Goudsche Courant, donderdag 5 mei 1898

9 87 9 84 10 01 8 20 10 07 10 80 7 2 8 83 8 64 10 10 89 11 O 8 4 10 12 8 15 t 10 21 8 29 r 10 8 84 9 9 29 10 88 11 6 11 44 geleide nn eenige ryksveldwachters uit MidI delbnrg te VOraveubage bianeDgebraobt de I beruchte strooper Leo Miloeo die a s Donderdag in booger beroep voor het gerechtshof aldaar moet terechtstaan Volgens de Zyper Gt wordt de schade veroorzaakt door den jl Woensdagooobt te Schagerbrag gewoed hebbenden brand op i 70 000 begroot I Het personeel der bankiersfirms Jjippmann I Ruienthal Co te Amsterdam werd dezer I di en aangenaam verrast door de mededeeling I dat de oadste chef der firma de heer George I Rosenthal voor de stichting van een peosioen I fonds voor dut personeel eeoe bgdrage van I i 100 000 beeft geschonken U D Sen man die verdacht wordt van medeplichtigheid aan het verzet tegen de politie Zondagmiddag in de Lange Lgostrast te Rotterdam by de arrestatie der gebroeders Van L gepleegd oetmoeite gistermiddag in de Halsteeg aldaar een ogeiit van politie die by die arrsitatie bad geassisteerd Zonder eenige aanleiding begon I de man den agent nit te schelden en ging hem I ten slotte te Igf Toen daarop de politieman I hem wilde arresteeren nam bet publiek en dreigeode bonding tegen hem n en belette do aanbooding zoodat de agent zich genoodI zaakt zag den hartsvanger te trekken doch de opdringende menseben menigte belette hem daarvan gebrnik te maken Ben tweede agent die met getrokken hartsvanger zyn makker a holp kwam werd veneeftt ingesloten en iedere beweging hem onmogelyk gemaakt Nadat tien minuten lang geworsteld was om den arrestant waarby de beide agenten moedig standhielden kwamen meer agenten te hulp en werd de woestaard onder hevig verzet naar bet bnreaa aan de Lange Toreostraat aldaar gebracht TWEEBE KAMER 1 Zitting van Dinsdag 3 Mei 1 Bg bet algemeen debat over de definïteve 1 Uarinebegrootiog verbeogda de beer De Kas I zich dat de Minister aao de Kortenaers ean 1 bepaalde bestemmini vi geveo al strookt dit niet met zyne vroegere nitingeD In elk I geval is het noodig dat een einde kome aan I de voortdurende onzekerheid Verder wyst hij op de noodzakelykbeid oa het personeel te ferbeteren ea een kern van goede zeelieden te vormen De beer Verbey betoogt de noodzakelykbeid I der verbetering van den gezondheidstoest iod I aan boord der oorlogsschepen afdoende proe en I ter zake der bsri beri kazerneering van het I icbeepatolk uitbreiding van bet iolaDdscb I perioneei teneinde de gevecbtswaarde U verI boogen en by dankt den Minister voor de I voldoening aan den weoscb om op te nemen I in bestekken den eisch van verzekering t en I ongelnkken I De beer £ erdyk constateert dat de Minister I dit niet doen wil ten aanzien van alle werken I en acht dat zeer weinig in ofereenateiumiDg I met het gevoelen dezer Re reering die de onI gevallenwet indiende Ook kenri hg af dat I de Minister geen bepalingen wil voorachryveo I omtrent miDimnm Iooo en nsaximum arI beidsdonr I De heer De Clerk constateert dat de maat I schappy cDe 8cfaelde de werklieden niet b ykt I te verzekeren ïa tryd met de verklaring van I den minister Jansen en steon zon verlangen van regeer in gswege van de betrekkingen van 1 verongelukte werklieden 1 De heer Staalman meent dat faet aftreden I van den vorïgea Minister tot niets geleid heeft en slechts stagnatie beeft veroorzaakt Hy I wil elke type sehepen steonen dat niet wasr deloDs ia mits voor de schepelingen gezorgd I wordt en een acbip in het binnenland geboawd 1 Verder ontvouwt hy ernstige grieven tegen de behandeling van bet personeel voorat tegen 1 onnoodig zware strafien op de Friesland in 1 1 maand en 670 dagen straf o de 249 man I Hy keurt af de Zoudnginspectie bet vsreo lan