Goudsche Courant, donderdag 28 april 1898

Vrijdag 39 April 1808 37ste Jaargang No 7567 OÜDSCHE COURANT Ni uw8r en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teltfsra 1 M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg meer 10 Centen Groote lett s worden berek idB tar plaatsruimte Telefoon No De Uitgave desser Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zjon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 2Ö franco pw post ƒ 1 70 r AizonderUjke Nommers V IJ F CENTEN Inzending van Advertentiën tot 1 aur des midd OMNIBUSDIENSÏ Gouda Haastrecht Schoonhoven Ondernemer C A J de GOEIJ firma Gebrs BLOAf Stalhouder Gouda DIENSTREGELING aanvang ende 1 MEI 1898 met Omnibussen voor minstens zes plaatsen s De uren ijn aangenomen naar Qreenwichtijd WEEKDAGEN Vertrek ran SohoonboTen 3 15 v m 6 10 m Aankomst Haastrecht 4 88 7 06 Vertrek Hnaslrecht 4 30 7 10 Aankomst Gouda 00 Vertrek Gouda 8 10 26 m Aankomst Hanstraelit 8 40 8 B5 Vertrek Haastrecht 8 4B 9 00 Aankomst Schoonhoven 6 6 B 10 00 h ZON EN FEESTDAGEN S 1B ï m 6 10 T m 11 40 v m 6 10 n m 5 7 40 B 1 25 n m 7 40 8 10 8 8 n 5 15 V 8 55 9 55 10 00 7 00 10 26 Vrachtprijzen van choonhoTen Gouda O GO retoar ƒ 1 ran Gonda Haaatreoht ƒ O SO van Haastrecht SchoonhoTen 0 40 Afrit te Gouda bjj het Station Wed KAHLE C A J db GOEIJ en Postkantoor Haastrecht bij Café Wed BLANKEN Schoonhoven bjj het Heerenlogement en Postkantoor Van af 1 MEI a s zju alleen die retours geldig welke door mg worden nitgegeTe Mevrouw VAM DELFT CRABETHSTBAAT vraagt tegen half Juni eene IENSTBODE als MEID ALLEEN Spreekuur 10 12 v m 8 10 n m IDE3 TEmmEEms w is de voordeeUgtte in Sfederland erz@ ert fsgen SoJSaóe ontstaan door ziekte en ongelukken uitgezonderd tuberculose Citsluilflnd VEEHO0DERS iU j qmh XBS gevraagd 1 DB DIRECTUB I 71 97 BISO IM 3402 61911 187 2490 6218 168 2B21 6231 186 S662 6S63 191 2669 6360 204 2748 6466 232 2772 6480 242 2806 6486 289 2186 6621 291 2908 6616 811 2974 5692 329 3026 6746 482 8 44 6761 676 3177 6766 730 3269 6932 807 3267 039 817 8288 6080 838 3296 6096 867 3S14 6136 870 3S22 6205 876 3361 6216 8 6 3374 6291 960 3891 6321 903 3406 6322 963 8486 6446 977 3626 6619 1015 3675 6663 1047 3610 6682 1068 3611 6697 107S 3686 6700 1096 3192 6908 1186 3932 6976 1190 4062 6990 1208 4067 7026 1230 4187 7032 1320 4377 7076 1332 4390 7113 1374 4398 7164 1419 4412 7H0 1528 4486 7201 1649 4496 7283 1671 4516 7254 4656 7386 4568 7366 1756 4683 74S5 1777 4600 74991821 4609 75361899 4673 76691923 4677 76811963 4696 76671980 4819 76161994 4824 76431917 4911 76602120 4916 77212170 4971 78602202 6018 78702224 5094 79178332 5147 7929 2367 8028 10682 13804 16811 18762 8070 10527 18306 16836 18904 8979 10673 18360 15863 18943 8080 10609 1S366 15942 18967 8083 10626 13414 16954 18967 Slis 10627 13432 16982 19010 8172 10762 18470 16088 19041 8189 109 1 13476 16099 19097 8194 11057 1348 16107 19269 8231 1107S U617 16146 19278 8407 11160 13610 16148 19300 8457 11179 13690 16210 19314 8469 11S34 13727 16216 19357 8632 11303 13737 16236 19469 11328 13750 16276 191028536 11361 13767 16279 19663 1144S 13764 16320 185638032 11482 13788 16415 195668721 11517 13800 16466 195668828 11670 13941 16546 196588860 11842 18993 16648 197788884 11671 14044 16613 197 18887 11676 