Goudsche Courant, donderdag 5 mei 1898

Donderdag 5 Mei J80S 37ste Jaargang No 7572 fiOüDSGHE COURANT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefaon Ne St ADVERTEICTIEN worden geplaatst van 1 0 regelsi a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaateruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Ko M De Uitgave dezer Courant geschiedt a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prvjs per drie maanden is ƒ 1 25 franco p post ƒ 1 70 I Aizonderlyke Nommers VUP CENTEN UGmpaiuj Opruiming ran betchoiUgde en gebruikte MUZIEKINSTRUMENTEN III in bet MAGA ZUN van lil L G DELANG iii Gedurende 8 éi 14 dagen HoofdpriJD ïenbi dehell f i 500 000 Hark I I I 1 il door dei Staat I gfe araudeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen Tan de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 Nillloen 349 325 Mark gewonn moctea worden Do prijzen Tan deze Teel Tooïdeel biedende Geldloterij die olgens het plan sleobts 116 000 loten bevat zgn de Tolgende De hoogste prys is eventueel 600 000 Mark Premie van 300 000 Mark 1 prijs 800 000 Mark 1 prijs ü 100 000 Mark i prijzen ïi 7 000 Mark 70 000 Mark 65 000 Mark 60 000 Mark 55 000 Mark 50 000 Mark 40 000 Mark 80 000 Mark 20 000 Mark 10 000 Mark 5000 Mark 3000 Mark 2000 Mark 1000 Mark 400 Mark SOO Mark 900 Mark 166 Mork 1 pr s 1 prgs a 1 pr s u prys a prjjzoD it 1 prijs ft 1 prtjs a S pryzen a S6 prezen ii 6 prijzen it 106 prijzen i 306 prijzen a 812 prijzen it 1518 prijzen u 40 prijzen it 140 prezen ü 36952 prgzen prijz a 134 104 100 Mark 9351 prfji a 78 4S 21 Mark totaal 58 180 prezen en worden deze ia eenige maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoofdprijs in de lo klasse bedraagt Mark 50 000 Hjgt in d 2e kl lot 16 000 M in de 8e tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M in de 6e tot 70 000 M in do te tot 76 000 Mark in de 7e tot ÏOOOOO M en mot do preraio tan 300 000 M erent tot 600000 M Voor do eerste prijstrokking die officieel is vastgesteld kost een geheel origicteei lot slechts Guld 8 60 een halt origineel lot sleohti Guld 1 76 een kwart origineel lol slechts Guld 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowol als de juiste lijsu der prijzen worden aangegeven in het oBloieole trekkingspion voorzien van het Wapen vu den Staat welk plan ik op aanvrage gratis irerzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de oBoieelo trekkingsliJBl De uilfielaling m Tetzending van de prijzen geschiedt door my direkt en prompt aan de winners en onder do etrengate geheimhouding BV ledore bestelling kan men eenvoudig per poatwissel opgeven Men wende rich dus met de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 26 MEI e k met Tertrouw n tot Samnel neckscher Senr Bankier eu Wiaaelkontoor in HAM BUHG Duitaohland wie zeker zija vü Je EcMp l Eikel Cacao ta omvangen teBamcu gesteld en na vele priBtDomlngen In den handel gekomen onde den neam des uitvinders Dr Miohaelis verrairdigd op de beste machines in liist wereldberoemde étabblissoraeiit van öiabi Stollwerck te Keulen elacho J rT12iel2Sien $ Cikel Cacao in vieikanten bnsaen Deze Eikel Cicao is met melk gekookte ie aangename gezonde drank voor dagdijkach gebruik een k 2 thoelc van t pesder voor een kop Chooolata Alsgeneeskrachtige drank bij geval vandiarrhee slechts met water te gebruiken Terkrggbaar bij ie voornaimita B Apothekers eni L i Ka h K prttlbn es I nW c 0 90 e 0 35 Onier l eirtegenwoordig r voer HederI land Ji nus MattenklwR Amsterdam