Goudsche Courant, zaterdag 30 april 1898

Maandag 2 Mei J898 37ste Jaargang No 7569 L S Door middel van dit blad heb ik reeds enkele malen aangrekondigfd de OPE I G mijner zaak op Heden Zaterdag avond Ik vestigt daarop nogmaals beleefd de aandacht en geef bij voorbaat de verzekering dat ik zoowel op t gebied van Koloniale Waren ai van Terlnnrzaamle leyensmiiUeleD steeds zal trachten het beste te leveren tegen den laagst mogelijken prijs De minder solid doch helaas meer en meer toenemende gewoonte om Bons en Cadeaux op de artikelen zoogenaamd toe te geven zal door mij geenzins in toepassing worden gebracht overtuigd als ik ben dat goede waar niet op kunstmatige wijze aan den man behoeft gebracht te worden Om echter de kennismaking zoo aangenaam mogelijk te doen zijn zal ik uitsliliteud dezen avond elk bezoeker van mijnen winkel het een of ander geheel gratis aanbieden Hieronder laat ik de prijzen van enkele artikelen volgen terwijl volledige prijscouranten binnen eenige dagen gratis verkrijgbaar zullen zijn Vertrouwende met een druk bezoek vereerd te zullen worden teeken ik mij onder aanbeveling Met alle achting Uwe dv dr üOüDSdHE mum MeuwS en Advertentieblad voar Gouda en Omstreken Telefoon Ito SS ADVERT ENTIEN worden geplaatst vaai 1 5 regels a 50 Centen iedere rege meer 10 Centen Uroote lettws worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Ito MX De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afaonderlijke Nommers VU F CENTEN GOUDA Hoogstraat 4 122 x=E ij sor= a VE r i Brandspiritns 2 soort per flesch 16 cent Snnlicht Zeep per doos 25 Stuiverszeep 1 ® GECONSERVEERDE GROENTEN W Hoogenatraaten en Co 1 1 1 3 1 1 Blik Pgne Doperwten 110 60 30 et Doperwten No 1 Peultjes Sngboouen Spinazie DeWsche Slaolie itra superflne en supra Tan af 50 et Gewone Slaolie per liter 35 ot en hooger Raapolie 28 Patontolie SO Bolerolie 50 MOSTERD Spoor s Mosterd per flacon liet m glazen stop Goedkoopere merken per flacon 9 et Voor led flacon wordt 2 et per stuk Tergoed dolman Mosterd per bu 17 et STIJFSEL Hoflroan s Stflftel in dooien Tan 2 4 en 15 et Hoffman s Ziherglansstgfsel Hoffman s Crêmestjfsel GlansstSfsel Th Schulz per pakje 9 et Prima Zaansche Tarwestatsel p 5 ons 14 et Amer Siyfeel per 5 ons 8 en 10 ot DIVERSEN Groene en gele Zeep bereid uit de best grondstoffen per 5 ons Tl cent Soda patent en kristal Zout Tatelïout Cr en BI per pot idem per broodje Zeeppoeder per pakje Brandspiritus per flesch Andyfie Spercieboonen Wortelen Tuinboo nen enz enz Doperwten Snybooneo Spercieboonen Wortelen Tuinboonen ZALM l I Blikken In pl tte blikken 55 et In hooge blikken 52 In OT le blikken 70 idem exeore 56 Per heele bhk halTO Op ircrlangen wordt dagelijks aan huis gehoord en bezorgd PosterUen m Telegraphic de Lijste der Zomerdienstregeling zfln il 10 cents te Terkrjjijen aan hek Posten Telegraafkantoor of te ontbieden bg de Besteller De Directeur van het Post en Telegraafkantoor VORSTER KOFFIE Preanger No 1 per 5 on 00 cents 2 55 j i 50 45 40 cents Santo 25 S 1 Alrik 20 25 cents THEE Ordinair miver Tan smaalt 5 ona Tanaf 42 tot 60 et Fnne soorten 80 100 120 150 Karavaan Thee afgewogen m pakjes Tan V en Vi s in Terschillende prflaen SUIKER Witte Sniker Ie qnaliteit 24 cent per 5 ons 2e 22 Bastard Suiker 24 Bruine Suiker 20 21 Melis Tabletten 20 6 c p 5 ons 8 12 25 SIROOP