Goudsche Courant, vrijdag 29 april 1898

teekeniDgen en gegevens Met echte als een gebrekkige die van een meewaardig persoon een aanbeveling heeft gekregen deze voor een kleinigheid afstaat aan een luiaard die van de hoof dop hreugat koatelgk leeft Een associatie dos van gebrekkigen en Iniaards Eb n ander misbroik is hem dit jaar al meer voorkomen Door de ontvangst van valeche brieven waarin de rondgang met verzegelde bns enz wordt aangekondigd ten behoeve van eeo Hof Auder noodlgdend persoon of gezin en zulka met toestemming van Burgemeester en Wethouders Toen mr E na den derden btief te hebben ontvangen den wethouder vroeg of die herhaalde vergonniogen niet af brenk doen aan de georganiseerde liefdadigheid was bet antwoord Welzekerj maar wg verleenen nooit c zolk een verlote hebt gg gageven dan zjjt gg opgelicht Als middel om zolk kwadb practgken die de werkelgk behpeftigen beoueelen tegen ts gaaan beeft da beer Ejssell de raad dat ieder die zulke bricyeo ontvangt ze tenet opgave van z n naan ei woonptaatB aan de politie zendt Deze kan ééa deu ba8Beman in bet oog bondon en zoodra zg hem eep gift ziet ontvangen ter pla tM brengen wriar weldra bigken w of men met Iplicbtors ta doen heeft eze wen c jvoor dfi H jgei aars öven n en ook de Gonw Miair zich tff harte nemen i ï i fl lü verband mst de stijging der meMprglsn tengevolge van het uitbreken van deJtjOOrlog Uutachen Spanje en de Yereenigde Statl o z n de broodprgven te Rottetdam ftjöet 1 cepf verhoogd Met 1 Mei wordfD dooi de Maatsobapp Exploitatie van Staa s8poorve0Bo viier ko gens in dienat gesteld wtarv twee te wMden eo twee te Zutphen worden geEtfttiony ppze wagens ieder van M toe draad vooreien ïilvan mogen zgn wit LDDgtiB Kgu Wik ijanuuiiuoiu utkiouiithu W 4t oghonserem dubbele wanden kolcers iii or watanafvoer en van Vier gibakken aie o j de doken der wagens kunnen worden getipena öm ge rMd te worden en ieder 250 kg é knnnen beiuten Gemeng de Berii hten Gistermiddag tegen twaeëo ontlaste zich boveq Rotterdam een zwaar onweder gepaard met hevige stortregens Twee buien één uit bet Noordoosten en één nit het Westen werkten tegen elkandor io In korten tgd kouden de riolen waarvan er enkaU meestal op hofjes verstopt bleken te zgn bet water niet meer verzwelgen en hier eo daar werden straten of gedeelten van straten blank gezet tot groot ongerief der bewonera bg wie het water nu in huis stroomde Dit was onder meer fast geval in da Baan de Diergaardestraat op den ScbiedamacheBinge in de kelderverdiepiogen in eenige dwarsstraten van den Crooawgkacben weg en zoo meer Van de hofjea bleven er maar zeer weinig voor onderleopen gespaard Ongeveer 10 minuten over tweeëo sloeg de bliksem met een ontzettend zweren slag in bg den beer A Jnogerhans in galanterieën op de Lenvebaven no 5 Staande op de Viachmarkt zag men by den slag eenige bonken voor vallen Later bleek dat de bliksem een band van ijgt beeld dat op het hoia van den heer Jungerbnns staat en daar tevens een partg dakpennen vernield had Van dit buis plantte de blikaen zich langs de Viachmarkt voort en nam een streep cement mede Eenige personen die onder de kap van de Viachmarkt achuilden sloegen de stakkeo daarvan rakelings langs bet lichaam Op de Lenvebaven voor het huis van den heer Juogerbana was bet bezaaid met stukken van pannen en van bet beeld Niemand werd echter gedeerd en brand werd evenmin veroorzaakt boewei dadelgk na den slag op den zolder op de Leuvebaven no 5 veel damp en reok hing Onder de viacbvrouwen op de Vischmarkt AaDi evaDgeD 1 October 1 61 8 14 7 81 Wrecte Spoorwegvcrblodiogen met GOUDA Wlntwdlenst 1897 98 5 88 56 6 88 5 09 5 16 5 86 8 50 18 8t 1 84 8 48 8 67 4 58 t I c 18 46 18 56 1 68 4 4 16 6 1 BOITEBBA M 8 O O D A 10 1 11 86 11 5 18 87 1 44 1 54 8 01 8 08 8 14 S IO 9 18 9 8 9 64 10 11 lï l 7 60 6 80 6 40 8 46 U 4 10 8 88 9 30 i SS 9 4710 18 10 80 11 88 1 16 6 51 7 88 8 8 40 4 43 4 80 4 67 5 04 6 10 6 48 6 55 4 8 11 84 18 08 18 47 6 88 7 1 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 