Goudsche Courant, woensdag 27 april 1898

GOUD A A H8TBKDAU Awda S7 8 81 9 48 10 67 18 1 4 U 6 80 7 61 8 8 10 17 10 M 4iutoidu G 8t 1 8JT 10 0 l t 1 18 IS f i 1 1 11 41 en W L flang 25 Johanna Maria ouden J IJpelaar ea J C Braikman Gerrit en Johanna Martina Jacoba ondars G van den Berg en J Mathoiaen OVERLEDEN 21 April E Snel wed M van der Pool 72 j GEOOTE KEUZE in de nieuwste A van OS Az Md Tailleot Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephoan Ma 3i Aao evaogeD 1 October T d van Greenwlcb WiDter dienst 1897 98 IgOUDA ROTTS SAH So 7 86 8 10 8 86 9 10 9 18 8 8 9 64 10 11 11 18 11 11 18 18 li 86 1 84 8 48 8 67 4 68 Directe Spoorwegverblodingen met GOUDA 65 6 88 6 61 14 7 81 7 66 8 80 8 61 9 66 10 04 6 08 8 08 10 11 6 08 8 09 i0 l8 6 16 8 11 10 86 6 86 6 40 6 10 8 38 7 60 8 86 8 48 9 10 ll l 10 84 11 88 18 38 11 36 18 89 e 11 48 1 1S 46 11 82 11 61 18 88 18 66 1 68 4 16 6 1 iloTTKRDA M G O U D A 9 68 1 19 11 36 11 60 18 87 1 44 8 60 8 46 10 88 1 4 ip 8 tl 8 01 lB 48 8 08 Moordleoht 7 88 8 42 i Mieunrkieik 7 S9 8 49 Onpelle 7 46 9 66 Sotferdun 7 7 86 8 8 9 06 9 80 9 38 9 4710 18 10 1 V AU S uu BottndlUE 4 46 6 68 6 16 Oipelle 4 66 6 08 Kuawerlnk 6 04 6 11 Moordnoht 6 11 6 19 S ilda 6 17 6 86 83 4 10 4 4 6 80 6 86 6 17 7 86 8 4 60 37 4 7 8 34 I 6 04 0 41 I 6 10 6 4 6 66 47 7 46 8 81 6 61 7 86 8 8 40 9 88 9 47 10 18 10 49 11 64 18 08 18 47 8 14 3 09 4 6 4 89 7 10 7 46 8 18 9 00 GOUDA D£N HAAG ftouda ZeTtakuiuDMoerkapfllle Zoetenneer Zegwaard Voorburg s Hagt 8 7 3 8 80 9 16 8 86 10 14 11 16 18 18 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 6 64 6 11 7 84 7 68 8 88 8 64 10 10 88 11 10 ÏM 7 49 8 48 18 40 8 04 JO IS B Z 7 68 8 61 18 61 8 16 10 81 V 8 07 9 08 1 06 8 89 10 88 H 8 11 9 08 9 48 9 64 10 4411 4618 461 10 8 06 16 6 16 6 66 88 IJ 8 04 8 84 9 9 88 10 88 11 6 11 44 DEN HAAG GOUDA sHage 6 467 80 7 48 8 3S 9 4 10 1111 87 18 881 86 8 44 3 40 4 06 4 38 6 30 6 18 7 18 7 6 8 88 10 03 Toorb 6 68 10 17 1 41 t 4 88 6 18 9 84 Z Z gwfi 6 10 38 1 66 4 68 6 80 9 48 Zer M 17 10 48 8 06 6 04 W ir 9 6 Gmda JS 7 48 8 189 08 1 1 10 6411 67 18 608 17 8 14 4 08 4 88 6 16S 6 60 7 48 8 88 10 10 10 81 D T B X O T G O U D A 8 17 4 8t 8 06 6 Bb 8 S6 10 17X0 Otreoht S 88 7 4S M9 I M 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 88 4 48 S 8ft 8 88 7 M 9 07 10 08 10 84 7 10 V 10 84 w Woerden S E8 8 06 10 88 11 68 4 16 k 7 18 9JS i 10 64 8 84 14 7 18 8 48 10 41 f Ottdewater 7 07 8 14 10 46 0 w 4 84 g § 0 m 9 86 8 60 6 08 Q4 7 89 8 89 U lt U l Gouda 7 88 8 87 9 88 9 68 10 61 11 1018 111 88 S 4 4 87 6 90 6 07 7 M 8 S8 9 49 lO M 1140 mSTIXDA M a o U D A AmsterdaaCSU g 7 61 8 10 9 08 U 4l 1 88 Ml 4 41 i lf 7 41 9 48 74M 8 0 ai 1M9 18 11 IMI 8 16 4 4f 1 f 49 8 H 18 e Ö D D A V T B X C H T t gd 6 80 84 7 68 8 81 8 07 10 19 10 67 18 00 18 63 8 80 Oud 6 86 t 11 14 8 87 iroird 6 43 8 10 11 88 8 46 Qtrwkt 6 03 7 4 8 88 9 0 8 39 10 61 11 46 18 88 1 86 8 08 £ 35 226 000 en HoBlaDd 38 569 000 pood aterliiii mntr het Britiche rgk heeft ook 365 millioen oaderdaneD ta verdedigeu dat is 80 miilioen meer dao da aodere drie mogeodbedeD tazftinen De tonoeDtnaat der Britsche faoopTtardijvloot ia voorts driemaal grooter dan dis TAQ de vloteo der genoemde mogeDdbedea e zatnen Eogefaods zeehandel tweemaal grooter eo da kanselier hoodt zich overtoigd dat die QOg zal tg enemen Er kao dua met worden gezegd dat Ëogelaods uitgaven te groot z n wanneer men de uitgestrektheid das riyka m bet oog hoadt ï DUITSCHLAND De stakende schoeomakers te Kealeo habbeo besloten vol te bonden doch iomiddels oog eens met da patroons te ondarbaadelen Heedfl hebben 27 patroons de Toorstjsllea aangenomen Rusland Aan eeaiga stations van den Wladikafkasspoorweg hebben roovera treinen aangevalleo en Tersoheiden reizigers en beambten gewond