Goudsche Courant, dinsdag 26 april 1898

Woensdag 27 April J898 No 7565 37ste Jaargang mimm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeltfMi Ne M ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels a 50 Centen iedere reg J meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte ï Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 3 iranco per post 1 70 Alwnderlyke Nommers V UF CENTEN mJmm lichUMiyia en EMitelgke OTenpuuüag door baitensportghedea Prgs f 1 75 de dooe i 9 per H doozen Terkrijgbur bg BvABiLii Steiger 27 ilotterdsm eenig depAthoiidn Toor Nederluid en Apotheken 357 Staats loterij 4e lüiiH Trakkiiig tiu Umud g 86 April Ko 4796 en 1 998 ieder 400 No 8878 JOO No 9979 4348 9698 n 11191 ieder 100 80 SIM 8 7 96 S16 tm 141 SSK Hii t07 8si eooo t 4 assii eoo4 98 9411 I0 418 S41S e08 Prüzen van 08 87 8108 6886 8907 10771 18664 16184 18814 8918 10798 18999 10169 18879 8988 10811 187 0 16180 18716 8941 10874 18793 16190 18766 8810 10188 18864 16919 18764 8890 11083 13889 16306 18897 8401 llOiS 13968 10838 18860 8430 11101 14094 16366 18868 447 3118 6106 8440 11197 14079 16886 18968 68 8489 0900 8441 11910 14161 10899 19081 680 3688 0973 8446 11998 14188 16490 19096 008 8698 0894 8404 113 6 14198 16497 19098 084 8008 0834 8469 11493 14937 16661 19 80 781 87 414 819 S77S 8489 894 8888 8641 819 8000 6678 114 8940 6848 80 0 0869 8487 11613 14960 10067 19188 303 0391 86 4 11098 14876 le 8 18839 8718 11740 14399 16695 19846 8869 11890 14393 16840 109478904 11894 14897 16 94 1 9868969 11 47 14419 16033 1988 8901 11960 14434 17010 19808 941 4010 0710 90 4 19011 14440 17019 19883 1087 4064 0780 019 1 067 14441 17060 19388 1049 4077 6900 9108 I9i76 14611 17143 19690 1066 419 919 9134 19 40 14690 17968 10 69 1107 4168 7017 9108 18967 14633 17904 1074O 1188 4107 7061 9897 1 963 14663 17848 19767 1114 4199 7107 0968 19 79 14633 l 414 19700 1174 4900 7111 08 0 19876 14868 17497 10780 1187 4906 7169 0877 19881 14604 17618 19884 1199 4997 71u4 9471 19440 14810 17 49 19806 1674 4864 7 39 9696 19460 14994 17671 19877 1087 48S1 7 70 90 9 19406 16003 17694 19901 1747 4469 7977 9078 19491 16000 17010 1Ï949 1866 4606 7981 9089 11696 16016 17611 19993 1900 4028 7319 9780 19 4 16068 17081 900iO 9090 4076 7869 9746 19691 16186 17644 80089 034 4093 7391 9760 12761 16811 11 97 90068 9198 4719 7660 810 12708 1 988 17796 10070 9189 47t3 7610 9847 1 899 16818 17730 90100 180 4786 7098 0864 18887 168 4 17737 20124 180 4701 7681 0866 12807 16430 17701 80190 8910 4818 7044 9881 18808 11468 17801 80216 9868 4839 7089 9900 12914 16481 17807 80244 2296 4866 7790 0017 19917 16486 17808 90207 9808 4870 77 0 0060 19960 16609 179 8 80874 9861 4891 7789 10004 KOOI 16 18 17970 90801 9384 4906 7780 10068 18110 t6 61 18006 10888 9416 6081 7818 10199 18168 16679 18007 90348 9478 6098 788110176 18104 1 600 18089 2036 8684 6171 7880 10180 18987 16097 18186 80380 96 t 1 6 7840 10939 18239 16786 11161 20447 96 O 6969 786010371 18314 16747 18 91 90686 696 6991 7869 10376 13884 16810 18333 0 90 26 7 S868 7879 10401 1389 16848 18318 0607 2789 6444 7000 10461 U407 16904 18960 90011 2701 6 60 7909 10610 18496 16060 19808 80090 2797 66 2 70 9 105X8 18487 16979 18409 20716 9867 6663 8049 10 91 18464 16980 18496 207 7 5S7S 800110610 