Goudsche Courant, zaterdag 30 april 1898

J Voorafgegaan door GOEDE HAETEÈ Tooneelspel in één Bedrijf AAKVAIVtt SI HUB c a a loop c3al m m Introdnctiekaarten tot een beperkt aantal van heden af tot Vrydag 29 April des middags 12 nnr verkrijgbaar bjl J v D HOEVEN Korte Akkeren S VAN WIJNGAARDEÈI Zeugestraat 92 P A KLAVERVELD Turfsingel P 95 LINTHOEST OostJiav B 77 en VAN DER KEAATS Zeugestraat y B Programma a 0 cent is verplichtend gesteld JJF og een zeer klein aantal verkrijgbaar PAAEDEWTRAM CO IDA REE UWIJK BOPECRAYEl DIENSTREQELINa aanvangende 1 Uei 1898 VMjo rmx tiHBBmwiCH a b c T tt 60DDA naar BODEGRAVEN 4 10 5 55 30 8 37 U 12 53 2 30 4 10 7 8 45 on 10 15 a b o d Van BODEGKAVKSf naar GOUDA 3 15 5 5 30 6 40 7 32 7 47 10 11 55 e 1 35 2 24 6 0S 7 50 en 8 39 a Alleen des Dinsdags Donderdags van 1 Mei 31 Augnstns 1898 Maandags en Dinsdags ï Donderdes Maandags p f Alle dagen behalve des Maandags 0 Alléén de Zondagi en Uundiga dftn hei atiehtea ran een eenigszins uitgebreid plantsoen waarran de Terbiodingsweg de hoofdlaan zou z n Door de orerwegiog van deze tragen kwamen Bargemeester eb Wethoaders tot het beilntt dat nn eenmial waa bealiat dat bet l aat Tan wglea Bnrgemeester IJzendoorn zon ordeo aangewend voor het maken Tin en park dit legaat niet beter kon worden besteed dan door een ptantsoeo aan te leggen om een Terbindiogsweg tasscben bet ipoorwegstation en de door de proTincie ZoidHoUaad te graren ooapnre Tot ons genoegen ging de Raad later bgna geheel met bet Dagel gkicb Beataar medp Het foinneakomon der stad wordt eveamiD Terfraaid door de b het station achter de Crabethstraat gelegen plassen en rietlanden In het oog Tan sommigen mogen deze plassen door de mian beschenen poëtisch schoon bezitten in werkelgkheid is ban Tetdwyoen meer dan gewenscbt en dat zon door den aanleg van het park op deze plaats teTens ge Deze waterryke terroioen behooren am des staat en zgn in beheer by de Maatachappy tot Exploitatie van staatsspoorwegen Na eenige conferenties mocht ereowel worden aangenomen dat tegen hnnne OTerdracht aan de gemeente geene onoTerkomelgke bedenkingen bestonden en de koopprgs alteen ereniaeel nadej te bespreken zon tijo Daarna eerst konden onderhandelingen met partionlieren geopend worden waarbij een oud lid van den Raad welwillende en uitstekende diensten bewees Aangezien een der belanghebbenden slechts ruim eeae week bedenktgd gaf moest een besUit spoedig genomen worden Om de noodige Toorstellen Tan Borgemaeator en Wethouders te behandelen werd daarom de Raad den 23 Februari tegen 25 dier maand by eengeroepen Omtrent het bofcnbedoelde groote stuk land aan de Karnemelksloot bad men in maanden □ iets geboord nadat bekend was geworden dat een bepaald voorstel ran Borgemeester en Wetheodera den Totgenden dag zon worden behandeld kwam plotseling den 24 ï lbrnari een bericht in dat het te koop was en wel f oor f 30000 In de rergadering ran 25 Feb jl waarin afwezigde heeren Nederborit en Straater werd na afloop der openbare zitting mededeeling gedaan zoowei Tan het Toorstel ran Bnrgemeester en Wethouders zooals dat ia afgedrukt in No 5 ran heft door ons oitgegeren VerslagTan het rerbandelde ia den Oemeenteraad ran Qondac als de aanbieding die daags te voren was ingekomen Hat land aan de Karnemelksloot had syne ligging tegen doch was overigens geschikt Tan vorm daar de koopprgs f30 000 zon met inbegrip van de aanlegkosten een zuiver wandelpark hier kosten f 50 000 minstens werd ar nog een rgweg in gemaakt dan zouden de kosten stellig tegen de fGO OOO bedragen De groote meerderheid der Raadsleden meende dan ook na lange beraadslaging dat men een trouwens Diet voorgesteld plau om dat land roor een park te koopen niet kon aannemen Het Tooritel van Borgemeester en Wethouders I vond daarentegen dadelgk de sympathie van de meerderheid