Goudsche Courant, maandag 2 mei 1898

FOTOGRAFIE S TUDIO c F busch levert steeds VERGROOTINGEN in elk genre Dagelijks ook des Zondags geopend P VAIT DER WAALS zoogenaamde DOTJES 2 beveelt zich zelven aan 1 4 lüf tilT4 ADVERTENTIEN De ondergeteekeaden bttnigen hunnen hartelgken dank Toor de Ugken Tan belangstelling onderronden by de Eerste H Gommnnie Ttn hunnen Zoon W ERBERVELD en Echtgenoote ONZICHTBABE HEEREN en DAMEB FRUIKEN TOUFETS SCHEIDINGEN en verdere HAARWERKEN munten ait door 80LIEDB AFWERKING by H P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur Kleiweg Oouda Openljare Verkooping te GOUDA op WOENBDAQ 18 MEI 1893 dei morgens te elf uren in het gebonw der R K LeesTereeniging aan de Westharen ten overataau Tan den Notaris G C FOKTOIJN DROOGLBETER TUI No 1 Een op den besten stand gelegen mim ingericht WINKELHUIS WOONHUIS ERF en TUIN aan de Markt te Gouda Wyk A No 152 waarin sedert onhengeiyke jaren de Manufact urenzaak voidt uitgeoefend et Hois meer bekend onder den naam hei Huis met de kolommen met den Tuin groot 2 Aren 62 Centiaren bevat beneden de ruime Winkel 2 Kamers Eeaken en Kelder met Regeibak en boTen 3 Kamers Zolder en Vliering en ia den 1 Augustus 1898 te MuiTBarden No 2 Een aangenaam gelegen WOOl HUIS met grooten TUIN aan de Zeugstraat te ffouiiii Wjk G No 9 Het Huis berat beneden 2 Kamers Alkoof en Keuken en boren 2 Kamers Zolder met Dienstbodenkamer en Vliering en is terstond te aanraatden No 3 Een HUIS en ERF waarin Koffiehuis met rUBOUSJSlNG aan de Molenwerf te flouifa Wyk B No 31 No 4 Een HUIS en ERF daarnaast wyk B No 31a Te samen bj de week verhuurd TOor f4 No 5 Een HÜIS en ERF aan den Raam te Gouda Wjk O No 220 Verhuurd by de week Toor f 3 No 6 en 7 Twee HUIZEN en ERVEN in da Nobelstraat achter den Raam ta ffouia Wyk O No 236 en 237 Verhuurd by de week elk Toor t 1 50 No 8 Een HUIS en ERF in een gang in de Boelekade te Gouda Wyk R No 5B Verhuurd bg de week voor f 1 20 No 9 Een goed onderhouden HUIS ERF en BLEKEVELD in de Vrouwensteeg te Gouda wyk H No 185 Te aanvaarden 1 Juni 1898 No 10 Een goed onderhouden PAKHUIS en ERF in het Klooster aan de St Authoniestraat te Geuda Wgk G No 133 en 134 Terstond te aanvaarden En No 11 Een BUIS en ERF in de Nobelstraat te Gouda Wyk O No 252 Verhuurd by de week voor t 1 50 De perceelen ifln de laatste 3 werkdagen TÓór den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag Tan 9 tot 11 ureu t beiiehtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemden Notaru FORTUIN DROOGLEEVBK te Oouda Zeer nette Gesteendrukte mmA TJES worden GELEVERD door A BRINKMAN fe ZQON Oproeping Conform Art 1082 B W Ue bekende en onbekende Crediteuren Tan de ouder benefice Tan Inventaris aanvaarde nalatentehap van den Heer COBNMLIS MJERFST laatsteiyk particulier gewoond hebbende te öouik en aldaar overleden 4 Maart 1898 worden opgeroepen om teverschynen ten Kantore Tan Mr I MOLENAAR Notaris to Waddimveen op ZATERDAG 7 MEI 1898 s morgens ten 10 ure om aan te hooren de Rekening en Verantwoording die alsdan namens de beneficiaire Erfgenamen zal worden afgelegd Zullende indien er geen Tenet plaats heeft onmi dell gk worden oTergegaan tot uitbetaling der Torderingen Toor zooTer het bedrag der nalatenschap toereikend zal zgn Namens benef Erfgn Mr I MOLENAAR Pnüinen Jam