Goudsche Courant, zaterdag 23 april 1898

H Maandag Zêt April J898 37ste Jaargang No 7563 mimm mium Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefMB N êf ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeld a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tekfoon N M De Uitgave dezer Courant gfeschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitfondering van Zon en Feestdag en De prys per drie maanden is 1J25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Boekverkooping te AMSTERDAM bij U G BOM Warmoertistrut 35 eoM Öp DINSDAG 26 iPBIL on dertien Tolgendedagen rsn de belangrijke Bibliotheken nagelatendoor wb Heeran C J C PBINCE te Gouda e a waarbj koatbare werken oferGeacbiedenia en Plaatabetchryring in hetbgzonder ook Tan Oouda Pracht en Plaatwerken Nederl en Vreemde Letterkunde Romantiek Bouwkunde Inatmmenten Photo graphietoeatellen nieuwe Cartona Too erlantarena en Glazen Natuialiën Opgezette VlinderiPoatiegela en Albumt Antiquiteiten Boelkaateu eni Ie xien Zaterdag en Udandag a en SS April Zondag niet te lion De Catalogu groot 240 blz ia a Jfé eent inpoatzegels franco te ontbieden FRANSCEE ST001t EEVEEU K chemische WasscherIJ II oppii iiiiiiMEn 19 KruUkatU Botterdam Gabrereteor door Z M den Koning der Belgen HoofddiipAt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Z dpwi iteit oor het atoomen en rerren an alle Meerenen üamoagarderoben laook alle Kiadergoederen Speciale inrichting voor het atoom n an plnobe mantela veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden eni worden uaar d niénwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzü geatoomd of geverWworden onachadeljjk voor de gezondheid enTslgena etaal bewerkt i ïïK e KoNIHIKLUKE KoninUlIJke MaoMruUe Fabriek DB HÓNIGBLOEMc ï in fl I van Schaik Co f geTeatigd te s Gravenluige Hepplerilraal 0 en 9 Baby de Regentesaelaan HOFLEVEEANCIEES TU Z M den KONING ran BELGIË Indien giJhoe tlt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBoret lloaig Eitract FLACONS van 40 CU 70 Cta en 1 ïorkrBgbaar hg Firma WOLFF Co WeatKiiTen f98 öwf B H T4 MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜUMAN MoordricKt J C UATELAND üo oop B V WIJK Oudewatrr M KOLKMAN Waddmmen Een ware Schal Toot de ongelukkige lachtofTera der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne uitepattiagen il net beroemde werk z Dr Retau s ELFBEWAKIl 0 BoUandaohe uitgave met 27 afb Prna 2 gulden Ied t die aan de verschrikkelnke gevolgen van de onden lydt moet het lezen de oprechte leènng die het geeft redt iaarljjks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bij het Verlaga Magazin Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van ket bedrag ook in poatzegels en in eiken boekkandel in Holland KoloDiale Wm en erduurzaamde Levensmiddelen VAN MI I N WINKEL HOOGSTRAAT A 122 Door prompte en nelle bcdieningr en hel leveren van prima qiiailtelt legen ong ekend lagen rlj § hoop ik Ic winnen het vertrouwen mijner sladg enoolen Aanbevelend L BOER ECHT handtee eninff met rooda lettera Oberlahnstein op de filRECTtURDtRVICTOKIMBROM OBCRlAHHSWM 4 ti cnr sm u u Overal 4£££B3 f i8 £ i ndom ie sO tfaeUscJiappif tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Éexx ï racln tigr 3n ©t irxg ericla t HEERENHÜS mét TlIN staande aan den KAÏTEN81NGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keijken en prachtijre Kelder Boven 3 Kamers met achter een root Balcon Zolder Meidenkamèrs boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbespróeiinfr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels OEiïIPiiïElOPPE Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingeriohtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 bedrukt met Firma per 1000 stuks è f 2 f 2 50 en f 3 BIJ A BRINKMAN ZOOIV Lange Tiendeweg D 0O Gouda Telephoonnummer 82 3DB TB ia de voordeellgtie in It ederlamé VerzaRsrt iagen SaRaóe ontstaan door ziekte en ongelukken uitgezon derd tuberculoae Uïtalnitend VEEHODDEES al AGES TEN ge¥raagd DE DIBECTIE leD biedebet geluk lie hanii Hoofdprijit OV 9 0 000 lark De prIjuD zUu door del Mtiut g e randeerd UitHoodiging tot deelnemiit g in de Kan en v Q de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Oeltlloterij waarin aeker 1 1 Millioen 349 325 Mark gewoui eD moatei worden Do prij£ n vao deso veel vooïdeal biodeude ieldloterg Hio volgens bet plan slechta 116 000 loten bevat lijn de volgende De boog te prgs ia eventueel 00 0 0 Mark Promio van 800 000 Mark 1 pnji il 800 000 Mark 1 prlji a 100 0 JO Mark i pnJMu a 7 f 000 Mark 1 prijs 1 prijs a 1 prijs a prgs i prijzon a1 prij a l pr s ii 70 ÜU Mark es 000 Mark 60 000 Mark t5 000 Mark 60 000 Mark 40 000 Mark 30 000 Mark 20 000 Mark 26 prjion i 10 000 MarkSB prijzen a 6000 Mark 106 prijzon a SOOO Mark 209 prijzen u 2000Mark 812 prjzen a 1000 Marknis prijzen ii MO Mark 40 pryztn ü Jft 0 Mark 140 prtjzan a 800 Mark 861168 prtjzen i 166 Mark 9a5 pnjz ii 134 104 100 Mark 9851 prgz il 78 45 21 Mark totaal 59 180 prijzen en wordün deze in eenige maanden in 7 klassen uitge oot Do Hoof Jprys in de la klaase bedraagt Mark 60 000 stijgt in ia 8a kl ot 55 000 M in Ie 8e tot 60 000 M iu de 4o tot 86 000 M in do 5e tot 70 000 M in de o tot 76 000 Mark in de 7o Ift 800000 M on met de promi e lan 800 000 M erent lot 600000 M Voor Ie eerste prijstr kking die officieel ia rastgestelil kost eon geheel origineel lot sleobts Gnld 8 60 eon half origineel lot sleohl Oulil 1 76 oen kwart origineel lot slechte tiuld 90 De inlegg lden roor de rolgeO e klassen zoowel als de jdiete lust der prijzen worden aangegoren in hot offioicole trekking plan rooriien ran bet Wapen vaa don Staat wolk plan ik op aanvrage gratis vereend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaaU gehad hebbonile trokking de oflicieelo troklungslflst De iiilbelaling en TerzenJing van de priJMB geschiedt door m i direkt en prompt aan da winners en onder de strijegsto geheimhouding g Iedere bestelling kan men eonvoadig per postwissel opgeven Men wende zich dus mot de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats lubbende trekking zoo spoedig mogelgk of uiterlijk lot 5 MEI e k met vertrouwea tot SaiBuel Heckscher Seiir Bankier eii Wisaelkantoor iQ HAMBJJRQ DuilBohland Jiereei lorfll ryt jo g of oad door onM H pio nlkkal ZakipKub ak welks op ig B de fii t tot ptirfin opwakt lioor de Inryke mrioliting d ier Bi fMW Piys 15 ceils het ft la niet weer nit neineii ftlvorariB fl 1 porto extriL bynen ge p rd iiyn daar B r t nUiUn d pnarbMik tiob val rurinoli 1 an elvr priit NRieaer niwerpina cluit ion d ipiMwbKnk auti itiittitR i en geeft tegelrkortyd iltiiii Ivk liotingBworpen oea ïMtó h Rfisdiird to Byo de p rtr nk Pf r eunttxi lig weer te lalten en we i p niduw de ln t tot wptiren Vertoii liiig teg remb of irooraitbl Vcr riitlbuls Mcikui romninndit Mnnt rli o Si hiilüttu k Jtmittnlam N Z V l nft w l Uruk van A BkINKMAN li Hn Ge Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD BELASTING OP BedrUfs en andere Inkomsten BÜRGEMEKSTER eo WETHOÜDEES ran Qoada Gezien het beiluit rsn deo Heer Commisaam der Koniogia io de Provincie Zuid Holland Tan den Sn April 18B8 A So iU Se