Goudsche Courant, maandag 2 mei 1898

DAMES Doet Uw inkoopen van Prachtige GARNEERINGEJS voorC0STUMÉ8 ais ook ZIJDEN BLOUSES en COSTUMES uitsluitend in Magazijn Markt A IM § Steeds een groote keuze in alle artikelen der cfliietmste am s cf ouveaufè s DeprUMnïaii door dei 8tttat gefaiandeerd lenbiedekt jelukdehand Verkerk U w J Kompier 78 j GETROUWD H de Hoog van Zevenhaizon en A Blanken tig olifanten met kornaka aangebodfo om de ksDonDen op Coba door de moeratachtigeHltr ken te trekken t Ia de vraag of deze offerte zal worden aangHoomen Beataat niet het w r howeod voorbe ld der olifanten van Pyrrhas den koning van EpiruH Het is waar dat diens olifanten niet dienden om kanonnen te trekken De goQverneor van Looiaiaoa spant de kroon met zgn aanbod van een rt gimeiit manachappen die tegen df gele koorla ingeënt zonden worden Uitnoodiging tot deelneming in de Kaneen van do door den Staal Hamberg ge aarborjde groote öeldlotery waaria ssker 11 Nlllioen 349 325 Mark gewonnen moeten worden De orgiën van dese veel voordeel biedende Oeldlaibrq die volgens bet plan sleehts 118 000 loten bevat jn de volgende De faoogate prijs is eventueel 00 000 Mark Premie van 300 000 Mark Een dapper boertje In het diatrict Zopanjac in Bosnië meldde zich een boer stralend van vrengde en toldoening b den burgemeester van de boofdplaata aan terwijl hg de hnid van een renaachtigen beer toonde de hoid was b na twee meter lang Spiro Vazic zoo heet het boertje was in het boach aan het boutbakkeo toen plotaeliog een renaachtige beer op hem afkwam Moedit ging ons boertje de b l biven zgn hoofd zwaaiend op bet ongure beent loa en bad hel gelnk bruintje te dooden Een belangrgke som werd bem ala bolooning oor zgo moedig gedrag nitgekeerd Zaterdag tegen middernacht ontstond in bet Ziekenhnia te Stahlweiizenbnrg brand Alle patiënten werden gered op ééo na die van echrik etipif Twee brandwachten zyn bg de redding zwaar gekwetat De kamer van den p ivaatseoretaris van Mc Kinley ia tot telegraaibareau ingericht De wanden zijn bedekt met zeekaarten Het getal bezoekers wordt Btelsejmatig beperkt Overigen laat de president zjjn paleia oiet militair be waken Ul tVUl Kousen Beenlengten Corsets Volles enz enz 0f ZIET DE ÉTALAGE Stelregel Groote kenze Billijke prijzen Aanbevelend Hl 1 prijs i 1 prjs i S prüzen tl Iprj i 1 pr s a prijs l prys a 3 priisen è 1 prijs a 1 priis a S prijzen k 26 prijsen il 1 prijsen ü lot pr un i Ï0 prijien i 818 prjzen a IB 18 prijson a 40 prijxen 140 prgien it 3S962 prg teo k 800 000 Mark 100 000 Mark TS OOO Mark 70 000 Mark 6 000 Mark 60 000 Mark 65 000 Mark 60 000 Mark 40 000 Mark 30 000 Hark 80 000 Mark 10 000 Mark 6000 Mark 8000 Mark 8000 Mark 1000 Mark 400 Hark SüO Hark 800 Hark 166 Hark Beurs van Amsterdam slotk 867 98 96 84V 108 49 096g pr t i 184 104 100 Hark 8361 priji i 78 46 81 Hsrk totaal 69 180 pr ixen en worden deze in eenige maanden in 7 klassen uitgeloot De Üoofaprijs in de Ie klasse bedraagt Uark 60 000 sliJKt in do 8e kl lot 66 000 H in de 8e tot 60 000 M in de 4e tol 06 000 H in de 6e tot 70 000 M in de Ie tot 76 000 Mark in de 7e lot 800000 M en met de premie van 300 000 M event tol 600000 M Voor do eerste prijstr kking die olBoieel is vastgesteld koEl een geheel origineel lot sleebta öuld 8 80 een half origiuoel lot sleohls QolJ 1 76 een kxrarl origineel lot sterhts Ould 90 De inleggdlden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lüat