Goudsche Courant, maandag 2 mei 1898

No 7569 Maandag 2 Mei 1898 Siste Jaargang mimm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefcoa Vo St 41 1 Telefoon No 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s Ê If ADVERTENTIEN worden geplaatst van met uitzondering van Zon en Feestdagen wS HTOmK regel a 50 Centen iedwe reg meer De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco pw V OH B V Centen liroote lettM s worden berekend post 1 70 t plaatsruimte AlzonderKjke Nommers VIJF CENTEN f SS S Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Goedkoopste en soliedste HEER EN en KINDER KLEEDINGMAGAZUN GOUDA Wijdstraal A 41 m umm i m ialst Ü Speciale Inrichting voor Rleeding naar Maat Lage Prijzen Stalen op aanvrage iSJÏreidesorteering Stoffen y Elegante ModeUea Door middel van dit blad heb ik reeds enkele malen aangekondigd de OPENING mijner zaak op heden Zaterdag avond Ik vestig daarop nogmaals beleefd de aandacht en geef bij voorbaat de verzekering dat ik zoovi el op t gebied van Koloniale Waren ais m Verinorzaamde LeyensmiiMeleD steeds zal trachten het beste te leveren tegen den laagst mogelijken prijs De minder solide doch helaas meer en meer toenemende gevt oonte om Bons en Gadeaux op de artikelen zoogenaamd toe te geven zal door mij geenzins in toepassing w orden gebracht overtuigd als ik ben dat goede waar niet op kunstmatige wijze aan den man behoeft gebracht te worden Om echter de kennismaking zoo aangenaam mogelijk te doen zijn zal ik uitsluitend dezen avond elk bezoeker van mijnen winkel het een of ander geheel gratis aanbieden Hieronder laat ik de prijzen van enkele artikelen volgen terwijl volledige prijscouranten binnen eenige dagen gratis verkrijgbaar zullen zijn Vertrouwende met een druk bezoek vereerd te zullen worden teeken ik mij onder aanbeveling Met alle achting L BOER I Uwe dv dr GOUDA Hoogstraat A 122 ESITS02=a T7 El Tr 3iT SARDINES 1 8 1 l l MIkkn Van Philippe en Curaud 82 52 Ot Van Billet 40 80 Van Jndie 23 Elk blik voorzien van een alental ENOELSCHE JAMS Crosse en Blaekwell Aardbeziën Meikersen Par pol Roode Beaaen l 45 Cent Abrikozen Oranje Marmelade per pot 35 Cl HOLLANDSCB £ JAMS de Betuwe Aardbeziën Brandspiritus 2a soort per flesch 16 cent Siiulicht Zeep per doos 25 Stuiverazeep 18 GECONSERVEERDE GROENTEN W Hoogenstraaten en Co 1 1 1 8 1 4 Blik P ne Doperwten 110 60 30 et Doperwten No 1 85 45 25 Peultjee 80 45 25 Snyboouen 70 40 25 f Spinazie 65 40 25 Andyvie Spercieboonen Wortelen Tuinboonen enz enz Doperwten i Sngboonen in goedkoope blikken Spercieboonen y per Vi blik 29 ets Wortelen per Vi bUk 17 et Tninboonen ZALM 1 1 Blikkw 1 Blikkm In platte blikken 55 et 32V et In iooge blikken 52 i In ovale blikken 70 87V et idem exoore 56 Delflaohe Slaolie tra superfine en snpra van af 50 ets Qewone Slaolie per liter 35 et en hooger Raapolie 28 Patentolie SO Qaterolie 50 MOSTERD Spoor s Mosterd per fiacou liet m glazen atop Qoedkoopere merken per flacon 9 et Voor led flacon wordt 2 ct l per stuk vergoed Colmans Mosterd per bus p et KOFFIE Preugei No 1 per 5 ona 60 centa 2 55 J T I 50 45 40 cents Santos 35 centa Abika 20 25 cents THEE Ordinair zairer ran smaalt STUFSEll Stgfsel in dooten van 2 4 7Vi en 15 et Hoffman s Zilverglansstflfsel Hoffman s Crêmestgfsel Qlansstijfsel Th Sehnlz per pakje 9 et Prima Zaansche Tarweatytsel p 5 ons 14 et Amer Styftel per 5 ons 8 en 10 et DIVERSEN Qroeue en gele Zeep bereid uit de beste grondstomn per 5 ons 7V cent vanaf 42 tot 60 et p 5 ons Fjjae soorten 80 100 