Goudsche Courant, dinsdag 26 april 1898

Dinsdag 26 April J80 § S 78ie Jaargang Pepig Pepót van No 7564 GROOTE KEUZE in de oieawste A 7an os Al Md Tnillanr Kleiweg E 73 73a ÜOUDA Ê elephooH Xo Si Beurs van Amsterdani 1 APKIL Mnniuii ktt Hté W B dito dito dito 8 dito dito dito 8 Hoiia l OU Oeull 1881 88 4 iTALtB Iiischrij iD t 1862 81 i üulfTBNit Obl in papifir 1868 6 dit in zilrer 1868 i PoBTUOAL Obl met coupon 3 dito Itcliet 8 KciUliu Old nionenl 1894 4 dito Geconi 1880 4 dit bii Holh 188 4 dito bu Hopel8SV 90 4 dito in goud leon 1883 6 dito dito dito 1884 i SlABIB Perp t ohulil 1881 4 TuHKBlj Oopr ConT leon 1890 4 Geo lefiiiiig iene P Que It niujt uino C ZuiDAf BiP v ol i 189 6 Mïllco Obl Bail 8 b 1 0 6 Venmurla obl 4oubep 1 881 AniTUDAH Obli tien 1895 3 BoTr UAll St d Iceii 1894 8 Kmi N Afr lUodeliv Mod Arend i Tab Mlj Oilifi iUon I yliM atifohappij diti Arn HypolheeVli p u Ibr 4 Cult Mij dor Vorstoill Rand Or Hypo hoiill ndbr 81 Kd lerlftn tBi iio banli aaud Nod H andolmaatwh dito N W II P c llvp b pandbr S K tt Hypotbookb pandbr 81 l lr Hjpothoekb dUo 91 OoiTIKK tJost Hong ImnV anod fiusL Hypotheekbaiili pandb i ft Amebika Kqut hypotb pandb 6 Haiir L i Pr Lien o rt 6 NiO lioll IJ Spoorw Mtj aand Mij tot Kipl r ük Bp aanii Ned Ind gpoorwogm aand Ned Zmd Afr Sprn aand 6 dito dito dito 1S9I dito 5 iTAUBSpoorwl 1887 89 A Kolil S Znid Itnl Bpwmg A H obl 8 PoLHN Wartobau Weeuen aand 4 Ruai ir KuM l pw Ma obl 4i BalliKlie dito aand Paitowa dito aand 5 lirang llombr dito aand 8 Knrik Ch Aïoir Sp kap obl 4 dilo dito oblig 4 Akibka lent Pao Sp Hy ohl 6 Ohio Il ortb W pr C v aand diloditott n 81 1 eter obl 7 Denterk Rio Ir Spni eert v a lllinoi Central obl in goud 4 LoaïaT fcMaihTillAUert v aalid Meiioo Spii Mij lo byp o 6 ii Kan T 4pot prof aand N YofkOwtaiioïWeat aand I dito Ponn Ubio oblig 6 Opogon Calif Ubïo in goud 5 8t Paul Min k Manit obl 7 Un Pa8 Hoqfl l n oblig 6 ditoMito Lino Col lo hyp O 6 Oakam n 8outh iert faand V s O Ballw ANa leh d o O JLmatord Omnibua Mi aand GOlllMIE COÜRAMT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken £ T C II E B A S Wiidttrait 4 l GOUDA Aanbevolen merken SHBBRY F r P fa II l riMk Hiick HaiaM Gold 1 1 90 Ï2 0 Elegante Dry 1 20 2 2 2 U BOODE POBTAnrora a good dinnerWine 1 1 9 22 50 WITT £ FOBV Santa Choice 1 1 90 2t 0 Tenai Amber Special 1 20 2 26 50 TABRAQONA 8paanschePart Boode 0 80 1 50 1 Witte 0 80 1 50 18 MALAGA Boode H 1 20 2 25 26 50 WitU H 1 20 2 25 2650 Zeer geicbikt voor medicinaal gebruik Good Yonng Madera 1 1 90 22 50 Very Fine Tokayer 1 20 2 25 t 26 50 Torin Vermontb l 1 90 t 2250 OHAMPAONE Uodega Marqae spéciale 1 2 COONAO Cognac 1872 2 25 26 60 BOBDBADX WUNBN Zeer aan te bevelen Taielwijnen Fic rUuli Pa ÈLtitfl ri hwl laMh 8t Batèpha O 85 86 Lietrac 0 6 8t Emilion ft 42 Gravel Witte Bordaanx 0 80 84 Toltfou No U ADVEBTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regei i k 50 Genten iedere reg l meer 10 Genten Uroote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 