Goudsche Courant, zaterdag 7 mei 1898

DIrecle Spoorwegverbindingen met UOUDi Zonierdleast 1898 99 Aans cvangeD i Mei Tijd van Greenwich lOUDA KOTTI BlHYin mn g io a i4 g i6 g M lo ii ii ii 9 80 g l4 g + 10 18 10 80 11 8 lO li 11 85 11 0 18 87 1 44 8 50 8 4 10 88 1 54 lO St r f 01 10 48 8 08 1 I4 11 64 18 08 18 47 8 14 1 119 4 05 4 48 5 58 t l6 8 1 7 85 7 58 40 8 18 58 4 8 8 08 I r 5 04 t ll 5 11 ia 5 17 4 85 8 88 7 10 7 45 8 11 8 8 47 10 18 4 4 5 85 i S 4 50 4 67 5 04 6 10 5 46 5 55 GOUDA OÏN BAie Tin rma 18 1 8 1 1 i as 1 4 17 88 7 10 14 11 16 6 88 5 54 8 11 7 84 45 10 86 10 44 11 4 6 68 88 8 11 14 iHage 5 4 7 0 7 40 Voorburg 6 6S Zoettrmeer Z twatrd 7eroDbutMn Moerkapalle 17 raid 88 7 48 8 08 4 4 8S 1 4 8 4 68 6 04 4 17 18 18 116 11 60 e O D U A A M S T S H D A 11 load 8 14 9 48 in 5 t ll I JnJ sl 8 lO U 10 81 iiliut W 8 19 06 O 3 18 48 6 00 37 8 4Ó 10 01 11 7 knst CS 80 1 1 50 I O S IS 18 11 4 U U D A l TIIÜH T iunn I 84 7 18 7 88 8 14 07 lO K 10 57 18 00 K IO li S 80 8 17 4 88 6 0 47 06 S 56 8 door 10 17 11 14 8 87 6 87 7 10 lO IO 8 10 ll S 18 87 45 8 34 8 46 84 7 18 8 48 lO SS 10 41 8 8 8 6 ll 8 10 61 11 45 1 88 l tD 8 08 8 60 5 04 88 4 7 8 i 6 10 51 1 11 Uaada üudow Woord ftrwnht 10 38 11 88 18 08 1 37 3 08 S 8 3 66 4 48 6 86 8 10 7 51 5 07 9 6 10 01 11 66 1 4 3 47 4 U 60 7 13 9 10 8 ff Hf 4 84 fff ff ff 88 ff ff 11 10 18 11 i ia 8 M 4 87 8 10 6 07 7 M 4 66 1 U ütrooht 6 6 H8 7 4 8 87 Woorden 6 49 63 8 08 Oudow 8 14 Qouda 8 7 g 0 Vait n St 7 06 8 10 9 06 11 16 8 8 8 4 4 4S 80 7 4S 46 AllsiU W 7 80 8 86 80 11 30 3 08 4 00 6 0 tt t OO 10 00 Soada 8 M It l 1 61 1 51 4 47 41 T 4 4911 lo D liokerz de bagrosttê dsM r de met tormacbtiga toejoichiageD en de Csecben Wftrea er aatanrlgk eveozeer door teteorge itald De Doitscbe leiden behbea reedi verRaderd om te bepsleo hoe zy taq dezan ouTerwachten stean t beet gebrnik kannen maken om ban verlangen bg de regeeriog door te drgTen Alle partjjen zijn bet ihaos wel eens dat aan de debatten over d taalquaeatie een eind moet komen docb bou zal de quaestie celfe dao opgelüit worden f Verspreide Berichten Spanje en de Vereenlgde Stateo VottteDS een telegram aan d Tribune nii Sen Francisco beelt de befelbebber ran bet toigbaii op Mare lelaad eergieteren ven bet departement Tan marine ean telegraoi in cijfereobrift oottangen meldende dat Dewej oit KongkoDg e n kort telegram bad gezondeOf waarin bg de rnrliezen van de Amerikanen Taor Manila op vyttig dooden en honderd gewonden ecbat en aegt dat de üoucord en de Petrei averg hebben gekregen vooral nan bft boren werk Dewej moet oo gevraagd hebben urn een hospiUaliobip voor tweedoi 7ei d mao met proriand voor drie maanden Er begiDoen onbeilibariobten te loopon ofer da positie ran de Atrerikaneo voor Manila Men zegt dat de Upanjaarden ze ïn een hinderlaag habbeo gelokt on dat da AmerikaanBibe Tloüt reede Igdl aan gebrek aan kolen en Toedeel en geen middelen beeft om de Spaanicbe forten te Termeeiteren Da regeering Tan de Veraenigde Staten zoo Tan Dewtj reedi een lang rapport io cyferachriH ontvangen hebben waarin dat itaat maar den inhood achterhoaden Inmiddels eeint de correspondent Tan de Dailj Chronicle ta Tampa dat bet doet Tan de Amerihaaneobe expeditie werkelgk Cabi en wel Sagna la Grande it Volgens sen talegram nit Waabiogton aan de Tribuoe denkt het departement an oorlog ernatig orer bet veroTsren van de Canariiche eilanden au zal misschien zelfs Cadiz laten bedreigen Die Tooroemons zouden blgken uit de bttiienf ewoue bedrgvigheid die aan den dag wordt gelegd iu bet altrutten Tan kolenschepen De World bericht dat da President eergisteren in den loop ima een gesprek beeft Terklaard dat hij niet Taozios was oorlogRTerOTaringon te maken maar wel was TÓÓr