eODDA DEN HAAS 8ai d Z Te kuiMiiMo8rlc p lle ZoelanBeer Zegwa rd Voorburg H ï a 7 80 8 80 9 15 9 8 10 14 11 16 18 1 DEN H AAs GOUDA Haw 6 46 7 80 7 48 8 8S 9 16 10 1111 87 18 8 1 86 8 44 8 40 4 08 4 88 6 80 6 18 7 18 7 55 88 10 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 8 6 18 84 Z Z yw6 10 88 1 66 4 68 6 80 48 Zor M 617 10 48 tM i 5 04 6 t u H St i Goi iU 8 J 7 48 8 8 08 10 1810 64 ll 67 18 608 17 8 14 4 08 4 8 8 16 8 6 50 7 48 8 83 10 10 10 88 1t T S K O H T O O U D it UtMokt 33 7 48 8 4 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 3 58 4 4 6 36 58 7 68 M 10 8 10 84 Woorden 6 58 8 06 10 88 11 55 4 18 7 18 M8 10 64 Oudow t r 7 07 8 14 r 10 48 ♦ lï i Goudt 7 88 8 87 8 88 58 10 6 11 10 18 111 8 8 4 4 87 5 80 8 07 7 8 8 8 4 10 84 11 10 AKSTERDA H 6 O U D A H iroi IMI Ml IMI 11 11 1I U M Mf i T W Ml H 10 18 10 81 10 38 9 88 10 88 11 6 U 44 SOUDA UTKIOHT 10 1 10 57 18 00 18 58 8 80 8 17 4 84 6 06 6 66 8 86 10 17 10 11 14 8 8 7 10 10 84 11 8 V 8 46 8 34 6 84 7 18 8 48 10 41 8 88 9 0 9 8 10 6111 46 18 88 1 86 8 08 8 50 6 88 0 4 7 8 8 69 11 1 ll t e O V D A A H8TIHDAU 9 48 10 67 18 10 4 11 i 10 60 1 1 1 18 6 18 Amstardaa 0 8u 7 ftS I M 10 17 10 16 lUl T M De Spoonache miniBier ran financwn diende hei badget voor 1898 99 in alaiteode met een OTersohot der ontraogsten Vad 506 095 pesetas Het baiteogewooD krediet voor da marioe is vbei 18 of 90 railHoen gebracht tot rerachaffiag der noodige middeUn wordt machtiging gevraagd loor ds uitgifte Tan 100 millioen De regeeriog vraagt in de eerste plaats rentedragende titela ten la te vfto den Btaat te mogen DitgeveD in schatkiat obligatiën onder waarborg van de algemeene middelen der natie 2e machtiging om de nitgifts vao bankbiljetten te mogen vermeerderen 3e orer Toorscbotten te onderhandelen met de ueatflcfaappyen welke ataatameDOpoliën hebben 4e de vervroegde beialiog te kannen opvorderen van het bedrag van ééa jaar van de gronden bedr fsbelastingen 5e Bcbatkietbiljet en nït te geven tot een gelgk bedrag als die welke op bet oogenblik de vlottende ichnld oitniBken 6e de titels der bnitenlandsobe scbald in binneolandache schnld te converteeren Verspreide Berichten Sp iye en de Vereenigde Staten Men seint uit New York dd 27 April VierdnizeD manacbappen marcbeerdeo gi ter navond van Chicago naar het kamp SpriogSeld De goQVernebr van deu ataat Maine gaf bevel de militie te mobiliseeren De anelvarende torpedoboot vGnsbing kan in zffl weken geen dienat doen omdat zg b de jongste ntanoenvrea werd beschadigd Aan stonrboord is de machine onklaar geworden doordat msn terwyl men in volte vaart was plotseling wendde Een telegram nit Havana dd 27 April meldt H t is aan twee Spaansohe stoomsohepen gelukt door de blokkade te breken Twee Amerikaaosche müniton hebben twee schoeners aangebonden geladen met steenkool Zg werden weer los gelaten omdat ze van Dnitsobe nationaliteit bleken te d De Spaenscbe kannoo neer boot Ligera c ontmoatte bg Cajo Fiedra nabg Mantanzas den Amerikaanacben terpedojager Coabing De laatste vnnrde de Ligera c antwoordde met tien schoten de Cashing c die beschadigd was wist zich daarna te redden Volgens een regeeriogstelegram nit Manila loeeft een Spaansohe kanonneerboot het Amerikaanscbe schip SBranoc mft kolen geladen in de haven opgebracht Het Amerikaanscfae eskader i nog niet aangekomen Het Spaansohe eskader beeft zich ia positie gesteld om het op te waohteD Men verzekert dat de Amerikaansohe pantsefBchepen Minneapoliai en GoIumbiac ziofa afscheidden van het eskader en naar Spanje komen Farticnliere telegrammen van Havana berichten dat troepen van 500 man hhlf nit Amerikanen half nit Gnbaanscbe opstandelinften samengesteld onder bevel van bat opstaodeliiigeuhoofd Lacret ontscbeept zgn te Guanabacoa er ïs een colonne bon tegemoet getrokken 0 fort Morro Havana werd eergisteren een sterk electrlaoh licht ontstoken dat de gebeele baai verlichtte en den ganschen nacht bleef branden De Unie h eft eenigen tegenspoed