Goudsche Courant, woensdag 4 mei 1898

amortisatie de naasUog Ten slotte komt de schrgver door een zeer globale berekening tot de conclusie dat de naastiüg na zoo spoedig mogelgk financieel niet onvoordeelig voor deo Staat zon sgn Tot deze naasting zoo spoedig mogelgk adviseert de schrgver d o ook Oe koninklijke orde van Victoria en Albert waaftin H M de Koningin opgenomen ti ia io 1682 logebtulff De orde wordt alleen aan vroQwes verleend Koningin Victoria is eooverein der orde die uit vier klassen bestaat In de eerste klasse zgn alleea opgenomen regeerende vorstinnen en prinsessen verwant aa het Eagelaiihe Konioftshais in de tweede klasse prinsessen van koninklgken bloede in de derde vroQviren nit den hoogen Ëogelscheo adel lo de vierde klaaae meest vrouwen nit hoogeren en lageren ËngeUchen adel Beurs xp ll Amsterdam islockn s 98 s 84V 17y 103 43 Gemengde Berichten Uit Amsterdam meldt mea Zaterdagavond is op het Rapenbnrg een 14 jarige knaap zoon van een hoofdagent van politie op eeo vreemde wgze verwond geraakt zoodat koit daarop de dood is gevolgd £ sn ent in borgerkleeren werd door omstanders lastig gevallen eu opgedrongeo omdat hg een harmonica speler gelast had door te loopeo Bg een klein tumolt dat nn ontstond atmikelde de agent oTer een pur bokkende jongens die zgo fiAiitje wilden oprapen Toen de agent zich ophief bleef eeo der joogeoa liggen Later blt ek dat hij een diepe wonde in de tiea had ontvaogeo Is het laraëlietlsch Ziekenbuia opgenomen overleed hg weldra Verscheidene getaigen zi o reeds door de joBtitie gehoerd de agent van der Brink is Toorloopig oasr het huis tan bewaring overgebracht Den volgeeden avond Zondagavond hebben eenige opgeschoten jongens in dezelfde bnort op het Rapenbnrg op de Nieawe Hee reagraoht gevochten £ o ook toen ontving een 22 jarig mao een messteek in de linkerzg lo het Binoengatthuis bleek die wonde niet gevaarlgk 100 100 148 s n 18 Bet openbaar ministerie bjj den Hoogen Raad conclodeerde giateren tot Torwerping ran bet cassatieberoep Tan den kleedermaker H J de Beer te Leiden die tot acht jaar geTangenisstref word Toroordeald wegens kindarmoord Uitspraak 31 Mei Naar de Meppeler Ct Terneesst heelt Evert Bouwman landbouwer te Staphorst die onlangs door de rechtbank te Zwolle is Toroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf en die deze straf reeds heeft ondergaan niettegenataanda onderscheidene getaigen decharge tegen twee mareohauasées volhielden dat hg onschnldig was en niet hg maarWolter Ngboer de schuldige was die ook zelf als zgode een der laatstgenoemde getuigen zolks verklaarde zich per adres gewend tit den minister van justitie verzoekaude ter vermgding eener procedure eene schadeloosatelliog van f 200 VERSCHEIDENHEID De officier van het st LaCbampagae Uos worth die zooala bekend voor eenigen tgd met een boot van genoemd stoomschip onder zeer ongunstige omstandigbeden ia zee ging om odaiiteotie te halen voor het stoomachip dat een macbiue accidunt had gekregen men herinnert zich dat hg en zgn lotgenooten later door bet Nederlaodsob at Rotterdam zgn pgenomen iA bg zgo terugkomst te Havre benoemd tot ridder in de orde van het Legioen van Eer De 9 anderen die in de boot aren zolleo gouden medailles ontvangen Ook van psfticnliere zgda ontraogan de dapperen zeer veel blijken van belangstelling Uit Amsterdam meldt men Gisteren moest ter verbindioK naar het gaathnia gehraoht worden een man die van een IT jarigen ioogen een messteek io den wang ontvangen had omdat hg diana broertje dat baldadigheid pleegde aao de politie wilde overleveren Totnogtoe werd algemeen aangenomen dat de gevaren der olectriciteit eerst hg