de Frie8land op Zondag de controle op de I kiezers onder het scheepsvolk of ze gaan st m 1 men en de bonding das Ministers ten aan ien I van verzekering in de loonqaatsstie 1 De heer Qroen van Waarder verwacht van den Minister medewerking om onze vloo op I te bouwen Hy waardeert diens verklaringen 1 en beveelt het personeel aan den Minister an 1 De l eer De Savornia Liobm n komt op tegen de wyziging in zake de kerkdienst aan bourd die met een feltelyke afschaffing gelykstaat en noemt het een regeering die leerplicht v or stelt en dns intellectoeele outwikkelicg wil I kwatyk dat zy geen oog beeft voor de mo eele en godsdiensiige ontwikkeling De beer van Alpben verklaarde ook namens zyn politieke vrienden af te wachten de daden I des Ministers alvorens zyn vertrouwen uit te spreken De heer Van Vlymen zag den Minister gaarne het stelsel Van der Wyck volgen De Ministw van Marine de heer Roëll verI dedigt nitvoerig zyn denkbeelden omtrent de I taak der Marine en den boQw vao nieuwe I eobepen Voor Isdifi kan de Minister niet I geheel met zijn voorganger van der Wyck I medegaan De byEondere punten worden ef I sonderlyk besprolcen en na enkeW replieken I bet algemeen debat gesloten I De artt 1 tot 18 zyn goedgekeard I Gemengde Berichten I Op bet drietal by de Chr Ger Gem te I Kampen komt voor ds Minderman te Rotterdam Gisterochtend ii zwiar geboeid pu oader De bgdrage voor elke dienstbode wordt van 6 I tot 5 mark per jaar verlaagd Fraskruk I De Fransohe bladen melden dat minister 1 Hanotaux de insignes van het graatkrnia van 1 onzen Leeuw heeit gekregen I E lai I l ND I Giaterenniddag beeft Lord Saliabity zqn I werk aan het departement van bnitenla sche 1 zakeo hervat Het verblgf in het zeiden aehgnt 1 hem Teel goed gedaan te hebben 1 I Itau I Zondag was bet op verscheidene plaateen in I ItaliS weer onrustig Zoo te Minenino Murge I en te Mulfetta twee stadjes niet ver van Bari I Te Molfetta werden panden vernield en in I brand gestoken Vgf muiters werden door de I troepen doodgeschoten Te Minervino Murge I hetzelfde met iia doode Ook te Ascoli te I Chieti te Piceno te Bagna Oavallo werd er I vernield gevochten en geschoten En overal is I er armoe gebrek aan brood BINNENLAND I TbRQs kBQ worden medegedoeld dat H M I da KoDiDffin D H M de KoDiogm Begtra tgI deui de iDbqldigÏDgsftiesteii Taoirege het ieeatI comité een gala konatavond zal wordea aangeI boden welken de Vorstioaen Tooraeraens nyn met baar tegdowoordigheid te Tereeren io dezalen tbd b t Kon Zool Botaaisch Genootscbtp die Toor deise getegenhfeid rykel k versierd lallen worden De mazikale acbilderkandige en dramatiiche krachten dezer stadzullen daattoe samen werken De ckotates woorden tad mr Banok en dr Schaepman raaziek van Kicbard Hol en mr Heori Viotta zoUen door een koor ran pi m 200 damesen heeren onder begeleiding van orkest gezongen worden De avoad zal afgewisseld worden door gescbiedkandige iableaax vivants vanFalobri Stodio in aanslaiüng Met een Toordraoht Tan drama iscbe knnat gescbreveD doorMarcetlas Smaote naar een roemr ke episodeuit Neerlands geicbiedenis in welk stak detellen vervald sallen worden door artisten vande Kon vereeoiging Het Kederlandacb Toooeei welke op de raeest welwillende wgse demedewerking van de vooroaaniste leden vanhet gezelschap beeft toegezegd I Voor HH MM en gevolg zallan in een geI reserveerd gedeelte van de benedenzaal zetels I bestemd worden Da ilmptreiali denkt dat er wsarachgD gk i een nitionaal ministerie i getormd zal wor en 1 in Spanje Groot gewiekt wordt gehaeht aan I de beraadslagingen in de n miniateiraad waarin 1 een antwoord gegeren moet worden op de Traag van den gourernenr generaal van de 1 Fhilipp nen Volgeni Je Liberal heeft deze 1 medegedeeld dat de Aaierikauen