Goudsche Courant, donderdag 28 april 1898

Donderdag SS April 1898 J o 7566 758 787 SlO 1001 1072 10 l not 1110 1113 1198 laoi 1249 1301 1814 1871 1872 1477 1S4S 1608 1633 1650 1688 1704 1787 1877 1903 1936 1998 2010 2057 2038 2091 1152 2177 2207 2219 2971 2813 2319 9464 2467 2560 2562 2630 378te Jaargangy OÜMHE COURANT NieuivS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefbon Ko St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden bereJcend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon iW S j De Étgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s l uitzondering van Zon en Feestdagen De pps per drie maanden is ƒ L 36 franco per AliioiiprUjke Nommers VIJF CENTEN J VE R6EER G OUDA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN Tolgene op te geven profiel Het zagen van TOÜGSTUKKEN en verder alle za gwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hout Kliniek en Polikliniek Toor SpreekMren d elgki van 12 2 u tiratis Spreekuren Maondag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A CVIi Oeneethter Direettur 16354 18998 16497 19009 16644 19124 16551 19221 16683 193916584 19378 16614 19445 13690 19466 16762 19490 18768 19694 16B01 19607 16891 19650 16871 1B672 16977 19723 16991 19726 17135 18734 17152 19772 17181 19826 17187 19946 17245 19988 17306 20007 17347 20150 17350 20173 17376 20175 17424 20901 17471 20214 202S2 2030017638 2036217768 20888 178S9 20391 17888 2046617901 20472 179Ï9 90536 17949 2067217969 9057917981 80660 20707 2078218009 20847 18095 20864 18069 20969 18139 90870 18163 1990 11411 11555 11632 11694 11727 11738 11762 11761 11781 11794 11881 11895 11917 11909 11915 11974 19111 12137 12256 12300 12314 12336 12337 12556 12591 12601 12602 12616 12682 12614 1 699 12756 12808 12893 12886 12998 12969 12990 13005 13021 13988 18106 131 3 18198 13896 14096 14188 14207 14268 14279 14811 14357 14408 14431 14614 14516 14523 14625 14718 14750 14859 14862 14938 14964 15071 15110 15131 15139 15160 15268 1S290 15327 16368 15421 15482 15451 15452 15491 15501 15511 11S4S 15546 15647 15568 16614 15748 15756 15776 16817 9681 9764 9796 9828 9845 3661 497 9009 8573 64S8 9085 3695 6491 9098 3720 6496 9100 3746 6508 1252 3750 6602 9276 3764 678 9363 3759 6680 9437 3792 6720 9449 3820 6741 9478 3628 6746 9478 8988 6766 9499 3997 6775 9602 4026 6797 9573 4036 6825 4046 6834 4074 6841 4096 6953 4186 7004 4261 7074 9848 43S8 7078 9850 4395 7084 9974 4476 7087 9989 4485 712010 108 4534 7149 10096 4687 7219 10 1 4589 7272 10097 7313 10154 7366 10161 4667 7419 10203 4731 7446 10236 4834 7484 103744935 7508 103894988 7555 10393 6002 7684 10437 034 7591 10461 5044 7676 10496 5063 7733 10559 5165 7771106805178 780410598 6203 7809 106705230 7820 10689 6304 7889 108986896 7877 10723 5445 8005 10781 APVERTENTIEN OÏÏZICHTBAEE HEEREN en DAMESPRUIKEN TOPETS SCHEIDINGEN en verdere HAABWERKEN munten ait door 80LIEDE AFWERKING bü H P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur Kleiweg Oouda GOÜDSCHE Waterleiding Maatschappij H H Aandeelhonders wordt bericht tegen intrekking van divtaendbewljt MO t hetzelve van af 23 MEI a s is betaalbaar getteld met ƒ O ten kantore van de Heeron M J OGIER Co te Gouda n HAETSINCK Co Amiterdam De Directoar D C W viN DEE LAAK Sociëteit Ons G enoegea Aan beknghebbenden wordt bjj deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE TOor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG U MEI a s en de Ballotage L st op ZATERDAG 30 APRIL a s gesloten wordt I Namens het Bestuur F HERMAN Fz Secretaris Oouda 26 April 1898 Vraagt IVIONSTER van puik VARKENS VOER UEEL van half Qerst en Mais 5 1 zuiver P r 60 Kilo a f 390 franco Boord of Spoor L LIJDORP te Rijswijk Z HW f B andelU rabat