Goudsche Courant, zaterdag 30 april 1898

Zaterdag 30 April 1898 378te Jaargang No 7568 mimm mum IXieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No St ADVERTENTIEN worden gfeplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regrf meer 10 Centèm Uroote lett worden berekendnaar plaatsruimte f Inzending van Advertentiën tot 1 uu des midd Telefoon No S9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Öe prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afaonderlijke Nommers VIJF CENTEN BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE Drok van A BRINKMAN Zo Gouda l l 60 6 aSlS 12159 13641 ltS6S 17t8 19018 19 4 8 103W 18916 13688 11868 17629 19016 2577 6792 10468 12598 13740 159 S 17715 19134 2673 894 10633 12604 13817 16376 17857 19201 3384 782710758 18735 18995 16609 18033 19638 3596 788010773 18809 14068 16619 18870 20356 S7I 1 766111103 11343 1433 16728 18439 20462 3970 7931 4e Klasse 3e Lijst No 10504 m z 15604 HARKTBEBICHTKN QOUda 88 April 1898 Da wilde razing van de tioofdmarkten rond ooic kier narolging Daar dagelijks ja bijaa ieder uur de prezen in de laatste week opliepen is het moeilijk een juiste ooteeriog te geren Tarwe Kogge Haver en Maïs z n liet meest in pr a vooruitgegaan zooals uit onderstaande noteering te zieu is Tarwe Jarige Zeeuwa lö 60 è 11 86 Nieuwe dito i Mindere dito 9 JO ii 10 26 Afwekende ƒ 8 76 it 9 25 Polder 10 85 i 11 Z Boggo 6 t 6 50 Polder 5 60 f i 5 90 buitealondsohe per 70 kilogram 5 50 i f 6 Gerst Winter 4 80 ü ƒ 4 80 Zomer 4 80 a 4 70 OhevaUier 6 76 a 6 75 Haver per heet 8 90 i 4 25 por 100 kilo 8 40 a 9 Hennepzaad Inlandseh 7 50 b 8 Baitènlandsebe 6 76 a ƒ 6 Kanariezaad ƒ 6 60 a 7 50 Karweizaad a f per 80 Kilo Koolzaad nieuw ƒ i f Erwten Kookerwten 7 S f 7 50 Niet kokende ƒ 6 85 a 6 40 Buiteulandsehe Toererwten per 80 Kilo ƒ 6 10 a 6 20 Boonen Bruine boonen 8 50 it 9 Witte boonen i f Duivenboonen 7 10 7 25 Faardenboonen 5 70 a ƒ 6 10 Mai per 100 Kilo Boute Amerikaansehe 6 86 a 6 35 Oinqnantine 6 60 a 7 Foianian il Inlandacbe mesting i Vebmab kt Melkvee goede aanvoer handel en S rijzen redelijk Vette varkens r aanroer hanel red 17 a 19 ot por half KQ Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vrij wel 18 ft 19 et per half KQ Magere biggen goede aanroer handel minder 0 86 a 1 35 per week Vette Bohapen redelijk aanroer handel flauw 18 Ib 26 Zuig Lammeren goede aanroer handel traag ƒ 6 ïi ƒ 11 Nuchtere kalveren goede aaoroer handel rrijwel 4 it 8 Tokkalreren 7 4 11 Graskalreren aanroer handel ƒ i Aangevoerd 98 partyen kaas Handel vlug Ie i ual 82 i 84 8o qual 18 ii 81 Zwaardere in prijs Noord Uollandsche 81 i ƒ 26 Boter goede aanroer handel rrij rlug Goeboter ƒ 0 90 1 05 Weiboter 0 76 ü 0 90 p Kilo ADVERTENTIEN V öe Heer en Menoaw COS Peibok bedanken ook namens wederzydsche familie TOOI de rele blgken van bolangatelling b hin fiuwel k onderTonden Heden overleed tot onze diepe droefheid in het Oude Ma nhui8 onze geliefde Vader en Grootvader ABRAHAH HERSTEL ia den ouderdom raa 99 jaar eu 6 maanden P HKB8TEL J A HERSTEL 28 April 1898 Gouda i Eenige tn algemeeM kennisgeving ONZICITBABE HEEREN en OAUES PRUIKEN TODPETS SCHEIDINGEN en verdere HAABWEBEEN munten uit dooi SOUEDE AFWERKING by H P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur Kleiweg Gouda Stedelpe Gasfabriek te GOUDA De rys van bet aas ia 6 cent per M en voer Kooktoeatellen of Motoren Vs Onder zekere voorwasiden worden perceelen gratis aan de hoofdbaia verbonden met 15 meter vr e