Goudsche Courant, maandag 25 april 1898

Oauda S SO 7 it 8 10 8 SS S IO 8 18 8 8 84 1 Mooidreobl 1 88 49 K HieuwerVerk 7 89 V 8 48 Oapelle 7 48 tojlerdam 1 1 t 8 18 86 V C6 so 88 47 10 18 1 M tllM Diil l i Botteriam 4 48 8 58 8 18 81 7 88 OapeU Nieuwerkerk 4 ti t OS jr t 04 8 11 f Mooidlsoht s n S l f f Seada i lT 85 88 7 10 7 48 8 1S i ï 1 1 N u i ür GROOTSTE MAGAZIJNEN HBI Te GOUDA bg C LUG BK Apotkaker Markt en bg WOLFF k Co Westbavn 198 Dt uku MuUm Accoord Cithers nut 25 Sxartn en 6 tlmualm geAut eomplat Il f 9 9a ifaganjn en Reporatie inriehtinff van ailetoorten Mutiekitutrutnenten M tJUtenbagaar Ooetimm 16 PrjjzeD Men elke CoDcorreniie m J L BRÜNS i Turfmarkt hoek Gouwe Gouda f j D J vanTelzen j DUBBELE BUURT B 10 Ontvangen de nienwite TOFFENJ 5C ee a IS es STOOl lETiAL DRAAlEIUJ Specialiteit in t repareeren van Metalen Luze Artikelen BEüGELiS vwr gebrekkige voeten AANBEVELEND H J RABOÜW Lood n Zinku erker levert sedert 1890 met het beste sncsas Hoateeiinent DAKBEUEEZIUG met en tonder Zinken KIEZËLUJSTEN Wlolerdlenst 1897 98 GOUD BOTTI DAM n l 11 18 18 18 1 84 S ti 8 i7 4 U JS U l 11 18 ll S II n i ii 4 l 8l 11 88 Directe Spoorwegverbindingen iiiot GOlüA 11 10 10 M 11 14 11 08 ll 4f 00 GOUOa DEN HiAS u da KsTSDkuiien Moerkipelle Zoatsrmeer ZegHtril Voorburi Hags 8 7 S t 80 lI 1 16 tH 8 111 08 1 48 4 10 44 11 41 lt 4 1 10 1 01 4 15 5 15 5 51 8 M 1 04 8 84 lO Sl II 10 11 10 11 10 81 i 9 11 10 11 ll i 11 44 COl Bt UTKICHT 4 84 7 58 8 11 9 07 10 19 10 57 11 00 ll H 1 10 S t7 4 UfOl 11 14 ll i 9 89 10 51 11 45 11 31 l lli S 08 9 07 lO M 1 11 9 1 9 49 10 4 U IO ti 8 1 10 17 10 7 10 10 14 I S 34 14 7 11 8 48 10 41 1 S tO t OS 4 7 S9 8 19 11 11 11 Il 1 10 7 51 8 18 0 17 lO St 10 15 11 41 O O 11 I A 4 MSTBIDAH 10 17 11 10 4 1 1 8 1 11 1 1 9 41 ll i ieidiog fOor licht oiet was iDge lot D a n da béitoBDda vtichtcgasleiding mnar md Ie kook guteidipg zoudat de gailubriek g idareode Terrcheidenp maaodeo i beoadeeld daar ▼ oor het laogi de DiHOwe leidmg terbrands gs Diet i maar 4 5 cnat per M ii beUald De Terbra ktter it aarfcchüolyk te goed r troow geweest maar de gaMommia ie beeft baar loch iogirolge de beitaaDdo bepaliagen eene boete rao t 50 opgelegd Wy meeoeD goed t doeo dit nif de t deetea in bet belang raa bei publiek en te beriooeren dat willen zg zicb Trywareo voor ooaaogename gsvolgea gaaTerbraikeri verplicht xyn van het le tgeu of wy igeo d r gaileidiDg vooraU keonii te gevea eaa de gasfabriek AaoitaandpD Woeoaiiog den 27st D dfze hoopt Hendrik Straver Ha dag te herdeokea waarop by lóór rgttig jaren by de hefrvo A de Jong en Zonen boutbaudeliren alhier in betrekking kwam Zekcir zal hi t den jnbiUrn op dien dag zoowel van de tyde thd zyn i patrooDi all van die snoer kauieradvn rti t aan blykea ran helaugstelling oothrekeo Voor de Akte eiamena laK T onderwyit gehonden op 2i en 22 April ti s Oravenhage zijn toegelaten de daroei H M S A J van Ne en A M Tteling alhier nAAHi UULHi De heer D Groenendyk m beaoemd tot onderwyzsr