een spanning van 50O volt ontstaan Zeer bsgrgpelgk as dau ook het opzien gewekt door electrieileit te Maagdenburg dat den oomiddelgken dood tengevolge had van twee arbeiders die iu aanraking waren gekomen met electrische geeidiogen waarin da stroomspanning rasp 130 en 230 volt bedcorg nit een weten schappelgk onderzoek is nu echter geblekendat het weerstandsvermogen tegen eleotriciteit belaogrgk verminderd wordt door misbtnik van sterken drank waarai n dé omgekomeo arbeiders zich kort voor het ongeluk op buitenaporige wgze hadden schuldig gemaakt Het ia daarem raadzaam TOOr da bediening Tan electrische installaties met wiasalstroomen slechts werklieden te engageeren die zich nimmer san sterken drank te buiten gaan Ook omtrent den aard Tan den dood door electrieileit waar OTer da meeningen nog zeer verdeeld zgo is nv na tal van proeven ipet dieren als bewezen aangenomen dat de daod intreed door hartstilstand en niet door loogverlamming daar de adamtaalingsbawegingen na de electriacbo ontlading nog eenige minuten voortduren Het eenige redmiddel bg electriciteitsongelakken is derhalTo da toepassing der kunstmatige ademhaling Omtrent de Tarwondingen door eleclricitoit Tall op te meikan dat zg Teel dieper gOTaarlgker en minder geneesigk zgn dan de meeste andere soorten Tan lichaamlgk letsel In Atlanta iu den staat Georgia heeft zich een bataillon goTormd van 250 aardige Isndmeisjas Het koos zich een kolonel onder ds officieren en zal nn dea rgand groote afbreuk gaan doen Gister namiddag viel Hugo v d Hejden woneode Palmitraat te Rotterdam terwgl h een zak op den rug droeg vao de loopptaolÉ van een achip v6Ór het Zeemanibaia in de Westerhaven aldaar Onraiddelgk sprong eeo mao hem na zonder resnltaat helaas Men dregde daarna en baalde den ongelukkigea levenloos op Dr Van t HoS kon slechts den dood constateeren Het Igk werd nnat Crooe wgk vervoerd Directe Spoorwegverblodlngen met GOUDA Zomerdlenst 1898 99 Aang evangen l Mei TUd vao Greenwich 9 10 9 14 9 86 9 64 10 11 ll U S0 9 84 4 lO lS 10 80 11 8 4 46 6 68 16 6 61 7 36 1 3 8 40 4 66 6 03 I I 6 04 6 11 6 11 19 I 6 17 11 86 6 88 7 10 1 46 8 11 6 46 666 eOUDA DEN BAABviie veru 11 18 18 1 18 66 3 14 8 46 4 49 4 63 6 3 6 64 6 11 7 841 7 13 ll O 1 8 U t 84 11 41 1 19 18 8 16 11 6 1 88 88 8 80 13 18 46 1 43 8 43 4 16 6 16 6 87 6 8 6 88 88 8 i 4 8 84 1 8 8 80 9 17 9 88 9 67 10 14 11 16 7 43 8 43 t 7 68 1 61 01 9 08 8 18 9 08 9 46 9 6i 10 86 10 44 11 46 iHaga 6 46 7 80 7 40 Yoorbarg 6 68 ZoetBTme r Zeswaard 6 6 ZeranlluiMO MoorkapeUe 6 17 ïniirt 6 18 7 48 8 08 9 08 10 6 V U A k USTBBUAH tnudk O 8 14 9 48 in 6 4 11 6 30 1 61 8 36 10 11 10 8 Anui W 8 19 0NIO 36 13 48 00 6 37 8 40 10 01 1187 inist O a 80 al so 0 u n i8 11 tl O OUD A 1 TE10H T 6 80 6 89 6 84 7 18 1 68 8 14 9 01 10 19 10 67 18 00 18 10 6 86 6 66 KWH 11 14 48 7 8 8 10 11 39 13 31 6 ns 7 04 7 48 8 88 8 9 89 10 1 11 48 18 38 10 11 10 84 10 41 ll U 10 S4 10 4Kh O 3 7 06 8 1P 9 i 11 18 1 3 S 4 4 46 4 80 1 4 4 kmat W 1 80 M 9 10 11 30 3 08 4 00 O e 8 8 00 10 00 ll lollSinul 1 09 9 1 t 18 1 8 4 41 41 1 49 49 11 10 In Tnrkge is de arme beiolking door de grooto sieging der broodprgaon tot wanhoop godrcTen Hier en daar haddan al opstootjes plaats en warden bakkarswinkels gaplandard 8 49 9 00 0 80 lO K 10 88 11 88 18 08 1 81 8 08 3 88 9 16 10 88 ll 11 84 3 47 10 46 9 86 9 9 10 9 11 10 11 11 8 40 de Priai60 Bophiec n eindweegtiodeitoomsloep Faasagiera en bemaoDing van de PriDa68 Sophiec hflbbea uit de haven van Oeotia zeker eeo heerlgke herinnering aan het vaderland meegeaomcDt no onze KoninginneD huu het laatste vaarwel hebben toegewaifd Het aantal geneefikundigen dat in k U