilbare daad noemt en zich bereid v rktareD zou om zflu troppeu van Cuba te verwyderen ia niet te denken dU alt zood u de Paua en de Cos tenry ache regeering bet Spanje nauraden Hel Attanliache amatdeel is Tertrokkt n met het doel onverwyld Ilavaua te blokkeeren Uet besluit om bet AtlantiBehe amaldcel uit te zenden gistermiddag in den kabitit tsraad geuomen werd geheim gehouden maar iHt t na drie uen vernam men dat het eskader reeas vertrokken waa van Kiy West om de blokkade vau Hnvaiia te gaan npstell o De tiOüpeD zullen met bet eakader samenwerken zoodra i i ameugt ti okkeo kunnen zyt betiijeen waarscbynltjk over tien dagen bet geval Kat wezen Het vertrek vna het Atlantische smaldoel naar Ha Bua wordt beschouwd ala het uitbreken vau de vy ndeiykheden H t wordt als iwöfelachtig beechouwd of er eene formeelo oorlo rsverklaring zal worden gezonden Naar het oordeel vau het departement vhu boitenlandacbe zakeu verkeeren de Vereenigde Stateu en Spanje m elkander op voet van Oorlog Het departement werpt de verantwoordelykheid hiervoor op Spanje In het Oostsnryk che en bf t Hoogaarsclie Hnis van Afgevaardigde zyn eergiUereu de 20 wetsoolwerpen luifedieod die op bet vergelyk tiiHScben de beide landen betrekking hebben In bet Elongaarscbe Huis va I Afgevaardigden Toud het voofktel van de ministers van financiën en koophandel om de outwe pen naar de cowolisBtëu iQor finaociëu m oeconomie te verwyzeo bettryihag by Ko9iuth en de syueu die eiechten dat de ontwerpen eerst zouden worden gedrukt en voorgelezen Er zal Vfindaag over Kossuth s vonret 1 worden ge temd De wetBontwerpen betreffende bet vergelyk worden in de NeUe Freie Preaaec hoogst dqguuatig beoordeeld Dat ia geen vergelykc zegt bet groote Weeuacbe blad maar een do r Oostenrijk te betalrio priJN tot bet behoud vau bet daalisrae dat tocb voor Hougarye op zyo minat even belangrijk is ala voor udb Het ontwerp voor een perswet voor Slzaa dus terugkeeren en de hulp van CarkÏL don borralvoei inroepen Hot echeolde geen haarbrced of hij was zijn vervolger den vagebond regelrecht in de armet gelo pen xxin Een Bobaduw die mocielijk te raltea waa Ben de jonge schaduw van den geheimen politieagent wist dat iemand was binnengetreden naar alle waarschijnlijkheid oen der leden van de familie die aldaar woonde Laat mij maar eens met hen gaan spreken on blijft gij beiden maar rustig dooreten juist alsof we bier thuis booron zeide hij haastig on op hetzelfde oogenblik werd er aan de deur geklopt fBinnenl riep Ben zonder van tafel op te staan De deur werd geopend ea een jonge vrouw trad binnen echter zeer verschrikt terugtredende by het cien van al dis onbekende gezichten ffO neem me niet kwalijk U riep zg haastig uit en bl f toen verlegen a il staan jrWe nemfv u niets kwalyk juffrouw zei Ben Ik ik kwam om jufFroaw Johnson stotterde de jonge vrouw k ik Wist niet weet u moeder is erger en wüde zoo graag dat zy eens kwam Zy is heel naar fa oehtoad en wy vreesden Het meisje aarzelde ktaarblykeiijk fin ninde raad Zij w a zeer armoedig gekleed ea nietiegeb laapUii al het vreemde hunner eigen omstandight enijtfior ZMg Ben onmiddellijk den gebc len toestand Hy keek de oudste der beide dames dieApz lk een vreemde wyze aan zyn zorgen waren toevemoQiM aas Hij u hos hare vrindet ke oogeo vol iw Lotba ag D u Uiuadag b de Laudconimisaie iogediwd De staatasecreiaria Von Putkamer zeide dat men aan bet Ontwerp ten onrechte verweft dat het de