leiding achter den gasmeter Toor 3 en 5 lichtgasmetera bedraagt de banr 10 oent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatellen enz tegen betaling van eeaige centen per week in huur bekomeu OPENBARE VERK00PIN6 te GOUDA ten overataan van den te Saattrecht geveatigden Notaris op MAANDAG 16 MEI 1898 des bormiddags ten elf uren in het Koffiehuis Hasuoiiie aan de Markt te Gouda ran No 1 Twee goed juiderhonden ÏÏUIZEI en IMM onder één dak met een TUIN daarachter aan de Wachtelstraat te Qouda W k F Nos 189 en 190 kadaster Sectie S No 1623 groot 1 Are 66 Centiaren Verhuutd bg de week voor i 75 No 2 Een goed onderhouden Huis Erf en Tuin aldaar Wp P No 191 Kadaster Sectie E No 1624 groot 1 Are 87 Centiaren Te aanvaarden 1 Norember 1898 Nos 3 tot 5 Drie onlangs nieuw gebouwde HUIZEir ea EUVEI in de Korte Akkeren te Gouda W k PNos 180a b en e Kadaster Sectie E Nos 1625 1626 en 1627 te zamen groot 1 Are 39 Centiaren Verhuurd bj de week P No 180a roor 1 60 en P Nos 180i en c elk TOor 1 50 En No 6 Een Huis en Erf aan da Gouwe te Oouda Wgk O No 50 Kadaster Sectie B No 672 groot 21 Centiaren Verhuurd bjl de week voor 1 30 Na afzonderlgke Teiling en afslag worden gecombineerd de perceelen 1 eu 2 daarna de perceelen 3 4 en 5 en eindelgk de perceelen 1 tot en met 5 De perceelen zgn de laatste 3 werkdagen TÖór den dag der Teiling ran 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd 1 Opruiming van betchadigde en gebruthte fflUZIEKINSTRUSIENTEin lil in het KAOAZIJN van lil L G DELiING Gedurende 8 ó 14 dagen Mevrouw N DELFT CRARETHSTRAAT vraagt tegen half Jtmt eene DIENSTBODE al MEID ALLKEN Spreekuur 10 12 v m 8 10 n m Een fliiik Persoon goed van gedrag oud 36 jaar wenscht in kennis te komen met een MEISJE van gelgken leeftyd om na wederzgdsch goedvinden een Huwelgk aan te gaan P Godsdienst Franco brieven onder No 2450 aan het Bureau dezer Courant ininiek en Fo kliniek OUSTBTHMB en MirMMBCOMjOOMM voor Spreekwen dagelflks van Ig Z a Gratis Spreekuren Maandag Weemdag en Vrydag 9 11 unr DORDRECHT Lijnbaan Ko ll Ur Jk lE ij t v H t bette onscludelykate ca ge Wfc makkclylcste postsmlddel voor Ueerea en vooral dsoMS to Klndcnchoenwcrki IB dt Apprttuur van G M MIHIer fc Ce Bertia Bestb Str 14 Mtnleltilgoed op naam en fMineksmetk Vtrtrylttar klr Httnt WnttHtw It M hiwiatrt itltt l it l ia tftftrf tt tta S tttra t Wtw tri W itrMattt Arahtti Geneeaheer Directeur Koloniale Waren en Yerduurzaamde Levensmiddelen Aanst Zaterdag avond wordt de Winkel GBOPEND I Prima Qualiteit Zeer lage prijzen Aanbevelend L BOER HOOGSTRAAT A 122 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden EeEL praclxtigr net i3n g ericla t HEERENHOS met TUIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleidingvoor eri achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom ƒ 8000 Chemische Wasscherij en Stoom Ververij DE WIT en Comp Utrecht SPOEDIGE en NETTE AFLEVERING LAGE PRIJZEN SOCIËTEIT nmiPóT Mj Gez BECKERS i Modes Tarfmarkt 24S GOUDA KRA£P£U£N HOLH S Quina Laroche BK Staalhoudende uina Larocbe ia de meeat krachtige en versterliende KINAWIJN Aanbevolen door tal van binneneu buitenlandsche Geneeabeeren Terkrygbaar in fleaacben k ƒ 1 90 en ƒ l Oe Ktt BTBUBN k Hout Hofleveranciera Ziiit Depot te Gêuda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en by de raeeate Apothekers en Dro isten verkrggbaar OirS GEUOEGEU Zaterdag 30 April 98 UITVOERI G door de DILETTANTBN OLDB Door Oefening Kunst Opgericht 9 Febr 1892 HET TESTAMENT VAN OOM JAN