nur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco perpost ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers VIJF CENTEN 17 87 101 4 V It n 851 i lOO l 100 8 Ui 408 loov 431 1001 104 Hü l 1011 81 180 5 801 88 117 1181 106 lU J 100 S8 16ÜV 761 101 HlOl iTv 188 ll i 101 4t 108 11 1 1 741 100 1001 149 06 6 f SCHIEDAMMER aEHEVEE NIGHTOAP Varkrüsbaar bü i PEETEBS Jz AU bewiJB rtn echtheid ii o chet en kurk st rgorsitQ van den Daam der Firma P HOPPE I J I J Stedelpe asfal risk te GOUDA De ftxfl van het gas is 6 cent per H en voor Kooktoeetellen of Motoren 4Vt et Onder sekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbais verbonden met 15 meter vrye leiding achter den gaameter Vo r 3 en 5 lichtgasmetera bedraagt de baar 10 cent per mafuifl Bewoners van perceelen van ieo hoogate 2 25 per week kannen wekelgks afrekenen 8n van de fabriek lampen kooktoestelien ent tegen betaling van eemge eenten per wesk in buur bekomen 1 UV 4 1 180 Bottetd T m og Maal aand i Nb K 8t d Am l rd in aanit 3 lOü i Siad Kollordam aan 3 i 1081 BlL iE ad Anli erpen l§ 7 OO Stad l ru Mll ISSBÏ 1 lOIV Ho a Thoi K gullr CT lkeii 4 lU i OoITBMa Staatsli eniug 1860 i 188 K K Owt B Cr 1880 SllANJB tl d Madrid 3 U 68 SS Nb Vir Hi Hvp Hpobl eert i Burgerlijke Stand XIEBOKEN 1 21 Apnl Pic tetlje ooderi K A BernBrd eu Ij A üoa P lr i lianraotim ouder P U od de Waetireo ü Bndtet 22 Carel Loui oudere M Mallon en M M Ueebeen OVERLEDEN 21 April E Snel wod AT M i n Ier Pool 72 j N de Beü 64 j f 22 J H Oouk 7 m 1 Iteriiard ld ONUEltTltOUWl 22 April 1 EUoii Ie Arnhera 26 j en A A Kromhoul 2S j K O lliMB te KBuiU n 28 j en A E H Noolboveo fan Qoor 2 j A G Arkeoboot 34 en W van Dam 38 j tl d Pool 24 j eu M Groen 28 j M O da JoiiR 22 j en M Mao Zwol 28 J C R di in l T 28 j en M 1 nmlmiin M j A floop der Open r Verkooplng van Onroerende Qoederen op Vrydag 22 Apnl U H eboudcn led ofer ataao n den Notana Mahluiede Ie B rg abaeht van de tiendenkooi met Bonwniatiewoning en daarom hB n liguetid Boech Wei Dogwi en Hooiland ouder Lekkerkerk KrooU5 20 19 Hekt KnopBOm I 22210 Kooper do boer K Smit Jb te Kiimpen a d Loln KRAEP£LIEH H0L1 cbemisoii iuiivere Melksuiker SPECIAAL V0QRUpm0£DIN6 f alom vertrggbaar in bonen k kgr 0 90 V kgr 0 50 anl y kgr f 0 50 en kgr Men vrtge uüdritUetijk KRAEPELIEN Sr BOLU t Stiquet n névenntaatm Fa bmkmurk n dt hamtuktmnii n EEAEFELIEN QUI HoflavanMiart Mittit IPP Z Cent Sigaar LOUIS SllSiSCflOP 2ï©t XXL Koloniale Waren ea Yerduiirzaamde levensmiddelen VAN MJ IN WINKEL HOOGSTRAAT A 122 Door prompte en nelle bediening en het leveren van prima qualltelt te en ongekend lagen firljs hoop ik te winnen het vertrouwen mijner stadéfenooten Aanbevelend o L BOER FONKERS Rgwielen Argent J C DE RUITER tGoédkoopBte en loliedsl adres roor f ervoer van Inboedel Boowel bipnen ali bniten de atad met gealoten wagen i by A GRAVESTEIJN Oude Gouwe AUea wordt tegen Tm ntpoH sehade vemekerd Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een ptSLClxtiiT 3n et lan Êrericlit HEERENHWS met