Goudsche Courant, zaterdag 23 april 1898

0 14 7 81 7 66 8 80 8 61 9 66 10 04 ff ff 8 01 ff ff ff 10 11 ff ff 8 09 ff ff ff 10 18 ff 8 18 ff ff 10 16 1 81 7 60 8 86 8 48 9 10 18 18 10 84 4 4 6 10 6 86 8 17 7 16 8 4 60 ff 6 17 ff ff 4 67 ff ff 8 84 ff 6 04 ff ff 8 41 ff f 6 10 6 40 6 66 8 47 7 4S Oaudi 80 1 8 10 8 86 9 10 9 18 9 W 9 64 HooidrMht 1 8 f S 4 V f MieuwnVatk 7 89 8 48 f ff Otptll 7 48 V 1 68 V f ff V ïottenlui 7 7 16 8 88 9 C6 9 80 9 88 9 47 lO lS M lU aDind ia Batteriu 4 46 6 68 8 16 11 7 t8 1 Oipalla 4 66 6 08 K V ff Nituwnbrk 6 04 8 11 ff ff MoordtMkt 6 11 19 r ff 1 8wd 6 17 8 86 6 88 I 7 48 8 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1897 98 AangevaogeD 1 October TUd van Greenwich 00UD4 S0TTXDAM ld 80 7 H 8 10 8 86 10 18 BlW 9 64 10 11 11 11 U tl 11 18 l t6 1 84 8 48 8 61 4 66 6 18 1 61 S 14 7 81 7 66 8 80 8 61 9 66 10 04 10 88 11 18 86 18 88 18 89 18 48 18 86 1 68 4 4 16 6 1 ItOTTlKDAM eoUDA 10 19 11 86 11 60 18 87 1 44 11 64 11 08 11 47 00 eOUOADKN BIAS ttoiida SeTeBkuiHD Moerkaiwtle ZoetarmHivZegwurd Voorburg a Htg e 7 99 8 80 9 16 1 86 10 14 11 16 18 18 18 88 1 87 8 46 4 49 6 96 6 64 8 11 7 34 7 69 8 83 8 64 10 10 8 ll lC M 7 49 8 48 ff ff ff ff 18 40 8 04 10 18 E Z 7 68 8 61 ff ff ff ff ff 18 61 ff ff ff ff ff 8 18 ff 10 81 V 8 07 9 08 ff ff ff ff 1 06 ff ff ff ff ff ff 8 89 10 81 tH 8 11 9 08 9 48 9 E4 10 4411 4618 481 10 8 06 4 16 6 11 6 66 8 88 U 8 04 8 84 9 9 18 10 88 11 1 11 44 DEN HAAG GOUDA Hag 6 48 7 80 7 48 8 8S 9 48 10 1111 17 11 111 38 1 44 8 40 4 06 4 S8 6 80 18 Toorb 6 61 ff ff 10 17 ff 1 41 4 99 8 18 Z Z ww8 6 ff ff 10 81 ff ff 1 68 4 13 8 80 Zer H 8 17 ff ff 10 48 ff 1 08 6 04 S tt Ooud 8J8 7 48 8 181 08 10 1010 6411 67 18 601 17 8 14 4 08 4 88 6 166 6 60 U T B E C H T O O n D A 8 17 4 86 6 06 8 66 8 18 10 17 10 UlrwU 8 88 7 46 8 49 9 8010 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 8 SS 7 68 9 07 10 08 10 84 7 10 ff 10 84 ff Woardn 6 68 8 01 10 88 11 66 ff 4 18 ff 7 18 0 11 i 10 64 3 84 ff 8 14 7 18 8 43 10 41 OKdentcr 7 07 8 14 10 48 i 4 14 9 38 3 60 6 011 4 7 99 l69 11 19 11 11 Oosdi 7 11 8 97 9 88 9 61 10 61 11 10 11 11 1 31 3 4 4 37 6 80 8 07 7JI1 8 18 9 49 10 34 11 10 OUD A U T ï 1 O H T Unio 6 10 8 84 7 68 8 11 07 10 1910 67 11 00 11 68 1 10 Slldiw 6 86 ff ff ff ff ff 11 14 ff ff 1 87 Vo 6 48 ff 8 10 ff ff ff 11 11 ff ff 1 46 DlTHkl 6 08 7 4 8 18 9 0 9 88 10 61 11 46 ll Sl 1 86 8 08 AHSTKBAK SOODA 7 86 1 10 9 10 41 1 13 t U M 8 1 IMl 11 111141 M Ml GOUD A A MSTIIROAH 8 87 MI 9 48 10 7 11 10 4 11 6 10 7 61 1 11 10 17 10 11 AmrtwduiO St t U MT 10 10 1 1 1 18 11 8 61 10 11 lUl OvêU gMriag H bet had uitgevuUigd Dii werd echter op de BondsktDeelBry tegeogesprokeD £ a zoo ia bat uitgelekt dat d F acectie gezant osar het regeeriogsgeboBw gestapt ie om te Tragen deze Tortooniog niet t laten dootga D De gezant was namelgk bang dat er bö een gedramatiscbe Dreyloszaak iu deo cboowborg nianifeatatiea kuudeo wonleu aiigetokt eo dat de FrAa8 be QDitor Uf D der officieren op bet tooneel ïoadea wordea bcleedigd Da Bonderegee itig gaf ran deze rrees kennia aan de Zflricber regeering opdat deze geheel volgens baar ofertoiKing zoa handelen De gezant wendde zich toen tot de regeeriog TBQ Zür cb en deze verzekerde hem dat er wtrkelgk geen bezwaar be tood Toor eenigprlei kwetseode betoog ng tegin Ftaokrgk doch de gezant tntwoordde dat ft zelfs io Basel van den kuntei voor Drijfas was gebeden daaroit bleek wel boe nen zich in Zwitierlaod opwindt Toor deze zaak Inderdaad moet een dominee daar o r Drejfaa hebben gespreken in zgn preek Wat er rerder terhaodeld ii tusschaa dea ge ant eo de kantonnale r eering wordt niet veimeld zeker ie het echter dat de booidcommissaris van politie de roortteltiog hefft ferbcden Io de loterDatiouale