13402 16992 18644 20826 6766 807010700 18609 16 172 18673 20863 9187 6776 8114 10707 18698 10182 48683 20928 3081 t H 8146 10740 13688 MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen BOTTKBU M 18 4pril 1808 TARWK per H L 7 36 k 9 20 pet 100 K G ƒ 10 60 kf 11 60 C B d per H L i R090K per H L 4 00 i 6 0 WINTKKUEBST per H L ƒ i par 100 K G 0 i 0 niedere loorteD i betere toorten i ZOMEEOEBST per H L 7110 i ƒ 8t per 100 o CHCTALIEEOBEST par H L 0 4 0 per 100 K O f 7 60 ii 8 HA VEE por H L ƒ 9 96 ii 4 0B per 100 K O 7 16 7 76 PAAttUEBOONBN per H L 6 46 k ƒ 6 90 WITTR BOONKN per H L 8 76 i f 8 7 S BKBINK BOONEN per H L ƒ 7 60 1 8 60 BLAU WE ÈKWTEN Kookaoorten par H L ƒ 8 25 a 0 86 Niot kookaoorton ƒ 0 a ƒ 0 96 tANAElEZAAD per H L ƒ 6 k ƒ 0 60 Fer Telegraaf BoTTitanm 96 prU 1898 Tarwe 180 Eogge 60 Harer 90 Paardeabooneii 96 Kookerwlan 16 oent liooier uitte boonen 10 eent lager door geoomtiineerae ssiiradoiirea aaemakelaar TorwiUi dal molest tiiioo roor lehepenonder Spaaoioke of Amorikaaoacbe rlag heden opB d ADVBRTENTIEW Ondergeteekendon betnièen hierbj hunharteiykan dank voor da tslrgke bewüzen ran beUngetelling die ö deier dagen ondervonden B P T4S CITTEET A P TA CITTKBTt Unait OljrZICHTBABE 11 HEHIBEN en DAMB8 PROKBN TODPfiTS SCHEIDINGEN en TOrdere HAARWEKKKN munten uit door 80UEDE AFWBKKINö bg H P m WIJNGAARDEN KMifMr KMtveg Oouda SOGIETKIT ONS GENOEGEIT Zaterdag 30 April 98 UITVOERI G door de DILETTANTEN CLCB Door Oefening Kunst Opgericht J Febr 1892 HET TESTAMENT TAN OOM JAN Blgipel in 4 Bedrgven door J HÜP VAN BUBBN Voorafgegaan door GOEDE HAKTEN Tooneelipel in één Bedrgf AlllVlIllV 8 i l I B cTTa afloop éiat Bb Introdnctiekaarten tot een beperkt l V aantal Tan beden af tot Trgdag 29 April dei middaga 12 nor Terkrggbaar bg J T n BOEVEN Korte Akkeren S VAN WUNQAABDEN Zengeetraat 92 P A KLAVEEVELD Turfaingel P 96 LINTH0B8T OoatbaT B 77 en VAN DER KBAATS Zeugeitraat ll B Programma b 30 e m ia Terplichtend geateld y Nog een leer klein aantal Terkrggbaar Een flinJi Persoon goed Tan gedrag oud 36 jaar wenaoht in kennii te komen met een MEISJE Tan geIgken leeflgd om na wedengdeeh goedTinden een Huwelgk aan te gaan P God dw t Franco brieTon onder No 2450 aan het Bureau dezer Courant 07EM5E MEOOFfflS op Woentdag 7 April 1808 dea Toormiddaga ten 10 ure aan den Veeratal t Otu fa ten OTorataan Tan den te Rottmimn geTeatigden Deurwaarder F H 8WAM t b e 9 gr 0te party HOUTWAREN afkomatig Tan den Toor weinig tgd nieuwgebouwde Villa iWelteTreden beataande iq PLANKEN PLATEN BADDING SCHÖIF DEURen BAAMKOZUNEN DAK ZOLDER en 8LUPDELEN K0 lDEBS BEANDflüOT DEUREN RAMEN etc etc f Daaga te Toren te sieb are Schat de onpi I TOor de ongnfi be alaohtoffera der Zelfberlekking Onanie en gehejne uitapatttngen ia net beroemde wetk Z Dr Retau s ËLFBE WARING Bollaudache uitgaTO met 27 afb Prba 2 Kulden Ieder die aan da Teracbrikkelgke gerolgen Tan deie ondeugd Ifldt moet het leten de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duiiend Tan een iekei n dood Te Terkrggen bg hetVer lagaMagaiin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in poattegels en in eiken boekhandel in Holland sii MiiJimiiJ i ro R6EEK M ÜBA UTert KOPLATTBN ABCHITBAVBN LIJSTEN Tolgene op te gBTen profiel Het zagen Ta i TOÜGSTUKKEN en