Keukenstroop gewone idem prima Eandy Siroop Appelsiroop rinsohe 2 3 i S5 10 4 20 Rietsuiker Stroop per Sacon 50 cents Voor ledige flacons wordt 5 ets per stuk Tergoed OLIE Supra fijjie Qennaolie idem per flacon per kl flacon per liter 125 ot 90 70 Prijzen è contant Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Beri ipracla tigr rxet zj xsex2 cJa t HEERENHLIS met TlIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Hetfibeva beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtigeKelder Boven 3 Kamers met achter een groot Bakon Zolder Me denkamers boven en beneden Privaat met Waterleid ngfoor en chter aan het Huis Waterbesproeimgr een prachtigeGansmet Vestibule wit marmeren Tegels ervoSeri v n Gas en Waterleiding en geheel mge naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE f WE G D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom ƒ 8000 I Chemische Wasscherij en Stoom Ververij DE WIT en Oomp Utrecht SPOKDIGB en NETTE AFLEVERING 1 AGE PRIJZEN MtmPóT bff é Gez BRCRERS in Modes Turfmarkt 248 GOUDA L BOER SARDINES 1 2 1 4 1 8 blikkai Van Philippe en Cnraud 82i j 52 Ct Van Billet 40 30 Van Judie 23 Elk blik Toorzien ran een sleutel EN6ËLSCHE JAMS Crosse en Blackwell Aardbeziën 45 25 80 45 25 70 40 25 65 40 2 Meikersen f Per pot Roode Bessen I 45 Cent Abrikozen Oranje Marmelade per pot 35 Ct HOLLANDSCHE JAMS de Betuwe Aardbeziën in goedkoope blikken ner I blik 29 ets per V blik 17i et Per pot 40 Ct per VüPOt22 Ci Meikersen Roode Bessen Frambozen Frambozen en Bessen Oranje Abrikoxen Oranje Marmelade 1 2 Blikksn 321 ot 37V ot HUISHOUD JAMS Confiture de Ménage In glazen potten Tan ongeveer S i pond per pofe 85 Gts KREEFTEN 95 Ot 50 Aardbeziën Meikersen Roode Bessen Frambozen Framb en Bessen Oranje Abrikozen Oranje Marmelade Des ZONDAGS gesloten Stoomtram Gouda Haastrechl HekeiiclorpOudewaler MEI 1898 IDien Stxegreli ag aanvangende 1 7 W 8 35 n 12 55 S 35 6 05 8 30 4 55 6 Van GOUDA naar OÜDEWATER Van OÜDEWATER naar GODDA OW 7 05 8 10 55 lÜlO 2 05 4 40 7 10 en 9 30 borendien van GOUDA naar HAASTRECHT Eiken ZONDAGAVOND 10 35 De meb o gemerkte Trammen loopen alléén des DONDERDAGS TIJD VAN GREENWICH Stedelijke Gasfa1 riek te GOUDA De nrjis van het gas is 6 cent per U en Toor Kooktoestellen of Motoren 4 ot Onder iek fe voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gaameter Voer 3 en 5 lichtgasmetors bedraagt de hnnr 10 cent per maand j fl i i Het beate onschadelyktte en gfc H makkelykste poetsmhldel voor Heorea m vooral damtt an Klnderichoeawerk Is de Appretunr van C M Milllsr k Co B fHB Beuth Str l4 Menletti foed JlüJ op naam en fabridksme VtrkrvikMrky HMren WlnkallenlnietMMwerk al t i M Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen on an de fabriek lamyen kooktoestellen eni tegen betaling van eenige centen per week in hnnr bekomen Urnk ran A uklisliMAk il Zu öoada Dit No bestaat uit twee bladen EE RSTE BLAD KleiDhandel Id Sterken Dranki BUKGEMEESTEE en WETHOUDEES van Gonda brengen ingevolge art I der Wel ran 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 tei openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoeksobnft van den navolgenden persoon waarbij Vergunning wonlt gevraagd om in de bg zijn naam vermelde localiteitsterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van den verzoeker Aanduiding dor