Monetiicbtift wordt een statiHtiek openbaar gemaakt botreffdode hot Terband tuspcheo drankzucht en dronken ecbap en selfmoorden en ongelnkken io Zwi serland By de vermoedeiyke oorzaken van zelfmoord neemt de alcohol een groote plaats m Damealgk 23 percent ran de 502 gevallen By 102 maooen eo ééa vrouw werd draoklEuebt als de eeoige oorzaak gecooitateerd dat ik voor de mannen alleen 24 1 pet ierwgl by 36 2 pot van de mannen die zelfmoord pleegden de alcohol daartoe meewerkte Deze getallen zgn Is minimnm te beschouwen want de geestesziekte zelfmoordeoaHrs xyn bier niet bggerekend terwyl er ondar beo t ch ook voorkwamen waarvan de geebtesziekt mede door drankmisbruik was veroorzaakt Id Zwitserland kwamen in 1896 ïn bet ge heel 1744 ongelukken met doodelgkeo efljop voor in 115 gevsUHQ by mannen en io 10 by vronwen werd daarbg vermeld onder den invloed van atooho Beixüib tn vyftigtftl soldaten vao bet garnizoen der citadel te Laik gevoelde zich s nachts zeer onpasHelgk eo er warco bg de zieken zelfs iporen van vergiftiging merkbaar De militaire geaeeibeer en drie bnrgerdokters dienden bon ibn braakmiddel toe eo de krggNOverheid gaf tegenbevel voor de oefeningeD diedaag4 daarna moesten plaats hebben Er heatt licb gelukkig geen enkel sterfgeval voorgedaan Volgens de Gazette was de ziekte der soldaten veroorzsakt door spek dat met de aardappelen gekookt wai BINNENLAND Voir plaatsingen in handelabetrekkingeQ in China en andere Ooitcrsche landen worJan door Hefc Baitanland te Amsterdad gezocht bekwame en flinke Nederlaodscbe jonge mao nen die vooruit weascheo te komen Degelgke keunis der kantoorwerkzaambeden en van vreemde talen behooren onderde ereiscb e om in aanmerking te komen Men adreaieere zicb aande vereeniging door iDTiiltiog barer Questionnaire waarvan hot formulier wordt iog zonden op aanvraag aan Deu secratarii van het Baiteoland Amsterdam c Swul 0 81 Ook te Rotterdam is onder de handelaren In fijne vleetcbwaren spekslagers en vlee cbhouwer een beweging op loow gezet voor vervroegde winkelslniting Het voorstel ii om te 9 uur te stuiten Alle middalea tallen in het werk gesteld worden om bet gewenschte resultaat te bereiken Dienetplioht en leerplicht Dinsdagavond zatlen de Katholieke ledeu d r Tweede Kamer efn cinbvergaderiog boulea ter bespreking van de ingediende wetsontwerp D op de afschaffing der plaatsvervangiDg en don leerpl ebt Men leeat in d Rsagsehe Sprokkeliogeo in bet Utr Dbl Een iooderlinu kool en geit voorstcl van B en W komt ïn d j volgdnde week in de RaadsvergaderioK aan de orde Ten gevolge van en toestand nït de vorige eeuw toen de vrgheid vau drokperec nog moest geboren worde i eo de koerantlers aan de genade en ongenade van de regeerende machten waren overgeleverd bestaat er hier een contract tiisscben het genieeiitebestnur en de vennootschap Dagblad waardoor deze laatste verplicht it in haar b ad al de oiEcieete aankondigiogeo der gemeente op te nemen voor welk voorrecht zg niet alleen die plaatsruimte gratis moet afsïaao maar ook bet officieele verslag van s Raadb BaodeHogen moet leveren en bowndieo aan de slad ikas f2000 sjaara beeft te betalen Ëen tamelgk onereas contract bg de journalistieke toestanden an onzen tyd z l men zeggen en dat dan ook alleen te verkleren is uit het feit dat de gemeente oorsprouknlgk geheel of gedeeltelgk ei enarea an de courant is geweet Maar wat haar nog zondarlinger mankt in dat de overeeakomst ge n b paliog eebgot te bevatten die aan partgen of althans aan de uitgevende vennootschap het recht geeft om bet contract op te zeggen zoodal het Dbl ofschoon zgn bestuur wel gaarne vin de drukkende verplichtingen ontslagen zou willen worden er niet af kan Nochtans heeft men nu toch begrepen dat de toestand met de billgkheid wat al te zn r