der prijun worden aangegeven in het oflioieele trekkingsplan voorzien Ivan bet Wapen vaa den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend I ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaaU gehad hebbende trekking de oibmeole irekkingslüat De uilbetalinji en veiieiding van de prijzen geschiedt door niij dtrekt en prompt aiu da winnen en onder d itrpngsto gabeimbouding iV Iedere beatelling kan men eenvoudig per poatwisael opgertD Men wende zich dui met do annaraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo apoedig mogelijk of uiterlyk tot 5 MEI e k met vertrouwea tot SaiBuel Heckscher Seiir 1 Bankier en Wisselkontoor in HitMBUKO Uultsehland 100 100 Te GOUDA by C LDGElt Apotheker Markt en bfl WOLFF Co Westhaven 198 De militaire academie te New York beeft baar cadetten nn reeds bon brevetten gegeven ofschoon de cursoa nog aan den gang is Dit ia sedert 1861 niet g benrd Er ia dan ook groote officiersnood in bet leger Ie New York zfln door den oorlog veriohil lende levenamiddelen geweldig in prgs gestegen Meel Kr ao brood vlaesch suiker koffie zyn 30Vo dourder dan de week te voren Het enlbooitasme biyft desniettemin voorlofipig atygen met den prya der levenamiddelen mee Allerlei aandoeniyke berichten doen daarover de ronde reeds zgn er Amerikanen vau geestdrift en vaderlandsliefde kraokzin nig geworden De £ xporthaodel van geslachte osBen voor de Londenacbe markt ia reeda mislukt in zooverre hg met verliea ia gepaard gegaan Het blgkt dat alle landen der wereld han bebt doen om de vleeschmarkt te Londen te overvoeren zoo zelfs dat al kon Noord Amerika niet meer aanvoeren de vleescbpryzen zeer gering zouden rgzen en men dna tot het besluit komt dat het Hotlandaohe vette vee te duor ia om met succes er mee op Londen te handelen Deze onderneming beeft nog een nasleep Maandax hebben namelgk de inlandsohe veehaudeiaara flink geld aan de ossen verdiend iet dat een groote zeldzaamheid is Onmiddedellgk hebban zg overal heengeseind om te koopen en zy kochten daarna op wat loa en vaot wa Gevolgeiyk zitten dte kooplui met veel en te dour vee dat te nu met groote verliezen van de hand moeten doen zoodat de veehOndera het meeat er van profiteeren N K Ct Een dnel in de lucht Op deo ScbQttebargerweg hg Potsdam zgi voorby gangers getuigen geweeat van een interessantea atryd die hoog in de lucht tnsachen een havik en een wezel werd gevoerd Eerat zag men een havik in de lucht zweven en telkens een kleinen boog beschrgvend of sicb naar links en rechts wendend de bewegingen van zgu prooi die 148 s 96V 199 lÏÏ lïv KoninkHJffe Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMc H vanSchaik Co gevestigd te êOravenhage He leritraat en O Baby de Regenteseelaan HOFLEÏEMSCIERS van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoentll gebroikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract FLACONS van 40 Cts 70 Cts en l verkrygbaar bfl Firma WOLFF ft Co Westhaven f 9S Gouda E H VAS MILD Veerstal B 126 te nouda A BÜUMAN Moordrtcht i C RATELAND Boe cop B T WIJK Omimairr M KOLKMAN Waidvut m Kliniek en Polikliniek OaSTETHMB en voor Spreekiren dagelgke van 12 9 a Gratis Spreekuren Maandag Wtmadag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Dr A ClEYL Qeneethêtr DirttUur ZAADHANDEL PEIWEGI Gesorteerde Bloemzaden Chenfiische Wasscherij en DE WIT en Oomp I SPOEDIGE en NETTE AFLEVERING BBF T btf Gez BECKERS in Nodes Turlmarkt