looaiiteitW van Eijk Keiïorstraat K 19B Gouda den SO April U 8 Burmoeosler en Wethouders voornoemd E L MAETBNS De Secretaria BEOÜWEB BDltenlaDdscb Overzicht De Amerikaftoacbo berichten oTer deo oorlog Igdeo als bIUb vat ait dieo hoek komt nan bluf bet ïr grootendoels bambug Wg ontbonden ons das van de mededeeliog vftn allerlei geraohten die niet de mioate waarde hebbeo dan tot plaatifolliDg vao dagbladeo die ruimte OTer hebbeo Oadftoèa tegeDOTargeatelde verzekeriogeD gelooli CHUM Diat d b geragalda ttoepea op C aan wal zulieo worden gezet oor den berfat en dat indien er een etryilniacbt aan land wordt gezet dit eokel zal geacbi deD om ia ataat gesteld te zgn ondersteoDiog ts verdeel e o onder de pocificos ZeHs dit zon oonoodi kaonen btgkea wanneer de Spanoscbe overheden de Roode Kruif boot Texaa leïeosmiddelen aan land laten setteo Al weigert de Spaaosche OTerbeid dit dan acht men toor bet oogenblik een aanval op de landiogebrigade toch niet waarsobgDiyk Bg de behandeling door den Oostenrykscben Egkaraad Tan de voorstelteo tot het opbeflen der taal verorden in gen in Bohème heelt de miniater preaident graaf Thoo eea verklaring afgelegd die voor de Dnitecbera in zeker oplicht bevredigend ie de miLisler toch noemde alle tbaos bestaande verordeningen pro forma maatregelen en begroette de inetelliog vau een commisaie nit den Egkeraad tot regeling der qoaeatie als een van de beste pogingen om tot een vergelgk te komen Alle partgen hebben beraadslaagd over de verklaringen door graaf Thau afgelegd De Polen eo de Katholieke Yolkapartg toooen zich door de plannen van den minister bevre tÉiVlLLETOl HARRY SHARPE de agent der geheime politie Roman naar het EngeUch 47 vHeeft zqn tweede vrouw hem ook kinderen nagelaten P ffSleshti éeo en dat was aog niet eens van haar fHèf Wat zei je daarP EHeg dat nog eansl Het kind dat zg aohterliet een meisje waa niet baar eigen kind z had dat kind aangenomen nadat haar eigen apruii onder den grond lag yWil ja daarmee zeggen dat haar eigen kind gestorven ia en dat tig beiden toen een ander kind hebtMU aaogenomen om de ledige plaats te vervnllenM yJuist dat wilde ik zeggen f Zoo nu komen wü een eindje verder met de zaak BoUy Underwood ia dus een aangeoomen kind hun eigen kind ia dood de moeder eveneens en de vader wat weet ge van ham trlk heb hem den laatstan tjjd niet veel gezien Je bent daarom niet minder goed van zijn doen en lateh op de hoogte Die brave zoon van je Dick zal je wal alle verlangde inliohtingen geveo f Hoe weet u dat kg dit doet Omdat hij je telkens komt opzoeken en je dan aren lang met elkaar zit te praten Traeht me du aist ta bsdriegen want dat kon je wal eens leelgk W ë digd de Czechen echter met De oppofutiogroepea noemen de verklaring onvoldoende doch gelooven wel dat zg een grondslag vormen kannen voor verdere onderhaodeliosien De Duit9che Volkapartg verklaart ecbter dat eerat de taal verordening moet worden iogetrohken voordat zg mede wil werken tot het benoemen van een commiasie voor de wettslgke regeling De DDitacb vryziooigen daarentegen zga bereid in de commissie zitting te nemen om daardoor tot de intrekking van de bestaande verordeningen mede te werken Voor tairgke EDgeliohe ateeokoolmyam ia de oorlog een goadmgn Ëeo loonsverboogiog vao 10 pCt moet dau ook reeds volgens telegram nit Londen aao tairgke mijnwerkers