Goudsche Courant, donderdag 28 april 1898

De heele zaak was al baast vergetea to n DQ kort geleden Zola a antwoord kwam De vader van den kleinen Z een eerzaam seboolmeeater die van het geval niets gelnreten bad zat er erg mee in en al vond hy goed dat aa de 27 scholieren het antwoord werd meegedeeld by wilde volstrekt het handschrift van den gevreesden natoralist niet in kindervingers geven En de man wai doodelyk benauwd dat hy en zyn zoontje en de 27 andere ouderparen en hno kinderen door een bericht ervan in de courant te schande zooden worden gemaakt Hy verbood dan ook streng om erieta van te vertellen Maar toch kwam de zaak een joornalist ter oore hy onderzocht by ondeivroeg de vrienden de dienstbode van meester Z te vergeefs Totdat t tienjarig docbterlje van den onderwyzer argeloos de zaak verklapte Door allerlei praaijea wist de verslaggever baar bet geheim te ontlokken ja ze kende den brief zelfs van buiten Vlug gedicteerd en uu staat hy in alle Zwitaerache bladen Myn lieve kleine vrieoden Niettegenstaande de zorgen van de laatste dagen wil ik Qw treffend adres met onbeantwoord laten Ik wist wel dat ik in Geneve warme vrieaden heb maar ik kon niet vermoeden dat daar zulke jonge vrienden onder waren Moge gy steeds deze mooie geestdrift voor de edele zaak behouden Ëmile Zola c De kleine Z de ontwerper van het heele plan eeu intelligente opgewekte jongen ia tóó vm streek door het opzien door z n adres opgewekt dat hy er ziek van geworden is Vadera s booaheid over het compromittante geval zal daar wel niet kahmeerend op hebbon gewerkt Eeo golden tijd ia bot thans voor eigenaren van buizen te Ginneken Nu reeds staat geen enkele woning meer leeg en de aanvraag blyft nog steeds zeer groot Gedurende de laatste twee jaren werden ongeveer een zestigtal nieowe buizen opgetrokken en alle zyn reeds bewoond De vroegere stafmozikant solist F J T Hantzacb van do Kon Ned marine is geëngageerd als kapelmeester titulair hg het muziekkorps van het 8e reg inf te Arnhem By zal deu tegenwoordigen kapelmeester die den dienst verlaat later defiuitiaf vervangen STADSNIEUWS H GOUDA 26 April 1898 De Radicale kiesvereeniging Maatscbsppelyke Hervorming alhier zal op Zaterdag 30 April 8 s des avonds ten 8 oor op de bovenzaal vao het café Uarmonie eene openbare vergadering bondeo waar ats apreker zal optreden de heer W P Zeilmaker van Nymegen naet het onderwerp De politieke Partyen Toegang vry Gelegenheid voor debat Hedenmorgen is in de Doelensteeg een ktnd overreden dat met zyn aportkar in uanraking kwam met een wagen Een armpje werd op twee plaatsen gebroken te Stobbegat hebben het By Kon Besloit is benoemd tot hooghefmraad van bet boogbeemraadsohap van Schieland de beer A G Snel Kbimi kn a ü ÏJaajuL De Stctc bevat de aktao van wyziging der statntep van de umi venn Maatscbappy tot bereiding van kooUeerproducleu alhier 8cnooNUOVBN De heer J P Niekerk beeft wegens gezond hei daradeneo ontslag genomen als wethouder en lid van den gemeenteraad Door de heereo Paul ingeuienr te Leiden en den directeur dor waterleiding te OodBei erland worden pogingen aangewend om alhier eene waterleiding tot stand te brengen BlrccteSpoorwegverModlngeii met GOUDA Wlnterdleost 1897 98 AaosevaDgen 1 October W van Grcenwicli BOBDA ROTTS D M ll Sl 18 18 18 85 1 84 8 48 8 6 7 4 6811 88 18 38 H 1 II 11 86 18 89 r 11 42 8 4a tin 11 61 18 88 18 66 1 68 4 4 16 6 19 ROTTBRDA M 6 O U D A 8 9 58 10 19 11 86 11 60 18 87 9 10 9 18 9 89 9 64 10 11 11 18 U 80 10 09 9 80 9 88 9 4710 18 lO SO 11 38 6 16 6 61 7 86 8 8 40 10 89 11 64 18 08 18 47 6 38 7 10 7 46 8 18 9 00 SOTJDA DEN HAAG 9ouda Zeveukuiaon Moorlopello Zootermeer Zegnaard Toorbnrg Hag in 9 7 38 8 30 9 16 9 86 10 14 11 18 18 16 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 6 54 6 11 7 34 7 SS 33 8 6410 10 S9 11 10 il 7 48 8 48 II 12 40 8 04 Z Z 7 58 8 61 until 1 61 Kunt Ih 8 1 9 08 9 J8 O U lo 44lï 46 18 46 lilO 8 06 4 16 6 l6 6 85 o SS M 8 04 8 84 9 88 10 88 11 6 11 44 e O