Kslverstraat 108 lËauileColope J C 6oldoot Kwaliteit M per J gr Flacon f 0 35 A V n w n 0 50 K It n V 0 55 per i Fl f Ü 35 M n 1 V 0 60 r ti 0 66 VEKITABLE No 2 0 70 No 1 n 71 n 0 75 per i Fl f 0 45 ADMIRABLE n 1 Ö 90 0 50 DOUBLE nun 1 10 Bij een boeveelheid van ZES Flacons gesorteerd 5 procent korting BOLDOOrS EAÜ DE COLOGNE ZEEP per stuk 84 cent Terkrijgbaar bij L BOER Stoom Zagerij en Schaverij J VE RGEER GO ODA LEVERT EOFLATTEN AfiGÜISATEH E LIJSTEN ook volgens op te geven Profiel ISipoedIge afleverlDg MeUe nltvoertos Conciirrecrende prijzen fSlevsr Rioter en iotoriO SurprtsS tMafaoor mummmm Nationale Nikkelstalen ingeschroeide Frame s worden naar keuze gemonteerd 1 Herk ili§lTRA igen fabrikaat elegant goedkoop sterk REPAHEEREN EMAILLEEREN VEKNIKKELEN Sport en l 2 rx 3LOT xro e riloejJCi 5 ej=i W I D van RIJIEMM Yeerstal Gouda Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben praclaLtigr n ©t iro grericla t HËËRENHOS met TIE staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom ƒ 8000 Jï4ï o Patent H Stollen WOfHUnO muil eiitmU Stoam trrunèM Aaf Anftu tu ntKlMurn werthleum Xarhahmutmim Uut iuift Mter uiuera Metn M harfmi H oUen uur nu UM dtrKl xltr in tolehan EluittiÈiidtuiigait Hmn i r Mlmiltimdl iu ftio l t ZST MMtUn ml Zeugnim jnlk ml nmt M K Aan de STEDELUEK ZVTEMIN KIOHTING te Gouda wordt tegen het a 9 Seizoen gevraagt om aldaar gadnrenda de drakate oren warkzaam te ign tegen een aalarii van J per tceek Zich aan te melden vóór 10 MKI a i bij den Secretaris der Commiaaie W jdatraat No 49 JVam ns de Commiane van Toezicht A D VA1C VBEIJIUNGEN Setretarit Terstond gevraagd EKN E K MELKKIÏÏICHT vaa goede getuigen Tooniea t en hoog loon GiRL VAN DREVELDT EUm by Emnurik Duitachland V A BOAS Kon Chir Pedicure AMSTEL 149 b d Hooge Sluis Amsterdam zal a 8 DONDERDAG 5 MËI zjne geachte Abonné s bezoeken is te Conêutteert oi te OntUeden in t Hotel m ZuM € van 1 tot é KKr jinHteptiteke en pgnloo behandeling van Mjfkdo m en van Sfagelê welk in t vleesch of in de hoogte groeien iCo Eenig Depot vai T € R E B A m Wié slravi A 169 GO WA Aanbevolen merken SHERRY P ftr P 18 l s FIsnb n Kb Flnnbo t f 1 90 12 50 1 20 2 25 26 50 Gold Elegante Orf 1 1 90 22 50 ROODE FORT Anrora a good dinnerWine 1 1 90 22 50 1 20 2 25 26 50 WITTE PORT Santa Choice a Venn Amber Special j TARRAGONA 8paanBchePort Roode 0 80 1 50 18 Witte 0 80 1 50 18 MALAQA Koode M 1 20 2 25 26 50 Witte U 1 20 2 25 26 50 Zeer geschikt voor medicinaal gebruik 22 50 Good Yonng Madera 1 1 90 22 50 Very Fine Tokajer 1 20 2 25 26 50 Tnria Vermouth 1 1 90 CHAMPAONE Bodega Marqae spéciale 1 t 2 COGNAC 26 50 Cognac 1872 2 25 BORDEAUX WUNEN Zeer aan te bevelen Talelwgnen Per rienh Per Ail Fl inil la b St Bitóphe 0 85 Nf 6 Listrac 0 65 St Emilion 1 42 Graves Witte Bordeaux 0 80 M Stedelpe G asfalriek te GOUDA De Brijs van het gas is 6 cent per M en veer Kooktoestellen f Motoren 4 i et Onder zekere voorvraarden worden perceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 lichtgaameters bedraagt de b ur 10 eent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week tonnen wekeijks afrekenen an van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen Ooad Brak m A BBINKUAM k ZOON BURGEMBESTEB en WETHOUDERS van GOUDA gezien de wet op de SCHUTTERIJEN Tftn den lln April 1827 Staatsblad No 17 alsmede de cReglementaire bepalingen voorkomende in het Staatgblad van den 21n Maart 1828 No 6 Brengen ter algemeene kennis dat de mannelgke ingezetenen ook de MilicienVerlof