der Raadsleden die biykbaar I de motieven van het college deelden tot het H kiezen ran juist deie plaats het werd door I enkele leden bestreden dour een lid omdat aiett enstaaoda gebleken was dat de gemeente daar veel te duur zon betalen by een park alteen goed aohtte aan de Ear aemelksloot door een paar anderen omdat volgens hen het voorgestelde park nog reel duurder zon moeten worden door de noodige ophoogiogskosten Dit laatste argufaaent kon gemakkelyk weerlegd worden de koopprys toch roor dit park van meer dan 4 H A zon wel minder bedragen dan de gevraagde som voor het goedkoopste der vroeger aangeboden terreinen dat van 3 H A zooder uitgangen het maken waarvan nog eens duixenden en duizenden zon vragen terwyl voor ook op eeneaandere plaats vereischte ophoogingen door den gemeente bouw meester was geraamd f 7000 Een der opposanten stelde voor de beBliasiog te verdagen om de beide afwezige deskundige leden in de gelegenheid te stellen hunne meening te doen kennen Een tweede tegenstander die in zgne oppositie hoe langer boe warmer was geworden eischte op vry heftige wyze dat de zaak eenige weken zon worden uitgesteld om de publieke opinie te leerea kennen De heftigheid was volkomen onnoodig niemand noch de voorzitter noch welk lid ran den Raad ook verzette zich tegen uitstel Met het oog op den gestelden bedeoklyd kon de termyn van uitstel echter slechts op eenige dagen gesteld wordeu geheel in onderling overig die kon niet Dinsdags een ander weer niet a avonds enz werd afgesproken dat de vergadering zoo mogelijk weer tegen Maandags avond 28 Februari zou worden byeengeroepen om te beslissen Zeer tegen den zin van bovenbedoeld lid werd tevens bepaald dat de Toorstellen rooralanog niet openbaar zonden worden gemaakt da publieke opinie is eoö licbt door middel van ingezoni en itukken spritsen nabetraohtingen enz in eene verkeerde richting te brengen I Wy zyn gemachtigd op de meest besliste wyze te veriekereu dat tegen het gevraagde nitetel niet het minste bezwaar ie gemaakt toch beweerde de beer van Galen in de Baadsvergadering van verleden Dinsdag na de overgroote meerderheid der Raadsleden die vóór slemden het verwyt van groote overy Hog naar het hoofd geslingerd te hebben dat slechts met zeer groote moeite in de vergaderiog van 25 Februari een nitstel van een paar dagen als het ware was afgedwongen Tot sommtger verwondering heeft niemand der aangevallen Rsadsleden dat tegengesproken en gewezen op den stryd tnsschen die bewering en de historische waarheid waaraebynlyk Hchten de Raadsleden dat niet noodig omdst zy zoo langzamerhand de beweringen van hun geaebten collega op de rechte waarde leeren schatten Het is nen déplaiie den heer van Galen zonder eenigen stryd verleende uitstel werd door de Raadsleden benut om de atn te koopen perceelen persoonlyk te bezichtigen en ts confereeren met hnnne deskundige collega s De beer Straater bleek verschillende metingen met bet oog op de hoogte van het land te hebben verricht de beer Nederhorit heeft twee volle d en besteed om volledige begrooimgea te maken In de zitting van 28 Febroari voorloopig met gesloten deuren gebonden gaf ds heer Nederborst in de eerste p aats zyne meening te kennen hy verklaarde de keuze van B en W om de door hen ontwikkelde motieven zeer gelukkig te achten en deelde zyne begrooting ran kos ten mede die hoewel in ondordeelen daarr n afwykenda tn totaal zelfa nog iets lager was dan de door den gemeente bouwmeester opgemaakte begrooting welke ambtenaar bekead ia om zijne zeer roorzichtige ramingen VolgdoB diens b rootïng zou noodig zyn voor aankoop der terreinen voor het aanleggen van een 10 M breeden ryw van bet stationsplein naar de coupure voor aanleg van plantsoen roor bet verbeteren van den Winterdyk en het maken van eeu brag aldaar en Voor hei ophoogen en