iu fltryd is gerankt en er u blgkbaar bg B en W een ueigirg ontstaan om er verbetering in te brengen Maar op welke wyaa heeft men na getracht dit tot stand te doeu komen Door het bealuur van het Übl werd ontheffing gevraagd van de verplichting oiu f2000 sjaars in geld te storten Neen praeadviseeren thans B en W dat kan niet bet contract verbiedt het Maar zij btelleo nu aan den Kaad voor die eom over de jaren 1898 en 99 aan de vennootschap kwgt ts cbatdnn Dus wyzigiog van bet contract onmogelgk maar in rnit daarvan wel een tfgengetichenk van f2000 nit de publieke kas Tot welke zonderlinge raaultateu men toch komt als men kool en geit beid n wil sparen Ware t niet veel beter ronduit de onbilIgkheid van h t verouderde contract te erkennen en dit op te zeggen of wel wanneer men dit nitt verantwoord acht tegenover üe uemeente een regeling te treffen tot afkoop van bet vorooderde aandeel in het eig udomürecht op redelgke grondslagen Want t n zeker voor de gHmeeutelgke financiers een moeilgk geval afstand te doen van een inkomst van alles samen misach en f5000 sjiars mnar t i toch óók een feit dat t in zedelgke i zin niet aangaat te b greu profitaeren van een regeling ouder gauscb andere toestanden gemoakt en van een fout in het contract dat opzegging mogelgk had moeten maken 0p welke wiJ7 e men d zaak later zal willen regelen is mg onversch lliit maar wel dunkt t mg gewenioht dat de Raad bg deze gelegenheid den weuscb uitspreke dat eeue regeling zal getroffen worden die beter met de billykbeid overeenkomt Wanteen gemeente moet m i van een particulier geen lubnidie aannemen wanneer dit g en recht van beataan meer heeft c U n 18 1811 88 ff 11 86 ff 11 48 t 11 61 18 88 U U I 9 88 10 80 9 68 10 99 10 88 10 43 10 49 9 47 10 18 In een antwoord op een uitval van t Va derl over het voorstel van B en W haalt bet Dbl c het bovenstaande aau ondel verklaring dat het grootondeela zeer juiit is Wg kunnen dus aannemen dat het onjuiste slechts ondergeschikte ponten betreft £ n op dien grondslag erklaren wy dan na dato i een contract als bet borenbedoelde in ot zen tyd geen enkele reden van beaUan heeft en Hat t niet t pa kom met bwhnlp dii rfan jaarlgks een ommetje toor de Gemeente te bigveo benren maar dat t o i evenzeer onverdedigbaar ia inmiddels de orereengekomen nitkeering nu er eens voor een paar jaren kwgt te schelden Het centraal cumité nit de boofd commisaie van ingeïetenen voor de feestelgke ontvang t tan H M de Koningin te Amsterdam bij gelegenheid van Hr Ms iobiildi iDg chrgft eene loslatiog en nstioaale wedvluchten nit voor postluiven te Amsterdam op Woensdag 7 September ten 1 nre Ameterd Igd by gelegenheid van bet bezoek van B M de Koningin op de terreinen van de groote volksfeestea achter bet Ryks Museum De regeling en leiding hiervan ie opgedragen aan eeue speciale commissie daartoe benoemd uit led n vflu verschillende Nederlaodscbe PostduivenVereeoigiugen Teneinde alzoo eene aU gemeene deelneming te bevorderen worden voor iedere 50 stuks postdaiven waarmede en Vereenigiüg deelneemt de volgende prgzeo uitsjoloofd 1 vergoll zilveren mtidaille 1 zilveren medaille 1 bronzen medaille Door deu mini ter van Oorlog zgn voorts onderscheidene eereprg en uitgeloofd en tal van medailiea zgn reeds ter djspoaitie van da regeltngecommiaaie gesteld Aangifte van deelneming moet geschieden vóór 31 Mei bij den secrelarig petjniogmeester van de regelmga commiHsie den heer C an Merrebach Ceintuurbaan 30C te Amsterdam Io ipdracht van het beitnur der ZuiderzeeVereenigiog werd door haren secretaris B C van der llouven van Oordt met medewerking van mr G Vi8 eri ig een hoogst belangwekkend boekdeel samengestelJ liet is getit ld 1 6 ecouomi che beteekeqis van de ataluiting en drooglegging dor Zuiderzee met