ijjrder alle zaagwerji wat tot het Tak beboori Met en sonder leTering Tan bont VAN BLOM flESTEm s Inkt is pnvfondeA mdelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK AILlDOORM HOLLAMD OMNIBUSDIENST Gouda Haastrecht SchooiihoveD Ondernemer C A J de GOEIJ firma Gebrs BLOil Stalhouder Gouda DIENSTREGELING aanvangende 1 MEI 18Ö8 met Omnibussen voor minstens zes plaatsen De uren n acmgenomen naar GreenwiehUfd WERKDAOEN Vertrek raa SekoonkoTea Atokonat Haaatrecbt Vertrek Uaaatieekt Aaekomit Goada Vertrek Oonda AankoBut Haaatraobt Vertrek Haaalracht Aaakonat SchoonboTen Vertrek SokooahoraD AaokoDut Gouda Vertrek Gouda Aankomat SchoonhoTeD 10 40 T m 11 40 T a 1 41 n m 7 40 11 96 19 60 3 1 60 11 40 19 66 4 00 8 65 19 10 n m 1 96 D m 4 30 1 10 1 40 n m 4 10 a m 10 U M 9 10 4 40 40 9 16 4 46 6 l 6 6 41 7 66 1 11 t lk T m 0 10 T m 10 40 r m 4 91 7 01 4 90 7 10 t 00 7 40 1C t m 9 9t T m 1 40 S iS 9 49 9 00 ti 10 00 ZONBH PEESTDAOEN S IS T m e 10 T m 11 40 r a 10 n m 7 40 1 9S D m 7 40 8 10 8 9 S lt 1 15 9 St 10 00 1 00 10 95 Vrachtprgzen ran BcboonhoTen Oonda O 00 retour f Tan Qonda Haaatracht 0 90 Tan Haaatrecht SchoonhoTen 0 40 Afrit te Qouda bg het Station Wed KAHLB C A J de OOEU en Poatkantoor Haaatrecbt bij Café Wed BLANKEN SchoonhoTen bg bet Heerenlogement en Poatkantoor Van af 1 MEI a a zgn alieea die retoura geldig welke door mg worden uitgegeTen Koloniale Waren en 1 Verduurzaamde Levefnsmiddelen VAN MIJN WINKEL HOOGSTRAAT A 122 Door prompte en nette bediening en het leveren van prima aualiteiC te en ongekend lagen prijs hoop ik te winnen het vertrouwen mijner stadgenooten Aanbevelend L BOER Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden HËËRENHIJIS met TUIN staande aan de KATT INSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Reuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een grroot Balcon Zolder MeidenkamOTS boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiiagr een prachtige Gang mef Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 tGoedkoopste en solledgt adres toot Vervoer van Inboedel loowel biljoen ala buiten de atad met gealoten wageta i bÖ A GRAVESTEIJN Oude Gouwe MlM toord U mt Iramêport chad vtrtektrd Klelniiandel Id Sterken Uraok BUEUEMEESTEB ea WETHOUDEBS Taij Goada brengea iDgarolga art der Wet vao 38 Aagostiu 1661 Staatsblad do U7 ter openbare kenaii dat bij ban ia lagekomeD eea ferzoekiohnft van daa MTolgea aa persooa waarbij Vorgunnioi wordt gevraagd om in de bg haar naam vermelde looalitoit tartan drank io het klein te mogen vorkuopeu alsNaam van den verzoekster Aaoduidmg der locahteit 8 lan den Heuvel wed Vsantal B 1S4 C Rietveld eoida den i April 1891 Bargemeester en Wethouders voornoemd E 1 MARTENS De Secrataris BBüUWBB Buiteolandsch Overzicht De blokkade tab Havana U begonnea De pretideDt iler V S be lt een proclamatie sitgeraardigd waafio h da blokkade afkoadigt Tao de gebeele Noordkast vad Coba toascbeo Cardeoaa eo Babia Hooda en Taode baveD Cienfaegos aao de ZoidweEt Deze blokkade otnvat de koqtstreeb tuaicheo 81 en 83 W L dus de ku i der proviociëo Matanzas ea Havaaa CieDfoe os is de sleaUl der proviocie Santa Clara do plaati waar verBioedelgk bet boofdkwaitiar Tao Miximo üomes gaventïgd ii D snelheïd ffftarmade de ichepea vao bet