GreeDWlch 10 04 10 81 11 11 10 11 10 18 f 10 8i 1Ï 84 10 64 11 10 SK Sposrwegvrtlndlng e 6 ÜA Wln d l81 J8 A a g t c r W f a n 9 9 64 10 11 11 18 ll l l A 8 48 3 67 4 68 M 6 8 6 61 6 14 7 81 6 Onnda 6 Ï 7 86 8 10 8 86 9 10 9 18 9 8 9 64 10 11 11 18 11 18 18 18 86 1 84 Moordrecht 7 11 8 i 89 Nieuwerkerk 1 8 11 48 H l Oapelle 7 46 9 66 Hieuwerkerk 7 89 8 411 Oapelle 7 46 9 66 11 48 H l6 a lo lotterdam 7 7 66 8 18 9 C6 9 80 9 88 9 4710 13 10 80 11 88 11 61 18 88 18 66 1 68 4 4 16 6 1 6 86 6 40 6 16 1 88 7 60 8 86 8 48 10 11 18 IIOTTKBDA M BOUD A VERHUIZINGEN BINNEN en BülTEN DE STAD Tapijten Gordijnstöffenjafelkleeden Behangselpapieren enz enz Firma È DE JOl G 9 87 10 0 4J 9 14 10 01 10 07 10 8 4 46 6 68 e lt 6 61 7 86 8 8 40 4 66 6 08 6 04 6 11 6 11 6 1 6 17 6 86 6 33 7 10 7 45 8 18 9 00 OODDA DEN HAAS Souda ZoveahuiienMoerkapeUe Zoelormeer Zegwaard Voorburg s Hage S 7 S0 S SO 9 16 9 88 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 3 45 4 4 6 86 6 64 6 11 7 84 7 8 8 88 8 64 IS 10 89 11 16 ÏM 7 48 8 4 18 40 8 04 10 18 g I 7 68 8 61 18 61 8 16 10 81 T 8 07 03 1 06 8 89 10 88 H 8 1 9 08 9 48 9 C4 10 4411 4518 461 10 8 05 4 16 6 16 6 65 6 88 M 8 04 8 84 9 9 88 10 8811 5 11 44 Uoada 6 80 84 7 58 8 11 9 07 10 19 10 67 18 00 18 68 8 80 3 17 4 86 6 06 6 65 8 86 10 17 10 tindew 6 86 11 14 8 37 7 10 10 84 Woerden 6 48 8 10 11 8 8 46 8 34 84 7 18 8 48 10 41 Virwht 6 08 7 4 8 88 0 89 10 6111 45 18 88 1 8l 3 08 3 60 6 08 6 4 7 89 8 59 11 1 ll l 7 18 7 66 io as 8 f 48 9 1 1 48 8 88 10 10 lOJI S3 10 84 10 64 Aanbevelend 11 M 9 46 11 1 BODI A A HSTEBDAM SI i8 10 6t 18 10 4 1 9 8 10 60 l 1 1 5 H 6 80 benoeiad tot lid dier oommisBin G L Schim vaa der Loe w rktuigkundigiDgeDieQr alhier Door 7 ferBcbillende irina a hier te laatle Ego aigareokokers in omloop gebracht die gmtifl wordeD oitgereikt Deze sigareDkokers zyo seer net bedrokt m tdeoameDen de artikeleu dier firma s toor deze jjeiueente z o deze sigarenkukers alleen verkrijgbaar bg de liruia J F Hermao en Zo Voor de uitroeriag Door Oefeuiag Koost op hedfloavond Eotlen op veler ainvraag oo kaarten erkrygbaar zv n aan het lokaal der eoeieteit Ooi GeooegeD c Stolwijk Id d gistereDarond alhier gehooden Tergnderiog der KifiaTereeoigiag Yolksbelaog ia bealoteii de vereeoiging teootbinden Lbikkbkbek Door de bestaande commiss e alhier ie beslotea het Inhuldigingfeest van Hare Majesteit te doen plaats hebbeo ia de tweede week van September De feealeiijkheden zallen beatino in een gecosta meerden optocht door do geheele gemeente den voornïtddags en des namiddags kioderfeest en Tolksipelon OuDEWATËB In de laatst g bonden vergadering der Oodewatersche ijnclob is in de ptasts van den heer S J Montyn Jz die bedankt had tot beatnarslid gekozen de hoer J G van Yreamingen beiden alhier LoPXK A van Dijk alhier had het ongelok in en aloot tevsUen Naawelgka daaruit gered bties de man den laaiaten adem nit Krimpen a d Luk Voor bet akte ezaaaen lager onderwas ia o a g alnngd Mej G M de Jong albier die tevens ook gesl agd is voor bet xamen in de nuttige handwerken VERSeHEIDElffeEID Wö ontleeiien het volgende alt een brief van Jaap Eden oit Cincinnati aan De Fietiic Wnt ze al niet over mij fcbrgvea Als je het las zon je er zdf om laoben Ze bt acbryven mgn gahee e lichaam ze noemen me Sandow en in elke coarant ataat dnt ik 7 talen apre k Ik beo bier beat gezien en geloof dat er veel ge d te verdienen ia Netacher zoo