14073 16674 1S804 8890 11677 14110 16691 198098941 11728 14224 16727 198299003 11773 14289 16837 198679069 11789 14321 16892 19910 9149 118 8 14375 16929 19911 9232 11866 14401 16951 199279238 11662 14410 16957 199889240 12069 14450 16965 200209385 12248 14459 16978 200319416 12266 14478 17000 200159458 12276 14479 17966 201189486 12292 14510 17142 201749628 12326 14620 17179 262079640 12547 14568 17188 202689678 12688 14667 17296 202839691 12621 14666 17303 203249655 12628 14721 17328 203639711 12659 14741 17361 204289746 12673 14805 17693 204699785 12754 14821 17762 206669813 12760 14884 17792 206789817 12768 14919 17817 206 0 9830 12826 14973 17918 206429885 12830 16050 17947 206439891 12861 16112 17971 206449980 12883 16254 18021 20682 10107 12951 15408 U071 20747 10188 12968 15410 18081 20754 10234 13023 15428 18084 20760 10297 18 BI 1B4S1 18141 20772 10321 18088 16464 18291 20824 10848 13133 15499 M819 20900 10420 13149 1B643 18467 20939 10436 13155 16663 18496 20940 10442 18266 16667 18517 20946 10604 132 6 16661 13695 20996 ADVERTENTIEN ONZICHTBARE HEEREN en DAMESPRUIKEN TOUPETS SCHEIDINGEN en verdere HAAEWERKEN munten ait door 80LIEDE AFWERKING bij H p m mmmui Coiffeur Kleiwey Gouda Vertrek Sohoonboren AankomBt Gouda Verlrok Gouda Aankomst Sohoonhoven V V Het beate onschadclykste en ge makkelykste poetsmiddel voor Heeren en vooral dam s en Kindcrschoenwerk is de Appreniur van C M Muller Co Bflrlln BeuthStr 14 Menletteogoed op naam en fabrieksmerk Verkryibur by Heeren Winkeliers In lohoenwerk gelintiKlen dregeryen ei eni aenerMl Depot by W Sardemann Arnhan SOCIËTEIT OFS GEUOEGEF Zaterdag 30 April 98 UITV0ERI1 G door de DILETTANTKN CLOB Door Oefening Kunst Opgericht 9 Febr 1892 HET TESTAMENT VA OOM JAN Blgspel in 4 Bedryven door J HÜF VAN BUREN Voorafgegaan door GOEDE HARTEN Tooneelapel in één Bedrijf AIIVING 8 HUK S a afloop al M Mto Introdnctiekaarten tot een beperkt aantal van heden af tot Vrijdag 29 April des middags 12 uur verkrggbaar by J T D HOEVEN Korte Akkeren S VAN VriJNGAARDEN Zengestraat 92 P A KLAVERVELD fnrfsingel P 95 UNTHORST OosthaT B 77 en VAN DER KBAATS Zengestraat S B Programma a 30 cent is Terpliohtend gesteld tÊ f Nog een zeer klein aantal verkr gbaar Pf Opruiming van beschadigde en gebruikte MUZIEKINSTRUMENTEN in het MAGAZIJN van L C DE LARJG Godurende 8 ö 14 dagen OPENBARE VERKOOPING op Vrijdag 29 April 1898 des morgeis te 9 uren aaa bet Hais Wgk E No 101 san den Kleiweg op den hoek der Turfmarkt te Gouda ten overstaan van den Notaris G C FORTülJN DROOGLEEVER van eenen goed onderhouden gedselteiyken INBOEDEL waarby een Kabinet 2 Chiflonnières Secretaire Brandkast maboniehonten en andere Meubelen fraaie Theetafel voorta Hnisraad waaronder oud Kristal en oud blauw en gekleurd Porcelain gewerkt Goud en Zilver Bedden en Beddegoed enzoovoorts voorts fraai verlakte Winkelbussen Winkelpotten Winkelen Keukengereedsehap enz 10 40 v m 11 40 v m 2 46 n m 7 40 n m 11 36 1 12 50 3 65 8 50 11 40 12 55 4 00 8 56 12 10 n m 1 25 n m 4 30 8 10 40 n m 4 10 n m 6 10 o m 11 30 n m 2 10 u 4 40 6 40 2 16 4 46 6 46 3 25 6 45 7 55 1 10 Daags te voren van 10 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Toomoemde Notaris üiikr DE RAiDT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Handel