AtlaotiBcbe eskader dezo blokkade bebben bewerkitetligd kan DiemaDd verwooi reo daar de afstaud ran Kej Weatoaar HavftDa 170 nglea io eea uur ka wordeo afgelegd Het is Diet te Terwacbteo dat er spoedig eea groote zeeslag zal wordeo geleTerd De Spaanscbe flotille die te Hafaoa ligt zal bet niet w sD zicb op de opeo zee met de AmerikacDiCbe vloot te me eD Maar wel ZQlteti da SpftBDHcbe zeeofficiereo di b t bevei roerea over to CpedobootcQ al bao beit doeo de reaaacbtige AmerikaaoBcba oorlogabodemtv te TaroDtraeteo Het Bcbgot nog niet bealoten ol eo waaneer tot de bescbietiag vaa Havana door de AmerikaDen zal wordeo overgegaan De oorlogararMariag ia door bet Amerikaanacbe Coogrea zpader debat eo zoader itemmiog aaageuomeij Sherman heeft syii oatslag iogedieod alamioister van bnit lakeo ea zal door Day ver Tangen wor ao Bbermao zeide giatereo voor bei oogenblik ea voor d naa te toekom t Ie vorwacljten taViLLETOll HARRY SHARPE A de agent der geheime politie Roman naar iel EngeUck Ja die staaa goed en wel bq mfjMa de sehaur en worden best verzorgd Maar de Trouwen dt zooils de boodschap van dien ündsrwood luidde 4 zioh in bet rytuig moeaten bevindeo achgnen verdwenen te zyn Ik beb een sterk vermoeden dat dia jonge schurk baar erglk onderweg afgezet on aaa baar lot 0Terge at a heeff O de damaa bevinden zïeb hael wel bij beeft q speciaal opgedragen u dit te doen weten Wet wat zeg je I Nu ik ben big dat bet met die dames ten minste goed ia afgeloopen Das heeift Underwood je hierheen gestuurd om het rgtuig ea de paardea terug te halen P f Jniat maar tassohsn tweerkaalcjes ik ken dien jongen sohafuit zalf ook wel een beetje Kan je jiem U tH ik heb ben vroeger bgoa dagelijks gezien heb zelfs aan dezelfde tafel met bem gezeten hij waa nog zoo n soort kameraad van me eer bij aan tager Tsl geraakte Ik heb hem echter links laten liggen toen hq zich tn slecht gezelschap begaf ea alles ar doordraaide Ik heb hem nog een heelan tijd gel delijk geholpen Xk betaalde 2gn eten baut even gatsgeld als ik het voor m leU daed AU je hatt dat de ioaargenten wel het meest zoad u moeten vecbteu op Cuba De regeHfiug beelt geeo plao de tnilitia eo de nieawa recralea naar Cobi te zeodea voordat ig rolkomen bfitand zgn tegiu de vermoeieaiiaeo vaa het militaire leven rïhermao gelooft v rJer dat de vloot van cootr e admiraal amp oo zou trachten zich te vereeoigeo met de macht van Maximo Uomiz en dat er eea volmaakte lameiiwerking zal ootfitaan tosachen ben tegen dbo geme nscbap peiykea vyaad Hy meent dat de tegeering voornemeoa ia wapens en unmanitie te levereo TOQr het nitrailea van verscbilleode refjimenteo opstaodeltngen eu om het gebe Ie Cubaansche leger Sn goeden oorloga toeetaod te breogen Lloyd a Office heeft een telegram uit Was hiogton aangeplakt volgens hetwelk de zes Spaanacbe koDpvsardyachepan door de Amerikanen genomen o a weer de vrybeid znlteoberkrygeo V ü Keizer Wilhelm keiieir Franz Joseph depri aregeot Luitpold van Beieren eu aqdere vorateiyke persooea faebbeo Zaterdag de parade bygewoond die baiteo Dresden geboadan w rdter gelegeabeid van deo 70a jaardag vaokoning Albert an Sakaeo Da Koning ontriDg m den loop van den middag deputaliëiivan deo Boodarand met prins Uobenloha aanhaL faoold TOft d Oaiiwbe KobniaU Veras0 