Goudsche Courant, dinsdag 26 april 1898

Directe SpoorwegverWndlDgen met GOlDA WId O UDl li St 1 84 li SI e 1 8 a e lt 4 t I e 11 11 1 18 li I IO KOTTIRBA H S O II 9 A 11 8t U M 18 87 1 44 lO St I a 1 14 10 88 s I 8 01 10 48 f 08 10 41 11 84 lt 08 18 47 8 14 6 88 1 61 14 7 81 1 10 8 85 10 l 5 10 11 ll l B 4I tt 9 oe 1 88 7 60 4 4 6 81 4 60 4 67 6 04 6 10 6 41 Ift 88 V 7 60 4 10 k sa g 47 lo is lo so ii st 61 7 88 7 10 7 46 8 18 8 00 i r ï ro ïr4 l t6l1rlrHS Vt 48 8 48 IMO j JJ J J J Ik HÖ 8 64 10 44U 4 18 4 1 l oB Ï 1I Bat luiuiMUHlM M 10 8 11 6 11 44 10 1 10 67 18 ÓÓ 18 68 8 80 8 17 4 8 06 66 S 10 11 1 11 14 1 l l U 8 8 46 8 84 M4 1 18 8 48 10 41 88 10 611146 18 88 1 86 8 08 8 60 6 08 0 4 7 8 1 6 11 18 11 18 OEN H t a SOUDA aHa 6 4 7 807 48 8 86 8 48 10 1111 87 18 8 1 86 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 18 7 18 7 66 8 88 11 To b 6 68 10 17 1 41 ♦ l Z W 10 88 1 66 4 68 M 4 Q i W8 7 48 sas 0 8 ie l l o t 41l 67 18 608 Ï7 8 14 1 08 4 88 i lt C O 7 4 8 18 li lO l o 88 C T K 1 0 H T a O U D i irttaekl 8 88 7 46 8 48 8 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 7 Woerden 8 68 8 0 10 8 1U66 4 1 7 1 Oudewatet 7 07 8 14 10 4 Ooada 7 8 8 87 8 88 68 10 6 11 1018 111 8 4 4 87 6 8 8 07 7 luo II TI DAII S01 D1 XM IM 8JI 1M8 18 111848 t U B o U 1 i IISTBRDIII rf 4 10 67 18 10 4 11 1 10 1 1 1 1 1 41 i8 if y M 11 41 wldftUn oDtbodeD die altbftDi voorloopig de rait henteldeo Wie il de moordeosar f OaUoga w rd te HodmezÜTiiarbal Qoofpirye d l jiriffe dochter Tan eeu rgkea luDdboawer Koia Qegcdüi rermoord Tereo werd door dr n moordeoaar oil bet haii een lom vaa f 1100 geitoleo Niet laog daaraa gelokte bet de polit e den dader een koetsier met name Ëmericb Bolog te atreetêereo die ook ui o d cherp rerboor bekende op aaniporing van de itiefmoeder van bet Terinoorde kind de miwlaad gepleegd te hubbea Na beeft zicb ecbter terffgl Balug lu roorarreit cit de zood rao een molenaar bjj de politia aangemeld die baar 300 gatdeti oferhaodigde welke hy beweert all iwgggeldc ran den Teertienjarigna Fraoi Mihók te hebban ontvangen ÜeseMibök echter beett DQ weer Terkiaard den moOrd alleen gepleegd te hebben Meo ii nu begrgpeiykerwyze benieuwd te leraemen wie de moordenaar il RufltAKD Uit Poien wordt gemeld dat een Runiiche griniioldaat in den nacht een cootroleereoden Euisiacben officier doodgeichoteo hteft wieui wachtwoord door den wind overitemd werd Itaue Sedeit eenige dagen rellen in Noord ItaliS weder herige regenbuien De Po en zijn zyrifieren zyn iterk guzwolten en bier en daar reedi boiten de oeveri getreden BINNENLAND Da Stutupoor Muticbappy z l met iDg D j Taa 1 Mat deo goaderaadieDat op Zondag meer beperken tan einde hel penoneel meerdere Zondigirnit te Teriekerea BH HM de Koninginnen syn bg aankoniat te Cannee om half twaalt Donderdagmorgen ootïaogen door de hertogin o AlbSDj met baar kinderen den hertog n Na aau on enkele intoriteiten waaronder de NederlandHbe ioeconanl de beer Bojinear Na een welkometrede tan deo prefect Leioot ledeo de booge beaoekttera naar hert Udtel de la Grande Bretagne B M de liagentei i in den namiddag nitgeraden om bezoakea af te leggen bg den hertog an Cumberland den hertog an Naiiao den hertog lan Baden en bg Haar roater de bertogia Tan Albany H M de Koningin waa ü einig tormoeid an de reia en bleef in bet hStel Naar men mededeelt aal door doPmiaiache Uageering het kommieienkorpi lange de 8ederlandecbe grenien mot 600 mao worden vermeerderd Op de heropening onier grenien Toor den infoer tan toe acbgnt doe tooralaoog geen kana te beataan Omdat do atoomaohepen tan aan Amerikaanache op geland tarende atoomtaartlga iwarie eoboorateenen hebben met een witten band er om en daardoor op zee tan terra teer teel otereenkomit hebben met de ichoordeonoD tan de lohepen der nolland Amerikalijo die eteaeena wart tgo met en groenen ei witten band er om heelt de directie tan de BollandAmerikalgn beelolen ten einde moeilgkhoden te toorkomen met hot oog op den oilgekrokeu oorlog de achooriteenen tan de stoomichepen deior Ign geel te laten tarten mei behoud lan dtn groenen en witten baud Aan de