in MAWÜFACTÜREW TAPIJTEir m EARPETTEH uwe en gebrnikte Meubel ANTIQUITEITEN ENZ Koloniale Waren en Verduurzaamde Levensmiddelen VAN MIJN WINKEL HOOGSTRAAT A 122 Door prompte en nette bediening en het leveren van prima quallleit tegfen ong ekend lagen prlj § hoop ik te v innen het vertrouwen mijner stadg enooten Aanbevelend L BOER Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden BerL pracli tigr 3=Let iaagrericlxt HËËRËNHOS met TUIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevrag en LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs f 450 jaars Koopsom f 8000 E CASSUTO TANDAïfrS Gouda Turfmarkt aPnMEKUBMN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSDAG en VKIJDAG van tot S ar ZONDAGS niet A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUDA Beveelt zich aan tot het ieceren van beat Zeeuwsch Tarwebrood a 14 Cent per Kila HET N IEUWE P ARK In de op 26 dezer gehouden Kaadszitting is besloten de aan de leden opgelegde geheimhoadiog betreffende hetgeen aan het nemen ran het bekende besluit tot aanleg Tan een park achter den Kattenaingel is voorafgegaan grooteadeela op te heffen Van geachte xpe daartoe in staat gesteld kunnen wi thans het volgende mededeelen Nadat de gemeente in het bezit waa geateld van het haar door Mr A A van Bergen IJzendoorn gelegateerde kapitaal van f40 000 hetwelk onmiddel k rentegevend waa belegd is in den zomer van 1897 eene vertrouwelgke byeenkomst van den Baad gehouden waarin door Burgemeester en Wethouders is medegedeeld dat bg hun college gegrond vermoeden bestond dat het de bedoeling van den betrearden erflater schynt geweest te zyn het gezegde kapitaal van f 40 000 te bestemmen tot demping van de Breevaftrt en tot den aanleg van een wandelpark op deu door die demping te verkregen grond Bl kena toen overgelegde nog tydens het leven van onzen vorigen Burgemeester opgemaakte uitvoerige berekeningen van kosten gébaaeerd op opzettelyk genomen dwarsprofielen van de Breevaart van den gemeente bouwmeester werd het maken van een dam bg de Earnemelksloot en het verdere dempen van de Breevaart geraamd op f37000 of f 62000 al naargelang zou worden opgehoogd tot het niveau van een der beide kaden Hierby voegende de kosten van den aanleg van het park met inbegrip van arbeidslooneil volgens inlichtingen van verschillende bekende tuinarchitecten te stellen op t 3500 a f 4000 per H A klimmen de koaten tot f 45000 of f 70000 Voor ijie bedragen zou verkregen worden een beplante DüO M lange zeer smalle 25 M breede en rechte strook die van een park alleen den naam zou hebben Zulk een smal plantsoen kan bestaan wanneer het niet te lang is of niet een atrict rechte lyn volgt en wanneer dit is de hoofdzaak het natuurlyke grenzen heeft een achtergrond waartegen het is aangelegd en waardoor het wordt afgesloten Het smalle gedeelte van het plantsoen lang de Flnweelenaiugelgracht voldoet byvoorbeeld aan die voorwaarden de mindere breedte doet hier geen kwaad omdat de lengte niet buiten verhouding daarmede ia en omdat aan de eene zyde het plantsoen een natuurlyke begrenzing en voortzetting tevens heeft in het water van den Fluweelensingel en het tegenover gestelde boord daarvan en aan de andere zyde zyne afslniting heeft in de bestaande huizenr die het door de