StedelijkexGasfaljriek te GOt3PA Oe rijs van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 j ot Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrfle leiding achter den gasmeter Toer 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de bBOT 10 eent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekelijks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige eenten per week n haur bekoneii SOCIËTEIT ons GEKI EGEF Zaterdag 30 April 98 UITVOERIl G door de DILETTANTEN CLDB Door Oefening Kunst Opgericht 9 Febr 1892 HET TESTAMENT VAN OOM JAN Blyspel in 4 Bedryven door J HÜP VAN BUREN Voorafgegaan door GOEDE EABTEK Tooneelspel in één Bedrgf AlNVlIte 81 DDR cTTa afloop iSal n tota Introdnctiekaarten tot een beperkt aantal van heden af tot Vrjjdag 29 April des middags 12 uur verkrggbaar by J T o HOEVEN Koriie Akkeren S VAN WIJNGAARDEN Zeugeitraat 92 P A KLAVERVELD Turfiingel P 95 LINTHOEST OosthaT B 77 en VAN DER KRAATS Zeugestraat S B Programma 30 eent is verplichtend gesteld H Nog een zeer klein aantal verkrggbaar Hoofdprijs ev 800 000 Hark lenbiedehet De prezen zyo door den Staat Kegaiandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 Mlilioen 349 325 Mark gewonaeB moeten worden Do prijzen van deze veel voordeel biodonde Geldtotenj die volgena hot plan sleohta 118 000 loten bevat z n de Tolgende Da hoogtle prij is eventueel 600 000 Mirk Premie van 300 000 Mark 1 prijs a 900 000 Mark prjjs il 100 090 Mark prezen it 76 000 Mark 1 priji a 70 000 Mark 1 prijs a 66 000 Mark 1 pr js a 60 000 Mark prgs a 55 000 Marl prezen a 60 000 Mark 40 000 Mark 80 000 Mark 20 000 Mark 10 000 Mark 5000 Mark 8000 Mark 2000 Mark 1000 Mark 400 Mark 800 Mark 200 Mark 155 Mark 1 prijs prya ii prijzen a 26 prijzen a 56 prijzen a 106 prljzsn ti 206 prezen a 812 prijzen a 1518 prijzen ü 40 prijzen a 140 prgzan a 86952 pryzflQ i pr iz a 134 104 100 Mark 9351 prgz a 78 45 21 Mark totaal 59 180 prgzen en worden deze in eenige maanden in 7 klassen uitgeloot Do Hoofaprijs in do Ie klasse bsdraagt Mark 50 000 al jgt in ds 2o kl lot 56 000 M in do Se lot 60 000 M in de 4o tot 65 000 M in de 6o tot 70 000 M in do H tot 75 000 Mark in de 7e tot 200000 M en met do premie van 300 000 M vent tot BOOOOO M Voor do eerste prijstrckking die otSoieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Quid 8 50 eon half origineel lot slechts Gnld 1 75 een kwart origineel lol sltchls Guld 90 Db inloggsldon voor db volgemlo klassen zoowol als de juiste lust der prijzen worden aangegeven in hol offloieelo trekkingsplan voorzien van hel Wapen va don Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere doalnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onraiddeUyk na de plaata gehad hebbende trekking de oliiojeole Irokkingslijsl De uiltetaling en verzending vail de prijzen geschiedt door mij direkl en prompt aan d winners en onder de slrengato goheimhonding f0r Isdero bestelliag kan men eenvoudig per postwissel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of aileriijk tot 5 MEI e k met Tertrouwea tot Samuel Heckscher Senr Bankier en WiBsolltantoor ia HAMlïÜUÖ DuiUobiand Koloniale Waren I en I Verduurzaamde Levensmiddelen ElRSliilPIlIl VAN MIJN WINKEL HOOGSTRAAT A 12S Door prompte en nette bediening en het leveren van prima quallteit tegen ongekend la en iirijs hoop ik te Winnen het vertrouwen jmijner stadgenooteni j i Aanbeveleild j UIBÖ Te huur ofte koop jaangèod om terstond te aap vaarden HEEREm met lm staande aan den KATTEJNSIN iEL Wijk Q No 141 Hpt Huis bevat beneden 3 Kaï iers met Serre Keuken fen prach e Kelder Boven 3 Kamers ijnet achter een groot Balconi Zolder Meidenkamers boven en fbeneden Privaat met Waterleidingvoor en achter aan het