gangers die het rorige jaar 24 jaren oad zijngeworden en zg die zich sedert 1 Mei 1897 in deze gemeente hebben gevestigd en tuBHchen 2 en 34 jaren oud zijn verplicht zgn zichvoor den DIENST der SCHUTTERIJ te doeninschryven dat tot de QBchrHVing gelegenheid zat worden gegeven ter Secretarie dezer Gemeente van den 15n tot den 31n Mei aanstaande dagelijks de Zondagen uitgezonderd van des Toormiddags tien tot des namiddags een nre dat de bovengemelde Wet ten aanzien der voorschrevene verplichting de navolgende bepalingen en voorschrilten bevat Art 1 Ieder Ingezetene van het Rijk die op den In Januari van elk jaar zgn 25e jaar zal iHB ingetreden en zfln 34e jaar niet voleindigd zal hebben zal ingevolge de bepaling dezer Wet daartoe geroepen zgnde verplicht wezen den Schutteriyken dienst uit te oefenen Art 2 Als ingeieteuen worden met betrekking tot de toepassing dezer Wet beschoowd a Alle Nederlanders binnen het Rgk hun gewoon verblgf houdende h Alle vreemdelingen binnen het Ryk woonachtig welke hnn voornemen om zich daar te vestigen zullen hebben aan den dag gelegd hetzji door eene uitdrukkelgke verklaring hetzg door het werkelijk overbrengen van den zetel van hum vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaan De tydeiyke uitoefening van een bedrgf of handwerk in eenige ondergeschikte betrekking gelgk die van leerling knecht enz kan op zichzeWen niet besAonwd worden als een bewi s van het voornemen om zich in dit Rgk te vestigitn Art 6 Elk jaar voor den eersten Juni sullen de Ingezetenen welke op den eersten Januari van het jaar hun 25e jaar van ouderdom zullen zgn ingetreden zonder onderscheid of zy vermeenen mochten al of niet tot de Trygestelde of ui eslotenen te behooren verplicht zön zich bg het Bestnnr der Gemeente in welke zg wonen voor de Schuttery te doeii inschryven Art 7 zy die in meer dan eene Gemeente bun gewoon verblgf houden of den zetel van HARRY SHARPE de agent der geheime politie Roman naar het jfSngéUck 46 Toen vertelden zg haar zoo vriendelijk en liafdeTol dat zg niet kon denken dat dit alles slechts sevainsd zou zijn dat zij Eunice Barker heette dat zg bgkans het leven had verloren bg een spoorwegongeluk waarbij haar man en twee jonge kindertjes waren omgekomen Zg vertelden haar dat zg in het ziekenhuis gebracht was door het eenige lid harer familie die eenige belangstelling in haar lot had getoond Kd men zeide haar dat dit haar ooija was Carkins geheeten iemand met een horrelvont Hij was toen veel jonger dan toen wij hem het eerst aan onze lezers vooratvlden en zag er toen lang zoo terugstootend niet uit Hg toonde zich zoo vriendelijk dat zij hem spoedig ten rolle vertrouwde Op kiesohe wijte gaf hg haar ta kennen dat zij zelve geen middelen van bestaan had maar dat hg zorgen zou dat zg geen gebrek behoefde ta Igden zoolang hg zelf een korst brood had Hij kon soms wel wat ruw zgn maar bleef vooitdurend vriendelijk en goed voor haar Toch begon zg hem langzamerhand meer en meer te wantrouwen Zij wilde naar da stad gaan ten einde aldaar wark te zoeken maar hij wist dit steeds verhlodareu Niet lang daarna varieheeo fiiok hun vermogen hebben gevestigd zullen tot de Inschrgving verplicht zgn binnen die gemeente alwaar eene dienstdoende Schutterg aanwezig is Bgaldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende Schuttergen bestaan zullen zy zich doen inschrgven in de gemeente alwaar zg voor de paraoneele belasting zgn aangeslagen en de ambtenaren in die gemeente alwaar zg ambtshalve