een gepaste sehadeTurgoeding Toor bet verlies aan manBobenleTeuB en geld datde oorlog Amerika berokkent Flg begeerde geen nitbreidiog Tan grondgebied De rost ia hersteld In de Spaansche pro Tinciën Valencia en Ofiedo De Engelaobe ambusadear beeft een ouderboad met den miniflter Tan buitenlendsche zaken gehad vaaraao groot gewicht gehecht wordt De raed vao beheer van de Bank Taa Spanje heeft de regeering Terz cbt de ongedekte circulatie der Bank te beperken tot uiterlgk twee en een half millioeo pesetas Id de Kamer verdedigt Homero Robledo do leeriteltingen der conserratieTen en laakt de daden van de liberate regeering Toch raadt hg tot eensgezind beid an alle partgen om bet vaderland te redden eo beveelt da liand hafiog Tan Sagaeta in bet beniod nau NaTarro lieTerter miniiter van Bnancian in btt laatste kabinet Canovas zegt dat toen de conservatie ven het bewind nit handen gaven Spanje bloeide en Toorspoed bad waarop da sbiatiseiiretaris TOor koloniën Quiroga Balies tèros antwoordt dat een de gelyke bewering het toppont van onbeschaamdheid is 8 85 A 8 t8 05 Qaudt 6 Moordreobt door Kieuverfrsrk Oitpelle HoH irdiiiii SO 8 10 7 i TM 7 S T 4e 7 i 1 18 BotUnttm Oapslle Kieuworkork Iftoordrocht i atidA 8 80 8 41 8 61 08 g 0 Ooad KeT nhuiMn MoerkRp ll0 Zo terue r Zogwurd Voorburg i Han 7 BU 7 4 7 58 8 0 8 18 6 0 6 86 16 6 48 7 8 08 7 04 7 48 8 49 00 1 9 0 10 1 10 88 10 48 68 10 l g a Oanalejaa zegt dat als men den oorlog eerder verklaard bad Spanje de zegnpraal zon bebaald hebben en hg wijst op de ODhandig beid van bet laatste couservatieTe kabiopt dat de Vereenigde Btaten zich heaft laten vflorbereiden tot d oorlog Toen hg op Ca ba was ontmoette Hg daar soldaten zonder nachtlogie die geno dzaakt waren in de straten te overnacbten l Ook valt hg het fiaaacieel beleid aan Ter herioneriDg van de rsmp in don Baeaar der rne Jean ObajorKzgn eergisteren in de kerken van PaTg missen gelezen Om drie uor is de eerste jkteen van de nieawe kapel gt legd ia tegeowLrdigbeid Tan dea aarti bisschop Tan Pargi Graaf AVxaDdei r Wieiopiki die tot den boognten Poolscharil adel bpboort is tot zes maanden Teatiogstru veroorde ld omdat bg in December den cbjgver Wydska in een doel heeft doodgeschoten De Rariaische Misile naar AbtesMoiS is tarnggeroepeo naar Petttaborg Tu üjK De krggshaftige Asllr s in bet noorden van Jemen maken bet d Tnrken bigkbaar niet gemakkelgk Na het vroeg re bericht over de honderd dooden eo 1 tweebonderd aawonden aan Torkscbe zgde omt do da tgdiog dat de twee bataljons dis tfop afgesqndeo aren den opstand niet hehb n kanoen dempen en dat wat meer is aoderlwiva compugtiie is ge vangen genomen Nog Vier bataljons zgn er been Ook de nienwe wili ran Jemen HoesBain Hilmi efendi BINNENLAND Naar men ons bericjat beeft de minister van Bionenlandsobe Zalopn zgn voornemen laten raren om de baschrgffiDg der bevolking in regiHtera te doen verTiogen door het persoon sk aar ten stelsel Uit den Haag wordt gesl hreTeo Het tergelfgenbeid Tan deiiobuldigingsfeesten door de afdealiog der HoUaijdaohe Maatachappg Tan Laodboow in simenwett nog met bet Feestcomité te honden conooniji hippiqne belooft ieta ntenws en aantrekkelgkl voor de toescbonwers ta znllen opleveren i Het Toornemen bestaat de elf proiinoifia voor t stellen door ééoe blLerio en ééa bser oit elke provincie in nationa il costoom klae ding der streek gezeten o een twee é a een vicrwieligen w en in Mid gebruik in de proviooie welke zg vertegenwoordigen Deze groepen zouden dan ij efileeren TOor da beide Koninginnen De benoeming tot ledenlUao bet comité voor de Haagsche inbuldigiogifeesten is laat tslgk aangenomen door de b erA Maroelloa Emsnts eo dr H J H M Solaepmao letterkondigen Bg beslait Tan November 895 