proTÏDciëDi tengevolge van den oortdareoden stroom van nieuwe artaeo belangrgk tocueemt steeg in den loop van het vorig jaar in Gelderland ven 232 tot 242 Het aantal doctoren vermioderde met 2 en dat der plattelaDdaheelmeeatfirB met 3 het aantal artaeo nam daarentegen met 15 tóe Ook nam toe het aantal tandmeeaters met 4 apothekers met 4 apothekerabedienden met 14 en vroedvroQwen met 3 De nienwe kathedraal te Haarlem ii met Rroote plechtigheid iogewgd Behalve tal van hooggeplaatste geestelgkeD waran aanwezig de faargemeester te Haarlem met familie de ecbtgenoote van den Commissaris der Koningin de griffier der Prov Staten de gemeentesecretaris enz De kerk waa stampvol De pleobtigbeid eindigde met eeo korte toespraak Tan den biasohop 1q de Vragen dea Tgda geeft mr M W F Treob die in de vorige aflevering van dit t dbchrift zgo besohoowiog over kStaasaexploitatie van Spoorwegen in het algemsen pobtiek maakte thans zyn meening te kennen over de Spoorwegovereenkomsteo van 1890 De conolaaie tot welke de aohryver komt is deze De spoor wet Q vereen kom sten van 1890 zgn TBn de sgde der lageering gesloten met een aan het ongeoorloofde grenzende tichtvaardigheid ea gebrek aan zaakkenoi Ër ia daarbvj zoo goed ala niets gedaan om de nadeelen df r particnliere apoorwegexploitatie te ondervangen of te verminderen Zg oodermgnen de financieele kracht van den Staat en doeu dit in sterkere mate naar gelang zg langer in werking ign hare ontbiodioji wordt voor den Staat fioaooieel bezwareoder met elk jaar dat men haar laat roortdaren verbreking dier contracten op een der daarbg voorbehonden wgzen ia in a lands belang dringend ooodig Uitstel daarvan is kepitaalverspilUng Om deze stalling te bewgzen gaat desohrgver in zgo zeer nitvoerig artikel eerst de ipoorwegovareenkomateo van 1890 toetsen aan hetgven fag in bet algemeen over de Staatsexploitatie van spoorwegen in zgn vorig artikel heeft gezegd Hg betoogt dat ons geheele spoorwegsleUel door het stellen dar twee maatBobappgen tegenover het baiteoland niet sterker is gewordio eu meent dat aao den anderen kant de voordeelen der concarrentie niet door OQB zgo genoten £ n in het streven de beide maatiohappgeu even sterk te maken ia men eveneens niet gelukkig creweobt De heer Trettb wgst hier op ook nt naar aanleiding van de onlange tot stand gekomen overneming der verbindingslijnen met de Belgieche spoorwegen en het toekennen der exploitatie daarvan aan de B 3 en in een naaobrift nog naar aanleiding van de ontworpen regeling van de oxploitaiie van den Noordooster locoalspoorweg 8 86 S 48 8 49 8 66 9 06 Oouda 6 7 85 Mooidleoht door 1 83 Nieuwerkerk 7 S9 Oipelle 1 48 ftotter dMn 6 8Q 7 66 B ttud B Kitnwninrk llooidiwht Savd S I8 Aouda 2 v Bliuiun Moerka wll6 Z09tarmeer Zegwurd Voorburg Haw a 4 Oolav I lrMibt Utmobt 86 6 3 7 4 8 87 Woerdeu 6 49 6 63 8 06 Oudow 8 14 Qosda 8 31 9 06 De bezwaren tegen de spoorwegovereenkomBten van 1890 worden daarna door den heer Treob genoemd eo besproken het gemis aan zorg voor het personeel wat betreft dienst tgd verzekering tegen oogelakken invaliditeitaen onderdomspeosioeu de finsncteele regeling dis zoo is dat de maat cbappgen den Staat zyn aandeel in de winst op terachillende manieren konn n doen verliezen o a door de vrgheiil in het sloiten van geldleeoiogen het deelnemen in andere miatschappgen de vrgbeid in het beateUeo van leveraatiën duo de afechrgvingeo da qaaostie der reservefondsen de Te Mar rum Ferwerderadeel heeft zich eergisteren een 15 jarige knaap door ophanging van het leven beroofd Een locaattreiD te Aotwerpeo beeft eergiateravood eeo grijsaard gedood op wieo geen andere berkeoniDgsteekeoB zgn