verplicht zgn hnn verbiyf te honden Art 8 Die van hunnen ouderdom geen voldoend b wys geven zullen door het plaatseiyfc bestuur worden ingeaohreven naar deszeifs oordeel onverminderd de bevoegdheid van den ingeschrevene om van zgn juisten ouderdom nader te doen bigken Dientengevolge worden de ingezetenen die in de termen van gemelde Artikelen vallen dat zgn zg die geboren zyn in den jare 1873 daaronder begrepen de Miïicien Verlofgangers der lichting 1893 alsmede zy die sedert de laatst gedane oproepin g in dato 1 Mei 1897 zich alhier hebben gevestigd en geboren zgn in de jaren 1872 tot en met 18 opgeroepen om zich op bovergemelden tgd en plaats aan te melden Zy die nalatig mochten zgn zullen van wege het Gemeentebestuur ambtshalve worden ingeschreven door den Schuttersraad worden veroordeeld tot eene geldboete en ZONDER LOTING bg de SCHUTTERIJ worden iugeiyfd indien het hlgkt dat er tgdens de verzuimde inschrgviug geene reden tot italniting of vrgstelting ten hunnen aanzien bestond Voorts wordt den belanghebbenden medegedeeld dat zy bg de inachrgving moeten overleggen een bewgs van Geboorte hetwelk voor hen die niet in deze Geneente zyn geboren zal worden aangevraagd indien zg voor 15 Mei a s zich daartoe ter Secretarie aanmelden en dat zy bg de aangifte zullen moeten opgeven de straat de wgk en het nnmmer fan hunne woning beroep benevens dat hunner ouders Gouda den 3n Mei 1898 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaria BROUWER Bulteniandscb Overzicht De SpBojaarden hebben bg Manilla een gedachte nederlaag fteleden Dit bigkt uit de Madridsohe berichteo zelve die zeker niet at te sterk gekleurd zgo t u bonDeo nadeele Hnn vloot aldaar is vernietigd de stad zal wordeu beschoten en de Pbitippgoscbe eïlaudeU scbynen voor het moederland verloren te zgo Hevige ODtroering heerüobt Datuurlgk te Madrid waar man de Regeering de schuld van ƒ Underwood ten tooneele In da gedaaute vhq een zeet pbilantropiflcli jongmensch met veei geld die door Carkins omtreat het treorige lot van mevr BarJcei was ingelicht en dia het diepste medelijden toendb met de arme vrouw die ia éon slag al wat haar Het dierbaarst was op aarde had verloren YersobeideDe jaren was mevr Barker zwak na lichaam en naar geest ten prooi geweest aao do listen es lagen dier beide schurken Den taatsten t d echter was hare gezondheid aaamerkelijk rerbeterd en Baogozien zij daardoor minder gemakkelyk te regeeren of Kever beet te nemen was had Underwood het raadzaam geoordeeld haar naar eene meer afgelegen plaats ver vbq de bewoonde wereld te vervoeren Naar mate hare gezondheid wederkeorde en zij sterker werd begon ook haar geheugen terug te koineo irik weet zeker dat ik een man en tweo kinderen gehad heb juist zooals ze mg hebboo rerteld zeide zij aan het slot van haar verhaal Het eene kind was een jongen het andere een meisje Wat nu echter het spoorwcgoDgelulc betreft waardoor zg hun leven verloren daar herinner ik mij niets van Ik geloof dat wij op een stoomboot waren inploata van in een spoortrein Wg epartetdea tn hel water ik en mijn man en kinderen ook maar alles is even flauw en onduidelijk voor mg Beo luisterde met ingehouden adem naar dit verhaal Het wekte bg hem ouk vreemde nevelachtige herinneringen op Hepsy Hicks had hem verteld dat hij eens bijna verdronken was en soms scheen het hem alsof hg zioh dit zelf flauv horiunerda Mea bereikte Broaklyn spoorde toen door naar gi deze nederlaag geeft De staat van beleg is a ekoDdigd en men verwacht een