China tiet bericht door de Duitscbe lEeicbsanzeigerc wereldkundig gemaakt dat de Engelsche regeering geheel nit zich zelf aan daDuitscbe regeerJng heeft laten weten dat dabezetting van Wei hai wei in geenen deeleDaitsoblands reshten en belaogea ia de provioeieSjantoeng bedreigt of ook Duitachland moeilykheden berokkenen sal en dat bet mei nsmeDiat in de bedoeling ligt om oit Weihai weiBpooriynen met het bioneoland aan te leggen dat bericht heeft veel opzien gewekt Hbtspreekt toch van een haaat overdreven zorgvan de zyde der Ëogelsche regeering om Daitscbland Hbeh maar niet onaangenaam te stemmen Men wist in Duitscbland zelfs niet zegt deBeriynscba correspondent der Times c datDuitscbland aenige rechteu of belangen ia daprovincie Sjantoeug bad met nitzonderiog vanin het gepachte KiRo t jou en het beperkteachterlaad dat daartoe gerekend wordt Indit achterland mag China nieta doen zonderDoitschlaods toestemming au hiar ia t datDnitsebland vergunning verkregen heeft omspoorwagen san te leggen Men dacht hierbyeobter alleen aan handels belangen en niet aanpolitieke of territoriale rechten Aldna deoorrespondent dia mïsacbieu in de mededeel ingvan de EngeUche rageering op t voetspoorvan Duitache bladen m er leest daa er inataat Opmerkelgk blgft intuaschen de grootemintaaojbeid die ait de kennisgeving der Engelaqbe regeering tegenover Dnitsebland spreekt BINNENLAND Hare Majesteiten dejenneerdan gieteran teCïmiez bjj H M de Koningin van Engelanden vertrekken Woensdag a s van Canaeanaar Florence a üit Dan Haag meldt men Vanwege het ministerie van buitenlandscba zakeu werd gister een waarschawing oïtgevaardigd aim de Nederlanders in hot buitenland in bet b zonder in Amerika om de meest strikte nentraliteit in acht te nemen in den oorlog tusBcfaen Amerika eo Spauje Dr Lejds de nieaw aangewezen gezant vau de ZuidAfrikaanaohe Eepubliak in Europa kan in Mei of Jani hier ta lande wordea verwacht en zal voorloopig standplaats nemen te s G raven bage w kmda Het beitanr van bet departeraeut Doetinchem dar Maatschapp tot nut van t algemeen heeft een Bcbryven gezonden aan de overige departementen waarin bet steun vrangt voor bet ter algemeens vergadering te behandelen voorstel van bet departement DostiDcbem om tot het bouwen van goede en goedkoope arbeiders woDitic o o g h el Nedorlftnil epn Icrtiohti gen stoot te saven Het bestanr zegt in dat u iryvaa dat het de Maatsohappij tot nut vau t algemeen bg uitf tek geschikt lacht om het ooodige kapitaal byeen te brenJen Aan elk der departementen heeft het b tuur van het departement Doetinchem lu do Vraag gesteld hoereel kapitaal tt 3 percent voor dit doel Vefmoedelyk in het dapartement eoq verkryghaar zljo Op den eersten Vrgdag van d maanden Jnni Jali Aognatas en September zal de maatachuppy Zeeland inAvertegmatdeS S My overgaan tot da uitgifte van goedkoops retourhiljatten naar Londen Door al de op Nederlandsch grondgebied gelegen stations der S S My zullen retourbiljettan 2e klasse naar Londen worden uitgegeven geldig op den dag van afgifte en drie volgende dagen tegen de uniformpryzen van f 10 voor atations gelegen in Friesland Groningen en Drenthe f 9 voor stations ia iu Oreryssal Gelderland utrecht Noord en Zuid Holland en Limburg en f 8 voor de overige provincies Da biljetten znlleo nitduiteod geldig lyn voor de dagboot welke Vrydaga van Vtisainc eQ vertrekt en voor de dagboot die Maandag d a v nit Qaeenboro gaat De iGemeentestem geeft een middel aan de hand om de ïu den laatstan tyd zoo berbsatd voorgekomen onregelmatigheden en on orlykbedeQ by gemeentelyke finaacida beter te voorkomen Blykbaar is het toezicht dat Bargemeeater en Wethouders moeten houden door tan minsta eenmaal in de drie maanden de boeken aa da kas van den oatvaDgar op te nemen niat afdoende