drie kaarten en verdere bglagen Vhu dit vry Igvige boekdeel dat een oitoemend overzisht geeft over hetgeen de Zui derzde vereeniging na veelzgdig lan ilorig en nauwgezet onderzoek heeft leeren kennen n s drt beste wyze van handelen in dit gewichtige vraagMtak zal naar wij met eel gfno gen vernemen ook eue volksuitgnve verscbguen die voor een gt ring bedrag in den handel komt Dit werk van den yverigen secrelaria der Vereeniging moge weder een steentje bgdrage tot op oHsiog dezer voor on i volk en onze volkswelvaart zoo hoogst belangryke zaak In ieder geval heeft hg daarmee een nuttig werk verricht ea velen aan zich verplicht üemeng de Berichten Men meldt uit Ocbten Toen de arbeid s van twee Steennvens te Ijiendoorn behoort nde aan de beeren De Haat en Burgers giHteren het work zouden hervatten rernameii g dat bet oon minder zou 7ga dan verleden jaar Ruim 100 arbeiJers weigerden danrop aan den arbeid te gaau en keerde hoiawaarts Beiile beenan gebroken Te Zoelen geraakte een paard gespannen vour een ka op hol niet het ongelukkig gevolg dat de bergder beid beeneo brak en zich ook erg aan den rug kneusde Een vao de gebroeders Laierto uit Amsterdam de beruchte paueetzagern die wegeua diefstal lot langdurige gevangenisstraf werd veroordeeld is eergisteren uit de bgzindere strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen Bg wa in bet bezit van eene oitgaauskas van ongeveer f 300 Gedurende sgne gevangenschap viel hem eeneerfenis van naar men zegt eenïge duizenden gulden ten deel L C 66 6 18 6 01 6 0 6 18 1 64 1 01 1 08 1 14 3 09 4 06 4 99 7 H Pe commissaris van politie te Bergen op Zoom heeft nit Antwerpen bericht ootrugsD dat de plegers tan den jaweelen engonddiefstal bg den heer Wolffaldaargearieeteerd ign Reuter seint uit Parya De koninginnen vau Nederland hebben den laatsten ochtend welken zy te Parga doorbre gen gewgd aan een bezoek van het musenm Cluny de honneurs jegens Hare Majestetten werden daar waargenomen door den directeur Koningm Wilhelmina vertoefde vooral geruimen tyd bg de prachtige verzameliug van ivoorwerken welke Clany bezit De moordenaar van t meisje in de Berliner Haeeubaide is nog niet ontdekt De politie doet bet mogelgke om den dader op te sporen Meu heeft door de hnip van een speurhond iu een op eeuigen afstand van de plek waar de misdaad is bedrevea gelegen greppel een onderrok gevonden waarin de van t lichaam aigesutiden deelen waren gewikkeld met een stuk zeep Heft centraal comité voor de infaoldïgingsfeeaten te Amsterdam heeft bekend gemaakt dat als bet met nog op zeer krachtige wyze gesteund wordt het volksfeest waaraan duizenden konden deelnemen zeer velen zal moeten teleurstellen Want er worden zeer aauzienigke uitgaven voor de lurichtiug van de terreinen en bet plant oE van de tribunen vereii cht en bet comité zal zonder geldelyke bolp van de gemeente hnre plannen ten slotte moeten inkrimpen hetgeen zeer te betreuren zou zgn D leerlingen der lagere scboltn ten getale van 76 000 zullen Maandag morgen 5 September eene feestgave ontvangen o a een eetbord met het portret der Koningiti Men schrgft uit Zeeuwsch Vlaanderen Het smokkelen van vee naar België bigft ondanks da vele moeilykheden die deemokkelaare in den laatsten tyd ooder iaden op kleine schaal voortduren ïroepjftg van 6 tot 8 man geleidende 2 of 3 koeien ziet men bgna dagelyks weer over de grenzen trekken De oorzaak hierrao is dat bet vt e hier buitengewoon goedk op is eu in België voor Hollandsche koeien een goede pry gegeven wordt Toch valt menig beeatje in banden der ambtenaren Zoo Rprak ik dezer dagen een Belgisch vee koopman die zich beklaagde c nt bg in den laatsten tgd zoo ongelukkig geweest was 1 bet geld dat hy verleden jaar met bet smokkelen vei iend had waa hg weer kwgt daar