l D A u T R E o H T 6 84 7 63 8 81 9 07 10 19 10 67 18 00 18 83 8 80 8 17 4 86 6 06 11 14 8 87 8 10 11 29 8 46 8 34 8 88 9 0 89 10 6111 46 18 88 1 86 3 08 8 60 6 08 6 66 8 86 10 17 10 7 10 10 84 84 7 18 8 48 10 41 e4 7 89 8 69 11 18 11 19 GOUD A A MSTEBDAM 9 48 10 67 18 16 4 11 l 6 S0 7 61 8 9 10 17 10 86 10 60 1 1 Ui i U 8 6 l l 11 41 plïcbtiagen syn omiobreveD Wie zooder zulk 040 Qptlracht commUsie op kaperg uitgaat wordt als zeeroover bescboawd en behaodelii Elea kaper ia dos door dieo brief gerechtigd bU deel van de krggsmacht van de ooiloj Toerende part op te tredeo ofschooa dit anders aan particolieren is verboden Ata eeo kaper eeu ryaodeiyk schip aauhoadt is hy Terplicht de geldigheid t d den bait door een prysgericht in zyn land te doen erkennen Dit beslist dan of bet schip te recht is opgebracht en of het al dan niet met de lading of een deel daarvan verbeard verklaard moet worden ten voordeele van den uemer Bëloxsi Te Antwerpen wordt door de Spaanscbe schepen yverig kolen gel deo Verscheidene Amerikaansche schepen die daar liggen hebben bon vertrek aitgeateld daar z vreezen prjjsgemaakt te worden De diamnntindustfie te Antwerpen beeft na al van den oorlog te Ijjden daar NewYork een van de voornaamste afzetmarkten i9 yyitienhonderd diamantbewerkera zgn zonder werk DUITSCHLAKD De Keizer beeft eergister den sterfdag van Molkte een prachtigen krans van witte rozen op diens graf te Gr iaau laten neerleggen Engeland Er yn weer alarmeereude gernchten over Gladstone verspreid Zyn dokter heett echter verzekerd dat er geen oogenblikkel k gevaar is en de toestand nog maanden kan duren Wel neemt de z eke in krachten gesiadig af De pyn vermindert intuascheD Gladstone s geest ia nog altyd olkomen helder Ëen blad ichr ft dat Gladatone s familie no weet dat hy kanker in de bovenkaak beeft BINNENLAND TVVEKI KAMER Zitting van Dinsdag 26 April In deze zitting werd mcdedeeliog gedaan van de ingekomen ontwerpen die naar de afdeehogen worden verzonden Het eindverslag is gereed over verschillende wetsontwerpen onder anderen van het dienstplicht ontwerp De dag der beraadslaging zat nader worden bepaald Ook IS het eindverslag gereed der deSnitieve marine begrooiing 1898 De voorzitter zal Vrydag te 11 unr het voorstel doen om dit ontwerp bet eerst in behandeling te nemen en wel Woensdag over acht dagen Met 44 stemmen tegen 22 werd verworpen een voorstel van den heer Lohman om het ontwerp op den Leerplicht voorloopig van de agenda af te nemen en daarentegen met 45 tegen 22 stemmen aangenomen het voorstelVan Alphen om a s Vrydag te besloiten wanneer dat voorstel in da afdeelin en zal worden onderzocht De heer Vao Gilse vraagt en verkr gt verlof om op een nader te bepalen dag den minister van buitsnlandache zaken nadere inlicht tingen te vragen dan die by in de Eerste Kamer heeft gegeven nopens het ontslag vanden beer Israels als advocaat van de legatie te Pary in het byzonder wat betreft den datom en de wyze waarop dat ontslag is gegeven Dö heer Troelatra vraagt en verkrygt verlof om op een nader te bepalen dag den minister van jaetitie inlichting te vragen over de zaak van de gebroeders Hoegerhnis Do vergadering is daarna verdaagd tot Vrydag te 11 oren aottda 6 80 7 Ï5 8 10 8 36 Moordreohl K 8S 8 48 NioairerkeA 7 89 8 4 Oapello II Ï 46 9 56 Bolterdtm 1 T 5B 8 88 9 C6 AUio Duudigi Botterdim 4 46 5 18 a pelle 4 66 6 08 Nieuwarlwk 6 04 6 11 Mootdieohl 5 11 6 19 Soidt 6 17 6 86 Ooada 6 80 Oudeir 6 36 Woerden 6 48 ütruoht 6 08 7 4 f Sl 9 17 87 8 1 Qonda imitaidui C 8t De NederUndsohe Vereeniging voor Evenredige Vertegenwoordiging hield lo den Haag onder voorzitterschap van mr J A vao Gilse bare eerste jaarvergadering welke de voorzitter opende met een woord van opwekkiog tot de leden daarby wyzende op het hoopvol leven OBQer jengdige vereeniging aIb deze welke z i al mocht zy geen dadelyke roaoltaten bereiken ene toekomst heeft waarin ongetwyfeld de oogen zullen opengaan voor de gebreken die het stelsel