met de schepen welke g heeft aangekocht of waarover zg aan bet onderhandeten was Niet alleen kan zij baar torpedoboot Somer8 niet wtde haven vftn Falmonth krggen maar het stoomPcbip Irefand een Engelich Ierache paketboot die zg gekocht had is toen het de haven van Qaeenstown wilde verlaten op bjevel van de Engelsohe regeoring tegengehouden De Bolland het beroemde onderseeache schip 10 der Unie joist voor den neuj weggekaapt zgn door de Fransche Republiek die er frs 500 000 contant voor geboden heeft Dit aiacbt zeker nog bevestiging 10 8 96 8 48 8 49 6 9 B S iS 8 08 6 11 8 19 6 85 Okild S IM MooidriKht 1 88 Nuuwarknk 7 8a OapaUi I 1M talleidui 7 7 t M lila Biudqi BsttMliK Oapelle Nisuw k k I Btootdxwht 8 tt l 8 18 45 4 88 8 04 11 8 1T 8 34 7 68 8 81 9 1 8 10 aondl 6 80 Ottdew 6 35 Wo nlea 5 48 OlTMkt 6 08 7 4 S1 JT 8 7 8 18 tm O Bt De mailboot Uegiiifl Margberila van de Algemeene Italiaansche Stoom vaartmaatsohapi gaat naar Genna t m van daai met t ee andere groote booten d Siriot en de Oriono naar Spanje te vertrekken Alle dtie zgn aan het Spaans he mannebeatuar verkoebt In de CuHaanache hoofdstad Havana bigfteeo zekere rust beerschen Schonwbargvertnooingen en vergaderingen gaan door erheereeht veel vertrouweu op de door de overheid genomen maatregelen Maaracbalè Blancobezoekt voortdurend de forNa 9n baltergen waar de Oreoolscbe vrgwÜligers zich door hungrer onderscbeiden Twee Spaanscbe booten uit andere Cnbaansche havens komende b ebbende blokkade weten te verbreken Verder bevinden zich ter reede van Havana deItaliaansche kruiser Giovsnni Bausanc en betFransche advieajaoht Foltonc In de provinciën sqbgnen de SpainBchetroepen nog al eens slaags te zgn aet derebellen Nanwkeurig wordt de Noordkiut vanMatanzas eo Santa Clara bewaakt met I toogop een landing i Franxsuk Het ia aa zeker too werd Maan ag nitPargs aan de Daily Chronicle geseind f datde Koning van Italië geweigerd beeft b voldoen aan bet verzoek van Kolonel Faa jizi rdiom hem nit Pargs te laten vertrekkem Hgheeft order gekregen niet als getuige a betZolaproces te versebgoen maar men looft dat de verdediging wel een middel zal linden om de vaak herbaalde betuiging van de oBBohald van Dreyfoa en de Italiaansphe én Cuiitdcbebescbttldigingeu tegen Esterhazy oo id derechtszaal mede te doelen m EngbhSo j K De president van den £ k ard o irdof TradB mitobi heeft er iets op geroot om de verefiuigiiig van mgnaigenaars in Ztfid Wales didalleen onderbaedelen willen als de arbeidetia vaardigden volmacht jhebben en bnn mgt werkers die geen vol Bht willen geven m elkaar ta brengen WM alelt voor dat de arbeiders twee gro aff van afgevaardigden kiezen de eene groep tat met de patroonsafgevaardigden oodarbai deiep de anderei blgven in een andere kamer wacbteit en alleen als deze laatflten hnn toeateihming geven inogeu de eersten tnet de patroons een overeenkomst slniten Het idee ia niet kwaad want biykbaar zgn de arbeiders bevreesd dat bnn afgevaardigden opgepraat zullen worden als nu de tweede groep afgevaardigden zorgvuldig van de patroons afgescheiden wordt gebonden is dat gevjaar bnitengeiloteo Het moet echter nog bïgken of de atbeidera er aan willen Bblgie Op den tweeden dag gisteren zgn te Aotwerpen drie koelmiers op de inspectie veVschenea De haurkoetaiers bereideo zioh voor op een bardoekkigen tegenstand Er ia 15 000 franc in kas en volgens den voorzitter van den Honrbooderebond kan nog fr 10 000 bgaengebracbt worden OoBTBNaiJK HoNOAEIJl Te Boedapest zgn weer vgf on twintig aocialisten in hechtenis genomen waarvan de meeste naar de stad waar zij vandaan komen zullen worden gestuurd Maar de regeering kan toch moeilgk alle soeialisteo laten oppakken en bovendien bereikt zg met dat zenden naar alle windstreken nie juist dat de beweging zich uitbreidt over een grootte oppervlakte Dbhehaeken Het burgerlijk buweUjtt tasseben prins Christiaan en hertogin Alexandria van Mecklenborg Schwerin is Dinsdagochtend te Canoes voltrokken in het buitenverblijf van