vvr chi lende zgner koeien din by in den loop dezer maand fraudeleus faad trachten in te voeren aangeslagen waren Daarenboven was hg eroordeeld tot 6 maanden gevar geni8 traf en 600 frank boete waarom by bestoten was zgn vaderland te verlaten en zich op Hollandscb grondgebied te vestigen Ëeu elfjarige kn ap ia in een weiland achter de Columbnsstrant te iJ Gravenhage door een man vermoedelgk den eigenaar van een aldaar grarend paard zoo ernstig mishandeld dat opname in het Ziekenhuis noodig werd geoordeeld De toestand van den knaap is hoewel niet leveuagevaarlgk ernstig De zaak U by do politie in onderroek Nadtr meldt men Door de politie in Den Haag is aangehouijeneen 18jarige tuindersknrcbt die vermoedwordt de dader te zgn van de ernstige mi handeling van een l jarige knaap in eenweiland achter de Columbusatraat tengevolgewaarvan deze jongen in het ziekenhuis moestworden opgenomen Nadat prooes verbaal was opgemaakt is bedoelde persoon weder op vrg voeten gcstfjld 10 88 11 18 10 64 11 80 1 87 10 09 10 81 ff 10 07 10 89 7 18 7 66 9 1810 08 ff ff 9 34 ff ff 9 48 ff ff ff 9 69 7 48 8 13 10 10 10 31 1 19 1 41 r 46 9 46 11 11 4 41 Te Winschoten i Woensdagmorgen door het schrikken van het paard een wagen geladen met een caronssel en toebehooren van den earoauelhoad r Meyer in de Ooeterbavea te water gf reakt Een pracbtif orgel onlaoga toor 3500 Mark aaoKekocbt ging totaal verloren BoTeodieD lijdt de man groote acbade STADSNIEUWS GOUDA 22 April 1898 Aan de Bchodl met den Bybel te NienwLekkerland ia tot onderwgser benoemd de heer J J G van der Graaf ta Goada die deee benoeming be ft aangenomen en 1 Mei a a in functie wenscht te treden Gisteren had een vergadering plaats van de Leden der afd Gouda van de Holl Maatiobappg Jt u L ndboaw Nadat de notulen waren voorgelezen kwam aan de orde het in de vorige vergadering naar bet Bestuur gerenToiaerde voorstel betrefit nde het aanschaffen Tan een dekstier Het bestuur had nader dit voorstel in overweging genomen eu stelde alsnn voor over te gaan tot het bonden vau en ftierenkearing alsmede tot bet aankoopen van een dekstier en vroeg machtiging aan de leden voor een crediet vac hoogstens f200 Nadat oog eenige vragen en opmerkingen waren gedaan werd dit voorstel aangenomen Df or een der leden werd oog gevraagd of de afd haar gouden feest niet teestelgk zon vieren Dit pont aU niet op de agenda staande zat in overweging genomen worden door het Bestunr nadat de gewone verloting bad plaati gehad werd de vergadering gesloten Io eene gisteravond gebonden vergadering van den Polder Willeaa is tol Voorzitter met algameeoe stemmen herkozen de heer D Zuidam en werd de rekening en verantwoording vaa den Penningmeester goedgekeurd Voort werd onder zekere voorwaarde den heej P Ooms vergunning verleend de breevasrt Kleikade te dempen Aan de Bleekerskada alhier wordt echter de stoomkiitenmakery vauwnge de stearinekaarsenfabriek een groot ijzeren fabrieksgeboaw Opgetrokken gedeeltgk bettemd tot bet verraardigen van witte glyceriue gedeelteiyk tot het fabrioeeren van toiletzeepen Lekkb kebk Woensdag liep met goed gevolg van de werf van den hrerT v Duyvendgk alhier te water het stalen Rgnecbip Waupoac groot 220 laat gebouwd voor rekening Tan den beer J de Kortste U Dordrecht Capellb a d IJskl Vöór enkele dagen kwamen alhier elechts weinige gevallen van DiBzeten voor eo nu reeds beerscfat deze ziekte byna buis aan hniii RECHTZAKEN De Haagscbe rechtbank veroordeelde gisteren den cbemitt van de Zuidholland tche bierbro werg die in dei avond au den 21n Februari L den bronwmefster dier fabriek een messti ek ft toegebracht ten gevolge waarvan deze Op 9 Maart d a in hel gemeente iiekenhuii te sGravenhage is overleden tot drie maanden gavaugenisstiaf De rechtbank vond