Goudsche Courant, dinsdag 3 mei 1898

Woensdag 4 Mei 1898 378te Jaargang l o TÖTI fiOüMHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden boreJcend naar plaatBruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefooi Ho M De üiigave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr js per drie maanden is ƒ 1 35 franco p post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Goud Bruk T a A BEXNKMAJ ZOON irofaMn Tan het Bristol Kanaal Aldaar aankomende zag de reporter eene vrouw en in enkele woorden vertelde hg wat hy gehoord had te weten dat eene jufirouw Ëvans aldaar wonende by na het slachtoffer ran een ongeval was geweeat Ikben joffroüw £ vaDH zeide zg een ik heb wat men noemen kan eene wondefvoUe genezing bekomen Jnffronw Ëvana vertelde dat haar man die de wachter van den vuurtoren was in Maart 1 1 daar geplaatst was en voorheen op het eiland Caldy Tenby woonde Waart gg gezond toen U hier gekomen zgt Ik was zwak maar niet wat men noemen kan angezoud De lucht was versterkend maar zg maakte my ziek Ik geloof dat ze te sterk vooi my is Ik was slechts een maand hier toen ik zeer ziek werd en myn man was ver rlicht een geneesheer te laten komen Ik was gedurende drie maanden ziek en op het einde was ik plotseling erg ziek De geneesheer kwam nog steeds en behandelde mg met veel bevoegdheid maar hg deelde mgn man mede dat het nutteloos was hem te laten komen c 0w man was zeker erj beangst Ja i werkelykheid want ik leed aan een ei slechte spy s vertering vergezeld van eene leverzlekte Waar schrgft U nwe genezing aan toefc hernam de reporter Welnu ik kan haar slechts aan eene enkele zaak toeschrgven Ik was bgna krankzinnig gewonden door het vele Igden dat ik doorstond in mgn hoofd en inwendige pgnen veroorzaakt door voortdurende slechte spgsvertering Mgne tong was droog en mgn tandvleesch opgezwollen en wel zoodanig dat ik noch drinken noch eten kon en zooara ik er toe gekomen was iets te eten ondervond ik hevige pgnen tot dat ik het weder uitgebraakt had Toen ik op z n ergst was zag ik in een der dagbladen een verslag omtrent vele personen die door de Pink Pillen van Dr WilUams voor bleeke personen genezen waren geworden Ik liet ze ook halen en nadat ik de eerste doos gebruikt had gevoelde ik mfl veel beter Alvorens de tweede doos gebruikt te hebben was het mü mogel k mgn bed te verlaten en er mede door gaan zgnde kan ik thans mgne bezigheden waar nemen Ik kan goed eten drinken n slapen en de martelende pgnen veroorzaakt door de slechte spgsvertering zgn verdwenen c Mejufftoow Stabbs de goede vrouw die bg Meiaffrouw Evans als zieken verpleegster dienst gedaan had en haar gedurende hare gebeele ziekte verzorgd had overtuigde den reporter dat do verandering te danken was aan de Pink Pillen van Dr Williams want ik bespeurde eene groote verandering bg haar voor dat zg de eerste doos gebruikt had Ziehier de feiten op eenvoudige en natuurigke wgze zooals zg aan den reporter werden mede gedeeld en de chtgenoot van Mejufi rt uw Evans was volkomen overtuigd dat als de Pink Pillen van Dr Williams er niet geweest waren hg zgne vrouw niet meer zou hebben on hem het leven op t vroolgken en aan te moedigen tgdens de lange uren van verveling verbonden aan de betrekking van vuurtorenwachter Het is niet alleen in dergelgke gevallen als dat van de vroow van den vuurtorenwachter van Nash gelgk in de Bridgend Chronicle verhaald wordt dat de Pink Pillen van Dr Williams hunne bewgzen geleverd hebbeu Zg hebben ook genezen verlamming ataxie locomotrice rhenmatiek en heupjicht a s mede alle ziekten veroorzaakt door bloedarmoede als klieren chronische belroos luchtpgp en longtering bloedarmoede