gi g Verspreide berichten Spaiye en de Vereenigde StfttCD Men seint nit Biloxi by d Misiissippimonding lid 25 April Da kotter aWiononac he ft het Spaan cbe ttoomscbip Satoroinai opgebracht Uit Key West seint moo Het Spaanacbestuomschip CatHlinac is op twaalf mgten vanBavana door de Datroit prgsgemo kt eaoaar bier Kehrocht Men seint oit Havana dd 24 April Hedenochtend vroei vaarden de batteryen van fort Morro opnieuw op de Amenkaanüche vloni maar zooder uitwerking Óe merikaansche oorlogsBcbepen Wilmiogtoac en a Porter maakten ieder eea kleinaa schoeoer itryii de eeaa geladen met koleo eo boot de andere met ram eo suiker beide werdeo aaar Key WaBt gebracht Men seint raa boord van bet admiroa echip NewYorfcf voor Havana dd 23 April De moQitor Puritaj € de kruiser CiaciaoatK d kauouoenrbooten Machianc Nash te pakken krijgt houdt bem stevig vast dat raad ik je Haar bij is zoo glad ata een aal Hg zou vlak onder je Aaus düor wegloopen al kon je even gemakkelgk da hand op hem leggen ala nu op mg Hg ia verduiveld gealepeo en alim Maar u zult stellig op alle mogelgke streken wel voorbereid zgu U zegt dat u hem ieder oogenblik anappen kunt Die ouwe sul loapt er nieti vbd daobt Boa bij 7icb wlvsn inweodi stikkend van het laoheu Hg zou bet nog niet snappan al sprak ik nog veel duidelijker en al ratelde ik ook eenweek lang En hij had gelijk De maa was zoo verdiept in bespiegelingen omtrent eigen schranderheid dat bij z n geslachten oamogelgk bg andere dingen kou bepalen Wou je de paarden van avond nog meenemen vroeg hg Zoo luidt bet bevet ton minste zei Beo De paarden zijn elders gehuurd en boe langer ze na bier blgren staan des te meer moet er voor betaald worden dat begrijpt u i Qest ik zal met je meegaan eu ze helpen iospanb en Vt zal je niet meer dan eec dollar in rekening brengen ooidat ze bg mg gestald werden tTaderwood zal er toch zeker wel op gerekend hsbbeo dat je er iets oor zondt betalen f Katnurlgk deedt hg t Hier ia bet geld en als hier de zaken soms slap gaan 2óa ik u aanraden om naar Kew ïork te komen Ze sullen u daar atelljg een eerste klasse aanstelling geven tos zeker als twee maal twee vier js 1 Ja daat hab ik zelrook al eens over gedaoht ik heb grooten luat om daartoe over te gaan zei Johnson tik boud er vau om ing Wikkd da politie vills aCa tine ea NBwpört aa da torpodobooten Foot9 eu aWmnlowt tyn hadan norgM te tien aar vertrokkeo om Mataotas Marial a Cardeaos ta blokkeeren De overig oorlqgiMihepea zgo met halve kracht weggeitoom4 zy bespeardeo weldra een oorlogsschip en vawolgden hot Volgqoa de meening vao Amarikaatiicbe officieren was het daiVizoaTa of da aOquendoi Qroote opgewondeohaid beerackta ouder de bemanniag der Ameri kaan cbe tchepas De kauonncn van de New Yorks wtrdea op het schip gericht Man bemerkte toen dat het vervolgde schip de UiliaanHha vlag voerde en tan laatste beesoh het da Amerikaaasche vlag ea salueerde bê eskadsr Het was de Italiaaoiohe kroiaer aGiorattni Bati die zyo weg vervolgde en da bavan van Havana bin non toomde Uit Madrid seint men dJ 24 April Te aoht aar kedenavoad kraiite bet Aaterikaanache 8 Bld el oog toor Havana ilet Italiaauacbe oorlogsschip vBalsaac ii daar btnaengekomen en met loejaichiageo ontvaogan De Tim sc rerueemt ti Toronto dat da Caboansche