regeering ia hiertan kennia gageten opdat ook de Spaanackc rpgoeriog tao deze terandering ken oie ion krggen Van het thana te Uotlerdam liggende tooaiohip Amsterdam igndeaohoorateeneo reedt geel gotcrfd Oaoda DO T it Haérdrecht 1 Nieuwerkerk MD Capelle 1M Kat erdam 1 T l M tUiBB DlaajaiB Baturiaaa Oapalle Hieswerkerk lioordteokt Beada so t is 4t t Bi 1 04 S U MI B OS t ll 6 10 o u aaada 6 80 84 7 68 8 81 8 07 Ditdaw 6 86 Weardeat 48 8 10 nekt 08 7 4 8 88 8 0 E 81 47 iaadt AiBflanbuB 87 8 1 CI Bt Met de booten tan da Ooi an Steamihip Comp te Literpoot tal weldra aen nieowe Igo worden geopend tan Amaterdam op Amerika eo zon het plan bestaan een geregelden maandelgkacheo dienat io bet leten te roepen Postqnitantie en tetegramr eia I e Kamer tan Koophandel te Vliaiingan zond aan da Kamir te Am terdaui een afdruk tan baar adrea aan den miaiater tan fiaaDciio waarbji Ü io orerweging geelt te betorderen dat ook Toor quitaotij a en lelegrammeo tan poetzegela kan worden gebroik gf maakt De Amaterdam cbe Kamer wil thana bg deo Miniftar dit adrea atennao Mochten er eteawele zegt ag admioiitratiete bezwaren tan anderen aard zg waarom aan bat tartoek der Kamer te Vliaaingen niet kan worden toldaan dan aoo h t toch eroatige oterweging terdieoen de quitantieze gela bok aan de poatkantoren en bg de dubi tanten tan pottzegela terkrygbaar te atellen Ter terkrggbaaretelling toch tan een zooteeltuldig gebruikt en taak op ontoorziene tgden noodig btgkeod zegel aga de kantoren der ootfangera tan de regiatratie met honee zooall de Kamer te Vliaaingen ie recht opmerkt beperkte kantooruren inderdaad weinig geschikt Men meldt nit Utrecht Bg de opening der Igo naar Baarc tullen door de Nederlandache CentraalSpeorwag Maatacbappg boekjea beiattende 10 coopooa toor 10 reizen per locaaltrein worden uitgegeten op de Ign Utrecht CS de Bilt Baarn tegen den prgi tan f 250 toor de 2e klaaae en f 1 75 toor de 3e klaiae Elke coupon geeft recht om tan ien der atatioua of atopplaatien aan geooomde Igo gelegen naar een der atatioua of atopplaatsen aan diezelfde Iga gelegen te reizen De trachtprga toor ankele reia tan Utrecht naar Baaro komt mitadien alechti te ataan op 25 cent toor de 2e kl en 17i toor de 3e kl De toor den dienat naar Baarn te beiigen rgtnigen Fzgn tan hetzelfde type ala toor den lacaaldfenit toaachan Utrecht en Amerifoort wordt gebezigd en met alle oomfort ingericht De tSlct betat een Kon beeluit tan 14 dezer waarbg aan den lotaüng Gerrit Verbaan te Scheteuingen ontheffing tan den werkelgken dienat bg de militie toor bet nog onterruld gedeelte tan aga dientttgd ia tarleend Uet hoofdbestuur tan het Ned Oymnaatiekterbood bericht thana per circulaire aan de Bondateieanigingen dat bet progiamna der leeitelgkbedon achter het Bijkamnaenm t Ai sterdam op 7 September door H M de Regentr ii goedgekeurd Ër zullen reuaaohtige tribunea gebouwd worden toor pi m 10 000 peraonen Hei middenterrein ia toor het Gymnaatiekterbond beatemd daaromheen hebban in den toormiddag da tolkafeeaten plaats Vóór de tribunea worden de paden beatraat om er den hiatoriichen optocht met de praal wagena te laten toorbggaan Ala hoofdleider toor het gymnaaliach gedeelte ia benoemd de heer 8 tan Aken des namiddaga heeft bet taaodeldeflié toor H H M M plaata benetena de uittoiring tan de ataaf on groepoeleniugen Hel boitunr apoort alle gymnaatiekirereenigingen krachtig aan om aan deze grontache betooging deel te nemen Oelgk wg troeger mededeelden werd door de Mederlandacbe Maatachappg tot betordering tao ngteiheid te Haarlem in een adree de aandacht der regeering geteatigd op het getaar tan het gebruik tan lirhl ontilambare petrolenm en werd r op geweten dat aau wfttelgke bepalingen omtrent een minimnmonttlaiumiiigspuut groote behoefte bestond ll tl li lS ll iS I ll St B n s ll tl 11 11 47 10 18 MO 7 61 8 88 S U 18 16 Aan dit adrea dat door de Vereeniging tan ter Amsterdamacha beurze tertegenwoordigde brandaaaoradauren door een adres tan a haeaie weid gesteund is thana ook adhaeaie geschonken door de Botlerdamaohe Vereeniging tan asiirAdenrPU In bun adrea wordt onder meet gaiegd dat