altgewogen 35 ets per 5 Ons T CREBAS OUDERS stelt gg or prja op dat uwe kinderen een mutver en rein hoofd hebben en de groei Ta het haar bevorderd wordt Gebruikt dan steeds de bg my verkrggbaar zgnde Hoofd Eau de Cologne van 40 SO 60 en 7S Cent per flacon Sedert 1810 geniet deze Hoofd Eau de Cologne het volste vertrouwen J VAN OIJE Kleiweg No 2 Gouda BEKEND is het dat de 19 Zwolsche Boterhal VA M J BOOT Keizerstraat K 138 steeds blgft verkoopen Boter Kaas en Geldersche Waren Speciale prgzen en conlor H H Winkeliers ditien voor van uitstekende qualiteit en scherp concurreerende pryzen D J vanYelzen DUBBELE BUURT B 10 Ontvangen de nieuwste STOFFEN A UITTENBOÜAARD Horlogemaker Oosthaven 16 Extra Sorteering in Oorloges Begnlatenrs en Fantasie Wekkers Specialiteit in onveranderlgke NIKKELKETTINQEN DOUBLÉ Dames en Heeren in groote Toracheidenheid Stoom Zagerij en Schaverij J VE RGEER GO UDA LEVERT EDFLATTEN ABCHITIIATEII SN LIJSTEN ook volg ens op te g even Prafiel iSpoedige aflevering Kette uitvoering Concurreerende prijzen 6ebr DE HAADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Inrichting tot Meubileering van geheeie Huizen desverlangd ook in huur F0N6ERS RjjwieleiL Agent J C DE RUITER Let vooral op het adres CLEMEirS PAPEESTUC FABEEK h Seuèa i kiweg C Z9 Beveelt zich aan voor het leveren van Plafond en WandYersieringeii van Papierstuc 1 J onder gterb sierlijk gemodelleerd en niet ontvlambaar Het beste adres voor het leveren van ScMlden en Wapentroplieën van Papierstuc voor de Kroning sfeesten van H Majesteit In bewerking CARTOUCHES met de portretten der StadhOuOerM en JHontngeH uit ons Vorstenhuis c ooer iotor en ioioria f Surpris tMamóor Nationale Nikkelstalen ingeschroefde Frame s worden naar keuze gemonteerd fff ïerk AJSTRA eigen fabrikaat elegant goedkoop sterk REFAREEREN EIIAU I EEREN VERNIEEIELEN Sport en ISiïi d ex wrag en Toaan d eaaL ¥ I D van BIJÏENAÏÏ Teerstal Gouda Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pracla tigr net irLgrericlaut HEËRËNHOS met TUE staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met aöhter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachïage Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom ƒ 8000 G o o cLsu lv £str3i t Ontvangen ZOMERIiNTElS Srooie X euze Sflhuwata tMoéelkn Groote Afslag van Eund en Yarkensvleesch BIJ G J LUGTH RT iSplerliigslraat f 59 ade huis van at de Walesteeg Me huia van af de Waleatïeg Prijscourant van Rundvleescb Prijscoorant van Varkensïleescb BÜNDEELAPPEN fo cent b VARKENSLAPPEN E KAEBONADE 32 i cent EUNDEEGEHAK 25 en W 30 EOLLADE S VETTE LAPPEN 27i BEUF 35 M GEHAKT 82 BIB 35 g SAUCIJZEN 324 EOSBIEP 35 VEE8CHE WOEST 324 HAAS 45 FILEB S SCHIJF E LENDE ot EIB 35 BIEFSTUK 45 36 KLAPSTUK met Been 25 35 KLAPSTUK londer Been 30 KEAPPEN 25 PEKEL en QEEOOKT SPEK 80 Alles uitsluitend prima kwaliteit S YAN PEAAG Hoogstraat wk ZWARTE en GEKLEURDE H Slappe en Stijve HOEDEN H Alles laatste modellen H Solkèsh RtDalitsihn en laagste prijzen W OMINIBÜSDIEINST Gouda Baastrecht Sehoonhoven GEWIJZIGDE dienst lEGEraG Vertrek SCHOONHOVEN S 1S s nachts is nn 3 uur s nachts Aankomst Haastrecht 4 10 Vertrek Haastrecht 4 15 Aankamst Gonda 4 45 Vertrek GOUDA 1 40 is na 2 15 uur u m Aankomst Haastrecht 2 45 Vertrek Haastrecht 2 50 Aankomst Schoonhoren 