de OTergare 1 van alle Spaanache scbepen in den areh pel 1 eiecbeo bg weigering zouden Manila en andere faaveDpliBtsen beacboten warden Het Amerikaanache oorlogaschip NaahTille beeft Vrgdag bet Spaénaohe atoomachip Argonanta opgebracht OJi Argonanta had een twintigtal Spaanach ol cieren en eoldaten en een groote lading wapenen en munitie nan boord Het tchip kwt m van Batabano en ging naar Cienfnegoa Nader meldt men 6e Amerikaanache oorlogaacbepen Naabville MarUehead en deËagle kwamen Vgdagavond veor Cienfnegoa Toen de Argonanta naderde schoot de Naehville haai over den boeg De Argooeuta atopte toen en de officieren en soldaten werden op de Nash ville overgebracht De niet combattants opvarenden landden te Cienfnegos Een kanonnade van twintig minnten werd er gewiaseld toaaohen de Amerikaanache oorlogaachepen en de Spaanache oorlogsschepen die de haven van Cienfaegoa uitkwamen Twee honderd Cubanen die zich te NewYork hebben la en aanwerven z jn te Tampa aangekomen Met andere Cubanen die daar al zgn worden zg tot een cavaterieregiment gevormd onder bevel van Jolio San Jnily Kr zgn al stoomschepen gehonrd voor bet 1 overbrengen van de troepen De eerste expe ditie zal waarscbyniyk bestaan nit 3000 man I infanterie 1000 man cavalerie en tien ba te I rgen geac nt 1 Een droevig ongelqk hsd gisternacht plaats Ruim én nor kwam een rytuig bespinoen met twee paarden van Den Haag niar Rot terdam in welk rytnig 16 personen gezeten waren toen op den Delftweg te Orerschie een der vrouwen de 27 jarige Lena Ngmsn woneode Binnenrotte 1 alhier zich noodzakelyk even verwydereo moest Zy ging aan den waterkant zitten doch verloor plotseling het evenwicht met bet gevolg dat tij achterover in de Schie terechtkwam en verdronk £ en oogenblik later viichte men haar lyk Dr Van SchouwQu en dr Steenhuizen konden filechtB den dood con tateeren Het prgsgereoht op Kej West zal waar 1 schgniyk de Catalina vrü laten De kra ser 1Bancroft voegt zich bg het blokkeerende ea 1 kader De meeste Ëngelsche bladen verwaobten te I Madrid minslena een mioisterieele crisia en het optreden van een nieuwe nationale regee I ring Sommigen voorzien erger nl een om I wenteling ala een gevolg van het toenemende I misnoegen van bet volk over den warboel die 1 op de Philippgnen gebleken ia Immers lieten de forten Amerikaanache sobapeo pasaee en I zonder een schot te lossen en leek niemand op de komst der Amerikanen voorbereid I leden van hefc Soloich ge nU scbap o a de loiteuant kolonel van bet Legioen dei Soeaoehoenans overste Koesoemowinatto in de uniform van ons Indisch leger maakten eergisteren een wandeling door de winkelstrattu van Den Haag en trokken seer de aandacht wegens de de eigenaardige draobt van een hoofddoek onder den hoed of kepi Den Indiscben hoofdofficier werd door officieren en minderen het aan zgn rang versoholdigde militair salaot gebracht nige Naar bet huis van bewering ta Haarlem is getransporteerd zekere J Blees te Zaandam die eergiH ren gerechlelyk uit sijn woning zoo wordea gezet doch naar gezegd werd dit onnoodig en onmogelyk had willen maken door zyn boeltje aun de vlammen prys te geven De baren ontdekten echter eog bytyds hetgevaar en slaagden er in het vuar te doo ea H C Zondagvoormiddag waren aan het strand te Scheveningen een 60 tal personen mannen en vrouwen van eiken teeltyd byeeo die ziob Adveodisten noemden Naby het tweede zeeboofd voorby den voortoren werd door hen eenopeolaobt godiidietist oefening gtsbouden waarby eenige liederen werden gezongen en een der mannen een toespraak hield Daarna had een doop onderdompeling in zee plaats waaraan 22 personen mannen en I vrouwen zich onderwierpen De man die dezen doop toediende begaf zicb tot over da knieën in bet water en de doopelingen