Goudsche Courant, vrijdag 6 mei 1898

Zaterdag 7 Hel 1898 37ste Jaargang No 75T4 eoüMHE mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Na SSADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeli a 50 Centen iedere regei meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën Itot 1 uur des midd Telefooii No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIQBLOEMf ï n H N van Schalk Co gerestigd te a Qravenhage Kepplerttraat en 9 abfj de Regenteaselaan By AKTE deo Stn Ue 1898 voor den I ondergeteekenden NoUris MONÏIJN t Gouda I gep aeerd is de Vennootschap tUMchen de heeren COBXELIS VAW MIJK en JAN LBByDMBT VAy BUK k a handelaren wonende te Gouda onder de firma C YAIf EIJK gereatigd te Gouda ten doel hebbende het uitoefenen Tan den handel in kaas veekoeken xout en aanverwante artikelen t met ingang van i Mei 1898 ONTBONDEN et bepaling dat de likwidatie der zaken zal geachieden door den heer JAN LEEMDERT VAN EIJK Toornoemd die de zaken vanaf gemelden datum roor eigen rekening en onder dexelfde firma zal continueeren echter bniten eenige aaosprakelgkheid Tan den heer CORNELIS VAN EIJK mede TOornoemd diana erven of rechtTerkrggendeo J J A MONTIJH Notaris óFsmiiE mmm te GOUDA Wegena sterfgeval J J A MONTIJN Notaris te Gouda zal op DINSDAU 17 MEI 1898 des Toormiddags ten 9 ure in het Terkooplokaal aan de Nieuwsteeg aldaar om GiDtaDt gelil publiek Terkoip i ll Ben ZBBB NBT ONDBRHOVDBy bestaande uit twee compleete en elegante Balonameublementen zwart groote fraaie Linnenkasten buffet Zilrarkast Thee en Speeltafels Ledikanten Qaskroneu Kachels en Haarden Vazen Bedden met toebehooren Scbildergen waaronder met OlieTcrf BrandKaat enz enz Te tien daags te Toren Tan 9 12 en Tan 2 5 uur Zenuw en llaagfHjders wordt uit orartniging als een werkelgke hulp in def nood het boek ftanberolen Na ontvangsb van adres p r briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Boekh ZaltbommeL Aan heeren uit den beschaafden stand die tevens in staat zyn degelgke sub agenten aan te stellen kan tegen genot van vaat aalaria en proviaie de vertegenwoordiging eener populaire Verz Mg worden opgedr en Qoede ïeferentiën vereiscbt Brieven franco onder lett A M Alg Adv Bur A DE LA MAK Azn Amaterdam FEMSCHE STOOMVEEYEBIJ SN chemiscbe WasscherlJ VAN H OPPEI HEIMEU 19 Kruiskade Botterdam QabreTeteord door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Speoiaïiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het toont n van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ent worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden onsohadelgk voor de gesondheid en volgens staal bewerkt iBokroond Tentoou t il t 111 g Boho oniQ kker y a HAKe Aug Itise W nIdb roemtia Sohoon Appretnw Ltpftrln Sktin ni tya d beate midaalao voor bet londor mo ita k ari BO UeD Vftn Iln sr axt sn MU ara aoboanwerk VerkrygbiMU by winkellora in auhuonwerk iliiUntarl n Orogaryan db Uen letto S ad op Dftkm on fabriekaroerk Avent W Siriltffltiin Amhvin Jouila Druk van A BRINKMAN Zu Openlare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 18 MEI 1898 dei morgens te e 1 f u r e n in het gebouw der K K Leesvereeniging aau de Westhaven ten over taan van den Notaris G C PÜRTÜiJN DRüOGLEfiVDft van No 1 Een op den besten stand gelegen ruim ingericht WINKELHUIS WOONHUIS EEF en TUIN aan de Markt te Gouda Wgk A No 152 waarin sedert onheugeigke jaren de Manufact urenzaak wordt uitgeoefend Het Huis meer bekend onder den naam bet Hnis met de kolommen met den Tuin groot 2 Aren 62 Centiaren berat beneden de ruime Winkel 2 Kamers Keukeu