Goudsche Courant, maandag 9 mei 1898

Maandag 9 Mei J898 37ste Jaargang No 7575 Nieuws en Aik ertentieblad vóór Gouda en Omstreken Telefoon Ne W ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden barekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TdefMn No ftt De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uiteondering van Zon en Feestdagen De prfjs per drie maanden is 1 25 franco p p M8t ƒ 1 70 Afeonderlijke lïommers VU F CENTEN 4 HeD bide het Hoofdprils or 500 000 Mark De prijzen zUa door dea SUat Kegaiandeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kanaen ran de door deo Staat Hamburg gewaarborgde groote OeUUoterij waarin zeker 11 Nlllioen 349 325 Mark Do gewonnen moeten worden prïjcen ran deze reel voordeel biedende Geldloter die rolgens bet plas slecbts 118 000 loten bevat t ü de volgende De boogate prijs is eventueel 6O0 Ü00 Mark Premie van 800 000 Mark 1 pr i a 800 000 Mark 1 pry a 100 000 Mark prijzen H 78 000 Mark 1 prija 1 prjj a 1 prm a prya a prgzen a 1 pr a a 1 pr fl a S prijzen a 86 prezen n KB pryzea a 106 prezen u 806 prijzen u 81S pryzea a 1518 prijzen u 40 prgzan u 140 pryzen it 36962 prezen a 70 000 Mark 65 000 Mark 60 000 Mark tS 000 Mark 50 000 Mark 40 000 Mark 80 000 Mark S0 000 Mark 10 000 Mark BOOO Mark 8000 Mark 2000 Mark 1000 Mark 400 Mark 800 Mark iOO Mark 166 Mark 9959 prijz i 184 104 100 Mark 9851 prljz i 78 45 81 Mark totaal 59 180 pryzen en worden dese in eenige maanden in 7 klaaaen nitgeloot De Hoofdpr B inde 1 klaaao bedraagt Mark 50 000 alqgt in de 8e kl lot 55 000 M in de Se tot 60 000 M in de 4e tot 86 000 M in de 6e tot 70 000 M in de e tot 75 000 Mark in da 7e tot 800000 M en met do premie van 800 000 M event tot 500000 M Voor de aerate pryitrekking die officieel ii vaatgeateld koet een gebeel origineel lot tieobte Ould 8 60 een balf origineel lot ileehts Guld 1 76 een kwart origineel lol ileobta Ould 90 De inleggelden voor de volgende Idaasen zoowel ftla de juiate lijat der prijzen worden aangegeven in het ollioieele trekkingaplan voorzien van bet Wapen van don 3taat welk plan ik op aanvnge gratis verzend lederrj deelnemer in de lotery ontvangt ongevreagd onmiddolliijk na de plaata gebad bobbende trekking de oRIcïeele trekkingsl et De uitbelalini m verzending van de prijzen geschiedt door mij direkt en prompt aan de winners en onder de strengato geheimhouding a0 ledere bestolling kan men eenvoudig per potitwissel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats bobbende trekking zoo spoedig mogr lyk of uiterlijk tot 26 MEI e k met Tortrouweü tot Samuel lleckscher Scnr Bankier en Wiaielkantoor in HAMBUUG DuitaohUdd IDE fmEmSEBlSQ w TB ia de voorOeetigite in Xederiana erzoRart tegan SoXaés ontstaan door óekte en ongelukken nitgeïonderd tubercnlose Uitsluitend VBEHOUDEES ii t AGEN TEJf gedaagd Nieuw onovertroftieii Prof Dr Lieliers welbokend III9V KBACHT IUX1B Alleen echt mot Fabnekamerk tot voortdurende radicale en zekere genezing Tan alle zelfs HOR de meest hardnekkige itenute H98I ziekten vooral ontstaan door BSsI afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleekzucht Benauwdheid HoofdpBU Migraine Hartklopping Maagpfln slechte epasvertering Onvermogen Impotanz Pollutions enz uitvoerige prospsctnssen Prijs per each 11 1 fl H S dubbels llosoh tl 6 OenlmulDepdl Matlh v d Vogte Zaltbommol Depots C llapi s Gr vonhago C J W Snabilié llottonlam M Clabaii Ainsteniftiu Lobry au Porton Utrecht eu bij alle drogisten GHTUI0N6 GEim IS EM ZEEB GOED iqiBE Ze wordt per heele Pot vobr f 1 30 en per halve Pot voor