De Gemeentewet geeft eehter ook aan Ged Staten de bevo dheid soo diKwyla zij dit noodig achten opneming der kaï vao hunnentwege ta gelasten Evenals het Rijk door oontroloars scherp toezicht houdt op de rykssmbtaaaren by wie dan ook be trekkeiyk weinig tekorten en vervalscbjngen voorkomen geeft cDe Gem in overweging dat by elke provinciale griffie eenige ambteniren worden aangesteld uitsluitend belftst met de taak om de ksisan dar gemeenta ontvangers en hun boeken ta controleeren cEao noemenswaard financieel bezwaar kan daartegen niet bestaan jaarwedde en fsiakosttin zonden voor ieder misschien f 000 bedragen an da ingezetenen der gemeenten zouden gaarne in dao vorm van eene kleine verhoogiDg van ryks of provinciale belastiag in die kosten bydragen Het denkbeeld verdient zeker overweging id de aanstaande zomervergadering der Provinciale Staten Namens de Koningin Regentes is aan de Nederlaudacba vereeniging voor liefdadigheid ta Farys eene 90m vao 500 fr toegezonden roet verzoek aan het bestuur om daarvan giften ta schenken aan de te PArys gevebtigde arme landgenooten die zich gedurende het verblyf van HH MM ia de Franache hoofdstad tot haar behben gewend Met 1 Mei worden 125 ambtenaren van den Mtieven dienst der ryksbelastingen verplaatst De commissie van rapportesrs olrer bet ontwerp op den perlbonlyke dienstplicht oordeelt da openbare beraadslaging thans gtinoegb a ni voorbereid In de eerste drie maanden van dit jaar zjjn nit Nederland 12480 stuks slacbtJee langs E chen naar de verschillende abattoirs in België verzonden vxior een aangegeven waarde van rnim f 500 000 In t Nienwshl v d Boekb wordt een oproeping gedaan tot atleo dia mede willen verleen in t belang van dea hoekhaedelj voor de inzending op de tfnioonstelling te Paryii in 1900 te houden Br ia op de algemeene vergadering van de Vereeniging tot bevordering ivan de belangen van den boekbandet f5000 beHchikb Br gesteld voor de commiaaie die Ha regeling zal op zich Qemen en nit 7 leden zat baataan S mt het bciatnur en 4 uit da exposanten De eommiasie heeft nu aan de leden der Vereeniging de vraag gericht of zy deal willen nemen aan da expositie en welke hun plannen zyn wat iitgebreidbeid en aard der artikelen betreft Gemengde Berichten Giatermiddag on geveor hatfvyf werddeCoelscbestraat te Rotterdam in repen roer gebracht door een bewontlr vi u die straat dia in beschonken toestand varkeerende zich als een waanzinnige aanstelde schreeuwde over den i road rolde en de schottingen van eenige tuintjes aldaar vernielde Vyf mannen konden den woesteling mat h ioeita in bedwang boadan en naar zyn woniD g brengen ZaterdagaTOiid omstreeks balfnegen werd de werkman M Bennis wonendö in de Woalwgkstraat ta Rotterdam op het rangeerterrein van het Centraalstation door een goederentrein overreden en aan bat bovenlgf zoo vreasalyk verminkt dat dr Broes van Dort wians hulp werd icgeroepen slacht den dood kon constataaren Het Igk is naar Crooswyk vervoerd eo doQr de familie herkend In de verwachtiug dil da oorlog tnsschen de Veraenigda Staten en Spanje ook an invloed zal zyn op de markt ta Londen zullen eenige vaehandelaara te Rott rdam wederom beginnen met de export ilachtery van lichte ossen In t N v d D werd dezer dagen in eeneadverteutte plaatsing gezocht voor een jongmensch die uit zyne betrekking vau winkelbediende werd ontslagen omdat hy geheelonthouder was Na 15 h 20 jaar in Oost Indië als cavale rist gediend te hebben keerde iemand nit Genoep met pensioen naar buis terng Aan het station werd de flinke jongen door zgn oud moedertje op de allerhartelykste wyze verwelkomd Pas w s de eerste vreugde getanperd ofhet oudje keek vragend rund en riep Mer joagao war bedde oe perd gelaten 1 is die niemea gekomen Nee raoader c antwoordde de cavaleriat