Goudsche Courant, maandag 25 april 1898

Per TELEGRAAF Hot door da Amerikanan prgsgemaakt stoomschip Bnena Ventur beait eene lading hout in voor Mannboim dat te Rotterdam moest worden ovargaladwi 0 gemeenteraad vao Het Bildt Fr nam eergtttereo eeue goustige besehikk og op bet versoek ao de boofdeo der aeboleo in de gemeente om eene bgdrage uit de gemeeotrkas fan 40 Otiut per sclioolgaaod kind ten behoeve van eeo scboolf aal bg gelegenheid van de trooo4bt lil mmiug van H M de Koningin Het getal ftcboolgeande kindireo aldaar bedraagt + 1500 UKOHTZAKE V Do raadkamer der rec tb uk t Midd lhurg beeft oaar Au opeubire terechtzitting v6rirezen J H 32 jaur oubozoldigd rnkiveldwaanter t Krniniog n beklaagd zich in eene zitting van het kaatouKerecht te jom aan meineed ichnldi gemaakt te behbeu Ter burgerlijke terecbtzating van bet Haagsch kantonge echt werd gisterenocbtend een persoon in hfcbtenia genomen wiens aanhoodiog onlangs in tiet Algemeen f olitiablad verzucht was daar hg verdacht wordt van oplichting Hij zat in afwachtiog van de hehaodeliug vao een civiule zaak waano hg betrokken wsa tooD een rgkiveldwiiohter hem wenkta even baiteo de audiëotiexaat te konen eu hem mee oaa naar het boofdcommis ariaate ollanóso ie tMaatsoRappij van JSanóBeuto Afdaeling QO0DA en Omstreken STIERËNKEURING Dan eettfarige of FiHktUeren op VRIJDAG 0 MEI 1898 s niori MS 10 uur bij den Kofllebuishouder VAN VIJËT K rnemelksloot te GOUDA lit te loven premiën 30 SO en ƒ lO Reed bekroonde Stieren kunnen aan Ae e keuring geen deel nemen Bet Beitanr der Afdeeiiog A ïiK VEEN J BBEEBAART Li Secretaris Voorzitter Omtrent den monrd te ïjetir Khrgft man van daar ibq de N R Ct a Dexer dagen is eea S kere S die bg de ouders van den verdachten F wel eos w rkt in verhoor geweekt en daarbg moet geblf kao Öi dat F met b t vermoorde maii ia Wh attetfft denkende dat hem over tronwen sprak gedreigd zou bilbben mat eeu men zeggend Dit is je God indien je mgn naam durft noemen waarop zg hem toevoegdedet hg zoo iets wel nonit zou durven doon F moet toen gesaifd hehbeii je weet oog met wat ik dorf Bg het verhoor moet F verklaard hebben rieb niet te herinneren zoo iets ta hebben gez doch als hg bet getegd had dao kon hrt gekheid geweest zijo fililüBBlSi Jefferson die Zaterdig Londen heuft erlaten op zgo reia per fiets iiaur KbiVa in M den Azië is s avonds ta Dorer aangeko mflo was Zondagavond te DoinkHrkeo Maande te Ypereo eu arrjieorde zoo over Geni U Brussel met zgn machine die briaden met de Doodtgïta zakeo 23 kilo wi egt n laag vermeld i Tot Kascbenek hü tt ij t betrek kelgk goed docb dan gaat t de wocstgo van Kizii Kom in welke 12 X kil breed is eo waar h j van levensmidd len zal worden voorzien door eeu Kozakkeo kara aan Te Khira zal ds khan van Bokhara hem oolvaugeo CD Na deo Istffn Mei ign de goede dagea voor de llalidanecbe wieirgders roorbg Uao wordt de rywielbeisstiog met onvtrbiddelgke itrangbeid toegepsH eo ontvangt elke karabioipr politieagent beUitingbeambte veldwaebter boschwacbter of donaoier die een widrgiler op een overtreding betrapt de helft vao de geldboete of 10 lire Pi Jacqaelio daagt alle rao rs nit voor eenmatch over 5 k m met aauteekeniog bg eikenkilometer Wie driemaal van de vijfmaal dekilometerign patseert wint Te Boston is een match tnsacbeo Bikes en Barnaby gebonden over 100 mgl Bg de 58e Ï gl viel Barnaby uitgep nt aa zgo wiel toen erklaarde men £ lk overwinnaar D Ameribaaosche records van 35 tot 58 rajjl zgo geelagea 58 ragl in 2 o 22 m 50V s Te