4 00 Vertrek SCHOONHOVEN 11 40 is na 12 uur T m Aankomst Haastrecht 1 10 Vertrek Haastrecht 1 15 Aankomst Gonda 1 45 Vertrek SCHOONHOVEN 2 4S is nu S 30 uur n m Aankomst Haastrecht 3 40 Vertrek Haastrecht 3 45 Aankomst Gonda 4 15 De ondernemer G A J DE GOEIJ Firma Gebr BLOM STALHOÜDEE GOUDA Gevestigd te GOUDA Ji P SGBELTEHA AETS Voorioopig adres Hotel DE ZALM Na 15 MEI Fluweelen Singel B 57 1 SPEEEKÜUR dageljks 1 2 unr DONDERDAGS 9 11 nnr Gouda 2 Mei 1898 WestlaDdSGhe Hypotheekbank gevestigd te s Oravenhage De Directie bericht dat de coupons der Pandbrieven verrallende 1 MEI 1898 betaalbaar ïgn gesteld te Gratmhage ten Kantore der Bank en bg de Heeren MONTIJN en DORTLAND alhier De Directie J HOOPT GEAAPLAND J A VAN BEPEES ROYAABDS lüilËlöirpiÊT Dubbele Buurt A E SCIOLTEIS COIPFEÜR THANS kan een ieder profiteeren Tan een leclame Oiigaai TH it Heeren J J B J BODVY Dordrecht J A CEAMER Co Rotterdam A PONGEES Groningen A PEIEDERICH Amiiem KEAEPELIEN HOLM Zeitl LANDEÉ GLINDEEMAN m riam Maatschappij ZEELAND Vliiaingen welke heeren een groot aantal Sigarenkokers gratis aangeboden hebben bedrnkt met hnn firma Deze zijn Il6 ild met 10 FIJNE SIGAREN Tan 27 CENT De Kooper Tan deze Sigaren krygt hier gratis bg deze kenrig net afgewerkte degelijke SIGARENKOKER Deze aanbieding is niet in dien geest ala de Boterhandel op een pond pond en nog wat toe k Neen de Terpakking kost thans nists en de waar is daardoor beter als Tan een andere Sigaar m een mooi kistje J F HERMAN Zn Fabriek van Limonades Gazeuze Draniien en Minerale Wateren DE CASCADE Fabriceert steeds met Teel sncees eene by nitstek fijne LIMONADE onder den naam Tan tot den gewonen pri s eoowel voor H H Particulieren als Toor H H Slflters De SIEOOP dezer nieuwe soort is steeds Terkrijgbaar a f 1 per heele en SO cent per haWe Liter H H Slgters genieten ruim rabat Proeren worden gratis en franco door de geheele PrOTincie gelererd door Cw Dw Dr J H ROODE Fabriek ZEUGESTEAAT No 85 De echte JUuUtre Accoord Cithers met 25 Sloren en 6 UanuaUn geheel eompUet a f a s Magazijn en Méparatie inrichting van alle eoorten Mu iekinstrumenten M VUtenb gaarA Ooithaven 16 VAËrasimËs SOLIEDE PEESONEN als opkoopera OMVBAAQD Toor Varkenslevers Levering kan geregeld geschieden Franco brieTen met opgaTe Tan wekelyksche heereelheid em prys per Kilo onder letters A B aOO aan het Algemeen Adrertentie Bureau VAN NIJGH t DITMAB iï ftórdam Steem ierBreuaerij lETlüBBELEANm Molenwerf Gouda Gerstë 4 t J ® Dobbeld Gersteen Oud BruiD Bier CoBcurreercnde Pryjca AanbeveHend A VOW LOÜ fftr Opruiming Tan betehoMgOe en gebruikte MUZIEKINSTRÜMENTEH in bet MAGAZIJN van L C DE LAIXG GcdurondG ö ó 14 dagen Qoede en goedkoope Vleeschhouwerij Keizerstraat 188 blpt steeds Toortgaan met deLEVEEINQTan FRIHA QUALITEIT tegen tterk concurreereuOe prtfmen Aanberelend J P van Lsettwan Een in ToUe werking zgude STOOM ELEEEEIiU te KOOP of te HÜÜB aangeboden Gemakkelgke Betaling Conditien en direct te aauTaarden BrieTen franco onder No 2i61 aaa het Bureau Tan dit Blad Het beste adresh Toor soiled en ffoedkoop SCHOEN WEEK is het Tanouds Mkend NOOED BRABANTSCH SchoeD en Laarzeo MagazUn van C SMITS KLEIWEG E 30 OTer de Eleiwegeteeg Alle Heparatiën en aangemeten werk OntTangen alle soorten Schoenwerk Cent Sigaar LOEJIIS BII l8CnOP