doodleuk dat heb ik te Batafia aan da Regearing present gegeven Kyk da a jammer meende de eenvoudige ziel w ba n bat thnns by bet boereuverk zoo moi kunnen gebrnukenlc De heer Thomas S W van Leeuwen te Leiden Beeft een nienwan dans ontworpen en samengesteld welke den naam heeft ontvangen van Inbuldigingedans Ta Waap k viel het 1 jarig dochtertje van den schoenmakaraknecbt F Heesters in en waschtobbe eit verdronk Pastoor Bots te Leiden is ter gelegenheid van zyn gouden priester jnbtleum benoemd tot geheimkamerheer van den paus Tot directeur der gem eea te gaaf abri ek ta Purmarend is benoemd de heer D N de Ryke volontair aan de gasfabriek ta Utrecht De by benadering vaatgastelda totale ontrangaten in Maart jt der Staatsopoor bedragen f 1 555 988 22 In een hotel en commensalenhuis te Semarang werd na afloop der rysttafel tot verbazing der overgeblevene gasteo eene der aanzittende dames plotieling door een ander van achter aangegrepen waarnit een worsteling ontstond die met pyolyke ledamaeu en schrammen eiu digde Naar men aan de Loc verzekert wu de aanleiding tot deie ongewone handelwyze een hevig meen inga verschil over de qnaestia ZolaDrejfus De 21jarige A van Asaendelft werd bij da fortificatiewarken in de Wykermeer polderdoor aea baggermachtne zoodanig getroffen datino hoofd als ware het varp etterd werd Do ondarwyzers die met de voorjaar exumens bun akte halen vinden kaas genoog om een plaata machtig te worden Ds vorige week waren er 120 oproepingaa Bovahaan de lyat ataat de gemeente Emmen valke i og 12 plaatsen ta bezatten beeft De jaarwedden wisselen af tnsschen f 500 en f 600 Aaubiedingeo van f400 sya thans zeldzaam heden niet omdat die t eerst ww zya maar omdat zelfs da koppigsts gemeenten inzien dat ze daarvoor geen onderwyzera meer kunnen krggen De reis der Koninginnen tusschen den Haag en Parya in minder dan acht nren volbrachti bat zonderliq ge verblyf onder da kap van bat Haagsclie elation vaa derdhalf unr vó6r het v artrek naiaorlyk niet medagarekend bracht mij schrijft de Haagsche briefaohröver der Arob Ck c de gescbiedeaia vao aena andere reis nit Nederland naar Parya in herinnering wnarvan eea paar maanden geleden in vde Tgdspi elc een verhaal ver acheen Hat was getrokken uit da herinneringen van aen dr von Gaass die in 1759 naar Parya ging om zyne medische stndiSa te voltooien Die reis gedaeltelyk te water gedaaltalyk per postwagen en diligence afgelegd vereisohte 33 dagen Daarvan gingen er 5 vour verblyf ta Brosael af maar van Brussel naar Parys duurde ze nog 3 dagen schoon sedaan op de wyze die men toen het recht had de grtfnde vitesse wy zoudaa tegenwoordig zeggen blikaamtrein te noemen Wanneer de jonge dokter toen eens aan z ne reisgeneoten was gaan voorspellen dat dezelfde reis die hem acht digen kostte over 140 jaar in even zooveel uren zou worden afgelegd had ik hunne geiichten wel eens willen zien Ze badden hem zao a ongepaste grap zeker kwalyk genomen Man meldt uit Hengelo Oreryael De hyna 106 jarige Berandioa Wiecherïnk is hedea te Twekkelo onder deze gemeente orerledan Door de politie ie s Gravenbage is aangebonden een jongmeoach van goeden bnire bekend in de sportwereld verdacht van bat maken van een valschen wissel tot aan bedrag van rnim f 700 De aangehoudene beeft bekend bewerende nit geldverlegenheid te hebben gehandeld Nadat procea rerbaal tegen hem ia opgemaakt is hy wsder op vrye voeten gesteld Het lyk Zaterdag uit zeeaande oitmonding van het Watervervarsebiog ta Scheveningen opgehaald ia harkend als te Zyn dat van eene dame die Igdenda was aan zwaarmoedigheid en die Vrydag te foren bare woning ta Amsterdam had verlaten Ta Wedde Gr kreeg de zoon van den heer Chriatiaans van een paard zoo n gedachten klap in zyn gezicht dat hy byaa dadelyk een lyk was