dempen waar noodig een totaal bedrag van f 43000 Voor ophooging der terreinen en demping van slooten wai uitgetrokken f 7000 welk bedrag vour vermindering met f 2000 vatbaar is wanneer de aanleg van het plantsoen niet oomiddelyk plaat heeft maar over twee jaren en dé ophoogiog en demping alvast geleidelyk kan geschieden met de Tan wege de gemeente op te halen haardascb De heer Nederhorst noemde deze cyfers alleszins betrouwbaar en voldoende en waa het volkomen met Burgemeester en Wethouders eens dat bet gebruik Tan zand dat voor den aanleg van met zware spoorwsgaos ts beryden stationsemplacementen noodig is maar door zijn zwaarte wegzakt en in groote hoeveelheid moet worden aangewend in deie moet worden vermeden zoodat de ophooging moet geacbieden met koolaacb Ook de heer Straater beaamde dit en zag by nader onderzoek in de waterrykheid van een gedeelte ran het terrein minder bezwaar Dit zelfde waa ook het gevoelen van den heer de Raadt QÏe de voorstellen van Bargemeester tn Wetboadera verdedigde met een beroep op het Vondelpark te Amsterdam aangelegd op terreinen ran rolkomen gelyken aard als hier bedoeld werden Tegen de gelydelyke demping van slooten enz bleek geen bedenking te zyn aangezien het toch wel een paar jaren minstens zal duren voor de coupure gegraven en de daarlangs te maken weg aangelegd is tegen dien tyd zal tevens bet kapitaal door de gekweekte rente toch reeds tot over de i 41000 aangegroeid ruimschoots f43000 bedragen de som die hoogstens noodig werd geacht Door een paar leden werden de Tooratellen bestreden met de bekende trouwen reeds by Toorbaat weerlegde argumenten en met andere waarover wy maar liever niet zullen spreken In de daarna openbaar gemaakte Vergadering waarvan het Verslag bekend mag geacht worden is het voorstel van Burgemeester en Wethouders aangenomen met 15 tegen 2 stemmen en dm beslist dat het door wyleu Mr A A van Bergen IJzendoorn gelegateerde kapitaal zoo worden aangewend tot den aanleg van een park tusicbeu het Staatispoorwegstation en de door de provincie ZuidHolland te maken coupure by de Kattensingel wanneer de noodige medewerking van den staat zou zyn verkregen Die beslissing wordt door ons ten zeerste toegejuicht en met ons door verreweg het grootste gedeelte der burgery getuige het niettegenstaande de vele langdurige en persooulyke bemoeiingen zoo geringe getal onder teek en aren van det tegen die boBlissiog ingezonden adres Na bet botenataande laten wy gaarne zelfa aan de lieftallige dames die dat adres medeooderteekendeo de beantwoording over van de vraag wat er waar i van de daarin vervatte beweringen BuUeniaiidscli Overziclit Br scbynt op het oorlogsterrein toch iets geboord te zyo Een Spaaosohe kanonneerboot ontmoette ter hoogte van Msntazas aap de noordknat van Cuba dan Amerikaaosche torpedojager Cashing Een kort gevecht ontstond waarin de Gashing avery bekwam niet door bet raarder kaaoo nan ran dea Spaanschen bodem maar door een gebrek aan de machine dat ontstond toen deze achternitsloeg en de torpedoboot met volle kracht voornitstoomde Kort daarna kwamen de Amerikaansebe oorlogsschepen NewYork Cincinatj en Paritan voor Maotazas en begooen deze vlag en de daarvoor gelegen forten te besebieten Het ruar werd door de forten beantwoord Volgens een van KeyWest dos van Amerikaaosche zijde ontvangen telegram heeft dit bombardement dat een half uur aanhield den Spanjaarden groolen verliezen toegebracht Het vaar der kuslbatteryen had op de schepen geen uitwerking In Oost Azië kan bet weldra tot een stryd komen De Spaansche vloot in de ateren der Philippijnen is het Amerikaaosche eskader dat van Hookong naar Manilla vertrok te gemoet gestoomd Dit stontmoedig optreden ran admiraal Montejo heeft in Spanje een zeer goeden indruk gemaakt Uit Londen komen de vol ende berichten = De telegrammen