120 150 Kararaan Thee afgewogen in pakjes Tan V en ons in Tersohillende prjien Hoffman s SDIKËB Witte Suiker Ie qnaliteit 24 cent per 5 ons Per pot 40 Ct per VtPOt22i Ct Meikeraen Roode Bessen Frambozen Frambozen en Bessen Oranje Abrikozen Oranje Marmelade HOISHODD JAMS Confiture de Ménage 2e 22 Basterd Suiker 24 Bruine Suiker 20 21 i Melis Tabletten 26 6 c p 5 ons 8 12 25 SIROOP Kenkenitroop gewone idem prima Aardbeiiën Meikersen Roode Bessen Frambozen Pramb en Beaaen Oranje Abrikozen Oranje Marmelade Kandg Siroop Appelsiroop rinsclie 2 3 i 35 10 4 20 Soda patent en kristal Zont Tafelzout Cr en BI per pol idem per broodje Zeeppoeder per pakje Brandspirittts perflesch In glacen ran ongeveei per pot 85 Rieteniker Stroop per Sacon 50 cents Voor van ongeveer xv po ledige flacons wordt 5 ets per stuk vergoed KREEFTEN OUE 95 Ct 50 Per heele blik halve Snpn fijne Genuaolie per liter 125 et idem per flacon 90 Des ZONDAGS gesloten Op verlangen wordt dagelijks aan huis gehoord en bezorgd per kl flacon 70 Ooada Dr k tan A BRINKMAN t in H Prijzen k contant TWEEDE BLAD BINNENLAND Het EIbl f beeft tbd mr J G ridder rao Bappard lid tad de Stoten vao Gelderland een nbrgTea oatTSDgen waerio de beer vao E ap pard zich bekladt over de vgze waarop de betuogen rfto NedertaDdiche iogezeteoeo io Fraakryk Tertroereude worden behartigd Als bargemeester Tsa Deo Haag wordt genoemd mr W J Sooück Horgronje echool pziener lid d r Prorinciale Staten en van den gemeenteraad Heden bad de plechtige opeoiog plaata van den atoomtram Rotterdam Hoebacbewaard een zaak Toor de verschilleode daarby betrokken gemeenten van bet grootite gewicht wanneer men weet dat reeda TOor een twintigtal jaren stappen gedaan werden om op de een of andere wyze eon bebooriyko rerbindini van de Orermflaabcbe dorpen met Rotterdaoi te verkregen Zelfs werd daiinoe een kapitaal van f 15130 by Hen gebracht doch de renobillende plannen tuitten telkens op allerlei bezwaren af tot dat eindelijk de PrOviocie de zaak in handen nam de voors ellen an Gedepotuurde 8tateo werden goedgekeurd en 6 brog over de O ide M as tor Terbinding fan ds Hoek chewaard met dep Taeten wal tot stand kwam De eerste stap op dezen wag kwam in 1885 tot oitToering Na moest er nog een tramlyn komeo Ook daarop heeft men weder Ung moeten wachten maar eindelgk heeft de Rotterdamsohe tramwegmsatgcbappü geleerd door baar energiekeo directenr den beer Gnicbart daaraan gehoor gegeTOD steno Tindeode by de hoogere aatonteiten waarrao de truobt wai dst Ryk en Prorincie twee derden in bet noodige kapitaal verstrekten De tramlgn wetke niet reel minder dan twee millioen gekost heeft ia thans gereed en de feesitocbt kon beden gehondaa woiden Van heiode en verre brachten de verschillende middelen van vervoer ant ritoiten en rerdere genoodigdeo tot dezen feesttocht te Botterdam aan Alvorens de feenttrein weg stoomde werd eerst een bezoek gebracht aan de remise op bet terrein der bandelaiorichtingeo te Fyenoord Aldaar bevindt zich een goedeTenstatioD met veelading an administratie gebonw Het goedereoststion is gelegen aan sgsporen van den spoorwegmaatacbappy dnar de tram over bet spoor loopt en er das gelegenheid lot overlading moet zgo Evenwel knnnen ook gewone spoorwagens door middel ran een s g lorrie oVer de trambaan vervoerd worden wanneer overlading minder gewenscht mocht zyn Nabg de remise bevindt zich een uitgestrekt wagenpark alwaar allerlei materiaal en rsserre staat zoomede ook epcoisle wagens tot be rarroer ran znirel prodacten Onder