Blijspel in i Bedreven door J HDP VAN BÜBBN Voorafgegaan door QOEDE HARTEN Tooneelspel in één Bedrgf AANVANG 8Vi CUK D J vanYelzen DUBBELE BÜÜHT B 10 Ontvangen de nieuwste STOFFEN cTfa afloop cSa Kb Introdnctiekaarten tot een beperkt I P aajital van heden af tot Yrgdag 20 April dea middag 12 nnr verkragbaar by J V n HOEVEN Korte Akkeren S VAN WIJNGAARDEN Zeugestraat 92 P A KLAVERVELD Turtaingel P 95 LINTHORST Oosthav B 77 en VAN DER KRAATS Zeugestraat N B Programma a 30 0 n ia verplichtendgesteld gV Nog een leer klein aantal verkrggbaar KleiDliandel Id Sterken Drank B lJSGÜMKESTEU en WETHOUDEES van Goud brengen ingOTolge att 6 der Wet van 88 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare dat bij ben is ingekomen een TOrzoekschrift van den navolgenden persoon waarbij Vergunning wordt sotraagd om iu de bij zijn naam vermelde looaliteit sterken drank in het klein te mogen vorkoopen als Naam van den verzoeker Aanduiding der localiteit W B Klare Oouwo O 164 VGouda deu 29 April 18 Burgemeester en Wethouders voornoemd B L MARTENS De Secretaris BROUWER EEXXiSGEf lXG INRICHTINGBN WBLKE GEVAAR SCHADE OF UINDB KUNNEN VBROOEZAKEN pURGEMEB3TBR en WETHOl DEBS van Qeret op artt 6 en 7 der HINDERWET i Brengen ter algemeene kennis daï op de Secretarie ter Visie is geles een verzoek met bijlagen Tan de Diteotie der Steariuekaarseufabriek Gouda om vergunning tot het uitbreiden dier fabriek door het bouwen oenor inrichting voor glycerine distillatio op bot perceel gelegen aan de Bleekerskade kadastrMl bekend sectie E Nos 1679 en ISSO Dat op Vrijdag don 13 Mei 1898 des namiddags ten ÏVfl ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren togen de gevraagde vorgnnning in te brengen on dat gedurende drie dagen vóiSr dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 9 April 1S98 Burgemeester on Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER KEXXISGEf iXG VERORDENING tot heffing van rechten voor het gebruik van de Stedelijke Zwerainrichting aËtSel 1 Voor het gebrnik vaa de STEDELIJKE ZWEM INRICHTING worden dfl volgende rechteii gehoTen A Gewone of Zwembaden Voor 86B bad 5 Voor eene kaart voor twintig baden niet perBOonlijk Voor een abonnement voor het geheele aeizoen toot een peraoon Ingeral meerdere peraoaen uit een gezin zich abonneoren Voor het eerste abonnement Voor het tweede abonnement 3 Voor ieder volgend abonnement 2 tEVlLhETOI HARRY SHARPE de agent der geheime politie Roman naar het SngeUeh M Wacht maar ga zult het gauw genoeg zien Maar eerst jsoa ik wel eena een gezellig praatje met je willen houden Daar ügt juist een plank op den grond en we kannen hier zoo stil vertrouwel k en ongestoord zitten babbelen als het meeat verliefde paar op eea zomeravond io het Fark Sharpe trok de vrouw bij zich op den grond neer zy gehoorzaamde met tegenzin Ik heb geen lust in een praatje zeide zij Ik wil eorat weten wat je piannea zijn ffJe zult wel zoo vriendelyk willen zijn en het vragen san mij overlaten jij hebt niets ie doen dan te antwoorden Kijk nu eerat eens goed rond Weet je waar we hier zijn f Op een in da rivier uitstekenden natten vochtigen pier ons een kou op het lijf halend denk ik antwoordde ty bibberend Juist zoo la het Eo wie komt er vanavond nog meer hier op dea pier P Zeg f Ik weet het niet Lieg niet Hepsy Je weet hel wel Zeg het mjj dua maar gauw Ik denk dat er bier nog wel meer dan eea zal komtn Ji Stortbaden alleen verkrygbaar Toor houders vnn een bewijs voor een gewoon of zwembad of ran een abonnement