de foueate getuigen tao outotdoeod gezniterde dna licht ontilambare petroleum door bgna niemand zoo dikwgte worden ondertooden ala door ben die tao braodaaanrantie bon bedrgf makeo eene oodertiudinit tolkomea otereenatemaeude met die der hoofden eo geaffecteerden der braodweercorpeeu Waar ook mtecmalen bet teiliea tan meuacbeoleteoa laer zeker aan het te lage onttlammingspont der petroleoaa te wgtau waa apreekt bet adres ten slotte den wenack nit dat de Hooge Hegeering op dit groot i en dagelgksche getaar toor perionen en goederen ernatig de aandacht geteetigd moge houden N K Ct Gemengde Berichten £ en aanranding De 8lrgdkreet orgaan taa het Leger dea Hails f meldt Ooze geliefde kameraden de Majoora Van Rosaum waren Zoodagatood terwgl tg zich op weg naar een bgeenkomit tao den Kommaudaot te Amsterdam betonden de elachlüffera tan eeu wreeden aantal Twee welgekleede mannen die onder den intloed van eterken drank sobeoen Ie terkee reu tieleu hen aan Wg beboeten niet te zeggen dst daartoe oiet de m oste aanleiding keetond De Majoorjkreeg met een mes drie treeseIgke sneden in bet hoofd zoodat het blned leturlgk uit de wanden stroomde terwgl metroow V n sanm en steek ontting die door haar hoed echter eenigziua tegengegaao werd De Majoor ia uiterst zwak door bloedterliea en beiden hebbeu teel geloden Wg zgn er zeker tan dat onze kameraden dit nieows met de meest innige deelneming zullen ternemen en dat zg zullen bidden toor het herstel onr or toegewgde Protinciale leiders ea dat Qod de ziel tan hunne aantellers redde Uit de getangeuis te Roermond ie onttlocbt 1 U Ue Boek ajoowerinan aldaar Deze persoon had op 19 jarigen leeftijd roede 30 teroordeelingan achter den rug terwgl thana nog 10 zaken tsgen hem in behandeling zgn i Beeda kweemaal had De Bock pogingen aangewend Om te onttlnchten hetgeen ecbter door de g tangenbewaardore tergdeld werd De Bock die op de luobtplaati waa g laten was op een tinken oterdak hetgeen degetangenen bg regen tot icbnilpltata dient geklommen taa waar bg ia gesprongen de handen gewikkeld in een beddeulakeu op een munr tan boten afgeiet met atnkken glaa tan welken circa 5 M hoogen mnur hg aftiel in den tuin tan den concierge De trouw tao den concierge die deo tluobteliug bemerkt waarschuwde daddiik de mareobauaseea doch De Bock die zeer behendig il waa reeda oter den kleinen toicmnur terdwenen Een aantal mareohamaees te paard zgn dan tinohteling achterna maar tot heden tonder reaoltaat Dit ia nn reeds de derde f etangene die opdeae wgre onttlocbt ia I Men meldt nit Den Haag Een dame tan middelbarei lesftgd geraakte Vrgdagmiddag om lreeka lei nar tan de pier aan de uitmonding tan hel waterterteracbingikanaal in tee Een kwirtöir later werd tg letenlooa opgehaald door naroalentisacbera die toorbg toeren en haar drgtende tageo Nadat de lisscbers de politie tan het toorgotallene badden kennis gegeten werd het lijk per raderbaar naar de algsmeene faegraafplaata otergebraobt Op bel Igk tan de tot nog toe onbekend gebleten dame werden getonden 2 bankbiljetten tan f 25 eo f 5 aan tiltergeld enz Een paar Ie s Hertogenboajib in garnizoen 7 98 TTI DIU S ti S t7 4 B t 8 6 40 8 46 8 a t i 8 86 1 88 f AwtardaataSk 7 7jn m S Oi 4 6 4 88 liggeoda trgwilligan edita grappaooukart hadden eeniga recrateu watm wija t makaa dat de pluim dienende ora de kepie totaiaraad t teratrekkeo beetemd waa om tetene toor tcheerkwaal te dienen Daarom kiram het dat de korporaal tan de week dezer dagen eenige dier pluimen ala aebeetkwasijea tag dieastdoea Het geiolg ia dat au ook de grappenakera e r waaracbgnlgk tg het dan ook op andere mauier zullen worden ingezeept U O Vrijdagmiddag oogeteer 3 uur ia een groota buie der waterieidieg te Bloemeadaal gwproogeo waardoor on uitgestrekt terrein onder water werd gezet Bet koelte heelwat moeite om de plaate te tinden wasr het lek wat ootataao Geen aanzien dea peraoooa kent de Amaterdamacbe Foesel Woensdag werd de sobst officier an jflatitie te Amsterdam mr Regoot naar abel berooc opgebracht wegene bet rgden op een fiete door een etraat waar dal rerboden ia KECUTZAICEN Voor de arroudiaaementarecbtbank