Afd Prbv Btad No 38 lu Brengen ter algemeene keDnis dat met de besohi Ting voor de Belasting op Bedr fsec andere iDlcomtteo voor bet dicuatjaar 189H 99 Eal wordtD aangevanf on op Maandag i Mei 1398 en dat de beichrijfiagsbiljetten ingenue art 18 § 1 der Wet van den 2n October 1893 Staateblad No H9 door of van wage de ODtrangerB der Directe Belaatingen twintig dagen na de eitreiking tallen worden opgehaald So Herinneren de ingeteteoeo voorla aan den inhoud der volgende artikelen van bovengenoende Wei Art 15 $ t Ieder die optreedt ats bestuurder of beheerend vennoot van eene bier If lande gevestigde vennootflcbap onderlinge verdek ringmaalaohappq coöperatieve rereeniging ofvan eene vereeniging of stichting die een bedrijf of beroep uitoefent of als boekhouder eener hier te lan Ie gevestigde reederg ia gehouden daarvan schriftelijk binnen véni maand kennis te geven bij het bustuur der gemeend waar h woont Art 16 Hier te lande wonende boheerenda veanoqleo van Nederl and iclie vonnoutacaappen en maatsefaappgen als bedo d in art R S en van de in art Ib bedoelde oommanditairê vennootttcfasppen op aandeelen beatuurders van bier te lande gevestigde oaamloor e vennoetsohappen ooopernlieve en andere vereeDigingen en onderlinge verzekeriagmaatschappgen alsook boekhouden van bier t lande gevestigde reedergen mogen niet tot het doen van uitdealingeo of uitkeeringen traarover volgens art 5 K l en S en art 6 S belaitiag versobuldigd ia overgaan alvorens daarvan aangifte gedaan en de over vroegere uitdeetingen of uitkeeringen verschuldigde belasting betaald te hebben Bij liquidatie mogen de hierbedoelde uitdeotingen of uitkeeringen niet geschieden alvorens de daaro er verschuldigde belastiig is voldaan Art 4S Beatuardera van de by art Ib en c bedoelde naamlooie veunootsohappou ootiperatiev e vereacigingen andere vereenigingen en stichtingen die eeo bmlrgf of Bfroop uitoefenen onderlinge verzekeringmaatachappgen en sociëteiten al ook beheerende vennooteo van hier te lande ge sstigde commanditaire vennootschappen op aandeelen en botkhouders van hier te laado govostigde reederijen Egn gebonden binnen veertien dogen na de vaatstelliog van batana of rekening een zoodanig uittreksel als noodig is tot toelichting der winst uitkeeringen of uitdeelingeo te doen toekomen aan den Voorzitter der Conimissie van aanslag bedoeld bij art IB Ib of j t die dea oaoalai moet regelen Art 47 $ 6 en 4 Hij die daartoe gehouden HARRY SHARPE de agent der geheime politie JEoMM ftaar het EnpeUcA Ben opende bet op een kierde en neerknielende met zgu gezicht tegen de reet zag h j boe de nieuw aaogekomeneo de zoo juist door hem verlaten kamer binnentraden Wttl nu nog mooier riep de grootste ren de twee in wien Ben een agent van politie had meenen Ib ziea Wat is erf vroeg de ander met een boog tamelijk verlegen siemmetje Die jonge barbaar schgnt hier ook al huisgehouden en zich hier amakelgk te goed gedaan te bebben riep de man op barsehen toon Dat is tooh al heel brutaal daar hebt u gelgkin zei de ander yKn hij beeft de vuile birden op tafel laten staan voor mgn vrouw om sehoon te m ken I lOo kyk eens hier de helft van het verache brood is opgegeten en myn vrouw zei mg dat ly niet eens genoeg had voor dea Zondag Wat zal ze woedend zgn als te thuiskomt Wat een geluk dat mg juist dit korreweitje is opgodr en toen ik bg Staeey kwam Verbeeld je zoo n jonge rakkert die er met een span paarden vaa door gaat met twee vrouwen in hrt rytuig terwgl by dea elfeoaar a ter laat Wat nalaat do verpliclitingen na te komen bedoeld by art IS 5 1 eersto lid