baiteugewune macht van deo dbouder benadeelt eu gut te kennen dat d Hegueriog bet Ontwerp zou intrekken ata oiti de beperkte bepalingen aangaaude het weren van buitenlandicbe of in een vreemde taal verachynende drukwerken en aangaande de borgtochten werden aangeuomen Ëergiateren vierden prins en prinses Leopold van Beieren hun zilveren bruiloft Onder de gasten werd ook keizer Franz Joseph verWBcbt de vader van Gliela de Zilveren Bruid Maandag had Franz Joseph de inlernattoiiHle jubileamstentoonstelliug te Wt enen geopend Verspreide Berichten Frankeuk De krygaraad die Ësterhazy heuft vrygesprokea beeft zich in zgn geheel en teieua voor elk der teden afionderlyk civiele party geate H beeft 0 getuigen doon dagvaarden waaronder de generaal Boisdeffre Conao en PelUsQX kolouel Henry majoor Lautb de arcbivaria Gnbeliu de schnttkuudigon van het proceg Eaterhazy en uog tal van ofiiciereu Offlcieos wordt gemeld dat de zitting vau het Bof van Veraaillea val worden geleid door president Périvier en bet openbaar ministerie zal JTardeo waargenomen door deu ptocureurgeneraal lïettranü Uedeu zoo de Kamer van correctioneele nppüU uitspraak doen lu het proceH der Bchriftkondigeu togen Zola en de Anrpre Het handelt alleen over de qnae stre der compereutie van de correctioneete rechtbank De duod truf die de kryi ariad te VersaiUea uitgeBpjToken had tegen den jongen soldaat Janin die in dronkenschap een sergeant had geslagen ia in K jatr tucbthuis traf veranderd De Aorore had gevraagd of onze Koningin zyo gratie niet by preaidtnt BVture zou willen aanvragen Men verzekert dat een groot aantal officieren onderoflicieren en matroxen bij den minister van manu machiigiuk hebben aangevraagd om in het Spaansohe leger en de Spaanaohe vloot dienat te uemen Oorri5NKlJK noN RIJB Algemeen heerscht nog onder de boeren dslydon op het arme jonge meiRjü ruBtlon on ziob voorover buigende vroeg hij ftuistfrond Hoe moet ik u noemen mevrouw Noem mij mevrouw Barker was hul antwoord i Nu dan mevrouw Barker als u on goede daad wilt verrichten dau is hier juist een werkje voor u Ddt meisje heeft een fieka moeder sn heeft iemani tot hulp ooodig iaat u met da juffrouw nu oo lang daarheen tot ik een boodschap san Hharpe heb gestuurd Ko ziet u ik heb nu wol uiei juist schatten bij mij maar binnenkort znl ik een waganlading vol geld hebben en dit bier kan ik nu wel vast missen ingeval iemand hel soms mocht noodig hebben Zoo kunnen wy haar helpen en ztjn te ens lf geholpen Wat zngt u hiervan f Ik zal blij zijn ais ik van dienst kan zij o was het antwoord Eo ik ook voegde Dollj er bij Ben gaf daarop aan mevrouw Barker eenig geld voor zich zelf byna meti overhoudend Het jonge vrouwtje dat om hulp vour hare moeder gekomen was werd spoedig omtrent de plannen ingelicht en toonde zich zeer dankbaar Tien minuten later waren mevr Barker en Dolly op weg naar het huisje waar zij hare liefdedienalea waden hewj zen terwijl Ben met haar had afgesproken ze later op den dag omtrent eigen bevindingen duder in te lichten Toen de jeugdige agent der i heime politie zich alleei bevond hsgon hij dadelijk ti inmiddels gËvormda plannen uit te voeren Y ij begon met allea in het huisje weder in volmaakte oide te brengen en liet eenig geld op d tafel achter ter betaling van het gebralkte ontbijt met MD kort brieft ter nadere verklaring Daar bfj vuu Neder Ooatenryk bet geloof dat kroonprins Badolf niet dood ia doch wegens zga lietde