STADSNIEUWS GOUDA 26 April 1898 Morgan gedenkt de heer L R Oldeman predikant by da Remonatrantsche gemeente ulhior den dag dat hy zyn leeraaraambk by de N Herv gemeeota aanvaardde lO M 11 13 10 64 11 80 9 87 10 09 8 47 9 4 10 01 18 07 10 88 Het zal hem zeker niet ontbreken aan bewyzeo van achting en toegenetfenheid want in de vier jaren die hy bier op zoo waardige wyzezyn anabt vervulde beeft hy licb de mpathieverworven niet allean vau de leden syner gemeente maar van allen die de vryzinnige beginaelen op godadienatig gebied zyn toegedaan Ook op maatschappeiyk terrein kan alles watgoed en nuttig is op den sienn en da medewerking van Ds Oldemau rekenen zoodat wyzeker spreken uit naam van velen onzer stadgenoóten indien wy den waardigen predikantnog vele jaren van gezegende werkzaamheidtoewanschao 1 Zyae geest verwan tan hebben hem reeds by zyn dobbel feeat dezer dagen door aan geschenk getoond boeiaar zy hem v aardeeren en velen EuUea zeker a s Zondag by de godadienstige herdenking van dit feest in de Rem kerk door hanne tegenwoordigheid van hnooe deelneming doen bttjken Door de Aotirevol Kiaavereenigiog Vreest God eert den koning zyn albfar voor de aanstaande verkiezing der Prov Stalen voorloopig caodidaat gaateld da bh A Vingerliag en J Van Galen Alfsn s d Run Benoemd tol onderwyzer aan de achool toor Ghristelyk me uitgebreid lagar onderwys alhier de he r F P Offinga te Hazerawoude Van de werf van P A Rnytenberg te Wasjsik is mat goed gevolg te water gelaten een stalen hevelaak groot 50 last vpor rekauing van den heer L Broekhuyzen te IJselmonde RECHTZAKEN De moord te Berkenwoude De arrondibsemants rechtbank te Rotterdam deed beden uitspraak in zake het drama ta Berkenwoade in dea avond van 31 October 1 97 waarbij J G de Joog by een vechtparty door een messteek gedood werd waarvan da hoofddader onbekend bleef Van de 8 beklaagden dia da vorige week tareobt atonden wegeob mishandeling werden 6 beklaagden veroordeeld tot 3 maaadaa gavanganisstraf De beklaagden A B enA C B werd n vrygeaproken De veroordeeling is neerd op grond vao art 306 W S it zegt dat by een vechtary waarvan da oofddader oobebend blylt alle deelnemers trafbaar zyn De eisch tegan alle 8 beklaagden was 1 jaar Het O M by de arrond reebtbank te Rotterdam eischte heden bevestiging van bat vonnis d d 8 Maart waarby R F A S 54 jaar en W H T 46 j ar koopman en koopvrouw te Gouda tot 21 dsgen gevangenisstraf waren veroordeeld wagens vernieling van 10 glasruiten tan huize van Joh J Kaabergen te Vhat Bekl waren vaa hun vonnia in verzet gekomen Door dea Hoogen Raad werd verworpen bet caaaatie beroep van n viiieher eu z o vionw te Gouda die ieder tot 4 maanden gevaogeniqstraf werden veroordeeld wegena laaterlfke aanklacht door valsobalyk aangifte te doen dat iemand zich ta hunnen uadeela aan diefstal van visoh had schuldig gemaakt Voor de arrondiasemants rschtbaok te Utrecht stond gisteren terecht Ryk van Ginkel beklaagd van den Hen Maart den voorzitter van bob hoofdsterahurean ta Zeist ta hebben he leedigd door hem toe te voegen de woorden je bant aan lage gemeene Kerel I De beklaagde die zyne verdedig ng hadtoevertrouwd aan mr Kappejna van de Ooppello hield een lang betoog waarin hy dageheele hekeode gescfaiedania nog eens verhaalde en tan slotte ontkende de hem ten lastegelegde woorden te hebben gebezigd Er wasniet eens een atemburean beweerd bij Sprekende over de verkiezing van den vorigen daghad het raad lid Van dar Mersch ham uitgsnoodigd mede naar da gemeDote gecretarie tsgaan en daar trof hy toen eenige haeren aan waarvan da heer Ueerdiak oiet eeas gezateu eo pakje onder den arm bad Uaar dat batatemburaau zitting had was hem uit siats gebleken Op desa omstaadigheid giag de verdediger onmiddelyk in en toen nit bet verhoor van dan