Goudsche Courant, dinsdag 3 mei 1898

Dinsdag 3 Mei 1898 37ste Jaargang JVo 7570 GOiiMHE mmm Meuws en Advertentieblad vQor Gouda en Omstreken Wie degelijke solide goccipassende Eigengcnia ikte Beeren Jougeheeren eu Kiüder i KlEEDÏ GvSTllRKP I gemaakt of aangemeten a Contant wil koppen doe zijne inkoopen in de HEEREIV MODE MAGAZIJMEIV J L BRurvs Elegante Coupe Solide Stoffen Billijke prijzen Garandeeren voor goed passen J L BRUN Telefoon No W ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaateruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 2 franco perpost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN OUDA Turfmarkt hoek Gouwe Eenig Depot van T C R E B A fi Wi datraat A 169 OOÜDA Aanbevolen merken tGoedkoopste en soliedst adres TOor Vervoer van Inboedel zoowel binnen als buiten de stad met gesloten wagens GRAVESTEIJN Oude aouwe AUte iBOrdi tege Trantport êchai vetmekerd € C erfiparen OLIE ën SP1RITUSVERNIS8EN XXXXXXXXX XXXXXXXX NATTE VERF volgens verlangde kleur RUITEN op MAAT XXXXXXXXXXXXXX € Mar if 63 Siouóa éCesR éff rRshsg Per bas 90 et doozan 60 en 30 ot pslgea 15 et spuitje 60 en 35 et NIBOW MIDDEL teifcn mot bg Hoenders en alle Pluimgedierte a 0 45 per fieseh Doozen met voer ter rerdeU ging van ratten en muizen 35 en 20 et Pakjea 10 et Alles met gebrnikaaanwjiing Heeren eigenaren 10 jaar Abonneeren Genrig en Onsehadelgk Zotverlnts Tet Ugen hmnderigheid klierachtige aangezichu en andere lichaamtroven en wonden etrakheid én etekingen bij tertaeringen winUrhanden en voeten bij echurft dauworm em ZniTert Tan onrei insect onder in en op het Tel en haar 10 Cents per doos Tan Hulaen kunnen aloh op voordeelige wijze voorvoor de reinheid in hunne huurperoeelen HEiNIPEPELÖPPEi bedrukt met Firma per 1000 stuks è f 2 f 2 50 en f 3 BIJ A BRI KMAI ZOO Lange Tiendeweg D 0O öouda Soada Bruk vu A BHINKMAM i ZOON Telephoonnummer 82 De litverkoop duurt nog § leclifs korten tijd In IJZERWAREN LANGE OROENENDiVAL I 23 Elkel Cacao Aanbevolen door HU Genees en Sehel kundlgen Bekroond met Gouden en Zll eren nedaille ¥ otdmaam rerëterkend en jiangeuaam van Smaak Met melk gekookt zeer aan te boTelen Toor dagelijk che IV Je UI gebruik bg kinderen zwakke personen en klierachtige gestellen Fabriikmerh Met wttter toebereid is zg als geneeskrachtige drank uitstekend bg diarrhea ook TOor zuigelingen en kleine kinderen D echte Mikd Caeao van KBABPMLIBS éb HOLM is alom verhrijghaar w Tierkante bussen Tan een V Kilogr 170 V Kgr f 0 90 on Vj Kgr 0 S0 voorzien van Etiquet waarop neTenstaand fabrieksmerk en hanteokening Tan de fabrikanten KRAEPELIEN HOLM Hofleverancierg Zeist SHBBBY l ll rianb Iliidi Hoaba f l f 1 90 2 50 1 20 2 25 26 50 Gold Elegante ürj 1 1 90 22 50 1 1 20 1 90 2 25 22 60 26 50 0 80 0 80 1 60 1 50 18 18 1 20 1 20 2 25 2 25 26 50 26 50 1 1 20 1 1 90 2 25 1 90 22 50 26 50 22 50 ROODE FOKT Aurora a good dinner Wi e WITTi PORT Santa Choice Venus Amber Special TARRAGONA Spaassche Port Soode i Witte MALAGA Boode M Witte M Zeer geschikt Toor Uedicinaal gebruik Good Tonng Madera Very Fine Tokajer üunn Vermouth 1 2 CHAMPAGNE Bodega Maiqne spleiale i COGNAC C giac 1872 2 25 26 50 BORDEADX WUNEN Zeer aan te bcTelen Tafelwgnen inel Ic ik 8t Estèphe 0 85 N 86 Listrac 0 65 St Emilion 1 42 Graves Witte Bordeaux 0 80 M Bulteplandsch Overelciit Gisteren ontTing men uit Madrid de volgende telegrammen Een particulier bericht uit Manilla meldt Het Amerikaausche eskader vertoonde zich tegen