kabel van HavWa naar Florida afgaan su U en West Iadiii tbaua eokel tetagrtfiich met Ëaropa verboudao ia door dea kabat over de B muda i naar Halifax Da Anutrikaaascba perncor responden ten op de Aovirikaaai e blok kade vloot alsook hun cotlfga a eu andere persmao nen te Havana aej B ook via Key Wet Aldus maldt de e fi poDd ot ao da a Daily MaiU u Havana en hy voogt erby dat ia die st l eo kraühtigo an krygahaftigB volktgeeikrifl blyft heerscbeot zelfs onder da oproerig geziaden Maarschalk Blanco ontraogt voortdurend ovaties Markies AlguelhAi fitelda twee millioeu dollars ter bascbikkiag vaa df regoeriug dames overhandigden daartoe jaweelea eu i lrorwerk anderen bieden zich aao voor deo ambulance dienst OiA de Spaanacbe iogezetSaea van Mexico zeaden bydragiin De opstandelingen beettn in Motal venterkt ti zyo maar lydead ouder gebrek aan voedsel en aan wapena Naar de Daily Chronicle c ait Washington verneemt nemen de Oorto sge sitdrift en de opviading overat toe Mannen eo vroawnn dragf n U o ie vlaggetjes ia het kooopsgat Marioe deskondiKea zyo vaa oordeel dut het venlaao vao de Spaansobe vloot Amerika s hoofdzaak is eo dat da eerste groote seei k vermoedeiyk zal plaats hebben by da Filippyoeo a een particulier telegrao oit New York aafl da Frf Ztg c wordt gezegd dak da ragesring der Ver Statvn heeft bsaloten tot hek aaegaan van cfene 3 pCia leaning voot 10 k 20 jaren tot een bedrag taa 500 nillioen dollars raor de oorloifsaitgaven zaken te bobaudolfin en in Orde te breogtn 200 isBBand hebben we noodig in de atad zei Bea cZoo sprekende waren z de schuur genaderd en bronnen zg de paarden vüor te spannen Ben hautte zich zoo veel bg kon voortdurend in angst verteerend dat Underwood zelf bier aan zon komen Htt varwoadordo hem zelfs dal dit nog niet gebaard was Haastig besteeg hg dea bok en greep ds tengels Ku gooden dog zei hg terwgl bij den agent ksrtelgk de hand sehuilde Ge zult dien jongen kavuit niet laten ontsnappeo hoop ik Hg is slim maar iemand als gij moet hojn toch te slim af zgn mu ik denlfen Ën voDTwaarts ging hef de stille atraal door en den landweg ferder op Hg had echter nauwelijks een mijl afgelegd torn hij de paarden tot staan bracht De nacht waa g luÜig lang zoo koud niet als de vorige ToFergeofs nad h j uitgezien naar eenigc tijding van Sharpa zoodat bg veronderatflde dat deze afwezig was en daardoor zijn telefonisch bSrtcht niét had ontvangen De weg werd aan beide zgden begrensd door met struiken begroeide heuveltjes Tuaachen twee daarvan reed hg door hield achter het eene stil klom van den bok bond de paarden stevig aan een boomstam vast dekte ze warm toe met paardadekeos keek bet tuig na en begaf zich toen te voet naar het dorp terug Het huisje waar mevrouw Barker en Dolly Underwood de rol van liefdezuster vervulden lag gebeel aaU het einde der stille dorpsstraat Spoedig had hg dit hui e bereikt ea glaiitda door de nog DM kan Sp nja niet nadoen D w i hek kan wl t trachten U leoaeo maar niet oeotle de V S geloot vmdan foor da belofte fan reutebataliog eo aflouiog De voorbereiding v r het tweede proeia tegen Zole en Perreuz den gémi vac d Aurore wordt ijrerig ter hand gsaonen De voorzitter v n het Hof van appót t Pargs die lf bet debat sal leiden ia giakerai na r Versailles