gevoodeo dan twee qoitaotiea op naam van Doookera en Vao Krgthoolt aGravenhage en zakdoeken met een D erop Toen de politie gistermiddag lo de Lgoatroat te Rotterdam een sigareomaker W de L wilde arresteerea w eos geweldadigheid kreeg zij terstond een hevig verzet vao zgn broeder met wieo hg kort te voren getwist had en al spoedig trok ook het pobliek partg voor de stgareomakere Met ateeneo werd naar de agenteo geworpen en voordat neer i eoten tar plaatse verschenen waren had de agent P Boekhoat een mesateek in den hals hem toegebracht door den broeder van den arreataot Met moeite werd de dader met behulp der inmiddels versebenen agenten gearresteerd eo teo taatite bereikten beide broeders onder toeloop van veel volk al vechtende het boreaa in de Lange Toreostraat aar zg io bewaring geste d zyo De den aitent toegebrachte verwobdiog is niet gevaarlgk Niettemin werd de man op het politieborean door den politiegeoeeebeer verbonden en giiter avond buiten dienst gesteld Nader meldt meo De gebroeders van Loon te Rotterdam die zich gisteren midd bg de arrestatie van een hunner zoo hevig tegen de politie verzetten en eeo der agenten door een messteek io den bals verwoodde zgn na opgemaakt procesverbaal op vrge voeten gelaten Io de Amsterd Gt c leest men De heer A D Lomao de componist van De Vroow in t Geel heeft zich geassocieerd met deo beer 0 van der Linden en zal voor hei volgend seizoen als directeur gérant van de Ned Opera optreden De hoogste fabrieksschoorsteen in Twente ia die der Kuninblgke Stoomweverg te Ngverdat directeur de heer G Salomonaon Hzn te melo dezer dagen gebouwd welke volgens nauwkeurige meeting een hoogte heelt van 56 50 meter Bg gelegenheid der Brosaelsche t tntoonstcU ling van het vorig jaar heelt de beer Leon Somzé een helooniog van 25 000 franca uitgeloofd voor de belan rgkate ontdekking die sedert 1894 is gedaan Aan de jury is no vao Duitsche zgde voorgesteld dieo prgs toe te kennen aau prof BuotgeD Men meldt uit den Hsag Zondagvoormiddag wareo aao bet strand te Soheveningen een GO tal persooeo oiannen eo vroowea vao eiken leeftgd bgeen die zich advendiaten noemden Nabij het tweede zeehoofd oorbg den vuortoreo werd door hen een openlucbtgodsdieostoefeniDg gehouden waarbg eeoige liederen werden gezongen en een der mannen eeo toespraak hield Daarna bad een doop onderdompeling io zee plaats waaraan 22 pereonen mannen en vrouwen zich onderwierpen De man die dezen doop toediende bfgst zich tot over de knieën io bet water en de doopelingen werden door hem onder het oitspreken van eenige woorden ééo voor 6éa achterover oodergedompel Onder deaeo bevond zich eeoe 82 jarige vroow De maooeo hadden als doopco tuam een kleed vao zwarte stof dat het geheele lichaam bedekte de vrouweo eeo wit of ook wel een zwart kleed dat tot de voeteo reikte Allen waren blootsvoets Twee linnen tenten waren aao het strand opgeslagen voor het verkWden OOII DA 18 63 8 11 1 i T 1 14 1 81 u n u is 11 88 11 S6 11 48 61 18 83 R0TT2 SAHtiie Tem 4 63 6 88 6 61 6 14 7 81 4 68 6 6 6 18 6 19 6 8t 8 48 S 7 8 80 6 10 6 40 10 8 33 7 S0 9 88 iS 10 19 11 86 11 80 13 87 1 44 3 60 S f 4 06 4 4 10 89 1 64 4 60 lO U r f f 4 61 I 10 48 t 3 01 I 6 04 10 11 11 81 U S6 13 88 1 36 8 4E 10 17 1 41 10 8 1 B6 10 48 8 08 10 4 11 61 18 06 1S 60 8 17 8 14 4 4 38 4 89 4i 8 04 4 87 16 8 40 I 4 08 VÏM Tem 8 11 4 88 6 30 6 41 6 0 6 6 8 86 door 13 8 8 80 8 8J 81 1 10 3 46 8 84 46 34 1 18 8 48 10 86 1 9b 8 08 8 60 6 04 6 38 4 7 89 f 69 10 61 3 66 4 48 86 6 30 6 56 1 6 O 0 01 9 86 10 03 4 16 6 60 1 18 9 10 9 38 4 34 ff 9 86 ff 4 87 10 07 1 M 8 8 9 49 9 10 84 9 47 10 18 in 9 11 64 13 08 13 47 3 14 09 4 06 4 84 10 der