zyn toegekend Bovendien is t aantal werkuren op vele plaatsen grooter Daarom is bet temeer ta betreuren dat juiat na in Wales eeo werkstaking heerscbt die onnoodig verlengd wordt doordien de mijnwerkera tengevolge van alechte organisatie nog maar oïet tot de benoeming van afgevaardigden kunnen komen om over een schikkiag met de dtrec tien te ODderbandelen Men zegt overigens dat de atakera reeds gebrek beginnen te Igdeo Er moeten ruim 100 000 het werk neergelegd hebben Gulukkig komen na ook de giftan ruim in De agowerkers tab Belioilaod tfwei wa ttfït zi n geweest Verspreide Berichten Spanje en de Vereenigde Staten Hat is oojoist dat Bpaoje plan koestert een loening te sluiten met Bogeland oader garantie van de Pbilippgneo De regeeriog heeft de halpmiddelea die noodig ïQü öm deo oorlog voort te zetten Het SpRanacbe eskader is in Zuidetyke nehling van St Yincefit vertrokken De bestemming is onbeïend De orders zullen in volle zee worden geopend Bet beschieten van Matanzss heeft slechts 18 minaten geduurd Het atoomiacht van de Beratdc woonde de caaonnade bg Dit blad waa het eenigste dat er bericht vaa had Door de vreugde der eerste beschieting ia de beteekenia erran in het feit zelf zeer overdreven vflorgesteld De batlergen utt de forten hebben het vuur geopeud Voor h t bombardement was geen speciale opdracht nit Wasbioglon gegeven De Spaansche kruisers loeren bg Gibraltar op Amerikaansche aobepen opbreken Je weel heel goed dat Horace Underwood niet meer de man van vroeger is Je weet heel goed dat zijn geestvermogens gekrenkt zgn waarsohgnlgk wel door al de zorgea en het verdriet dat hij m syn leven heeft ondervonden En bet verlies van zijn aangenomen kind van Dolly is de druppel die de kelk doet orertoopen Dat alles weet j heel goed en ik weet het net zoo goed als jg ffDick hoeft nog een dezer dagen een lang gesprek met je gehad Ik zal je eens zeggen boe de zaak mij voorkomt Het sofaijnt dat Horace Underwood geene andere erfgeownen voor zyna bezittingen mocht behoaden dan dien eeneo braven zoon van jou Dick Underwood sterft niet hij verdrinkt niet hg wordt niet gBSohaakt of ontvoerd on al die dingen overkwamen E n andere kinderen I Zie je dat is een aamenzwering ea j bent er tot over jo ooren in betrokken Weder sprong de vrouw op en weder werd zi onmiddellijk gedwongen zich neder te zetten Neenl neenl neen schreeuwde zg met schorre stem tfja I ja I ja 1 bauwde hij haar na terwijl hij haar zóo stevig vasthield dat zij van pijn en vrees inees kromp ËQ nu het groote slottafreel vervolgde Sharpe op onrerbiddelijken tooo vfe plan was om deren nacht hierheen te komen om je vroegeren man bier te ontmoeten onder voorweEdset dat je hem inlichtingen omtrent Dolly s verblijf zoudt geren Twee maanen zouden je in een roeibootje meenemen Je ziet ik ken hot heele programma Jo kunt het gedeeltelijk opvolgen jg gast met de manoao in de boot Je kunt hun mUaurlIjk niet zegge i dat ik De BraziJinanBche gezant te London verklaardflt io een onderöood Diet te gelooven dat de Zuid AmerikaauBche republieken iu den oorlog tntschea de Vereenigde Staten en Spanje znllen meegesleept worden Oe eerste oorlogsgevangene aii de Spanjnarde is een correspondent van den New York HeralAj die naar Porto Rioo waa gegaan om er da jjebeurfeoiasen te volgen De Spanjaardeo itr Bteerden hem onder verdenking