Targo zgn belangrijke wielerwedstrgdengehoaden die eeo besliste nederlaag ujn geweest voor Morio en Momo China is er debaas geweest Goedkoopste en soliedsie WMi m KMËII KLÜEPINGMAGAZUN GOUDA Wljclslraal A 41 Speciale Inrichting voor kleeding paar Maat Lage Prijzen Stalen op aanvrage Uitgel rdde sorteering Stoffen Elegante Modellen i © ® @ @®m© G 3 0 B®®® ® ® @Q @ 0 ® i D SAMSOM Specialiteit in MANTELS COSTUMES BLOÜSEN Ootvangen nieuwe bezending px achtige i den AMËRIK ORGEL en MVZIEKIKSTRUMENTEPi HAKDEL van L C DE XM in de meest mogfelijke verscheidenheid tot sterk coneurreerende prljzeü Verlimzingen zoowel Mnnen als buiten de Stad i TVAI fGEl de nieuwste dessins Tapijten Loopers Karpetten Gordijnstoffen een prachtige collectie VLOERZEIL en LINOLEUM meer ge$ehlkt oor UuU SlaapkatHen em Kanloren Tarclkleedeii Vitrages CiordIJorraiijes GordIJiikatoeii Lancaster Gang eu Voördenrniatten enz enz V Een groote keuze in BEHANGSELPAPIER CD vaa al de goedtjoopste tot de fijnste dessins 4IL 1 Wtm Ü4T14I Aanbevelend P DE JONG J imia B DE JONG UMmtend soliede qualiteit en de prijRm scherp concnrrSfend mm COÜBANT TWEEDE BL AD Verspreide Berichteii Fkankujk De toldMtt Jeeaain had in drookec chap de haod opgefaaTeo geovzOD superiaqr Hg M door daa krijg raad ter dwxl rcioordeeld Kr wareo twee oodjaa ergeol to een dorp bael acbtetai die oo trotscb g iwee t waren op boa joogeo wien de aoliorm zoo goed eload ea die bein niet aoadeu b roKzieo Eeo ware peruempagoe barslté toe teo roordeeie vao den veroordeelde Democrateo gebetterdeo tegen bet l ger Kamercaodidateii iwaaideo met de tlag der neaKbelglibeid rerisioDiBteo waDscbt D afschalËug van de doodstraf en beriieolog ran d mililaire itratwetten Ale ill ooit in de Boeiiykhcid kom zei Cornel j io de Figaro dan ge e God dat die perecollega my niet verdedigen Maar tagelgk in de Aiirore en in de Troowaocoorant de Fronde re bet denkbeeld dat d Preaid jit der Bapabliek die oier gratie be ehikt het leven van deren jongen soldaat zoo icbeukeo aan da akleioe Majesteit orer wie Parga in verrukking is de joeg met blonde haren gekroouda voorhggaogster koninklgk kind dat no niemand baten kan wier banden rein rgn en wier ziel blank ia f La petite reine Guillaomette zou soo Hmeekte Sé erioe dan President de gratie van Jasnnin vragen Of Fanre ion baar bat leven vanden veroordeelde aanbieden zooala Corné schrei f Eeo meoschenleveu is eeu koDioklyk gesobenk 9et is bgna eei goddelgk gesobenk Dank God 100 ge io hem gelooft dat hg het in uw hand legt om bet aan te bieden aan de kleine koningi i Wilhelmina Ër bestonden wellieht bezwaren die onze Koningin ga t van enkele dagen in de Franscbe boifdilad belotten d zo bede lot den Pre idei t te riobten Eu Faure kon dit menacfaenleien moeilgk ten gascheoke biedea aan de jonge Majesteit üe eeuw ia er teiprozalsob Toor Maar de soldaat it begenadigd eo de doodstraf veranderd in acht jaar optluittag De Preiideat beeft gratie geschookeo DuiTSrHLANO Gisteren was koning Albert van Saksen ive itig jaar en vierde tevens ign vjjf entwinfrgjarige regeering s Ocht ns hield hg hof in de ii armeren zaal van het kouinklgk paleis aa ontving d gelakweuaebea mi de gezanten en bcogw a digheidabeklaeders Op den aebtenuiddag ontving bj io dezelfde lasl nrlegenwooidigers van de Kamers en vanden Rgksdaf Daarna wa er maaltgd ten boie n eindelgk feestioorstelliog in den holschonwbnrg waarbg de Koning en do Koningin van negen onr af tegenwoordig waren Sa de Toorstelliog oog een taptoe van elfhonderd