doopelingen Terwgl de dooppleehtigheid aan de msnoeo door den doopmeester al ééo werd bediend werd deze bg de onderdompeling van de vrouwen door nog een persoon bngeataan Bet voorval gaf aanleiding tot twist toiBchen aanhangers dezer ooderdompeliog en toeschouwers aan het strand De Mei betoogiageo Zondag ten gunste vao van deo 8 origen werkdag op vele plaatsen gehottdeo hadden alle een zeer kalm verloop Ra we zedeo Bg eeo vechtpartg te Dongen werd van H met een mes zoo to etakeld dat de ooreo bg zgn hoofd hiogen Ue mao verkeert in zorgvollen toestand Een waar schandaal Oe politie to Ëndachede heeft nit eeo lagere echool eeo leerling moeten verwgderen die in verregaandon staat van dronkenschap verkeerde Per riekenwagen moest men den koaap naar baia verroeren Naar de oorzaak wordt eo onderzoek ingesteld Bg de maooeoTres in da omstreken van Marseille is bg deo draai van den weg een compagnie infanterie in botslog gekomen met een escadroo cavalerie Zevectieo ruiters en infanteristeo werden gekwetst Aan den Hoagschen correspondent der Arob Ct € werd dezer dagen door eeo Oei venaar verteld dat de vroow van een wetbooder althans zeker een raadslid van een der omliggende gemeenten betrapt was op levering van vervalschte boter aao eeo barer vaste klanten te Delft die oiemaod anders waa dan de kantonrechter De rookera vao Havanasigareo gaan aombere tgden te gemoet Er komt geen nieuwe voorraad meer in Eogelaod hebben de magaigneo reeds oieta meer ten verkoop gereed De fabrieken in Havana zgn geatoten Zoolang de oorlog duurt kan er dos niet op nienwe aanvoer gerekend worden Het Centromt heeft nit goede bron vernomen dat Toekoe Oemajr met niet minder dan 1000 mao n klewaogaaoval zal wagen op onze troepen eo dat nit vreea daarvoor bet vertrek der expeditie a naire colonne zal worden uitgesteld om bet feest in den maneschgo te kunnen vieren Het is andera op den 4lbo Juli precies volle naao Jammer toch dat bg den generalen stat van Oemar ook al babbelaars zgn zegt do J B De bouwmeester de heer Joa Coopers heeft onlangs te Haarlem een voordracht gehoodeo over de nieuwe Kathedraal te Haarlem voor de leden van de K8tb Leesvereenigiogc en heeft daarhg de vooroaarosta begiaaaleo voU gena welke dit gebouw ontworpen ïa uiteeogezet 8 30 8 6 9 68 7 IB6 8 i 3 8 0 8 6 10 04 10 11 10 18 10 86 10 34 10 88 11 11 8 48 9 10 lO lK 10 64 II 80 8 6 17 8 87 8 84 41 6 47 1 36 9 81 9 47 9 84 10 01 10 07 10 80 0 30 8 S3 8 S4 10 10 89 11 C 10 13 10 81 10 88 9 9 88 10 88 11 6 n 44 6 3 6 13 8 18 6 80 6 8 6 0 9 38 10 06 9 84 9 48 10 10 10 83 7 30 7 66 7 48 98 Een speciaal Gotbisoh monumeot zal het oiet wordeu o a niet omdat op 1000 meter afstand de oude St Bavo staat en bet een parodie zon zuo geweest dit ooderwerk te kopieeren aldus zei de heer Cnypers De lengte ia lOO M waarvan 60 M voor de parochiale kerk Die lengte is niet van de grootste doch men heelt nu dit voordeel dat het gedeelte voor de parochie bestemd geheel met de slem beheericbt zal kunnen worden iets wat vooral iu oude kerken o B in de St Jan niet het geval is Despaoniog vao de kerk zal 13 meter worden De OQ e kerken hebben meestal geeo grooter spanniég dan 12 meter de St Jan en de Ksolache Dom hebben 12 60 meter apaoning Tnaachen de zuilen kout eeo groote ruimte van 10 meter Door htt plutaea Tan twM torens ui da ptrioritait dawr k th liul boren de parochiekerken worden ungediid die in ona Und gewoonlijk maar éen toren hebben Achter het hoofdaltaar worden seven kapellen gebouwd De nieuwere wetenacDap heelt het mogelijk gemaakt de dakbedekking zwaarder te doen i n toodat ig meer kaa dragen dan die tan middeleanwsohe kerken Op het krnispant ataat