van spioHWge en stopten hem in de gevangenis De driehonderd granaten door de Amerikanen afgeschoten ten spgt hebben de lersterkiogen van Uatanzas niets geleden Niemand werd gedood of gewond Io vllQtwoord op verschillende vragen bevestigt de Spiaascbe minister van oorlog in de Kamir dat bet bombardement vno Matanzas geea oder slachtoffer beeft gemaakt dan een muittteK Daarentegen heeft een der AmerikaaMBbe schepen averij bekomeo De opstnndt lii eQ trokken met de Yankees eene Igov wai fc tydeoa de beachieting rukten zg op Mailnzas aan maar zg werden geheel veratagaj ele düoden acht irlatende Het wa i een memvoUe dag zeide de minister Volgens een telegram van de Key Weit aan 4e Evening Post hebben de monitor Terror en de kanoiineerboot Macbias Cardenas besoboten en vele Spanjaarden gedood Na iwes onr werden de battecysn tot zwggen ge £Si £ De twpfl bodeme kregen geen letsel De Amerikaanscbe kanonneerboot Newport beeft bg Cabaoas een kleiup Ioep buitgemaakt na een acbot met los kriiit ednan te bebben De sloep had i en Iddiii viacti aau boord De bemannin zeven koppen tterk behoorde tot de Spasnscbe marioe reaerre De officieren van de Newport gelcoveo dat de sloep bericiiten over de bewegiog n van de Amerikaansche vloot naar Havana trachtte over te brengen Een matrooB aan boord van den Amerikaanacheo monitor Puritan is door den kr jgTitad ad hoc aohuldig bevonden aan verraad en tot den kogel veroordeeld De man verklaarde een Spanjaard te zgn Men betrapte hem terwgl hg bezig was een gat te veilen in het kruitmagazgo Kolonel Gohrauet beietbebber van de eerste vooloopige brigade van de Tampa divïs e heeft laat ekregen zya troep gereed te houden om met dertig dngen leeftocht oii to trekken Aoht battergeo artillerie bet 24e regiment infanterie en vier compaguieëa van het 9e regiment cavaleiie zga gister het kamp te Chattanooga nitgstrokken met bevel zich naar Tampa te begeven De soldaten en al het materieel zyci reeds geladen in extra treioea die vóór de gewone treinen zullen loopeu al hun plannen weet waut als je dat doet zal Underwood begrijpen dat er iets niet in den haak is De mannen die je hier in hun bootje komen halen denken dat je geheim veilig la jij moet met hen raedegsan zonder ze in oenig opzioht te waarschuwen Ik volg je Bij het minate of goiingste verraad van jouw kant schiet ik een kogel op je af en ik wil je wel vooruit waarschuwen dat tk een goed schatter ben Wat zeg Je nu op dit alles 1 ffik bedank er voor ik doe het niet zei Ilepay heftig Dan zal ik ook verder geen genade guhruikon Nu ga je moe naar het politiebureau Keen om s hemelswil Beloof dan wat ik je gevraagd heb Je kunt kiezec uf je moet mg belpen in deze zaak üf morgea versohg nt je afzichtelijke tronie voor de polilit daarna achter de tralies en ten slotte bengel je oen paar voet boTOQ den grond Dit ia de belooning voor ja zooden mensoh tenzij dan dat jo je loven verandert Maar baast je en kiea nu gauw Ik ik kon wel doen zooals u zeide meegaan in de boot en u dnn aan die mannen verraden Dat zou je niet doen Ik heb gezegd dat ik je volgen zou en je bij hot eersto woord van verraad een kogel door je hersenen zon jagen Dat is altenaal bluft Waag het er dan eens op Nog eens on voor het laatst kiesl Ik zal doen wat ge verlangt Ik kan niet anilers Oe zijl da vreesolgkste man ter wereld 1 Ja ik