en Kelder met Kegeabak en boven 3 Kamers Zolder en Vliering en is den 1 Augustus 1898 te aanvaarden No 2 Een aangenaam gelegen W00i HUIS ERF en grooten TUIN aan de Zeugstraat te Gouda Wgk G No 9 Het Huis bevat beneden 2 Kamers Alkoof en Keuken en boven 2 Kamers Zolder met Dienstbodenkamer en Vliering en is terstond te aanva rden No 3 Een HUIS en ERF waarin Koffiehuis met VBBOUJiSlNG aan de Molenweri te Gouda Wgk B Nff 31 No i Een HUIS en EEF daarnaast Wgk B No 31a Te zamen bg de week verhuurd voor ii No 5 Een BUIS en ERF aan den Raam te Gouda Wgk O No 220 Verhuurd bg de week voor f3 No 6 en 7 Twee HUIZEN en ERVEN in 41 Nobelstraat achter don Raam te Goudo Wgk O No 236 en 237 Verhuurd bg da week elk voor f 1 50 No 8 Een HUIS en ERF in een gang in de Boelekade te Gouda Wgk R No 66 Verhuurd bg de week voor f 1 20 No 9 Een goed onderhouden HUIS ERF en BLEEK VELD in de Vrouwensteeg te Gouda Wgk H No 185 Te aanvaarden 1 Juni 1898 No 10 Een goed onderhouden PAKHUIS en ERF in het Klooster aan de St Anthoniestraat te Gouda Wgk G No 133 en 134 Terstond te aanraarden No 11 Een BUIS en ERF aandeuRaam te Gouda Wgk O No 489 waarin Koffiehuis met VBBOUSNiyo Verhuurd bg de week Toor f 2 25 No 12 Een HUIS en ERF in de Vlamingstraat te Gouda Wgk O No 400 Verhuurd by de week Toor f 1 65 En No 13 Een HUIS en ERF aan hot Verloren Kost aan den Raam te Gouda Wgk O No 543 Verhuurd bg de weekToor f0 90 De perceelen zgn de laatste 3 werkdagtn TMr den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en op dien dag Tan 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Toomoemde Notaris FORTUIN DROOGLEEVER te Gouda E CASSrTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPBBBKUBBy MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Tan S tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG Tan ItotC uur ZONDAGS niet EaudeColoffneJ CBoldootl Kwaliteit Z A H BW P VERITABLE No 2 No I ADMIRABLE DOUBLE per i gr Flacon f 0 35 0 50 0 55 p r j Fl 0 35 P n Ö 60 0 65 k 0 70 0 75 per 1 PI f 0 45 0 90 0 50 1 10 Bij een hoeveelheid van ZES Flacons gesorteerd 5 procent korting BOLDOOT S EAU Di COLOGNE ZEEP per stuk 8j cent Verkrijgbaar bij L BOER HOOGSTRAAT A 122 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eexi praclitig xa et iza g ericla t HËËRENHIJIS met TM staande aan den KAÏTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en praehtig e Kelder Boven 3 Kamers n et achter een groot Balcon Zolder Meidenkaraers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiinp een prachtig e Gang met Vestibule wit marmeren Teg els Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs 4S0 sjaars Koopsom ƒ 8000 I ONINKLUKE D J van Yelzea dubbele büort b 10 TA IXjXjBU R i OntTangen de nieuwste STOFFEN I iiröTVMTia Neu wordt verzocht op t MERK teletteii UIT HBT MaOVZIJN TAN rmc M RAVEIVSWAAY ZOIVE QOBINCHSM Deze THEEËN worden a ele Terd in Teviegelde pakjes Tan mf twa en een half en een Ntd om met Termelding Tan Nommer en Prgs roorzien Tan nerenstaand Merk Tolgen da Wet gade Ineerd Zicb tot de uitToering ran Baeerde orders aanbeTelende a BREEBAAHT L2 Wat 4 bMto UWTfiró ta n Jicht UbwuDtktk LanocDpviMo kortom Eü Anhir f ainExpeller Wtt ran Z M den EONIiSQ ran BELGIË Indien gij hoeatH gebmikt de allervege bekroonde en Wereldberoemde Superior DrairenBorst Honig Extract FLACONS Tan 40 Cts 7 O Cts en 1 Terkrggbaar hj Firma WOLFF Co la Mk hl iniaje Mur hiifxiieiler imjnikmft WestbaTen MOS Gouda E H Tl MILD Veerstal B 126 te Gouda Piv 50 eaal li timi m fU M ef i 1 da taMtL A BODMAN AfoordnOt VJ J 0 RATELAND Boskoop B T