onzer verkiezingen aankleven De vaststelling van het reglement voor bestuursvprkiezingen werd verdaagd tot da volgende vergadering zullende iamiddela rekening gebonden worden met de opmerkingen waartoe het voorloopig reglement aanleiding gaf en die ten doel hadden de toepassing van het stelse Hare zoo practisch mogelyk te maken Een de nitief bestonr van 12 leden werd met toepassing van bet stelsel van evenredige vertegenwoordiging gekozen en eaamgesteld oit de beeren jhr mr T A J Ascb van Wyck te sGravenbase J van Alphen te Hengelo prof dr B W Bakbois Rooaeboom te Amsterdam mr F Graaf vau Bjlandt te VGravenbage mr J A van Gilse te Arnhem mr B M Bahlmann Den Haag mr J J I Harte van Teckleoburg Den Haag C E Koetsveld te Goes J Menno Hnizenga Pen Haag mr J J Titanna te Tiel mr S J L van Aatten Jr te Rotterdam Men seint uit Amsterdam In bet gebonw Plancios beeft gisteravond gelgk al meermalen eene openbare vergadering plaats gevonden in zake bet vonnis Hoogerhuis ditmaal belegd door de antirevolatioüaire propaganaa club Kucbenins Ook de sprekers van dezen aiond bleken vaat overtuigd te zyn vao de ooEchald der gebroeders en drongen algemeen op herziening van het vonnis aan Deze en gene ging zelfa verder Zoo bescbnldigde Ten Boekhorst de rechters ia deze zaak openlyk van partytigbeid en zeide Nanta dat minister van dtr Kaay zich niet der waaibeid getrouw bad getoond aangezien by na v r klaard te hebben bewyzen in handen te hebben welke de schuld der gebroeders nog verzwaarden die bewyzen niet in de Kamer bracht Ten Boekhorst deelde mede dat in de vergaderingen van den In Mei motiën geateld zollen worden waarby de vrylating dar Hoogerbnizen geëischt zal worden Overigans verheogde i e club Kencbenins zich voor ditmaal in eene schier volmaakte sympathie der aocialiaten Aan Nauta stroomde die sympathie toe uit den mond van Domela Nieuweohuys die hem zyn vriend noemde en den leden der clnb voorhield dat de man naar wien zy zich noemde Keocbenius veelmaals placht op te komen voor wat hij noetade de majesteit van bet recht By zag in de clnb een voorpost der antirevolutionaire party welbe mogelyk wel haast de genache party m zekere richting soa medevoeren In tegenstelling met deze lofspraak hekelde by de afwezigheid der corypheeëa dier partij dr Kuyper mr de Savoruin Lohman dr FabioB en mr Heemskerk Gemengde Berichten De veenarbeidera werk gestaakt 6y het stadje Geringswalde in het koniokryk Saksen ia giaterenocbtend bet gruweiyk vermiükte lyk van een 20jarig meisje de dochter van een wegwerker nit Asohershain gevonden Het achterhoofd van h t arme kind waa verbryzetd n het hchaato gekorven enkele licbaamsdflelen waren aan een boom o ehaogen Een paar dagen nadat Zota veroordeeld was stelde de kleine Z zyn medescholieren van de zesde klaa eener lagere school te Geneve voor den grooten romancier een sympathie adres te zenden Zoo gezegd zoo gedaan De brief werd prachtig mooi geschreven en vry goed gesteld verzonden zonder medeweten van de onderwyzers 27 jongetjes onderteekenden mee 10 89 10 86 10 48 10 49 0 47 10 13 10 18 10 81 10 88 De moeder van Z moest 25 rappen voor port geven Alfbn i d Run In de gister gehoad n raadsvergadering waarin de vraag van Oed Staten van Znid HoUand besproken moeat worden nit welke post de verhooging van het traktement dea burgemeesters bestreden moest worden nadat de raad dien post bad gastbrapt kwatD de mededeetiog in van den burgemeester den beer P van Onteren dat by naar aanleiding van de bonding van den raad in syue laatste zitting te zijnen opzichte aan B M do Koningin Regentea ontslag beeft verzocht als burgemeester PosterUeo eo Telegrapble Poet en telegraaf kantoor te Velp Jaarwedde f2100 en vrye woning Pensioeosgrondslag f 2600 Borgtocht f20 000 Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vryheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepa lingeo van bet Kou besluit van 21 Maart 1894 no 17 de postambtenaren voor deze directie den voorrang