de grootbertogin van Mecklenborg a Middags werd het buwelgk in de Duitsche kerk ingezegend BINNENLAND 11 81 19 18 11 88 11 86 11 48 11 61 18 88 88 9 53 10 8 10 88 10 48 10 49 i 80 7 51 8 88 8 16 10 16 ïn het Vad waarschuwt mr A P Th Eyasell raadsheer in den Hoogeo Raad tegen nfisbrniken met coUeoten Die miabrniken hebben plaats raet eohtn n met vaUcbe band een half uur dAarua geslote de telephoongeleiding atak veroorzaakte de ongekend zware slag een beele opsobodding Sommige waren door bet felle licht verblind anderen zoo hetig geschrikt dat zg bni ende ouder elkander troost zochten Allen waren erg onder den pdrok en de andera zelden rustende mondembleven nog wel Op het politiebureau in c wen steeg alow De bliksem sloeg ook in de telefoookamer van hst Ziekeobnia aan de Cfiolsiogel De kamer atond als t waren in een vourzee waarop een knal als van een geweer volgde De telepboniste mejuffrouw Walop en 2 ziekenbezoeketers de dames Hesseüng en Snermondt bleven gelukkig ongedeerd doclit eeoige leidingen van den huistalejoon werden beachadigd Langs onbekenden weg verdween da bliksem zonder verder scbads aan te richten Op bet ti oneel van den Grooten Schonw bi rg te Bottordam beeft gisteravond tgdena de voorstelling een der tooneelboambten aldaar er stjjga brandwonden aan den recbterhaijd bekomen toen bg belast wu met het verwekken van rook door middel van eenig loa kruit op een gloeiende doovekool Dfor de brandwacht irerd onmiddellgk halpverleend avond tasschen 11 en 12 nar bifck ta den een bevige br nd uit wa i door tiftal woningen in den asob werden gede inboedels is nieta gerbd kdnnen reurigate van dezaakiiadat eene vronw IJsell een legd Yi wbrd ea ec ii 10 12ia ig knalpib in de vlatii Ben zgn omgekomen De lmoed r f an dÜ ikiod iben w4ilawe tfiu twee pan hare andere kinderen bebben zflire brandWondenf bökomeöi De hqiai boedels lf kérd waren gessanreerd yian d in hts ee tegen brandschade vfrze fi i brand beeft in den afgelool DinaËag op Woensdag de hojn gemeente Zgpe Sch erborg l itaan in be bakkerg van De jft vallen van een petroleai lamp mavonds sloegen de vlamnien aandoor een bevigen wind met grootelelbeid van het e ne perceel op anderbover De brandweer te Schagen ifewte bulpgeroepen en deze verioheen met prgnoawaardigen spoed met 2 spuiten op de pwits vanhet onheil 4 Om 4 oor s morgens toen 14 j reaelM waaronder 2 groote kofiSebnizen metsUllingeu enz en ee boerenplaata waar 2 koeien en een paard verbrandden in een ascb n puinhoop verkeerd waren scheen men den brand meaater toch gingen om balfzes nog epn kapaobnur en een buia in vlammen op Het raadhuis en postkantoor bleef met veel ioapanning bebonden Op een kleine uitzondering na was alles verzekerd H C Omtrent deseo brand wordt nOg gemeld Van de 71 buizen zgn er 13 vefbrand waaronder de 2 boofdherbergen 1 bakkerg 1 kleermakerg 1 slagerg 4 winkels 1 wagenmakerg Ook een paar pakbnizen met eengrooten voorraad brandstoffen werden een prooider vlammen 9 nnronnnn wiflr gnsdflten verbrand sgo zgo niet tegen brandschade verzekerd Van de overige peraonen Igden dd meeaten belangrgke schade 16 gezinnen te samen 71 personent zgo door dezen brand zonder woning In hei gozin H io de Marnixatraat te Amsterdam waa een der kinderen een meisje van 3 jaar door kiokhoest in nogal ernatige graad aangetast De geneesheer bad een geneeamiddel voorge scbrevcD doch daar dit vergif bevatte de hoogste voorzichtigheid aangeraden Niettemin liet de moeder toen zg voor een boodachap dfl woning verliet het medicgnÜeschje TUd vas Greenwich 10 88 11 18 10 04 10 11 10 18 10 96 10 84 7 66 8 08 8 09 8 18 8 86 5 85 11 80 10 09 9 10 1 18 7 86 8 80 8 51 9 56 10 54 8 87 47 84 10 01 10 07 8 48 10 8 7 46 8 80 88 10 08 6 17 6 87 8 84 8 41 6 47 op tafel binnen het bereik van het kind ataan en de kleine mttid maakte zich er meester van en dronk bet ledig Toen de moeder tbnis kwam lag bet arme kind stervende op den grond en een half nur later was het kind dood Uit IJlat wordt van den 2 en aan ds