termen om taar aanleiding van de vooratgaaude mishandeling welke de chemist ondergaan had van de zijde Tan den brouwmeester een zeer milde straf toe te passen De oommlisaris van politie in de 3de sectie te Amsterdam verzoekt de opsporing en by ontdekking bericht van Hendrik Hengetmoleu 29 jaar kantoorbediende laatst wonende aldaar Hg wordt verdacht verdoistering te hebben gepleegd tot een bedrag van f 3541 60Vi nadeele van de daar ter tedegeveitigdenaam looze vennootschep de Nederlandsche LlojrJ en is voortvluchtig WIBLEHMIlllJWjS Cordang word binnenkort in België verwacht waar hij aan varicbeidene races hoopt deel te nemen Te Pargs U een wielrgder tegen eenantomobiel opgereden en door den schok gedood Ib Italië zullen enkeUo postverbindingenin het vervolg per automobiel plaats hebben De postmeester generaal te Londen beeftproeven genomen met de verzending van brieven per automobiel er is gebleken dat ditmeer dan 30 pet besparing geelt vergeleken by de vertending per spoor Er is echter noggeen besluit genomen Aan tHet Rywiel wordt nit Den Haag gtmeld dat daar waarschgnlyk een tweede wielerbaan komt nabg Scbeveningen Uorin zal deelnemen aan de groote inter utiooale wedstrydeo die io den Iqop van Hei in Turgn worden geboiK eo VKRSCBEIDENHEID Het Duitsche Chirurgencongres dat de vorige weeK gebonden is heefteen protett doen booren tegen bet onmenecheiyk bedrgf der Britsche troipeu die in den strijd tegen de bergstammen in Indië da zoogenaamde dom dom patronen hebben gebruikt waarby de mantel ao de spits wordt afgenomen Daardoor wordt bereikt dat de inbond uiteenspat en uiterst gevaarlgke wonden gemaakt worden Dr Bruoe uit Tubingen toonde met preparaten en Röotgen pbotografiitëo aan hoe vteenelgk de uitwerking ia van dit projectiel door het verscheDreo van huid peezenen beenderen Opzijn voorstel Bprak bet Congres den wensch uit Jat de Dnitsche regering stappen zat doen om de iDternationala conventie van Petersburg over oorlog 4gebruikeu in dien geeat aan te vullen dat bet gebruik van patronen vnn klein kaliber zonder mantel worde verboden omdat het doel enkel moet zyo den tgand buiten gevecht te stellen niet hem te verminken Id hoe uitent geringe verhouding goud ook iu zeewater aanwezig zg zoo is let toch doidetyk dat gegeven de watermassa het metaal zich daarin in groote hoeteelhedeii moet bevinden Zooals Ameriknansche bladen melden moet zich te Lqbec Maine een mantschappg gevormd hebben de Electrolytic Murine Salts Companj met het doel Isngselectrolytischen weg goud aan zeewater te onttrekken Eeo honderdtal toestellen ronetjWb ie dien einde ledert Febroari in wei king yngeeteld Hierhg wordt tevens beoogd aan bet zeewater zilver te onttrekken welk metial ar bgna diibbel znoveel in aanweiig i als goud Wnt het goud betreit wordt gtzegd dat elk toestel gemiddeld fi 300 daags oplevert terwgl de iaBtallatie ongeveer fl 125 000 bedraagt De onderneming werkt zeer in t geheim men weet alleen dnt een lang gebonw i een honderdtal kleine kamirj is verdeeld voorzien van gegalvaniseerd gzer in elk dezer kamers bevindt zich een machine en aen vergaarbak vol zee water Bet gebouw is zoo laag gelegen dat de vergaarbakken door den vloed gevuld worden waardoor dus machine om het water op te voeren overbodig zgn Er is sprake vsn en ung tienu Bsl grooter inrichtirg tot stand te brengen die met 1000 machines al werken eo 500 werklieden noodig beeft gedurende zes maanden Dat allee klinkt wonderbsarlgk Geen enkele bezoeker wordt in de inrichting toeKelateo en tot uu toe bebben de reporters vergeefsrhe pogingen aangewend om eeoigp inlichtingen te krggen van het y de inrichting werkzame personeel Wg moftfln dos hiermee volstaan duch bebben een sterk vermoeden dat dit goud uit het water gehaaid wel niet anders