waaroeinend faooid aao de opeobaie icbuol te Bodegraveo BuRo AMBiCiiT Drno md tot oodarwgser ann de Ists openbare achool alhier de bfer Joht lloeksoia te Venendaal Rbeuwjjx 23 April Gieteren avond had alhier in h t koffiehoia van den heer C Kademaker jian d Reeuwyksche brn een opeobare vergadering plaats inneinde enu Keestcommiesia te vürroea ter ge egenhcid van de iohtildigiog Ttn n U de Koningin der Nederlanden oit ingezetenen van Uaeuwyk boven de leeftijd van 23 jtien de belang telliug waa groot aoodat r een ComiuiMie van 31 perioneo uit Tericbilleode wykeo werd gevormd Deia Conimiidie boKtiit uit de heeren Dr Schrender Ür Hill H ö BiBriuk A Goudiwaard A van der Spiegel J Vim J J Mlojon W Vwrlaao B Mood J vmd Öpenaen H KoHer F den Oudeo C Verkfey D Moorila P h Stofberg J van Om W HtoUyk W D Kruit Jz 11 v au Lpfuwen 11 Ihndr k en 0 de Jong A ÜMkhm J Kaptyn A de Jong A Uoogenboom O v d lUyden Ja I de Lelie A Erberveld J Scheer O Plak O J de JoDg SciioüNiiovBN De iostrttctie compagnie alhier heeft de Tolgenditmaand 35 jaar bestaan Alhier bi t een varken dat tor ilacbtbank word geloid een 8tntfert kuecht een stuk vanden Vinger af Ilt t hapje verdween ia desviervoetera maag De commifliie voor de inhuldi ingHfea ien alhier zal in Mei een Oratijetentoonstellingbonden De inzendingen zullen beïi nn nit portretten platen Bchilderyen mani n enz betrekking hebbende op de geschiedenii van onsVoriteahuil ADVBRTENTIEN 0N2ICHTBAEE 11 HEBREN en OAUGS PRUIKBN TOUFETS SGBEIDINGEN n Terdere HAARWËKKEN munten ait door 80UEDE AFWEKKING bg H P V4NJUPiG44KDeN Uanda 1 10 Oudsw 8 85 roerdeat 4a Otreokl 08 7 4 8 10 8 18 9 0 9 41 10 10 11 1 17 1 S7 l K Ssttda 4aslanlaBi 0 81 Coiffeur Kleiweg Ooudn BOELHUIS te Waddinxveen De Notaris H GROËNENDAAL t Gmda M oornemeui op WOENSUAO 27 APRIL 1898 de morgens 9 oor te Wadditunem ten het Noordeinde uu de Boawmauwoning in de Pntte Wyk B No 51 bewoond door MejaBronw de Wed W BOTH in h t openbaar te verkoopen om ctmtant geU m AfUniU Zwart Tryr ÜOtMerriepaard Wm 21 MELKKOEIEN gekalfd en niet gekalfd hebbende 3 VAARKOEIEN eenige KUISKALVEREN 2 BEUGEN met BIGGEN R §w en Melk ereedschappen een Boerenwagen met toebehooren Kwubnk met Kraam 2 Urievielerkarren ArAdede Bellen en andere Tnigen Berghaeft met Boomen Kaaapere Kaasplankeu Schragen en Standaarde Wriogtobben Staren Knmen Vaten Knipen en Pekelbakken Een partij TAEEEBOSSCHEN Brandhout Palen Planken Bekken Varken hokken en Zeoningen Kippenhok Voorta leubilaire Groederen waaronder Eikenhouten Kabinet Bedden TafeU Stoelen Kasten Spiegel Schilderijen Kachel Fornniuen Gla en Aardewerk En hetgeen verder ten rerkoop lal worden aangeboden Te b zichtigen op den dag der verkooping van de morgens 8 O uur Nadere inlichtingen geeft Toornoemde Notaris GKOBNENUAAL te Qmda OPENBARE VEEEOOPINd op YrIJdag HO April 1898 des morgeas te O uren aan het Uuie Wgk E No 101 aan den Kleiweg op den hoek der Turfmarkt te Oouda ten oTerstaan van den Notaris O C FORTUIJN DBOOGLEEVEB