WUK Oudéwater Te GOUDA bg C LDQER Apotheker Markt an bg WOLFF Cki WaetfaiTaa 198 U KOLKMAN Waddinmeen Oproeping onder ile Wapenen ffl der LicbtiBgeo 1894 1895 en 1896 De BURGEMEESTER der Gemeente Goada breogt ter kennis ran de ïd deze Gemeente gereRtigde MilieiensVerlofgaogers dat ïogevolge KoDJnklgk Besluit rao dea 9n April 1898 No 8 kracbtens Art 125 der Militiewet tot deo werkeiykeD dieoat worden opgeroepen Liobtingen 1894 en 1895 Het Ie 2e 3e 5e Ge an 8e Rflfjiment Infanterie Ie 2e 3e n 4e Bataljon van 25 Angnitas tot 17 September Lichting 1895 Het Begimeot Grenadiers en Jagnr 3e BatajoQ i der 4e Comp van 18 Mei tot 11 Jnni 3e Bataljon der 4e Comp van 8 Juni tut 2 Juli let 2e 4e en 5e Bataljon en 3s Bataljon Ip 2e en 3e Compagnie ran 2 tot 21 Sejit Ie 2d 3i 5e en On Regiment iDfantorie 5e Bataljon van 2 tot 21 September 4e en 7b Regiment Infanterie ran 2 tot 21 Septembff 80 Regiment lofanterie 5e Bataljon Ie 2 3e en ji der 4e Comp van 2 tot 21 Sept 8e I iment Infanterip 5e Bataljon der 4e Comp van 1 tot 25 Jooi De Ie Compagnie HoapitiialsoJdaten van 29 Aagoatna tot 21 September De 26 en 3e Compagnie Hospitaaldoldaten Tan 22 Aagnstoa tot 17 September Het Ie Regiment Veld Artillerie Se 4 en 6e Baitery ran 28JaDi tot 30 Joli Ie 3e en 5e Batterg tan 25 Angnstua tot 28 September Het 2e Regiment Veld Artillerie 2e 4e en 6a Batterjj van 7 Jani tot 9 Jnli Ie 3 en 5a Batterg van 25 A igastaa tot 28 September Het 3e Regiment Veld Artillerie 2e 3e eu 4e Batterjj van 14 Jnli tot 17 Aog Ie 5e en 6e Batterij an 19 Aug tot 22 Sept Het Korps Rgdende Artillerie 2e Battery ran 23 Mei tot 25 Jonl Ie Batterg van 27 Jani tot 30 Joli Het Korpa PontODniera 1 Compagnie ran 30 Jani tot 30 Joli 2fl Compagoie ran 24 Aug tot 23 Sep Eorpa Torpedisten Ie Peloton van de Ie Compagnie van 5 Jali tot 6 Angnatna Plaats ran opkomst fort de Ruyter 2e Peloton rin de Ie Compagnie on 5 Joli t EVILLET01 Het Leven te Baden Sea Ruênac e Roman 1 I £ eD teer talrijk gezeiachap had zich den lOden Aagnstas 6ii omstreeks 4 aar ds den aiiddag roor het bekende oourhuia te Baden Baden vereenigd Het wtder was heerlijk Zoovar het oog reikte vao de groene boooien de vriendelijke fauiien der uitlokkende stad tot de golreode heuvels en daten zag alles er zacht en schoon recht feestelijk uit in des glaas der weldadige conaeatralan En niet alleen was het de natuar die u vertrouwelijk en rriendolijk toelachte maar ook van da aangezichten van al de omstanders zij mochten oud of jong leelijk ofschoon zijn straalde rroolijka tevredenheid o tegen Zelfs de geblaakette Farijsche Grisettes wafeil niet in staat die algemeene vroolijkheid en tevredenheid te verstoren terwijl integendeel hare honte tuischende en achitterende toiletten onwillekeurig deden denken aan het wufte spel der Bchittereade bloemen en vlinders in het voorjaar Alleen het droogo nasale gekras ran het Franache koeterwalsoh dat zich overal liet hoorea had oiata gemeens met het gekweel der rogela Orerigena had er in den loop der dingen volstrekt geene rerandering plaats gegrepen Het orkest in bet pariljoen speelde na eens een potpourri uit de ffTrariaU dao weder een wala van Strans wU tot G Augostos Plaats rao opkomst Helleroetalais Ie Peloton ran de 2e Compagnie ran 23 Aug tot 24 Sept Plaats ran opkomst fort aan den Hoek van Holland 2e Peloton ran da 2e Compagnie ras 23 Aa tot 24 Sept Plaatfl ran opkomst dea Belder Lichting 1896 Het Ie Regiment Veeling Artillerie Ie 2e 3e 46 en 10e Comp vao 3 Aug tot 3 September 5e Ge 7e en 8e Compagnie ran 29 Aog tot 30 September 9e Compagnie vso 24 