te Rotterdam stond Zaterdag terecht C J Woaterloo brander te Schiedam beacfanidigd tan ontdaikiog der wet op het gedistilleerd Den 12 Maart waa uit ague braudarg aan de Nieuwe Haten No 36 kadattir aaetia F No 388 een tat Kediatilleerd niigerold tao eea inbond tan 105 Liter Bedoeld foei wat niet ged kt door een biljet tan uitalag alleen door een geleibiljet dat niet toldoende t daar het gedistilleerd onteraccgnad was De ontdoiking waa door twee rgkaembteoaren geconstateerd De meesterknecht M Roat terklaarde dat de patroon gelast bad bet fnst naar buiten te rollen en op een gereed ataanden wagen te laden De Rijkaadtocaat Mr E E tan Rsalte torderde eene gel boete tan f 264 60 terhaalbaar bg Igiadwaog benetena terbeurdterklaring tan bet gedistilleerd Bet O M reqoireerde bg niet betaling der geldboete een getaogenisstraf tol een maximom tao 1 jaar e een minimum tan 1 dag Uitapraak oter 14 dagen Man deelt aan de D Ct mede dat door den heer B J W Deege terlakker te Dordrecht g dea ofEcisr tan juatitie tegen deo rgkateldwacbler G Knoppera eo den agent tan politie J Dekker beiden aldaar eene aanklacht ii ingediend wegene meineed sH Ct STADSNIEUWS GOUDA 23 April 1898 In het cafó Harmonies alhier werd Zaterdagatond 1 1 een tergadering gehouden door drie tereenigingen nl de afdeeting sNederl Werkl Verbond een Timmerlieden en een Schilderatereeniging De heer B H Beidt was wegena familieomatandigheden verhinderd als apreker op te treden eu daarvoor zagen wg den heer D de Klerk tan Rotterdam zgo plaata terruUen met het onderwerp Bouwcoöperatie lo fté 10 14 8 01 10 I t 8 1 48 10 84 y U8 I M S M 4 46 Spr herinnerde aao zgn taatate lezing alhier over minimam loon en maximalen arbeidadag Het lantate deel dier lezing had zich vooral gekenmerkt door een opwekking om ateeda te trachten zich zelf te balpen Ook nit de lezing van heden avond zou blgken dat de werklieden bun atenn in eigen kracht moeten zoeken De woningtoeatand ia in ona land over t algemeen niet gonatig te noemen Nu mogen dichtere en schilders een schamele bat te midden van een doodache en dorre natuur poëtisch vinden de meoacbenvrieod vindt haar treurig en el endig Spr wgat o de kelderwoningen te Amaterdam eo hoopt dat het leger van vierhonderd ambtenaren dat atraks weder op inspectie uitgaat tal van woningen daar zal afkeuren De z g revolntiebouw wordt door apr veroordeeld terwgl erkend noet worden dat aomuiige bewoners door alordigheid bun er Tüd vao Greenvlch 7 66 8 08 8 W I U 8 86 8 SO 8 61 r 8 48 lO t it n 10 04 10 8 11 18 10 11 10 18 10 86 18 84 10 64 11 80 6 86 6 66 8 17 87 8 84 41 47 7 86 t 7 46 8 1 87 10 08 8 47 t t t4 10 81 8 88 10 07 10 88 woning bedwren ei door wanbetaling den eigenaar schade aanbrengen Wetsbepahn n t en oTerbevolking van woniügen zyn noodig Thois moeten w j ons tbui3 gevoelen zegt ipr ea daaroDt moeten middelen aangewend worden tot Terbetering ts dea woaingtoestand bier te lande In Engeland is men ons in dit opzicbt Ter Tooroit Het coöperatiestelael ia hier slapende geblefen Ken regeling waarbg elk hoarder door het betalen van contributie na dertig jaren evenaar zgner woning kan worden beeft Mr Drukker terecht afgekeurd wyl zutk bezit slechte eea blok aao het been ran den werkman zon zgn Beter is hefc dat de woning het bezit der gemeenachap zg Il het aantal woningen d t verkregen kan worden kleiner dan het ledental der deelnemers dan moet het lot beslieaen wie de huurders sullen zgn Winkels en nog minder herbergen worden in dergelgke woningen niet toegelaten De kosten voor reparatie en reservelonds worden door de winsten zeker gedekt De innchting van de woningen wil de beer de Klerk niet bespreken de eiachrti ign bekend genoegzaam ia hierover gesproken Het beaoodigde kapitaal kan b t verkregen worden door gebrnik te maken van de Nutaspaarbank doch deze regeling kan worden overgelaten aan bet Bestuur dat eventueel na afloop der vergadanng zal gekozen worden De beer de Klerk heeft slechts een woord van opwekking willen spreken met applaus en handgeklap is hg hier niet tevreden toetreding tot een bouwvereeniging dat ia zgn wenscb Na een