Leeuw Ct gemeld Eergi ster middag was het bier een heele opachodding De bBrgemeeater bgfi staan door twee politieagenten liet door een paar smeden een bois openen waar een bejaard geneeskundige alleen woonde en io welk bni $ men sedert Vrgdagavond geen teeken van leven had bespeurd zoodat men bet ergste vreemde daar de bewooer een zonderling heer was Toen men binnenkwam vond mèo hem met een hoofdwond in de kamer liggen i levenloos en hel gezleht of ezet ei stond eeik fleach met jenever en pen gevuld glaasje op de tafel Be s sinds gemimeo tgd oefende hg de praktijk niet meer uit Hg leefdelgeheel op zieb zelf j zonder eenige vroo elgke bnl l kookte hg sgn eigen potje p i j j Een betige boschbrand woedde iMjaandag io de gemeente Arcen De brand is obtstua lo een boicb Van den burgemeester vai Walbeek Pruiaten en is tot Aicen voortgiswoekaril Ooif afk onbekend Eeoige boachwachiera waren P J r i JMstermorgen beeft te Utrecht op de qingecj wisa baren van de Drift ter hoogte vau bcf JfÉnkerkbof eene aanvaring plaats gehad tua l sqpen twee ichepen die mest hadden gehaald nil de staljen der oÜnliggeode woningen Een der zeekasjwélen verdween diarbg in de diepte JMeo islpezig heG gezonken vaartuig met ket tijgen en ïouwen wear aau de oppervlakte te brengen daar het eene belemmering veroorzaakt D voor bet verkeer aldaar 4 Goede raad san wielrgders iJBen onzer correspondenten schrgft ons Zondag werd i ons dorpje N weer eeo kind i aangereden Het meisje werd met eao bloedene j gezicht naar huis gebracht en klaagde dverpgn jn den rug We hopen dat we niet over veroere gevolgen tullen beboeven te scbrjjren Oorzaken l an het ongeval waren te snel rgdettc inde mom van het d rp en niet bellenc Schrgver dezes ia een liefhebber van een toertje en fativendien iemand die zeer dankbaar ia voor de levendigheid en afwisseling die de wielrgders aan onze wegen geven want zonder wielrgders zoaden die wegen zeer dikwijls doodaob en eentonig sgn Heeren wielrgdera gelieven dus bg bet volgende te denken aan een vriend c die zich verdienstelgk maakt door het aantoooen van feilen c Of die vriend op de harten c der wielrgders een groot vermogen zal hebben moet de toekomst leeren Onlangs sprak ik met eeo dorpsgenoot over rgwielen eo wi trgden en ik betoogde het nut bet voordeel enz van de zaak uraar ik ving bot Mgoheer zei bg ik weet waarachtig niet waar je wat mee op hebt Ik kan die ber dingen wel in elkaar trappen 1 Maar waarom toch vroeg ik Omdat ik tegenwoordig den Zondag vervloeken moet want je kont jekioderen niet meer bnitnn laten spelen Hielden ze zich aan de verordeningen dan was het nog wat maar t ia tegenwoordig schande Dj man overdreef sterk dat ia waar maar toch moet ik met het oog op het gebeurde van Znndag den heeren rgdera nog eena in overwegiog geven iu de kommen der dorpen langzamer te rgden en nooit het toeteren te vergeten ook al ioopen er op dat oogenblik geen meoschen of kinderen want het kan licht gebeuren dat er juist b t passeereo iemand een denr uitkomt Wielrgders moeten er aan deuken dat de deuren van dorpaboizen dikwgla openstaan Hoe onverantwoordelgk het ook ia in een dorp mei los stuur te rgden toch ziet men bet nog maar al te dikwgisi niettegenstaande er in de wïelerbladeo ook al dikwgis tegen gewaarscht wd is Wg buitenmeosehea vinden het b v ook eenvroolgk gezicht wanoeer er een troepje toete rende wielrgders het dorp pssseert De troepjesmoeten er echter aan denken I dat zij io dedorpen minatena da halve breedte van denstraatweg behoorsn vrg te laten want dat dekerkgangers ook recht hebben op een streepjestraat Houdt men hiermee gean rekening dan knnnen botsingen ootstaan die iu denregel noodlottig wordeo voor bet rgwiel wantde buitenlui zyn dikwgla eenigazius ruw aangelegd en nielf vrg van eeo beetje hardhandigheid ook al I zgn ze op weg naar de terk Schrgver hoopt met deze regelen de goede zaakte dienen I B STADSNIEUWS GOUDA 28 April 1898 Heden is door de Politie alhier aangebonden een peraooo die