bleeke en vale gelaatskleur algemeene zwakte der spieren veriies van eetlust hartkloppingen pgnen in de rug zenuwachtige hoofdpgn te vroegtijdig verval alle vormen van vrouwelgke zwakte en hysterie Deze pillen zgn een spierversterkend middel en geen purgeer middel Zg bebben geen mededingster als spierversterkend middel en als versterkend geneesmiddel voor beide geslachten De Pink Pillen die afzonderiyk of in glazen bokalen verkocht worden zijn niet echt neemt ze niet aan Prijs f 1 75 de doos f 9 per 6 doozen Verkrggbaar bg Snabilié Steiger 27 Rotterdam eenig depothouder voor Nederland en Apotheken ADVERTENTIEN i De familie MICHAEL betuigt haren dank voor de bewgzen van deelneming bg het overlgden van hare geliefde Moeder Qouda 2 Uei 1898 0I2ICHTBAEE HËERBN ea DA UBS PRUIKEN TOÜFETS SCHEIDINGEN en TBrdere HAAKWERKEN mnnten it door 80LIEDE AFWERKING bj g P V4PI WlJ GAmiDËN Coiffeur Kleiweg Gouda Bg AKTE op den 30en ipriU898 yoor den Notaris G C FORTUUN DROOGLEEVBK verleden is de VEmW OOTSCHAP tQBscben de Heeren EGIDIUS JOHANNES tan D i HEIJDEN en RICHARDÜS J08EPHDS STAEL kooplieden te Gouda onder de Firma KITOOES en Co betrekkelijk den bandel in Kaas JJjnkofken en Zout bg Akte den 12 October 1896 aai gegaan op den gemelden SOen April ONTBONUEW VAR KENSLEV ERS SOLIEDE PERSONEN ala opkoopers GMVBAAQD Toor Varkenslevers Levering kan geregeld geschieden Franco brieven met opgave van wekelgksche heeveelheid en prgs per Kilo onder letters A Ji 300 aan het Algemeen Adrertentie Bureau VAN NIJGH v DITMAK Rotterdam Een in volle werking zijnde STOOM BLEEKERIJ te KOOP of te HVVU aangeboden Gemakkelijke Betaling Conditien en direct te aanvaarden Brieven franco onder No 2451 aan het Bureau van dit Blad E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt aPBMMKVKES MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van 1 tot S uur ZONDAGS niet Kliniek en Polikliniek OBmTETHMB en UTCMABCOI OeiE voor Hpreekaren dagelgks van 12 2 n Gratis Spreekuren Maandag Woenulag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A KYL Geneesheer Directeur Gevestigd te GOUDA O P SGHELTEMA ARTS Voorloopig adres Hotel DE ZALM Na 15 MEI Fluweelen SingTel B S7 1 SPREEKUUR dagelgks 1 2 uur DONDERDAGS 9 11 uur Gouda 2 Mei 1898 Chemisch iuivere ülelksuikcr SPECIAAL VOOR KINDERVOEDING alom verkrggbaar in bussen a j Itgf l l kgr 0 50 en a kgr Men vrage uitdrukkelijk KliAEPELlEN IlOLM e rimviEKSHERK Mtlhuiker en lisehe op dl Ltiquetien nivensetaand i abriekimerk en de handteekening van KEAEPELIEN HOLM QofleverancierB Meist m f 0 25 lEau leCologeva J C Boldoot Kwaliteit Z per i gr Flacon f 0 35 A j n JI 0 50 K m I 0 55 per i Fl f 0 35 M p 0 60 P n 9 V n 0 65 TEEITABLE No 2 ii D n 0 70 No I n B 0 75 per i Fl f 0 45 ADMIRABLE j n 0 90 0 50 DOUBLE nun 1 10 Bij een hoeveelheid van ZES Flacens gesorteerd 5 procent iiortiog BOLDQOT S EAU DE COLOGNE ZEEP per stuk 8j cent Terkrijgbaar bij L BOER jLet vooral op de ECHT JiaxidteeJkeiiSnQ met roodo letters Overal eineereuRDcKvicTORiABRON oBCHiAHMmm Maaischappij tot Exploitatie der Vtctoria Brovp gevestigd te Rotterd am Zuidbla ak 8 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pracla tigr a 3 et irLgrericla t HËËREmiS met TUE staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Baleon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom 8000 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en gehe jne uitapattingen ia het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWARIi G floUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelflke gevo en van deze oi den Igdt moet b lezen de oprechte i leenng die het geeft redt jaarlflfes duizend van een