oploopende hoogte van zyn gewas moet bedekken De Breevaart nn heeft eene voor de breedte buitensporige lengte en ligt in het midden van FEVILLETOM HARRY SHARPE de agent der geheime politie Roman naar het BngeUch 45 B Scbei er uit met diea nonsens gromde de korrelToet die zich onder dit roortdurend toezicht kregelig begon te gevoelen vZie js vervolgde de gewaande laudlooper terwigl hy zijn arm boBchermend en vertrouwelijk door diea van Garkias stak Hik bem soms wel wat ruw uitgerallflQ maar in waarheid ben ik de zBchttia nigste man der wereld Ds treurige omstandigheden waarin ik je giBteravond vond troffen mij tot in het diepst run m a ziel Ik heb in mija leven zuo veel te doen gehad met verwaarloosden en weeskinderen en hoe ouder de wees is en hoe grooter da verwaarloozing des te grooter medelgden wekt het by my op Uw lot ia al het ergste van wat ik dienaangaande gedurende mijn gebeele leren neg ooit heb gezien Aohtergataten door een vriend om te bevriezen 1 Arme kerel het ia vreeselijk neen ik kan je onmogeljjk weer aan je lot overlaten Ik moet je rellig en wel geborgen weten eer ik hot orer myn hart kan verkrijgea je te verlaten En te New York werd Carkina in het hoofdbureau der politie onder dak gebracht Eenige uren later slenterde de rermeende vagebond weder met het groene rerband roor het oog eindelooze wailanden een plantsoen waarin de vaart bou worden herschapen zou dus geen natuurlyke grenzen hebben en om door beplanting of ontgraving behoorlyke grenzen te maken mist het de noodige breedte Een goed ot zelfs maar aan zeer matige eischen voldoend park ia van de Breevaart niet te maken en dat mag toch wel worden verlangd als men daarvoor minstens eene som van f 45000 gaat uitgeven Daarbg komt nog een nadeelige factor De onderhoudsk oaten van een plantsoen ter grootte van de Breevaart ruim 2 H A bedragen jaarl ks minstens f 2000 behalve de f 4000 a f 5000 die het park meer zou kosten dan daarvoor aanwezig was zou dus de gemeente voortdurend belaat blyven met eene jaarlijkêcke uitgaaf van minstens f 2000 zonder eenige mogeUjkheid daarvoor een equivalent te vinden Bezat het aan te leggen park een anderen vorm meerdere breedte dan zou toch een gedeelte van het terrein kunnen worden uitgegeven als bouwterrein en op deze wijze eene tegemoetkoming in de koaten van onderhoud worden verkregen Daartoe zou hier geen kans bestaan Om deze radenen deelden Burgemeester en Wethouders mede tot hun leedwezen voor het doen van een voorstel tot demping van de Breevaart geen vi heid te kunnen vinden De raad bleelf van gedachtenwiaseling het geheel met het Dagelyksch Bestuur eens te zyn ook nadat besproken was een denkbeeld om de Breevaart langzamerhand te dempen met de van gemeentewege op te halen haardasch hetgeen tien jaren zou vorderen doch waardoor wel jg waar met mindere kosten in ieder geval een plantsoen werd verkregen dat geen behoorlyk plantsoen 4 ou kannen zyn liesloten werd dat het nagelaten kapitaal dua niet zou worden aangewend tot demping van de Breevaart en tot den aanleg van een park op die plaats Burgemeester en Wethouders gaven den Raad in overweging het kapitaal te bestemmen voor een naar hun oordeel uiterst nuttig doel het praktisch ambachtsonderwijs Wanneer door naar aangenomen mag worden niet