werden I door bem onder bet uitspreken van eenige I woorden éin voor jSén aobterover ondergedom Over de toekomst van de Phitippgoen wordt hier te Londen druk gediscussieerd Opmerk ng I verdienen de geruchten naar luid waarvan de president MoKinlej aan vrienden van hem ou gezegd hebben dat de Yereenigde Staten geen iolgving wenscbeo maar evenmin zullen toelaten dat de Fbilippguea onder Spanje blyveo Daaraan knoopen eenige bladen bier den wensob en de hoop dat Amerika en Engeland daae gelegenheid zullen aangrgpen voor een ruil Kogeland zon de Philippijnen krggen in ruil voor Jamaica en andere West Indisohe bezittingen die Amerikaansch zonden worden DunSCBLAND Naar het Vaderland verneemt zullen de 1 twee wetsontwerpen tot wyzigiog van het Bnrgerlijk Wetboek betrekking hebbende op de vaderiyhe macht en voogdg en erwante onderwerpen de Kamer spoedig bereiken terwijl de beide ontwerpen betrekking hebbende op berechting en bestraffing van jeogdige delinquenten oog by den Ilaad van State in onderzoek zyn Voor de akafdeelingen welke bg de boawvakken betrokken zyn zat Zondag a s te Uoiterdam optreden de beer Pastoors president van den Ned R K Volksbond Hy zal spreken over cMinimomlooD en maxim umarbeida dunr De Keizer zal den Ejjksdag Vrgdag zelfsluiten De mogelgkbeid van eenige verrassende iroorden is dus niet uitgeeloten I Zondag is te Keulen plechtig de nieuwe 1 haven aan den Bgn geopend zSmwdleDSt 1898 99 AaosevangcD I Mei TUd van Greenwich In Berlgn bestaat sedert eenige jaren en vereeniging bg welk men ziob kan abonneeren voor de geneeskundige bebandeliug van dienstboden Zg beeft een hooge vlucht genomen zoodat in t eind van 1897 36 424 personen voor 44 696 dienstboden geabonneerd waren Voor honorarium aan artsen werd ruim 30 000 mark voor geneesmiddelen enz 150 000 voor beheer 27 000 maik uitgegeven Bet reservefonds bedraagt al 200 000 mark ROTTl DAMii i r 8 48 3 7 4 68 4 62 6 6 6 12 r 6 19 4 4 16 B 2 6 10 10 04 10 86 11 11 10 11 10 18 10 26 I 10 94 10 64 11 80 8 80 8 6 9 66 GOUDA 12 63 2 11 1 l I M U 1 2 2 80 7 66 8 02 8 0 8 18 8 86 6 22 6 61 8 14 1 31 Directe SpoorwegverMndlngen met GOUDA 11 1 U IS 11 J8 11 85 11 42 61 H S Oouds 8 1 MoordreoU door 1M NieuwerVerk 1 O pelle Rottnrd m 1 30 7Ht 8 42 8 48 8 68 g C6 8 48 9 10 10 18 6 40 8 10 82 7 60 8 10 8 8S 10 g l4 9 85 9 64 10 11 ll l 10 10 8 7 26 6 86 6 86 6 17 8 87 8 84 6 41 8 47 4 4 4 60 4 67 6 04 6 10 2 60 S 4i 4 06 8 18 1 44 1 64 2 01 8 08 9 14 80 84 9 4810 18 lo SO U M 11 S6 11 60 18 27 10 19 10 29 10 88 10 48 10 4 6 62 8 0S 11 8 19 8 96 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 Bstterdam Sapelle Sieuwerkerk Itoordrecht loHd 7 46 8 16 6 61 7 86 7 62 8 40 9 28 a 6S 6 46 6 66 ll 64 12 08 12 i7 8 09 4 06 4 24 10 18 9 47 6 88 7 10 7 46 8 11 9 6 26 6 64 8 11 7 84 4 eODDA DEN HAAO iln Tcm 9 17 M 9 7 10 14 11 16 11 18 18 16 12 68 2 14 8 46 4 49 4 63 8 80 8 41 8 61 9 08 9 08 7 7 42 7 68 8 07 8 19 11 80 1 8 6 7 Oonds Zeveihuiten Moerkepelle Zoeteraieer Zegwaard Voorburg s Ha 11 41 19 6 18 11 66 1 88 6 38 6 68 8 82 8 9 8 04 10 06 10 44 J 6S 9 28 9 84 9 48 9 69 8 1S 10 10 10 88 7 80 9 46 9 6 10 26 6 18 8 18 6 80 6 8 8 60 4 33 4 89 4 68 6 04 6 16 4 8 40 8 4E 1 36 1 41 1 66 2 06 8 17 11 27 11 86 12 22 10 11 10 17 10 81 10 48 10 64 8 86 7 40 7 20 Zoelermeer ISeirwaJrd 8 8 Zevenhuizen Moerkapelle Bonrt 4 08 4 97 8 14 11 67 12 06 12 50 O O U D A i MSTIBDAB 4 U 1 89 8 14 8 10 67 4 11 6 20 7 61 8 88 10 17 10 88 V 7 10 7 10 84Cïw ot 8 12 48 00 6 87 8 40 10 0 1 27 e 24 7 18 8 48 10 86 10 4llA n t CS I 80 I 1 11 60 lOts li l 28 4 7 8j 68 10 61 H H 9 08 7 48 OUD A U T R R C H T liu eru 8 14 9 07 10 19 10 67 12 00 12 10 12 68 2 20 3 17 4 88 6 20 6 47 6 06 6 66 8 £8 door 10 11 li 11 14 8 37 6 87 1 in in i 11 22 12 