zal zgn dan een vi cb wiene element i et ook eigenlyk is eo wel een Aprilviecb 1 Een dame die onlangR te Munster waar zy tydelgk vertoefde bare baad waaraan iets mankeerde met Rontgenatralen liet onderzoeken is daarbg tot een verra iende ontdekking ce komen De waarheidstraten hebben nl behalve het gebrek aan de band ook aangetoond dat een der smaragden van een ring dien de dame droeg niet echt wai Die steen gaf op de pbotngrafiache afbeelding een donkere schaduw en de andere een lichte En bg vergelgkende onderzoekingen bevond men wat trouwens vroeger ook reeds elders ii gebleken dat nagemaakte edelgeateenten van glas een donkere schaduw geven alede Rüulgen stralen er doorheen gian en echte steenen een lichte De dame liet kort geleden een smaragd dien zg nit den ring had verloren door een anderen vervangen en de juweÜer moet er toen een vatschen iteen hebben ingezet dien by voor een echten liet betalen Men meldt uit Leeuwarden aan de N R Ct c Van een paar echtelieden uit den geringen slind alhier die beidea vooral de vrouw zich ergerl ik aan mnbruik van sterken drank scbuldig maakten dagenlang gebruikten ag als voedsel slechte wat brood bet overige deed de jenever was lantstgenoemde sedert ro m een week zoek Gieter nacht w rJ baar Igk in de Potmarkt drgvende gevonden Het was vreeselgk misvormd waarscbyntyk doordat het io aanraking meteen stoomboot was gekomen De man bevindt zich in het stadsziekenhnis waar hy aen zware optratie heeft ondergaan Bet 14 jarig zoontje van J G Boich te Giethoorn verliet Zondagmorgen de onderlgke woning Toen bet etenstyd was werd bg overal gezocht doch hg was niet te vinden De vader k am op de gedachte eene ta zi n naar go spiirpot eo deze was geledigd de vrees dat hem een oogelnk was overkomen werd bierdoor voor feu deel wengenomen Maandagmorgen ontvingen de oadera een schrgven nit Gfonao dat da jonge avonturier daar bg familie wal ai ngekomeo GEOOTE KEUZE ia de nieuwste k A van OS Az Md Tailleui Kleiweg E 73 73a GOUÜA TelephoMH ito 3 1 Beurs van Amsterdam Vrkra 86 8 96 100 8 83 M V Va 84V 7 I 4SV 78 9I 96 104f 98 I S Vi lOOV 100 88 6 6 469 lOOVa 4SV 100 804 14S7 19 lOlV 98 j 180 95 80V 88V 117 113 806 193 100 54 8 68 150 76 101 100 18 II Vil 101 49 10 ll a 14 1 74 slotkrs 86 98 96 84V 17 81 Al KIl NmMUXB Cert Ned W S 9 dilo dito dito 8 dito dito dito S HoNOiK OU Gemll 1981 88 4 lliUl lMdirijringlSM 81 SOomK Obl inp pier 1868 6 dito ia zUrer 1868 6 PoETUOu 01 1 met ooupon 8 dito tioket 3 108 48 100 100 148 96V 199 Via BmiASfD Obl Binnenl 1494 ♦ dito GccoM 18 0 4 dilo bii Rotk 1889 4 duo bg Hope 1889 90 4 ditoiugoud leen 1888 6 dilo dito dito 1884 6 Shhje Perp t ohuld 1881 4 Towilj Gepr Goor leen 1890 4 Gbo leenins erie D Gec Ie niug eno C ZuiBArt Bip ï obl 1898 6 Mbiicó Obl Buit Soh 1890 t VesizUBLA Obl 4onbep 1891 AxennDiii ObUnalioL 1896 8 RoTTMDuc Sted Ice 1894 3 NlD N Afr H iidel v nd Areudib T b Mü OortiBoeleD D liMMtMh ppij ili o Am Hypotboekb paodbr 4 Cult Mg dor Vorateul uiid Gr Hypolhookb lumdbr 8 Nederlftodirbe bauk aand Ked H iiilelinaatsob dito N W k I ao Hvp b pafldbr 6 Kou Hjpotheekb paudbr S i L tr Hypollieokb dito S i OoBTIK Oost Hong bank and Rmi Hypotheekbank pandb 4Vi AMIilKi Equl bypoth pandb 6 Max L li l r Lieu oert 6 NlB Holl IJ 8poor Mü aand Mg tot Eipl t Sl Spw aand Ne l Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afr Spni aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTALlBSpoorwl lSSr S AKobl S Zmd Ital 8pwmij A H obl 8 PoLlN Warschau W ouiion aand 4 Kuai ir Hun Spw Mij obl 4Vi Baltiache dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Domhr dilo aand b KoraV Ck Aïow jp kap obl 4 dito dito oblig 4 1 49 v 180 106V 108 100 101 117 135 88 Akeiiiia Cent Stad Rotterdam aan 3 Stad Brussel 1888 8 llONO Thoiae