de genoodigden die met directie en conmissarissen der Rotteidamsche tramwegmoatsohappy de openingatocht medemaakten behooren ia de allereertte plaats genoemd te worden ds minister van Waterstaat Handel en Nijterbeid de heer C Le y de ondminiater Pb W T d Slejdan de commissaria der Koningin in Zaid Hollsnd Mr C Fock leden ran Gedeputeerde en Prorinciale Staten de burgemeester van Rotterdam da heer F B s Jacob leden ran bot dagelykach bestaor de dirsoteuren der pL vorkeer en bandulsinricblingen bestuurders van de Kamers ran Koophandel boofdambtenaren van de Staatsspoorwegen en ran de Holl IJz Spoorwegmaatnhappg en andere terwgl tich oaderw de plaatselgke beatarsn van de gemeenten die de tram passeert bg den feesttcbt asnalotea De tramlgo rtogt aan indeRoseatraat nabg het Stieltjesplein ca 300 U vso bet begiaapaiit gelegen op het Handelsterrein De hooidiga volgt de Roseatraat passeert de bmg 0T r het Spaikanaal die voor het tramrerkoer is geiohikt gemaakt en bereikt t k vu ttis bet gehucht HiIIesInys om daarna de openbare weg te verlaten en over een viadnct van 5 overspanningen van 8 50 M en een spoorwegdam van ruim 400 M lengte orer te gaan op den Groenen Hilledgk om vervolgeoa over een ontnigenil gedeeite den RgksBtraatweg van Dordrecht naai Kaïeudrecbt te bereiken De Ign komt daarna gedenlteiyk over vrije baan in de kom der i emeente Barendrecbt kruist daarna de Aebterseedijk om de brag over de Oode Maas ten laatste te bereiken Na deze brag gepasseord Ie zgn langs de Botvliet tot den Blaakacbeaweg om daarna op den Eeedgk te komen en genoemde dgk volgende bet emplacement met remise te Krooswgk te kannen bereiken Nabg Krooswgk spitst de ign zicb ia twee tokken m westelgke r chtiog naar OndBeger land en znidelgke richting naar Nomansdorp en ZnidBeyerland Taaaohen de zgtsk naar Oud Begiirlaad bevinden ziob geene verdere tasscheDstationsOp de route naar Nomansdorp passe t de tram laoKS de gemeeoSe Stoogiersdyk G oeap Klaaswaal Oude Sluis eo Middel luis Om deze eindpunten te bereiken moesten veracheidene kuntwerkeo geboowa worden om de wsterpasBBge met iu belemmeren In de gister te Montfoort gehouden raadsvergadering werd een schryren vooorgakzett rao Ged Staten woarby dezen hnnne goedkeuriog ontbonden aan de verhooging der traktementen van den burgemeester en den secretoris 6lk met f 100 De burgemeester zegt dat de meerderheid van B en W uu Tooratellen den secretaris voor het waarnemen van den borgerlgken stand f 100 per jaar toe te kennen hetgeen het eentg achterdeurtje ia dat openblgft om hem de HOO meer te gewn Na bestrgding waarop op het onbehoorlgke van het voorstel gewezen wordt werd dit verworpen met op 1 nu algemeene stemmen Een voorstel van een der wethouders om roor hetzelfde doel f75 sjaara toe te kennen werd verworpen met algemeene stemmen behalve die der wethouders Gemengde Berichten Gistermiddag sprong fene 28 jarige vroowpen kiod van 10 jaar vasthoudende in denSchotersiogel te Htarlem Enn haar t iegestokealat weigerde zy te grypeo bet kmd deed ditechter en hield tevens de moeder vast zoodatbeidvn sp het droogs eo onar hetga thuis gebracht werden O beweegreden tot de wanhopige daad weigert de vroaw op te geven Men meldt nit Grave dd 28 de7er Als verdacht van vslscfaheid in geschrifte werd beden na ondergasn verhoor te Dieden in hechtenis genomen de secretnris J B A V d B die deozelfden dag te Rotterdam geraokelyk is binnengebracht in afwachting of bg naar sHertogeubo oh zaI worden getransporteerd Ken bewoonster van Baamsdonkveer