Tgf uur des morgens TOor de baai van Manilla en opende een levendig vuur op het Spaanache eskader en de forten De S iaanache kruiser Don Juan werd zwaar beschadigd Een gezagvoerder sneuvelde en een schip is verbrand Iweede telegram Ben tweede zeegevecht had voor Manilla plaats Het Amerikaausche eskader had iware verliezen De Spaansche schepen Mindanao en UUoa werden licht beschadigd De minister van marine zond aan de vloot een telegram van gelukwensehing met het heldhaftig gedrag der bemanning Derde tdegram De minister van marine heeft bericht ontvangen dat hel Araerikaanacbe eskader genoodzaakt wer l zich terug te trekken na een verwoed gevecht bg Cavite De gesneuvelde gezagvoerder ia de kapitein van oen kruiaer Reina Criatin waarop de admiraal zgn vlag had geheachen De verliezen der Spanjaarden zgnajnzienJlyk Latere telegrammen bevestigen aat hetAmerikaausche eakader groote averg heeftgekregen De Amerikanen en Spanjaarden bigien met elkander wedgteren in het zenden van fraai gekleurde berichten die op doo keper beichouwd niets om tlgf hebben Daarenboven telegrapheereu de Yankees bon plannen oa r alle werelddeelen doch vau handelen nog geen spoor da Spanjaarden honden zich stil doch bet moet nog blgken of die plannen hebben In die omatandigbeden kan er dos van belangrgk nieuwe geen sprake zgn Blgkbaar waren geen van de oorlogtooreodo parlgen gereed nor den krgg De aandacbt ia op het oogenblik geveaiigd op twee pnni n lo hoe gaat bet bg Manilla waarheen nog altgd het Amerikaansche eskader van Honkoog 03 weg ia 2o wal zal bot Spaanache eskader dat de Kaap Verdiache eilanden verlaten heeft uitvoeren Aan het Amerikaanache Huis van Afgevaardigden wordt een ontwerp voorgelegd door den Senaat goedgekeurd tot bet uittrekken van 56 120 783 dollars ter verbetering en uitroating der vloten Aangeacbaft zonden worden drie eerste klaaae alagachepen vier tweede kl monitors voor kustverdediging zeation torpedobootvernielora twaalf torpodobooten en een kanonneerboot Het marinekorps zou worden tEVlLLETOX HARRY SHARPE de agent der geheime politic Soman naar het Engelsck 48 Maak haast zooreel gij slechts kunt De wind za u dan weg wijicn liot waait uit liet westen zorg dat hij tttchts tegau u aanwaait en gij zijt op d a rechton weg Ben wees haar welken weg zij moesten inslaan jïHet ii zoo donker ik ban bang om in de boBschen te gaan zoo midden in den naoht zei Dolly Wel blijf dan hier en laat Underwood je hier Tinden en met zich meenemen als je dat prettiger tiadt zei Ben jWe zullen doen zooala gij t het beste oordeelt lei mevrouw Barker op haar eigen kalme bedaarde manier en daarmede was de zaak beslist Het rolgend oogenblik rerdwenen zg half kruipend elkander atevig Taathoudende in de daisternis Ben alleen bij het rytuig achterlatende fNu moet ik zorgen mij te Toraohuilen dacht hij en zonder rerder tijdrerlies klomhy vlug in een naast hem ataanden boogen boom Nanwel ks zat hij hoog en droog tussohen de dennentakkan of Underwood en zgn begeleider kwamen in het gezicht vUol hol hoorde Beo eenxwarestemuitroep n vermeerderd met 1630 maa Machtiging wordt gevraagd voor de vorming vao een vrywilligera korps vsq 10 ÜOO man die vry zyo van gela koorts en een bijzoader vnjwiliigerakorps Tan 3000 ingeoieura en electricieos In het Proisiache Heerenhula heeft priiia Hohen ohe een interpellatie van graaf Mirbach over de fiuancieele regeling der vlootplanuen beantwoord in dien zin dat de Regeering volstrekt Di