TIJIR staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Reuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een jfroot Balcon Zolder Meiaenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbcispioeiinfr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 2 A UITTENBOGAARD De Litverkoop dnnrt nog slecht liorten tlj l J4 RO ft In IJZERWAKEN LANGE GBOENENDAAL I 3 Horlogemaker Oosthaven 16 Eitra SorteeriDg id florloges Hegalaleurs en Fantasie Welkers Specialiteit in ouTeranderiyke NIKKELKIITTINOEN DOUBLÉ Dames en Heeren ÏTETTIl a BW in groote rerscheidsQheid iilipiii J VE BGEEB C OPDA Het beste onvchadelykatc en rriakkelykste poetsinlddel vooc UMfMen vooral danws en KindkricbottowwrktB de Appretuur vftn C M MItlltr II CtBerltn Beuth Str 14 Men lettfffM vi vi op naam en fabriekamcrk Vepkryikur f Ht r a Wtakillvri In ickowwvrii 4lt t PtNi ryw Wt tleMraa1 0 Mt br W v4 MUM ArabM 4 J1 N Levert KOPLATTEN ARCfl lTBAVEN en LIJSTEN Tolgene op te geven profiel Het Mgen va TOOGSTUKKEN en verder alle laagveik wat tot bet vak beboort Mat en londer Uvering van honk ï zoog eiiaamde BOTJ KS bevc eli zich zelven aan Bultenlandscti Over ictit De Spaansche Gaceta bevat een besloit waarana de volgende toelichting vooratgaat De diplomatieke batrekkingen tnsaeben Spanje en de Venenigde Staten zgn verbroken Na de toestand van oorlog tn chen baida taaden begonnen is doen zich veracbiU lend vraagstukken van JnterDationaal recht voor die naawkearig moeten worden vastgesteld Wfl moeten met de grootst mogelyke geti ouwheld de beginselen van het volkerenrecht naleven De regeering ia van oordeel dat het feit dat Spanje met is toegetreden tot de Parysche overeenkomst van 1850 ons niet ontheft van de verplichting om de aangenoman beginselen te eerbiedigen Ëen begia el dat Spanje op genoemd t datip beslist weigerde te erkennen was de afschaffing van de kaapvaart en de regeeriog meent dat het op bet oogenblik unverm delgk is om ten opzichte van dit pant het meest volstrekte voorbehoud te maken Htt besluit luidt aldus Aan alle Aroerikaaoscbe schepen die ïn 0DZ9 havens liggen zallen vyf dagen worden gegeven ta rekenen vao de openbaarmakiog van dit beakit om vrj nit ta gaan De regeering beveelt dat da volgende regelen van bot leerecht in acht zolleD worden genomen t lo De onxgdiga vlag dekt koopworan van den vyand b alva oorlogicontrabandp 2o Koopwaren vao on ydlgen behalve oorlogscootrabande mogen met ia beslag worden genomen telfs at worden ze tervoerd onder vyaDdige vlag 3o Een blokkade moet effectief ziJD 4o De Spaansche regeering handWLaaft haar recht om kaperbrieven E te geven 5o Zjj zal met hoopTaardyschepeo e n dienst van hnlpkrnisera voor da oorlogsvloot organ iseeren Qeae vaartoigen zallen met deze samaowerkeo en ooder de jurisdictie der oorlogamatiua worden geplaatst t o eiode vgandige schepen te kunnen nemen en koopwaien dei vyands beaeTtfOs oortogscoatrab a den in btsli te nemen 6o JD koninklijke marine de hulp Kruiaerë en later ook de kaper imllen het recht