Goudsche Courant, vrijdag 6 mei 1898

Oaud 1 IM 10 S SB S IO 8 14 8 8B 8 84 10 11 11 U ll n 18 18 18 88 8 11 8 48 i 7 4 B8 4 B8 8 88 8 81 6 14 7 31 7 88 8 80 8 8 8 66 10 04 10 86 11 18 Mosnlréiiht door 1 48 ft V a 11 88 la Jr f 5 fc 1 9 9 9 8 08 a 10 11 a a Kiouvarkark 1 p 8 48 fff a 11 88 a 1 7 a a a 8 18 a 8 09 a 10 18 a a CkpolU 7 4 Hardu A 30 T tt 8 8 11 48 1 14 6 19 a a a 8 18 a 10 88 118 08 a so 8 84 4810 1S 10 80 11 88 81 18 88 1 88 i SO 4 4 18 8 81 8 10 8 40 4 10 6 88 7 80 8 JB 8 48 ll 10 1 10 14 10 84 11 UI 4 48 8 88 8 18 6 81 7 88 7 68 8 40 9 88 9 88 10 19 11 88 11 80 18 87 1 44 9 80 S f 4 08 4 41 1 86 8 86 6 17 7 86 8 9 87 10 18 3 H1 Htaawaikark 4 6 0S a a a a t a 10 89 1 S4 4 B0 a a J7 a a 9 47 8 04 U a K f a 10 88 8 01 4 87 a a 6 84 a a 9 84 Hoordnoht 8 11 8 18 a Ê 9 a a 10 4S 8 08 a 6 04 a a 6 41 a a 10 01 Aai a B U II 81 e ss 1 10 7 48 i n 9 8 47 10 18 ln4S 11 84 lf 08 18 47 8 14 t o 4 08 S4 8 10 8 46 6 66 6 47 7 48 a to in nT 10 80 OOUDA UtN BaiS tia em 7 J B SO 8 17 8 9 87 10 14 11 18 11 18 18 16 18 86 8 14 8 48 4 49 4 88 8 8 B 84 6 11 7 84 7 18 1 88 8 64 10 10 8 U u ZaTaahuiHD Moerkapalle 7 48 8 48 a 11 80 a 1 8 8 7 9 9 9 a 84 a 10 18 a a ZMtarmaat Zegwaard 7 88 8 81 a 11 41 1 19 B 18 9 9 9 a 8 1B a 10 81 a 1 Toorburg a Ha 8 07 8 08 a U BB 1 88 9 9 9 8 88 9 9 9 a 8 88 a 10 88 9 r 8 18 9 08 9 4B 88 10 88 10 44 11 48 11 18 46 1 48 8 48 4 1B B IB 8 87 6 BS 6 88 6 89 4 84 9 d M in 3 11 8 n 44 aKan Voötkïrg i 8 48 7 80 I 4U M SS V 48 lu U 11 87 11 88 18 88 1 88 8 4E S 40 4 4 SJ 8 80 6 19 7 80 7 9 88 10 06 8 88 Ê K 9 II 10 17 9 9 9 1 41 a 4 89 18 a 9 S4 Zoatarèieai Zaovaard 6 10 88 9 9 9 1 88 9 9 4 68 80 a 9 48 ZaTeakuiiau Maarkajxl a 8 17 9 9 9 n 10 48 9 a 8 08 6 04 a a M 8 8 dimA st 7 48 8 08 0S lO U 10 84 11 87 la ns U 80 8 17 14 4 06 4 97 8 16 6 6 80 7 48 IS 10 10 10 8 e I I D A 1 T K 8 C H I f IM TtTM H 0 V 11 A A S T I R 0 A ttasd I tO 6 S 84 7 18 7 88 8 14 9 07 10 19 10 87 li OO 18 10 18 88 8 80 8 17 4 88 8 80 8 47 S OB 6 88 8 door l i o H V 9 8 14 B I l s 1 11 8 7 11 8 6 0 17 11 81 Olie S 6 8B f a a a 1U4 a a 8 87 8 87 7 10 Ami W 8 19 08 0 8819 48 8 00 8 37 8 40 lO Oi 11 87 Haaid T S f a 8 10 11 89 18 87 8 48 S S4 8 4B 8 84 7 18 8 4 10 36 10 41 n a 80 t 1 SO 0 1 18 n u twoWl 8 7 04 7 48 8 88 S 8B 9 80 lO Bl 11 48 18 88 l iB 8 18 3 60 t 04 e 88 4 7 S9 6 10 81 i l J Ulncht 115 i U 1M 8 87 8 4 8 00 8 10 10 18 10 88 11 88 18 08 1 87 3 08 s ie 3 88 4 48 6 88 80 6 16 1 6 8 9 07 9 86 10 08 10 841 Woardea t 49 53 S 0 8 18 10 88 11 88 18 84 S 4 4 16 6 60 7 13 9 10 9 88 io t4 wi o a 7 08 8 10 9 08 11 16 8 13 8 4B 4 48 6 80 7 4 9 41 Ouda i U 10 48 9 9 4 84 8 a UmakW 7 80 8 88 8 80 11 80 8 08 4 00 00 8 0 10 00 Gouda 8 1 08 9e 8 88 10 88 11 10 18 11 8 0 8 40 4 87 8 8 07 7 8 8 88 8 4 BJI 10 4 ll lOlasada 8 m 9 18 U 8 IS 81 l 4 47 tA 7 48 49 ll 10 Ulreclc Spoorwegverbindingen met GOUÜt Zomcrdlenst 1898 99 Aangevangen 1 Mei TlJd vao Green 1cli OUDA KOTTX DAUiiu nru D heer Stsftlman droog aui op rbtteriog d r oldyeo der onderofficiereb Do Mmifiter zoo dtt ovorffegoo Tegeoover deo MioiBter verdedigde de h erVerhej de martDe krygschool a do wettelgkeuarioeorgBoiaatie De heer Troelitra béapreekt d voeding dér achepelingen die volg di bem veel te enscben overlaat Hij vaariichoirt fOor het g vea vaa jenever buiteDtiaats Da mioiater en de heer SUaliDan hondea vol dat devoediog aüotakend iif terwgl de mioiifcer daarbg voegt dai etotdi wordt geatreefd uaar vermiitderiog tbd drauk broik By zgo repliek zeide de heer Troelitra dat het symbool vfto het militarisme ia Techtea D Zuipen ooder de U vao Yadertaod en Oranje De bror Verhey proteatnert eo de Voorzitter roept de heer TroeUtra töt de orde Oe heer