gesignaleerd atond in het Alg Politieblad die nog eenige dagen gevangenisstraf moeat ondergaan H H wielrgders die veel es avoüds op den weg zgo raden wg aan zich te voorzien van een lantaarn met aoetyleen gaa die uitstekend voldoet en waarbg het licht ongeveer 40 a 50 meter vooruit straalt Deze lantaarn is verkrggbaar bjj den Heer J G de Ruiter In den napht van 26 op 27 April heeft in deze gemeen gelogeerd een bende Belgen dia zelf ip een der alaapsteden logeerden en welke waren gestald bg dan stalhonder Erberveld Z zgn in den morgen van Woensdag vertrokken eo bebben ten nadeele van genoemden atilhouder een hectoliter haver met de zak waarin die haver waa ontvreemd Jammer dat die atathooder niet terstond na de ontdekking van den diefatal aan da politie beeft kenuis gegeven dan was die bande zekerlgK achterhaald gewordf n Ka hg eerst een dag liet verloopen alvorens hiervan kennia te geren moet de politie die bende natourlgk verder opsporen en wordt het geval moeilijker en voor den bestolene nadeeliger Toch vernemen wg dat de politie de nde op het spoor ia en verwachten wg dat de aanbonding nog heden zat geschieden De onderstaande ambieoaren van den actieven dienst bg s Rgka directe belastingen iovo errechten en accgnzen zgn met ingang van 1 Mei a B verp aatBt L van Dorp kommies verificateur van Gouda naar Delft W Pera kommiea ren ficateur v o Maastricht naar Gonda C H 6a Feber kommies Ie k aaae van Alkemade naar ScbooAboren H Ererbardas kommies 2e klasse van Schoonbovei naarij Leerdam J Kluit kommies 3e klasse vsln Nieowerk rk nalr Nienwersluis G A v Dogn kommies 4e klaase van s H age tgdeigk naar Nieuwerkerk J Arnoutae kommies 4e klasse van Waddiu veen naar Noord Braband De Bond van Ned Onderwgzera afd Qoada e o zal Zaterdag a a s oam 3 nor een Vergadering honden bg de Ërma A Dam Kleiweg alhier De Agenda luidt Opening notulen mededeelingeo Benoeming van een Biblothecaris Eenige vragen aangaande de opriohtiog van een herstellingsoord Bespreking zaalhuur Besprekiog Pin kater Vergadering Rondvraag en sluiting SoiiooNHOVEN Nadat de vorige week 19 korporaals titDlair als korporaals effectief bg verschillende regimenten waren geplaatst zgo Dinsdag weer 29 volontaris alhier in dienat gesteld 42 waren opgekoo eo B lorden geneesknodig afgekeurd 4 voldeden niet bg s examen ea I trok zich terug Boskoop De gemeeoteraad bad gisteren te besliBsan over twee aanvragen om ooncessie tot verlichting der gemeente Een van den heer L Bronkhout directeur der gasfabriek te Woerden voor de verlichting door gas en een van den heer P J de Kouter tot verlichting door eleLtrioiteit De raad besloot met algemeene stemmen aan den beer Brookhoat concessie te verleenen onder bepaling dat op verbeurte vau f 1000 binnen éón jaar de fabriek io werking moet wezen Reeüwijk Heden nacht ia in da Twaalf Morgen ouder deze gemeente bg den landbouwer D van der Grift een hooiberg en schour afgebrand alsmede en stier die in die schour gestald was De oorzaak ia onbekend WlfiEiEBIVIKUWS Voor den iotereasanteu gouden wiel t wed strgd te Friedonau bg Berign over 100 K M zgn reeds ingeschreven Bouhours C A A Chaae St Hobert Koecber Fischer Leana en waarscbgolgk C Hnret Boorillon beeft na zgn overwinning op Jacquelin een nieuwe triomf behaald in een internatiooale IpOO metera race en een finale over 2000 metera Tal van de meest bekende rijders als Fossier Oliveirs Meyers Impeoa Houbeo Piette Coorbe Fieowport enz namen er aan deel t Komt wellicht binnenkort te sGraven hage op de baan tot een match tnascheo vier Anlwerpache en vier Nederlandsche wielreo ngra om 500 gulden Er zijn onderhandelio gen aangeknoopt VERSCHEIDENHEID De zendeling J W Thomas die al eens meer over de Niaaaera klaagde schrgft on uit Goemboe Hoemene aan de Sani Ct In de nabgheid van mgo filiaal gemeente Fadora tuöschen Goemboe Hoemene en Ombolata woont een beruchte Niaaaer Deze ging eens in de maan December op een Zondagmorgen dat de mensohen naar dé kerkgegaad waren met zgn zoon er op