27 2 46 3 34 6 468 65 9 8 10 61 11 46 l Jt2 Mi 8 08 3 50 6 04 6 6 84 7 12 7 68 11 48 12 12 46 1 48 2 42 4 16 6 15 6 37 6 39 6 S6 7 8 6 20 6 86 6 48 4 08 8 10 S 28 banda Oudew 7 04 7 42 n A ó8 i r rrJ TT i n i r i nriir8 66 7 66 rai tM 10 02 io mi ot 11 162 688 454 46 207 45 9 45 r frr ss r k s 7 T s S £ a s ssjssfastsK öoudr 8 87 O pelde Onder dazen bevond zich een S2 jarige vrouw De mannen bodden als doopcosinnm een kleed van zwart stof dat hst geheele lichaam bedekte de vronwan een wit of ook wel een zwart kleed dat lot aan de voeten reikte Allen waren blootsvoets Twee linnen tenten waren aan het strand opgeslagen voor het verkleeden der doopelingen Terwyl de doopplechtigheid aan de mannen door den doopmeester alléén werd bediend werd deze bg de onderdompeliag vaa de vrouweu door nc een persoon bygestaan Het voorval gaf aanleiding tot twist tusscben unhsngers dezer onderdompeliog en toesohon rs aan bet strand Het aantal passagiers dat eergisteroobtend ran de pas geopenden toomtramweg van de Hoekscbe Waard naar Rotterdam gebruik wilde maken was z6ó groot dat er geen denken aan wai allen te vervoeren De markttrein te 2 n 10 was gistermiddag stampvol ds Gooducteors moesten toelaten dat passagiers 2de klaise in de late klasse plaats namen Posterileo en Telegrapble Vacante directie Poat en telegraafkantoor te Helmond Jaarwedde 12300 en vrge woning Penaioenegrondslag 2650 Borgtocht f 15 100 Oiichoon Aan de ambtenaren van beide dienst Takken vrgneid wordt geltten om ziob aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen nu het Kon beiluil lan 21 Maart 1894 no 17 de telegraatambtenaren voor deie directie den voorrang Soilioitatiën in te zenden vMi 16 Mei a s i noerad 23 April Tot klerk der postergen en telegra phie Ie kl de klerken der posterüen Ie kj A Polman te Asieo B G Fgn te Z erik zee W D van der Menlen te Reoknm mej F Kngpera te Coleoborg de klerken der telegraphie Ie kl J C Flokker werkzaam by bet Hoofdbeitour en F O Wandscheer te Ommen tot klerk der poaterQen en telegraphie 2e kl de klerk der postsrjjen 2e kl W A J M van Loon werkzatm bg bet Booldbo atnnr de klerken der telegraphie 2e kl A van der oo te s Graveland mej J A van den Tempel te Waspik W L Arkijn te Ootmariom S M Hogerzeil en A Keor beiden te Amaterdam 1 Mei Tot klerk der posterijen en telegraphie 2e kl A C Hofman mej Y Uoogalag J A Wiegel mej J Heniger mej W P de Utigter A van der Wal Ie mej M A ülrich mej J G C Schepp K T Beetatra K Edel W Sehontea mej J Kampman D A van Ringelestein C Borstlap G H van dar Ploeg J W Smeenk M J S Tan Nieawenhnizen M J Krnitbol 11 D de Weerd A van der Veu J P de Vries H D Winter J B de Boekert J L E W van der Wedden H Zimmerman C H Men G Hoowiak D Graonemann A Bremen A A E Koene T P £ Sperna Weiland J L M Boot H de Goederen C J Straatm ns P J D Eoinerie C Baekatra A H J M Schellekens G vander Torren H Z Jacobi W L Varoanean B van Dyi C G van Bavel en C B vanScbalkwgk allen aen het telegraalkaotoor te Rotterdam J van Dgk J B Halm mej H A Hardeman mej F J vaa Bonten T Smit 3 Zwart P Melder R R Prenger E Huizing J Vrger J Prina A S H Brnaaen G Honig F L van Hall D Rotgans C J Uriot M de Jong W Ree en R Enikenga allen aao t legraafkantoor te Amaterdam Verpleatat 1 Jani De commiezen der telegraphie 3e kt D Bjjo van Helmond naar Middelburg inspectie en J J P Hoizer van Grave naar Helmond de telegrafiat P van den Tol van Middelbnrg inapectie naar Rotterdam telegraafkantoor de commies der postergen 2o kl H J Lettink van Rotterdam naar sGravenhage en hem tgdelgk belast met bet beheer van het beheer van bet bgpost en telegrufkantoor Baliatraat aldaar de klerk der poatergen en telegraphie 2e kl C C den Decker van Goes telegraalkaotoor naar Grave Bervol ootalagen 1 