verzoek van den voorzitter den Beer Roepers dat zg zouden heengaan die niet met het denkbeeld van den spreker sympathiseerden meldden zich zestien leden aan uit wie pen voorloopig bestaur gekozen werd beaiaaude uit de beeren W Roepers F Jansen A Uabonw Z B H Cornelisaen en B A Na een woord van dank gebracht te hebben aan de geachten spreker sloot de voorzitter de Tergadering Voor de aldoelmg da Dageraad c alhier trad gisteren morgen in de bovenzaal ven het Calé Vrede beste als spreker op de Beer A H Gerhard van Amiterdem m t bet onderwerp Vrge gedacblea eo Vrgdeokers De Vergadering die flink bezo fct was werd door den Voorzitter den Heer Schilt geopend met d mededeeliog dst oa de gebonden rede volop gelegenhuid zou gegeven worden om met den Spr van gedachten te wïsielen De Heer Gerhard begon zyo keurige rede met een uiteenzetting van de beteekeois der woorden Vryo gedachten ea Vrgdenker DikwgU wordt iemand Vrgdenker genoemd omdat bg verklaart niets te gelooven en dnrit ipottep met deo godsdienst Onvoorwaardelgk ttelt Spr op den voorgrond dat bij znlke spotters la£fo praatjesmakers noemt die den ernil des levens mot kennen met zulke Vrgdenkeri hebben wg afgerekend Ds eenÏKe ware methode ora tot de beteekenis van Vrge gedachten to komen is de historische ontw kbeliog van het menschelgk geslacht nagaan Te beginnen met de Troglodjbeot zeer laag ootwikkide meoichen ditt io bolen woonden schetst 8pr den vooioi aoft van bet meoechelgk i eslacbt Doch wat a de reden de oorzaak geweest van dien voor nitgaog On tevreden beid met bon lot dreei de menecbeo tot bet zoeken van middelen om ban lot te v ibeteren De heilige ontevredenheid heeft bet meoBchelgk geelacbt vooruitgestowdt zg il de moeder gt weeat ven allen vooruitgang Doch naast de ontevredenheid bestond een andere fsctor die di ontwikkeling bevorderde eu die was de twgfel Deze i bet wezen van de Vige gedochte de Vrijdenker ia de waarheidzoeker Ontevredenheid en twgfe zijn de krachtige motoren die het meoscbelgk geftlsobt in zgn ontwikkeling hebben voortgeirokkeo Om aan te toooen dit vrgdenker en ongeloovige folstrakt geen Bjaoniemeo zgo wgat Spr op Columbus die als eloofig zoon der Moederkerk zich toch darfde verzetten tegen de dogmatiek en de beericbende begrippen zgner dagen De verscbillenda vormen van den godadteost in den loop der tydeu werden door Spr buoboowd Het ontstaan ven va Igodeodom en ééogodendom werd verklsard zoo ook dat van modernen en atheïsten Natnarljjk moeten de vrgdenkers van thans profiieerend van de renzenontwikjieling van het mensoheigk geslacht andere begrippen hebben dan J$r van vromere dages Don beginsel moet ebter blgveo zoeken naar de waaibeid eo moed bezitten om de som van ban onderzoekingen de uitkomst van bon overdenkingen te niten dit streven moet iu bun woorden en in bon dsden nitblinkeo Van de gelegeabeid om vraften n oi in debat te treden werd geen gebroik gemaakt Gaarne maakten wg gisteren avond gebruik van de mtnoodiging tot bgwoning van een fe stvergadering van den R K Volksbond in de zaA Kunstmin € der Boeieteït Ona Genoegen alhier lUet een eigenaardige plechtigheid werd ze s fMitTei adering geopend De Hoeren S G Ho en B Boer hadden dezer dagen het gouden faest hunner plicbtiTervulling herdacht Het was een wüiooi e achte van bet bestnnr Tan den B K Volksbond boTengenoemde Boodaleden bg deze gelegenheid een bewgsvan hulde aan te bieden Onder het Taandel gevolgd door bet Bestuur werden de jubilariseen de feestzaal binnengeleid waar de muziek terstond een krachtige huiiare deed hooien terwijl door de aanwezigen een toepiuselgk lied werd gezongen De Geestelgke Adviseur de Weleerw Heer Piohot heette daarop de beeren welkom weoBchte hun geluk met het voorrecht dat hnn W 1 ten deel gevallen en prees fann nauwgezette plichtsbetiachting Hierop sprak de voorzitter de heer J A Donker eeniij waardeereude woorden en bood de Jubilarissen ter herinnering aan deze schoone gebeurtenis eeu keurige peoteekening aan De vergadering waa geopend eu natuurlgk klonk nu krachtig het Boodshedc waarop het Knapenkoor het Meilied c ten brate gai Thans wm aan de