Mei tot 25 Juni Hot 2n Begimeot VeetiBg Artillerie Ie 3 5e 8e en 9e Corapegnia ran 21 Jani tot 19 Jnli 28 Compagoie an 19 Jnli tot 20 Ang 49 Compagnie van 9 Aognstna tot 10 Sep 6e Compagnie ran 2 Sep tot 4 Oct 7e Compagnie vjd 17 Juni tot 19 Jnlï 10e Compagnie vao 28 Juni tot 30 JoH Bet 3fl Regiment Vesting ArtiHerie Ie 2e 3e 4e en 5e Compagnie ran 20 Sppt tot 22 Oct G 7e 9e en 10e Compagnie ran 16 Aug tot 17 September 80 Compngnie van 1 Jani tot 2 JuH Uet 4e Regiment VeBtiag Artillerie la 5e 8a 9s en 10a Comp rao 21 Jani tot 23 JqIi 2ei 3 4e Ge eu 7q Compagnie ran 26 Juli tot 27 A Dg NHet Korpa Pantser fort Artillerie Ie en 4e Compagaie van 28 Juni tot 30 Juli 2e Compngtiie ran 7 Juni tot 9 Juli 3e Compagnie van 24 Mei tot 25 Juni Lichting 1895 Korpa Genietroepen Ie 2e 3e 4e 5o 6 s 7e en 8e Compagnie rao 8 Jnni tot 12 Juli Van de 9 Compagnie a de MiÜciensVestingtelegrafiaten die niet hebben voldaan aan bet bepaalde in den eerstan volzin ran art G van het Koninklijk besluit ran 29 Febr 1884 no 13 en de MitieienaAdipirant VeR liiigteleKrafisten an 25 Jnti tot 27 Ang b De Miliciens geen TeatinglelegraSst of Adapirant Vestingtflegrafist zgode tan 20 Jani tot 23 Jnli Lichting 189G Korps Oeoielroepeu 1p 3e 3e 4e 5e 6e 7e en 8e Compagnie ran 16 Aug tot 17 Sep Van de 9a Compagnie a da MiliciensVes tingtelegrafi tea die hebben roldaan aan het bepaalde in deo eeraten roU n ran arc 6 ran het Koninklijk besluit ran 29 Febrnari 1884 DO 13 ran 18 tot 27 Aug selde een en audor af mot coii b künd Ituasisch iiuit dat door don gedienatigen kapalmeostor op orkestmuziek was gebracht De groene tafels in da speelzalen waren dicht bezat met dezelfde bekende personen wier atompzinnige en inhalige gelaatstrekken mogen zij nu en dan ook eene meer verbaasde of rerioornde uitdrukking aannemen toeh attijd van dezelfde hebzaoht getuigenis gaven welke de hartslocht van het spel zelfs bij de meeste aristocraten openbaart Dezelfde ongemanierde grondbezitter uit Tarobow sohoon bovaamate elegant gekleed werpt ook thans weder met koortsachtige drift zonder te letten op den koudon grimlach vaa den croapier en op het ooEtenblik van bet noodlottig rieo ne ra f dos zjJD Lonis d ors op alle vier hoeken der rouatte zioh op dio wtjze zelfs in het gunstigste gera Ie mogelijkheid van ta winnen benemend Dit belette hem cTenwel niet nog dien zelfden avond met bitteren onwil tja te seggcn op alles wat vorst Coco sprak die bekende vorst Coco dio eens in hot salon ran Prinaea Vtathilde te Parija ia tegenwoordigheid van den keizer zoo treffend had gezegd flHadame Ie principe de la propri é eat profond ment ubranl en Enssie Zoosls gewoontjjk wu de Euasitohe boom larbre russe de rerzamelplaats ran onze beminneoawaardige landgenooten zoo heeren als dames Weelde en zekere elegante zorgeloosheid kenmerkten hunne verschijning zü groetten elkander met sulk eene zich zelven bewuste vooraaamheid en takt gelijk zulks dan ook van zelf spreekt onder mansehen die op den hoogsten sport staan van de hedendaagache beschaving En toch in weerwil hiervan wisten zij nadat lij plaats genoneo hi eD elkander niets te reitollen eo rerkert b De Milieisns Veiitingtelegrafi ten d O niet hebben voldaan aan het bepaalden in den eerabaa volzin ran art 6 ran het Koninklgk bealqit ran 29 Febr 1884 no 13 en de Milieieos Adapirant Veetingtelügrafisten ran 25 Joli tot 27 Aog e De Miliciens ge tn Ventingtelegrafiat of AdapirantVestingtelegrafist zynde ran 20 Jani tot 23 Joli Voormelde Verlofgangers worden bg deze op roe Hta om op deo bepaalden dag vuur des namiddags 4 ure