f 0 80 verkocht bij L BOEft Hoogstraat A 13 oroA Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pxacla tig xiet JLrigrericla t HËËRENHlllS met TUE staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met SeiTe Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geljf el ingerieht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom ƒ 8000 Chemische Wasscherij en Stoöm Ververij DE WIT en Oomp Utrecht LAGE PKIJZEN SPOEDIHE en NETTE Ak LEVEEING nmstFóT by Gez BECKERS in Modes Turfmarkt 248 GOUDA toriawater uifde Victoria JBron te OberlahnsfeinbyEms Tafeldrrnk VanhjiXoninklykef uIs derj lederlanden HËiiPiPiiorPi bedrukt met Firma 1000 stuks è f 2 f 2 50 en f 3 BIJ pef A BRAKMAN ZOON Lange Tiendeweg D 60 Gouda Telephoonnummer 82 ï ïïï s Patent H Stollen wofnunff e it t k suMm tmntn M Inltu zt Mr leMe Kwi werihtoMn Jfachahmungem MSISN Uu ktuft littitr tuturi atM Kharfen H SMIfsa nar mi um net odt Ja uUmi tamliuidlMim MMS udiêr Plêktt e inimtalmill aaf aMa IM SS rnitUtm x Z ni is aM trik mt Ittm A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUDA tiereelt zich aitn tot het teveren van beBt Zeeuwscli Tarwebrood Van ttw levering 0Te geblevene 2000 stoka Koogenaamde a 14 Cent per lila worden wegens kimne foat D ni t juiat volgeüH model uitKeTO rd mnden tut den Hpotprljs van fl lt 7S por Ktuk reahtstrMks uuHH LKndhnuweri fiax nitT r k o a t Dese DIKKll Teralijtbare DrkcBS i jn warm al tfn P lii c iSüx ïuu cM groot duB het Paard g h l badakkandl donkrrbralB mei baiiMtide ruiiien en vnn 3 breede tnepoii voorsipn Kleina voorrutf Engelsehe SportDabbel Paarden Cekens Oranjfkleur gr ca iROxIOA ben aid ni t 4 K i brvede treepen voorEien bieden wij wogeuR leor fannge lelerhts door tfiAnnen rtta het vak lieroerkfaara fouten k f A f Rtak aan worhel ke wa rde 1 i BaatellingBn te landaa m t doldel k adrea tegen Toornitbctaliug of Mmbouni Aan YerzendhuiN Merknur e Schubert Co Amaierdamt N Z Toorburgwal IBI BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFEUEN HOLH S Quina Laroche BEI Staalhoudende ftuina Larocbe is de meest krachtige en vergterkende KINA WIJN Aanbefolen door tal vaa binnenen bnitenlandsche Geneeslieerei Verkrjgbaar in flesacben ii 1 90 ei 1 0 Khibpiluk ft Hom BofleTeranoiers Zntt Dtfpót te Qtud by den Beer A H TEEPE Apotheker en bj de meeate Apotheken en Drogiaten Terkrggbtar EEMBEF0T7ANT1EË Hen wotAt rerzocht op t HERK t letten UIT HET MaG ZIJS TAN M RAVENSWAAY ZONEN QOBINOHBM Deze THEEËN worden afgslererd in verzegelde pakjeeTMin iwte € n een half en een Ned tma met vermelding van Nommer en iPrj voorzien van nevenataand iMerk volgens de Wet gedepof neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende i BREGBAART VL StoUwerck sche Borstbonbons gebbriceerd na voomobrift vaa den 1 kon Dniversiteits Prot Oehm Ho ad Or HariMt Bonn hebbeo sedert 60 Jaren als Terzacfatend middel tegen hoeeten 1 heesckheid ea aandoening der ademings organon uitstoekende diensten bevez Bij spoedigo afwisseling van warme 1 en koude lucht is t b zonder aanbevelens1 wardig een bonbon te gebnüken Torpakking G ele palg ee 25 ceot Alom verkrijgbaar ItöPj POIKE OODE m 4 SCHIEDAMMER GEHEVEE Merk i NIGHTCAP Verkrijgbaar bK PEETER8 Jz CHIEDAM AJa bevqt ru ehlheid ii oaohet en kork itaed rooi lisQ ru dan naam dtr Fimia F HOPFK Dit Nip bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD KE NlSGEVIi G BBRGEMEESTEawWETHOUDEIta van Oonda breoj ea ter keaois van le inpfezeteoeo dat hft primitief Kohier der ptaütselgko directe belsitiog op de lokomBt D in deze GemeeotH voor het diens jnar 1898 door