moeilyk te provoceeren particulier initiatief eene praktische ambachtsschool aanaluiteude aan de Avondschool voor ambachtslieden werd opgericht zou de gemeente evenals elders gewoonlyk ge ichiedt bet gebouw moeten bekostigen terwyl de inrichting grootendeala wordt betaald door eeoe Bykaaubaidie eu de kosten van instandhoudiug der school bezoldiginges van het persoaeel ooderwysbeboeften enz gevonden zonden worden ott subaidien van het Eyk en de gemeente eu bijdrageo van belangatellenda particulieren Door voorloopige besprekingen met de autoriteiten die in d zo te adviseeren hebben mocht als vastitaande worden aangenomen dtt de noodige sobsidien van bet Ryk wel zoodeo worden verleend zelfs schuifelend en zwaaiend een zekere straat binnen waar onze lezers rseds rroeger een bezoek gebracht hebben Hij scheen een enkel glaasje te veel op te hebben Spoedig bleef hy voor een nauw slop stilstaan Een of twee mannen die daar oogenachijnlijk ook mia of meer aangeschoten stonden te lanterfanten keken hem wantrouwend na toen hy hen roorby liep en het slop binnentrad Houd hem riep er een terwijl hij aanstaltea maakte den landiooper te volgen Deze keek h m echter met zulke verwoede blikken ann dat de ander druipstaartend afdroop en zioh weer tusachen de an deren veraohonl Na het slop halverwege te zijn ingeloopen opende de landiooper een deur en begon de trap te beklimmen Op de eersle verdieping stond hij even luisterend stil daarna klom hij naar de tweede en verrolgens naar de derde verdieping Baar gekomen hield by voor een deur stil eo luisterde met het oor tegen bot sleutelgat geleund enkele oogenblikken zonder eenig leven te maken Iemand scheen daar binnen heen en weer te loopen Hij trachtte de deur te openen waarvan het slot zooals hij Eiea kon nog niet lang geleden defect was geraakt De deur ging dan ook onmiddellyk open en hy trad zuo zachtjes binnen dat degene dis zich in de kamer bevond er niets van bemerkte Zyn voetstappen waren zoo zacht als van een loerenden tijger tot hij plotseling beide handen op de aofaoudera van eene vrouw deed vallen die zich over eenig werk heengebogen met den rug naar de deur gekeerd in het vertrek berond Ben doordringende sohreeuw klonk door het ka r tot belangryke bedragen De gemeente nu zon voor den bouw der school geraamd te zullen koaten i 21000 eeu gedeelte vau het legaat knnneo bestemmen en de rente van hfft OTerblyvetide waarocfaynlyk met een betreklniyk geriug bedrag te Termeerderen ata jaarlgkscbe subsidie hebben te geren eo zou dan eese iurichting in bel leven roepen die werktiyk van groot nut zon zyn Dil denkbeeld vond warme ooderateoüiog by den be r Kederborat die evenals het Dagfliykich Bestuur ran harte overtuigd wab dat ene praktische ambachtscbool voor onze gemeente eene noodzakelykbeid is De groote meerderheid rao den Baad zonder zicb over bet al of niet wenscheiyke van eene latere opriohiing van eene dergetyke achool uit te spreien meende evenwel dat het door wylen den heer vau Bergeo IJzendoOrn nagelaten kapitaal moeat worden aangeweo f zooals door hem zelf waa aaogegeveo namelgk voor het stsehten van feu park en wel liefst met eenigen spoed Nu de Breevaart geecarteerd was weea men op de gonstige ligging vao het onmiddelyk achter deo Fluweeleosiogel gelegeu terrain