zekeren dood Te verkrögen by hetVeriBga Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco t en inzending van het bedrag ook in postz els ea in lken boekhandel in Holland EBMIEFDT7ANTE£li Hen wordt verzocht op t IIKAK te lettea UIT HKT Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjea van vijf twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Prys voorzien vaii nerenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelende VAN Blommestein s Inkt is pro fonder indelijl de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLI AND J BRËEBAAKT hZ Baitenlandsch Overzicht Door het Spaaoache departement tan marine wordt bet volgende rapport nit Manilla van admiraal Mootajo medegedeeld Gifteroacbt slaagde het Amerikaaascha eakader erin voor bet aanbraken van den dag de haven ta iorcearen Het schaarde zich voor Cavite ia slagUaie uit aoht sebepen eameogeateld Te half aebt geraakte de voorsteveo van de cReina Criattaa het admiraal8obip in braad kort daaroa staod ook de achtersteven io Tlammeo Ik ging daarop met den staf over op het schip Isla de Cuba Te acht nor brandde de Heioa Cbristioa gebeel Ook een der aedere achepeo had ernstige schade bekomen xoodat ik io de baai van Haccon aioeec terngtrekkeo cMen moeat verschil lende schepen doen zinken om te vooikomen dat zy ia handen ran den vgand zouden vallen De verÜezen ign zeer talryk Ouder de gedoodan zyn ook ds kapitain van bet schip Gadartio d aalmoe zenier van het eskader en 9 aLdere officieren Geteekend Montejo ♦ Het bericht betreffeude de overwinuiog der Amerikanen bij Manilla veroorzaakte te Washington groote geestdrift De straten waren rol measchea De president ea de leden van bet Kabinet spraken bun groote voldoening met 4e gebearbenia oit doch weigerden nadere inliohtÏDgen te geven Door enkele ambtenaren aan het departement van marine werd de verwachting oitgeaproken dat bet lesoltaat van de overwinniog het spoedige einde van den oorlog zal zyn zonder dat een andere belangryke zeeslag behoeft geleverd te worden Ook de gemeenteraad van Havre heeft eenmotie aangenomen waarin zy by de regeeringaandringt op maatregelen om de hausse inden broodprys te bezweren Het ministerie acbynt bang te worden Althans in het officieose bericht over den ministerraad wordt gezegd dat het grootate gedeelte der vergaderiug aan de bespreking der broodqaaestie is gewyd Sinds eeoige dagen komen er verzoeken om opheffing van het recht nit beslist protectionniatistische deparieraeoten la het Noorder departement dat van rie Beoeden Seine en van de Boven Vienne B dezen stand van zaken heeft de president van den ministerraBd alle prefecten nitgenoodigd hem een rapport over den btand van zaken ia hanne departementen te doen geworden Terzelfder tyd heeft hy tegen Dinsdag de per lfEVlLLE10 HARRY SHARPE ie agfent der geheime politie Roman naar het EngeUeh 44 fDe hond is in alles betrouwbaar daar sta ik voor in M r de jongen kan wel weer omlaag geklauterd v n en langa dea grond zijn voortgeachovea Misaoliien viaden w sija apoor verder up Hier Hector sobei eens uit met dat vervloekt geblaf 1 Kom hiert De hond gehoorzaamde en zoodoende vond hij het apoor van DoUj en merrouw Barker waarlaiga hij woedand blaffend verder rende De mannen dachten ricli thans van hun prooi zeker volgden den bood zoo anel zij sleohts konden onder hakhout doorkruipende struikelende over gavailac hoornen overal schrammen on andere kwetsuren oploopand wat hunne woede tegen Bon aleohta deed toenemen Na zoo eenige minuten te z ju voortgegaan werden zij ploteeling tot stilstand gebraobt door het onvarwaohts eindigen van het geblaf van den hond Zjj atondan stil om beter te loiateren