moaikaiiten nit alle Saksische militaire kap llen en uaarmee was bel teut uit Het Koiiiog Albert Jubileamfouda van de tad Dresden bedraagt 2 mi hoen mark en zal foor raim drie vierde dieoen tot het aanleggen Tan een groot park en voor het sanleggeo an plantioenen die de bekoorlgke Sak iache hoofdstad oog aaotrekkqlgker zotten maken Oeinkkig bljjkt no dat de gsbeele bemanningvan de visch ioombaot Prüaident llerwiKgered is Ue scbt vermisten zgn op Ijslsbdgeland Ongeregeldheden komen hier o daar in Spanje nog voor maar zg zjjn niet van zeer arnstigon aard Te Valladulid werd Mac Kinley in effigie verbrand en hadden eenige scbernint etiogeo met Carlisien plaats Te Bare on drong een troep meosoben bet agenlscliap ven do Bank van Spanje binnen en eisobte Jowia sliDg der biljetten tegen moot Baiou Met 48 tegen 16 stemmen heeft de Senaat hst wetsontwerp voor de provinciale verkiezingen aangeoomeo Gbiikenlavu Da kroonprins zjjn vronw ej irins George ign gisteren naar VenetiS vertrokken D Koning deed bon nitget eide tot Korintbe TUUUK Gistaru had ziofa te D jedda in dria da en gaen niedw geval ven pet voorgedaan Volijena het bestoit an den internationalen gezondhaidsraad tollen de nit Mekka terngkeereode pelgrims ia Kas e Aswad scheep gaao inptaata Tan in Dzjedda BINNENLAND L N ur aaulflidiiig ted een beiliMÏDg rtn den faoogeo rud dat ïd bek wetavoorschrift Diemand mag oDderwya geven zonder akie fau bevoegdheid meo ipder te letea heeft miti bet odUrrwö muroietuokiiidereD zonder eeaig aaritlaldiog tsq leefty lj g etm geg cet ordi scb yrt bet SchoolbUd Voorwiiar eftt t frichiii e e i n o i o ook zortderliu e be tiaiing Gewicbtig omdat oaar batgfSD r bier raa medegedeeld uortlt d bwiliMin dao oiet alleen Toor lager innar ook Toor middelbaar onderwijl gcidt eo behalf huisooderwgi mfi eveoTeel recht toor schoolonderwgt De waarde van de akteo van bevoegdheid ia bierdoor sint oobelangryk gfdsa d voor eholen voor Tolwaeaeo voor oureiweu voor Dianaeu en vroowon io Oaa Hail en d rgeiyke ïnrichtingen ent cal meo geen akte meer beboeven en de vrageo van irgtleUiog vao het bexit de akten voor degenen die Kood r bettlingond rwya aan volwaaieoea witleo geven waartoe art t der wet op ht t o eo art 5 van die op bat m o gelegenheid gevea i Toortaao onnoodig Zooderltog h echter de gevallen be liieing met minder ooreerat ooidat xy geheel itfwykt van wat tot aa toe ala regeïgold en dao omdat voortaan de recht f io elk voorkomend geval zat vofteo besltaMn of Ie ïeerlingeo al of niet kind reuf ign VooiaI echter is de betli siBg loodt rliog omdat dexA als de bedoeling van de wet aauneemt kt aUeeo huisvader telfs ietn leeren wil bv eeo taal waarvan hg tot DU toe niet kent bg vrg io de keot van eeo ooderwgser moet zgn d i dat hg daarvoor ook iemand innder akte van bevoegdheid moet Itonkiezen doch aid diezelfde vnJ ir voqr zgu kiod iemand moft uitzoeken om betlextfoen whrgven te teeren eo niet vrij in zgn keu mag zijn maar zich alUen tot een onder gzer met een akte mag wenden c Walke invloed ii van den oorlog ttieecbea Spanje n da Vereei igd Staten op de graanmarkt te dez r etede t v rwao teu vroeg D wg beden aan eeo ooier grootste graanbaodelaare Die invloed ia oog moeilgk vt or Jit te zien was bet antwoord Dat hangt vao verschillende om talldi beden af De prgxen vau het graao tulleu natutirlyt rtg irn maardat ded D sg in d 4 laataie maanden ticbreed aanmerkeljjk k Waarom f Omdat er in £ uopa gebrek aan graanvoorraad ie c Dat tal er door deo oorlog daa oïetbeter op worden