Jnli De directeur van bet Poat en telegraaf kantoor te Helmond J Veltman 1 Aog De directeur van het post en telegraalkaotoor te Baverwgk A Sinmpbina Overleden 21 April De brieveogaarder te Goorde J K H Vregdenberger WIELERNIEdWS Jaap Eden Lamberjacb Googoitz en Ciaaac allien deel uitmaken van de ploeg der Orient Ojolea Zg zullen dit merk op de aanstaande wedatrgden bereiden Te Hanover if Alei Verhejen bg de wtditrljden Zondag dooi de break vai een roorvork geweldig komen te vallen De heer Benri Thora bestnnrder derBanqie de Paria et des Paja Bas beeft bghet wielrgden in het Bols de Boulogne eenbeen gebroken Of het vieirgden bier te lande algemeenia Amerika tot voorbeeld genomen dan noglang niet loo waren bgv de vier candidaten die voor het majorschap van New York stonden allen wieirgders Oeneiaal Tracj is een hartstochtelgk liefhebber mr George inmiddels gestorven reed al sinds zeven jaar president Low gaat dag aan dsg weer of geen weer op zgn wiel naar de vUoiveraitj Bnildingac en keert s avonds ook weer op die wgze terug Rechter Van Wgck de gekozene maakt geregeld een rit in het Ceotralpark voor bg zich naar de rechtbank begeeft STADSNIEUWS GOUDA 3 Mei 1898 Maandag slaagde te s Gravenhage o a voor het akta examtn lager onderwya de beer J A Donk van Gouds Gisterenmorgen ten 11 uur bod eeoe aandoenlyke plechtigheid plaats Het stoffelijk overschot van Mevr A Wartena geb Kits Nieowenkamp werd op de algemeene begranfplaats ter aarde besteld in tegenwoordigheid van familieleden heeren predikanten den ker keraad der Ned Hervormde gemeente en een groote sobere belangstelleode vrienden en vriendinnen van de geachte overledene De lijkkist gedukt met 3 kransen werd gedragen door de diaBenen die zich oan het kerkhof met de andere leden van den kerkerasd hadden opgesteld Het woord werd gevoerd door ds L ten Boich die in gevoelvolle woorden de outslapeue hardaefat en in herinnering bracht hare ryke liefde voor echtg noot kinderen en e armen dier gemeente Ds J W Berkelhacb V d Sprenkel gedacht aan de warme liefde belangstelling en vriendschap welke ZËw sedert een zestal jareo van baar mocht ooderfinden Ds Geelbnizen nitts in een schoon gediobt ds gevoelens van hoogachting en liefde voor de dierbare doode Ds CsUenbRch van Doorn bracht een groet van dank en liefde namnns zeer veleo uit de gemeente Amersfoort Ds J Wartena predikant te Nieow Vennip de oudste zoon herdacht de liefde mof derlijke zorg ea toewydiag van de dierbare onvergetelijke moeder en verzocht de aanwezigen te zinden haar lietelingslied het 4 va van Gei 189 Het zangkoor der Martha vereeniglng zong een tweetal liederen waarna de heer A de Raadt al de aanwezigen opwekte het geloof en vertrouwen der overledene na te volgen Ten slotte dankte Ds A Wartena al de vrienden eo belangstellenden voor de liefde en achting de overledene ecbtgenoote betoond en eindigde deze treurige plechtigheid met gebed en dankzegging nadat vooraf gezongen was het G VS van Gez 189 Zichtbaar geroerd verliet elkeen den Godsakker by Eoo velen hlyft baar nagedachtenis io zegening Vrijdagavond ten 8 uur zal op de bovenzaal van het Café Schaaktord eene openbare vergadering plaata hebben tot oprichting van een afdeeiing van de Nationole Bond van Hondels en kaotoorbedieodeo in Nederland De beer W C de Graa£F secretaria van dien bood zal het woord voeren 6y onderhandscbe aanbesteding is den heer H J Nederborst alhier opgedragen het maken van diverse nitbreidrngswerken ten behoeve van het station te Utrecht Haastuscht Uitslag der aanbestfding gebonden door den polder t Beiereche voor betu tbreken van een gedeelte slnis het bouwenvan een veerboisje en net maken van een loopbrug een en ander aan den IJseldyk A de Jong Ouderkerk a d IJsel l 1215 W De