als genoemd onder A Voor een bad ƒ 0 05 Voor een abonnement Toor het goheolo seizoen voor een peraoon 1 ARTIKEL 2 Op TBstteatellen uren zal ran de inrichting kosteloos gebruik gemaakt kunnen worden ARTIKEL 3 De invordering der in artikel 1 bedoelde rechten geacliiedt oreroenkomstig de verordening van beden Vaatgeateld den 8u Fobraari 1898 onder No De RAAD der Gemeente GOUDA W KROMHOUT R L MARTENS Lo Seoretaris Voonitter VERORDENING tot invordering der rechten voor het gebruik van de Stedelijke Zweminrichting EENIG ARTIKEL De betaling der rechten voor het gebruik van die Stadel ke Zweminrichttng geschiedt vour hét gebruik waarvoor zij verachtldigd zijn aan den Zwemmeester togen afgifte van een bewgs van ontvangst De zwemraeester draagt de door hem ontvangen gelden wekelyka aan den Gameante Ontvanger af VaslgoBteld den 8n Februari 1898 onder No ga De RAAD der Gemeente Gouda W KROMHOUT R L MARTENS Lo Secretaris Voorzitter De heffing Aezer belasting is goedgekeurd bg Koninklijk Boslnit vaa den Sin Maart 1898 No 4 Aldus afgekondigd den 87n April 1898 Bmgemeester an Wethoadora vaa Gouda R L MARTENS De Secretaris BROUWER Da BURGEMEESTER van Gouda Gelet op art S3 al 3 der Kieswet Brengt ter openbare kennis dat de met redenen omkleede boalisaingen van het Gemeentebestuur op da ingekomen verzoeken om verbetering van de Kiezerslijst in baar geheel op do Secretarie dar gemeente voor een ieder ter inzage zijn nedereelegd en in afschrift tegen betaling der Vosten verkrijgbaar zijn Qottda den 29 April 1898 De Burgemeester voornoemd R I MARTENS HET N IEUWE P ARK VerTolg Een tvreede terre in aan de breeds zgde van de Karaemelkaloot dat beter voldeed aan de geselde voor aardeo soa volgens de ioformaiiëa die bet bovenbedoelde Raadslid zoo goed was io te niooeD waarscbijuiyk wel te Neen dat kan niet gebeuren Dit is kier privaat eigendom en publieke booten liggen bier niet aan Wie heeft het metste belang b deze plaats F Hoe kan ik dat nu weten Ik ben niet in den handel en ook geen eigenares van schepon of booten Neen maar je weet heel goed wie eigenaar is van deze werf dus zeg op Uepsj bleef zwijgen half bevreesd do schouders ophalende Spreek zeg ik ja l beval de agent En langzaam en aarzelend zeide zij Ik geloof dat dit de werf van Underwood en Sawyer is Ja sch nt het dan tooh te weten al ben je niet in den handel Hoe is de voornaam van Underwood F Horaoa geloof ik Eo h j heeft n zoon die Nick heetP Neen Diok zei do vrouw Juist dat is bet Diok heet bij eo Dick is een schurk is h niet Dick ia veel beter dan allen dia kwaad van hem spreken Zóo is hy F Hoe weet je dat zoo F O ik kea hem een beetje Wat is hij van je Ik keu hem alteen maar ik kende hem reeds toen hg nog eeu kleine jongen waa Hoor eens Hepay ben je ooit de vrouw geweest van Horace Underwood De Trouw sprong overeind maar word eren zoo snel weder naar beneden getrokken door deu yzoren arm vau haar begeleider Houd je gemak Hepay Hioks I En beantwoord myn TragtD zei de agent gestreng koop ï0n doch de eigenaren Tronen geen bepa tdeo prijs maar wilden dat de gemeeiite een even groot en goed tot land daarvoor in de pluts zonde geven Aangeiien dit sleebts eeoe verplaataing der moeiiykheid was kon de Raad hierop moeilgk ingaan en nam jneergeooead Baadalid welwillend op zich n der naar een bepaalden koopprga te willen vragen Ï3en derde atnk land het tentoonetellingaterreio achter de Boelekade en de SocieUit Ona Genoegen waa eveneens te koop en wel evenzeer tegen den beogen prga