ben een echte tgger en ik heb blood geproefd Je weet nog niet half hoe verschrikkelgk ik ben ala ik getergd wordt Nu zie ja m iu m jo Ofschoon het einddoel van de troepen geheim wordt gehondeu twgfelen officieren noch man schappen er aan dat zg bestemd lyo om onmiddetlgk een inval op Cuba te doen of althans een Cobaansöhe baven te bezetten De artillerie vertrok nof f i ter maar de overige troepen konden niet voor heden weg Idea gelooft dat de oegertroepen voor vanavood op weg naar het Zuiden zulten wezen Mei de toebereid iel ea om het 2o regiment cavale 4 naar het Zoiden te zenden ia men klaar Frank aUK Proces Zola De bladen die met den generalan staf bevriend zgo melden dat de leden van den krijgaraad in het proces te Versaillea het Bterkate licht op de zaken Esterbazj en Dréyfun zullen doen vallen en in htft bgzonder bewgzBo dat zg Ëaterhazy niet hebben knonen veroordeeleo De rechtbank zal ecbter dit streven erenala dat der Dreyfuspartg tegeofjaan en alleen deze vraag behandelen of Zola bewijzen kan dat de krggantad op beval v ijgpsprokeo beeft BINNENLAND VVTEEDE KAMEn Zitting van Vrgdag 29 April Na mededeeling dar ingekomeo stukken werd op voorstal dea voorzittera besloteOf aanstaanden Dinsdag te 11 unr een aanvang te maken met de openbare behandeling van de defiuitievo raarinebugrootiug en den dag nadat dio behandeling zal zgn afgeloopen een aanvang U maken met het sectie ondorzoek van bet leerplichtontwerp De vergadering ia hierop gescheiden tot DinsJag In verband met b t officieel bezoek dat H M da Koningin aan Voorburg zal brengeDf besloot de gemeenteraad aldaar dat de kermis dit janr niet zal plaats hebben Gistermorgen overleed te Utrecht proL dr T Halbertsma een sterfgeval dat onder de tairgke bekenden van den hoogleeraar en onder zgne atndooteu bij bat bekend worden groote droefenis veroorzaakte Eargiaterarond begaf de overledene zïch nog gezond naar zgn studeerkamer doch werd aldaar door eene beroerte getroffen Prof Halbetamd hield io 1867 zgne oratio inangnraha te Utrecht De medische facolteit der Utreobtscfae hoogesobool rerliest in hem een barer airaden zachtste en vriendelijkste stemming Maar waoht maar I Ha daar komt de crisis I Dat ii Horace Underwood met twee roeiers in dia boot daar Ik verdwgn Ik houd je aan ja woord l as op als je niet precies duet wat ik je gezegd heb Zweer hot me I Ik zweer het I In orde Sharpe verdween ia do duiatemia Bnkele ooganblikken later hield een bootje voor da pier stit en man mot grijzen baard stapte or uit wissoldo eenige woorden met Hepiiy Hicks daarna met de twee roeiers en te eamen stapten zij weder in het kleme roeibootjo Toen het bootje in het open wuter der breedo rivier kwam werd het gevolgd door een ander waarin slechts oeu eakolo gedaante zichtbaar was XXVH Bad vergeefsoha jacht Wy verlieten Ben met Dolly on mevrouw Barker achter do heavelrg bezijden don weg juist toaa anderen eveneens mit paard au wagen zich daar ook wilden verschuilan Zo komen hierheen fiaiiterde Ben dan beiden dames toe Dan zijn wij ontdekt I O wat zullen wg boginnsu Ik dacht dat die eeoe stem de stem was van Ja bet was de stem van Dick zet Bsa c n tanden stijf op i Ikaar klemmend Maar hg niet krggen zoolang ala ik er nog ben H mag u in het gehooi niet zien Houd elkaar bg de hand on kruip da over don grond naargindsohedenuonbosaobeo