uit Amerika konen hierinovereen dat toenemende verwarring heerscbtaan het departement van oorlog te Washington Uen zegt dat de militaire aotoriteiten telkensoverhoop liggen en allerlei tegenstrydige bevelen geven De legercommandant Miles moetniet overweg kunneu met Schofield die doorMac Kinlej aangesteld is tot vertronwelyk adviseur roor militaire zaken hetgeen Miles ende miniater van oorlog Alger afkeoren Algemeene ontevredenheid wekt het dralen met deoorlogatoebereidselen het wordt nu de rrsaghoeveel weken er zullen Tertoopen alvorens hetAmerikaansebe leger strydvaardig is al wordtook het bericht van de Herald bevestigd datreeds meer dan heb benoodigde aantal vrywilligers byeen ia Bovendien blyktnn hoe groothet gebrek ia aan moderne vaarwapeneo zoodBtde meeste opgeroepenen met ouderwetache ge weren geoefend moeien worden Intasschen ryzen allerwega in Amerika de pryzen van delevensmiddelen zeer sterk De Daily Mail ontvangt nit Washicgton het bericht dat het gemelde wetsontwerp strekt om bet tonnengeld der schepen die de Amerikaansebe havens binnenkomen te verboogen tot 2 dollar 20 cents dit zon heteekeoen dat de Amerikanen hun oorlogskosten op de we reldbaadel te willen verhalen De Daily Chronicle rerneemt nit Washington dat volgens besluit der regeeriug de roornaamste Amerikaansebe havens s nachts gesloten worden Dit lokt veel kritiek uit maar de regeeriog rechtraardigt den maatregel door de noodzakelijkbeid daar torpedo s te leggen hetgeen de vaart s nscbts onveilig zou maken Vele schepen moeten reeds groot gevaar geloopon hebben en belanghebbenden vreezen ernstige rampen dientengevolge De Times verneemt uit Washington ienzy Portugal spoedig zyn onzydigheid afkondigt zal een diplomatieke tusNcbenkomst van de regeeriog der Vereenigde Staten te Liaiabon geschieden wegens bet voortdurende verblyt van het Spaansche Bmaldeel by de Kaap Verdiacbe eilanden Ëen depntatie ran Engelache parlementsleden vertegenwoordigera van ache pffaartmiiatschappyen hebben met den minister ran koophandel Ritchie een ODderboud gehad over de Amerikaansebe wetsontwerpen tot verbooging van de toanegelden De beer Ritchie deelde zya bezoekers mede dat de regeeriug over de zaak in briefwi seliog is met den Britaobeo gezant te WashiagtoQ en de Europeeiche mogeadbeden wier belangen daarby betrokken zyn Er zullen door alle megeodbeden vertoogen tot do regeering worden gericht over bet oadeel vaa den Toorgestelden maatregel voor den Earopeescben handel Verspreide Berichten Spanje en de Vereeaigde Staten De Hamburger Börsen bailee bevat het volgende telegram nit Madrid De consola te Havana hebben alle tot hun consultaat behooreude onderdanen den raad gegeven Havana zoo spoedig mogelyk te verlaten Hieruit maakt men de gevolgtrekking dat een bombardement spoedig kan vernecht worden De Spaansche regeering heeft bekend gemaakt dat de volgende havens gesloten zallea zyn Cubhra West IndiS Makoa op Cabrera Fornella op Minorca Cadiz Feirol en CartageDa Een Spaanach blad veizekeit dat waoueer Engeland steun mocht verleenen aan de Vereenigde Staten Spanje op een gelyken steun zoa kunnen rekenen van Rasland Een Spaansoh Russiech verbond zal geplaatst worden tegenover een Engelach Amerikaansch verbond Een nit New York ontvangen bericht maakt melding van een verschrikkelyke ontploffing in een fabriek van roekeloos baskroit ta Saota Cruz Dit mag volgens De Globe c een groote ramp voor de Spanjaarden worden geacht aabgezien deze fabriek bon van niet gering voordeel zon zyn geweest by de verdediging v a Gabft ZWBDEN BN NooaWEGEN De vorige week is uit Stockholm een expeditie vertrokken die iu Oost Siberië een oo derzoek zal instellen naar Andree en zyo bal loDgenoten Zg bestaat uit den poolreiziger Stadling den plantkundige Nilsson en den ingenieur Friiakel wiens broeder een