van onderzoek op volle ee en in vijandige wateren uitoefenen AU Qorlogscoi traband e wordt bepRiouwd Ibanonneiii geweren wapenen kogets bommon folminHten kruit dyoamïat onplotbare stoffen ledaren riemen hout militaire equIpameotsD en machines voor rchepen FhULLt iO HARRY SHARPE de agent der geheime politie Sowtam naar kei lEngeUeh En aan kraobtiga lobop tegen de tpillebeeDPo van dan kleinaD man noodzaakte d M den joógeo loi te laten Ben rukte de deur open en vloog oaar builen Hij vist d bij ieder oogenblik nog achtervolgd kon worden Nu rechte dan links door de balden rennende bereikte hij eindelijk achter de huieen oin dm straatweg Daar vond hg tot sgo oouftiprekfl k galuk dadelijk het kieiae winkeltje waar de locale telefoondieast verd gahoadeo In mioder dan vgt minateti was by met Brooklyn aangesloten eil door lutsobeDkonut van het bastellenbareau van dat district mat Naw ïork Hg had ternauwernood ttjd l had op date wgie aap Skarpe berieht te lenden toeo hij een groot lawaai op itraat koorde Daar bah je ia maar ik ga er vandoor ceide bg b j zich salvaD Kn weg vloog hg dwan door de veldea haan tot bg ia de boMchen die het kleine dorpje omriagdea verdween XXIV De stadijongen tegenover dan pUttelaodBpolitieagent Hm waa tagan den avond vau deo dag waarop al kat ia Iwk vorig hoofibtok varmalda was Voorge AU zeeroovers zullen worden beschouwd de kapiteins de schippers de officieren en twee derden van de bemanning van schepen die hoewel niet van Amerikaansehe nationaliteit zynde genomen worden terwyl zy een daad van oorlog b aim tegen Spanje ook al zijn zy voorzien van papieren der Verewigde Staten ♦ Da oorlog toisoben do Vereenigda Staten en Spanje die formeel allepn bastaat ia een oorlogftoeatand draagt ia werkelykheid eveneens □ og eeo roorlüopig karakter Hat wrata arn stige Bcbot moet uog vallen De berichten omtrent daden van oorlog loopim enkel over het prgsmriken van oaicboldiga koopvaarders die van den prïus gee kwaad wetende bat ongeluk hebban gehad op den ocfcaan een oorIbgsiohip tegea ta komeu PreaideDt Mc Kioley zal beden zijn boodschap aan bet Googras zaoden waarin gevraagd wordt om machtiging tot bet doea van een formeels qorlogüverklaring welke zal bernsten o a op deze r den dat Spanje door zgn baodeliiigen teitaiyk den oorlog verklaard heett President Mo Smiej heeft een proclamatie uitgevaardigd waarbij 125 000 vrywilligars onder da wapenen geroepen worden voor tweejarigen dienst tenzyzy vroeger daarrao worden oothefi o In het Huis van afgevaardigden deetds de heer Hutt voorzitter der militaire commiüsia mr de dat generaal Miles marftrognlen treft f oor een landing op Cuba zoo spoedig mogelgk oit ta voeren Hy voegt eraan toe dat er zes k acht weken voor noodig zyn om bet vrywilligerateger nit ta rusten V De rageerÏDg van bet eiland Cuba heeft een proclamatie oitgevaardigd waarbij eanbeid tegenover den vyand wordt aaabevoleo Zy voegt erby dat wanneer de opetaodeliogen geen bolp verleeoeo aan da Amerikanen de vrede binnen korten t rmiJD