benrt Simon Tnchi ot de Italianen in Antwerpen treurspel in zes bed rg ven Kr behoort voor dilettanten moed toe zulk een stuk op het programma te plaatsen zal menigeen gedacht heb n £ n dit ia ook zoo doch terstond laten wg hierop volgen gisteravond hebben wg gehoord en gezien hoe ver dileltauten het met lost en gver kunnen brengen in het tooneelspel Waarlgk de leden van Kunst na Arbeid kunnen met voldoening op hun werk terugzien zij hebben tluik succes gehad en een wel verdieud applaus viel hunten deel Zelden hebben wg een diUettanlenclub gehoord die zoo uitstekend zgn rollen kende zoodat de soutUeur bgna overbodig was Ën de rollen waren lang niet licht Geronimo Simon Turchi en Julio hadden heel wat voor hun rekening dit drietal kweet zich bizouder goed van zgo taak terwgl de andere rollen ook in goede handen waren In één woord hetatuk is flink geslaagd en viel het publiek blgkbaar in de smaak Coatomes eu decoratief zagen er ook keurig uit Na zoo u drama een stnkje dat eens flink den lachlust opwekt kan geen kwaad en hiervoor had de Heer A Willers directeur der afd tZangrereeniging St Gregoriusc gezorgd door met zgn gemengd koor ten geboore te brengen een lied getiteld Japik lacht dit laehlied werkte zoo aanstekelgk dat weldra de zaal er van daverde Hierop volgde het iJagersIied Ten slotte een Blgapel in één bedrgf getiteld I Groote Lui Aardige typen van boeren zagen wg hierio optreden bet doel da levers der aanwezigen eens flink te doen schudden is zeker met dit stukje wel bereikt Het strgkorkest onder leiding van den heer Woerlee alhier zorgde ter afwisseling voor eenige mooie nummertjea De voorzitter was zeker de tolk der vergaderden toen hg bg de sloittng een woord van dank bracht aan de afdeelin n Kunst na Arbeid en St Gregoriust die zeker veel hebbeu bggedr en tot bet welsli en van deze feest vergadering Ongetwgfeld ging iedereen hoogst voldaan te middernacht huiswaarts Heden morgen werd in bet geboow van bet ProTiDciaal bestour te a Hage aanbesteed bet maken van een KO c te kanaal tot vettificatie van de Kromme Gouwe logeachreveo verd door L Bronwer te Gouda f 36632 C BoelhoQwer te Giesendam i H3100 H de Jong te AmmtTJitol H2890 C Boer Ar te SÜedrecbt 31640 C BoB te Haarlem 31350 C T d Piai Jr te Hsrdiorreld 31200 G V Dorst te HaringfUet 29974 P Ktt gn PO L au Houweoingen ie Dordrecht 29650 J C Volkert te Maatsen 29600 G Vot Gz te Hardinxveld 29500 W A Verbrgggeo te Waddinxv s 29400 A ZsoeTi C te Ammerstol 28880 A Korevaar t Hardinxreld 28770 P Sterk te Henkelom 28540 P J Diibbelman te Dordrecht 28480 C de Roiter te Leiden 27960 A Zanen Hz te Ammerstol 27900 J G Sweti te Hardinxretd 2676I Wooiofiftoeatsndeo in Goodat Io de Kees Faassens Roiwagen en in de Kruidenierssteeg bevindt zich in elk een wooing eigendommen van een raadslid voor korten tgd oog bewoond maar welke nn blijkeo even Toldo nde te zgo voor varkenshokicen Daar echter bet honden fac varkens in de kom der t emeeote verboden is weet de eigenaar niet beter t doen dao alles maar toe te spgkeren Wie weet of het aomi later nojf niet voor een goede som wordt onteigend R N De afdeeliog Gouda van de Sociaal De raocr Arbeiderspartg verkeert wegens hel vertrek van den leider den heer Carrière naar SobeveoiDgen in een netelige positie Een 30 tal leden beeft zich nog uaar aangestoten en bet ittat te bezien dat onderlinge oneeüigbeid hst aantal leden esr zal doen aldan toenemen van propaganda verwachten ïrfip t bet oog vooral op de InholdigÏQgsfeeateflft er voorj het ooKsnblik maken weioigineil te verwacb Bg de te Botterdai gebonden K elwedstrgd io d Poort van Kleef werden op da Pano eelt baan prgzeo behaald door de hb J Schinkel eo H Berlgo iede met 42 ponten Do hoer J Schinkel verwierf bovendien nogde eerste prgs op de ezrra baan US p met 18 ballen D eNodarl UiUtairen Boad c haaft te Utrecht sgn 27ite jaarvet aderiag gehoaden Het aanUl ledau bfnlraagt 1466 het aanUl bégnottigerB 1165 Tot l leo vao het boofdbeatnor werden bar kosen teneraal U W Van Marie eo kolonel J G U Schocfa terwgl in de vacatar Sil lem gekozen werd de heer J baron van Bardenbroek Sen