werd B en W van Amsterdam macMiging verleend de aanrankelgk voor den boavvi ran het Stedelgk Mnseim toegestane som tan f 500 000 te orerschrgden met f 37 800 Thans komen B en W met een voordracht tojt regeling van nog f 22 129 voor de menbileeriig Hst ooderscbeidingsteeken voorneTaartoigen TBD da ambnUnte recherche te water bestaat Toortaan in da Nederlandscbe vlag in ds witte baan voorxien van bet woord Doaana in daidelgk zwarte hoofdletters 8 8 1 1 7 1 14 l SS l t U 18 ll 8 11 81 11 4S I 81 18 88 8 80 18 1 10 11 10 17 10 88 10 48 10 84 g 08 IO t 11 67 Het verslag van de Kamer van l Koophandel over den toestand van ngverbnid haodpl nn icbaepvaart t Sohiedaoi over bet jaar 1897 is veracheoen Het meldt o m bet volgende Met bet branderabedrgf nog altgd de hoofdtak van onze indostrie werd niets verdiend ja zelfa werd algemeen met verlies gewerkt Alleen in de maanden Novamber en December waa hierin eeotge verbetering waar te nemen Evenwel blgven de voornitzichtan van het brand rsbedrgf slecht eensdeels teogevolge van de groüte oooearreutie m binnen en bniteoland anderdeels door de protectionistische maatreselen van het bnitenland tegen den inToer van bet gediateteerd eo onze giat bet bgprodnct dat het hrandersbedrgf in de laatste jaren nog eentgszina winstgeTeod maakte Er bestaat aldaar 1 mwe spiritnsfabriek 2 rowe spiritos en alkobolfabrieken terwgl de Scbiedamsebe alkoholfabriek die t Torig jaar in liquidatie was in andere handen is OTergegaao De vraag naar spoeling was niet groot daar er io de omstreken van Sebiedam waar voort t grootste gedeelte dit prodact nit onze brandergeo gevoederd wordt weinig vee was opgezet hetgeen is toe te schrgveo aan den reeds ainda jaren kwgneoden toeatand ran bet laodboowbedrgf en aan het mond en klanwzeer dat hier hearschte De herige eoncorrentie met binnen en bnitenland deed de malaise d e zich in de laatste jaren io den gisthandel Tertooode nog vermeerderen Het voornemen bestaat om io het winterseizoen eene groote uitbreiding te fceven aan de Trgwillige oefeningen in den wapenhandel Er moet niet Teel kans bestaan aldus meldt men nit Den Hai dat een goedkooper telegramtarief voor dagbladen zon worden ingevoerd Te groote Terminderiog der opbrengst is het hoofdbezwaar Tot rapporteurs over het ontwerp tbo wet lot regeling tbo den leerplicht zgn door de afdeehngeo der Tweede Kamer gekozen de faeeren Kerdjjk De Savomin Lobman Smidt Draoker en Varmanlen Morgen te 11 oreo zal de Tweede Kamer eene vergadertog houden tot regeling rau de werkzaamheden Vfrmoedelgk zulten alndao tegen Diosdag of Woensdag onderwerpen voor openbare behandeÜDg worden aangewezen Een cboofdooderwgzer van een katholieke school in het aartsbisdom Utrecht bespreekt in bet Centrum den teerplicht en wel op grand tbo een veertigjarige ervBring als ood rwgser van kinderen oit verachilleode staodeo Bg na is overtuigd dat bet aoboolTaTtaioi alle goed ooderwgs totaal in deo wvg staat omdat bet leidt tot onveraohilliffbetd Door geregeld verzuim tooh komen de teerlingen ten achter de lost gaat er nit sgbljveo ao iterlgk en onverschillig ook io rij eren leeftgd En nu licht de oorzaak van bet schoolverzuim meeRtil aan de oader die zonder gewetensbezwaarde kinderen om allerlei kleinigheden thoisboudeo Moet daar de staat met zgn sterken arm niet tusscben be dun komen en de ouders dwingen vraagt de scbrgver Wannepr al de andere middelen blgktin onvoldoende te zgn wanneer de moreete pogingeu telkeus en telkens scliipbr uk Igdeu dan mnbt er een sterkere macht optreden om ze te dwingen Zou bet geen fliok middel voor d n ondarwgzer konn in worden om de ouders tedreigeu met de gevolgen van deze oalatigbeid zonder juist den boemnn te spelen 4 88 S 8i S tl 8 14 7 81 4 