Telegraafkantoor Breda Jaarwedde f 2400 Borgtocht f 1000 Sollicitatiën in te zenden vóór 10 Mei a i Benoemd 1 Mei Tot opzichter der telegraphie de as pirantopzichters J W Romyn te Zwolle P B BoBcb te sGraveohage met verplaatsing naar Hoorn en J G C Degens te s Gravenhage tot adsistent te Amsterdam J W C Elbont thans kantoorkuecbt aldaar 1 Juli Tot directeur van bet post en telegraafkantoor te Harlingen H J Sohmïdt Az thans in gelijke betrekking te Velp Verplaatst 16 April De commies der telegraphie 3e kl W F H Bruinier van bet bypoat en telegraafkantoor Tulppieia naar het hoofdtelegraafkantoor te Amaterdam de klerk der posteryen en tetegravbie 2a kl mej R Zuikerberg van bet hoofdtelegraafkantoor naar bet bypost en telegraafkantoor Tulpplein te Arasterdam 1 Mei De commiezen der postetyen 4e kl J C Nieuwenboya van Nymegeo naar Wageningen en J R Vegter vaa Wageningbn naar Nymegen de klerken der posteryen en telegraphie 2e kl J Pannekoek van Rotterdam telegraafkantoor naar bet bypost en telegraafkantoor Hobbemastrtat te Amaterdam en W H Boekwater vau bet bypost eo telegraafkantoor Hobbemastraat te Amsterdam naar Rotterdam telegraafkantoor 1 Juni De hoofdcommies der posteryen H A H Canter Cremera van Haarlem naar Arnhem de commiezen der posteryen la kl F J W van Goor van Amsterdam naar het spoorweg post kantoor no 2 A G J Geysen van het a poor wegpostkantoor no 2 te Vlisaiogen naar Haarlem en F G van der Ramborst de Brouwer van Zutphen naar Amsterdam de commiezen der posteryen 2e kl A M Lagerwey van Amsterdam naar Harlingen A G van Oldeobarneveld genaamd Witte ToUingh vau Goes naar het spoorwegpostkantoor no 4 standplaats Arnhem J A Janssen van Leeuwarden naar Zutphen J J Bü teröB Hf emskerk vao Haarlem naar Amsterdam G J van Gortel van het spoorwegpostkantoor no 1 standplaats Utrecht naar Zwolle F Rommel van Maastricbt naar Goes J W Nortier van Leiden naar Vlissingen en W van Ryn van Amsterdam naar Leeuwarden de commies der posteryen 3a kl P C Ising van s Gravenhage naar Deventer de commiezen der posteryen 4e kl H Rietema van Dokkom naar Leiden en H B Baron van der Feltz van Arnhemi naar Haarlem Eervol ontslagen 20 April De adsistent mej S de Hartog ten 10 86 11 11 10 04 10 11 10 18 10 86 19 84 5 82 6 51 6 14 7 31 7 66 8 08 1 09 8 16 8 86 6 86 56 6 08 5 09 5 16 6 86 8 60 t lO 4 10 7 50 6 S0 6 40 3 46 8 80 8 61 9 66 8 48 9 10 lO K 6 17 7 85 6 87 6 84 6 41 6 47 10 64 4 40 4 60 4 57 6 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 9 37 9 47 9 14 10 01 10 07 7 46 6 4 6 66 4 89 8 09 4 96 DEN HAA6 GOUDA Hago 6 46 7 80 7 43 8 86 9 46 10 1111 87 18 881 86 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 6 18 7 18 7 66 9 88 10 08 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Zegw6 6 10 3 1 66 4 6S 6 80 9 48 Ze M 6 17 II 10 43 0 w 8 04 ir 6 t 6 Ooud 6Ji8 7 48 8 18 9 08 10 1610 6411 67 1 60 17 8 14 4 08 4 88 6 16 6 60 7 48 88 10 1010 81 9 07 10 0 88 1 9 86 10 84 10 64 7 07 8 14 10 46 f 4 84 f 7 8 8 87 9 88 9 68 10 6 11 10 18 11 l M 8 4 4 87 6 80 1 07 7 8 9 4 lO M 11 10 AUSTEBDA U 6 O O D A8 10 9 06 10 4 6I 4t 4 4i 6 19 7 46 9 41 9 lt l n U 11U U i U M M 1 41 M H 1 7 06 W AmitaidMa 0 8k OtaU 74 U T E E O H T 8 O Ü D A Otreott 6 88 7 46 8 49 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 S6 7 6 Woerden 6 63 8 06 10 38 11 66 4 16 7 18 ündewaler 7 07 8 14 10 46 4 84 Gouda bgpogt n telegiufkaaioor Commeliiutiut te Ameterdftm Overleden 15 April De direetenr rao het telegraaf kantoor te Breda C Yie VERGiDERlNGVANDEnEPlIËRAiD DINSDAG 26 APRIL Vervolg Ingekomen 9 Eeo rapport van B en W tot bet oprichten van een penaioentondt voor ambtenarendezar gemeente en wel met ingang van 1 October 1898 B en W stellen voor het pensioen voor ambtenaren te bepalen op 70jarigenleeltyd voorta na 5 jarigeo dienst kunnen deambtenaren eveneana een pensioen verkrygen wanneer zg ongeschikt zyn geworden Ter visie 10 ï en adres van Hej G vaa Groos verzoekendB geheele of gedeeltelgke ontheffingTBU de