Zfggen de wet in Amarika verbiedt nog bet aannemen van Earopeesch werkvolk Maar mr etsch r wete dat wy baroepargdera niet ali werkvolk doch ala artisten be ïchoowd worden Toen ik te New York was aangekomen beo ik met Tom Eek naar het St Clond botel gegaan en daar ben ik acht dagen gebleven Óongolz en Lamherjack aprongea buizen hoog van biydschaptoen ze my zngen y zyn daar goed ontvangen geworden door de Riverside Olnb een uitstekend aonper werd hem ter eere gegeven Van New York zyn wy ver cbenen Zondag 4 April vertrokken naar Obio 22 nar aporeo van NewYoik Ohio ia een kloin plaatsje en ligt een half oor sporeni vao Cincinnati De baan ia oitstekend en zeur snel Wy trainer ren bier zeer aerieos we hebben hier geen Ca ino of Moolen Rouge zooali U Pa y i Tel Een lid van de Farijache Lacbtachippersver eeniging die z ch te Ottawa bevindt beweert een coutract met de Unie g al ten te hebben om voor 25 000 dollar 4 l jchincbeep materiaal te leveren ten gebruike op Cuba De bexteU Img moet reeda naar Parya verzonden zyn Aan fantastiache plannen en aanbiedingen ontbreekt bet troowena aan boide zyde niet Een Barceloneeacbe aeronaut wil ontplofbare ballonnen in Cuba loelaten die by gnnatigen wind Daar bet vasteland van Amerika zooden gedreven worden en dnar brandstichten M 111sbD u1 i Kotterdam Oapelle Kieuwerkerk ULoorAreoht eouda Ü 37 I K Qonda Iwtarrlan V U Een eigenaar van een oircni heeft aan het Amerikaanaobe departement vau oorlog twin GROOTE KEUZE in ie nieawate A van OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 73o GOUDA TelepABon Xe 3t ich op den grond bevond volgend Opeens Bcblnt de roofvogel bliksemsnel naar beneden het wezeltje in zgn klanwen mee naar boven voerend Eeoige kryscbende geluiden dringen oit de lucht tot de toeachonwers door terwgl de havik en zgn prooi meer en meer dalen wild schiet den vogel heen en weeren tea slotte kan men zien dat de wezel zich in het vteeach van dpn roo er heeft vaatgebeten en languit naar beoeden hangt Men ziet dnidelgk de wanhopige pogingen van den havik om zith van zgn govaarlgken bait te ontdoen hg laat zich naar boneden vallen om daarna weer naar boven te stygen kryacht en alaat met de vleugel maar alles te vergeefs Vrkn 86 98V 98 lOOV 86 83 84 88 APEIL NEDtaiiNu Cert Ne W 8 J i dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNOia Ohl Geudl 1881 88 4 ITILIB Inschrijving 1868 81 6 Oo3TSHa ObI in papier 1888 6 dito in zilver 1868 6 PoaTüOAL Obl met coupon 8 dito ticket S Bnsimn Obl Biiiaenl 1894 4 dito GeooM 1 80 4 dito bii Both 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 SpitiJ Perprt schuld 1881 4 Tuiuli Mai L G Pr Lien eert 6 Njd Holl IJ Spoorw Mij aand M tot Expt V Bt Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTilllSpoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuid Itel Spivni A H obl 8 PotBK Warschau Woouon aand 4 EusL Gr Euss Ahbbik Cent PacSp My obl 6 Chic k North W pr C v aand dilo dito tt n St Poter obl 1 Denverk Bio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv tiMashvilleCert v aand Meiioo N Spw Mg lohyp o S Miss Kansas v 4pct pref aand N York Ontasio8f West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif lo hyp in goud 6 3t Paul Minn U Manit obl 1 Un Pao Hoof in oblig 6 dito dito Line tol 1 hyp O 8 OAKiDl Can 8outh C6rt v aand Ves CEall h Na Ie h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Bottetd Tramweg Maats aand Nbo Stad