Kramer Langernigeweide 1195 50 A Zanen Ammeratol 940 J Tronwborst Ouderkerk a d IJ 935 A Do Jong Ammerstol i 900 W Visser Berg Amhaoht 800 Job Gouwens Krimpen a d IJsel 800 S T d Oever Berg Ambaoht 795 J Kasbergen Gooderak 764 H Bode Ammeritoi 750 Th Hooft Haaitrecht 629 J Baas Stolwfjk 610 C W den Hoed Haastrecht 594 Ain den laagsten inschryver Ïb het werk gogond LEKKEasKEK Voor een paar weken werd alhier een dienstbode die des avonds gewoon lyk 9 uur haar dienst verlaat op de buisreii lastig gevallen door een persoon die fan achter een boom te voorschyn kwam en baar vermoedelyk met een of ander voorwerp een gat in baar kleediag toebracht in de afgaloopen week herhaalde zich zoo een geval Thans gold bet de dienstbode van H d J wonende in het boveneinde Toen zg in het dorp eenige inkoopen had gedaan werd zy een kwartier baiten bet dorp ook Ustig gevallen loodii sy een eo aodsr brak en hevig ontsteld de woning van Js B invluchtte RECHTZAKEt De beruchte W A Claris verdacht van kort geleden ia bet Huis van bewaring te Rotterdam brand te hebbeo gesticht ter zake van welk feit tegen hem recktaingaog is verleend heeft booger beroep aangeteekend van bet vonnis den 14n April door de reehtbank te Rotterdam tegen hem gewezen waarby hy werd veroordeeld tst drie jaar gevangenisstraf wegens den door hem gepleegdeo dicfHtal ten bnize van dr T Lycklama a Nyebolt aan den Westersingel te Rotterdam na nit de rykswerkinrichting te Yeenhuiien waar hy verpleegd werd te zyn onivlnchta Naar wg vernemen wordt er een onderzoek ingesteld naar heklaagdes verstaudelyke vermogens VERSCHEIDENEID In een logement te Trier heeft zich een jonge dame dood geachoteD oa den vorigen avond asn een officier ie fetz met wien zg in intieme verstandhouding leefde te hebben getelegrafeerd lk schiet mg vannacht in het hotel Venedig dood c De vraag ia nu gerezen of de telegrafiat die dit telegram aannam de politie had moeten waaracbowen Hg beroept zicb op zgne verplichting om bet telxgraalgeheim te bewaren Een soldaat van da genit te Orenohle werd ondertteld een portemonnaie te hebben gestolen By ontkende en bleef ontkennen Toen dreigde zyn loitenant heic met de doodstraf sNachts wist de loitenant met een troep soldaten de kazerne nit te komen ioogenaamd voor uacbtelyk vestiuRwerk en de ongelukkige soldoit werd drie myien ver weg gebracht eo aan den schandpaal gebonden Vervolgens is er op hem geschoten met losse patronen De loitenant heeft zestig dagen vestiogstraf gekregen Ken venchrikkelyk ongelak ïs in den circna Lobe te Lippatadt by Paderboru gebeurd Ëeo athleet die stangen moest ophouden terwijl aan elk een jongen werkte liet de beide stangen vollen en de beide jeugdige kunstenmakers stortten op den grond ze waren onmiddellyk morsdood De atbleet Ugt in het ziekenhuis vele dames vielen in oumacbt Een ander ongeval wordt uit Gothenburg vermeld Hier ie de bekende knnatryder Conrandini bg de voorstelliag van bet plafond neergevallen toen by met Kjin psard in een lacbtballon opgestegen waa Üy brok het net door en paard en ruiter bleven op de plaats dood In den cireas Baach te Berlyn was deze toer na de eerste vooratelliog verboden KantoDgerecbt te Gouda Zitting van Woensdag 4 Mei 1898 De volgende personen rgn veroordeeld wegens Politie overtreding J A J te Oouda tot f 1 of 2 dagen Overtreding arbeidswet E H A S te Gonda tot I 4 of 4 dagen Viascherg overtrediog J A U en J K te Zevenhuizen ieder tot i 3 of 2 dagen K de J te Reeuwgk tot f G of 4 dagen met verbeurdverklaring van de acfaakele of do waarde daarvan A B te Beeowgk tot f 10 of 4 dagen met verbeurdverklaring van de achakele of de waarde daarvan Overtreding van het Prov Reglement A J W B en W H A beiden te Wad dingaveen No 1 tot f 2 en No 2 tot f 1 of