ts tegen indirecte beiaatingbeffin heeft te de er ake Pruisen en de andere Bondsstaten zouden wel zorgen dat hun rechten uiet geschonden werden De resolutie waa aapgenomen om de Marinewet tot stand te brengen en de thans nitgebroken oorlog bewgat weer dat een groote vloot onmisbair is voor de verdediging van Duitachland a belangen De Fransche Miniater presidfint Méline beeft een brief geBchraven aan den president fan den Al emeenea Raad van Bouches du Uhöne over het verdoek om opheffing van de invoerrechten op het graan om deatijgende prgzen De heer Méline zegt dat de atggiog der prijzen b j de oorlogsverklaring moet worden toegeschreven aan de de vreea voor de handeling der oorlogvoerenden ten opzichte van de onder neutrale vlag varende waren Door de verklaringen van Spanje en Amerika is de toeatand eehter geheel veranderd Fraukrak beschikt over genoegzaam voorraad graan de oogst in Tunis en Algiers beloofd uitstekend te worden ook in Frankryk zyn de vooruitzichten goed Qe opbefüog van de invoerrechten zon slechts den Bpecnlanten vooral den buitenlandscben ten goede komen Verspreide Berichten Spanje en de Vereenigde Staten Te Key Weat vreest men dat dit punt bet eerst door de Spaanscbe vloot zal worden aangevallen Vele menseben zfggen dat de Vizcaya en de jOquendoc alleen Kt y Weet binnen weïüige uren zonden kunnen nemen De kolenen marine voorraden daar zouden Tan onberekenbare waarde voor de Spanjaarden zyn Een aantal vronwen heeft Key Weat reeda verlaten anderen bereiden zich voor om te vertrekken Vyf en twintig paaaagiera die aan boord an de opgebrachte Panamas gevangengenomen zyn worden als krijg evangen gebonden op grond dat zg krygvoerenden zgn Da Dolpbin c maakte Zaterdag een Spaansche waarin hij die van Johnson den dorpsconstabel herkende ffWat is er nu wcer vroeg Underwood vHier is weer een wagen met paarden Voor den drommel komt u ook eens kykea en zeg eena wat u er van denkt Underwood haastte zich naderbij Ëen kreet ran verbazing en woede ontsnapte hem Dat is mijn span dat is mijn rijtuig I riep hij uit hetzelfde waar die jongen moe weggereden is Gauw gauwl help m zoeken Als jo hem vindt dan zijn honderd dollars je eigendom Allo goden nu kan hij me toch niet ontsnappen Wacht eens ven ik zal eerst eens in bet rgtnig kijken I Wie weet wie zich daarin verschuilt Natuurlijk zocht hg daar tevergeefs Zy doorzochten daarna eerst de onmiddellijke omgeving en daarop dea verderen omtrek wKijk naar sporen zei Johnson Waoht vervolgde hij ik zal mijn hond een handje laten holpen Hier Hector 1 Da agent floot zoo luid hij kon daar de hond nergens te zien wai Waarschijnlijk had het dier dan terugtocht naar huia aangenemen Tot grooten schrik van Ben deed zich echter een luid geblaf hooren en even later sprong Hector tegen zijn baas op Zoo nu zijn wij geholpen zei Johnson terwyl hij trachtte om den hond duidelijk te maken wat van hem verlangd werd Hierin slaagde hij spoedig De hond was van gemengd ras maar scheen eren goed voor zijn taak berekend als een volbloed speurhond Johnson bad een lantaarn in de hand en by het ichijnsel daarvan kon Ben al hunne bewagingeo duidelijk zien Tiacl boener van Havana komende prga De k piteio rerzocbt gevangen te mogen worden gehoadeo ten einde te voorkomËn dat by geprest werd voor den Spaanschen dienat De laatste berichten per stoomboot van Manilli aangebracht melden dat de Spaansche vloot of een deel daarvan buiten de haven krnivt maar er u niets