Gedr pute ide Staten tap Zaïd flulland goed gelteard in afscbtift gedilreuda V jf Maaodeo Toor een ieder ter lezing is jj ergelegd op de Secretorie der Gemeente en dli roormeld Kohier ter invorderiog is toegezooijen rhu den Oemeente OntvaDger Oooda 7 Mei 18 7 BurgemeeBter en WelbonderH Toornoemd R L MAllTENS De Spcretaria BROUWER Nationale Militie Onderzoek tbd de VERLOFGANGERS der MILITIE te liaad BURGEMEESTER en WETBOUDERS van Qoada brentreo ter atgemeene kennii dat ingevolge art 138 der wet op de NATIONAL i i MILITIE vaa den IBdeo Aiignfilan 18öl StaatibFarf No 72 de lD8 Mt ïe VeHof gangers roor de Gemeente Gouda i bfpaHld op Dinsdag deo 14u Jani 1898 des morgeua ten 10 ure voor de lichtingen 1892 eo vrnegere 1893 en 1994 en des morgena ten lO ure Toor de lichtingen 1895 1896 en 1897 op de Stads Timmerwerl aan de Tarfoiarkt alhier Daaraan behooien demi t nemen al de VERLOFGANGERS der MILITIE TE LAND die TÓór deo In April II in bet genot gesteld zyn van oobepa ld verlüf ongeacht de lichting of de Qemeente wairtoe z hehooreo alleeu zgn hiervan nitgezouderd de forlofgangers dio in de maaod Juni e k in wetkelïjken dieo t moeten komen Voorts norden de Yerlofgsogera opmerkzaam gemaakt B dat zg Tülgenii art 140 der genoeosde Wet ter INSPECTIE behooren te iertch Den in Uniform gekleed en voorzien van de Kleediog en Uitruatingstokken hun by het vertrek met verl if medegegeven van hnnne Zakho kjes en ran bunae Vprlofpatsen b dat ïjj volgens art 130 der Wel worden gttwht onder de wapenen te zyn niel alleen gedurende den tijd dien bet bedoeld onderzoek dnart maa in het algemeen wanneer sjj in Uniform zjin gekleed zoodet zg die FEVMLLETOJ Het Leven te Baden £ eH Russische Roman I Tot den een of andsrea vermetelen secretaris van een buitenlandsch gcsantachap of tot een blooden üuittolier Dat voorbeeld dor Gravin volgt ook Vorstin Bal ett dozolfde ia wier armen Chopia is geatoivan ofschoon er in Europa el daizend dames worden genoemd m wier armea Chopin zou gestorven zga alsmede Vorstin Annette wie oDtegeozoglijk onder de dames de pain £ oa toekomen iadien maar niet sontijda even sla de reuk van knollen onder ambergeur bet eenvoudige dorpawaschmeisje bij baar ta voorachljn kwam verder Vorstin Paohette wie juist het ongeluk getroffen beeft dat baar echtgenoot nadat hji eene gewichtige betrekking bekomen hsd plotseling Dieu s it pourquoi den burgemeestar eener kleine atad op stokslagen beeft onthaald en den staat 80000 roebels ontstolen d altijd lachende Vorstin Sisi eo de immer treurende Vorstin Soao zij allen trokken den neus op voor hare landgenootan gingen hen uit den weg en gaven aan de vreemdoliniren de voorkeur Ëvenzoo willen uok wg ten bare opzichte handelen en die dames ontloopen die om den beroemden boon rija geschaard mft foar kostbare schoon wel wat amakelooze toiletten moge de hemel se verloaseo vao hare verveling I ongeregeldheden plegen of zich nan mifldrijvin sc Idig maken b het gaan n Br de pluati Z r lïct ouderfoefc bestemd gedarendo bet é tk en by bet naar bnia kreren te dier zake znllen worden gestraft fOÏgens fiet Criminctel Wethoek en b t Keglemeat van Krögitucht Toor het Krijg volk te Laode bg genoemd ar 130 toepB Beiyk verklaard dat bg die door z kte niet kan verscfagnen een attest fo een geneesheer of Heelmeester door dèo Borgemeeater geviseerd moet oterlepfgen en d dat di gëne welke zonder vergunning abvent 13 Tolgerw de Wel met arrest zal wi rden goütraft Goqda deo 7n Mei 1898 Bargemee ter vn WeihoaderH voornoemd K L MARTENS De Öecretarifl BROUWER Haiteniandsch Overzicbt Schaaracb big ven de barichteo van den oorlog Eigenigk egn er niet ilan gerochteo Bgvoorbeeld dat er acbepen nit tU Cob anBcba wateren zonden gaan nanr Azië om de Amerikanen bg de Philippgnpo te bevechten Zeker 9 het da men niets hoort van bet eskader dat op vreg beette te zgo naar Amerika V Democratische leden van de fiinaoci ple cora mi aie uit deo Araenkaanschon SonaBt zya overeengekomen een amendement voor iesttllen op het ontwerp tot dekking van de oorlogs kosten Zg willenl een belnfltioR van eei percent leggen op dj inkomsttio van zekere corporaties zooala spoorweg exprfss sleepiogcar telegraaf en telBphoonmaatschfippgeii Ook znllen zg waarBChjJBlgk aandringen op de aanmanting van zilver tot een bedrag van 42 millioen dollars en de nitgifte van 150 mitüoen dollars bankpapier De Senaat beeft aangenomen het ontwerpwaarbg dn president wordt gemachtiii l wapensen ammunitie te leveren aan do Cubaanscheopstandelingen en mediegnen en leventbehoeRanaan de behoeftige bewoners De president ïs niet opgeschrikt door de geruchten van Europee cha intervuntie Men ia orertnigd dat bg geen der Europeesche boven neiging bestaal om den voortgang vin den oorlog tj onderbreken behalve misschien te Weenen Orer den toestand in Spanje is niet veel nieuws In een telagrsm uit Madrid wat niet bepaald de zniverate bron kan heeien IL Op weinige schreden afstands van den russtaeben boom zat een deftig man sad oen tafeltje voor het cBfé Webor Hij was ongovoer 80 jaar oud van middelmatige lengte mager en gebruind door do zon en met mannelijke en iDuemendo gelaatstrekken Voorovergebogen eo mot beide banden op zijn stok leunend cat hij daar kalm en ongedwongen ata iemand ien het niet ïn de gedachte komt dat een ander hem zou kunnen opmerken of zelfs gadealaan Zijne groote gevoelvolle bruino oogen liet hij lustig rondkijken nu eeni kneep hg die dicht tegen de felle sounestralen dan weder richtte hly zo op de eeno of andere voorhijgaandt i excentrieke verschijning wsarby en zeer sacht en bijna kindertgk lachje iiveefde over baard lippen en kin welke laatste vr j sterk vooruitstak Hg droeg een ruime pslelot naar Duitsche ancde tqrwgl een grqse flambard zijn hoog voorhoofd halverwege bedekte Op bot eerste gezicht maakte hij den indruk vau een fatsoenlijk en degelgk man niet zonder eene zekere mate van gevoel van eigenwaarde zooala er zooveten op de wereld zijn t Scheen dat hij van langdurige vermoeiAiesen uttrostte en Eioh des te vrijer verlustigde in het beeld dat zich voor hem onbolde dewijl zijne gedachten versf dwaalden in eene wereld welku al zeer ongeluk was aan die welke hem oinrinbde Hij was oen B ub en heette Grigori Micbailowiljch Litwinof Ten einde beter mot hem bekend tewonlen moe ten wg kortelyk atilitaan bij ign weinig belangrijk verleden Hg WOB de zoon van een gewezen ambtenaar wiens Csmilie tot den handetoitand behoorde eo werd wO k er op gvwe eu dat de u iruartjes met vai politieken manr van economischen aard zgn Er betracht in vele districten hongersnood en ellende en de steeds tggende graanprgzen hebben tot een i ilbaratiog geleid Dereg ering verwacht dan ook veel heil van de opheffing der invoerrechten op graan V Itt do troonrede bg dn aloiling an den Daitscben Rgk dag wnrdt in warme bewoordingen herinnerd aan den vruchtdragenden Brb id vsn den Rgksdag op wetgevend gebivd Db finaocieele toestand vati bet Rijk is bgzonder g nstig De troonrede wgst op da govclB erstaud hond ing wsarin bet Rgk verkeert met alle raogondheden De totale nentralitwt in den oorlog tnsschen Spanji en da Verflenigde