miniaterisele crisii Rfchtstreeksche berichten van den Ameri kaariiaehen admiraal Dewey die over bet eskader io AziS bevel roert zgn nog niet iogekomeo De jongste berichteo doen vermoeden dat Amerika tbaoa den Spanjaarden eau teealag io deo Atlantiacben Oceaan zal aanbiedeo Bet vliegnnd eskader vao Bampton Road heeft zich met het blokkade eakader van admiraal SampFOD vereenigd en wacht thans de komst af van bet Spaansohe amaldeel dat Vu rledan week van de Èaap Verdiscbe eilanden ia vertrokken Dat zal een der bealtsaende momenten worden van den atrgd de reaultaten van eeo aiag toaRchen de grootste eskaders der beide vloten znllen van invloed zgn op den verderen loop der gebaorteniasea Wellicht zullen dan ook de mogendheden gelegenheid hebben tusacbeu beiden te treden Da Temp8 zegt dat de mogeodheden dit gaarne zullen doen doch het geachikte oogenblik afwachten Doch zg bersiden zich voor om gereed te zgn ala de oorlogToorenden dat noodig achten Uit Londen wordt nog aan het Berl Tageblftttc gemeld dat in de Vereenigde Staten de zucht naar een apoedigen vrede toeneemt Wt bet land met z n groota handela en fabriekabelaogen zou ernstig nadeel ondarvinden van een gerektan atrgd Het B emdenb attc het offioienae orgaan an bet departement van bionenlandiehe zaken te Weeneo zegt dat de moed door Spanje getoond bet koninkrgk recbt geeft te rekenen op de intsrventie der mogendheden die schier onvermgdelgit is D Neue Freie Preste verklaart dat in staatkundige kringen da interventie wordt verlangd De Dnitacbe handel en de Doitscfaa ngverheid klagen steen en been over da gevolgen ran den oorlog De boogtit belangrijka handel met do Vereenigde Staten is aanzienlgk verminderd Tal van reeds ontvangen beateltiogeii zgn ingetrokken En het aantal reizigers naar Amerika is ook zeer belanxrgk vermindeid Man verwacht dat de regeering tegenover de sterke stgging der graanprgzan in QveieaDatemming met het Ooatenrgkaoha goovernament de invoerrechten op graan voor den dour van den oorlog zal verminderen Da af rariëra verzetten zich met hand en tand uT r ork waai iht net da hi zou zijn i waar Ben de beide dames in een hotel bracht net de aanmaning aldaar rnstig te blijven tot hg zou zijn teruggekeerd Daarna begaf hg zicU cp reg om 8harpe te zoeken Hij vond ham niet maar Het de boodschap op het bureau achter dat man hem zeggen moest on liddellglc in het door hem genoemde hotel te komen zoodra bij op het bareau terugkwam Eq nu zullen wij naar Sbarpa lerugkeeren dien wg op een zeer critiek oogenblik hebbon verlaten Terwijl hij alloen de boot volgde waarm Horace l nderwood en Hepsy Hicks benevens de roeiers geuten waren kwam hem al zeer spoedig een andere boot ter zgde waarin meerdere agenten gezeten waren Sharps gaf hun enkele bevelen waarop zg Bael vooruitroeidon tot 7g de boot die zij volgden voor waren Deze boot stopte aan de ladingsplaats van Long Island De roeiers stapten uit terwijl zij den heer Tflderwood met moeite optrokken eo tusschen zich mede sleepten Hg scheen plotseling iu een staat van verdooring geraakt te zgn Kon zakdoek was ham over den neus gebonden Zijn gedeeltelijke bewusteloosheid was het gevolg van hot gebruik van sea hem toegediend slaspmiddet Hierheen zei een Ati mannen Hepsy volgde bleek en bevend Zg wachtte ieder oogenblik de uitbarsting doch waagde het niet een enkele waarBchawing te geven Aarzelend bleef zg achter vKom mee mensch zei een van de mannen Wij doen immers juist zooals jg ons gezegd hebt Als jij zeil je nu terug