zal herit ld zyn Wg moeten dea laagbarti en aatifal afslaan welke Cuba wil onderwerpen aan rreemde reiteeriuggmacbt strydig met de onze door traditie taal godadienst en bruiken Oenaraal Blaueo beeft in ataat van oorlogop Cuba afgekondigd v De Spaansche regeering beeft baar vertrouwenin bet kabinet Sagasta nitgeeproken de crisisia afgewend De Temps ontvangt een telegram nit Madrid meldende dst de nationale in cbryTiog te Madrid 3 millioen oreracbrydt terwyl voor rerscijeidene millioaaen in da proviocidn is ingefltbreven vallen Het Was een dag geweest vol emotiea voor bat kleine dorp waar zoo zelden iatf bgzonders voorviel Des morgeofl vroeg had de politieagent het telefoaiach bericht gekregen dat hem gelastte uit to zien naar eao in lompen gskleedoii jongen die met een rijtuig met twee paarden er vodr en twes vrouwen er in er vaiidooE ivaa gegaan Dian jongen moest hg gevangen nemen Het was een uitgeslapon klatno scKurk uit Kew York Dit alles was hem door de telefoon gezegd en Jobnaon de agent had teruggeichreeawd dat hij dien jongen bicnen het uur lewnd of dood in handen zou hebben Kn toch was hem dit onmo elijk geweest niettegenstaande die jorigea ouder zyn eigen dak ontsnapt was gewordop Nu hooréfcJiij dat die rekel brutaalweg zelf aan het tetefOTn bareauije geweest w b sender aarzalen naar eea poUtie bureau ia New York bad getelefcneard en toen dwan door de velden heen was weggahold ffWa moeten en zullen dien kleinen schurk vinBen I Éti de ageoi woedend t ia ooc gevaarlgksajet I Hg zal alle dakec boven onze hoofden hebben afgebnod eer bet monteo ii als iedereen nietmade belpt om hem te vatten Deze mvdedaeling had overal angst eo schrik verspreid en alle inwoners dia maar aren gemist koadeo worden ia het geheel twintig man benevens de kindere eo de houden begaren sioh op weg om Ben ta vinden Koo was de dag voorbijgegaan zonder dat Johnson of ziyie belpen tfetig sucoas gobad hadden fWa wudao m habbm moataa riudaai als bg To saa een keiierlyk besluit van 32 April snileir de erkiezinijen voor den Duitaohen Kyksdag lü Juni pl ls hnbben Verspreide Berichten ViaitXIODÏ SHTBN D wntobe icbaener Matbild iiZaterdag bait gemaiikt door de torpedoboot Portere en gistaren te Key West biuoengeilatpt Da kauonnearboot iBeleoav heeft gisterraorgeta te Kej West biooengehracht de stoomboot vMiifuel Joverv van New Orleans naar Barcelona met katoen ei graan De sjovprc is eea icbip vau ougeieei 2000 tons WmtLtLVn vukieiingswoede ia in Frankrjjk in lollaa gaugi Cbicbe socialistisch caudidant in bal tweede district vao Dordeaux bad van aijn ïlffepiiblikeiuaobeu nededioiier Chanmst beleedlgsode dingen gezegd j en votgeudeo morgen atuntlen Chaamet s getuigeo voor cgn bed eo Donderdag is er geduelleerd Twee kogelt zyo er igewisields gelukkig tsant rétnltai T Faryi is t weer drukke wedttryd tusiohto de MbfUkkers vau lerkieiingibiljelten Hoe langer poe hooger klimmen ie tegen de gevels van He gebouwen op Zelft standbeelden bepIiiMan se ja aan den brooaeo arm tan QeoerasI