Troelatra heeft niet willen oggen dat alle militairen droDkaards zyn ma r alleen dat het militariame ii een moord op groote chaa en de ondeugd van zuipen aankweekt Op de opmerkingen van de beeren Smidten Groen van Waarder omtrent den loodidieost verklaart de Miniiter dat er te IJmuiden en aan den Hoek atoomloodsicbepen zullen geatationeerd wiorüeo maar dat de handel de koeten meet betalen Na nog enkels opmerkingen omtrent details wordt de geheele begrooting aangenomen met 70 tegen 3 aocialiatisohe stemmen B gk pi bericht van Harer Maieeteiifl gesant ia Parija sgn da invoerrpQbten op granen in Frfeakrgk opgeheven van 4 Mei tot 1 Jnli y gelegenheid van de groote manoenvrea die in het begin van September in Gelderland wordeo gebonden iuUeu in tenten op de Soerensotae beide te Lalig Soaren ongeveer 2000 man iofaateri worden gekampeerd In tFrieache dorp Ëtaloo zallen 20 landboQwera een proef nemen met den verbouw van tabak Dit geacbiedt op aaobeveliag van l orgvliet ouder Bogl die steeds voor yvert ott de tabaksteelt in Friesland in te voeren Omtrent bet vervoer in koel wage o e waar an de voorwaarden in ooa Eerste Blad B van 23 April tyn opgenomen tal in het algemeen tarlpf der bghomende koaten van het NederlaoVaob apoorwegmrief voor he vervoer van yi en vrachtgoederen deel 1 nog de volgende bepaling word n opgenomeu De spoorwegen zyn echter niet verplicht t vervoer iu koelwagens nooh er voor aanaprakeiyki wanneer boitanlandscbe spoorwegen wegena onvoldoende lading van den wagen de goederen in gewone wagens doorzenden In de preaidentieele rede waarmede de Volksraad der Zaid Aiiikaansobe Repnbliek geopend ia wordt den volksraad verzocht den 6d Sept ter ere van de iobuldigiog vao B M Koningin WUhelmioa tot een officieeten feestdag te verklaren Alle regeeriogakantoren worden dan gaaloten De Amsterdamaphe kegelclub Nooit gedachte aal ter gelegenheid van baar vyijarig bestaan in den hoize troaokeo te Amsterdam van Zaterdag 21 tot Dinadng 24 Mei een vierdaagdch kegeloonooars geven waarvoor een aantal korps personeels en extrapryten iMiohikbaar gesteld zgo Naar het XJ D c verneemt heeft de MaatKhappg tot Kxploitotie van Staa sspoorwegen op een gedaan versnek vanwege de Nederlandsohe Hmdelereizigersveaeeuiging te Rot t dam goedgQostig beaobikt om by WQie van proef in trein 32 een rytnig Ie en 2e klasse Den Haag Ut eoht te doen opnemen zoodit meer plafttsen beachikbaar blgven in de voor het noorden bestemde rgtoigan Het Ned Laudb Weekblad deelt bet vHgeode mede Volgeoa La Patfiote eeo Belgisch blad heeft de minister van laodbonw de beer De Brago Ie Tern oude een r devoering gehouden eo tof n ook proken over invoer van Nederlaodscb vee in Brlgig Hy zofi daarbg medegedeeld hebben dat het plan beataat om weidevee bétail maigre oit Nederland in Bel gtë toe te laten nadat het aan de greozeo is in qoarantaine gestald Deze maatregel tal een voortoopige syn in afwabhting van een nader aan het depariement nit te werken plan dat eenmaal vaat e ateld een einde zal maken aan den tegenwoordigen toestand Naar bet cVad verneemt is aan den Franschen miniater van Binoenlandsche Zaken Barthoo het grootkruis der orde van OraojeNaiaao verleend Voorti zgn offioïeri en ridderkroiaen in deze orden toegekend aan de Inden vai bet gevolg van deu Preaident der Repabltek dia tydeos Hr Me verblyf in FraukrQk baar waren toegevoegd aan eeoige booidamhtenaren hg t departement vao Boitenlaodscbe Zaken te Parys aan deo prefect van politie aldaar eo aan den protestantse hen predikant dr Stapfer die na den dood tan KoDtng Willem lil in het Oratoire een schittitreode Igkred op den oterledeo vorst faield Gemengde Berichten Dezer dagen kwam te Rotterdam