trekt zul je hel hard te veraotwoordea hebben Wij loepen toch al gevaar genoeg 1 tageo dit voontel hoevil h n voorraden bgn aitgepnt zgn Na het graan zgn katoen en reuial het meest in prgs gettpgou Ds prgzeo van snikar ea petroleam zgn vaat maar man voorziet dat eenige apacalantan weldra een kunitmatige rgziog zollan verwekken V De ïGonEeil sapérianr dt rAgriouUnrat in Frankrgk besloot acboriing der graanracbten tot 1 Juli oor te stallen Dit besluit is door den miniiterraad goMl gekeurd aan president Faore ia ter oudertaekaning een decreet voorgelegd wurbg bet reobt op graau van 7 fr buiten werking wordt geatald van 4 Mei tot en mat I Jali Hat decreet zal morgen Taracbgoeo Gister ia de Transvaalaoho Volksrattd geopend In zgo rada zaide president Erugar De betrekkingen mat vreemde mogendheden bigran vriend chappalgk FIg hoopte dat da briafwiaseling mat da Engelaohe ragaariog bob leiden tot een bevradigeode oploaaing van hat veivcbil van meaning betreffende de sozerainiteita qaaeitia tuasohen de Republiek en Erg land Zgn ernstig wenacfaeo an atraven gingen nit naar een goede verstandhouding Dr Leydi zon naar Earopa vertrekken zoodra ar een opvolger benoemd is De mgnngverheid gaat vooruit en de Undbonw niettegenateande de rufiderpest en da eprinkhanen avenzaar De prfaidant weaa er nog op dat er met groota openbare werken geen voortgang werd gem akt zoolang er geen bealisaing was genomen over de fltaetsleening Verspreide Berichten Spai e en de Vereenigde Statea Volgeoa het JonroaU heeft president Me Cinley van admiraal Dewey het berJchtgekregen dat Manilla zich overgegeven heelt De Herald verneemt nit Washington Aan de autoriteiten ta Ssn Francisco ia telegrafisch last gegeven twee van de snelste stoomers uit te kifzeo die met kolen te laden en ze onmiddetiyk admiraal Deirej ta MaoilU ter bolp ta zenden Het Jonrnal veroeent uit Washington dat president Mc Kinley te San Fraociioo alle geregelde troepen eo vrgwtlligera nit da wasteIgke ataten zal oproepen om een brggsmacbt ter bezetting ven de PbiUppgnen te vornao Amerika houdt de Philippgnen tot bat ainda van den oorlog Vaivolgeoa zullen de eilanden een deel van da oorlogsachatting moeten betalen l BBkIaps liet de man zgn laat los zijn metgezel deed dit eveneens want beide voelden plotseling een vasten greep op den sohpuder Zij trachtten zioh te verweren maar erden zoo wit als een doek toen zg zich omkeerende bemerkten dat niet een paar maar ean groot aantal politieagenten hen omsingelden Hepsy Hicks deed nog een poging om te ontvluchten maar een stevige hand hield baar tegen fNeon wgQe zet da etem van Bharpe dat gaat zoo waar niet ik zoa je nu niet kunnen missen Ik ben nog nooit van mija teven zoo op je beminnelgk gezelschap gesteld geweest Je trippelt nu regelrecht met mg de stad in om den boel eens op te helderen Je zult heel wat op te helderen hebben Je zit in do modder tot diep over Je lijne enkeltjes e 7 00 keerden zij naar New Tork terug l a roeiers gingen achter slot aveazoo Hepsy Hicks terwijl de heer Underwood naar een hotel werd gebracht Hij was reeds gedeeltalgV ran zgne bewusteloosheid bekomen en door een toeval was bet hotel waarheen men hem bracht hetzelfde dat door Ben tot lijdelijke sehuilplaats voor mevrouw Barker eu Dolly gekozen was Uharpa en zgn jeugdige helper ontmoetten elkaar in de vestibule van hot hotel Haastig brsohten eg elkaar van al hetgeen er waa voargevalifo op da hoogte Het was een lutig gava o eM ingewikkelde geschiedenis sei Ban Kot ei