voorstel van Doeaborg tot peoiioonaering vao ds huistaders der Militaire Tehoiseo vood zoowel bg bet Hootdbeetoor en bg de tot onderzoek benoemde oommisi e ala bj de vergadering iosteramiog Hoe die veraorging van oode huisvaders echter aal getchiedon werd niet i emaakt Voorstel eo rapport lal li r io de afduetiogen n worden overwogen Ben voorstel vao Gooda om ia dit jaar eeo bjjeeokomst van hoisvaders ie betegKan benevens eeo voorstel om meer contract te brengen toascben dt kerkeradeo en de Tehoiieo vond algemeene instemming 25 April 1614 Ueronienos Vaa Beverntnk geboren Vao Bererniuk geboortig vao Gouda behoorde tot Neerlandscb grootste slia shedeo dit de I7e eeuw In 16t4atgetaardigde ter Staten Heworden werd ben 11 jaar later opgedragen bet iloiten van de Vrede te Westminster met Croi well Uerbaaldflgk werd bg ala gatant getonden nasr vreemde landen Hg bracht OA hit vredesverdrag van 1678 te Ngmageo met Frsokrgtr tot htand en was oorator vao de Leidsche boogescbool De Fraoscha gezant d Ëitrades zelde Elr sgo maar 4 ooomkoop bare staatslieden ia Holland dat ago de gebroeders De Witt Vao Beooiageo en Vao Üeveroiokc OimiWATBR Vao de acheepilinimerwerf der Wed Stofberg albittr is te water gelateo aen gzerap aak obouwd voor rebaning van den beer C De Uree te Sobalkwgk waarna ds kiet is gelegd vao een 80ort ljjk vaartuig voor rekeeiog vao den beer J Verweij te Houten Stolwijk Nadat reeds in eeoe v jjgp ver gadering der kiesveroeiiigiog Vooru eg de fooraitter rgn ootsU genomen had ook ala lid hebben Zaterdag ook de vier overige be ttngffleden baone betrekking neeritelegd De aanleiding daartoe moet voor een groot deel gezocht worden io de weinige belangstelling der liMJen Meo vreest dat dit besluit de voorbode is van de ontbioding der vereeniginK WIKLüniVIEUWS Te Pargs zal ter met de Pioksterdsgen paonen 1 Op de baan vao Pdfk dea Prmces zollen a a oitkomen Protin da Uua Waakewitch de Zwitser Tbéo Dhampion ec llennsberg de Italianen Momo Pasini 8ingroa i eo Tbomasnlh de Ëagelxchmao Parlby de Doitsoher Willy Arend 6o dan al de beste Fnnache renner Bouhouri die 8 Mei a i te Antwerpenoitkomt zal 15 en 18 Mei te Amatfrilaai rg dso tegen Vroawea en LoyteOf rgdt 22 d a v te Berlijn io don wsditrgd om bet gouden wielover 100 kil dao 29 Mei io eo match over 50 kil tegen een Doitech rgder en rgdt daarnate Loik eo te Brosael Hetprofframraa üer opvRei op de Amsterdamiobe Wielerbaan te bonden aredMrgdeolOidt ala volgt Natiooale weditrgd van meet Afataod 2000 M 6 rondpo Internationale wpdstrgd te rjjdeo tn afdeelioRen van 3 rgders Afstand lOOO M y onrie de Primes Afstand 10 K M Wedttrgd met angmakiog Afstand 50 K M Prgzen f300 f200 en f 100 De Frists verneemt dat aan deze wadstrgdeo sat worlen deelgeoomeo door Oliveira den Braziliaan die in Pargs algemeen de coming loao wordt geacht Digeon die op de baan an Pare des Princes niemand minder dan Taylor verslagen beeft komt ook Te Coblenz ii een verordeniog Tastgesteldvolgens wdlke rgwielen in het verkeer over de Bgübriiggen wo den gelijk gesteld met kinderMP wagens VÉRSCHEIDENBEID Francisqoe Sarcey de bekende tbeater critna fsrhaalt in de Temps een wederwaardigheid die hem te Marseille is overkomen Hij bsd op zioh genomen daar io dea schouwborg een voordracht te boodeu bg de opvoering van Cyrano de Bergerac Naowelgka waa bg na gt tweedebedrgf begonnen of van de bovenste lerg w erd bij in de rede gevallen iiet dan Qj rO En I b Cag Bedoeld werd daar gde een stak welks openbare opvoering te Pnigs was verboden om redenen van zedelgk beid wit Sareay Tentandig bad gavondan Uy riep dea rnitventoorder toe dat oo Cyrano aao da ordt waa maar bet romoer nam toe de overige raogan werden gedotdig waarop Sarcey laohaod uitriep sOcb wg ign in Harseilla Dit verwekt algemeene vroolgkheid maar on kwam van boven bet geroep sH j belaadigt MarsaiUe eo het leven werd tóó berig dat Saroey gevolg gal aan den raad Öo roordraehi te stakao tot h k itnk wa afgespeeld De commissaris vao politie acbUa het geradeo baar geheel achterwege te laten maar de diractaur wilde niet ttch door enige leveomaken lateo dwiogeo en tiooda