van eenen goed onderhouden gadeeltaljtUD INBOEDEL waarby een Kabinet 2 Chiflonnières Secretaire Brandkast mahoniehouten en andere Meubelen fraaie Theetafel i oorts Huisraad waaronder oud Kristal en oud blauw en gekleurd Porcelein gewerkt Oond en iilver Bedden en Beddegoed enioovoorts voorts fraai verlakte Winkalbnssen Winkelpotten Winkelen Keuken ereedsehap enz Daag te voren van 10 tot 5 uren te sien Nadele inlichtingen geeft voornoemde Notaris Groseille en grenadine DE FRANCE agn de ftjimte Ji ansche JjimonaOét Op verlangen worden bg elke flesch rietjes gratis verstrekt Alleen echt verkrijgbaar tegen t BO per flesch by den vertegenwoordiger voor Qfuia en Omstreken lO U 11 18 10 80 11 98 10 11 10 S8 10 48 10 4 1 47 lO lS 8 04 8 11 8 11 45 J VAN OIJK Kleifffg No 2 GODDA JioU kortom Eelaiigriók EOE ÏÏÏÏIS SZ Jkte Paü Exiefar I issHtketMlMiasaatswaatetona te PAPEKOP Da Kotarisaen FORTCIN DROÜOLEEVES te Qouda en KEUISWIJK te Ouiiewatsr inllen op WOENSDAG 21 APRIL 1898 des voormiddags 9 nnr p de Ifofstade van den Heer V Tt BtDHMaLaa in Diemtrhrotk gemeente Fils 00 seal 76 Ml sa fl Si de llwti Vewhaadai ia 4s SMSH IpotMe l r A Bii tov 4 Os ts BeUnduii Papekop 0m e mlanl § et publiek verkoopen 3U deels draehtlge deels gekalfd hebbende ROEIEN g 3 Vaaikoeien 7 Pinken UMK waaroader 2 Stieren 12 UUttt Kalveren 2 Zengen met Biggen een bruin aftands PAARD mak bg den weg 3 Baerenwagens Uekwagena wiurvan 2 met dubbel stel Wielen 1 Tentwsgen 1 Tilburg met Collings patentassan 3 Schouwen BOUW en MELKGEUEED8CHAP Kaasplankeu en Scbra ien BRANDHOUT Takkebosaen Kippen en eeaigen in BOEDEL als Kabinet Bureau i Badden met toebehooren enz enz Alles afgenummerd te zien s morgens voor de verkooping Brand Waterschade OPEUIMIHG G TIESEMA Markt A 54 een prachtige sorteeringf GOUDA ID SS EliT ParruBurieii en ToiletA rtikeb I welke voor ongeUend lage prymen verkocht worden g Men zie de ÉTALAGE i R SCBOLTENS Coiffeur Dubbele 4ft f B 4 m GEVRAAG DE iVZwolsche Bolerbal VA M J BOOT Keizerstraat K 138 i bet algemeen bekend adVea voor PRIMA KWALITEIT Boter Kaas ea Gelderdie Waren aan de Werf DE ZAAN te Worm4rvUT ZAADHAKDEL ELEIWE I Gesorteerde Bloemzaden geschikt om buiten Ie taaien 12 pakjea ia schoonste soorten 0 5025 1 Gekleurde zakjes met Bloemzaden voor binnen en buiten mr Speciale ditiün voor H H irgzen en eonHnkeliers 12 stuk 0 75 25 1 40 a Per stuk 0 10 Aanbevelend J P HOOVTMAIV Aangevangen i October TiJd van Greeowich 10 U 11 11 8 80 8 11 l tt 10 04 10 11 10 11 10 11 10 84 7 11 1 01 1 01 I U 1 15 t S5 18 l oi H 1 11 1 18 t 8 48 I U 18 7 11 1 1 81 8 14 7 81 10 14 1 17 1 47 1 14 10 01 10 07 1 40 1 M 7 10 17 8 17 4 41 47 4 4 MO 17 M 1 10 1 10 kit 1 14 i 1 40 I 7 41 1 10 4 11 DRN HAAG eOUDA 8 0 4 01 i UlffS 5 4 7 80 7 48 8 SS 9 4 Voorb 5 51 ifwi i Zev M 17 10 1111 17 11 111 811 44 8 40 4 05 4 9S t SO l 7 18 7 51 1 1110 01 10 17 1 41 4 19 18 S4 t lO Sl 1 51 4 11 8 80 l ll 10 4S l 0 1 04 l ll noüdTVia 7 41 l lS I ÓS l o lO io i4 11 57 ll t0Ï 17 S 14 