MonCey is een bord gehangen met aan beide kanten eeu verkiezingii msnlfest dat toevallig was voor den beer Hoger llallu inspecteur vsu de scboooa koniten eo de biatoriacbe monumenten I Hst Hof te Amisos heeft het voaoia der reektbank vau Cbütean Tbierrj bevestigd waarbij eeoe vrouw die in armoe by een bakker eeo brood had weggenomeo was rrygesprokan Dl Echo ds Taris orgaan van de ngeneralea staf meldt dat Zola en zyn verdedigers onmiddellyk by bet begiu van bet proces te VerKailli B in beroep tullen komen op grond van de ooregetmstigneid van de dagvaarding Zola eo zgu verdedigers beweren namelyk dat de aanklacht niet bad moeten ingediend worden door den krygsraad d e Eïterbasj vrygeaprokeu heeft ducb door den gewoueo permaoeoteo krggsraad die in Cberche Midi zetelt Hst blad meent te weten hoc dat deze conclusie door het Hof vau assiaes te Versailles verworpen zal norden Het ia dan waanchynlgk dat Zola ea zyu verdedigers zich terugtrekken Worftt d hfhan lelmg n Je reak den toch Lier Düg in de buurt wae zei de agent Hg schgat or vandoor t zgn gegaan en ik wil er een moo d g onder verwedden dat hg in geon twintig mglen van den omtrek meer te rindiD ii Die NewYorkiche rakkers zgne taaie dat verzeker ik je Ik zal ean telegram zonden aan bet hoofdbureau vao politie aldaar dan hebben ze hom stellig rdor mor Kenavond Op hetzelfde oogenbtik stond hij over wien de agent sprak ia da deur van den dorpBwmkal waar de Dotaboltia vaa hét dorp zich steeds VJreeaigden ter b preking van gewiohtii e gebeurteaiasen onder het genot van eaa pijp tabak Ben had ze heerlijk een rergeefscfae drgfjacht laten houdeo waarvan bij inwendig volop Kedoot Hij had intusechen een gosden dut gedaan van vgf uur achtertten in Jobnaon a schuur Daarna had hg zgn oude bedelaarapluaje uitgetrokken en had van onder den bok van het rgtuig zija bestatlersuaiform te voorschijn gehaald n gezicht had hg flink gewasBchen zgn baar netjes opgestreken en niamaad zcfti beni thans herkend hebben al had man hem ook nog zoo dikwgis in zgn bedelaars vermomming gezien Hg slenter le langzasniv den winkel binaan enkooht aenige bascbuiten en eeu hompje kaas fEen kranig Ventje zeide een der omstanders tegen Johnson luid genoeg om duidelijk door Ben t gehoord te worden Dat is er stellig den uit New York zei de agent Met de grootste onverschilligheid keek Ben allen aan terwjji Hij op zijn gemak zijn béschuijt met icaas verorberde ifïk jEon den poUUaagant van dit diu ftA m voortgeiel du aal Zola andermaal bg htt Bof tan cassatie appil aanleekeoen Anderiiids wordt betoogd dat de uittprtok au bel Hof vau Cassatie ontwettig wta daar elke caswIievoorsicninK moest gaachiedea vMi dt jury haar vardiet geveld bad De sAurores aommaert den president van dt Itepnbliek in de Dreylua iaak aiudelyk da waarheid te huldigen II jj west dat Dreylos op het Doivelstilaod ten onverdiend martelaar chap ondergaat en heeft dit herhaaldelgk toadsr omwrgen aan vrienden verklaard Laat hji bet 00 ook ia t openbaar aeagen want als hgnog