ago pobliek te kaooao Na bet laauta bedrgf verscheen Saroey weder op bet toooeel eo kon zgo voordracht aooder Btooreia ten eioda brengen alk waa nooit tóó op dreef acbrgft bg swaat ik bon seU heel itrydluttig van aard De opzienbarende vrgapraak van da corroctiooeela rechtbank vaa Cfaüteao Thiorry in da aaak van vroow H oard die door honger gedreveo een brood had geatolen ia gisteren voor het Hof van App l te Amiena bevestigd De advocaatgeneraal eiichte vernietiging van bet vonnis maar vroeg voor de achotdi totpasaiog van do wet B reoger Hjj weel erin zgo requisitoir op dat tekare overwegiogan in den mood voo een magistraat miaplaatat ago Suk i van oordeel dat men eeb persoon die k t eigeodoffl vaa eeo aoder geheel ol ga deelbf k toeeigeod oiet ksn Trgaprekeo aatfi al werd tg door honger gedreven Het Hof beraadalsagde slechts kort Het handhaafde de vrgapraak overwegende dat da itnfbare bedoeling mat bewezen wa maar verwierp de overweging vao deo rechter io eerste ioatantie Resultaat van een weddiiigpi hap twee winners Van een ooiar eorrespondenton t De onbesobeideofaeid een gebrek in t gameen laakbaar bg de eenvoudigste der aterveliogan wordt een grondbeginsel bgna oen plicht voor een nauwgezet reporter vooral wanneer het zich handelt om eeu belangwokkend feit eu dat nuttig voor h et pobliek ii Het is daarom dal ik zonder angstvalligheid het belangwekkend gesprek tal weergeven dat ik voor eenige dagen afgeloliterd heb tnsichen de Heer Ëtienue Mirnac vau Lapause gemeente van SaitttSardos Lot et Garonne Fraokrgk en eeu zgner vrienden Ik hoop dat beiden mg ten gunite van het menschlievend doel mgne onbescheideoe aandacht zullen vergeren Welnu 1 Keide de Heer Maruab een krachtig man en met goed uiterljjk ik geloof ragn vriend dat jf goed en wel je weddingschap verloren hebt AIi je je nog herinnert deTaaltte keer dat je mg een besoek gebracht hebt vondt ge mji door een vreesetgke jicht op t bed genageld Ik had de gewrichten ojwe zwollen en deze waren zoo pgnigk dat ik met een beweging kon doen zondor het uü te schreeuwen met groote moeite kon men mg verbedden too pgnigk waa ihg de geringito beweging Ik kon noch dea nachU noch dei daags slapen daar mgne pgnen mg niet een oogenbltk met rust lieten Ën deze aanvallen kwamen sedert drie jaren met korte tunobenpoozen terug Inderdaad antwoordde zijn vriend ge hebt een menigte geneesAiiddelen en behaudelmgen beproefd die je met hebljen kunnen geoezon poch verlichten ik had er de ondervinding van oi redaan en mgne eigene hartziekte zonder gelukkiger te zgo Het ia toen geh et en al hopeloos zgnde dat ge me gesproken hebt over je plan om Pink Pitlen Toor bleeke personen van Dr Williams te probeeren waarover je met zooveel lof door een van je vrienden hadt booren spreken TwgfeUchtig geworden zgnde door de nutleloosheid mgoer pogingen wedde ik met je dat evenmin als de andere geneesmiddelen zou dit geneesmiddel je jicht genezen Evenwel cie ja me te 6eeo ik kan alleen loopen en wandelen Bc ben wel gedwongen mg door de waarheid te laten overtuigen en ik beken dat ik mg gelukkig gevoel mi oe weddingschap te verlieten want ge hebt de gezondheid terug gekregen Indien ik zulks ook maar kon zeggen I Maar zeide de Heer Marnac mgn voorbeeld bewast je geno dat je slechte een middel hebt en d t is deze Pink Pillen te nemen die mg genezen hebben De weddingschap is alidan door twee personen gewonnen Je hebt gelgk en ik ga er zonder nititel koopen On deze woorden nam het gesprek een einde en ik ging heen rerhengd over bet toeval dat mg het had 4pau afluisteren hetgeen bewgst dat de onbescheidenheid somtgds goed ia Diegenen die gobruik maken van de PinkPillen zullen er de bekte resultaten Tan bekomen Zg zgn krachtdadig voor bloedarmoede verlamming ruggemergstering rhumatiek l pjicht zennwpgn 8t Veits dans hoofdpgo zennwziekte kliergezwellen enz Z zgn een hernienwer van bet bloed en een ipiferversterl nd middel Zg even schoone kleoren aan de bleeke gelaatsïleureo handelen io al do tgdperken r verzwakking bjj de vrouw en yerooïzaken bg den mao eenè werkdadige warkiiig tegan al da aiakten TerooiMwkt door