toebehooretide aan eene verwante ran den erffater Borgeme bter en Wethondera hebban zich blykbaar gaarne by de beslissing neergelegd doch moestvn na afloop eener openbare zitting van deu Raad mededeelen dat de eigenares vau het bedoelde stuk grond zieb ongenegen had verklaard dat aan de gejn en £ te verkoopen Een der Raadsleden die zoo welwillend was geweest op zich te nejhen om te informeeren of en tegen welken prya de hem bekende eigenaren van een paar eveneens aan de Karnemelkaloot gelegen atukken grond deze terreinen wilden verkoopen kon dienaangaande inlichtingen geven Üet eerate stuk land naast het Hoapitaal eu den bovenbedoelden grond gelegen en strekkende tot den IJsaeldyk groot ruim 3 H A was te koop voor ongeveer f 5000 per H A Afgescheiden van dezen hoogen prys later voor eene kleine vermindering vatbaar gebleken wezen Burgemeester en Wethouders er op dat van dit stuk land hetzelfde moest gezegd worden als van de Breevaart door de te geringe breedte moet het ongeschikt geacht worden vüüi cea park Bovendien ia de toestand aan de zyde van de Karuoiiielkslcot allcrcsgclukkigst Op het daaraan grenzende gedeelte zgn toch reeds een aantal arbeiderawoniugen gebonwd met een wegje daarvóór van slechts 5 Meter breedte welke aan deze zyde de eenig mogelyke toegang tot het te maken park zou zyn Aan de andere zyde by den üoejanrer welledyk zou eene glooiende toegang naar den zeer hoogen dyk alleen zyn te maken door aankoop en afbraak van de 4 of 5 onder aan mertje terwyl de vrouw zioh met een mengeling ran woede schrik en vrees naar den binnengakomene keerde vNou nou Hepsy Kicks kryg nou maar geen toeval zei de agent der geheime politie terwyl hy haar armen itevig gestrekt langs haar lichaam vasthield en zy al schreeuwende tevergeefs wuratelde om los te komen tfffat wat wat P begon zy op berenden toon nraar hij dwong haar zich neder to zetten terwijl hij op vasten toon maar niet onvriendelijk zDÏde fKom vrouwtje geen grappen vanavond Ik heb een ernstig woordje met je te spreken eu ik heb wat voor je te doen ook Kn daar ik je nu toevallig nuchter vind zullen we gren tijd verloren laten gaan Sla je doek om en zet je hoed op en kom dan met my mee Haast je een beetje verata je I ik verwacht geen tegenspraak Ëen enkel oogenblik scheen het alsof Hepsy Hioks zioh wilde rerzetten doch even later sloeg zij haar dunne ha wl om zette haar armoedig hoofddeksel op en volgde hem zonder een enkel woord te spreken naar beneden en do straat op Wy zijn een aardig paartje rlnd ja niet P zei de agent der geheime politie Ja gromde zij Kn zulk een beminnelyk paar er bij rervolgde bij terwijl by haar arm door den zijnen trok flik kan we alleen loopen zonder jouw hulp t snauwde zij Neen Hepsy dat kun je niet want ik geef je daar geen toestemming toe waa het antwoord Kn weder onderwierp zy zioh en liet sich door baar den dyk staande huizen wat een aanzieniyke verhooging der uitgaven ten gevolge zou hebben Eindelyk bleek dat langzamerhand zich ook by verscheidene Raadsleden had gevestigd de bg het Dogeiyksch Besliuur reeds vast staande overtniging dat het te stichten park niet enkel en uitsluitend moet beantwoorden aan den eiach dat eenige uitbreiding werd geschonken aan de bestaande gelegenheden tot wandelen voor nkele