heer Meerdink den voorzitter bleek dat deze te 9 uur gekomen de litling niet officieel bad geopend doch met de andere heeren besloten had om de stembriefjes van den vorigen dag aan een revisie ta onderwerpen waarna hy voorzitter te half tien was vertrokken tertyl de inmiddels gehulde heer Schntz hem zou vervaogen veriocbt mr Kappeyne schorsing der behandeling Dan zou intasacben kannen gevraagd worden overlegging van het procea verbaat der sitting van 11 Maart jl en wanneer daaruit bleek dat de heet Meerdink it niet bad mede ooderteekead zooats deze uide dat inderdaad ook het geval was dan was naar zyn meening ook geen atrafbaar fait gepleegd en kou das eene vervolgiag niet plaati hebben Met deze hesehonwing was mr Ë A Smidt sabst offioier van institie het niet eens VoU geus da jurisprudaotie bleef een feit strafbaar ook wanneer de persoon die de vervolging inatelde later bleek zich vergiat te hebben in zyne meening dat hy op het oogeoblik waarin het feit gepleegd ward ambtenaar fn de uitoefening zyner bedieaiog waa De rechtbaok lu da raadkamer vergaderd willigde het verzoek van mr Eappa7ne in ea stelde de verdere behandeling der zaak uit tot over 14 dagan des morgana ts half twaalf Vele belaagstelieudfl iugezetenea vao Zeist verlieten zear teleurgesteld de recbtazaal Gisteren drong een 15 jarige knaap J genaamd de sacristy der St Jozefkerk te Tilbarg binnen en ontvraemde daar eene som van raim f26 welke hy in een bank varborg Als vardacht van den diefstal werd hy gearresteerd arresteerdDaar by evenwel halsstarrig bleef ontkennen werd hy weder op vrye voeten gesteld Hedenmorgen echter begaf by zich opnieuw naar de kerk om den verborgen schat ta bemachtigen doch nu werd by op heeterdaad betrapt en gearresteerd J heeft re ds eenige vonnissen wegens diefstal te zynan laste de laatste maal 2 maanden gevangenisstraf wifii EnniiEVWis Boarillon klopt Jacqnehn Bonrillon wereldkampioen over 1 Eng myl van 1896 kampioen van Fraukryk vaot 1897 die Jacqaelia kampioeu vau FrsAikryk van 1896 oiet bad ontmoet t vorige afeiizo o beeft deze giateren ta Parijs up de bian van Pare des Princes rojal geklopt Ia de eerste afd over 1000 m was JacqueHo eerste over 1000 m besli aing won Bonritlon Over 1500 m met voorgift om 150 100 ea 50 franca won Jacquenot tweede was Ckannon derde Robertson Mejer de Deeosche langen afstand ryderbeeft Jacquelin s uitdaging to een match over 5 kil aangenomen Cordang die evenmin als Meyer deelneemtaan Bordaaoz Parys daagt den winner als mede Rivierre an Haret uit tot een match over 24 Qur met gewone gangmaking en zonderwiodschermeo VERSCtlEIDENBEID In België moedigt de regeering het vangen au dooden vaa meikevers door achoolkinderen aan wat misschien goed ïs voor den laodhonw maar niet bepaald beffend werkt op de gemoederen vao de jeugdige Belgea Ea no heeft gisteren een senator da aandacht gevestigd op een derde reeks van alachtoffers nl de achoolraeesters die verplicht zyn al de meikevers te tellen die ban dierbare leerliogaa vangen Een had er het vorig jaar 243 000 moeten tallen 1 Volgens de iSatnatra Ct c liggen ta Padang 750 valide soldaten meer ia garnizoen dan de kazernes goadschilEs kaonen bevatten De Java tabakaoogst achyot dit jaar minderte beloven dan die van het afgeloopena devele regens doen vreea ontstaan dat de eersteaanplant mislukken zal Ouk de pryzen zynvaa 40 tot 33 cents per pond ternggeloopen Toch is er weer heel wat oitgegeven aaa voorschotten op h t product dia any how binnenmoeten komeo J B Een arme drommel van eea Napolitaan ging naar een woekeraar om twee lire te ieeoeo De woekeraar Goed ik leen ze a Maarniet 2 lire doch 200 centesimi c tDat is my oaverschiUig € aotwoordde da mhn 2 lira of 200 cetiteaimi dat is toch t zelfde Ge moet me na een maand de geleende