flfuis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels handteekeninif xaet roodm letters Cet voorai op de Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 C sandom tt a v Matüêchapjyij tot Exploitatie der Victoria BroUt gevestigd te Rotterdam Zuidblank 8 H l RABOUW Lood n Zinkwerker E A A 3 wd OtOTJlDA levert sedert 1890 met het beste aaocei HoatcemcDt sazeedemhtq met en zonder Zinken KIEZELLIJ STEN Zeer nette Cresteendrukte NAAUmHTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON eouda Smk VH A SSIKKMAN fc ZOON Bu iffllandsch OVjerzlclit Veel niMiWe rap het oorlo eld is er niet Ëen oQtEopmiog beeft nog alet plaats gehaden men ffr iwaclt ook oprMe eerste dageonog eeo ngttecht il Ër ia r 4ijk volstreki gften nieuws tetleo jmm at de bnitgemsakte a wee zyot Vumfeiaten enildat aè regeeriQ y S heU bMibt dat aé rt dey 21èo I das Mekl poAderdag de j ocfrlogftc i to chen m Widttirgkeo iJeBtadt 1 y f f JDb lOpgeimidéabeid eu de geeqtdrUt i p 0Te igena l M Vereeniji e Sta1fcc ni Nidb alleea i D q de vo maaoa te iiei vUégiBQ 0 F d9g gebaald melBr de 1 k driog opjaan datH ze ïl i t o i mfü vrmdim foot de oork g it oali teel EweUcbe vlaggen naast de i kffi necbsVi iJParegeeriDg heeft het aanbc A r aaogeÉamem om Tot r zyn rekeoii ba b uj aoliBfiflO de New Yor ClijD heeli rerBobeiden particalierestoomja teD OiEk de Coreair heij jacht ran Pierpont Morgao ttri beichikkiog vaa het miniatene van marine geeteld YaderlaDdsIie 9Dde betoogingen steeds meer io Spanje ook in proviaciale steden BadajoK Panpeiuna Murpia Saragoaaa Ta Valencia een betooging aan welker alot de deeloemera de gelofte aöegden tot nader order geen Ea gelscbe of Amerikaansche producten meer te koopen Een processie trok de atad door met den standaard vao Don Jaime den Veroveraar orerwinnaar der Mooren ea met een vlag in den slag laa Lepauto op Don Juao ao Oostenryk rororerd Het droge bekKen van een fontein werd ala collecteer bak voor vrü willige giftea ten bate vao de vloot gebroikt OD daarin werdea baakbiljetten en geld by hoopea verzameld ♦ Ds Time8 bevat een réaamé van de uota den 18eD dezer door den Spaanschen minister vaa baitenlandgcfae zaken verzonden Hy gaat daarin uitvoerig de geschiedenis vao de crisia na vormeideod welke Btofielgke en zedel ke bijstand verleend ia aan de Cubaanaohe opatan delingea door ingezetenen van de Vereeoigde Staten Hg brengt in herinnering dat Spanje herbaalde malen de Cnbaanache gruwelen ge looebend heeft en vestigt de aandacht op de boodschap van Cleveland aan bet Congres van December 1896 waarin deze verklaarde dat tEVMLLETOl HARRY SHARPE de ag ent der g eheime politie Roman naar kei Engeheh 4i Ben opende het portier van het r tuig en vroeg flaisteread ir Vertrouwt ge u aan mg toe of wilt ge liever naai Dick Underwood terngkeeren P Ik geloof dat het oogenblik waarop ge te kiezen hebt gskomeu is Wij vertrouwen ons geheet aan u toe Wij gelooven alles wat gg oaa verteld hebt zeide merrouw Barker zoader eenige aarzeling Dan is de zaak in orde Ik hond u aan aw woord Als die kerel met al zgn tanden hier rlak by ons is zal het er duchtig spannan dat verzeker ik u Terwijl Beu dit zeide hoorde hij stemmen van uit het voor hem nog onzichtbare voertuig Ëen er van die hy dadelyk herkende zeide Hier is een best plaatsje om paard en kar te verbergen We zullen de rest van den weg te voet afleggen Zij hadden juist dezelfde Bchuilplaats gekozen die door Ben gebruikt waa geworden XXV Terug in New York SCooals wy nsds itt een vorig hoofdstuk varhaal het herstel van de rust op Coba mogelyk was by eeii behoorlgk stelfbestaur De nota zegt oorta dat Spanje daarna volledig zelfbeatnnraan bet eiland gr schouken heeft zoodat deffttere ambtelyke verklanag van de Yereenigdeptatei Vaaria Spanje s goede