tocbtge noot van Andree is Het onderzoek beging bij de monding der Lena en die streek is gekozen omdat andere gedeelten der pooUtreek door schepen sullen bezocht worden waar in 1893 magazynen met levensmiddelen zgu geplaatst voor ingevroren reizigers Enqel nd Do mynwerkers ia Walet die bniten verdienste zyn beginnen met bun gezinnen gebrek te lyden Er moeten er ruim 150 000 bet werk gestaakt hebbeo Gelukkig komen no ook de giften raim in De mynwerkeri in Schotland moeten zeer mild zyn geweest Italië De Koning en de Koningin hebben gialeren te Floreoce de onthulling bygewoond van een gedenkt eeken voor den staatsman Peruzzi jaren lang burgemeester van Florence en den vroegeren minister Ricasoü Te Bari eenige muitery om de duurte van bet brood De betoogers vernielden o a een gemeentelijk belastingkantoor Troepen bezetten nn de voornaamste punten der stad BINNENLAND By de Tweede Kamer is ingekomen het door de vorige Regeertng reeds ter hand genomen doch bniten behandeling gebleven ontwerp van wet hondeode wettelyke verzeke riug van werklieden tegen de gevolgen ran ongevallen in bepaalde bedryven De Regeering verklaart dat het thans ingediende ontwerp in hoofdtrekken overeenkomt met dat der vorige Regeering Ook de Toelichting is byna geheel uit het vorige ontwerp overgenomen Onder de verzekeriogsplichtige bedryven zyn thans nog opgenomen de omnibnsonderne mingen leggen van riolen en van gas en waterleidingen baiteo gebouwen het fabriceeren van lichtgas en bet verwerkeu van de daarby ontstane nevenproducten het koken van montwya en jenerer Nieuw ia voorts een bepaling strekkendeom de verzekering ook nit te strekken over den bier woonachtigen werkman die voor de bier gevestigde onderneming bei bedryf in een vreemd land tydelyk of by tusscbeopooT en uitoefent Wordt bedoelde werkman in de verzekering opgenomen dan behoort door den werkgever voor hem premie betaald te worden Tevens is een bepaling opgenomen waardoor bevorderd wordt dat het buitenland onze werklieden in de verzekeringsplichtige bedryven niet in eeoe wettelyke verzekering tegen de gevolgen van ongevallen opneemt byaldieo zy aldaar tydelyk of by tnsschenpoozen het bedryf uitoefenen Waar in het vorige ontwerp bepaald was dat iodipo de verzekerde werkman lid is van een fonds voor uitkeeriag en hy gedurende langer dan drie weken gedeeltel k of geheel ongeacbikt is tot werken de verzekeriogsbaok hem bovendien als Bchadeloosstelling uitkeert een geldsom gelykstaande mat 26 maal de door hem a n het fooda over de week voorafgaande aan het ongeval betaalde bydrage is in het nieuwe ontwerp de termjjn op zes weken geateld en het bedrag op 52 maal de weekbydrage Ia verband daarmede ia ook geregeld de termyo voor de verdere schade looBatnllÏDg in den vorm van geregelde uitkeering op rente De schadeloosstelling voor begrafeniskosten door de Ryksrerzekeringsbaok uit te keeren is bepaald op dertigmaal het dagloon van den overledene In het vorige ontwerp was bepaald 10 pCt van het jaarloon De ren te uitkeer ing aan de nagelaten he trekkingen is uitgebreid tot elk ouderloos kleinkind indien de overledene syn kostwinner waa en bedraagt 20 pCt van diens dagloon De minister ran buitenlandschs zaken heeft in antwoord op een scbryven van den Neder laadschen Slagersbond dezen doen toekomen een uittreksel nit eene missiva van Hr Ms gezant te Berlyn betreflendelon tegel matige behandeling van Nederlansch sppk en hammen aan de verscbiltende Duitsche grenskantoren Daarnit biykt dat er geen wettelyk voorschrift bestaat krachtens hetwelk door de kleinere Duitsche grenskaotoren een certificaat van oorsprong voor de genoeaade wat en gevorderd wordt terwyl de gezant terena aaawgst hoe in roorkomende gevallen daartegen door belanghebbenden kan gehandeld worden door 0 1 de beslissing in te roepen van de