som met zich zelve vermenigvaldigd tarngbraagen zeide de woekeraar Na eeq maand keerde de arme terng an bracht den woekeraar 4 lire waQt 2 lira met zich zelve vsrmenigvaldigd geeft 4 lire c Dat kan mg niet schelen gaf de woekeraar tan antwoord lk heb n 200 eea tesimi geleend en 200 centesimi met zich zelve vermanigvoldigd geeft 40 000 centesimi of 400 lire VEReADERINGVANDËNGËMËËNTEMiD DINSDAG 26 APRIL Vooriitler de Öurgameester R L Martens Tegenwoordig de hh Noothoven van Goor Jager Herman Naderhorst Princoj van de Velde van Gaten vaulterson Bellaart Krook Brunt Straater Vingerling Jaspers en de Raadt Afwezig de hh Hoogenhoom au Dessing eeratgenoemde wegena ongesteldheid en laatstgenoemde wegens tapulieomatandigbedan De notaleu der vorige vargaieriug wordea voorgelazau en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter Ik kan den raad mededeelen daf by Kon besluit vau 31 Maart is goedgebeurd het rnadabailuit tot heffing van recb ten voor bet gebruik van de Stedaiyke Zweminrichting dat voorts door Ged Staten zyn goedgeksard de raadsbesluiten tot wyzigiog der alg Politie verorden ing tot wyzigiog vas de gemeentebegrootingen voor 1897 en 1898 dat tot afstand van grond aan N J van Wyfc an het besluit tot het aanvaarden van het raonument ter nagedachtenis aap Mr A A van Bergen IJzendoorn Voorts ia da kas van den Gemeente ontvanger geverifieerd Het proces verbaal ligt voor de raadsleden tar visie Aangenomen voor kennisgeving De voorzitter Da gemeente ootrangar beeft verlof aangevraagd om zich voor een maand by gelegenheid van zyn buweiyk baitan de gemeente te mogen begeven Wordt goedgekeurd Ingekomen 1 Da verslagen van het Archivaris derGflmsttite vao Curatoraa vao het Gymnaiiomen n de Commissie voor da Volksgaarkeuken In banden tan B en W om te dienen by de sananstelliog van hei Gemeente verslag 2 Een adres au Regenten van bet Hofmansg aticht tot wyzigiog der hegrooting Ter visia 3 Ëeu adres vui bat Israëlitisch Armbestunr tot wyzigiog der begrooting Ter visie 4 Een adres van dan heer G L Schimvan der Loeff ontslag nemende als lid van deCommissie van Toezicht voor het MiddelbaarOnderwijs De Voorzitter DejA aad zal zeker met leedwezen dit ontslag vmieraen 5 Een voorstel n B en W tot opricbtii van een muzie ant in den aan het plants en getrokken tuin van wyien Mr A A vanBergen IJzendoorn B en W stellen voor te maken een yzeren mnziektent alsmede daar de noodige gasverliohting alsmede rui banken te plaatsen en daarvoor een som van f 2400 van de begrooting der onvoorziene uitgaven te bestemmen De Voorzitter Dit voorstel heeft ter visiegelegen zoodat hfat straks aan de orde zal komen 6 Een voorstel van B en W om M J Oosterlin en anderen toe te laten tot de afkoop van rechten op gronden aan de Turfaittgeigracbt Voorgesteld wordt dit recht af te koopen en wel door M J Oosterling voor f 75 J V Zwet Jr 51 A J IJsselstein 65 G van Velzen 116 H Kooiman 34 W Verschub 65 Ter visie 7 Een voor tel van B en W tot regelingvan ae bezoldiging van dan directeur derStedelyke Gasfabriek B en W stellen voordeze bezeldiging te bepalen op f2400 eahet veraoderlyk inkomen te brengen op f750 Tar visie S Een brief van B en W iet beuoemingvoordragende voor plaatsvervangende leden indrie stembureauz voor het tydvak van 15 Mei 1898 tot 15 Mei 1899 de bh In bet 1 district J A Biezenaar L F Daymaer van T f H Groenendaal E J van der Heyden P ïf Kamphuizen H Knuttel G B Lulius Ipfci Goor In bet 2e District H A C Brinkman A Brunt A W Boes B J Scholten Mr M M Schim van derLoeff J J vaa üy © J H Vattekanne B H van de Werve Jr In hek 3de District O van Berkel L P Hoogendyk Jr J de Jong Hz L D Keus J J A Montyn a Straver J T Swartsenbnrg J T Willems Ter visie Wordt vervolgd INGEZONDEN M de Redatteur Toen ik gistereoavood in