van bgna f 5000 de H A Het had een geachïktftn Torm maar slechta één toegang Bsn de smalle zijde van de Karnemelksloot Sen tweede toegang naar de Boelekade was te maken maar de daarroor gevraagde kooppr s wekte de hilariteit Tan den Raad op Da booge pryzen war n de oorzaak dat Tan dit terrain werd afgezien De pogiogeli om geacbikten grond TOur het park waren dna voorloopig aiet met saccea bekroond Burgemeester en Wethondera verklaarden gaarne nadere opderzoekïogen te zalteo inhtellen maar ootveinaden niet dat eene goede oplossing niet zoo gemakkeiyk waa bon oordeel was dai blgk1 aar afwekende van hpt latere oordeel van eenige manDelgke en rrouwelijke adressanten De behoefte aan grootere woningen waa intaaacben steeds dringeader geworden Een bekttod feit ia het dat een paar familiea die ten behoere van het ooderwga buaner kinderen zich bier hadden willen vestigen door bnizen gebrek genoopt waren daarvan af te zieo gehawde naar Goada overgeplaatste ofEiojereo en jongelieden die voornemens waren te howea konden met moeite woningen vinden die troaweo9 niet Toldeden aan zelfa matige eischen Door de tsgemoet1toming van den Raad die een gedeelte van het openbaar plantsoen afstond werd de heer Nederborst in staat g steld voorloopig ten miaste een drietal heerenhnizen te boawen Er is i t alleen gebrek aan grootere wooiogen tronwens ook aan goede arbeiderawoningeo maar er is zelfs geen terrein geschikt voor bet bouwen van die gfootere buizen Dat terrein is niet te TÏndeo in de Korte Akkeren die door de in de nabgheid gevesiigiie grooie lodastnan gebeej en al een arbeiderawyk ia geworden eo te ver van h t ceotmm der f tad en van het staatsspoorwegstation ia verwijderd De Earnemelkaloot met geving ia langzamerhand ook zoozeer eene Verkliedenwyk geworden dat het boawen van grootere btiisen d iar bezwaarl k meer mag worden verwacht Bet bebouwen van de Oude Gouwe wordt feitelijk onmogeiyW gemaakt door de overdreven eischen ran de Commiaaie Ik ben niet verplicht je te antwoorden Zoo sluit dit een iveigering in F Ja Ook goed kom dan maar mee Hy trok haar overeind en rende met haar naar de stad terug eóo snel dat bet haar byna den adem benam 0 o I Houd op I Sta stil I Waar breng je me heenP Naar het poUtie bureau Kom vooruit Neen naen asjeblieft niet daarheen meneer I Och asjeblieft sluit me niet in het politie bureau opl Ik zal u alles zeggen wat u weten wilt als u mg maar niet zoo hard voorttrekt Meen je het F Ja ja 1 Zonder een woord te spreken werd zij naar den pier teruggevoerd Haar begeleider sprak nu echter niet langer op een toon van vriondelijke overreding Zijn stem was aóo bevelend on dreigend geworden dat tegonatribbelen eenvoudig o mogelyk was Hy zette zicb ook niet moer naast haer neder maar bleef als een rechter voor haar ataan terwyl zij sid derend van angst ineendook Ën nu 4le waarheid zei hij op strengen toon Je Iseet wie de eigenaars van deze plaats zijn En au vraag ik je of je ooit de vrouw van Horaoe Underwood gewetat zijt Ik verlang een duidelyk ja of neen Vooruit ar meel Ik geloof wel dat ik bet geweest ben Zoo geloof je dat je het geweest bent F Dat is al heal vreemd Heeft hg zlob wettig van je kteu Bobeideu Ja f Dai je waart uja wettige vrouw F Tan beheer aver den straatweg naar Bod igraven Alleen de omgeving van de Crabeth1 straat en den Kattensingel blgftdna over Ëen park dat niet alleen een waadeling zon agn maar ook dienstbaar werd aan eene ten minste niet onfraaie uitbreiding der stad moest derhalve