betrokken Provinciale Stuer Direction In de op heden gehouden jurlykscbe algemeene vergadering van aandeelhouders der Amaterdamsche Hypotheek Waarborg Maat schappij gevestigd te Amsterdam werd rerslag uitgebracht orer het rerscheDeo boekjaar 1897 Hiernit blykt dat de toestand der Maatsobappy byzonder gunstig ia hare uitbreïdjog belangrijk toeneemt en baar maatschappelyk kapitaal ad f 500 000 geheel geplaatst eiT rolgestort werd De Balans en Winst en Verliesrekening werden goedgekeurd waarna aan aandeelhonders overeenkomstig art 49 der statuten kan worden uitgekeerd f88 per aandeel De commissaris Jhr Mr A F deSavornin Lobmau aan de beurt van aftreding werd als zoodanig herkozen terwyl den directenr E F Blase een woord van lof werd toegebracht Toor zyo onvermoeid streven en uitmuntend beheer Gemengde Berichten Men meldt Na het appèl dat de werkstakers te Btobbegat Fr eergisteren hielden trokken sommige sommige stakers de veendery in om aan het werk zijnde arbeidTS over te balen het wnrk neer te leggen Men zegt dat dit niet gelokt ia de arbeiders bleven stilletjes aan hun werk Politie surveilleerde in de Veeadery De werkstakers zollen geen appel meer boudeo Te Ond Zevenaar ontstond gisterenavond te ongeveer 10 aur een hevige brand in de herberg en boerdery de Kruiadel aan den Rykaweg Het haia en inboedel werden in korten tyd geheel in asch gelegd Slechts zeer weinig werd gered Het hai i was wel de inboedel niet verzekerd De te Arnhem wonende machinist J G had eergistermorgen op de lyn Arnhem Veolo het ongeluk van den trein te vallen Naar het Ziekenbnis te Veolo overgebracht bleek het daar dat by twee ribben bad gebroken Zyn toestand is lan dien aard dat hy nog niet naar Arnhem mag vervoord wordeo Te Oldeboorn hebben twee groote honden 14 lammeren verscbenrd en gedeeltelyk verslonden terwyl enkele zoodaoig gehavend zyn dat zy het leren er niet zollen afbrengen De controle by de Hollandsche Spoor is thans zoodanig ingericht dat de controlenrs aan de stations door middel ran een verstelbare starg van een nieuwe constroctie den datum iu de plaatibewijzen knippen in plaats van een of ander merkteekeo In rerscbillende streken van Europa stygen de broodpryzen nog sterker dan ten onzent De bakkers in Dnitichland hebben het zespoods brood reeda zes pfennigs opgeslagen Een der voornaamste bakkerpatroons te Rotterdam heeft iu een onderhoud medegedeeld dat de reeJa ingetreden stygiog der broodpryeeo een gevolg ia van den oorlog en de daaruit voortgevloeide snelle ryzing der graanmarkt In boeverre deze alyging zal aanbonden en welke hoogte zy vermoedelyk bereiken kan ia volgens onzen segsman onmogelyk te bepalen Het is zeer wel mogelyk dat die ryzing reeds heden ophoudt Toeu ih den RussiichTnrk Bcben oorlog door de staking van graannitvoer zelfs uit Finland dat overigens door p vilegies vry was een enorme stygidg van pryzen werd Tsrnacbt kwam éen plotselinge grootaaanvoer uit Amerika deze verwachting geheel verstoren Nn is het wel waar zei onze zegaman dat dit voor den toestand vau beden geen precedent levert maar bet zou my toch verwonderen als niet hionenkort door openstelling vaa groote voorraden thans oog uit spÊcnUtiezucht in magazyn gehouóen deEuropeesche markt zoo overstroomd wordt dat de pryzen plotseling terugvallen In ieder geval zal dadelgk na den oorlogde graanmarkt daleo Amerika houdt thanszyn voorraad op als die los komt zal men betin den g anhandel sterk gevoelen R N STADSNIEUWS GOUDA 28 April 1898 Wy maken onze lezers opmerkzaam op de advertentie van den Heer L Boer die morgenavond een winkel opent op de Hocfgsti aat ia Koloniale Waren en Verduurzaamde Levensmiddelen De heer Boer heeft getracht eene raime sorteeriog van deztf artikelen in voorraad te hebben zoodat ieder zich daarvan het benoodigd kan aanschaffen De pryzen zyn volgens