aw blad het verslag Isa van da feestvergadering van den R K Volksbond van Zondagavond l t qioest ik leggen dat uw verslaggever terecht de uitvoering prees Maar toch vind ik dat ar wel een paar opmerkingen by hadden kunoea komen Vooreerat over het treurspel Simoa Tarcbi My dankt dat iu dat stok door de pereonea wel wat al te veel volgens da letter gesproken werd eo ook vond ik het stok ta lang Dan tfog wat Meermalen is er over geklaagd dalï jlie uitvoeringen van dan Valksbond altijd zoo laat afloopen Ik had gedacht cat daar na voor gezorgd sou wezen doch het was al weer middernacht voor wy huiswaarts keerden U dsakeod voor de plaataiog EEN BONDSLID BurgerlU e Stand GKBOREN 23 April Pieternella Maria oadera L J Donker en A Luynenhurg Eogje ouders G Schoaten en G da Jong Hermanus tenders J E Agteo en C C da Korte Petrooalta Majia ondars C van Es en A P Voorderhaak üaudricusL mbertua ouders C A de Knoop en C F F ie 24 Johanna Maris oudors M Koek ea k Margaretha Elisabeth ouders S ï i Fveld en S Bergsboeff Diderica ouden Blok Beurs van Amsterdam Vrkra 86 V 8 l 96 lOflV 86 88 84V 17 64 98 97 i a 48 76 C B 6 b 104 96 at iB 10O 100 62 815 468 lOOV 4SV lOO i 204 143 69 101 98V 180 6 80 8V 117 ns 206 i9sy loov 81 ito 99y 761 101 loov la i 188 11 101 49 102 ll s it iB 74Vj is AFBU Vrkra lotbs 86 98 967 841 ITV 96V NïDïauND Gert Nerf W 8 S dito dito dito 8 dito dito dito 8 HaHaiB Obl QeudI 188188 i iTUia Insohrijring 1862 81 5 OosTlNa Obl iapipierlSM tdito in jilvar 1868 6 PoKTuaAlM Obl Dist ooupoD 8 dito ticket 3 10 100 148 9 Rdbund Obl Binnsol 1894 i dito Gecoiu 1880 i dito bij Bothi 1889 4 dito bq Jlope 1889 90 4 ditoingoud leee 1883 6 dito dito dito 1884 6 Sfasji Ferptt sobuld 1881 4 TiiitKiu Qepr Coor leeD 1890 4 Geo leQoiag serie D Geo le ning BorieC ZmoAFS Eip T obl 1898 i Uixlco Obl Buit Seb 1890 6 Vbnxzusla Obl 4 ODbep 1861 AuSTEEDAH ObligatieD 1895 8 BoTTEUUH Sted loee 18114 8 Ned N Afr HiedeUr aend Areodsb Tab Mij Cettiüaatee DeliMaetsohappy dito ArD Hypotheekb pandbr 4 Celt My der Torsteul aand i Gr Hypotheekb pandbr S g Nederlaadsohe bank aand Ned U andelmaatsoh dito N W k Pao Hyp b pandbr S BotL Hypotl eekb pandbr 3Vi Utr Hypotheekb dito 81 i OoaTENK OoBt Hong bank aand BusL Hypotheekbank pandb 4 AlcsKlKA Ëqnt hypoth pandb 8 Maiv L 6 Fr Lien eert 6 NlB HoU U apoorir Uij aand Mjj tot Bxpl r St Bpw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTi ulSpoarivl 1887 89 A Babl 8 Znid Ital Spirmij A U obl 3 Polen WarBohau Weenen aand 4 Rvsk Gr BuBi Spw Mij obl 4 BaltiBohe dito aand FaBtowa dito aand 5 lirang Dombr dito aand 6 Knrak ük Azov Jp kap obl 4 dito dito oblig 4 i V 11 491 Vb 180 106 1081 1001 1011 117 186 321 Ahekika Cent Stad Botterdam aan 8 BlIiQls Stad Antwerpen 1887 Sl l Stad Brussel 1886 SI HoKQ TbeisB BeguUr GesellBch 4 OoflTBNK StaatBloening 1860 S K K Oost B Cr 1880 8 SuNIE Stad tladrid 3 1868 Ned Ver Bea Hvp Bpobl oert 357 Staats loteriJ 4e Klasse Trekking van Diosdag 26 April No 11580 2000 No 18610 400 No S3S6 en 19879 ieder ƒ 200 No 806 1902 en 18251 ieder ƒ 100 Prijzen Tan ƒ 65 2689 5486 8008 10818 18500 15888 18184 2770 6634 8136 10831 13522 15882 18841188 2714 6681 8149 10860 13530 15908 18352 2897 5738 8248 11015 13542 15949 18368 8926 745 8290 11024 18544 1 955 18399 305 3935 755 8300 11058 13578 16007 18401 345 8994 5840 SS44 11067 18640 11161 18429848 3066 5858 8357 11091 13718 16178 184 2 421 3124 6026 8886 11115 18719 16199 18490 542 S179 6144 8414 11127 13834 16209 1S628 627 3820 6206 8518 11184 18889 162 2 18 81 633 8285 6804 8668 11878 18844 19274 18918 701 8268 6314 8697 11191 IS874 16180 18791 709 3271 6826 8704 11811 18946 16281 18817 737 3400 6844 8880 U894 18981 18884 18879 739 3600 6898 897J 11879 14048 16288 18898 748 8927 9418 981 11879 U049 188U IBM