aangelegd worden naby de Crabetbatraat Verleden jaar is tuascben de Kamera vanKoophandel en de Directie der Maatacfaappytot Exploitatie van staatnapoorwegen gecorreapondeerd en geconfereerd over den aanleg vaneen apoorlgntje toaseben bet station en ender atadagrachteo waaraan de handel bier terstede behoefte beeft en waardoor ook itellighet TerToer per spoor toe zon nemen Debezwaren blekentoen onorerkomelyk ten minstewat betreft de aanalniting van den Kattansiogelfdien men op het oog hid Men bad redenenaan te nemen dat de zaak erenwel sleohtsvoorloopig was uitgesteld dat wanneer eenmaaldoor daprovincie Znid Bolland de voorgenomencoopare iu de Goowe wai gemaakt waardooreen waterweg tot jtaiid zon zyq gekomen veeldichter bg de stad eu het station dan de tegenwoordige Kromme Goaw de aansluiting vanhet statiton met den nienwen waterweg weltot stand zoo komen Het spreekt m zalfdat hierdoor zon verhaast worden wat langzamerhand tooh ook zon geschiedeo het beboawenvan de beide oevers van den nieuwen waterweg bet verryzen van eene nienwa wyk in dit gedeelte der stad In da toekomst en wel in denaaste toekomst zon het noodig zgn sn ditstaat bg ona Gemeeniebestnar reeds lang ruteen verbindingsweg te maken tnssoben ditnJenwe stadsgedeelte en het ipoorwegetation Moest worden afgewacht dat door particaliereodie weg zoo worden gemaakt en dat ook dezetoegang tot de gemeente weder werd volgebouwdmet arbeiderswoningen die wel is waar nuttigen nooJig zgn maar niet bepaald strekken om eeniodrak van schoonheid en welvaart op te wekken Ö Waa het niet beter dat de gemeente gedachtigaan bet besturen is vooruitzien de zaak bytgdsin handen nam zelfa bytyda een w aanlegdetuBBoben bet station eu de nieuwe Taart enzorgde dat zy door het stellen ran roorwaarden voor bet bouwen langs dien weg en doorbet maken van een mQoie omgeviogeen werkelijk Iraaien toegang tot de stad schiep dieniet tooals de andere toegangen zou wordenbedorven door binnen korteren of langeren tgdverzakkende en icbeef staande hoiajes en tenminate eenigermate zon voldoen aan de beginselen van goede steden uit breiding zooals deze P eldera reeds lang gelden Wat was meer geschikt om den nienwea weg aantrekkeiyk te maken Toor bouwondernemera eu voor de meer gegoede iagezetenen Natuurlijk was ik dat fEn Diok Underwood is jouw zoon en do zijne F Ja Ifl de oude Underwood sedert weder hertrouwd F Ja En is zijn tweede vrauw gestorven F Ik geloof het wel ik weet het echter niet zeker Miaschien beeft hy zich van haar ook wet laten scheiden Het is heel gemakkelyk voor oen ryk man tloh van zijne vrouw te ontdoen als bij genoeg van haar heeft Vind je bet erg vreemd dat hij genoeg vau jou kreeg ala je eens nagaat wie je bent en boe ja je gedraagt O maar vroeger wsb ik heel andera Dat kan me niets schelen Als hij zich wettig van je heeft laten schelden dan zal hij daar wel reden voor gehad hebben Hij heeft je miasobien getrouwd omdat je er aardig uitzag oo is eerst naderhand iot do ontdekking gekomen welk een akelig slecht schepsel je eigenlijk waart Hg mag in dat opzicht een gek geweest zijn vete manuen sluiten dergelgke dwaze ondoordachte huwelijken maar hij zal zonder twijfel redenen te over hebben gehad waarom hij zlnh van ja liet scheiden Hg beeft Ja ook geld uitgekeerd nietwaar F Ken armzalig sommetje Hg wai toen oog alet zoo lijk alB DU e Je waart er dus niet tevredea mee Ik had warempel nogal reden om tevreden te zgn Hg leefde al een koning en ik moest twoegen Toor müo dagelükseh brood