eeo stoom obip aan met een lading van 60 000 balen rijst Nog voor het Bcbip Hil Ug werd den importenr een extra wiaat van 2 ijnlden per tak geboden op welk b hg inging zoodat hy eeo vinst van 120 000 golden maakte De geheimxiaoige zaak In de bekende zaak op Rapeubnrg te Amsterdam is nog steeds geen verder licht opge gaan De agent ao politie Van Brink zit oog altgd in belraring Hy houdt steeds Tel geeo scherp werktuig te hebben gehad en niet te hebben gestoken De man atond wg zeiden het reeds bg de politie zeer gnnslig bekend en wa vóór hg io dieoat bg het korps trad oppaeter bg generaal Eland die hem om xgn gedrag ateeda roemde Een mee of ander voorwerp waarmade r en overleden jongen de wonde ia toegebracht is niet gevonden Een nader bericht meldt Drie persouen zyo aangehouden en voorden reehteroommissaria gebracht Een van beo een bewoaer van de Foelieutraat werd geconfronteerd met een lljarit mei je f at in deze iets bad verklaard maarveel waaPdd mag aan bare vétklaring nietworden gehecht Intusaohen rgn bg een hniszoaking bg dien persoon messen in beelag genomen waarvan een een knipmes met bloed bevlekt en waarvan de pnnt krom ia Het ooderioek dunrt voort Een toontje van deo heer S veehonder te Diemeo reed op een loa paard Onverwacht woei zgn pet af Hg wilda die grgpen doch viel van het paard dat hem een paar trappen op borst eo hoofd gaf Zyn toeataad is hopelooi Iemand te Apeldoorn bezit een kip eeo beate lagater die geregeld eiken morgen met het krieken van den dag en half nar en langer evenals een haan kraait Een ire rig ongeval had te Zatfen plaats De I8 ar e zoon van den leeraar aan de U B School L 1 V B viel van eeo trap met het g4volg dnt bg een oogeobltk daarea den geeftt f af Goedkoobe en goede boter Op de ttotermarkt te Gorinebem was Maandag zolkj een groot aanvoer dat men voor 8 atniver een pond hcertgke graaboter koo koopeo Valgen bet maandblad der Vereeoigiog tot vereeQ vood giog van onze tcbrgltaaU zal men alsi dat stelael wordr aaogenomea bet woord feailleton c ereenvoodigeo tot foiëton GiatereAmiddag was er een oploop op deDa Coatékade by de v Lennepbtraat te Amaterdam I oorzaak daarvan was dat een moederhaar drïel kinderen onverzorgd eo etvoild hadathtergelaten het jongste kind 8 maaodeooud lag op n kassen met verwonden rag De vadelr eeo bakker uoet een flinke verdienste hebben de menncben waren zeer verbitterd op de vroQw Qiaterenavond om halfolf werd de moeder onder geleide van drieliolitieagjhnten thoingebracbt en er moeat vanden waoenstok gebruik gemaakt worden omhaar voor de oede van bet pobliek te beiechermen Echo De nationale velddaff van het Leger dea Heila zal dit jair den 22n Juni wederum gebonden wordeo op het landgoed Velserbeek ie Velaen Voor deze gelegenheid zat generaal Boot overkomen en de leiding op zich nemeo Ia de caotine der Koloniale Reaerve te Ngmegen werden in de jongste tyden diefitnllen gepleegd Ten eide den dader te kunnen snap pen bfeef een oppaaaar ïn het lokaal overnachten Dea nachts werd de deur geforceerd en trfd de j ief binnen toen hg betig was zgn slag t4 slaan aproog de bediende cp en vatte deo dief met bebolp vae andern De inbreker was een soldaat der Koloniale Reserve dis op l ost stond bg de cantioe hij werd o m in arrest gesteld en aal na wegens diefstal voor den krggsraad terechtstaan De skoDst van cgfergroepeeren Te Amsterdam ie gebleken dat ooder de nieuwe peosioe o verorden ing dier gemeente vele ambtenaree zich laten peosiooeeren omdat bun pensioen ua evenveel en soms zelfs meer bedraagt dan bon jaatwedde B en W hebben dan ook een wyzigïng van de verordeoiog by den Raad ingediend Het joogmensch nit de Haagsche sportwereld zekere W