18 i 8 8 18 t ig 8 81 8 10 B 40 10 4 81 7 80 4 4 1 4 05 8 14 8 46 4 4 4 58 8 7 6 18 6 88 8 48 4 16 5 15 6 87 l St 4E 1 41 1 66 8 0 8 17 8 14 4 0 10 84 10 64 11 10 De vet op deo leerplicht zal geen rechtgeaard onder treffen zal niemaod binderen die bet wel meent met zgn krooat laï Toor oiemand stnüend zgn die den zgnen eene goede opvoeding geeft waar faet ondarvga tocb een onmisbaar deel vao oitmaakt Neen alleen die ontaard genoeg ego hnaae kinderen het aoo soodige ondérwgsmoedvrillligte onthouden moeten gedwongen konnen worden want Kerk en Staat hebben er groot belang bg goed onderwezen burgers te bezitten Nadere regeling tbo de pensioenaanspraken der weduwen en weezen tbd burgerlgke ambtenaren vóór of op 10 December 1888 overleden gepeosiooneerd of op wachtgeld gesteld In de Memorie vsn Toelichting betreffende het wetsontwerp tot oader regeling van het hi r boven aangegeven onderwerp z gt de minister van Finaecieo dat thaus ia gebleken dat da kapitalen van het weduwen en wee aeofonds voor burgerlgke ambtenaren rnimschoots voldoende zgn om ook aan de weduwen eo weezen in dtt ontwerp bedoeld vol peoaioen te geven Na dit gebleken ia drate men niet aan de weduwen en weezen van na den lan April 1836 aangestelde borgerlgke ambtenaren die voor of op den lOeu December 1888 orerieden gepensioooeerd of op wacbtgald gesteld zgn in plaatb a vol pensioen toe te keoosD Te rekenen van 1 Jnli 1898 zuUea de betrokken personen zonder nadere aanvraag in bet g not van het booger pensioen worden gesteld Gemengde Berichten Ds oorlog en de diamaaiindustrie Naar wgveroemeu waren aan bet eind der vorige weekpi ro 1000 leden van den A N D B werkloos Naar verwachting cbI dat cgfer dazaweek enorm klimmen Hbl Bet joogmeoach oit de Baagsche sportwereld zekere W A Z dia verdacht wordt van bet maken van eeu valschen wisul tot een bedrag van ca f 700 is voortvtacbtig vermoadelgk I air het buitenland Zgne aanhouding wordt veriocht en haft signalement met photograpbie is verspreid Gisterennacht is de stoomweverg der firma D Jordaan en Zonen te Haaksbergen met de bitleodende magazgoeo en kantoor alsmede alle goederen geheel door brand vernield Ken ao ander was op Ameterdamsche beurspolis verzekerd Toor circa f 700 000 Qisteroohteud om half nagan uar il doof trein 19 komende vati ScheTeoiDgeo bg deii overweg te Schiedam een leidncb student overreden De wielen gingen deu ongelokkiga over hpt hoofd Hg was oamiddeiyk een Igk Da Cuiiakade 106 Amsterdam woont liet echtpaar B waarvan de man faakkersknacbt li en da vrouw uit werken gaat Han hnwelgk ia gezegend met zes kiu leren vao 1 2 3 5 10 en 13 jaar Diosdagmorgen verliet de vroow evenals haar man de woning en liet de 4 jongste kinderen onverzorgd achter da twee oud tea liepen haveloos op straat Te en deo middag kwam de heer M nit Apeldoorn igenaar van het huis dehunrop halen doch vond niemand thai Hg opende de deur maar sprong achteruit toen hem een walm van stinkvude laebt oit het vertrek tegenkwam Hji riep een paar baaivrouwen en trad met haar d kamer biuoen Ontzettend schouwspel Een kind vao naowelgks ééa jaar lag on ler een atok zak in een eierenkist half naakt uitgeteerd de beentjes krom getrokken de armpjes waren niet meer dan vet en been Eeo kind van twee jaar zat op den grond gedekt met een jas het derde liep bgna naakt over den vloer eu het vierde zat ioééngehnrkt in een hoek stom Toor zich oU te staren het bad een groot getwel aan de kin i N 8 8 g 8 7 58 8 08 8 08 8 18 8 85 10 04 10 88 11 1810 11 10 18 10 88 10 84 10 54 11 80 8 48 1 10 10 18 7 86 87 10 10 47 64 10 01 10 07 10 80 8 17 87 84 41 47 I SO 10 8 11 7 68 84 8 16 8 8 1 84 10 10 18 10 81 10 88 10 88 8 11 6 1 44 18 11 80 8 O 7 56 8 10 06 84 48 t n 8 18 10 10 in sü 