die sedert eenige dagen gelogeerd was by kennissen in de Steveo Hoogendgkstraat te Rotter dam bleef e rgisteravond in die straat aldaar plotseling dood Men meldt Grate Sedert gistermiddag 4 uor was J T brouwersknecbt aldaar met meer op ziju werk verBcheaen en ook niet thuis gekomen Ongerust over zgn wegblyven ging de vroaw op onderzoek ait eo vond haren man verdronken ia de Nieawe Raven aldaar nog met de geba de vnist boven water Hoiselgke toestonden moetf n niet vr emd zijn aan dit noodlottig geval Door den Minister van Oorlog is aso de Commissie van bet Coocours bippique te Utrecht de toeseggiog gedaan voor het deelnemen aan dat oooeoun door en risztot aaogeipaDnen stakkon met het noodige personeel van het Ie Reg Veld Artü op den 12 Mei s si By het in orde maken vao een oad geweer bad L Troost te Sommelsd tk het ongeluk een paar vingers te verspelen Doordat bet geweï r nog gisladeo was sprong het uit elkander eo verbryzelde byoa de geheele linkerhand De piilitie ts aOravenhsge heeft de hand gel d op een percoon die verdacht wordt daar by verscbitleude rgwielbaodelaars rijwielen te hebben verduisterd De kerkgebouwen te Rotterdam worden thans met bet oog op brandgevaar aao een ondtjrtoek onder vorpen Te Gorioohom zal by gelegenheid van het inbuldigingsfeeat op de Groote Markt een fontain worden Rsplastst EeniKe heeren en het bestnor der spaarbank hebben voor dat doel f 4500 toegezegd In verband met de rattenplaag saodenLangedyk en de pogingen weUe ter verdelging worden aangewend wordt aan t Nieuwst nog meegedeeld dat io de bnnr e St Pancras van den pulder Geübtiuer Ambscbt lu een paar dagen tgds 375 rntt n werden gevangen Inde banue Broek pLangandyk werden in eéo week om de twi e dai no aan de dnartoe ingestelde commissie loueleverd 400 015 en 473 ratten Te Zoid Scbarwuode bedroej dit gotol voor de e rate iui eleverde vangst 394 staka Naar aaub tding van deu brand te Scbngerbrog schrijft de Zgper Ct in een extrannmmer Beo bewijs voor de ongekende snelheid waarmee de vlammen voortwoekerden is zekerwel het treorij feit dat van de lö getroffengpziiioen zoo goed als niets is uered kunnenworden De meesten hebben ich ternauwerLood gekleed kanoen redden Hierin ligt nietde minste overdrgviog en ia t niet aan alteratie maar wel aan aan ban gerio en tgd disiter re Miug overbleef te wyten dat h t gild de kaxboeken en meer noodige dingen van iwaarde mede een prooi der vlammen gen or den zya De schade is noR niet te berekenen Verscbill iiide paoden eu goederen zyn echter door brandschade eenigszins gedekt De hevige brand die Woensda nnrht te IJselmuiden woedile heeft nu reeds 3 ufFers gtëi oht Io den afgeloopen nacht ia het 7jang knaapje ae de wed Boi aan de bekomen brandwonden overleden Deze vronw eo een ander knaapje worden op bet stadsEickeDbuis te Kampeu verpleegd Jaren geleden word te Oadkarspel een kanonwiel gevonden Meo is toen wel nanr meer gaan zoeken doch men beeft nietd kunnen vinden Verteden Zaterdag vermaakte eenige joügeoa zich met slootjeapriugpn en stieten daarbg met den spriogïtok op fen kliokeod voorwerp dat eentgormste in doo walkant zichtbaar wa Het btewk te zyn een kanon eo weegt by sch ttïng 500 KG Boven het zondgat ziet m n het Noderlandsche wap U uit deu tyd der Repabliet een gekroonde leeuw met bundel van zeven pgtea in den linker en een horizootsal liggende nabel io den rechtervoorpoot Oaarombeeo de bekende zinaprenk Con cordiaRes Harvae Crescaut Rondom de dikste atmetfog van den loop leest men deu naam en den woonplaats