Amfllordam aand 8 Stad Bolterdam aan 3 BlLOH Stad Antwerpen IS ï i Stad Brussel 1886 8 Bono Theiss BeguUr Gcsellsch 4 OosTBxa BUiatsleeniag 1860 i K K Oost B Cr 1880 3 SpiHJB Stad Madrid S 1868 Mbii Ver Be Eindeiyk valt bet atervnnde wezeltje op den grond in zgn val nog ataiptrekkeode bewegin eo makend en c irect daarop schiet ook de havik met alap banj ende v eug la in het korenveld hg was het alachtoffer geworden van zijn eigen buit 17 64 96 97 V t U 487 76 801 BV 104 96 100 100 68 686 468 100 4SV lOOf 804 148 69 lÖl 98 130 6 80 88 117 113 806 193 100 64 6SV 991 76 101 100 l7 138 11 101 4 102 11 H l Met groote gaeatdrift wordt den Spaan3chen troepten door de bevolkin uitgeleide gedaan Dezer dagen vertrok een bataillon oit Madrid naar de koloniën Op hun weg haddon een aantal eigarenmakera zich opgesteld die den soldaten een warme pHtnotiacbe betooghlg bereidden Eén der raeiajes eeo mooi kind wierp zich aan den bals yan een soldaat Ik ken je niet maar dat kan me niet Rchelen zf ize ik omhels je of je myn bropr was Veel geluk En allen apontaan ontdeden zich vankleinooidiën zochten in baar portemoonaies naar gfld en deeid n die onder de troepen uit Leve net leger riep de menigte Leve Spanje antwoordden de aotdaten In de Cevennos departement Lozere in t zuiden van Frankrgk is door den aardkundige Martel een drnip teengrot ontdekt waarvin hy wonderverhalen doet Een maagdelgk woud van stalagmieten noemt hg het Stoda Jang wist men te Amana dat in de nahgheid een diepe natnuriyke pnt bestond doch niemand wist waar de ongeveer 200 M diepe pot op nitUep tot de beer Martel er in afdaalde en zyn verbazingwekkende ontdekkingen deed Voorzien van de noodïge werktuigen en hulpmiddelen daalde hy er in af spoedig had hy den vermeenden bodem bereikten ontdekte hg den ingang au een grooten faal dien hg binnentrad Verbaasd bleef hg ataan bg het wondervoUe schouwspel dat zich bg bet fakkelschgnael vertoonde Hg bad te voren reeda tal van druipsteengrotten gezien maar nooit tolk een overvloedige oiiatalling van atalsotieten en ataïagmieten blgkbaar het werk van eeuwen Het kwam den onderzoeker voor la atond bg in een groot wood vao beaoeeuwde pynboomen bn palmen Deze druipsteengrot ia zegt hy de grootste en flchoonate die in de wereld b ataat Burgerlijke Stand GEBOREN 28 April Wilhelm ouder J J Uroer en E Je Jong Adriaao onders E de Ruiter en S an Stokkum OVERLEDEN 27 April C F van de Païoordt 10 m 28 B Bakker 21 m A Herstel 99 j 29 E W vau Gogh 9 m J J A van Asten 68 j 7i 49 6 180 105 108 100 101 117 136 38 ONDERTROUWD 29 April N Jongbloed S8 i en M G Steenwinkel 28 JP Bredie 24 j en S M Zagdveld 24 j C B Spee 23 j en E Togoenborg 23 W Ralff of Roelofs 22 j en M SleKt te Stolwnk 25 j J Bo te Utrecht 25 j en A Veenenda 1 22 j L J Venlnis 23 j en C J Vos 23 j J H Rjnbout te RBonwifc 36 j en J Vermeij 27 j D Hofatl 18 j en J P KoUter 19 j Uaastreobt GEBOREN Alida Aethonia onder A Homburg en C Straver Niool euderB T van Vliel en M Ondük 8 08 1 09 l li 6 08 6 09 6 16 OVERLEDEN C Slootje 69 j J 8 11 Ó TT KB DA M BOUD A 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 4 4 6 86 6 35 4 60 4 67 r 5 04 6 10 5 40 6 56 9 88 9 63 7 46 8 10 10 19 ll SS 11 60 18 87 1 44 8 60 8 4 10 1 84 10 86 8 01 10 48 8 08 4 8 9 47 10 13 10 4 11 64 18 08 18 47 9 14 3 0 4 06 DEN HAAS GOUDA sHag 6 4 7 807 48 8 86 9 46 10 1111 87 1 1 86 8 44 3 40 4 06 4 88 6 80 6 18 ixU l i S 1 dr 8 rl8 