trouw l etwyfeldwordt geheel onverklaarbaar ia l et stelselvan zelibestnpr op Cuba werkt goed wantonder de opat Qdeliugen heerscht verdeeldheid terwyl velen dijp naar bet gebeigte uitg ekeowaren terugkeeren J I De nota behandelt daarna de Maine kyestie in betoogt dat Amerika noojt 6eo pndérzoek van het wrak door Spaabache deakpudigen gedoogd heeft voorgevend dat aei boiten de territoriale Wateren van Spanje Jag Pe volstrekte onscbald van Spaansche ambtenareo en officteri aap deze ramp wordt gehai fUiaafd Spaojen heeft foo wordt betoogd ook Verder nög de meeste verzoeaiugsgezindheid as den dag gefjegd doortjvoor te stellen e qdaeatie an arbitjrage te ooperwerpep door Blanco te Igelastenj zich naar de weatelyke proviinciën vnn nba terug te trekkeo en door drie millioehr pr aeta s to steden aan de leniging van den pood der Cubanen terwy de byatand der Uaie da rby aangenomen werd Voorts werd de tuMowerking aa het Cubaanscbe kabinet iugeroepau om de grenzen van het zelfbestunr vast te stellen en ten slotte werd een onmidde lyke wapenstilstand op Cuba afgekondigd Maar Amerika wees Ideze ver gaande concessiën af evenzeer ala de bemiddeUtag van deu Paus Ten slotte brengt de nota in herinnering dat Olney in zyu nota van April 1896 gewezen heeft op bet jj ertar van regeeriogalooshaid dat op Cuba zon ootstaao indien Spanje zich uit dat eiland teragtrok Daarom vooral kou Spanje sya soavereiae rechten op het eiland niet prysgeven De Oostenrykacbe Kamer beeft met 175 tegen 167 stemmen de door de Duitscbe linkerz de voorgestelde motie aangenomen strekkendom het voorstel tot het in staat van bescholdiging stellen van Badeni wegens de maatregelen verleden jaar door hem genomen aande commissie terug te zenden De vergaderingwas aiterst atormachtig Naar de Time8 aii Peking verneemt beeft de Uussische opperbevelhebber van Port Artbnr het nieuwe Ruaaische pacbtgebïed geproclameerd als omvattende achtbonderd vierkante mylen met inbegrip van Kintajau De corrsspondont veegt erbji dat da deabetreffende EassisohCbineesche conventie ook bepaalt dat bet pachtCOD tract met wederzijdsch goedvinden voor onbepaaldea lyd verlengbaar ia en voorts dat den had hei geen haarbreed gescheeld of de laadlooper met ziju verbonden oog wat regelrecht lo de armen van Dick Underwood gereden Misschien was het goed dat dit niet was gebeurd want Underwood was in eeu stemming waarin hy tot alles in staat was Toch zou dia ontmoeting niet lang uitblijvea De dag begon reeds aan te breken toen de landlooper en zgn begeleider in de nabijheid van het kleins dorpje halt hielden Begrigpende dat bg in ifulk een klein plaatsje de aandacht van alle bewoners zou trekken eu de algemeene nieuwsgierigheid zou opwekken hield hij hij een buiten het dorp gelegen boerderij atil eu wandelde door Carkina vergezeld verder het dorp in Hij waa in al zijn handelingen uiterst voorzichtig Hij het Garkins io den stal bg paard on kar achter met de noodige bevelen hoe hij zich te gedragen had eu de belofte van eeu strenge tuchtiging indien hg niet prucies deed wat hem bevolen was De laatste was in een bgzooder onderdanige stemming want gedurende hunne kortstondige kennismaking was het den laudtooper gelukt hem een heilzame vrees in ta boezemen Vervolgens besteedde de Isndlooper den middag erder met opletten n laisterao Zoover hg te weten kwam was het niet Dick Underwood die den ochtend van dien dag het dorpje was binnengereden Hij boorde alles omtrent den jongen scbaTuit die in het dorp zulk en opschudding had teweeggebracht Hij ging zelf naar da schuur van Johnson en ontdekte dat daar het bewuste rgtuig waar Beu medewas weggereden gestald was Bg intuïtie begreeph dat de jongen die hun allen de baas was gebla vea nienand andors dan