als Au nltazgo graao bondtt a behoeve van zgn Ugeri kan hier dos ge brek komen Zoo ieti ergfl is niet ta verwachten Oe aanvoereo mofien mi Bch eo iets laogFrDitblgvea docb AiUfrika heeft thans nogzulke groote voorr deo dat r qog gano gvoor Enropa in De nitvoer sat immers kunnengeschieden onder neutrale vlag Het is moeilgkte decken dat de handel door den oorlogtgdeo zal Op het oogeoblik zga ook noggroote voorraden zeilende naar Ëoropa MBar gtatell eens k t erk ste dat door blokkade vao immi der Amerikaan cbe havens of A Hleri iiifi dtt uitvoer vao graao nit Amerika eenigan tg l ophield Ja dau souden da prgzeïiaOataarlgksteedii meor tgi eD eo zoo men o t Ruslanden uit bet uiden meor voorraad zien tebelrekken Doch het gebrek zoo ook danniet lang doren mat de aienwe oog t okomen ovör een paar maanden binnen enop enkele aitzonderiugea na lieloüfi de oogitia alle lalden dit jaar zeer veel Haod Da beer Willem KfS beeft zijne benoemisg tot directeur an het Keiterlgka Coósprvat triam eo der pbilharmonische coaoertea te MoDlton UDgeoomoD Br Ms kroiser Frieilaod thans liggende te Nirnwediep en bestemd om naar de Taag te vertrekkM ter gelegenheid dar Vaico da Gamafeestflo heelt i 4 gekrpgeii ten spoedigite naar Ou a jo te stevenen tér e entueeje beBcheiraing van de Nfderlandsche beiaugeo in de Westïndische witereo met bet oog op de troebeltD tusicheo Hpioje ea de Veretnigde Staten Hr Mr pantserscljip Evertsen zal ia de plaaiB vao de FrieBJand naar de Taag gaan Io de Amsterdamaohe btadeo leest men dat Wilkm Roojaardff eeo enga emf t is aangeboden door de koniuklgke fereenigiog Het Nederlsodfcb Tooneel Gemengde Berichten Op voorstel vao B en W heeft de Gemeenteraad i der gemeente Uarradeel met tien tetren drie stemmen besloten h tre vergaderingen met gabeb te opeaan Als eeo bijÉond rheid mag vermeld worden dat met den Ürker schokker van xobipper H Has gisteren aan de vischmarkt te Rotterdam een levende kreeft aangevoerd werd wegende roup 4 kilogram Pit in zgn soort ren acbtiff dier werd in de Noordzee geraogen Alleen z o echaren dia een lengte v n vnim 2 decimater fa bben weg n elk ongeveer Ij kilogram 1 Tar bawïbikkiog der jaititie werde gisttreo omar het bolpbuia van bewaring op den Noord ogaï Ie Rutterdam overgebr ht Bond lal en Van Mturs verdatbt van poging tot diel Ut en inbraak in de fabriek van de hoeren KoU o Molgn op den No rJst0 iel aldaar VEttSCHEtOENIlKID H t is een bekend feit wbrgft da a Arab Cl dat men beter doet zwaoan in den btoeii tgd ongemoeid u laten alks ondervond deaer dagen aen kaUr dia bataat op de eieren eau iwanaonast bg den Wasterdgk U Arnhem kwam verstoren Een iwaan gaf de shnissrsds veratoordarc nt 1 een slag dat date in bet water ganaaad bet stroompje teraebt kwam Mat date wraakoefening oog aiat tevreden begaf da beteedigda pang tioh met haar echtiriend ta water waar de kaler nn bovendien huites ign element loo gedocht werd af 6ranM ld dat hg meer dood daa levend reeda begon te zinken Al ware dit miescbian lya verdiende toon geweest toch ontfermde zich over hem asf koopman in lompen zeker gedachtig bieraaa dat katers diieo dat kaUrs aard it Op verzoek vao era officii rao da ebut terg te Rotterdam werd Donderdig de fao p der politie nldaar logeroepeo om een schutter die in opgewonden toMtaad apektakat Hiiakta op bat terrein vao de tcbiatbaanin CiaoMrgk daarvan te verwgdereu Vao bet bevel vao deo Uirenuot om zich te verwgderen nam da man met de mmsto notitie D S 3 Mg heeft bealoteo ter be ordering van bet verkeer