by baonne Korpaen tegenwoolrdig te zijo do VeatigiDg Telegrefisten des namiddaga roor 1 nor gekleed in Uniform en i oorzien ran de kleeding en aitroaling hnn hg tfertrek met groot reflof mede gegeven alsmedl ran rerlofpaa en zakboekjn De Verlofgangers roor wie de opkomst op Maandag i geiiteld zollen indien zü gevestigd zgn in gemeenten ran waar ei niet in één d hun garnizoen kunnen bereiken zich eerst op dien dag roor de opkomvt bepaald op narsch beh e en te begeren en dan rolgenden dag zoo rroegtgdig mo elp bij hun Korps moeten aankoirieo tei ooi he¥ B 4t Bda Voorts worden bedoelde Verlofgangera oitgeooodigd om miDstt Da rier dagen te roren hanae rerfofpasaen ter Secretarie der Gemeente te doen alscbrijren en rerroer of passagebiljet0 0Dtvanf en indien zy daarop aanspraak den 5n Mei 1898 Da Burgemeester voornoemd R L MARTENS BuUenlandsch Overzicht Omtrent dea oorlog ralt al heel weinig te berichten De schepen die Caba blokkeereo scbynen grootetdeels randaar rertrokken te zgn om een eskader te rormen dat a staat is aan de rerzwalite Spaanscbe rloot het hoofd Ie biedeo Waar de Bpaanaohe schepen thans zgD i nif t bekend wet ia een bericht ontrangen dat zg teruggekeerd zouden zgn maar dat zal wel eea ralach bericht zgn om de Amerikanen te miaieideo Een sterka atroomiog is er in de Vereen Staten oui de Pbilippgaen maar roor goed in t palmen en daarbg nog Pnerko Rico te roegeo Hoe dat te rijmen zou zgn met de b iaaeleo die de President bg het uitbreken ran den oorlog rooropatelde is moeilgk nit te maken Maar de reroreringakoorts scbgot da Yankeea aan te grgpen al appetit rieot en maageant len zij iicl den tijd met onbeduidende gesprelaken of vermankten zich met de zeer dubbeUinnige aa platte grappen dio een rerslelen rraasche exiiterator met acht Franscha soapachtigheid uit oude npmmars van de Charivari voordroeg llij loog aan dace priaoesses rusaoa den lafsteo onzin roor en ces princes russes overtuigd van hun onvermogen om zelve iets ooderioudends te bedenken jiiofaten in hunne dank bsarhatd roet luid gelach dat alles toe dat dan ook wel onderhoudend moest z jn omdat een Franachman bet voordroeg Desniettemin was hiar bijkans de gehaele fine ileur van ons gezetsohap waren hier jaist de toongevers bgeen Daar was graaf Ch onze vergetijkelijke dilettant een enthousiast voor de muziek die zijn liederen zoo goddelijk lispelt en die toob geen twee noten behoorlijk kan treffen zonder ze met den wijsvinger op het klavier aao te geren en die daarbij H gemeena Zigeuner of als een l arijsche kapper Daar was ook aller grappenmaker de baron Z die iu alles even knap meende te lyn zoowel In literatuur als ia administratie in da eooversalio eo in het kaartspel Verder de Vorst U een godsdienst eu volksvriend die ia die gezegende tijden van de brandewiJDpaoht een enorm vermogen heeft bijeeagrsobraapt door rardoorende zelfstandigheden in den brandewijn te mengen daa de schitterend uitgedoste generaal Q Q die ik weet niet wien overwonnen ik weet niet wat veroverd hoeft doch intuswhen sedert geraimea tijd tijaa bekwaamheden ter dispositie van de regeering atalt en eindelijk R 11 die zich als een zonderling aanstelt en zich inbeeldt ziek en verstandig te zijn terwijl hij zoo gezond is ala een viach en 300 dom als een oa E B ia de eenige maui die beden aog In Spanje beerscht oogeniofagolgk meer kalmte Men moet echter bedenkeD dat de berichten alle door de regeering gecontroleerd worden en dat deze niet meer loslaat dan zjj kwiJt wil wezen De Kaners bepalen zich tot heftige rederoeringec ea zien er nog tegen op om