dan ook in plaata van een angelaatorentjeeenmasaieve koepeltoreo De kerk wordt gehonwd tan bakateen Nn de tegenwoordige indnilrie het middel getonden beeft om bakateen te rerglazen an ze te maken in alle tinten en Tormeo verdient het bezigen Tan dit vaderlandaob materiaal erre de Toorkeur hoTen den nataorateen die onze Toorvadera gebrnikten in naTolgiog der Franachen van wie zQ ban kunst geleerd hadden Voor de inwendige tegela orden ook de prodocten van de Nederlandach terra cotta en bisoaitnyfer beid gebroikt Bet terra cotta komt Tan da Hernhatter gemeente te Zeiat De heer Cojpers had dit bakwerk taTergeefs in Engeland gezocht Bnitenlandaefa werk bleek ter plaetae aangebracht niet zoo goed te loMoen ala dat der Ned indoatrie Wat da kenze Tan het terreia betreft het nog weinig bebouwde deel Tan de Leidachelaart 25 jaren lang is er naar gezocht De bonwmeeeter beeft de OTertniging dat het na gebezigde nitmnnteod is omdat de omge iog Toortddrend zal Terbeteren en toch de kerk aan alle zgden rglaten zoodat het koor aeowenlang aichtbaar zal hlgTen heter dan dat Tan den Utrechteehan Dom of de Si Jan In bat in aaobonwtzyode nienwe hotel in de dnicen te Domborg ia de 23 jarige P de V dood gevonden Hg had Yrgdag aToad deelgenomen aan eene oitroering Tan eene tooneeWereeniging en zich na afloop daarran in genoemd hais begaven waaraan hg werkzaam was om er in ta ovaroacbten Hoi t waarichgnlijk ia hg hg zgn thoiakomit van een ladder gevallen Onlaegs werd ia een Fransch taioboawblad voor f 1000 een kltmo boom te koop aange boden die oagetwgfeld een helangrgken ouderdom heeft bereikt Deze boom toch beeft eeo rechten stam van rnim 47 cM omvang en een hoogte van 2 70 U de kuip waarin bg staat hieronder begrepen De takken schieten regelmatig nit den top ea Tormen met bun dicht loot een koepeldak hetwelk aan sgn henedenflak een middellSa beeft van 4 M M a kan door dazen boom als hg tooTerslag een prachtige berceau Tormen of een BCbaduwrgk prieel STADSNIEUWS GOUDA 3 Mei 1898 Gisterenavoad circa half negen leidde de sleeper L alhier twee paarden langs de Turf markt Qekomen ter hoogte van den winkel van den beer J L Brons onttrok een der paarden zich aan zgo geleider en kwam in botsing met een der ruiten van boveiigeooemdeo winkel Dat de aanraking onzacht was blgkt hieruit dat de reit totaal verbrgzeld werd zoadat geen aiakje glas in bei kozgu achterbleef Door de politie alhier zgn twee gesignaleerde personen asngehoaden die nog eeuige dagen hechteuia moesten onderf aaa Zg zgn door de rgkspolitie overgebracht naar bet huis van bewaring Gedurende de maand April zgn aan t Rgkatelegraalkaatoor alhier behandeld 1102 aangeboden 1342 ontvangen 128 opgenomen en verder geseind totaal 2572 telegrammen tegen 2801 telegram man over April 1897 Aan het loelalingaexaman voor de hoogere krggsschool ia o a toegelaten da la loil W Petter van het 4e reg inf Door onattandheid van dan sattar is in ons nnmmer van gisteren nit het Terslag van do rede van den hee r Zeilmaker sen gaaeelto van hat debat weggelaten Dit gedeelte laidt De heerea Hallon en Triezenberg verschilden met den geachten spr van meening omtrent Staatipensioneering Na een rectificatie van den heer Zeilmaker waren deu en de heer T bet eens De jpr verdedigde het beginsel der rad partg hetrefienda Staaiapenaioneering bg heriep zich op een verklaring van Mr Troelslra die gezegd heeft f ik hoop dat Staatapensioneering nog in geen vier of vgf jaren komen zal Spr noemde dit pont ran het program der 8 D A aenvondig een propagandamiddel ZinWAA T Na lang wachten en na het indienen Tan tal Tan adressen door gemeantehestnran en particulieren hebben we