gegaan om te ziaa of de tooi van bet Rot vaa Assises aldaar groot en stevig itenoeg is Men sal beproeveo het er mede te st tjea ofschoon daardoor het aaiftal aitvarkoifanen ea persueeachea dis tot het prooa toegang sultea hebben nog meer beperkt moek worden dan hg de eerste behandeling het ge val was De tribaoe voor batiiabltek zal voor alle zekerheid met stulbalkeu wordeo geschraagd en ook over de veilig leid op straat wordt reeds dotor de betrokken aa tori teitea o ver leg gepleegd Algemeen vreest men dat de behaodeliag van het preces eeoe oog grookar agitatie z l ver wekkeo daa de eerste maal eo om bat Fergsoba publiek een weinig af te leiden heeft mea de behandeling dar taak Carrara voor bet Hof alhier vaitgeeteld op deuzelfden dag waarop bat Zolaproeee ta Tersaillee zal begioneo Carrara ia de champignonkweeker die eea looper van l at Crédit Lyoanais welke hemeen accept kwam presentVereo bestal verAootdde bn verbrandde Zyaa ziak zoude io raitige omstaódighedeo stof gegevsa bebbeo kok veel geschrijf oiaar ou men iutereasaater ea meer alganeaoe onderwerpen bad heeft mea haar spoedig ferloteo en ik geloof niet dak velen dia telaargeateld iullen zgo geenBlMka ia Veruitles gakregen U btbben leer fnedsa xallea wexea mit de cooiolatieptoati bua op de place DAtiphi e aangebodea ËNOILAND Gladstone gaat langsuni afhternit Hg wordt steeds zwakker maariffB pga vermiodert Als eea bewgs aan welke agde io EogeiaDd de tynpathe is kan dieeeo dat eergisteren op Trafalgar sqaare te Londen door verscbilleode werklieden eo andere vereenigiogea een groote meeting ii gehoaden om ta proteeteeren tegen de wreedheden welke de Hpaaneohe regeeriog op Caba en de Pbilippgnea alsmede tegen baar staatkundige gevangeneo bigft ptegeo De konseliar der ichatkist Hioka Bsoob beeft meegedeeld dat Groot Brittaoje voor zgn leger en vloot jaarlijks 4B93 M O O0O aitgeeft tegen Frankryk £ 36 387 000 Daitaoblaad e n HSHaBV Mi p MiiHnsnaRnpsii MHHM nist gesloten blinden naar bianen Hg zag een zieke vrouw te bed liggen terwijl mevrouw Barker op eea stoel naast het bed ut Zy keek de zieke vol lisfde en medeljjden aaa en wederom had Ben dat niet te omsehr ven gevoel vaa sympathie vour baar dat hg van het eerste oogenbHk af dat h haar sag had g bad Z behoort tol de vrouwen voor wie Ik m n leven zon willen gefbn daobt Ben Langen tgd van beraad gunde b zich echter niet hg opende de slechts op de klink gesleten deur ea trad het buis binnea Kort en bondig deelde bü haar zgu planaea mede maar bet duurds w nigea tijd eer b baar kon ovarhaleu Do bewoners van hst huis zagsn de Beide damu niet dan zeer ongaasne vertrekken want bare goede en vriendelyke zorgen badden de zieko reads vsel goed gedaan JCindelgk gelukte hot I5en tuoh baar mede te krijgen en na eenige minuten lliak ie beb beu doorgestapt bereikten zg da plaats waar paarden en rijtuig verborgen waren De damea stapten in het r tuig en Bes wilde juist do dekens van de paarden wsgnomea toen h bet geratel van wielen hoorde Dit was genoeg om hem voorziohtig zioh stil te houden want hy had er een voorgevoel van dat hst naderend rijtuig iets met hem en de zijnen had uit te staan Bgaa in de oamiddellgke nab jbeld er plaats waar Ben en de beide daoiea zioh verboff ea kitiémi hield het karretje stih