A Z die verdacht wordt van bel makea van een valtobe wissel iot een bedrag van ca f 700 ie voortvluchtig vermoedelgk naar het boitenlaud Zyoe aanhooding wordt verzocht eo bet signalement met pbotografie is verspreid Uit Bleiswgk De vorige week deelde een der ingezetenen in de vergadering der teeetcommissie die sekoien werd door de ingezetenen om het loboldigiogsfeeat te vieren mede dat de bargemeeater de scboolktnderen op versnaperingen wenscbta te ontnalen en een voorstelling zou doen geven in de goochelkaiist enz bg zyo terugkeer van zyn bowalgkareia en veitigiog in deze gemeente De gemeeatecaren brachten nn spoedig gelden byeen om bet jonggetrouw de echtpaar fee telgk te ontraogen Een 100tal roiters waaronder ongeveer 40 gecostameerde zullen den burgemeester en diens echtgenoote in optocht inbBlenc eerebo en worden opgericht den gebeelen dag ktiuken reeds de feestliederen der kinderen zoodat Donderdag 5 Mei een recht feesteiyke dag belooft te wordeo STADSNIEUWS GOUDA 5 Mei 1898 De Boud van Oad Onderofficiereu alhier opgericht 15 November 1896 besloot in tgne vergadering vaa gisterenavond met algemeene stemmen ala donateor lo te treden voor d ze vereeniging van de vereeniging vao gepeoaiooeerde onderofficieren en mioderdo die ffopeuaioneerd zgn voor de wet van 1877 Het doel van laaistgenoemde vereeniging ia oader tand te verleenen aan behoeftige gepenaioneerden Tydeos de vergadering traden aog i ae personen ats donateur toe Waddinosviem Beroepen by de Ned Her kerk te Dirka aod da W Zglatra alhier c a RECHTZiKEN Door de Arrondiasemente rechtbank te Rotterdam werd Heden Donderdag behandeld de zaak taen David Blitz zich ook noemde Davy Blitz 30 jaar oud commisaiooair in effecten geboren en wonende te Rotterdam De actie vin bescholdigiDg luidt ala volgt Ats Toode bg gedurende bet tgdvek vao 1 Aunustos 1894 synde dit althans 10 A g 1894 de datnm waarop hg voor eigen rekening de veanooracfaap ooder de firma cAlgemeeBe Preoiiën en Rentenbank M Linden Co te Rotterdam begon oort te eiteo en daar onder handel te drgven tot in 1896 wat betreft bet tgdvak van 1 tot 10 Aog in ieder g val terwgl hg die Nederlander was te Rotterdam wooode de hier ua te noemen penoneo ten tyde en botzg in Nederland hettg ter plaatse by ieder hunner namen vermeld met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelgk te bevoordeelen bewogen hebben of wel door tusachenkomat van door bem iu het werk f eatelde of in bet werk gebonden agenten hebbeo doen bewegen tot het koopen van ooder den naam van Verkaufot betheiligungsacbeinen in maandelgkache termgnen betaalbare bewgzen van aandeel in ver cbilleode in die acheinea vermelde combiiyitie van premieleeningen rechtgevend op 7 aandeel in een zoogeoaamd premielot zyode dit een lot io eene premiileeniof waarvan de serietrekking reeda doch de oummertrekking oog niet beeft plaats gS bad van elk der in die combina ie opgenumen premieleeoiogen tot het onderteekenen van de daarvoor van zyo kantoor te Rotterdam nitffegeven kantbriafje of beitritts Ërklarungen tot afgifte van een of meerdere termgnen van betatiog en altoo mede tot het aangaan van een schuld immers tot de verptiohting tot betaliog achtereenvolgens van twaalf maand gkeohe termgnen en tulka daarop alle van zgn kantoor uitgaande stokken die hetzg deor tnaaohenkomat Tan zijne talryke agenten hetay directe toezending van zyn kantoor ter k nois van het pobliek werden gebracht als op Ver kaof of betheiligonga acheineo bewycen van aandeel prospectnssen trekkioftslijsten cou renten en andere stukken de door hem ge dreven zaak immer ala Algemeen Premiëo en Rentenbank c te betitelen eo daardoor de onware voorstellingen by de aanstaande koopers te vestigen dat by deelname io de bewoate loten combinrtien renten werden verkregen voorts door op die itokkea te vermelden zinsneden meeetal met vette letters op ia bet oog Tallende plaatsen gedrukt als Sichere treffer garantirt Wir garantiren daa jedea Loosiicher gewint Jedea Loos ein Trefferv cjedes Loos gewint Jeden Mount Mn sichere Treffen cEin Jedea Spieier meesa 12 mal ein Jahra einen Treffer erbalten Beste nnd Cbancenreiohste Lose alsmede door de vermelding dat de kleinste Treffer waarmede elk serielot moest oittoten ten minst doch io de meeste gevallen meer bedroeg dan tgn nomi oalfl waarde allea in verbond met het achter Murolgani t nraolden aarwichta tralkiogon êD oik le loioD pr teo opsettelgk bg d te maldoD persoDOD deo talacboD iodrak ta Teatigeo dftt bg dit eif oDtardig lotergapal oiets ta aerliazen was doeb in eaa gelakkig geval aeal te iBDeD mat andara woordea dat rerliaa van iatet ot sells vao eaa dael daarvan volatrekt was boiteDgealotao £ o eindalgk door ia d verkaol ot betfaletfigiDgtscheiDea ea da daarvao ehi cbta kanfbriefa ot brititt8 erklartiag8D bet steada la doao voorkomao alaot iedar der koopera voor sgo aaodeel de mede eigeodom veririaif van da biervoran bedoelde aerieloteo en dat dia serieloteo ataeda door da Bank werdeo UDgekocbt voordat de aommertrekkiDg plaats had terwgl inderdaad die asokcop herhaaldelijk Diet geacbiadde hebbende hg op deze wgta na ta tteldeo peraoDeo io boo vermogen beaadaeld le Op deo 9eo Mei 1895 of daaromtrent te Nanndori ot eldara io Doitachland Albia Hoppe tan aansien van etm betheiligangaacheia in een combioatie vbl 12 premieleeoingeD tegen maandelgkache betaliag van 6 Mark en bet balalan van negeo dergeigke termgnen zgnde door hem niet tarog ontvangen Op den ien A iigostna 1895 of daaromtrent te Canneradorf of eldera m Doitach land Heinrich Walda Un naoziea van vier betbeiligniigacbaioen in een combinatie van twaalf premieleaniogan tegen maandelijksche betalingen van 6 mark en btt betalen van twaalf dergelgke termgnen op elke van bovenbedoelde vier betbeiligangiscbeinen zgirde door hem ongeveer 57 Mark terng ontvangen Beklaagde werd in zijne verdediging bggeataan door Mr Job van Raalte Door den griffier Mr Pol vliet werd het bevel vaa verwyzing votirgelezeo Bakl waa van da verwgzing uaar da opeabare terechtzitting der flotterd Kechtbank in verzet gekomen welk verzet evenwel door bet gerechtabof te a Hage verworpen werd Door het O M warao in deze zaak 17 getoigen gedagvaard waanan e eowel twee nit Dnitechland niat verschenen waren Op de deabt treffende vraag van den peaiduot Mr Bovin bekende bekl de ten laate legging hg ontkende evenwel de bedoeling gebad te hebben de peraonen in dedagvaaiding vermeld in ban vermogen ia benadeelen Bekl zeide dat de werkkring van de Bank waa hot p jbliek te bewegen door middel vao agenten om deel te ntm u in combinaties van serieloten De deelnemers lerbondeo zich gere eld in 12 termgueo te belaleo Bekl merkte op dat per aboia op de loten vermeld is ajedes Loa gewinnt a Het waa oièt de bedoeling volgens bekl a zeggen dat verlies volstrekt waa buitengesloten Daarna werden de getuigen gehoord Van de twee getoigen die niet Terachenen waren Terleende de rechtbank acte la de eerate plaats werd geboord Mr J F V d Leek de Clerq rechter van instructie die den 1 Maart 1897 reraobeidene boeken ten kantore van bekl in de Boompiea in bealag heeft genomen Na verhoor van desknodigen is de zaak geschorst tot 16 Jaoi ter nadere oproeping van 2 Doitsche getuigen WieiiBRNIECWS Dntrieox daagt alle Fransclu Belgiicbe en andere rgders oil tot een watcb over 25 kil Bregma ia do r deo Belg De Meta eenjongen rgder tol een match niigedaagd Hijwil zien of hg het beterden Ëatur kan leveren De Belg komt eventueel in Holland rgden Yarminkte wialrydera volgeoa een £ ngelacb blad W Brown die een been verlorenheelt rgdt 100allOkilomet r perdag Speed die een been verloien beeft heeft den afstandLonden Brighton afgelegd io 6 uur 25 min Boott zonder handen atunrt met de armstompjes J Maekiotoah zonder beensn rgdtop een bgzoodrr rgwiel mat zgn handen oiodalgk ia er een tandempaar waarvan denortte rgder maar Ua been en de achteritsoau én arm heeft VEE8CHEIDENEID Owaza mode Men zal zich herinneren dat wg iodertjjd melding maakteo van de dwaze mode dar Pariaiennea om kleine schildpadjaa met jnweelan versierd eo aan eeo Itettiokje bevestigd op baar boetem ta dragen Deze onzinnige modegril zal waarschgnigk te Berljjo ook wel navolging vinden Een jnwelier daar stelt nU in zgn wiokelkast die kleine laveade aohildpaddao ten toon die bestemd xgn om later op de boezems der daraes rood ta krnipeo Tot gerostatelling van baar die da imakeloosheid zoover zoodeo kaooeo drgvao om lich zolk een atieraadc aan te schaffen wordt verzekerd dat deze diertjea naait andere goede eigenschappen ook die van as odeiyka zgn bazitteo Daar deoadervioding geleerd heelt dat legen modedwaaa edeo geeo orerreding helpt hopen de verstandige maoaeheo in Barign dat de vereenigingan tot beachermiog van dieren bet initiatief znlleo tiiro Mn tagen het aartelan der diertjes Een balaogrgke ook voor anderen dan Spanje bebartenawnardise le wordt door een deskundig schrgver in de Dailj News getrokken nit den loop van het gevecht vaa Cavite Het ia gebleken zegt hg dat oagepantaerde booten schepen volkomen nottelooa zgu zelfs ala zg bewepeod zgn mt t kanouuen van grooter juistheid en draagkracht dan de vuurmonden van den aanvaller En hier waren in dit opzicht alle voordeden aan de zjjde der ikmeri kanen Drie hunner kruiasera voerden 8 dnimskanoonen wier schoten nog juiat zgn op eeo afvtand welke de acbepen vrgwet vrgwaart voor bet vBUr dar kanonneerbooteo en landbattargea wanneer er zooal in de baai van Maailla voldoende rnimle ia om eeo poaitie te kiezeu Het eeoige Spaans he ichip dat aenigzlns gelgk stond met deo a nvsller was de Reina Criatina en reeds in den aanvang van den strgd verd baar bouten romp in brand geschoten 4oor Ameriiiaans he granaten De vernieling van dit achip moeat het bl der Spaausche vloot hebben bealiit ingeval de e voor anker bleef liggen want de aaoraller kon de b achieting Toortaetlen op een afitand waarop de kleinere kanonnen van admiraal Mqutejo a andera acbepen weinig meer konden oitwerken dan een erwten kanon nit een speelgoeddoas Niettemin ia het zeker dat de Amerikaansche acbepen niet ongedeerd oit den strgd kwamen In f elgken geest oordeelt eea vakman ia de aVosi Zig c die fchrgft De nederlaag der 8paansche vloot bg Cavito wordt in marinekritigen bearhuuwd ala een vao zelf sprekend feit daar de Spaansche admiraal Diet over een achip beachikte dat bg met viucht tegenover deo vgand koo stellen Juist daarom moet dea te meer wordeo gewaardeerd dat de Spaansche acbepen den strgd tegen den machtigen aanrokkende vjj od hebben aangenomen daar toch geeo eoket Spaaohch zeeoffieier een oogenb ik twglet kan hebben gekoesterd over deo oitalag sDa aansehe vloot bg de Pttilippgnen met name voor Manilla telde niet minder dan 38 acbepen waaronder maar 7 groot ire vaaitatgen die bg ons ala kruisers 3a en ie kl zouden worden aangeduid terwgl de rest geheel uit kanoufieeraloepen hettoud die tegenwoordig volvtrekt geen gevechtawaarde meer bezitt n te meer daar zg voor bot grootste deel nog oit bont waren gebouwd Ook de laudbatttrgen van Manilla en Cavite zullen