voor het volk gevangen werd geboaden Nn ia hy echter outtnapt en loopt a oacbts de dorpen af waar by np de moren achryft Ik ben hier geweest boadt je goed en weeat eendrachtig DuiTOCHLANü De gemeenteraad van Brealaa had baatotco een gymnaaiam voor meiajea op ta richten evenals er een bestaat te Karlarube en eldera Maar de Prniaiache regeeriug die al dia geleerdheid voor meiajea niet uoodig vindt heelt haar toeat mmiDg geweigerd naar bat scbynt VDornamelyk op grond dat de maiajea na afloop van hun gymnaatale stadiën tooh niet op de anuersiteit konden gaan immen men is in Pruisen nog altyd niet koo ver dat vrouwen tot de univeraïteit worden toegelaten Eenige afgevaardigden waaronder letfa UHtioDAal liberaleu hebben tot de regeering een interpellatie gericht over bet weigeren vaa baar toeatematDg Kkokland Een gewichtig moment O den stryd der Welsohe royowerkera ia dat eergiateren vyf duizend werkitakors vau myuen dia tot bel patrnonBverbond behooren in Oljdaob Vale 10 pet opslag hebben gekregen en weer aan den arbeid zyu getogen De ramp ia de kolenmyo ia Wbilwick in L ice4tflrabire waarvan reada met een woord gewag iB gemaakt beeft tot oonaak dat een brand die al ain la jaren smeult Dinsdag uiU geplngen is Veettig man waren beneden en sleohta zes kouden zich redden Ëergister had de brand ztch nog oitgehreid en men was nag noeg leker dat de 34 mynwerkers al dood waren Uy den brand vau Bpurgeoo s tabernakel t Londen zyn het koitbare a ondmia1svaatwerk en nog eenige andere diagen an waarda boeken enz gered De jonge Bpurgeoo was ala voorzitter juist bezig de vergadering in een aangrenzend l knal toe te spreken toen hel bericht van den brand kwam ZwiTSBRLANli In het Volkstheater te Zurich zon een drama Dryfua worden opgevoerd maar op dfin dag zoif werd deze verlooning afgooommaudeerd Dat ontitemde de publieke opinie dte verzot u op actueele drama s Ën men ging onderzoeken van wion dat verbod kwam Snmmtüte bladen deelden mf e dat de Bondare vorder zijn tegeimvpurdlgo vermomming met langer noodig bad ws tiij juist van plan zich or van te ontdoen en zijn bestellersuniform weder aan te trekken toen fir iets gubmirda ditt hem van voornomen deed veranderen Hy hoorde samelyk bet geratel Van wielen en naar bulten ziende homerkto liy dat een karrolje mot twee paarden bespannen voor hot Immje atil hield en twee mannen er uitstegen Buiden waren vreemden voor ham De een waa groot en forioh do andor veel kleiner en slanker Ben s eerste ioKoving was brn tegemoet ts gaan en alles nuar waarheid Ie vurtt UeD maar iets hij wist zt lf met wat weerhield kern hij wilde in ieder geval wachten tot hij wiit wat zy kwamen doan missohion zouden kij nit t ooni binnenkomen Voornchtig naar buiten glurende zag hy hoe de groote muQ naur de versche sporen der wielen weea door Bon s rijtuig veroorzaakt llij gestiouluerdaeo knikte heftig met het hoofd terwyl bij met zwart hasslem iets zeide dat Ben niet kon verstaan Die msn is een coustabel daar wit ik een mooi ding om verwedden 1 zei Hen tot zicbzelven De mannen gingen de schuur binnen en vonden daar natuurlijk het span dat Ben aldaar had gestald Bpoedig kwamen zij weder naar bulten en traden op het huisje tor Nu zullen ze mij in de gaten krygan ui Beo terwijl hq haastig naar een schuüptaats rendketk Niets vindende haastte hij zich de trap op naar een dar bovenkamers Een klein vaÜuik rat hem gelegenheid een blik in d kamera beneden te varpeib