l lS r4u 7lV oV 8 l4 o 4r 8 i Vi mreeh 6 38 7 45 8 49 9 8010 16 Kïl 8ri 78S 554 48 6 M 7 9 0 10 Woerden 6 68 8 0 10 8 11 65 4 1 7 18 i Oudewator 7 07 8 14 10 46 ï gj 9 a lo M Oonda 7 88 8 87 9 88 9 68 10 6 11 10 18 111 88 8 4 4 87 6 89 6 07 7 8 4 7 46 t 4 4 41 t 4 19 1 4 4 4 41 7 06 0 AiiitarduD 0 3t Oaada 10 17 10 3 1 11 41 AMSTIBDAM SODDA 8 10 06 10 4 5 7 61 8 8 S 6 1 16 1 1 H l Ul 3 8 7 WlBLBRIHEilwk De Amerikaan Edwardi dia de dwue tufc heeft Hnvaard gedurende ma td jaar eiken dag liX B t te ryddD is aan syn lOOeQ rii gekomen Hy beeft du 14000 mgl afgetrapt lo Aaerika gaat men wederom gangmaking bg teo locomotief loelten D LongMand Railroidiaiaat chappü laat een baantan 2 mgl van bont boowen en Charles Morpb ad e AnderaoD zDlleo trachten achter een latomotief eenige records te verbeteren In de Btadsbeleenbank te Müncbeo bqd ep het ogenblik sonveel rgwielen verpaod Ia nooit te voren In het bgbnrean II alleen tau er 1400 Een loorstel werd in dsn raad aangenomen om een afzooderlyke be waarplaata te bonnen mdat het aantal met den dag toeoaetutl E E O Xj A JS E Zijde Damasten G5 Cts tot 14 65 poi Meier zoowel Zwarte Witte en Geklenrde BennebergxIJcle van 35 Cta tot ƒ 14 65 per Meter Glad Gestreept Geruit met Patronen Damast etc ea 240 verachillende Qual en 2000 versch klenren Dessini etc tirff va port en rechten in STALEN per omgaande Dnbbel priefport naar Zwitaerland G BenDclMrg s Zijde fabrieken K en ï Hofl ZURICII ADVERTENTIEN OPi lEUW ONTVANGEN een enorme sending der nieawate Heeren Dassen en Strikken Zwart en Gekleurd in DK Wmi WINKKL Harkt A 71 GKOOTE VOORRAAD mmi BOORDEN m ummnm SPORTHEMDEN Truien Fietskousen enz Aftab Telend C A B BAHTZUi6IR EENieBEFOTTANTlEE Hea wordt rmocht op t HERK te letten DIT HKT MAOAaJK VAK M HAVËNSWAAY ZONEN GORXNCHEU Deze THEEËN worden afgeleÊL rerd in verzegelde pakjea van vï K 1 m een hdf en een Ned om met vermelding van Nommer en § iPr a voorzien van nevenstaand Merk Tolgens de Wet gedepo Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREBBAART LZ 0 50 1 geschikt om buiten te zaaien 12 pakjes ia schoonste Morten 25 Gekleurde zakjes met Bloemzaden Toor binnen en bniten 12 atnks O 75 25 1 40 Per itnk 0 10 Aanbevelend M m jr P HOOVTMAIl liTL u dl baeta lawriiviBg tegen Jichi IIHI Khenmaliel LsndenpiJiieD kortom i Anlierfaiii Expeller = tagsi pgnea van lariei aard IMntBweod ntegfiB W t igmetlwtbntii = AiikBr Painüpeller TerkoVdbeM Vaf Buet tel slaidi br ieder bnilgeiip PiV 60 oent 76 cent ea f 1 26 de esili Yvorlündeu hi de meeste Apotheken en btj r AL Rioliter i Oo te Bolleriam GOUDA i Markt A 54 STOOM HËTAAL DRAAIERU Specialiteit in t repareeren van Metalen Luze Artikelen BEUGELS v or gebrekkige veeten AANBEVELEND H J RABOUW X aod en Zinkwerker Ti A J l A OrOJJJDJiL Itfcai Bedert 1890 met het beste aucceg Hontcemeiit LAKBEDEHEma met en zonder Zinken KIEZELLIJSTEN PEANSCHE STOOMVEEVEEIJ DN chemische WasscheriJ VA H OPPE HEIMER 19 Krtiiskade Rotterdam Gebreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t voor QOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Ueerenen Dameigarderoben alsook He Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n an plnche manteU veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz vrorden naar de nieuwste en laatste methode geverfd AlU goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onachsdel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt