Goudsche Courant, donderdag 5 mei 1898

No 7573 Vrijdag 6 Mei 1898 37ste Jaar aii é ö mmm maim Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No tt De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzonderingvan Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers V IJ F CENTEN Telefoon Rfo ftt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte $ Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd den afgevaardigde Liaber van hut Centrum dat by den wensch van den vorigen spreker voor een spoedige overeeukomat met Beieren ten opzichte vau de hoogste instantie in de militaire rechtspraak deelde in dcKeo zin dat by hoopte dat de overeenkomt spoedig tot stand lou komen eu hy daartoe het zyne zon doen Met bevrediging kou prins Hobenlohe verklaren dat sedert zyn vorige verklaring in den Kyksdag in de geroerde onderhandelingen tnaacben da allerhoogste legerbevelhebbers een werkelyke voeruitgang is te bespeuren Levendige toejaicbingeu Spreker twyfelt er daarom niet aan dat deze quaestie tot wederzydsch genoeaeu zal worden opgelost Brave s Hierop nam de Rgksdag by boofdelyke stemming bnt ontwerp tot hervorming der militaire rechtspraak met 177 tegen 83 stemmen aan Verspreide Berichten Spaiye es de Vereeoigd Staten lu de Spaanache Kamer interpelleerde de repablikein Salmeron de regeering Hg vraagt wie de verautwoordelgkheid draagt van bet vergoten bloed en licht da doopceel van de onde regenrstelsvis die aanaprakelgk zgu Ug die ze oit den weg zal raimeo iegt bg zal een groot patriot wezen Sagasta betreurt het dat de Spanjaarden niet een van zin zgu Hg ia een voorstander vaA den vrede maar de oorlog was onveimgdelgk want Spaoje werd getart In naam van bet vaderland vraagt hij de aanneming der oorlogacredieten Voorts verklaart Sagasta dat er stdert vgf en twintig jaar drie en een half milliard pesetaa werden niigegevou aan verfiterkingeo De Vereenigde Sraten pasaen ten onzen opzichte een minne politiek toe zg gebruiken ooderbandsche middelen Zg zouden tevreden zyn als er io Spanje troebelen outstoudeu aan etookt door de republikeinen pa republikeiaen proteateeren De mrerderbeid juicht Sagasta toe Deze vraagt of de marine beter zoo zgn indien zij aau de republikeinen toevertrouwd ware In den Senaat houdt admiraal Brenger een lofrede op de zeelieden die hg Cavite gevallen zgu Hg biedt der regeering zgn diensten aan Sanchez Toca valt heftig Amerika aan dat het volkenrecht beeft geschonden De minister van binoenlacdsche zaken verklaart dat de etaat van beleg in Madrid is afgekondigd omdat zekere elementen van de ongelukken van bet viderland partg wilden trekken eu de politieke hartocbteu in beweging zochten rende herinneringoo Een enkel woord oiitsnapto haar lippen toen zy half bewusteloos in de armen van Horace Underwood zonk nMya man I Tot hiertoe was er in dit alles niets verrassends voor Ben Toen echter de eerate schok der herkenning voorbij was nam Sharpe met een eigenaardige tinteling Iq zijn oogec den jeugdigen agent der geheime politie bij de hand seggende rJe hebt je zeer rerdieosteljjk gemaakt ffDank n Het heeft mij niets geen moeite gekost alles kwam zoo van zelf Ik schgn voor politieagent in de wieg gelegd te zijn Dat ben je Maar nu je beiooaing Ik veronderstel dat je zelf wel denkt ieti heel moois verdiend te hebben vDat ataat niet aan mg om te beoordeelea Als n zegt dat ik niets verdiend heb dan sa ik ook niet reclameeren Ik ben ereid van iedere belooning afstand te doen Ik geloof dat je nog meer dan geld verdiend hebt Hepiy Hicka heeft mij iets gebiecht Het kolfte heel wat moeite maar er zat nieta anders op En zie je daardoor ben ik nu in staat om ie naar verdienste te belooaen Ik heb er aldoor eeni rermoedan van gehad maar ik waa er niet zeker van totdat zij hot mij bekende Zia hier je belooning Ben een vader en een moeder en een aangenomen zuster op den koop toel Wat wat meent nP sUmelde Ben Niets dan de waarheid Qij zyt een van de twee kinderen die aen verdronken waande by hetzelfde ongeluk waarby men dacbt dat ook uw moeder was OBgakomen Gij uw moeder an eau jonger zn e De Heer ett MeTronw Jtr M ti dk BRANDËLËR Eleh betuigen hnn hartelpen dank tooi de vele bljjken van belangstelling by de geboorte Tan hna Docbter ouderronden Satunhtim 1 Mei 1398 ONZICHTBAEE HEBBEN en DAMES FRDIKEN TOÜFETS SCHEIDINGEN an verdere HAAKWERKEN mnnten it door aOLIEDE AFWERKING bj fl P VAN WIJNG411RDEN Coiffeur Kleiweg Gouda FailHssemeDt W Li GRAND Bg beschikking van den Edel Achtbarenheer RechterCommissatis is bepaald lo dat de indiening der schuldvorderingenaan den curator moet plaats hebben vóór 22 MEI a g 2o dat de Verifioatie Vergaderiiig lal wordengebonden op MAANDAG 6 JDNI a s des V m te 11 uur in het Uerechtsgebonw aanhet Haagschaveer Ie RotUrdam jt De Cnrator Mr M M SCHIM tas dbe LOEFF AdvocaatProcareur Kleiweg 28 Oouia DIJKÖRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bg deze ter openbare kennis V dat het Gaarderboek voor het loopende jaar ter inzage van Ingelanden zal liggen van den 4den tot en met den 17den Mei aanstaande en wel het Gaarderboek in zgn geheel ter Secretarie van BSmland te Liiien op eiken werkdag van des morgens 10 tot dea middags 4 onr en uittreksels nit het Gaarderboek op de Gemeente Secretariën van de hoofdplaatsen der districten 2 dat de Ingelanden hunne bezwaren binnen acht dagen na de ter inzage ligging en dns niterlijk op 25 Mei schrifteiyk en met d noodige bewflBstukken gestaafd aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden Djjkgraal en Hoogheemraden van Rynland EGBERT DE VRIES Dijkgraaf H P BERDBNIS tan BERLEKOM Secretaris Leidm 30 April 1898 Gevestigd te GOUDA D P SGHELTEIIIA ARTS Voorloopig adres Hotel DE ZALM Na 15 MEI Fluweelen Singel B 578 SPREEKUUR dageljks 1 2 uur DONDERDAGS 9 11 uur Qouda 2 Mei 1398 E CASSÜTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SFMMEKXritXSJH MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot uur WOENSDAG en VRIJDAG van Itot uur ZONDAGS niet IDE TOEmSESINa l aWiLuttt il de voorOeeUgae in srederlaud arzeSert teg n ScRaèa ontstaan door ziekte en ongelukken uitgezonderd tuberculose Uitsluitend VEEHOUDERS als AQBS XEN gevraagd DE DIRECTIE Gouda Omk vu A BEINKMAl ZOON per J gr Flacon ƒ 0 36 0 50 0 55 per i Fl f 0 36 e 0 60 0 66 0 70 0 75 per J Fl f 0 45 j 1 r ËaudeCologne J ri BoIdool VERITABLE No No 0 90 1 10 0 50 ADMIRABLE DOUBLE Bij een hoeveelheid Tan ZES Flacons gesorteerd 5 procent korting BOLDOQT S EAU DE COLOGNE ZEEP per stuk 8è cent Verkrijgbaar bij 1j BUIIili HOOGSTRAAT A 122 Machinale en Chemische zuivering en ontsmetting van Bedden en Matrassen bij Gebr DE RAADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Groote Afslag van Rund en Yarkensvleescli Ude huis van af de Waleateeg C J LIJGTHÜRT l§plerliig§traat F 32 2de huU van af de Waleateeg Prijscourant van Varltensvlecsch VARKENSLAPPEN 32 J cent C KAHBONADE 30 S VETTE LAPPEN 27 i GEBAKT 324 o SAUCIJZEN 32 i VERSCHE WORST 325 FILEE 35 9 SCHIJF 35 S LENDE of RIB 35 KRAPPEN 25 PEKEL en GEROOKT SPEK 30 Prijscourant van Rundïleesch RÜNDERLAPPEN RUNDER6EHAK ROULADE BEUP RIB EOSBIEP HAAS BIEFSTUK KLAPSTUK met Been KLAPSTUK zonder Been 30 cent 25 en 30 35 35 35 35 45 45 25 30 Alles uitsluitend prima kwaliteit Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eeis pxacla tigr riet in g ©riclxt HËËRËNHOS met TLE staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleidingvoor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevrag en LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom ƒ 8000 ui f e VictoriaJBron f e Oberlahnsfein by£ms J Tafeldrank Van h£ oninkIykef uis derXederlanden KeninkWke XacMnale Fabriek DE H0NI6BL0EM Tiin H van Schalk Co gerefltigd te s Qravenhage Hepplentraat en 0 Babjj de Eegentesselaan Tan Z M den KONING T8n BELGIË Indien gij hoestU gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst flonig Eitract FLACONS Tan 40 Cts 70 Cts en 1 Terkrflgbaar bjj Firma WOLFF Co WesthaTen t9S Gouda E H TJH MILD Veeretal B 126 te amda A BOÜMAN Moordreda J C RATELAND Boikoop B T WIJK Oudeaaicr M KOLKMAN Waddinxveen A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUDA BeTeelt zich aan tot het leveren Tan bett Zeeuwsch Tarwebrood a 14 Cent per Kilo Nieuw onorertroffen Prof Dr Liebers welbekead ÏBlIW KaACHr llIXlB Alleen echt met F brlekamerV tot Toortdarende radicale eu Hi H zekere genezing van alle zelfs Si S de meeat hardnekkige i nuw KUM xiekten Tooral ontstaan door E S afdwalingea op jeugdigen leeftyd Totale genezing ran elke zwakte Bleek zocht Benauwdheid Hoofdp a Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spösTertering Ourermogen Jmpotenz PoUutione enz üit Toerige prospectussen Prijs per fleach fl 1 fl 2 fl 3Vi duhhsle fleicli fl 6 CentraalDepot Matth i d Veffte Zaltbommel Depots C Happ l s Gravenhage C J W Snsbüié Rotterdam M Cleban Co Amsterdam Lobrij en Porton Utrecht en bij allo drogisten 1 Opruiming t Tan beêeluUUgde en gebruikte é i nUZIEKINSTRüKENTEll III m bet MAGAZIJN van I L CUE LA KG iél Gedurende 8 éi 14 dagen D J van Velzen DUBBELE BÜDRT B 10 TA IL 14 E UK J iram Ontvangen de nieawate Buiteulaud cü Overzicht Wat tal Amerika mot de Philippijuen doen Ziedakr de vraag die de Ënropeeacbe pera thaau bnig hoadt Onder de Spaaoscbe beeracfaappij laten zal niet mogniyk zyo Ze onafhankelyk verklaren n dns de opstandelingen van weleet deheereu van dez eilanden t maken lal met het oog op de Europeescbe balaogeu wat gevaarlijk zya TooHoopig zal Amerika ze wel boodeo als waarborg voor eena oorlogsschattiug Maar dan verder Dat kan de koloniale mogeadbedeo io Azië niet onverschillig zyn De toestand in Madrid begint werkelgk zorgelgk te worden Hoewel de bericbten teer onvolledig zya en de telegrammen met groote zorgvuldigheid zwygen van wat er voorvalt is het dnidelgk dat de gemnederon er zeer bewogen zgn en dkt de regeering met groote hinnenlandtcbe moeilgkheden te kampen heeft Uit particuliere brieven weet men dat er in de Blrateo vau Madrid gevochten is reeda eeoige dageu geleden en dat het optreden van republikeinen Cartisten en aocialuten der Regeering aanleiding heeft gegeven den staat tan beleg af te kondigen Beedi werden geruchten van sen minieterieele crisii verspreid en weer tegengesproken maar het ia opmerkeiyk dat de gunst des tolks zich steeds meer wendt naar de zyde vta generaal Wejier die als de man vau het komeade nationale kabinet wordt beschouwd In de Kaoaer heeft een stormachtige zitting plaati gehad nog is het Sagasta gelukt de geesten te bezwereu maar wie weet wat er heden gebeuren zal f Een voorstel van Léon De Paisseaui en anderen in da Belgiscbe Kamer om artikel 47 van de grondwet te wyzigen eu er het alge j meen eoketvoodig stemrecht in op te nemen beeft de Kamer met 72 tegen 39 stemmen verworpen Hetulfde lot onderging de motie van Vanderiflide waarbg werd uitgesproken dat de algeneene politiek vau de regeeriogeen politiek van reactie tegen bet algemeen stemrecbt is Aangenomen werd een voorstel van Woeste waarby de Kamer vertrouwen betuigde in de regeering De eeoige van de reohterzy die tegenstemde was Daens V By de behandeling van het ontwerp tot JierTormittg van de militaire rechtspraak in Dnitscblaod verklaarde de Eykakanselier in den Bgksdag in antwoord op een rede van FEVlLLülOx HARRY SHARPE de agent der geheime politie Roman naar het EngeUch Ën de schaking ven Dolly waa aleobts een der vale troeven dïe daarin uitgaapeeld verden zeide Sharpa fZe zullen elkaar waarach nlijk niet eena herkenaai als ze by elkander EJjn zei Ban Miischien wel ky tenminale wel en mogelyk valt het bg baar de oatbrekende achakel in hare kerinnaring aan Wg moeten het in ieder goval probearen Breng Dolly eerst by hem en dan haar Sn zoo gebeurde bot De onlmoeling had plaats in ecu klein afzonderlyk kamertje in het hotel en ofichoon de scheiding vau Dolly betrekkelijk kort Was geweest achreide Underwood als een kind toen Dolly de kamer binnentrad en eicb in ziJD armen ierp op het wederzien vao mevroaw Barker bad men dta beer Underwood langzaam voorbereid Hy groette haar vriendelük terwijl hy haar strak ia de oogen keek Allen bemerkten hoe een sohok haar door de leden voer toen zij hem zag Haar lippen opende zich els wilde zij iets zegden terwijl zg faêartelings bleek en rood werd En toen uitte 1 $ een kreet een kreet half van vreugde half van mu teweeggtbraoht door de laogtaam wederkee te bnngen Maamobaik Campus biedt der regeariog zgn diensten aan zouder eealge voorwftliden De kardinaal Compostelle zegt dat de J merikanen zonder motief Spanje laag bartigjbebbeu aangevallen en dat dit zgu eigenden wil behouden Spanje zal toonen dat be ticb niet met voeten laat treden De jiuinister van buitenlandsche zaken be tuigt éfa kardinaal den dank der regeering lemwd op de itribone werpt een convert in de firgaderzaal Inet den uitroep Ziehier de mining vaa het volk Hg wordt verwydar4 De farysche New York Herald meldt nit officieete hron d fc er troebelen te Madrid ontstaan D en dat er in de straten geaokoten werdt Ëen Siet messen gewapende troep gepeupel werd gpter door de gendarmerie vervolgd Er i Q troebelen te Talavera Toledo wegens dft booge broodptgzen en te Gijon Oviedn tegen de opkoopers vau vi ob Troepen zyn ootbodea Een telegram uit Key West meldt dat bet grootsta deel van admiraal Sampson s vloot Maand ochtend reeds van Hivana te Key West i saugfkomen om kolen in te nemen Beri0titen uit Key Wast aan de New York Herald j melden dat de Amerikaansche vloot eergistÜUn mei eeu belangrgke beweging ia begonnio blykbaar ten einde het Spaansohe eaka Jju n de Kaap Verdisobe eilaaden te ontmoeten De opperste krygsraad ta Wasbingtou bealoot eergisteren dat het Spaanecbe eskader vernietigd moest worden alvorens er er eenige poging zou worden gedaan om Havana in te nemen Drie Amerikaansche kruisers kruisen nu in den Atlanliachen Oceaan om het Spaanacbe eskader op te aporen Telegrammen uit Key West melden dal ey tbans slecbta weinig schepen acbtsrgebleven zyn voor de blokkade van Bavaua Men gelooft dat bet grootste deel van de vloot zich tbani vereenigt met het vliegend eskader om een gezamoolgkeu aanval te doen op de Spaanscha vloot van St Vmcent en deze te vernielen alvorens zg eenig kolemtation kan bereiken of eenig punt op de kust van de Vereenigde Staten kan eauvfllleo De kruisers Harvard eu Yale die thaus in den Atlautischeu Oceaan kruisen zullen lich naar bet naaste kabfllitation spoedeD zoodra het Spaanicbe eskader in bet zicbt komt Frankeuk Hst staat tbans vast dat de eerste preeideut van het Hol van nppcl te Pargs Perivier bel ptocesZola zal preaideeren dat den SSsten Mei voor de jury vau Seine et Oise in behau IflÜDg komt worden door een vreemdehng gored Dia vreemdeling was Carkina Uw zuster i zooala Hepay Hicks iiiy heeft vtrteld nog by hem Hepaj Hioks maakte een complot waarbg men besloot uw redding geheim te houden Zy wilde haar zoon eenige erfgenaam maken en ten tweede wilde zij zioh daardoor op haar man wreken die ziob van baar had laten scheiden Zie hier de gabeele iogetrikkalde geachtedeoia lo een notendop Later zult gij wel meer byzonder heden hooren vËan moeder F heb ik een moeder F riep Ben die zyn tranen niet kon bedwingen En een vader ook I En Nan Nan Carkina op wie ik by het erste gezicht verliefd geraakte is zy mgn taster P lic ilr yrel ik geloof dat ik gek wordt 1 Tot besluit van alle verrassingen die Sharpe voor Ben had verscheen op dit oogenblik de kleine Nan die men tot dusverre in een andere kamer had gelaten En zoo verkreeg Ben een vader een moeder en een euattr alles in é a oogenblik en meer ombeUingea en liefkozingen dan ik in een beei boekdeel kan beaohrijvea Dick Underwood ward nog diezelfde week door de politie gevat Ts zamen met Carkina en Uepay Hioks zooals wij haar maar blijven noemen werd hy verhoord en veroordeeld Samenzwering en sohaking eener minderjarige waren de bun ten laate gelegde miadrijven en allen werden schuldig bevonden Hepay ia sedert gestorven de beide anderen dragen nog steeds de gevolgen hunner misdaden Geluk is de beate medioj nmeester beidende heer en mevrouw Underwood herkregen volkomen hunne geeondheid geeatel k zoowel als liobamaljjk Nan BlLUIH De Vlamingen organiaeeron tegen den I5dan Mei een grooten optocht te Brussel ter viering der aanneming van de Vlaemscbe ualwei welke thans door den konintn bekrachtigd is Vgftig duizend Vlamingen zullen aan het feest deelnemeo Itaur De onlusten te Rome nemen een onrustbarend karakter £ an Op verscbülenda plaatsen igu botaingan ontstaan met de troepen vooral te Pigliue eu te Placenza waar doodeu en gewonden gevaltan lyn De liehlÏQg ven 1873 is onder de wapenen geroepen Bsitscii Indib Tweehonderd vyltig per oneu hebben wegene de pest oit Caloutta de wyk genomeu De panieK is ietwat bedaard OoerJtN iJK HoNOARiJe Pater Stojatowski laat betliit tegenspreken dat hg met een Rasiisohen generaal in relatie aUat BINNENLAND VWBfiDE KAMER Zitting van Woensdag 4 Mei D bebandeJing der Hirioebsgroolfag werd voortgezet By bet artikel ymarioawerkplaatsent vereekerde de Minister dat de toonregeling geacbidt naar de bekwaamheid en yver en bg ontslag de meest geschikten zootang mogelgk gehouden wordeo Io het algemeen ontkent by dat het loon ven Staatswege te gering is Door den beer Staalman werd gekta d o ver te lage toonen der matrozen werklieden De Minister herinnerde dat ook gerekend moet worden op vrge voeding De heeren Staalman en Verbey wilden dat die voeding in geld werd uitgekeerd Door den beer Verh y werd er op aangedroogeo om het korps mariuipri actievar te doen deelnemen aan de Indische krygsoperatifin voor de landingadivi tie DeMinislerantwoordde daartoe desnoods te zullen overgaan ofichoop de uitzending der mariuinra groote bezwaren beeft en ze by aankomst niet terstond geaobikt zgn voor landingsdtviaie Aan dnu minister van külooiSn ia de bereid verklaring medegedeeld om een bataillon beschikbaar te atelleu Verder werd door den beer Verbey aangedrongen op uitbreiding der vrye verpleging van getiDueu van scbepeliDgeo die niet io de bavenplaatHen wonen en lïen de ouderlooza zwerveüngen vonden liefdeau aeu weelderig ouderlijk hois Hierdoor werden echter da goede hoedanigheden die zy door ontberina hadden verkregen niel minder Ben had zulk een aterke neiging voor het avonluurlyke dat hij lanirzamerhand een vaste belper van den steeds iiverigen Sharpe werd Nu Ben niet verhefd kon worden op Nan daarzij zyn eigen zuater was gebleken te zya braoht hijdeze hefde op Dolly over Het einde was dan ookeen huwelyk met baar dia eao allerliefit vrouwtjebleek te zyn En daarna werd hy even bezadigd kundig en geeppen m zyn hoedanigheid van hoofdagent der geheime pohtio als Sharpe zelf