7 48 Io bat Tcrtrek heerschta de grootste wanor d 4 en het vuil lag overal op deu grondj een reuk verspreidend die meer dan wnlKnlgk wbh Niomaod wat déitr om faalp Ie Terleenen EaD doktor werd ootboden eo deze adriseerdo dat bel kiod mei het gezml oamiddeiyk io het gaetbete zon wordeo opgeoomen Toen de vroow DioedagaToad tha e kwam TODd een oabeeebrgfelgk toonee ploate De gebeele baart wae in groote beroering Al die iaamgepakte menflcbeo maonen vrooweo en kioderen atormden op de tronw loe eo hadden baar zeker in dea Toliten zin fan het woord geljDcbt ff had hal meoneh niet de trap van baar woning reeds bereikt bftïcbermd door eenige pohlieageoleo die de tierende menigte met den wapenstok op een afstand hielden De opgewondeohuid der menigte werd er echter niet beter om een langdorig geais en geflnit liet zich hooren en opoieaw werd alles in den breede hoFprokec De vroow die zooeven het bewoale perceel hienenging was de moeder van bet G tal kinderen die geheet en al door baar vernaarloosd waren en ia een hoek van de kamer waar de familie woonde van gebrek lagen te Bierven Afschüwelgk zijo de verbalen die ovar deu kinderen io omloop waren De moeder van de takkerds zoo vertelde m D zag nooit naar baar kinderen om brood kregen ze zelden of nooit en na r school konden ze niet gaan omdat hoa toestand dit niet toeliet Ën dan volgdett opnieuw be sehrg tingen Hun gezichtje ivaren geheel veretterd ze hadden de kracht niet meer om te loopen een honner een meisje bad eei doorgelegen rag en ieder oor kou haar laatste zyn Kortom men verhaalde de afgrgselgkste dingen omtrent de verwaarloosde schapen Zg die bet vertelden badden ben gezien met eigen oogen want bg afwezigheid van de moeder de vader was en ia nog zoek I gingen boren wel eens nsar bo en om de schepseltjes eunig voedsel t e te dienen Wy hebben ons vanmorgen zegt bft N V N ff persooolgk overtuigd van den sohandeigken vervuilden toestand die in de kamer beerscbte Wg stomnetea de trap op ea kwsmen voor sen gesloten dear Na herhaald geklop werd opea gedaan Vrouw B ip r haveloos gekleed liet ons binnen De lucht was bgna niet om nit te honden en wg bieren er dan ook slechts kort In dien tgd had het volgend gesprek plaats Vrouw B wat is het hier in èn insmerig Kunt ge hierin geen veranderingbrengen Smerig mgabeer Och dat gaat wel De lieverds zitten in de achterkamer kgk n maar Wg gingen er heen maar konden er onmogelgk lang vertoeven Bet was te erg Wat wg hierboven meedeelden is veel te zacht uitged ikt Kuw greep de vrouw het wicht uit het eierkistje en zei Is goed gekleed woest rukte zg md van het IgQe en gooide het bet kribbetje tweede kind met het gezwel sat ioééngebnrkl op een stoel nummer drie lag op den grond met uitsisg in het gezicht zweren op het hoofd eui Dit zgn vluchlii e udrukken We konden er om den stank niet langer blgven Bet is niet erg mgnlieer zei de Vfonw builend het is niet erg Wól erg is dat mijn man geen cent thuis brengt en ik geen geld heb Kan en mag dia toestand nog langer zoo higvap Men meldt ons uil Bhesao Op 7 Mei zal de sanbesteding plaatshebben van de restanratie van den Cuneratoren D raming bedraagt f 48 U00 De werkzaam beden zullen drie jsar doren Al zal slechts bet allernoodzakelgkste worden hersteld toch beeft de heer Cajpers gezorgd dat zooveel doenigk aan den vroegeren toestand wordt beantwoord De balustrade van den eersten omgang wordt in jlaar geheel hersteld Ook de torenspits komt weer volgens het oade model tevens wordt er een bliksemafleider op geplaatst I Hel orgel is in Gothischen stgl ootworpen en wordt geleverd door de fa T Leichel en Zoon te Lochem De gemeealeraad besloot tot dekking derrestaoratiekostsn een bedrag van f 19 000 telichten van het Qroolboek en de