Alles was doodstil Zy wachten nog eenige minuten fluisterend mat elkaar sprekende en eindelyk floot Johnson syn hond terug eerst zachtjes toen luider daarna riep bq het beest bij dea naam les tevergeefs Dat haalt je d drommel I riep faq uit terwyl PBBP MI MI manenta aeotie van den oppersten laodboawraad opgeroepen om dezen te raadplegen Ook de ministerraad zal heden byeenbomen voorzien dan van al de inlichtingen noodig om als daar termen voor zyn een beslissing te nemen over de handhaving en de opheffing van het recht Verspreide Berichten Spanje en de Vereenigde Staten De Amerikaaosche torpedoboot Footec nam Zondag een Spaansché stoomboot die trachtte de haven van Havana binnen te dringen De Shanghai Gazette hangt een treorig tafereel op van den binoenlandacheD toestand op de Filippynscbe eilaaden zoowel te Manila als in vele andere streken De artillerie vas de hoofdstad moet volmaakt onvoldoende zyn en de onderseesche mynen vormden eigeniyk de eenige bebchermia Ook is er veel te weinig voedsel en krygsvoorraad ia de stad levens middelen wordeu tegen hongersnood pry een gekocht en dit wordt slechts verergerd door het groote santal Spanjaarden dagelyks uit het binnenland te Manila aankomend In het binnenland zya de inboorlingen io vollen opstand Reeds werden tal van Spaniaai en gedood vroowen en kinderen niet gespaard Vooral tegen de priesters keert zich de woede der rebellen In de vorige week werden er nog twaalf vermoord Op de kast van Bnlaca verzamelen de opatandetingen i cih en wachten daar de aankomst van de uitgeweken hoofden Agninaldo en Alejandero Na hun aankomst zoo Manila aan da landzyde aangetast worden Io de hoofdstad begraven de inwoners ban kostbaarheden en tevergeefs trachten de militaire antoriteiten er den moed in Ie houden Als do Amerikaanscbe vloot de Spaansché voor Manila verüloeif zoo latdde het angstwekkend oordeel van den berichtgever op 28 April dan zouden de rebellen stellig de stad plnnderen en uitmoordt zonder onderscheid te maken tasscbea Spanjaarden en andere Europeanen F ANKUIJK Zola beeft Zaterdag aaa bet parket te Versailles by deurwaardersexploot de dagvaarding aU getuige vaa Drejfua doen toekomen Bet openbaar ministerie zal baar doen geworden aan den minister van koloniën Volgens den aSoirc heeft Zola ook een dokteiRnit Havre dr Gibert en ïntiemen vriend van presideot Faare gedagvaard Aan dezen moet Felix Faura in t begin van 1895 als minister vaa marine verklaard hebben Dick Underwood de duisternis met scherpe blikken trachtte te doorboren Op hetzelfde oogenbltk werd de stilte verbroken door een geluid dat beiden als eeleotriceerd daeü opspringen Het was het geratel van wielen over den landweg ffis dat het span waar w mede eijn gekomen of dat van den jongen F Ha daar gaau er twee van door I Haast je dan ellendige treuzelaar n i oo snel Johnson s dikte het hem toeliet rende b den weg langs terwyl Underwood achter hem aanholde Plotseling struikelde de oonstabel en viel bykans plat voorover ffVoor den duivel Het ia myn hond mijn hond 1 en dood 1 brulde hg Dat beeft die jongen op zijn geweten zei Underwood buiten adem van het harde loepen Beide vlogen den weg op Zij kwamen juist bijtijds om twee bespannen rijtuigen rakelings langs zich heen te zien vliegen Het e n was geheel zonder koetsier ea dit berkeuden zy als dat waar z j mede gekomen waren Het ander met twee paarden bespannen had Ben op den bok die flink do teugels vasthoudende pijlsnel over den wog vloog Nogmaals legde Underwood het pistool aan Het schot trof het ledige rijtuig en de laatste kogel was verschoten Voort holden de voertulgea De krijgslist fan den jeugdigen agent der geheime