te bespeuren van Amerikaansche ecbepen Lilt samentrekken van de troepen in de Vereenigde Staten gaat niet zonder moeilykbedeo Zooali reeds ia gemeld hebben drie regimenten van de militie van den statt NewYork geweigerd dienst te nemen Toen Vrijdagmorgen een com gnïe van bet 71e regiment van NawYork de eerste troepen uit dien Staat zoQ uittrekken ontstonden er ongeregeldheden naar men zegt omdat de militie haar organisatie wil blgven bonden en niet met de geregelde troepen vermengd wil worden De reden waarom Sampson Havana niet mag beacbieten is volgens den correspondent van de New York Qerald c doodeenvoudig deze Sampson raag zyn achepen niet onder schotvan dezwars kustbattergen brengen die wellicht ernstige schade aan de bombardeerende acbepen zouden toebrengen De corre poodoDt van de Time8 te Cadix meldt dat men slechts op Numanciac wacht die thans nog te Cartogena ligt om een amaUeai saam te stellen bestaande nit de PeI roc de Vitoriac den kroiaer Aifonao XITm drie torpedojagers en drie torpedobooten wtlk smnidcel dao dadelijk cou vertrekken De Spanjaarden in Mexico nebben reeds lÜOO OOO peseta s bijeengebracht ter bestrijding van de kosten van den oorlog en een stjomscbip laten bewapenen Uit Amerika komen verschillende berichten omtrent ontploffingen in kraLtmagazguen Zoo te Monterey Californiö te Dover New Hampshire waar zes mannen gedood werden te Philadelphia en te Herriaburg Al deze onheilen worden op rekening van de Spanjaarden geschoven Spanjaarden zouden voorts de draden der onderzeeaohe mgnen in de baren van NewYork doorgesneden bebbeu rails van een spoorlgn waarlangs militairen vervoerd werden opgebroken hebben bommen gelegd onder openbare gebouwen te Washington o a het Kapitool bet water aldaar trncbton te vergiftigen dynamiet patronen gelegd in de kolea b stemd voor den kruiser Vesoviaa enz enz Ook moeten er reeds veriobeidene van spionnage verdachte personen gearresteerd zyn DuiraCHLAHD Te Brunswyk ia een bgna algemeene werkstaking onder de metselaars uitgebroken Zy eiscbeo hooger toon Hy zag hoe da hond snuilelend over den grond liep eerst rondom het rijtuig toon rechts daarna links telkens echter naar zijn uitgangspunt terugkoerend Of hij vindt hot spoor van de dames en volgt dat if hg krijgt hot mijne to pakken en bostormt den boom dacht Ben bij ziohsolven lOa spoedig had hij zijn maatregel genomen De boom waarin k j zat was een zeer groote de langste en dikste zijtakken rermengden zich met de takken ran den naaststaanden boom en deze weder mei den volgenden Ben klom zoo rlug als eon eekhoorn van den eenen tak op den andsren en van den eensn boom op den volgenden totdat hij eenige boomen had tusscben zich en deu boom waarin b t eerste had gezeten Verder kon hij zich niet verwijderen daar de takken elkander nietjaoger raakten lleods had de hond do beide mannen naar den roet Tan den eersten boom gebracht waar het dier luid blaffend tegea opsprong pKom er uit of ik klim er in 1 schreeuwde JobnBon Natuurlijk volgde er op deze bedreiging geen antwoord Maar Johnson die een gewicht had van meer dan 200 pond was er niot op aangelegd om een boom te beklimmen Z n bedreiging had dan ook niets te beduiden Underwood had naar boren kunnen klimmen maiir hy was er mot op gesteld de zaak zoo hoog boren den beganon grond uit te maken In plaats daarvan werd een pistool te voorschijn gehaald en een schot in den boom gelost Kom er uit rakkert of ik schiet nog eens 1 riep big Frankeuk