Uegullr Icaellaeh 4 OoaTBNft Btaalsl eninR 1880 i K K Oost B Cr 1880 8 SpiHJi Slaul Uailrid 8 1H88 N eo Ver Bet Hvp 8pobl oen INGEZONDEN Onze Kaasm arkt M di Rldattmrl Met belftD atellioK nam ik iodeityd kennis an de motleren welke in oozen fmeenterBsd werden MDgeroerd ten gunete tan eene rrije ksmmarkt Ëeo Taa de TOoroaamate dezer niotiereo wa tEyoa jnzieDi wel dat onze roede mannen zoo bezorgd waren orer de neriagdoendün ofzer itad Zij vooral Koudeo veel voordeel hebben van eene vrye kaeamirkt want zeide men hoe vroegar de kaasmarkt aanvangt hoe meer de neringJoeoden xnllen kanoen r rkoopen Mat nieowigierigbeid begaf ik mg bytydt naar de markt om de drpkte van eene vrije kaaamarkt door mgoe tegenwoordigheid oog wat te varhoegen Ka een eogeoblik op de markt roedgeloopen te hebbeo werd mgne asindacbt getr tkken door een aa iplakbord waar boven atocd Kaoêmarkt te Gouda kluar Natonrlijk wilde ik b errao meer weten Ik laa op dat bord dat 46 kaaeba ndelaaTv zich onderling verbonden badden om vóór 6 aar a morgen geen kaaa te koopen Bijjkl konoen de zieb niet met het beiloit nzen guaHntenuid Tarnnigen Volharden ijj bg boa Toornemen mag het zeer zeker een redmiddel worden genoemd sm do markt voor ondergang te behoeden en ik twijfel dan ook met of vele landbonweri en koopere nietonderteekenaare tullen alanog Willen meewerken dat bet doel wordt bereikt Ik keek hiw en ijaar nog ena wat er alzoo op de markt te koop iu en liet toen mgne oogen ook een Itoga de winkels dwalen Maar o arme leden der gemeenteraad hoe zgt gg bedrogen met uwe neringdoenden Verreweg bet grootste gedeelte Aar winkels van de markt wve nog gesloten en het was iotusachen bjjoa 7 oor geworden Zonden dan de netingd ieodon zoo weiuig de goedo zorgen van onzen gemeenterkad op prga stellen I Onaangenaam getroffen door zooveel onverschilligheid beiial ik mg naar een restaurant op de markt om daar een kop ibfo ti gebruiken maar tot mijne groote verwondering werd mg medegedeeld dut er oog geen thee rerkrggbasr was Het wa nog soo vroeg 1 Kunnen dan onze botclhoaders zelfs niet zoriien dat zg de noodigo verkwikking voor de marktbezoeken vroeglgdig in gereedheid bobben Geheel telenrgoateld begaf ik mg naar haisom mg daar door een kop thee te erkwikkentorwjjl ik onderweg dechl dat bet miesehien veel verstandiger zou vgn geweest wanneermen in de kaasmarkt geen verandering badgebracht U voor i opname beleefd dankzeggende Hoogacht nd UEd dw disnaar N N UurgerlUke Stand Moordroolit OVERLEDEN I T J Bouwman 7 w C de Knecht 6 m ONDEUTKODWD P van der 8pek 25 j te Moercapelle en E Kool 23 j ADVERTENTIEN Dankbetuiging Bg deze betuig ik ingn dank aan allen die rag bg het bluaschen der brand bun gewaardeerde hulp hebben verstrekt Toveua maak Ik bekend dat van uu Ilea wederum gererd Is tot het ontvaugcu vau mUii geacht ClKutclo L R SCHOLTENS Coiffeur Dubbele Buurt B 4 01T2JCHTBAEE II HEEBEN on DAMESPRUIKEN TOUPETS SCHEIDINGEN en verdere HAAUWBUKEN munten uit door SOUEDE AFWEItKINO bg n p m mmmmi Coiffeur Kleiweg Gouda Bg vonnis van de Arrondissemenlsltecbt bank te KotUrdam dd 20 April 1898 is WIL LEM LA GUAND koopman in Manufaotojeu wonende te Waddingsveen verklaard in staat van fallll ement mat benoeming van den Edel Achtbaren Hoer Mr J W MULDER tot RechterCommissaris en van den ondergatoekende tot Curator De Corator Mr M M SCHIM vsi d b LOEKF AdvocaatProcureur Kleiweg 28 Gouda BEKROOND MET GOUDEN MKDAILLE KRAEPELIEN HOLHS Quina Laroche Staalhoiidende dutna Larochr is de meest krachtige en vertterliende KlllA WIJN Aanbevolen iToor tal van binnenen baHenlandsche Geneesheer Verkrggbaac in üeeachen k l BO n t oe KuiFiLiiK k HoLu Hofleventnoiers Zntt Depot te Otuda bg d a B A H TBEPE Apothekw n Nj de meeste Apothekers e Drogisten verkrggbaar