Bea üolleater was i alleen Noordelylp Taliën Wau voor den wereldhandel 1 geopend zyn terwgl Zaidalyk TaliënWan een gelsloten oorlogaharen bJgft waar deaanleg van verdedigingswerken en van dokkenreeds begonnen ia De correapondent bescboowtdit ala een nieuwe woordbreuk van Boilaod een oordeel dat de Times in een hoofdartikelscbeip onderschryft i Verspreide Berichten i Spaaje en de Vereeoigde Staten Bg den Spaanscbpn Senjat is het ontwerp betreffeidei de Pcnade oosatelliog voor de toekebniug der autonomie aao de Antillen ingediend Het outiwerp idtes van ant voord op de Troonrede is aangenomen Sagasta dankt de Senatoren voor de houdiijg die Z j hebben aaogenomen by ziet met voldoening dat alle psrtgea vereenigd zgn om te stryden tegen beo die ons willen verjagen uit ooa bezit De eerats ministeir roept met kracht en geestdrift Spanje kan worden overwonnen maar nooit kan het worden onteerd fiy protesteert tegen de lasteringou hg gelegenheid der ontploffing van de Maine everspreid De president van den Senaat zegt De Spaaoiche Senaat beantwoordt de beleediginge van den Senaat der V S met de diepste minachting c De Kamer heeft het voorloopig bnreao definitief gekozen De Carlisteu en Republikeinen betaigen bnn iuftemming aan de regeeriog met bet voornemen de ondeelbaarheid van het vaderland te verdedigen zg zullen zich daarby aansluiten zoolang de regeering handelt met vaderlands liefde Deo telegram uit Washington aan den World dd 26 April meldt dat gisternacht een byeenkomat der strategische commiaaie gehouden ia De minister van marine besloot onmiddellyk een vliegend eskader nit te zenden om de Spaansche vloot tegen te houden als zy naar Amerika wil stoomen Uit Key West wordt aan den World gemeld dat ia Havana gebrek ia aan vleesch en raoderen en dat de levensmiddelen na reeds een ontzettenden prya hebbon bereikt Indien geen maatregelen worden genomen zullen velen van honger sterven Generaal Blanoo heeft laat gegeven alle mannen te wapenen Van St Thomas wordt aan den World geseind dat de Spaaniche Bank op Portorico haar betalingen hewft gestaakt De reeeering De jongen is toch nog slimnier dan ik gedacht had zeide kg rol bewondering tot zich zolren Ik kan alles gerust aan hom overlaten Hij zal Dol y Underwood stellig gevonden hebbon Maar met dal al beeft b haar nog niet thuis en is er ook nog niet ac11tergekomen waarom zij ontroerd is geworden ook hebben wy dion ellendeling dien Dick Underwood nog niet te pakken Ik moet nu eerst traobten uit te vinden waar hij Doll in raihgheid hoeft gebracht Het schijnt dat hg mg per tolofoon een boodschap heeft gestuurd gelukkig dat ik hier bon ik ui me echter niet laten zien eer het spelletje uit is Iedereen sobgnt er op uit te z n om hem te rangen maar nis ze denken dat ze hem snappen zullen dau moeten se ring zgn Hg basteedde rerrolgens heel wat tijd met in alle richtingon onderEoek te doen nnar do schuilplaats ran Dolly Underwood zonder dat het hem echter gelukken mocht deze uit te vinden Eren róor dat Ben den dorpawinkel binnentrad en deu pnhtie agent aldaar zoo aardig roor dea gek hield stapte ook de landloopor aldaar binnen Ofschoon hij dezelfde kleeren had aangebonden geleek hg toch eon heel andere man Het groene rerband waa ran roor zijn oog wsggenomoQ en in plaats daarran droeg hij een bril die hem Iveel op aen schoolmeester deed gelgken Hg liep Hink rechtop en zag ar eerder pedant eu verwaand uit dan dat hij de kruipende onderdanigheid ran een bedelaar had Gebruik makend van de telefoon was hij spoedig in gesprek met oen zijner handlangers te New York en luisterde mot een zeer ernstig gezicht rol belangstelling uaar wat hem van die wereldstad werd bericht dwingt de eilanders zich te doen aanmonsteren voor de