mt Valkeaborg Limburg ook dit jaar wedarooi vacaotit kaarteo uit te geveo naar en van Maa tricbt t geo dezelfde prgMo als in het afjfeloopen jaar Da bekende Franaabe vertolker van koniseba rolteo Uatbiaa beell zich Dinsdag na sBoop VBO sgn benrIiceTuoratellioii opgehauKeo E u andere zflfmoord welke in Frankrgk drnk besproken wordt is die an de doehtar van den hertog De Persigoi Dot was gshowd met zekeren beer Oaotbier die in bet gedrag van zgn vrouw aaiilaiding vond eea luitenant graaf dé Lacour uit te dagen an eohlsebsiding aan te fragso Desa werd voor eenig maan den ailgeaproken eo da ei mavtonw Oaothiar reende er iio op dat ds I aoaar het leger ton verlaten baar huwen Maar de luitenant bad daarin g en ztn Itji vroeg ovrrplaauing van Nizsa maar op het oogenblik dat h j deze stsJ verliet msakte eeo kogst san einde aan het loven dor venmaada minoarea Tjrpiach is da bgzonderheid dat De Laooar toch nog ean krans aan dn Igkwageu deed baog o met het opschrift i sAai baar dia ik zoo diep bemiude e Bg roilivrs maakte da beer Uc Ha advocaat voor het flof vao Appel met sgn jonge vroow een rgloartje in een aatonobiel Op ee igen afstand van de siad geraakte bat voertuig plotseling defect de rgdenden wardea op den grond gaslingerd en de zware wagen ging over de oogelobkige mavr Haj been dia op hetzelfde oogenUik een Iga waa Jaar echt genoot bruk beide armen so bekwam hevige koeozingon aan bel hoofd Zgn toestand is desniettenilo tbaos irjj bevredigend Dit ongeluk was geiyk man w ot in eokeledag n bet tweede Bgna tegelgk komt hst bericht van en derde WIBLKIIWIKDWH j Te Niorl eyo twee beeran MansaabrlS eeo monarchaal Kamercaodidaat en Baillaud ond lie der generalso raad deor eeo aotoolobiat oserredeo l atatgsooemden werden da tieide beeneq gebrokeo den ander werd een tjjner tedenaten ontwricht Voor de Sjrnagoga te Pretoria Do heer Iloelol Citroen te Amsterdam beeft voor de Synagoga ta Pretoria die inaaoboow is en nog dit jaar zal worden iagewgd een groot zilveren schild voor de wetsrol tir aardigd dat geheel nit Mo slak zilver gedreven IS dl terneri met de tien geboden er op de leouwen die de steunen vaalbondeo de kroon en bet gssting rda lint met een spreuk erop eiboven het schildje mst bat opsohrift sn de btoemengoir aodeo daaronder Dit schild wordt aan de synagoge te Pretoria teogescbeoke gegeven door eea getoofsgsooot dis bet bg deo heer Citroen liet vervaardigen Een tragi komiscb geval is da vorige week voor sen der Lundenscbe rechleiti bebandatd Een dag te voren haft eeo dieo tin i je in een klein botet baar intrek genomen en acht dageo vouruit betaald Dian nacht kou niemand in bet hotel lspen wegens eeo rraessiyk gsdrniseb dat uit de kamer der nieuwe gast bleek teko men Zg snorkte met een zoo doordringknd geluid dal haar versucbting dat zij nergens 8 dsgeo in dienst bsd kannen bljjven volmen werPbegrepen De overige gaaien eischten baar verwgdering uit bet hotel anders zonden z vsrtrekk n Do oogelokkige kster be riep zich echter op de vooroitbeN n een politieagent dia bioDaogeroepeo wef nunde dat ig in haar recht was Dt botatbogder bracht de zaak toen onverwgld vopr deo rechter die baar nogal setelig vond temeer omdat bei vrg lastig wai zich te overlaigeo of de eisober niet OTerdieel Toen echter eeo reek van getaigen de vreeaelgke rerbaten over den Bla eloozen oacbt bad voorgedragen wees de rechter den eisch toe szits bet getd werd terugbetaald Maar waar eoat bat ar M meisje met haar lastig jebnk nn blgven t Dnk vu A BKINEMAN ft Za Qqada