tegenover de machtige kanonnen der Amerikanen niet lang stand kunnen houden daar de vgand zelfs 20 centimeters acht rladera aan boord beeft t De Amerikaausctie overwinning voor de Pbilippgnen ia dus geen bgzondere daad zg moet elk deaknndige als een vanzelf sprekend feit voorkomen HAR TB RICHTEN Qouda 8 Mei 18 S Hoewel de rgiiog m da laaUle ilageu lol staan kwam ziJB da pryzen look nog hooger dan dü vorige week Tarwe Jarige Zeeuwa 11 28 18 Kieuwe dilo J Mindere dito ƒ 10 86 a ƒ 1 1 Afwijkende 9 a 10 Polder 10 86 4 11 76 Z Bogge 6 85 i 6 76 Polder 6 78 4 6 buitenlaodache per 70 kilogram fi Oerat Winter 4 40 4 4 80 Zomer ƒ 4 30 4 4 70 CUevalher 6 76 4 6 76 Harer por heot 4 4 4 B0 per 100 kilo 8 76 4 9 86 Hennepzaad Inlandaob 7 76 4 Buitenlandiohe 8 4 6 86 Kana riezaad 8 5 4 7 B0 Karweizaad 4 per 80 Kilo Koolzaad nieuw 4 Erwten Kookerwten 7 4 7 60 flol kokende 6 80 4 6 60 Boilenlandaohe roererwten per 80 Kilo ƒ 6 10 4 6 80 Boonea Bruine boonen 8 611 4 9 Witte boonen f Duivenboonen TM i 7 30 Paardenbooneu 8 80 4 6 10 Maia per 100 Kilo Bonle Amerikaanaohe 6 78 4 6 86 Cinquantina 6 76 4 7 Foianian o 4 6 60 Inlandsebe meating 4 TlzHABZT Melkvee goede aanvoer handel vlug prijian hoog Vette varkens goede aanvoer handel matig 17 4 19 et per half KG Biggen voor Engeland radel aanvoer handel rrg wet 18 4 19 ot per half KG Magere biggen goede aanvoer handel matig 0 86 4 1 88 per week Vette Bohapen redelijk aanvoer handel flauw i ƒ Zwig Lammeren goede aanvoer handel stug 6 4 11 Kuohtero kalveren goede aanvoer handel vlug 5 4 Fokkalveren 7 4 13 Graakalveren aanvoer handel Aangevoerd 108 partijen kaas Handel vrö red le ual S 4 84 60 is qual 18 4 81 Zwaardere in prfla KoordHollandacbe 89 4 Boter rad aanvoer handel vrBwal Goeboter l 4 1 10 Weibotar 0 80 4 0 96 p Kilo Bnrgarmfce atand GEBOEEN 3 Mei Hendrik oadera H Zandvoort en A K ij Jacobna Karel Alexander onders J SeheSel en K Mol 4 Johanna onders J de Broin ao P J Boot OVERLEDEN 2 Mei A Begnenberg 3 j 3 N van der Bav II m GEHUWD 4 Mei C Loogaard ao M Eenringa A Tenniaaen ea A Hommels A Q Arksnboot en W vao Uara H vao der Pool M Orovo M O da Jong en M vso Zwol H J Spekken ta J M C Boonemeger 5 H Ellens eo A A Kromboot F G Rieaz en A E H Noothoven vao Goor BeanwUk GEBORFN Pietertje ondera F an Es en A Sehonteo OVERLEDEN M J van Leenwen W van Leeuwen P vao Weaaveeo GEHUWD G vao Honwaningen en Q Malder GROOTE KEUZE ia de nieawate A 7aa os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOODA VelephoeH So ai Beurs van Xmslerdain Vrkts 86 9 a 96 100 86 831 84J 17V 64 97 II 411 78 8 l 86 104 96 3 Vl 100 100 69 616 463 lOOV 431 sloikra 8BV 98 967 17V 4 MÈI SanzzLAiio Can Nod W S 9 V dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNoaa Ooi Obudl 1881 88 4 Italis Iujchr jviug 1862 81 6 OoaTraa Obl inp piorl868 6 Jil i in zilver 1868 HPoamoAL OM net coupon 3 dito liokel 3 109 49 lOOl I 100 R isl A n Obl llinnanl 1894 4 dito Gccona 1880 4 ililo bi Holhs 1889 4 dilo bij Hope 1839 90 4 dilo in goud leen 188S 6 dito dito dilo 1884 6 SrANJB Ferp t chuld 1881 4 TUBIIU Oepr Couv leen 1890 4 Geo lecniog serie 0 Geo le niug eerie C ZuioAm Rsi V ohl 1899 5 MzHco Obl Buit 8ch 1890 6 Vbkbzijbla Obl 4onliep 1881 AMSTzanin übli Btlen 1895 s RoTTsaoAM Sled IpOB 1894 S KzD N Afr Handelav and Arendall Tab Mij Geiliüiiaton Ëfah Maatschappij dito Arn Hvpotheekb paudlir 4 Cult My dor Vorsteot aand aGr HypollieeVI pandbr 3 100 lts Nederlaiidarhe baii aaiid 204 NaJ lUndelmaatsoh dito I 143 N W k l so Hyp h pandbr 6 t9 Itctt Hypothookb pandbr 3 101 t lr Hypotheekb dilo 3 981 96 Oqsiinz Oost llong bank aand 130 Bcal Hypotheekbank pandb 4 96 Akshk Kqut Iiypoth pandb 8 80 Maiw h i Pr