langer iwjjgt tollen voor bet Hol Ie Veraaillea getnigsn opataao om te larttllen wattg nit ijio mond gehoord hebben Naar halbeat ia 6in deter gelvigen dr Oibert ilt Havre de vroegare arts van dt familit Fanra Uajoor Paniatardi verttell nog te Barn waar hjj naar man zt t in drukke briefwista ling slaat mal kolootl VoarSchwarskoppto De santi Dreyfuiiauene varlallen dat het Drjyfassyuilicaals Von Sobwartkopptn 1 87 0OO irs aangeboden htsll ten einde hemover te halen zich voor de onacbnld VM Dreyfus uit tt iprsktn t Ekoiland In Viotorik tirtit Wtatminsltr is nn aan huis iu aanbouw htt dak iogeatort Achttreenvolgens werden alle erdiepio an iu den val meegeileard Vyl wtrklUdio vonden oadw dt pninbooptB dtn dood vtruhtidta aad N werden gewond Tt Burslem ii da poltebakktrjj van Doallon voor eeo daal verbrand Al danituwtpalroaea en veel kostbaar aardewerk tgt teloor gegaan Een honderd aan werkvolk ii vnorltnpig bniten verdlensl Biuiu Da Antwerpsche huurkotliitn ign nog tttit bij den burgemsesisr op t stadhuis gtwtMt om hem ta vtrtoektn htt valgend jaar bat oode tarief weer iu tt voeren De bf rgeuiesttsr antwoordde dat dal niti mngelyk was tn betoogde dat bat nieuwe tarief de belangen van de koetsiers evtnxter waarborgdt alt dit van t pobliek OOSTKNUUK HoNaARUI Te Uer Oiit veqvan Nagyvarad barillt deser dagen eeo oproer los teugefolga van da willekeur van den aloelreebler Bg het oproer werdfo laohlig boeren in heohtenia genomen Toen de meoigle dan Toigeuden ochtend hoorde dat eeo vau de tachlÉg iu dt gtvnngenis wat opgehangen of zich opgehangen had kraag dt beweging een gevaarlgk karatltr Kr wtrdta Hei wiDea zian ilc lieb eoovecl van bam boord wé eindelijk toon hg met z n maalgaraad was Dat ben ik zei Joboaou inwendig argavlaid dat ziJB roam reeds tot New York sohaao M s a doorgedroDgan Ik hoor B zoakt naar aan Jongen i fe er mat een met twee paarden baspannea rijtuig van door is niet waar vroeg Ban mat sooveel t wondartog naar Johnson opsiaada an op talk wa balaafdaa loon di t da agaat gehaol ward ingepalmd Ja maar ik weet baal goed waar b is Iiaat hem echter gerust aan paar aar langer roadloopan als hg daar lust in haalt Ik kan haai iadar oogw blik wanneer ik maar rarkias soappan Natuurlijk dat begrip ik zei Ben zoo aroatiK als een reohtar V soudt hsn onmiddellijk b d t kraag kunnen pakken indien u dit vorkoost ta doea U wilt eohtar liever aan geschikter ot enblik daar voor afwachten nllt waarPy Juist do is het jij ziet da taken goed In n jonge Griend Maar boa kom ja zoo op de hoogte vao hot geval F vroeg de agant terwijl de Omstanders nieuwsgierig da hoofden diohter bi j alkaar staken Ik kou deu man dia u opdroeg om het r tolf en den jongen aan ta houden ui Ban Ik varonderstal dat u sinds vaoochtand ni naiün n ham hebt geboorJ F L nGeen woord 7 Ik dacht dat hg u nog soa b Mnn ioêu wetMdat hg mij zenden sou om la halpan maar hy heeft er zeker gwo tijd voor gabad hg bad hel juist zoo rreesalgk vothaocfig Da paarden hebt u zeker rfnorcd daDk ikP 7onA aanw A