08 4 88 i lt 10 7 48 1 11 10 10 I M 10 4 10 14 U T O B T O n D A Utteekl SS 7 45 1 49 9 1010 11 10 11 11 88 1 S OS S ii 4 41 Mt U 7 51 Woerdea 5S S OS 10 81 11 51 4 1 7 18 Oadeoter 7 07 1 14 10 4a 4 14 Oouds 7 11 8 17 9 11 9 51 10 51 11 10 11 11 l Sl 3 4 4 S7 t M 07 7 11 8 18 19 7 49 7 45 I 49 AMSTIIDA H S O 0 D A AaislaldaBaai 1M 1 10 9 01 l 4i 1 11 l M 4 41 Oeada 7J1 LM Ml 1 41 jLU IMI M 4 47 5 41 VERGROOTINGEIl 05 i ie H COMMIJME t Beste Adres om dan Uw portret te laten maken is het FOTOGRAFISCH ATELIER S T ü D I O FlHwcelcp fiUnscl 5S9 Ruime keuze Fantasielijilen Haehinalc en Chemisehe zuivering en ontsinetting van Bedden en Matrassen bij 6ebr DE RAADT Vesthaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Let vooral op bet adres CLEMENS PAPIEESTÏÏC FABEIEE i9 BoUÓa € l9iBD9 £ S fP Barealt lieh aan Toor bei ISTeren ran Plafond en Wandversieringen van Papierstuc bi nonder sterk êierUfk gemodelleerd en niet ontvlambaar Bet batte adres roor het lereren tas ScMden en ¥ apentroplieéii yan Papierstuc voor de Kroningsfeesten van H Majesteit In bewerking CABTOUCBSS met de portpittb der StatfJkomler en UMringem nit oas Torstenhnia Chemische Wassoherij en Stoom Ververij DE WIT en Oomp Utrecht I SPOBPIGE en NBTTK AFLBVBBING LAGE PBUZBN nmréT f Gez BECKERS in Iwfai Turfmarkt 248 GOUDA OMNIBU DIENST Gouda Haastrccht Schooiihoven Ondernemer Ci A J de GOEIJ firma Gcbrs RLOM Stalhouder Gouda DIENSTREGELING aanvangende 1 MEI 18i 8 met Omnibussen voor minstens zes plaatsen m4 De uren IJn aangenomen naar UreenuitehtIJd WERKDAGEN Vertrek ras Schoonhoven Asokoniit Hsutreoht Vertrek Ilsutreeht AsnkoiDit Jouda Vertrek Ooads Aankomst Hsaitrscht Vertrek Haaitreeht Aankomat SoboonhoTea S 15 v ni e ln Tm 7 05 7 10 7 40 I K 9 r m 8 56 9 00 10 00 10 40 m 1I S5 11 40 U IO n m 1 40 n m 1 10 8 1 8 15 11 40 r i 18 50 11 55 1 5 nm 4 80 4 10 D m 8 10 4 40 4 45 5 45 m 1 41 a m 7 40 a m 8 51 4 00 8 50 S lt 9 10 ll su n m 40 4 45 tt 1 10 Vertrek Bohoonberen Aankomat Uoods Vertrek Oouda Aankomat Sohoonhoren 4 85 4 80 6 00 8 1G r a 8 40 8 45 5 ZONEN FEESTDAGEN 8 16 f m 8 10 i m 11 40 r m I0 n m 1 7 40 I IJ n m 7 40 8 10 8 15 5 18 8 8 9 55 10 00 7 00 lO li Vraobtprflïen ran Schoonhoren Ooudn O 00 retonr ƒ 1 ran Uoada Ilaattrecht O XO ran Haastrecht Schoonhoren 0 40 Afrit te Oonda bg het Station Wed KAHLE C A 1 di GOEU en Postkantoor Haastrecht bjj Caf $ Wed ÜLANKEN Scboonhoren by het lleerenlogement en PostkantoorVan af 1 HEI a s zyn alleen die retours geldig welke door mjj worden oltgsgaren iXovttt lictor en ioteria Surprue tMataéor mumtMMm JNationqle Nikkelstalen ingeschroefde Frame s worden naar keuze gemonteerd 10 Kerk AISTRA eigen fabrikaat elegaol goedkoop sterk REPAREEREN EHAILLEEREN VERNIKKELEN Sport en K inca er x7 a grexa barLd eai ¥ I Da Yan EI JMEMM Yeerstal Gouda OI TrAXGElM een groote sorteering DAMES en KINDEKHOEDËIV Euime keuze gegarneerde Hoeden mi Scherp concurreerende prijzen Aanbevelend G J BERUJN NIEIJWBRKERK jaoe e aovwe HAVMS pi