Lieu eert 6 88 Nsn Holl lJ Spoorw Mg aanl 117 My lolEipl Sl Spw aand 113 Ked Ind t poorwegm aand 806 Ned Zuid Afr Spm aand 6 193 dilo dito dito 1S91 dilo 5 100 lTAl izSi oorwl l887 89 A Kohl 8 54 Zoid ltal Spwmij A H obl 3 BS PoLBN War ahau Weeuen aand 4 1 BOi ïusl Gr Kusa Spw Mg obl 4 99 Baltiache dito aand Kaalowa dito aand 6 76 Iwang Dombr dito sant 8 101 18 Korak k Azow jp kap obl 4 lIlO dito dito oblig 4 AüzautA Cent PacSp Mij obl 6 12 Chic k SorUi W pr C aand dito dilo H n ai Peter obl 7 188 l Denverk Bio Or Spm rert v a ll Illinois Central obl 10 goud 4 101 I ouiav fcMaabvtllrCen v aand 49 Meiioo N Spw Mij le hyp i 6 109 Misa Kansaa r 4pol pre aand 11 N ïork Onlaaiok Weal aand 14 dito Ponn Ohio oblig 6 Oregon Calif la hyp in goud 6 741 St Paul MInn k Hanit obl 7 Uo Pao HoofI ia oblig 6 dito dito Line ol la hyp O 6 CaMada Gan BQuth Cert v aand 49 ViK C Ballw kNa leb d e O 6 Amalerd Omnibus Ug aand 180 Botterd Tramweg Maats aand 99 Nzn Stad Amaterdum aand 8 108 Stad Rotterdam aan 3 108 BlMia Stad Antwerpen I8 7 8 100 Stad Bruaael 1886 2 101 HoNO Theiis BeguUr Geaellseh 4 117 OostlKl StsaUleening 1860 5 186 K K Oost B Cr 1880 3 Spahu Stad Uadrid 3 1868 31 NfU Ver Bei Hvp 8pobl eert ÜEIOL A AdlB en Neusziekten Oor Keel Wg herinneren dat zooals vroeger de Journal dt la Surdité tt da Ualadiei de la iorgt t da Nic kotUlooi gezooden wordt aan alwie het vraagt a o den best aardetTroonstraat 147 te Bruisel Dit geneesknndig orgaui op htdn hu belangrijkitt der otoUgitdit bladen mm ganxh de teereU geeit in klarro en jniaten itgl n volledige ttkidit ner de Oor Strottenhoo d Keel en Newaiekten geeft beknoft de nM a nrphginqtn en verleent om elieen het middel deie ziektm legepraiend te bekampen van hunnen oortprong a ADVERTENTIEN 1 Getrouwd 1 F U RIG8Z 1 1 Luitenant der l fant4rie S IN 1 A E H NOOTHOVEN vax GOOE 1 Oouda 5 Mei 1898 üe lieer en Mevrouw RIESZ NootHOviN TAN Oooa betuigen hun bartelgken dank voor de vele bewgzen van belangsielling m hon huwelgk ondqrronden Gouda 5 Mei 1898 De Heer en Mevrouw OLDEMAN OAaaza betuigen hun hartelgken dank voor de zeer vele bewgien van belangstelling dies zg naar aanleiding vaa hunne feestdagen van 18 en 27 APEIL mochten ontvangen en die zg gaarne iedar afzonderlgk zonden willen maar ooraogelgk kannen beantwoorden Gouda i Mei 1893 ONZICHTBAEE I BEEHBN en OAHGS PRniïEN toufets scheidingen en verdere HAARWERKIÜN munten ait door 80LIBDE AFWERKING bg H P VAN WUNG14RDEN Coiffeur KMumg Oouda mmmummjk rijnland De betrekking van 8d n UACUIHIST bg het Stoomgemaal te Qouda ia opengevallen hieraan is verbonden een weekloon van IS OO zonder meer Een goede Vuur en Bankwerker niat onder dan 35 jaar wordt hiervoor gezocht Belanghebbenden kunnen zich dagelgki uitgenomen des Zondags tot den 28aten Mei e k toe vervoegen bg den Heer L A TAii MEL8 Opzichter van Rgnland te Katwijk aan Zee maar zullen om in aanmerking ta komen proeven van hun bekwaamheid ali Vuur en Bankwerker hebben al te leggen De Ingenieur van Rgnland EF TA DI88EL Stedolpe Gasfabriek te GOUDA De ngs van het gas is e cent per U en vosr Kookioeatellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden petcaalen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gaameter Voar 3 en 5 lichtgasdetera bedraagt de baar 10 cent per maand Bewoaer van percoelen van ten hoogste 2 25 per week kannen wekelgks afrekeoea en Tan de fabriek lam ien kooktoestellen enz tegen betaling Tan eenige centen per week in hoor bekomeu Küniek en PoliklMek OBSTETHtK en uvitiMBComodMm Toor Spreekaien dagelgks ran m g a Gratis Spreekuren Maandag Wemedag m Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lynbaan No 11 Br A ÜKW Qeneeehter IHretUuT