van den fabrikant beaeveoa bel jaartoi Joh Msuritz Fee Hagae Ao 1779 De tands des tgds beeft er nog geen inrloedop geoefend en als men er tegen slaat klinkt bet als eeu klok STADSNIEUWS GOUDA 30 April 1898 Op de ingekomen reclames lo zake de kiezerslgst zgn do r Burgemeester en Wethouders van Gouda iu buune vergadering van 25 April de volgeode beiehikkiflffen teaomen Gelezen aan verzoek van L F Dogmaer van Twiat aldaar dd 15 April 1898 om J de Jong Az alsnog op de Kiezersigst dier Gemeente te plaatsen Overwegeode dat io de op avea van denOntvanger der directti belastingea bedoeld by Art 10 der Kieswet eane ar nteekeoing voorkomt waaruit bigkt dat J de Josg Az ingebreke is gebleven het door hem over 1897 verschaldigde wegene Personeele Belasting tevoldoen Overwegende at onder de by hst verzoek overgelegde bewy stukku wel wordt aangetroffen een voor voldaan geteekend aansïnf biljet wegens Peraoneele Belastingdienst 1897 ten name van J de Jong Az No 1027 van bet Kohier doch daaraan ontl reeht een voor uf op den 1 Maart jl eveneens voor voldaan geteekeud ten zgiien name staand aanaUcrbiljet dierzelfde helssting dienst 1897 No 2068 van het Kohier welk verzuim met ia te beratellen door de overlegging vaa een gekwiteerd aanalagbiljet voor de plaatselgke directe betasting naar het inkomen der Gemeente Gouda dinn t 1897 mede ider d bewjiastukken aangetrof fen daar toch de belanghebbende va t onder Art la der Kieswet Gezien de Artt J 10 29 en 33 der Kieawet llebbeo besloten Te verklaren dat het ingediende verzoek om verbAtermg win de Kiezeralyst vastgesteld des 22 Maart 1898 niet voor inwilliging vatbaar io Gete2en een erzoek vnn Ni olaas Rost en J hinnea Rost alua r dd 14 April 1898 om alsnog op de Kiö er Igst dier Gemeente te worden geplaatst Overwegende dat de verzoeker met nog twee anderen uldaur in de Grondbelasting diunst 1897 syn iange8iAf eu voor f 12 11 io hoofdsom zoodat bet aaodeej van ieder roira f3 bedraagt Orerwegende dstvolge is iogewonneo ambtsbericht de verzoekers me e oigenttreo zyn eener onverdeelde nalutenscbap waartoe de onroerende goedaren ter zak viaart ai de Grondbelasting verRohaldtgd is behooreo Overwegende dat blijken door de verzoekers overgelegd aaoslag biljet de bedoe de belasting vóór deu In Maart 1898 is voldaan Gezien de Arti 1 2 en 33 der Kieswet Hebben bealoleo Te bepalen dat de Kiezersigst vastgesteld den 22 Maart 1898 alsnog zal worden verbeterd en dHarop zullen worden geptaatat als kiezers voor de Tweeds Kamer der StatenGeneraal de Proviaciaie Staten eo den Gen eenteraad Kost Nicolftss wonende Oosthaveo B 62 gtboreu te Gouda 3 Februari 1831 Rost Johannes wonende Oosthaven B 52 geboren te Gouda 19 December 1839 Bg een bezoek hedenmorgen door ons gebracht aan den winkel van den heer L Boer aan de Hoogstraat en die hedenavond wordt geopend bleek ten duidelgkste dat de heer Boer ten zeerste beeft gewoekerd met de ruimte in zgnen winkel Een aantal fraai geschilderde buasen alsmede tal van andere artikelen zgn verpakt en doen bet oog aangenaam aan De voorraad der verschillende artikelen is zeer groot en wg gelooven dat de bediening nieta te wenachen zal overlaten Voor de ramen is eene zeer nette etalage aangebracht die menigeen tot koopen zal uitlokken zal hg hedenavond reien koopers zullen gevonden worden By beiohikking van den miaister ran bionenlaadscbe zaken ts bepaald dat de eommiasie belast met het afnemen der examens B aan de Polytechnisch Sobool te Delft voor bet jaar 1898 litting col hoadeo te Delft en o U