overige l 5000 Ie vinden door verkoop vab gemeente P n P n N E Ct Volgens hel N v d D heeft Van Deth de beslissing der rechtbank niet aigewachl dooh is hji weer naar Amerika vertrokken Schipper C Koning van Tolesdam en diens knecht S Veerman zgn met een diep gelac en botter naar Elburg vertrokken zq badden mser dan 1000 nandsn haring aan boord Tnaicben Marken en de Knar ia bet Tsartnig bg nittch etende windvlagen omgeworpen ea verdronken beide personen Koning was ongebowd Veerman Uat eeoe wednwe nat 5 kinderen na Dt UgaupMdeg van en Zoadagstoer Op ds Nassankade te Amslerdtn werd door een persoon die een met een muildier bespannen karretje bestuurde een 7 jarig meisje aangereden Terwgl de menner van het rgtoig sproog om naar hel kind te zien stnorde zgn vriend wieu bg ten onrechte de leidsels had loeTerroawd het karretje m t muildier in het water van da Nassankade De mao wist zich te reddsu en ook een derde die in bet karretje zat terwijl het voertnig en het mnildier door eenige omstanders op het droge werd gebracht Ofschoon bet meisje er betrekkelgk nogal goed waa afgekomen was bei plezier Tan den rgtoer af STADSNIEUWS GODDA C Mei 1898 De inschrgving wordt opengesteld op de 2e serie der leening van de provincie ZuidBolland ter bestrgdiog van de kosten der verbetering van Hen waterweg tasschen den User hg Gnnda en de ringvaart vanden Haar lemmermeerpolder alsmede vao bet renteloos voorschot teo behoeve san den stoomtramweg van Rotterdam naar Zaid Beiisrlaad met een zgtak naar Ood Begerland Dete 2e serie is groot f 400 000 in obligation vao t 1000 rentende S pet met ingang van I Juli Storting der toegewesen bedragen op 12 Juli In eene onlangs gehouden vergadering Tas de afd Gonda en Omstreken der BoU Maatachappn van Landbouw werd besloten dat door de afd een stier zou worden aangekocht die gratis ter beschikking van de leden landbouwers zou zgu en tegen betaling voor niet leden Om nn mt de vele te verwachten eene keuze te doen wat zeer moeilgk zon zgn werd beeloten eene keuring van eenjarige slieren te honden deze keuring had heden bg den heer J van Vliet plaats Aangevoerd werden niettegenstaande het ongunstige weder 17 stuks Tot juryleden waren benoemd de bh D P van Capella te Capelle C Ondgk ta Waddixveen en J N Both te Gonda üe jnry kende de Ie premie f 30 toe aan de heer G van Data te Hekeadorp de 2e premie f20 aan den heer Ph van der Breggen te Waddinxveen en de 3e premie f 10 aan den heer O Dogterom te Eeeuwgk terwgl de heer A W Velenturf te Bodegraven nog eene eervolle Termeldmg rerkreeg De bekroonde stieren waren allen zwart bont Uil de aangeboden stieren werd aangekocht de met de 2e premie bekroonde stier Tan den heer Ph van der Breggen te Waddinxveen De jury had geene gemakkelgke taak daar over het algemeen hier betere stieren waren aangevoerd dan bj de provinciale stierenkeoring het geval was Het bestnnr der afd Gouda der Maatschappij dat zich veel moeite getroost in het belang van den landbouw komt een woord van lof toe voor deze welgeslaagde atierenkeuring Naar wg vernemen zal later worden opgegeven waar de stier gestationeerd zal worden Zaterdag 21 Mei a s zal in de Sociëteit sOns Geooegen alhier een Vergadering worden gehouden van de Vereenigiog van Ondsrwgzers in bat Arroodissement Gouda Op de Agenda komt o a voor i Verkiezing van twee leden in bet Bestonr io plsnis Tsn ds Heereo Mr M M Schim van der LoeiT en J D Emeis die heiden herkiesbaar zgn Voor tel van den Heer Ksrs om een zekeresom uit do kas san het Onderstenniogsfondsaf te staan ld van den Heer van Huonik om het zelfde te doen aan de Weerslandskas Wattrwegon ia Oud Bolland door dea Beer A A Beekman van Schiedam Bg kon besluit is de kapt H J Iwes van het la reg inf met