ingezetenen maar ook dat het een stoot in de goede richting zon geven aan de wel ia waar steeda voortgaande maar niet bepaald fraaie uitbreiding onzer stad wier voornaamste toegangswegen vol gebonwd worden ihet arbeiderswoningen dat zoo mogeiyk bouwterrein vry zon komen voor faeerenhaizen waarfian zoo dringende bestaat in ieder geval eene omgeving zou worden gemaakt die eenige aantrekking zou bezitten voor bewoners van huizen grooter dan hier ter stede schilsr aitsluitend neergezet worden Daaraan voldoet het hier bedoelde stuk land niet eensdeels door de te geringe breedte anderdeels omdat ds wederom met kleine huisjes volgebouwde smalle toegang niet bepaald uitlokt om daarachter heerenhuizen te gaan stichten Om al deze redenen keurde de Raad vry wel eenstemmig dit perceel voor den parkaanleg af Wordt vervolgd BnlteDlaptech Overzicht Aan de Daily News wordt nit Washington geseind Mc Kinlejr gelooft dat Cuba tonder bombardemeot alleen door honger tot overgave gedwongen kan worden Als dat gebeart zullen naar hy verwaefat ds Karopieacha mogeodhedeu Spanje dwingen om het rerües ran bet eiland te erkennen en deo oorlog op te geven De overtniging wint hier veld ai het mogelyk zal zyn om een werkeiyken oorlog te rermydeo Spanje weet nog niet wal bet doen zal Id de groote steduo beeracht groote geestdrift indrukwekkende betoogiogen hebben plaats op de straten maar de regeeriog is bealnitelooi ondanks de mooie woorden in de rsrgaderiog der Cortes gesproken De Spaansche vloot ligt by de KaapVerdi ache eilanden ongeduldig te wachten op het bevel om zee te kieaeo om iets te loeo Want terwyi de Spaansche vloot werkeloos il aan dé Afrikaaosche kust kan de vloot der Yereenigde Staten Gnba geheel afstniten vau de buitenwereld Que cal msn dan generaal Blanco van ntondroorraad en oorlogsbehoeltsn kunnen voorzien f bewaker geleiden XXVI Sharpc en Hepay Hioke Het is onnoodig oas nog langer te houden alsof wij niet wisten wie eigenlyk die landiooper met bet groene verband voor zyn oog was De agent Sharpe nam zoove l vermommingen san als hy by zyn zaken noodig faiid en hy wist steeds geheel op te gaan inen zich geheel te vereenzelvigen met het door hem aangenomen karakter Hepsy Hieks mocht een oogenblik in dea waan zyn geweest dat de man die zoo ongemerkt in haar kamertje had weten binnen te dringen eeu brutale indringer waa eou enkele blik in z n onbedekt gebleven oog gaf haar de overtuiging dat zij met iemand ran de geheime politie te doen had Sa dil WOB de reden dat zij zich niet darfde rerzetten Zoo snel haar beeuen haar slechts dragen konden liq Sbarpe met haar voort Straat in atraat ait nu links dan rechts zystraatjes inslaande orer pleinen door achterbuurten eu sloppen terwijl hy bij voorkeur de meest verlaten wegen scheen te zoeken Ten laatste bereikten zy de rivier zij gingen dwars over een scheepswerf heen en toen een pier op De plaats was zeer eenzaam en verlaten 3 s nachtwaker die aldaar zyn ronde deed trok ziob op een teeken van den agent geboorzasm terug De wind ging liggen het scheen alsof Sbarpe dien zelfs onder bedwang bad ff Wat ga je toch doen vroeg Hepsy toen haar begeleider met haar op deo pier bleef stilstaan en aandachtig de flikkerende zica ia het water weerspiegelende lichtjes soheeo te bestudeeren mg