ieder 2 dagen J V O Jr te Reenwijk tot f 1 of 1 dag Politie overtreding te Ooada J A P B en C v O te Gonda ieder tot f 1 of 1 dag J V d W te Gouda tol f f 3 dagen T B te Gonderab tot f 0 50 of 1 dag Overtreding Strafwet J V d K te Waddingaveeo tot f 2 of 2 d A K te Bergacbenhoek tot 1 5 of 3 dagen Openbare dronkenacbap J B K H M d B D F en N v d K allen te Gouda ieder lot f lof 2 dagen Openbare droukenechap 2maat gepleegd P O en L S te Gouda ieder tol f 3 ol 4 dagen Openbare dronkenschap bg late herhaling A B en D M O te Gouda ieder tot f 3 ot 3 dagen W B te Goods tot 2 d igeo faecbtenis J A te Gouda tot eene week hechtenis Openbare dronkenschap bg 5de herhaling P U te Qooda tol 3 weken bechtenia FOS J 3Bi =tIJBl r LIJST Tan brieven ijeadreaseerd aan onbekenden verzonden van Gonda in de Ie belit der mund April 1898 welke dooi tuicheB konst vaa het poatkantoor deor da uadan kannen worden teruggevorderd Wed J Verhoeff te Ouderkerk a d IJaal J Goedhart te Rotterdam Dt wauB Direotenr MOLL Gonda i Mei 1898 GROOTS KBÜZE in de nieuwste 1 tan OS Al Md TaUlear Kleiweg £ 73 73a OOÜDA Beurs van Amsterdam Vrkn 85 V 98 98 lOOV 86 881 84J Va 64 97 I S 4 V 76 80 a Vs 104 96 Vis 100 100 69 696 468 100 V loov i04 148 9 lOl i 98 180 9SV 80V 118 906 1981 100 64 68l 1607 99 76V 101 100 151 188 U Aa 101 49 lOJ a ll a 4 a 74 alntkra 86 98 a 84V i y 96 MEI NEuaaLim Cerl Ned W 8 l i dito dilo dito II dito dito dito 8 HoHOiB Obl Qeudl 1881 88 i ItIub Inselirgviiii 18 9 81 t OosTSN OIil in papier 1888 6 dito in lilver 1888 I PoaTooiL Obl met ooupon Sdito ticket 8 109 49 100 100 148 BusuNO Obl Binnenl 1894 4 dito Goeons 1880 4 dilo biiKolbs 18811 4 dito bü Hope 18Sa aO 4 ditoingoud leen 1883 6 dilo dito dito 1884 6 Stivii Ferpal sohuld 1881 4 Toallu Gepr Conv leen 1890 4 Geo leening serie D Geo le ningserieO ZuioAia Bip r obl 18BS 5 Maiioo Obl Buit Scb IStO 8 VsNliocu OU 4onbep 1881 AnaTBaOAU Ub 8tieo 1895 8 BomanAX Sled leen 1894 8 NlD N Afr Hsndelsï aand Are d b Tab Mii Oorlificalen DeliM itiohsppg dito Arn Hypolbeekb psndbr 4 Cull Mij der Voratenl sand a Gr Hypotbeelcb pandbr 8 t Nederlandaohe bank asad Ned lUndelmaalaeh dito N W kPae Hyp b psndbr S Belt Hypotboekb pandbr 8 L tr llypolheekb dito S OoSTKNa Uoit Uong bank and Busi Hypolhoekbsnk psndb 4 AueaiKA Kqut bypotli paudb 5 Msur L O Pr Lieo eert I N D Holl IJ 9poor Hü aand Mij lot Eipl r 81 Spw asnd Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr 8pm taai 6 dilo dito dito 1891 dilo 5 lTAl il8poarivl l887 89 A Eobl S V S Zuid ltal parmü A U obl 8 1 FoLSN Waraohau Weeuen aand 4 BUBI Gr Buia Baltiaohe dito aand Fastowa dito aand K Iwang Dombr dito aand E Knrsk Ck Amw Sp kap obl 4 dito dilo obllg 4 H a AniaiKA Cent P n Sp M i obl 8 Ohio k lortli W pr O v aand nv dilodiloW n SI Peter obl 7 Denverb Bio Gr Spm eert v a Illioois Central obl in goud 4 L0UL8V t sab rille Oertv aand Meiioo N Spw Mij Ie bvp o 6 Misa KsnasB v 4pot pref aand N ïork Onlasioli Woal aand dilo Penn Obio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 5 81 Paul MInn il Msnil obl 7 Un Pao HooriMjn oblig 8 dito dito Line Col Ie byp O 6 Cahaoa Can 8oulh Cert v aand 6V 180 99 WU 108 1001 101 1171 185 8JV VzN C Ballw k Na Io h d o O Amaterd Omnibua Mij aand Bolierd Tramweg Maala aand Nan Stad Amaterdam sand 8 Blad Botterdam aan 8 BlLBia Stad Antwerpen I8S7 IVs Stad Bruaael 1888 9 HoNO Thelai Beüullr Oesellich 4 OosTBNa Staatslcening 1880 5 K K 0mI B Cr 1880 8 S AWB Stad Madrid 8 1898 Nbd Ver Bes Hvp Spobl oerU ADVERTEWTIEW Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlgden onzer geliefde Moeder en Behnwdmoeder CATHARINA HBRMINA BRUNl Weduwe van den Heer CHABLze RoBBTtt betuigen wg onzen haiteIgkeu dank C A BOBKTTJil O GIBI Bonrm P aiSL QtMk 4 Mei 1898