ingang van 1 Juni op pensioen getteld es het bedrag van bat pensioen bepasld op f 1429 s jaars BoDBURAvra De heer J Snoek alhier is gisteren te s Gravenhage o a geslaagd voor het akteexamen lager ooderwgs WoïEDE De gemeenteraad alhier hseft besloten mnotgasmeters in te voeren en den prgs van bet op die wgze geleverde gas bepaald op 7i ot per sière Voort is besloten den prgs van het lichtgas van 8 op 7 ct per store te brengen VEliSCDEIDENHEID De onttroonde en serbanuen Koningin van Hawai Liliookani thans ongeveer 60 jaar ood IS een zeer ontwikkelde vroow Zg beeft tal van saozieksinkken gecomponeerd en vroeger met haren broeder Prins Kalakaoa een verzamehag van Hawaische legenden en mythem in de Engelecbe tsal uilgeg voo Thans heeft zn in dezelfde taal een geKhiedenis van haar land geschreven waarin zg zich tan slotte lot de Amenkaanacb natie wendt met een krachtig protest te a het sIreTaD om Bawai bg de Dme n te Igven m I4 jtrigt knaap Paul Boniisl haait U Be a fon tsreehigestaan wagons en poging tot moord gepleegd op den ouden pastoor Mossman van wiea hg eenig geld had gestolen eo dien hg meende dat sjjn diefstal had ontdekt Wst toen de pestoor herstalde van zgn wood elke men teral voor ernstiger hield kwam het oil dat de knaap de moordaanslag pleegde Oa jonge misdadiger werd veroordeeld tot 24 jaar gevingenisstraf en daarna opsluiting in eeo verbeterbuis tot zgn 20Bte jaar £ so Itsliaanschen impreaario heeft er de Maraeillanen laten in oopen Verleden week werden Ie Marseille met veel ophef ds vootsiellingsn aangekondigd van een Italiaaasohe opera De impresssrio liet groote biljetten aanplakken en de zaal schoonmaken nam danssDses aan die hem ieder 2 5 francs waarborg moesten geven en liet het bsspreskburean openen Er was dezen winter te Marspila weinig muziek te hoeren geweest r oodat ds menscbsn nogal goed opkwamen Maar twee unr vóór da opening der zaal kwam ds imprenario aan de coatrole liet zich het gebeurde geld afgeren ging naar het station en slapte in een trein naar zgn vaderland De deuren gingen niet openi er was geen troep geen orkest niets De Marsaillanen waren leeljik eptïelicht GROOTE KEUZE in de niauwate 5 A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 78 73a GOUDA VelephiMHt Xm ai Beurs van Amsterdam Vrkn As loov 80 88 84j 17 41 97 II 4 1 7 80l V 104 9 100 468 1001 431 100 804 148 60 1011 981 180 96V 801 881 117 118 808 193V lOO s 64V Vu 1601 7 101 100 l l 138 7 101 49 108 ll s 1 1 loikra 8 98 9 r 4y I7V 5 HEI NanzBlANi Cert Ned W 8 1 dito iito dito 8 tlito dtlo dito 3 HoNoia Osl Oendl 1881 88 4 Itai 1 Insohryvmg 18 81 6 OosTZm OM in psp orlSes ilits in silver 18 8 6 PoaTCOAl 01 1 met coupon 3 dito ticket 3 48 lOO s looy 1487 5 EVSUTO Olil Binnenl 1894 4 dito Geeons 1880 4 dito lii Hoths 1889 4 dito bij Hops 1889 90 4 ditoingoud Isen 1888 dito ililo dito 1884 5 SpAsjz Porp l ohuld 1881 4 Tcuiij Ocpr L onv l een 1890 4 ieo loentng serie D Oefl Ie niug serie C ZVIDAn Rap v obl 1898 5 Mlllco Obl BiiitSoh 1890 VmazuzLA Obl 4oabep 1881 AVSTSODAU Obli Ktien 18 5 8 BomzDAM Sted loen 1894 3 Nin N Afr H oiiol v s nd Arendsb Tsb Mij Oortilicstea DeliMsatsohsppy dito Arn Hypotheekb peniibr 4 Cult My der Vorsteal aaod s Gr Uypotheekb pandbr 8i Nederlsnilsehe bank sand Ned Haridelmsalsah ilito N W k P o Hyp b pandbr 6 Sctt Hjpotheokb psndbr 8V l tr Hypotlieekb dito 81 OosTDii Oost IIimg bank asnd BüSl Hypotheekbank psndb 4 AazauA Equt bypoth psndb 6 M iw L O Fr Lisa oert Nu Holl IJ Spoarv M j saaJ U tot Eipl V 8t Bpw sand Ned lad Spoorwegm aand Ned Zuid Arr tipm asnd dito dito dito 1891 dito IIAUzSpoor l 1887 89 A Kobl 8 Zmd lt l Sp oiü A H obl 8 FoLZN Warsohau Weeuea sand 4 Bosi Gr Kau 8pir M5 obl 4 Baltiscbo dito asnd Fsstowa dito