on art 15 J 2 eerste lul wordt gestraft met een geldboete van ten hoogilö i5 Gelijke straf wo dt opgelegd ingeval van overtreding van art 45 Overtreding van art 10 wordt gestraft met een gfldboete van ten hoogste f 400 Art 84 Ie lul Handelareizigurs kramers en alle verdere personen die hun bedrgf of beroep rondtrekkende uitoefenen voor soover zg behooren tot de bedoelden bij art la h en k ign gehouden onverminderd hunne verplichtingen omsohrevon bij artt IS en 14 lioh tor plaatse binnen bet Rijk waar zg lich na het begin van bet brlaatingjaar het eerst bevinden bg bet Gemeentebestuur achnftelgk aan t i oialdaD met of aaf van hun uaam hunne woonplaats en hun bedryf of beroep Ten bl ke dat ig hieraan voldasQ hebben ontvangen sjj kosteloos een door of van wet e het hoofd van dat bestuur onderteekend bewya dat zg gehouden zgn mede ie onderteekenen en op aanvraag aan atubtenaren der directe bola tingen te verlooaeo Art 47 7 Peraone die van een bew s voorzien moeten tgn als bedoeld in nrt S4 on die in gebreke blgren dit bewijs op aanvrage aan bevoegde ambtenaren te rertoonen worden gestraft met een geldboete van ten hoogste f SS Geven zij ter bekoming van dat bewijs aan het bevoogd gozBg een valsehen naam woonplaats bedrgf of beroep op of maken tg gebruik van bot aan oen ander afgegeven bewgs dan worden z j gestraft met eene geldboete van ten hoogalo f UO Wordende eindelijk gewezen op e in art IS 8 Se lid 10 1 aa de ingezetenen van bet Rgk verleende bevoegdheid om zich bg de aanstaande bearhrijving de uitreiking van ren b achrgvingabiljot B te veriekeren door vóór of op 1 Het a a het verioek daartoe t rioht i lot den Oatvanger der Direêto Belastingen over hunne woonplaats Gouda den iï April 18 8 Hurgemeeater en Wethouders voornoemd E L MABTEN8 Ds Secretaria BHOl WRB Bultenianclsüli Over lcht De oorlog tnaïchen de VereeniKcte Htatea ea Spanje is feitelijk bc ooDeo door bet nemen van een SpauuKh icbip Niet ver Key West beeft de AroeribuDiobe kroiee Nntbville een Bpsaosch vaar tuig ds stooinboot Bueo Ventura 1699 too met boat Kprnrad van Paacngoula aaogeboodeo en opgebracht De stoomboot draaide by xoodra bet oorlt iicbip het kanooacbot loste Ëprgiateraacbt tegen balf drie bebben de ooïlogeiehepeo die ter reede van K y We t lagen zich om het vlaggeachip verzameld en ODKijdeliyk daaKua zitn twee schepen Terirokken Niet de gt hfele reat an de vloot is echter naar C ba vertrokken eergiatpreaoehtend vroeg Twee monitore een klein krui er een datHiel i ben ik blij dat et juist mijn werk is dien rekel gevangen te nemen Dn vraag is xiu maar waar zit hijM kH dat is de vraag Johnson zei de kleinste der twee ir Waar zit hgP u hg al weggegaan zijn of zou hij zich nt hier io de buurt schuil bodden Hg zal zich wel ergens hier verstopt hebben bMide de politieagent terwijl bg als een razende de kamer rondliep Beo hoorde dit alles met steeds grooter wordenden angst aan Er was dus een bevel gezonden om bem te vatten zoo vroeg reeds in dan morgen I En bet buis waar hg zoo vry was geweest om binnen te treden behoorde sen den conatabe van het dorp die waarschijnlgk toevallig dien noobt voor zakenvan huis was geweest sDaar zit ik leelgk io den val zou ik denken zei Ben legen zich zelf terwgl bg haastig overlegde wat hnn te doon stond Als die vent mij te pakken krggt dan aet hij mg nog levend op I Na hoorde hij hete de kleinste achuchter zeide fHier ligt wat voor n op tafel mgnboer Wat ligt erf Geld mgobeer en een klein beschreven stokje papier V Geef op De politieman las Ben s brleQe Wel heb je ooi van z n leven Ik mag gehsngen