Méline heeft Vr dag den voorzitter van het Syndicaat der Bakkery ojitvangen die ia komgn zeggen dat de broodprgzen welke reeds ia eenige wgken rezen in heel Parijs naar de hoogte zullen gaan Dat dit niet anders kan Twee dagen geledan kostten da twee kilo d brood 85 oeotimen eergister 90 centim n d binnen enkele dagea zal men wellicbfi tot 95 moeien gaan De bakkers zelf hebben bet eerst van den crisia geleden daar ze hun otiSnteo niet dadelijk ar onder hebben doen Igden Méline beloofde dat bg zou trachten te maken dat er graan ganoeg kwam om te verhinderen dat de ryziag voortduarde Cornndet afgevRudigde van het Craazedepactemeot is van zenawachtigheid over dft verkiezingen krankzinnig gewordao Beloib De werkstaking van de koetaieri te Antwerpen bloedt dood Verscheiden rydea al weer en velen hebben dan burgemeester verzocht om de keuring van bon paarden en rytaigeD alanog laten geschieden TUBKUB £ r ayc troebelen in Yemen waar de itam der AQra is opgestaan Honderd Turkaobe soldaten zyn door hen gedood en tweehonderd gewond Itaub De ministerraad heeft besloten het tarief voor het vervoer van levenamiddelen met vyftig percent te verlagen Dertien belden Da itrnikroovery in Italië is nog lang niet uitgeroeid Verleden Zondag tegen 4 uur snamiddaga wareo zeven logenienrs ouder wie een lid der Kamer vergezeld van zes aardwerkers bezig voor eene waterleiding opnemingen te doen bg Gtrossetta aan de grens van Toscane en de Gompagne de streek waar tot voor een paar jaar de berocbte Tibuzzi zyn schrikbewind uitoefende Daar verschaen bg ein bocht van den weg een man van een jaar of dertig in jagerskleeding met een twealoops geweer in de baad üg legde op bet gezelschap aan beval allen op den grond te werpen wat zg aan waarde bg zicb badden eu dan langa den weg dien zg gekomen wareo te vertrekken £ o van de dertien wai er niet één bg wien bet opkwani zich te verzetten I Zg zigen elkaar verbluft aan bet Kamerlid wierp vgf banknoten van 100 lira s op den grond en de anderen volgden zoodat de eenzame roover op de gemakkelgkste wgi een bmt van bgna Nog steeds geen antwoord Do bond bleef steeds jankend en blaffend rondom don boom springen Johnson hield zijn lantaarn dicht bij den boom eu zag duidelijk de sporen van Ben s laarzen tegen da scbora ran den stam aan Hg zit er in zei Johnson dat is zeker Je moet beter mikken met je pistool AU bij te koppig is om er mt te komen dan verdient hij geraakt to worden Hg verdient het dubbel en dwars voor de wijze waarop hg mg voor den gek hoeft gehoudeiL Als ik hom te pakken krijg wat zal ik hem daen zwooteo I Underwood was woedender dan ooit Nogmaals werd het pistool aangelegd on afgeschoten t a zware tak dien hg raakte viel op het opwaarts gehoren gezicht van Johnson vau don vluchteling echter taal noch toeken Lk begrijp er heelemaal niets van zei Underwood Dio kerel zit zoo vol streken als een weapennet vol angels en nogmaals werd een kogal de takken ingezonden Nog eens en nog eens gaf hij vuur De seboteo weerkaatsten oaheilspqUend tegen de heuvelen Underwood was er niet bepaald voor om te sehieten hij begreep zeer goed d t dit minder aangename gevolgen voor hem kon hebban 1 11 li hier niet zeide hij ten laatste toen de echo s vau het laatste schot waren weggestorran Zou hij ona weer te vlug uf zgn geweest denk je Ja maar hg kan toch niet ver weg z a tensü dat je hond een gek ia Waarom blgft hg hier als een razende tegen dezen boom blaffen P iJTmit venolfd