baar opgelegde boete By dit adreawas gevoegd een rapport van B en W denraad voorstellende de boete in plaata van opf 50 te handhaven die te brengen op f 5 De Voorzitter Ik stel voor dit adres ter visie te leggen De heer Van Galen M de V ik stel voor dit adres nog heden te behandelen De Voorzitter Indien de raad dit goedkeurt zal het Als punt 6 der agenda behandeld worden 11 Een adrea van Dr R A M Staveniase de Branw en anderen verzoekende terugte komen op het onlangs genomen besluit tothet aanleggen van een park nit bet legaat vanMr A A van Bergen IJzendoorn achter deGrabetbstraat daar zy deze plaata daarvoorniet gesebikt achten De Voorzitter Ik atel voor dit voor kennisgeving aan te aenien De heer Vingerling Ik zou er voor zyn dit ter visie te leggen De Voorzitter Namens B en W heb ik de eer het volgende mede te deelen Onder dit adrea zyn geplaatst 60 geschreven namen geen bandteekeningen waarvan de eerste ia die van H M R Leopold litterariacb student Verder ataao daaronder 37 bandteekeningen waarvan de eerste ia die van Dr R Stavenisae de Branw Voorti waren by het adres in eeo zelfde enveloppe gesloten vier velletjes metk 9 bandteekeningen eo namen waarvan vele dnbbel en waaronder onderteekeningen als Mietje Boekamp Antje de Graaf KooBJe Zoet en andere jonge damea die ook al tot oordeelen over deze zaak bevoegd schyoen te zyn nit oieta blykt dat deze velletjes bandteekeningen en namen kiebooten by het door my gisteren ontvangen niet gedagteekende adres Onder de geschreven namen komen ook voor die van twee leden van den Raad men kan zich moeiiyk vooratelleo dat het itelleo van hou naam onder het adres met hnn medeweten is geschied leden van deze vergadering behoeven toch de intrekking van eeu buu niet persooniyk aangaand besluit niet by rekest te verzoeken maar kunnen daartoe aan hunne medeleden het voorstel doen M H De Raad beeft na onderzoek in loco na kennisD easing van andere plannen en na zeer ampele discussie waarby deskundigen hnnne gewaardeerde voorlichting hebben geschonken in deze zaak met overgroote meerderheid vau temmen zyn besluit genomen Niet met cyfers en argauiHuLtsu uiittii lUot ti ü pufti hullopuia sen verlangen de onderteekenaren van bet adrea intrekking van dat besluit en onderstellen dus by die overgroote meerderheid der Raadsleden in eene boogit belangryke zaak even groote oppervlakkigheid en üchtvaardigbeid als waarvan zy zelven blyk geven Het besluit is tronweda reeds sedert lang goedgekeurd en ook reeds sedert lang grootendeela uitgevoerd akten zyn bereids verleden en overgeschreven betalingen hebben krachtens bet besluit zelf vóór 1 April plaats gehad aan den Minister van Financien is verkoop van de benoodtgde teriaioen van den Staat Tertooht en over dat verzoek acbynt door veraobillende antoriteiten al gonstig geadviseerd te zyn Wanneer het de adressanten werkelyk ernst waa geweest met hnn adres dan hadden zy dat zoo spoedig mogelyk moeten indienen toen intrekking van het genomen besloit deanoods nog mogelyk was Na na twee maanden kan het adrea toch bezwaarlyk als ernstig gemeend worden opgevfit en moeten de zaken hun loop hebbeo Daarom en omdat hy hun college ten minste wel de overtuiging bestaat dat de Raad een ernstig gemeend besluit beeft genomen waartoe hij beter in staat waa dan eenige tot oordeeten onbekwame mannelyke en vrouwelyke adressanten stel ik namena B enW voor dit adres voor keonisgering aan te nemen Da heer van Galen M de Voorzitter ik zal niet over dit adres spreken als minderheid moet ik my neerleggen by een eenmaal genomen besluit maar ik moet protesteeren tegen bet medegedeelde dat hei besluit genomen is na ryp beraad en overleg soo er een besluit genomen is ia dit toch zeer apoedig genomen Woensdag stond het op htt convocatiebiljet en eeda Vrydag was het aai de orde wy hebben het er ter nanwemood door kunnen krygao dat het werd uitgesteld tot dei Uaandags toenook het besluit genomen werd Tegen diewoorden na ryp beraad en overleg kom ikdus op Het voorstel bad evengoed een paarweken ter visie knnnen leggen De heer Vingerling Ik loo gaarne zien dat er over gestemd werd of het adrea ter visie zal worden gelegd of voor kennisgeving zal worden aangenomen De heer van de Velde Nu er over gestemdcal worden mag er zeker niet meer over gesproken worden Het ifc niet om fiet adreste bespreken maar Jirel om aan B en W eenige vragen te dven naar aanleiding vandat adres Ik ben Mt volstrekt niet eens metden heer van Galeo maar M de V indienbet pabliek eenr wist hoe B eu W tot deindiening vu t voorstel gekomen zyn boeveel moeM bccfvoiihL noodjg was geweest omtot eeui oed geheel a komen zie M de V dan gewof ik dat dit adrea niet waa ingekomen Ik geloof dat bet pnbliek wat meermoeat weten van hetgeen ia die besloten vergaderingen is verhandeld De Voorzitter Het beslnit om bet niet pabliek te maken ia alleen genomen in een besloten vergadering eu io een bealoten vergadering kan ook weder een besluit genomen worden om wat meer publiciteit daaraan te geven In stemming wordt gebracht het voorstel om dit adres ter visie te leggen Dit wordt verworpen met 14 tegen 1 atem die van den heer Vingerling Aan de orde Het voorstel tot invordering in rechten van eene achterstallige recognitie van de erfgenamen van N 0 Wiezer V rordt goedgekeurd Aan de orde Het praeadviea op bet verzoek van J Reiirings om een onderzoek in te atollen naar door hem tegen den zwemmeeater W Groader ingebrachte klachten Wordt goedgekeord Aan de orde Het voorstel tot wyziging der gemeeotebegrooting dienst 1897 Wordt aangenomen Aas de orde Het voorstel tot wyziging der verordening regelende de jaarwedden van het personeel der Openbare Lagere Scholen Wordt aangenomen Aan de orde Het voorstel tot nadere regeling der toelagen van do aan den corgns voor volwassenen verbonden onderwyzera Aan de orde Het tooistel om mej G v Groos gedeeltelyk ontheffing te verleenen van de haar opgelegde boete De heer van Galen B en W en de gascommiasie hebben in hnn rapport erkent dat men deze boete niet te hoog moet stellen daar wy niet den fitter daarmede treffen daarom zou ik die boete willen reduceeren tot op t2 De beeren de Raadt en Brunt ondersteunen dit voorstel De Voorzitter Het denkbeeld daarvan heeft ook by B eu W ec de gaacommissie voorgezeten maar mej van Groos U in gebreke gebleven aangif te te doen dat er verandering bad plaats gehad en nu heeft die juffrouw gedurende 10 maanden daarvao gebrnik gemaakt dus gelooven wy dat het nog al biliyk ia De heer dö Raadt Ik hab het voorstel oudersteond om de gasfabriek te verplichten op de verdchilleude meters aan te laten brengen ef zy voor kook dan wel voor lichtgas zyn zy weten niet welke meter voor licht ef kook gas ia De Voorzitter Ik zal uw voorstel by de gasoommissie overbrengen De heer Herman Ik kan niet medegnan met bet voorstel van den heer de Raadt ieder fitter moet toch weten welke meter voor kookof lichtgas ia De heer de Raadt i Het is ter voorkoming dat een fitter zich c a vergissen De heer van Iteraoo De heer de Raadt atelt voor om de metera te doen merken welke voor kookof lichtgaa zyn ik kan my met die maatregel niet vereenigen het kan wel worden toegepast maar bet zal niet helpen zoodra de fitter eeo pijp vindt alnit hy aan by oaderzookt daarna niet eena of die wel op de goede leiding zit Ik beu er voor dat aan de verordening streng de band gehouden wordt De persoon in kwestie heeft verzuimd kennis te geven aan de gasfabriek De heer Nederhorst In beginsel wai ik voor het voorstel van den heer van Galeni maar un ik hoor dat het etgeniyk meer een vergoeding is zal ik tegen het voorstel van Galen Memmen Het voorstel van Galen wordt in stemming gebracht en verworpen met 11 tegen 4Bt die der bh Brant Erook da Raadt en van Galen Het voorstel van B en W wordt sönder boofdelyke stemming aangenomen De Voorzitter Straks heb ik nog verzuimd mede te deelen dat de wed Linthorst per adres ontslag heeft gevraagd ala brugwachtster