politie was lahittBrend gelakt eu het was de beste zet van allen dien bij nog gedaan kad XXVIIl Besluit Wat Ben CoUeater na verricht had sou biDaea reyfos heeft geen bekentenis afgelegd daar 1 onschuldig is Drejfoa is niet het slachtoffer van een rechtsdwaling doch van een iafamie c Gibert zal dit onder eede voor het g recht bekrachtigen De afgevaardigde Corandet moet niet bepaald krankzinnig alleen dood en dood af z o Io veertien aagnn is by tachtig maal in meetings opgetreden loderd iad iets om den verstandigste gak te maken Een soldaat van de geaie te Grenoble werd Aideretfild een porte monnaie te hebbea genoleo Üy ontkende ea bleef ontkennen Toen dreigde zjju luitenant hem met de dood b af s Nachts wist de luitenant met een troep BOldaten de kazerne nït te komen zoogenaamd lioor nachtelyk veetingwerk en de ongelukkige tdaat werd drie mylen ver weg gebracht en l in den schandpaal gebonden Vervolgens is er 4p hem geschoten met losde patronen De luitenant heeft zestig dagen vestingsiraf cregeo Knozlakd Gladstone verlaat sedert eenige dagen niet peer zyn alaapkamer Hy draagt zyn pyueo W overigens alecbts enkele keeren en dan naar kort hevig zyn met groote gelatenheid ej blyft helder vaa geest Naar maziek en het voorlezen van godsdienstige en godgeleerde geschriften te luisteren is zijn liefste ontspanning Beloib De eerate Mei ia oreral waar sooialisten wonen gevierd hetzy met optoobtsn hetzy met feestelykhedeo binneusbaia De regen bedierf bet baiten een beetje OOSTKNEIJK HoMOAEIJK Het stelsel dat de Bongaarsche regeering volgt by het tenengaan van het socialisme te plattelande berust meer op bangmakec dan op iets anders De rechters zyn blykbaar ook Tan de noodzakelykbeid en doeltrefTendheid van die bangmakery doordrongen Zoo zyn Zaterdag te N iregyhaza 74 personen veroordeeld tot atrafleo van zes tot vyttien maanden wegens deelnemen aan het boereoaibeidersoproer te Karasz Togen den gewezen Hongaarscheo minister graaf Audor Fesfetioh is een verzoek tot failliei verklaring ingediend Bet passief bedraagt fl I GOO OOO Festetich had veel geld gestoken ia buortipoorwegen die later bleken niet goed te gaan Hij heeft voor zyn kamerlidmaatschap bedankt een paar uur het grootste sensatiebericht vau alle verschijnende nieiwsbladeu wezen Toon h j zooals wij in het vorig hoofdstuk beschravan van boom tot boom geklommen was en eindelijk niet langer daarmede voort kon gaan tiet bij zich weder op den grond zakken terwyl EJfn vervolgers hem nog steeds tevergeefs in den eersten boom dien big ooraproukel k beklommen bad soebten Kenmaal met de voeten op den grond haastte hij zieh naar de plaats waar de beide rgluigen stonden Hjl maakte beido los en reed den weg op tot ongeveer zoo ver als hy daoht dat mevr Barker en Dolly zich verwijderd konden hebben Toen stopte hg even en oen fluisterend roepen tweemaal herhaald bracht baar die hg zoobt bij hem Tegelijkertijd hoorden zij het blafren van Johnson s hond ia hunne onmiddellijke uabijheid Ëen dooden tak te grijpen dia van een boom was gevallen en het dier toen het hem wilde bespringen daarmede een slag op den kop ta geren was hot werk van een oogeoblik liet btalfeo werd niet langer geboord het beest Ug atgf on atil op den grond uitgestrekt zooals het twee minuten later door zijn baas werd gevonden De vluchtelingen haastten zich toen in het r tuig en renden in vollen galop den weg af Het was kort daarna dat Underwood zijn laatste aobot in een vergeefsohe poging om zijn prooi te treffen vermotste Ben was overtuigd dat bij thaaa veel op zgn vervolgers voor had Hg bad den open weg voor zich en al reden zg nu missobien juist in verkeerde riohting dat