aaad 5 Iwang Dombr dito aaad 6 ICnrsli Ck Azoar lip kap obl 4 dito dito ohlig 4 i8y 180 99 106S 1081 lOOi ion 1171 136 AuaiKA Csot Pse 8p Hf obl Chio k riortb W pr C v sand dito dito W 0 8t PeUr obl 7 Deaverh Kio Or Spn oert v a niUlDia rlentral obl in goud 4 Lonisv fcNssbviUeüert v aand Mexico N Spw Mij Ie byp o Uiss Kansas v 4pct prer sand N Tork Oatssiok West aaad dito Pean Ohio oblig 0 Oregon Ualif Is hyp b goud 5 at Paal Hinn k juanit obl 7 Un Pui Hoor II o oblig dito dito Lino Col Ie hyp O 6 Caxaoa Osn 8outb Certv aaDd Vz C Bailw üNs lob d cO Aiasterd Ounibus Mij aand Battet4 TrtmwegMsat aand NsD Stad Amsterdsm aand 8 Stad Bolterdsm aan 8 Bluiil Slad Aatwerpea 1887 C s 881 8ud Brussel 188 Hone Theiss Hegullr Gesellseb 4 OotriNa StaatsleoDlng 1880 6 K K Oost B Cr 1880 3 Bpasijz Stad Uadrid 8 18 8 Nm Var Bes Urp Bpobl eeit RKCHTZAKEN Oistsr Stond in hooger beroep voor het g4 reohtohof te s Gravenhage terecht de bernrhte Leo Miloen werkman te Eecloo in BelgiS door da Midd lbnrgsche rechtbank tol vier jaar gevangenisatraf veroordeeld wegens hek door hen te BierTliet togen twee mareohansseoa gepleegde ernstige verzet in vereeniging met P J van ds Velde dia door een der mareobansseea weid gedood Beklaagde werd in da ohtaaal door tw rgksveldwachters bewaakt Hg bleef hg agne ontkenUais volhardsn Bel O M eisohie bevestiging opanigk halda brengende aan de kordaatheid en dei moed van da marechaoaaees I vaa dar Waal en A Adam Da verdediger jhr mr B de Jonge aaooda dal onbewezen was het verzet in TereoDiRtng üiUpraak 12 dezer De zaakwaarnemer in Dea Haag ie zieh daadwerkelgk schuldig maakte aan het onttrekken van goederen aan een faillieUn ioboedel werd door de Baagsche rechtbank Ter ordoold lol twee jaren gevaoganisstrar INQ£ZONOEN Hoden middog ten ongereer 1 uur de Tien j P stonden voor het gekouwder tt H Burgerschool eenige jongeheeren daar school gaande hg elkaar Twee daarvan waren voonien van een zoogon skattepnU Dit niet heel aardige speel goed misschien dienstig om vogels te schieten was wauraohgnigk met een prop papier klaar gemaakt om ta schieten want toen ik voorbg ging word door een der knapen het rooda g enoemde Toonrerp in beweging gebracht met et gevolg dal ik geraakt word Hoewel nu reeds pgn gevoelend vraag ik n Ugnhear de Bodactenr wal zal het gevolg zgn ala aoo n sohiet gereedsohap Tan een klnu steen Toorzien was geweest t Moge dit geval er toe bgdragen dat dejongens opmsrkzoam gemaakt worden op hetonvoorzichtige van hun handehug terwgl iko M de B dank voor d Turlewde plootiruimt i B B E El O L jA Is E El Zijde Damasten 65 Cts i Zw rt Will en Gekleurde Bennebergtiija na 35 CU tot ƒ U 05 par Uatar Glad Qaatraapt O ruit met Patronen Damast etc ca 240 ver schillende Qual eu 2000 versoh kleuren Deaina to vrO vam port eu rechten tm STALEN par omgaande Dubbel priofport naar Zwitaorrond 6 Ilennèirss Ziiè bbriekeo K en K Hofl ZURICB ADVERTEWTIEW Do heer on msvronw ELLENS Kaon HOHI betnigen hun dank Toor de belangstelling bg hun hnwelgk onderToaden Ooiida 5 Mei 1808 OÏÏZICHTBAEE 11 HEEBKN en OAHGS PRUIXEN TOPETS SCHBIDIN6EN en Terdere IlAAIlWERKEN muDleu alt door SOLIBDE AFWERKING hg H P VAN VUNGAARDEN Coiffeur Kleiweg QmUa een DAGMKID ls 2 DIENSTBODE kunnende a t r g k e n Adres A 168 Stede ke Qasfaliriek te GOUDA De jsrija Tan bet gas is 6 cent per U ea ïoor Kooktoestellen of Motoren 4 ct Onder zekere Toorwaardon worden percselen gratis aan de hoofdbaia TOrbonden mot U Meter vrge leiding achter den gosmeter Voor S en 5 licbtgoamoters hednu t de War 10 eent per maand Bewoners Ton perceelen Tan ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenan en Tan de fabriek lampen kooktoestellen enz togen betaling too eeuge centen per week in bnar h