nit en atai een varken De bostolenen dienden een aanklacht bg den controleur i maar deze kOn beu niet helpen Het betrokken NiaBsche hoofd zal Dn rechtspreken maar bet Ireorige van het geval it at dit hoofd van even alachta reputatie io elke zaak ja zelfs bg een hnwelgk omgekocht worden moet Het waa bovendien wel merkwaardig dat de dieven io gezelschap van en loon t goa nog een knaap van het bedoelde hoofd nog kort tevoren er ook op uit geweeat waren met nog andere slechte lieden Bg die gelegenheid hadden de sohnrfcea een bgna volwassen weeajongen geroofd en toen deze tegenatand bood den ongelukkige zoo misbaq eld dat hem ben arm itakgealagen werd Do ongelukkige werd toen aan lieden in bet zuiden verkocht en toen daar bleek dat hg tengevolge van de hem toegebraehte verwonding niet meer werken kon hebben de onmenseben hem eenvoudig afgemaakt RECHTZAKEN De ttit de Neerboacb uak welbekende G tan Deth werd gisteren te Amsterdam na zgn aankomst nit Amerika gevangen genomen tan einde drie vonnissen te ondergaan van de rechtbanken ta Amsterdam Middelburg en Breda wegens beleediging Hg is in verset gekomen tegen het vonnis van Amsterdam en voorloopig ontslagen Heden zal in de 4e kamer zgn verzet zaak aanhangig zgn Het gerechtshof te Arnhem beeft hetvbnnis der rechtbank bevestigd waarbg M C Thijasen borgemeester en W Kampaohrenr wethouder van Weatervoort wegene amaadsohrift zgn veroordeeld tot boeten van f 75 en f 50 Het bof besliste dat da debatten in hooger beroep geen daadziken of omstandigheden hebbeu aan hot licht gebracht die eenigen invloed knnnen uitoefenen op de beslissing Het overwoog al dat voor de beklaagden is aangevoerd dat nit de notulen der vergaderingen van den raad der gemeente Weaterfoort dd 24 April en 22 Mei 1897 bigkt dat het ontslag van den gemeente ontvanger de Reebteren van Hemert zgn grond vond in herhaald verzet tegen het gemeentebestuur en het tekort in kas waarom het geven van raohtbaarheid aan die feiten door middel van geBcbrift ala in deze geen anaadachrlft in den zin der strafwet oplevert opdat die notnien mogen verondersteld worden ter kennis van een ieder te zgn Maar het hof overwoog daarbg dat in het geïocrimineerde atuk in de Gemeentestem geen sprake is van de notulen der vergadering vau den raad naar van een besluit van dien raad en buitendien uit de notnien niet blgkt op welken grond bet onslag is verleend en stellig niet c at het ontslag is verleend op grond van een tekort in da kascj en ten overvloede dat al ars dit wM het geval dit naar bet oordeel van hei bof de strafbaarheid van het ten laate gelegde toch niet zon ophefi en INGEZONDEN M de Medatteur Tot oign genoegen heb ik gezien dat onze Bnrgemeeater Dinadag in den Raad over het adres tegen het park bg de Crabethstraat waar niemand eigenigk meer aan dacht en dat tot ieders groote verbasing heter laat dan nooit tooh ia verzonden ook namens de Wethouders het een bq ander beeft gezegd dat raak was eu door bgna den geheeleo Raad met luide tsekeuen van instemming werd begroet Bg zeide ook moeilgk te kunnen aannemen dat ouder het adres de namen van twee Raadsleden met bnn medeweten zgn geplaatst omdat deze intrekken vso het bealuit otet behoefden te vragen maar konden voorstellen Een van de twee leden beeft hoorde ik aan een paar medeleden verteld dat het zetten van zgn naam onder het adies zeker een vergissing is Het tweede betrokken lid dia anders toch nogal voor zgne meening uitkomt heeft den Burgemeester nieta geantwoord men mag dus misacbien wel asnnemen dat zgn naam ook niet onder het adrea hoort Maar mgoheer de Redacteur hoe sit dat dan Wg weten wel dat bet met het teekenen van adresaen dikwgis raar toegaat maar met dit adres ia het toch achgat het heel zonderling gegaan Ik hoor dat daar wel honderd namen op slaan die niet door de menachen zelf zgn geschreven Ala het daar net zoo mee is gegaan als met die Raadaladen dan ia t toch al heel erg Mguheet de Redacteur zon het niet mogelgk zyn dat alle namen die onder