worden sis ik ooit zoo iets brutaals heb beleefd riep hij uit Wat sehrgft hij Hg zegt dat hg en twee dames de vrijheid heb beo geaoaen om zonder toestemming ons voedsel kauutiueerbuui eeu udviesjaclit u drie torp dotMoten cyn nog to Key West gebleven Het M o d amatdeet bestaat uit den panteerkroiier New Vork vlagge chip deslagecbeMMS lowa eo lodiaoa de krniaors Cinctonati Detroit en Montgomery de karonneerbooteu Naabvil e Castine en Newport de lorpedofaooten Newport Dnpont Vickabnrb Porter en Erieetoo en een advieajacht Met de tNeae Freie PrMiee zQn deoserige liberale de antiiemirtisobe en aocialistische bUden in Oo tenrgk vao oordeet dat de i igedieede ontwerpen betreffende bet vcrgelgk met Hongarjje volstrekt oneanDemelök zyn daar ig sooals bet Neue Wiener Tagbiattc bek oitdrukt vao Oo tenrgk oieti dan nienwe iware rffers vergpo nagenoeg ondragetyke laateo Ifggeo op de bevolking eo in ruÜ coo oeaaies bevatten die bg de TerpÜcbtingen niet in de scbadow kannen slaan Het Hoogaarsche Huis van Afgevaardigden heelt met J51 tegen 22 stemmen de oot werpen naar de commitsm van financitin eo economie verwesen Baoffy verklaarde dat hg prgi stelde op grondig eo spoedig onder zoek vao h t ontwerp D xer dflgen is te Londen de algemeene vergadering van aandeelhouders in de Cbaitered Company gehouden d eer te vergadering sedert bol voorjciar van 1895 Rhodes was er nataBjrlfjk hjj was expres uit Zuid Afrika overgi kilfaien en dit tpreèkt wei Taoie f de held van den dag iiidrnchtige ovatiei vielen bem ten deel vao hel pr bÜek tn de groote taal vao Cnonon Street b tet Ëeo der kenmerkendste derleu ran Uhodes rede die een uur duurde wa zgoe verheertgkiog van Rhodesia Het ia geen tropisch land do blanken kuouen iich daar aecHmntifeeren en vermenigvoJoigen gelgk in Auatra iü dat oorsprookeiyk ook een arm en otbewoonbaar land heette Bionen 15 maanden zou het evenwicht in de fioaoci8o vao Rboderia hersteld weten Ook bepleitte Uhodes kraohiig h t vormen van een Uritichen ryki Zollverein Ëoge and s rgbandelspolitieb j oopt gevaar doprd en de gelegenheid tot bei openen vao nieuwe wereldmarkten oilgeput begint te raken wgl bet boiteoland zeil meer en meer van d e niarkteo zich meester maakte In die tolpni ligt het eeoig middel om Urittanje overwiübt in de rer ld te haodhaveD üiykeos het doen en laten der aandeellionders en de toejuichingen die Rhodes ten deel vielen ia het gelobf ia deu Napoleon van Zaid Afrika nog toer groot onder de fiere RrJttan op te eten en dat hg hierhg eenig geld achterlaat om dit te betalen Verder eegt hg dat ik faetzelfde ook bg hem mag doen als ik ooit in zijn woonplaats kom I Kn nu te denken dat het maar een jongen is die dit alles schrijft en doet t t Is een gladde dat moot ik toestemmen I t Waa ton minste nog al aardig jan hem om u Ie betalen voor wat hg heeft opgegeten vindt n niet vJa t is Hinker dan wanneer hg zonder iets te zeggen er van door was gegaan Hij zal dus waarschijnlgk wel wog zgn Daar bon ik nog volstrekt zoo zeker niet van maar ik zal er wel gauw achter komen Als ik bem hier niet vind dan ga ik in de schuur zoeken De vraag is msar waar zgn de tww vrouwen dio bij hem waren Die zullen zeker samen met hem vertrekken zijn Nu we zullen er gauw genoeg meer van weten Help me maar eens een handje en kgk in ieder gaatje waarin een jongen zich mot mogelgkbeid zou kanneu verbergen Als je hem vindt pak hem dan bij zijn nek en roep er mg bij Wacht eerst tot jo hem vindt eer je hem bij zgn nek pakt zei Ben in zichrelven z der echter nog te weten hoe te oqtsnappeQ Hij wachtte en luisterde