aan de brug op de Haved Ik st l voor dit onialag te verleenen en haar recht op pensioen tar fine van onderzoek ia handen van B en W te stellen Aldus bealoten Aan de orde Het voorstel tot het plaatsen van eene muziekteut in het plantsoen by de Vyverstraat De heer Vingerling Ik kan my daar niet mede vereenigea ik zie niet in dat de tent op de Markt m aptaatst zoo zyn ik kau my niet voorstelUn dat het verdedigbaar ia dat het algemeen belang aan de gemeente oplegt eeo maziekteut te maken by volksfeesten kan de oude tent weder worden opgericht Indien wy een mnziektant stichten dan moeten wy ook volksco neer ten gevea eu daarom kan ik met dit voorstel niet medegaan omdat bet niet is in het algemeen belang Ik geloof dat het niet bestaan beter is In Amsterdam heeft men evenmin een maziektent en waarom moeten wy dan daarvoor een som van 12000 uitgeven De heer Straater Ik wensch even myoe stem te motiveereo in principe ben ik voor het plaatsen van een muziektent alleen zon ik de nieuwe tent geen evenbeeld willen laten zyn van de onde ik zou e n anderen vorm wenschen De Voorzitter Ik kan den heer Straater gerust stellen dat omtrent het p an by B en W QOg geen vaste vorm ia aangenomen De heer van Galen Met dit voorstel kan ik mg eveneens niet vereenigen ik acht de plaats daarvoor al zeer ongeschikt ik geloot dat de boel daar plat geloopen zal worden en ik acht de uitgave met gerechtvaardigd De heer Nederhorst Met genoegen heb ik het voorstel van B en W gelezen en ik ga mede met het voorstel van B en W De heer de Baadt Het doet my genoegen dat er gelet ia op den wenk van de commissie die het vorige jaar de begrootiog der scbuttery heeft onderzocht ik ben er niet voor om daar een vaste tent te plaatsen men kan dan bier dan daar muziek laten maken zoodat de bouw eener teut wel achterwege kan blgven De Voorziiter Dan kan de heer de Raadt □ iet beter doen dan tegen bet voorstel van B en W te stammen De heer Jager De beeren lullen zich toch wel herinneren dat vroeger daar ook muziek gegeven is De heer Vingerling Ik herinner my wel dat vroeger de staf van bet 4e regiment daar muziek gaf zonder tent waarom kan dat nu ook niet wanneer wy daar een tent stichten boe moet het dagelyksch bestuur dan daar muziek geven eeu teut zonder muziek Is niets De Voorzitter De heer Vingerhng schgut niet te weten dat er bier een muziekkorps is eu wel dat der Scbuttery de muziek der Scbuttery ia miaaebien voor hem niet genietbaar ik vind ze wel genietbaar De heer van de Velde Als die teut verplaatsbaar ia dan kau die d u hier dan daar De heer vau Galen Aan diq oude tent is vroeger voor f 700 gerepareerd ia die tent nu zoo slecht dat dïe met meer gebruikt kau worden het wil er bg mg zoo in nu het nieuwe plantaoen daar gekomen ia dat wy daar dan ook een maziektent moeten hebben De Voorzitter Ons is gerapporteerd dat de oude tent niet meer gerepareerd kan worden De heer Bruut Ik zou de oude teut voor volksfeesten willen bewaren eu die nieuwe achterwege laten De Voorzitter Dan moet de heer Brunt tegen het voorstel van B en W stemmen Het voorstel van B en W wordt daarop in stemming gebracht Voor stemmen de hb Prince Herman Nederhorst Bellaart van de Velde Straater van Itereon Noothoven van Goor en Jager Tegen de hb Brunt Krook Jaspers de Raadt Vingerling eu van Galen Het voorstel vau B eu W ia dus aangenomen met 9 tegeu 6 stemmen De Voorzitter De twee aan de orde zyude punten inllen in een besloten zitting worden behandeld Na heropeuittg wordt medegedeeld dat bet kohier der plaatselyke directe belasting uaar bet inkomen dienst 1808 is goedgekeurd en dat op de reclame van P Kersbergeu tegeu xgu aanslag in de plaatselgke directe belasting naar het inkomen dienst 1897 die aanslag van f 4000 ia gebracht op f 3000 Niets meer aan de orde zynde wordt de Vergadering gesloten INGEZONDEN M de Redatteurt In antwoord op het ingezonden stukje onderteekend Kea Boudslidc en voorkomende in uw blad van gisteren avond diene het volgende De inzender meent eenige opmerkingen te moeten maken betreöende de opvoering van het treurspel Siimou Torch c Hy vindt dat hierin door de personen te veel volgena de letter gesproken werd Dit geef ik den inzender volkomen toe doch hy acbynt nit het oog te verliezen dat het atuk werd opgevoerd door een dilettautenolub hierop heb ik in myu verslag uitdtukkelyk gewezen Daarby verg te hy niet dat ala de leden van deze club in de uitspraak vry gelaten worden zoo licht het echte QoaWBch boTed J k mt ea zeker zal de inzender met mg dit uiet prefereereu boven boekeataaU De inzender vond het stuk vnt lang anderen zullen echter deze meening niet deelen bier is eenvoudig een peraoonlyke opvatting aan het woord Bovendien werd het stuk vlug afgespeeld zöo vlug aelfa dat de muzikanten zich moesten haasten om tuiachen de bedrgveu een nummertje in zyn geheel te geven Wat betreft de klacht over dea laten afloop der uitvoeringen van den R K Volksbond hiermede moet de inzender niet aan myu adres zgu Weet hy een andere eem betere regeling dan wende hy zich tot het Beatnur dat hem ongetwyfeld welwillend ontvangen zal Uw Verslaggever GROOTE KEUZE in de nieuwste A 7an OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Tetephomt X9 31 Beurs van Amsterdam Vrkra slotkrs 86 867 98 98 6V 96 100 86 83r 81 hl m 17 u l U l 96V 97 11 S 102 42 76 201 V 101 96 86V 100 100 100 100 62 6iS 168 100 181 100 204 113 118 9 101 98 180 B 98 80 88 117 113 206 193 199 lOOV 61 160 69 99 76 101 100 12 l 12 188 11 1 11 101 19 losv ii i V it i 26 APHIL Nbdïelind Gert Ned W S 8V y dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNOiB Obl GBudl l8Sl88 4 Itaxib InsohrijviDgl86lB 8I 5 OoBTSMK Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 6 PoETüGix Obl met coupon 8 dito ticket S RusLANn Obl Binnenl 1894 4 dito Geoons 1880 4 dito bijEoths 1889 4 dito bü Hope 1889 90 4 ditoingoud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 Spi KJE Perpflt BoliuldISSl 4 TuKEEij Qepr GoDv leeo 1890 4 Geo leeniag aorie D Geo leuning serie O ZuiD Ape Hep v obl 1693 5 Mbxico Obl Buit Soh 1890 6 Vekbzüela Obl 4onbop 1881 AusterdjlH Oblif atiea 1895 8 EoTTBKDAH Sted looo 1894 3 Nbd N Afr Handelsr aand Arendsb Tab Mij Certifioateo Deli Maatsohappij dito Arn Hypotheekb pandbr 4 Cult M der Vorstenl aaud e Gr Hypotheekb pandbr 3 Nederlaadiclie baak aaad Ned Httadalmaatioh dito N W k Vio Hyp b paudbr 5 Bott Hypotheekb pandbr SVi Utr Hypotheekb dito Si t Oostinb OoBt HoQg bank aand Rust Hypotheekbank pandb 4Vi Amekika Equt hypotb pandb 6 Maxw L G Fr Lieu oert 6 Nb HoU J Spoorw My aaad Mg tot Sipl r St Spw aand Ned lad Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTALiiSpoorwl 1887 89 A Eobl 3 Zuid ItaI Spwmy A H obl 8 Polen Warschau Weeuea aand 4 RusL Gr RuBs Baltisohe dito aand Fastowa dito aand 6 Itrang Bombr dito aand 5 Knrsk Ch Azow dp kap obl 4 dito dito oblig 4 Ahebiba Ceot Pao Sp My obl 6 Chic fc North W pr C v aand dito dito W n 8t Peter obl 7 DenverSt Rio Gr Spm oert v a IIliDois Central obl in goud 4 Louisv f ash ville Oert v aand Meiioo N Spw My Ie hyp o 8 Miss Kansas v 4pflt prei aand N York Ontasiolk West aand dito Penn Ohio oblig 6 71 Oregon Calif Ie hyp in goud B St Paul Minn k Manit obl 7 Uo Pao Hoof Uyo oblig 6 19 8 180 99 lOS i 108 lOOV 101 ii V 135 S2V dito dito Line Col Is byp 0 5 CxHiDi Can South Gert v aand Vbn O Rallw Na leh d cO Amsterd Omnibus Mij aand Rotteid Tramwog Maats aand Ked Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aan S Bbloib Stad Antwerpen 18S7 SVg Stad Brussel 1886 8 HoNO Theiss Eegullr GeselUoh 4 OosTENB Staatsleeniag 1860 K K Oost B Cr 1880 8 fipANJE Stad tladrid 8 1868 Ned Ver Bes Hyp Bpobl eert 357 StaatB loterij Ie Ktane TiekVing vu WoeD dag 27 April No 6886 S6000 No 7927 ƒ 6000 No 3 61 en 16S10 ieder 1 00 No 3920 9167 12931 en 11813 ieder 1000 No S 7 en 1318 leder 400 No 9665 200 No 617 1387 8192 11718 I57 7 IWC 18868 en 19790 ieder 100 Flijzei TM 81 8888 611 7M8 10119 18191 1669J 188M