deed er in dit geval niets tos £ u paar mijlen varder kwam h aan een zijirag BINNENLAND Men seint nit Florence De Koninginnen bezochten Zondag de Dnitsofat kerk waar de predikant Fischer preekte avei den tekst Joh XIV v 21 22 Daarna ontvingen Hare Majtisteiten een bezoek van den prinses van Bohenzollern en maakten een rytoer naar Fiscole Heden Maandag werd de kerk del Oarmina bezocht Het is zeer mooi weer Naar men aan bet Hbl mededeelt zullen HH B U de Koningin en de Kouingio Regentaa deelnemen aan de hulde van de Vascode Gama ommisai Het eorate officieel gezantiehap van een Indisch verst b j de inhnldiging der Koningin is aangekomen nl van den Soeeoeboeman van Soerakarte Set bestaat uit diens broeder prins Ajomataram en twee zoons en een familielid Sosioehoenan Raden Mas Pandji Poespoatmodjo Voorts uit den luitsnautkolonel Koeaoemowioatto tervyl de geneesheer dr G A van de Koemer hea begeleidt Het voornemen bestaat de voornaamste steden vaa Nederland te bezoeken gezantschap on gevolg hebbstt intrek genomen in het hotel De Ooden Doelen te a Graveibaga Onze Koninginnen hebbea verledea Donderdsg ver van ona land een raderlaodsch scbouwapel geiten bet zee kiezen van een groot Nederlandsch atoomschip De Prinses Sophie vertrok dien dag te ongeveer 16 nar dat is naar onze ureoberekening te 4 nar van Genua De Koninginnen werden by de afkaart verwacht oodat het stoomschip ia groot gala was gestoken Al de matrozen waren op bet dek Op bet oogeohlik van bet vertrek salueerde de commaudant die met den schout by aacht Stokhuyzan die met de i Sophie c naar indië gaat op den ach tersteven stond met de vlag terwyl de bemanning het volkslied aanhief gevolgd door een drievoudig hoezee Aan boord wnifdei de passagiers met hoeden en zakdoeiteo Terwyl de boot sioh langzaam verwyderde werd telkens weer bet Wien Neerlandsch Bloed geiongen de Koniogianen stonden op de aaulflgplaata en groetten en wnifdan met haar zakdoeken terwyl de heeren van het gevolg hunne hoeden afnamen Het was zooals de tSecolo XIX scbryft een toooeel van groote en ware geestdrift dat op de kade door esn groote menigte werd bijgewoond Het Kovolg van de Koninginnen begeleidde waar een wegwijzer hem de richting naar het naaitbg geleden atation aanweei Twee uur later kwnm hi ald iar aan juist bijtgds voor den trein naar de stad Dat alle gevaar om aehterhaald te worden nog niet voorbg was wisten zij zeer goed Met geld kon men veel gedaan krggen en Dick Underwood had geld genoeg Ben bracht beide rfjtuigen met ds paarden die h alleen gemend had naar het station waar bg bevelen achterliet om ze aan da respoftieva eigenaren terug ta bezorgea Wat het betalen er van aangaat zg waren door Underwood gehuurd en de eigenaar moest dus maar zien dat bg van hem het geld er voor kreeg Gedurende den rit par apoor naar Brooklyn zette Ben verder de kennlamaking voort met mevrouw Barker en Dolly Mevrouw Barker vertelde ham baar levansgeaohiedenis die wij hier beknopt latea volgen Verder dan enkele jaren vroener reikte haar heriaoering niet behalve in zeer flauwe en nevelaobtige omtrektÉan Het eerate wat zij zicb duidelgk herinnerde was het tot bewustzijn komen na een zeerlangdurige ziekte ia een naar het baar toeaoheonpartieuliere ziekeniuriohting Zij werd gcnd verzorgden had uitstekende geneeskundige hulp Wat daarechter vdor lag was en chaoa voor haar baargansche verleden was zoodanig uit haar geheugen gewisoht dat zg er zich hoegenaamd niets moer van herinnerde zelfs haar eigen naam wist zg niet meer De vragen die rg tot den dokter en de verpleegster richtte werden ontwakend beantwoord Menzeide haar dat sg eerst trachten noest om sterkerte worden