gelijktijdig al het vóór en tegen van zijn toestand orerwegenda Hij was doodmoe en als de spanning van het oogenblik hem niet op de been gehouden had zou hij onmiddell k in alaap zgn gevallen Haaatig werden de benedenvertrel ken doomicht en toen boorde bij den agent zeggen t STADSNIEUWS GOUDA 23 April 1898 VRRGADERINO vandkh GEMEENTERAAD op Dinsdag 20 April 1898 s namiddags to 1 Qor prteiaa A aa de orde Het vooretel tot invordering in reebtea van eene achterstallige reeegnitie van deerfgenameB van N C Wieaer Het praMdviea op het versotk vu J Reurings om een oodarsook ia te sfcellep naar door bem tegen deo swemnesiier W Qrnnder inge irachte klachten Het voorstof tot wöcigiog der gemeenteb rooting dienst 1897 Het voorstel tot wÜiiging der verordaaing roeiende de jaarwedden van bet penoaeal der openbare lagere scholen Het voorstel lot nadere reling der toelagen van de aan dea oorsoi voor volwaaMnon verbondan ooderwgaers Het voorstel tot bet plaatsen van eene mn eiektent in bet plauteoea bg de Vgvtrstraat Het kohier der ptaatselyke directe belasting naar het inkomen dienst 1898 De reclame van P KerebergeD tegen ign aanslag in de plftataeigke directe belasting naar bet inkomen dienst L897 M t waardeeriag maken wg nelding van 4efraaie étalage der ClamenoPapieratac Fftbriak die met recht bgxonder de aaodaoht trektloowel des avonds als bg dag door de feest wapeoKhitdso plafond eo wandverateringeDvan paplerstnck die bier teotooogesteld ign welke cao keurig echerp en glad ai evoerd zgo of zg gepolgst waren wat ongeiwgfefdbgsooders aanbeveling verdient ie wet bnnnevolkotiieo brandvrgbeid waarvan wg peraoonlgkons hebbeo ov rtuigd xoodat wg niet asrtelende ClemeoS PapientfloFabriek eene groote bloeite voorspellen en wel voornamelgk om delofle gke pogingen die tg beeft aangewend omhaar fabrikaat te volmaken In de plaats van den beer B H Heldt aal bedensvond over BoDW Co peratie spreken de heer D de Klerk Door een parÜoalier fitter loodgieter alhier is io bet voiig jear ten boixe van eene iuge zetene die verbrmkster waesoowel van üchtgss ale van kookgas de leiding njtgebreid ten behoeve van vgf nienwe lichten onder daarvan kennis te geven aan de gasfabriek Toevallig kwam deier dagee een nabtenuir der fabriek tut de ontdekking dat de nienwe llg kan ereo good in den kuldnr of op zolder zitten Wb zullen den kolder cerat doorzoeken blijf jg hier om te doorkomen dal hg ontsnapt terwfjl ik uit het gezicht ben Als bg te veoroebya komt eo ontvlaohtoo wil wat mo4t Ik dan doen vroeg de ander half aar zelend Wel natuurlek bem tegsnhoudea wat woa js anders zeg P brulde de ageat Maar als bg nu eens heel vlug is en mlij geen tijd laat F Dan zou je eeu groote gek zgo W viel do aader hem in de rwle Ik zal mgn best doen Maar zïst u ik kan u niet beloven dat ik bem pakken zal n weet ik kan dat zoo gauw niet en ik beu niet zoo sterk als a De agent verdween de deur met geweld aehter zich dicht slaande Nu is t mgn tgd om uit dit wnpennet weg te komen dacht Bes Zachtjes opende bij de deur sloop voovziebtlg de trap af en trachtte de voordeur te bereiken Hg had den knop der deur reeds in de hand toen eensklaps de kamerdeur oobtcr en geopend werd en de kleine schuchtere man op hem toesprong Met vasten greep pakte bg Ben b den aobooder l elijkertijd den agent ter hulp roepende Ben rukte sleb los en trachtte de deur te opeaeo Isrwifl ds ssder alle pogingen in het werk stelde bem hurfo is mhindereb De man was sterk maar Ben lenig eo vlug HQ wilde zgn aanvaller geea letsel toebrengen maar nog minder wilde bij sioli laten gevangen nemen