een train gakiaaao die om 7 45 spoortgd nit Dan Haag Aan boord Tan het Amerikaanacha aorloga tnsuhea wsrte en blanke matrozen herig ifiet mesaon gevochten en ofschoon de hooldaanleagar Techtpaitgan Da aandracbt is das niet grootaan boord MEI MMMaLAHD Can Nad W 8 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNOia Obl Geadl 188188 4 iTiUa Insohrijvui 1868 81 OoaTa OM iap pi ij j dito in lUvsr 1868 PoaTooAi Obl mst aonpoa 3 dito Hokjt 8 RusuND Obl Binoeal 1894 4 dito Gooona 1880 4 dito bij Eothe 168 4 dito bg Hope 1880 90 4 dito in goud Iaën 1888 6 dito dito dito 1884 8P1NJS Perp t schuld 1881 4 Toaaiu Maiir L G Pr Lien eert 8 NlD HoU tJ gpoorw Mij aaud Mg lol Kxpl V 81 8pw aaud Ned led Bpoorwegm aand Nad Zuid Afr 8pn aand 6 dilo dilo dito 1891 dito lIil IlSpoorwl l887 89 A Bobl S Zmd Ital Spwmij A H obl 8 PoLSN Warsobau Weeuen aand 4 BusL Gr Kuia Spw MlJ obl 4V Baltischa dito aand ïastowa dito aaud 6 Ivang Dombr dilo aand Knrsk Ok A ow 3p ksn obl 4 dito dito oblig 4 AntaiKA Ceat rao Sp H obl 6 Chio fc North W pr 0 v aand dilo dito W n 8l Peter obl 7 Deuverfc Rio Gr Spm eert v a Illinoia Gontral obl in goud 4 I uiav MasfaTilleCert v aand Mexico N Spw My Ie byp o 8 Miss Kansas v 4pot praf aand N York Ontuiok West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif la bvn ln goud Bi Paul Minn k Maait obl 7 Un Pao Hoofl un oblig dito dito Lino Col Is byp O Canaua Cau 8oulb Gert v aand Van O Ballw k Ne lo h d o O Amsterd Omnibus Mü aand Rotterd Tramwog Uaats aaud Nku Stad Amsterdam sand 8 Stad Rotterdam aan 8 Blloii Stad Antwerpen 1887 t Stad Brussel 1886 8 HoKo Theiss Uegullr Gesellieh 4 OoSTBSa Btaalsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 S SpANJR Blad Madrid 3 1868 Nsu Ver Bos Hvp Spobl oort Trkra is 8 Vs lOOVs 86 881 f s I s 641 97 l 431 76 30 38 104 96 861 100l 100 63 636 468 1001 43 lOOV 304 1437 9 101 981 180 Vs 8 Vs 88 117 118 806 IM s lOO s 4Vs V KOl 99 7 V 101 100 Gordon Benett de oitgerer Tan de Newlort Uwaid iijj mjt jy j fj een plezier zeiltochtje van Saiat Bapbaol in da KiTiera ondernemen Nauwolgka echter was hn eemge mglen van da knst toonhg en Spaan eohe flotüla zag die zich geraed maakte o de amona in te pikkeu Toen maakte Benett dat ng glings naar Saint Raphael tarngkwam en hg is na nog moer op Spaeje gebeten dan Troeger r r j o Tertrakt en dia aan alle atationa Tan de Ign Den Haag Gonda atopt Volledige bevrediging achgnt de Slaatajpoorwegmaatachappg nooit te geren Zoo krggen we ook alleen maar den trein op werkdagen en dan lieiat met eene gebrekkige aansluiting aan dan train naar Rotterdam Doch g hebhen althans iets gewonnen en daarvoor tgn we al dankbaar Jammei echter dat deze trein op de grooto dienstbiljetten alsmede in vela apoorboekjes niet Termeld itaat Capïlu a d IJsn Door hat hoofd der gemeente worden tegen WoenadagaTond aj de gemeenteoaren tot het beleggen eener Targadering oitgenoodigd ter bespreking hoe bat Inhaldigingsfeest er gevierd zal worden Lnitenant Rowan op weg naar deopalandalingen op Caba ia door Spaanache Soldaten gegrepei Dg zal na voor den krggsraad teroontstaan die ham naar oorlogsrecht ter dood veroordeelt Uoo BiciiT Aan het postkantoor alhier en de daaronder ressorteerende balpkantoren werd gednrende de yaand April 1898 in de KgkspoeUpaarbank ingelegd t 2174 09 terngbelaald f 1164 69 Het laatate door dat kantoor uitgegeren boekje draagt het nnmmer 149 WIBLEnnilEIIWS Onder aaohondende regen maar desondanks onder da oogen van vele toescboawera zgn Zondag te Amsterdam do eerale internatiooale wielerwedetrgden Tao deien zomer gehouden op da wielerbaan in het Willemapaik Met ingang van 1 Jnni a s ibbenoemd tot