de opgave scherp coucnrreerend terwyl de qualiteit en bediening niets te weoscfaen snllen oyerlatea Wy wenscbeo de heer Boer toe dat velen zich aangetrokken zullen gevoelen hunne inkoopen by hen te doen Voor verdere byzonderbeden rerwyzen wy naar da in ona nummer roorkomende advertentie H LAsmsoHT Hadsn bracht Zyne ExealleBÜe den heer Commissaris der Koningin Mr C Fock eea bezoek aan deze Gemeente Velender iogezeteneo hadden ter eere ran dit bezoek da driekleur n tgestoken zyne Excellentie rerbleef eenigen tyd op de Gemeente Secretarie bezocht daarna de nienwgeboowde Kerk van ds Ned Herv Gemeente de Openbare School en de naai en breiscbooï ingesteld door het Departement Haastrecbt der Maatschappy tot not van het algemeen waarna vergezeld vau den Heer Mr J T C Viruly Bargemeester eveneens e n bezoek gebracht werd aan de Gemeente Vliat VERSCHEIDENHEID De Spaanscb Amerikaan che oorlog is oorzaak geweest van een avontaar nan Jaap Eden en zyn vriendjes overkomen Toen zy eenige d gen geleden naby Key West langs de ku t van Florida een zèiltochtjesmaakten in een 5 tons jacht werden zy plotseling door een Spaansche torpedoboot nagezet die beo als spionnen beschoowde en naar Havana opbracht ondanks hunne verzekeringen dat zy vreemde wielrgders waren De schuld lag volgens Jaap Eden aan Gongoltz die als stuarman zoo n prachtige gegalloneerde zeilpet ophad dat de Spanjaard hem als een zeeofficier van boogen rang beschouwde Ëen bericht nit Havana meldt later De Fraoschen D Lamberjoek en Cessoe de Zwitser Gougoltz en de Hollander J Eden op de kust van Florida gevangen genomen door den torpedoboot G racia de Dioa No 19 commandant Penafiel zyn door generaal Blanco vrygelaten en mogen met het Frausche schip le Bod Fasteorc naar Charleston vertrekken Beurs van tinsterdam Vrkrs 6 l 981 96 lOOV 66 83V 84 s m 641 96 97 ir 87 481 76 4 96 361 lOO l 100 62 626 468 lOOV 431 100 204 1437 19 1011 981 130 6 801 881 117 113 806 1931 lOO s V 160V 991 76V 101 100 m 138 11 101 49 1027 ll s l l Hi ij slotkrs 86 98 06 84 171 96 37 APRIL Nebeblinb Oerl Ned W S S dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNaiii OM Geudl l8818S i Italib Inschrijving 1862 81 OoaTENR Ob in papier 1868 6 dito in zilrer 1868 S POBTUGAL Obl met coupon 8 dito ticket 8 102 421 lOOV loov l 8Vl 96 199 69 s EuSLiND Obl Binnenl 1894 i dito Gecona 1880 4 dito bij IU th9 1889 4 dito by Hope 1839 90 4 dito in gond leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SpANJü Peipet Bohuldl881 4 TimiBij Gopr ConT leen 1890 4 Geo leening serie Vf Goc lei niag serie C ZuiDAm Rïp T obl 1898 5 Meiico Obl Buit Soh 1890 6 Venezuela OW 4 onbep 1881 Amsterdam Obligatien 1895 3 KotTBEÏJAM Sted leen 1894 3 Ned N Afr Handel and Arendeb Tab Mij Certifioaten DoliMaatsohapifij dito Am Hypotheekb tfsndbr 4 Guit My dep Vorsfenl aand s Gr Hypotheekb pandbr 31 Nederlandsch bank aand Ned Hundelmaatsoh dito N W il Pac Hyp b pandbr 6 Kott Hypotheekb pandbr 31 L tr Hypotheekb dito 81 OoBTiNB Uost Hong bank aand RüBL Hypotheekbank pandb 4 AüEBlKi Equt hypoth pandb 5 isv 11 Maiw L G Fr Lion cert 8 Nb Holl lJ 8poor Mü nd Mg tot Eipl r 8t 8pw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 lTALiBSpoorii 1 1887 8S Eobl 8 Zuid Ital 8p niij A H obl 8 Polen Warschau Weeuen aand 4 Husi Gr Russ Spw Mij obl 41 Baltiache dito aand Fastowa dito aand 6 Ivang Bombr dito aand S Knrsk üh Azonr Sp kap obl 4 dito dito ob 4 49 180 99 106 1081 lOOV 1011 117 136 32V A MBBIKA Cent Pae 8p M j obl 6 Chic k North W pr O y aand dito dito W n 8t Peter obl 7 Denverb Rio Gr Spm eert v e Illinois Central obl in goud 4 LouiBT t ashrilleCert T aand Mexico N 8pw Mij Ie byp o 6 Miss Kansast pct pref aand N York OQtaBio W est aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif la byp in goud 6 8t Paul Minn k Hanit obl 7 Un Pae Uoefl