het ministerie omrer te werpen Ala er meer noodlottige berichten komen ia er zeker geraar dat de gisting lioh nttbreidi en de mogelijkheid eener revolutie is niet uitgesloten De alaateo in Italië nemen band over faawd toe op tal ran plaalaeo wordt herig gefoobten taascheo da troepen en de beroJkiog waarby da gewapende maobt niet altoos de Oferwioniog behaalt Oreral moeten rersterkiogen been gezonden worden reeds agn drie licbtjngan die ren 1873 1874 en 1875 iu Italië noemt men de liobting naar het gaboortejaar boitengewoon onder de wapenen De cËaercito verneemt dat in de proriooiëa Wh ar onlasten plaats hadden de staat ran beleg zal worden afgekondigd en de militaire connaudauten met het ciriele beatoar zuUeu worden belast De atjjgiog der broodprijzen ia oreral da aanleiding tot de onlusten maar de rele onterreden n do rerolotionaire elementen grgpeo deze aanleiding grevig aan om de rerbtttaring aan te blazen en ie proteateeren mot woord en daadf tegen wat ag noeaen 1 ede toeiale onrechtvaardigheden bet nitzoigend belasting ataliel da onverschilligheid der autoriteiten het slechte beheer der gemwintta de ran onbekwaamheid getoigende ttaatkaade der regeeriog In de Oosteorgk cb4 Kamer heeft de aaaroerder der Katboliekec Volkaparty da heer Dipauli Dinsdag onverwachts verklaard dat het atandpont zgner partg tan aantien der taalqaaestie geheel gewgzigd is na de laatste rede van den miniater preaident Tot duiver meende de partg dat de intrekking der taalrerordeningea niet mogelgk wai zooder nadeel roor justitie en bestuur wanneer daarroor niets anders in de plaats werd gesteld Door ds rerklariogeo van graaf Tbun ia die theoretische bedenking echter geheel rerrallen en aebgnt de baadharing der rerordeniogea niet langer te verdedigen Dipanli maanda graaf Thon daarom aau nadat bg die rerordeniogea zelf ia zekere mat heeft laten railen zioh niet langer te rerzettf n tegen eene op loasiog maar eiodeiyk mede te helpen aao het groote werk dea rredesi waarvoor da rolkarOD rao Ooatenrijk hem zollen zegenea de overleveringen van een Iian van bet jaar 1840 uit de dagen van den held oozer eeuw eo de Gravin Worotinski vertegenwoordigt Uit dion tijd is hem roker nog btjgebluven die sehomnelgang die oulte de la pose dm zekere gemaaktheid in kouding alsmede dia onnatuurlijko langeaamheld in zijne bewegingen die slaperige imponeerendo uitdrukking in zijne onveranderlijke gelaatstrekk dia gewoonte om anderen al Koeuwead in de rede te vallen en om met de meest mogelijke aandacht zija eigans vingera en nagels te behijken om aioh plotseling dea hoed diep orer de oogen ta drukken ens Zelfs ontbraken in dezen kring geen staRtatiedeii diplomaten vaa den eersten rang en van Ëuropeeaohe vermaardheid mannen die nauwkeurig weten dat de gouden Bul het wark ran een paus ts ja ea dat de Kngelsche poor tax eene belutiog ia waarmede de armen beiwaard worden Ook die ruriga en atandvaalige rerserders der camelia s waron rertegenwoordigd jeugdige Hons van den dng met de fraaiste scheidingen aan het achterhoofd mat prachtige neeibangende bakkebaarden in echt Kngelsoha costumes jeugdige lions die naar den uiterlijken schijn geschiktheid bezaten om de rot van den beroemden Franaoben babbelaar te spelen doch neen I wij zijo imaera geene minnaars van het in heemaohe huisbakkcne en At gravin Bob ds bekende tooogeefster der Mode die lastertoagan me Medusa in de huif genoemd hebban geeft daarom bij afwezigheid ran den Franschen babbelaar er de rnorkeur aan on zich te wenden iot een der aanwezige Italiaanaofae Motdariecbe Amer apiritiaten