redactenr Tan tDe Kampioen orgaan van den A N W B de beer Henri Meyer joarcalist te Rotterdam RECHTZAKEN De arrondisaemenlarecbtbank te Rotterdam veroordeelde heden R F A S eu diens bnisïronw W H T beiden te Goada wegens vernieling van glasruiten te Vlist tot 21 dagen geTangenisstref Iu t begin van April heelt t Soerabajaeen zware brand gowoad Hat gebouw staande m de Sooieteilsetraat op dan boek van de Qatottao tegenover de kantoren Tan de Nedetlandsch Indiscbo Bandelsbank en de Faotorie der Nederlandsche Haadelmaatachappg is s nachts totaal afgebrand De oorzaak ia oebekeud Het goboow dat door de firma Ofl ivï P erd was Toor f ze OOO bg de Tier asaarantie maatschap igec van den heer E Fahius en da inboedel die mede geheel vernield is voor f 50 000 verzekerd De brandschade aan het gebouw waarTan nu nog slechts twee maren overeind slaan wordt op 16 il 1G 00O gulden geschat Ook in een ksmpong Ie Kola Radja heeft een zivare brand gewoed Derliao halzen werden Terwoeet da schade wordt op f200 000 geschat Zeven woningen waren met den inboedel verzekerd vgf hier van behoorden aan Ohioeezen eu de andere twee aau kooplieden uit Bombay 187 188 11 101 49 108 ll s 14 ls 4 13 liv De gouTerneur generaal Tan Algiers ontkent in eeo oScieele nota dat de typhus te Algiers wat te heleekenen heeft en dat de gsTangenis te Tol zon zgn Maar hg is dadelgk tegengesproken door de gezoedheidscommissie E gn 45 typhus gsTallen geconstateerd waarvan 10 in de gevangenis welke als hel gevaarlijke oord der hesmettiig wordt ba aohoowd De commissie dringt op onmidd lIgke Detruin iug van de gevangenis aan Burgerlijke Stand 4 V 180 99 106fl 108V 1001 101 117 136 831 ADVERTENTIEN V Bg deze betuigen wg onzaB oprechten dank aan den Hoer en Mejuffrouw Hnismeestai eu Httismeasteras van het Oude Mannenhuii alhier tooi da liefdergka en zorgrnldige verzorging aan onzen dierbaren Vader Behuwden GrootTader tgdens zgn ziekte bewezen teTene aan hen die ona dezer dagen bigken van deelneming gaven f P HERSTEL SMtclam C I HERSTEL Vah Son en Kindoran Gouda J A HERSTEL OFZICHTB AEE 11 HEBREN en DAMES PRÜHEN TODPETS SCHEIDINeEN en verdere HAARWERKEN munten uit door 80LIEDE AFWERKING bg H P VAN WUNGAARMN Coiffeur Kleiweg Gouda GEBOREN 29 April Theodora Francisoa Autoinetta Maria ouders F T Joriok eo E M A Kabel 30 MarU Johanna oudera S Boot eo M L Abelman Jobannea oodera J Verborg en P Snel Adrianus ouders A de Weeger eu K van Klaren Neellje ouders A F Roedolt eo M Jongeneal 1 Mei Hendrik ouders J G Hens en S van Draanen Annigje Bendrika ouders T Anders en H van Harten 2 Gsertiuida Antonia Cornelia ouders P J van As en J M Herscbe Cornelia ouders J TSU den Haselkamp en A P Breedveld Dirkje Francioa ouders J F de Vroom en A vao Rpede OVERLEDEN 30 April T Willemsan 7 m A G Nieuveukamp boisvr van A Wartena 59 j C van der Laan 2 m 1 Hai J S van Waa 81 j Uoordrecht GEBOREN Jaccba Hilgonda ouders A N Kool eu J C den Hertog Theodora onders P J de Knegt en T Boon R HaLA M B Zijde Damaston 65 Cts tot 14 65 per Meter zoowel Zwarte Witte en Gekleurde BennebergzIJde van 35 Cts tot 14 65 per Meter Glad Gestreept Geruit met Patronen Damast etc ea 240 verBcbillende Qual en 2000 Tersch kleuren Dessins etc vrij van port en rechten in hnit STALEN per omgaande Dubbel priefport naar Zwitserland G Bennebergs Zijde fabriekeD K en K BoD zunica GROOTE KEUZE in de nieuwste Kliniek ea Polikliniek Oa TÊCratE en i HVMMBCOtjOeMm TOOI Spreekaren dagelgks van IS 3 n A Tan OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 73o GOODA TelepkOM K ai Gratis Spreekuren Maandag Wamtdag on Vrijdag 9 11 nnr DORDRECHT Lgnbaan No 11 Br 4 BVI Qtnmhnr DiruU ur