bet adres staan publiek werden gemaakt Dat ia wel noodig geloof ik En dau nog iets er wordt beweerd dat bet adrek voordat het aan den Raad werd gezonden eerst was gezonden aan den Miniater om te laten ziéi dat er soo o ontevredenheid over het parklvnas ala dat waar is dan zat diegeen die diu gedaan heeft toch wel eerat aan de onderiéekeoaars daarvoor permissie gevraagd hebben Weet u daar ieta van Mgoheer de Redactanr Ik dank a voor de plaataiag en blgfUw dw J Aan den geachten inzender zij bericht dat tsij fns tot de bevoegde autoriteüen zullen wenden omafeehrift eon de namen te verzoeken dteteijdangulkn opnmm BED BnrgerlUk 6 Stand GEBOREN 25 April Ariotto oader K A dan Ondeo eo M W Blok 26 Margot ouders J Tak eti J de Boon Bankje oaders J Idainga en K van Vliet Catharina Eliaabeth Johanna Franoina oudera J C Sibbes en J F de Jong OVERLEDEN 25 April L W van A ten 14 m T H J den Haag 2i GETROUWD 27 April H J vaaSchalen en A M van Leeawen J F Brogni tn A A J Strickling 28 N Ooa ea N D Prince Reouwtfk GEBOREN Johannes oodars A Vermealeo en N Veening Nicolaas ouders A Kraagenbriok en J M Boddiog OVERLEDEN L W Krngt 4 w GROOTE KEÜZÏÏ A in de nionwgte OS M van Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GQDDA Telephoan m 31 Beurs van Amsterdaoi Vrkr 86 98 100 86 887 8 vFi 641 98V 96 97 76 80 96V 104f 100 88 6 B 468 1001 481 100 804 148 89 101 981 180 95 80 S81 117 1181 906 198V 100 54 8Vl 15p 99 76V 101 100 l l 188 11 101 49 108 H 74Vj loOu s 8 8 98 8 34y ITV 96 1 9 I 87 APBIL NlDMtuND Oort Ne W 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNaia Ohl Gattdl 1881 88 4 Italib InachrgTing 1868 81 fi OosliNB OM in pipier 1868 6 dito in zilTer 1868 8 PoBTDou Obl met coupon 8 dito tiok t 8 100 100 V 148 Vil BdSUNd Obl Biinenl 1884 4 dito Geooni 1880 i dito bij Botht 1889 i dito bii Hope 1889 90 4 ditoiogoud leen 1888 6 dito dito dito 1884 8 SpiiH Perprt Mhuia 1881 4 TCEUU Oepr Conr leen 1890 4 Gnj ieening serie O Oflc loLDing serie 0 ZuiDAra E p T obl 1398 t Uliloo Obl Buit Seh 1890 6 Ybsizuiu Obl 4 onbep 1881 kimlwat Ob Btien 1895 8 aoTiiiDAii Bted loen 1894 8 NlD N Afr HindelsT send Arendsb T b Mij CerMosten DeliMastsotuppü dito Am Hjrpotheekb psndbt 4 Galt M der Torsteal aand Gr Hjpotheekb psndbr 8 Nèderlaudsohe bank aand Ned Uandelmaatsoh dito N W k Pao Hyp b pandbr I Eott Hypotbeekb pandbr B i Utr Hypotbeekb dito 8I OosTlNi Uoit Hong bank aand BüBL Hypotheekbank pandb 4 AmaiKA Bqut bypoth pandb 8 69 Maiw L 6 Pr Lien eert 6 N B HoU IJ Spoorw UQ aand MQ tot Eipl ir 8t 8p r aand Ned Ind Spoonregm aand Ned Zuid Afr Spm aapd 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTiUïSpoorwl 1887 89 A lobl 8 Znid Ital Spvfmij A H obl 8 PoLKH Warsobau Weeuen aand 4 Ebsl Gr Bus Spw Mij obl 4 Baltiaofae dito aand Faatova dito aand 8 Iirang Oombr dito aand 8 Knrsk Ok Amir Sp kop obl 4 dito dito obtig 4 U 11 491 180 10B 1081 100 101 1171 135 AxsBiKA Cent Pao 8p M j obl 8 Ghio k Mortb W pr C t aand dito dito W n St Peter obl 7 Denver 11 Bio Gr Spm eert T a Illinois Central obl in goud 4 Louisr tEKaabvilleOert T aand Mexico N Spw Uij Ie hyp o 8 Miss Kansas T 4pot pret aand N ïork OntasioSt West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud S St Paul Hinn k Ibnit obl 7 Un Pao Hoof ll n oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Ganui Can South Certr aand Ve CEaller k Na Ie h d o O Amsterd Omnibus Mg aand Bctterd Traroweg Uaats aand Kbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aan 8 BlLSU Stad Antverpen 1887 81 Stad Brussel 1868 HoNO TbeisB Begullr Gesellsch 4 OoBTENK Staatsleening 1860 8 K K Oost B Cr 1880 S BrtsiB Stad Uadrid 8 1868 N D Ver Bes Htp Spobl oort 8 1 as Staata loteriJ 4e Klasse Trekking ita Donderdag 28 April No 18780 ƒ 1000 No 1664 ƒ 800 Frgzen tbd 86 17 404S 11090 11767 18988 14878 18787 18494 110 6960 8900 11848 18101 1489 18786 18648 681 B610 868011861 1SJS8 14406 16804 1878S 798 6618 8889 U941 18894 14486 16889 18930 1071 8789 946118048 18631 16114 17418 16981