ijd oHg 6 dito dito Line Col Ie hyp O i Oanaiu Oan 8outh Cert T aaDè Ves C Ha l Na leb d o O Amste d Omnibus Mg aand Rottfltd Tram wegMaats aand Ked 6t id Amaterdam aand 3 Stad Rbtterdam aan 3 BlLQiB Stad Antwerpen 1887 SI Stad Brussel 1886 S HoNe Theiss ReguUr Gesellsch 4 OoBTBKBStaatsleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Bpasje Stad Madrid 3 1868v N D Ver Bes H p Spobl eert GROOTE KEUZE in de nienwste A van os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoan Oio 31 ADVERTEWTIEN OirZICHTBAEE HEBREN en DAMES PRUIKEN TODPETS SCHEIDINGEN en lerdere HAAEWEKKEN mnnten it door 80LIEDE AFWEEKING bj H P VAN WIJMMRDEN Coiffeur Kleiweg Gouda Een flink Persoon goed van gedrag oud 36 jaar wenacht iu kennii te komen met een MEISJE Tan gelijken leeftgd om na wederzijdsch goedvinden een Huwelp aan te gaan P Godsdienst Franco brieren onder No 2450 aan het Bureau dezer Courant GEVRAAGD met Moi eene eenvoudige DIENSTBODE P G als meid alleen te Amsterdam goed kunnende koken en werken van goede getuigen voorzien fr br lelt G boekh Wed BONDA Co N Spiegelstraat 39 Amittrdam SOCIËTEIT OUS GEFOEGEF Zaterdag 30 April 98 UITVOERIG door de DILETTANTEN OLDB Door Oefening Kunst Opgericht 9 Febr 1892 HET TESTAMENT VAN OOI JAN Blijspel in 4 Bedrijven door J HOP VAN BUREN Een in ToUe we ing zijnde STOOM BLEEEERÜ te KOOP of te HVVB cumgébodeni Gemakkelgke Betaling Conditien en direct te aanvaarden Brieven fianeo onder No 24S1 UB bet Burean van dit Blad Hoofdprijs ev SOO OOO Hark lenbiedehet jelakiieknd De pryzon lUn door dei Stut e aruideeril Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen Tan de door den Staat Hamburg gewaarborgd groote Oeldloterij nraarin ealcer 11 Nlllloen 349 325 Mark i prija 2 prijzen 1 pr B m 1 prijs u 1 pr s ii pr a u prgzen ii 1 prga a1 prija tl i prijzen ü 26 pryEen ii 56 prijzen a 106 prijzen u 206 prijzen u SIS prijzen h 1518 prijzen u 41 priizsQ a 140 prijzaQ a S6962 prijzea k gewonnei moston wordsn Do prijzen van dete Teel voordeel biedende Geldbtenj die volgeoa het plan leohta 118 000 loten bevat t n ds volgende De hoo§rste prgi iasTentueel OO UOOMBrk Premie vaa 300 000 Mark 1 pr a u 300 000 Mark ïi 100 01 0 Mark 76 000 Mark 70 000 Mark 65 000 Mark 60 000 Mark 65 000 Mark 50 000 Mark 40 000 Mark 30 000 Mark 20 000 Mark 10 000 Mark 5000 Mark SOOO Mark 2000 Mark 1000 Mark 400 Mark 800 Mark 200 Mark 155 Mark 98 9 pry z i 134 104 100 Mark 9351 priJE a 78 45 21 Mark totaal 50 180 prijten en worden eze in eenige maanden in 7 klaaaen uitgeloot De Hoofdprijs inde Ie klasae bedraagt Mark 50 000 stijgt in de Sg kl tot 55 000 M fa de 8e tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M Id de e tot 70 000 M ia de e tot 75 000 Mark in de 7e tot 800000 M en met de premie van 800 000 M vent to t 500000 M Voor de eente prüatrekking die officieel ii vaBtgeateld kost een geheel origineel lot sleohtB Gnid 8 60 een half origiueeMot sleoMs Gald 1 75 een kwart origineel lot slevbta Quid 90 Ds inleggeldeu roor de volgende klaaaen zoowel ftla de juiste lijat der prijzen worden aangegeven ia hot otHoieele trekkiogaplan voorzien van bet Wapen van don Staat welk plan ik op aanvrage gratia verzend edere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de olhcieole trekkingslijst De uitbetaÜDg cq verzending van de prijzen geschiedt Stoor mij direkt en prompt aan da winners en onder de trengsto geheimhouding gl ledera bestelling kan men eenvoudig per postwiaael opgeren Meo wende ziob dus mial de aaoVlraag om toezending ran loten voor de spoedig plaata hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of aiterlijk tot 5 MEI e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr VAN Blommestein s Inkt pro fonderVi volkomen idelijk de BESTE ONSCHADELIJK APELDOORN f Bankier en Wiaaelkantoor in H A M RU KG Duitsoh landt