verdediging van het eiland Een bnitengewons editie van de Engelscfaa Staatscourant bevat de varklaring van strikte en toopartydige onzydigheid van Engeland en de bevelen die Zaterdag aan de Indische en Koloniale regeeringen zijn gezondeo om da reglementen voor de neutrale mogendheden ia hnnne havens toe te passen Uit Havana aeiot men dd 26 April De blokkade floot heeft zich gedurende den geheelen nacht tot in den vroegeq morgen bezig gehouden met het jacht maken op tich bewegende lichten Het eenige schip dat werd aangehouden was de Engelsche schoener Jolantbe die vergunning kreeg de reia voort te zetten Er werden geen schoten gelost sinds Zondagmorgen vao beide zgdea De torpedoboot Portere is onder dekking der duisternis verleden nacbt de knat genaderd de commandant ging met een kleine afdeeling aan land en verkreeg inlichtiagen dia van zeer veel waarde kunnen zyn De blokkade wordt voortgezet De officieren vertrouwen dat geen schapen er in znllen slagen te ontsnappen aan hun waakzaamheid en gelooveu dat alle stoomscbepen die gepoogd hebben de haven van Havana binnen te toopen genomen zyn Na Spanje verklaard heeft niet af te zien van bet recht om kaperbrieven uit te geven is het te voorzien dat ook da Vsreenigda Staten van dit door de andere beschaafde staten afgeschafte middel gebruik zullen maken Spanje heeft er trouwens nner belaog bij dan Amerika De Amerikaanacbe handelsvloot toch telde in Juni 189G 6565 etoomoohepon met 2 307 208 tonnen inhoud en 16 313 zeilschepen met 2 396 672 tonnen Spanje daarentegen had in 1895 slechts 429 atoombooten met 313 178 tonnen en 1041 zeilschepen met 172 729 tonnen De Amerikaansche koopvaardijvloot ia dus in aantal 15 maal en in inhoud 10 maal zoo groot ala de Spaansche Een belangryk deel der Unieschepen vaart echter op de Stille Zuidzee Van deu anderen kant kunnen ds Amerikanen meer koopvaarders tot kaapvaarders inrichten en ala jagers van Spaansche schepen nitzenden Uit de mededeeling dat Spanje zich het genoemd recht voorbebondt volgt echter nog niet dat het er van gebruik zal maken Geschiedt dit wèl dan moeten volgens het volkenrecht zekere regels worden in acht genomen Geen kaper wordt erkend zonder Kaperbrief lettre de marque nitgegaV n door de regeeriog van den Staat waartoe het schip behoort en waarin de reebten en ver Kren later rerliot hg diep in gedaohteu rerzonkon den winkel Ik moot zoo gauw mogalgk naar de stad terug zeide hij tot zicbzelven j Eri toch is hot een sleeht oogenblik om bier don jongen alteen don boel te laten klaarspelen Ik moet gaan ik moet hier hlijren wat zal ik doen P Hij raadpleegde hot in zgn schamele plunje rerborgon horloge Indien hg een roertuig kon krggen dat ham naar het station braobt lou hg slechts juist deu tgd hebben om den arondtrein naar Brookt u te halen Ik zal maar gaan ororlogde hij bij ziahrelren De jongen heeft getoond dat men gorust wat oan hem kan orerlaten Biuneu een paar uur hoop ik hier terug te zgn Ug moet zich intusachen hier maar zien te reddea er is niemand iu de stad Ja ik zal maar gaan IIij haalde Carkins af rroeg eu verkreeg een nieuw span paarden dat hij den horrelroet liet mennen Aan het station had deze hem graag willen verlaten wat hij echter niet toestond ffWaar ik go ga jg ook zeide hg tot dan aohurk en deze durfde zich niet Terzetten Wat hebt u met mij roor meneer P vroeg de horrelroet terwijl zij op weg waren naar de stad nik wil zorgen dat Underwood je niet maar te pakken krijgt Misschien zon bij je weer ergens laten liggen om dood te rriezen Ik zon eea geroel hebben alsof jouw bloed op mgn hoofd zou komen als ik dit niet trachtte te rerbinderen en ta voorkomen Je bent een teera plant Carkins en hebt goede oppassing en verwrging noodig Wordt 9 rw lgd