Staten wordt er in geconstateerd waafbg de Duilsche sohoepvaart en handel voor nsdee zoo goed mogelgk znllen worden bflsehermd Br wordt gewezen op hel optreden op Kiao Tschau bet verkrggen vao dit oor nilitairo mnat regelen verzekerde atennpaot vo f de ontwikkeling van den handel op Oo t Az ë werd berfikt door een trieod chappelgke overeenkomst met China zonder dat de bnitetilandacbe betrekkingen daardoor wer den verstoord De troonrede spreekt van hei streven om dea dtuk op d ic landbouw te verzachten om K y Abrheid handel en Bebeopvaarh t bevorderen en daardoor ook te zorgen voor de arbeidende klHas n i de Keizer lOgt er in Ik weet dat ik één beo met bet Duitscbe volk dat vaxt voornemens ia de groudresten vsn het leven van dfu tsal de kerk en de mnatichappg te verdedigen Aan den Rgk dag wordt de dank dea Keizers betnigJ voor de oplossing van groota moeilgk beden Het verblgf in het Zuiden achgi t lord Ssliabury veel goed gedaan te hebben fig is hor uid naar Londen teruggekeerd en heeft eer een redevoering gehoudan liet was op de groote vergadering van de Prirarose Leagae in Albeit Uall dat de GS jarige stantiman een rede hield over de politiek der regeering ia OostAzië Daarin wees de minist 4r op de groota voordeeien die Wei bai wei als havenptaai i aanbiedt Engeland znida lordSalisbary bad geen aanleiding om Poj t Arthur te bezotten bet gelooft dat Rusland eeo fout begaan beeft door bet in bezit to nemen Wanneer bet Chineesobe rgk in elkaar stort d n zoQ eeo groote verwarring ontitBan die aila mogendheden dïe er belang bg hadden zou l j gttn al hare krachten in te spinnen Eo niet golijk men soma zou denken in de ntnd maar op bet land opgevoed Zgne moedor die tot eene adelijke familie behoordo had haro opvoeding in esn stift genot n en was eone goede licht ontvlam bare vrouw eo niet zonder karakter Ofschoon twintig jaar jonger dan baar man gelukte bet baar toffh dezen tot op zektire hoogte te beschaven hem uit de sfeer van oen ambtenaar in die van een grondbezitter over te breni en en langzamerhand zijne ruwe en robuste gewoonten ta temperen Om haar genoegen to doen begon hij zich netter te kleodeo zich meer ia alles binnen de grenzen van het beta melgke te houden en leerde bij tan laatste ook dat onophoudelijk halolgk rloakea af elfs voor de geleerden ou de geleerdheid kroeg hij nu een weinig meer achting hoewel kg natuurlyk nooit een boek in Landen nam en in t geheel kon m n hem saoaien dat hij tich alle moeite gaf om zich fatsoenlijk te gedragen niet lomp te zyn of te chreeawen en zooveel mogelijk ideale toestanden te bespreken Natuurlijk geschiodde dat alles niet zonder dat hg veel van zich r o f te rcrsea had f Daar zou ik korte nietten mee maken atokslagan alteen dacht h vaak in stilte bjj zich ulveo terwül hij ovarluid zeide Ja ja zeker dat h een kwestie die behoort overw en te worden Evenzoo had Litwinofs moedor hara fauiahouding op Kuropoeachon trant ingericht de dieostbüden worden niet gemeenzaam behnndeld en het was aan niemand veroorloofd zich aan tatel als eeu gulzigaard te gedrag Wat haar tandf oed betreft zij noch haar mao hadden er eenig begrip van om het rootegcvend te maken Verwaarloosd als het was bealoeg hr verscheidene morgen grooda met versohillende voortbrengaaleo een ultge daarop volgde een bescbouwing over den toe stand der wereld in hek algemeen waarbg lord Saliabnry te kennen gaf dat de groote mogendheden steeds sterker de kleine steedi zwakker zallea worden Maar de teekenen dat er taaseben dese groote mogendheden een conflict Koo kanoen ontitnao vermeerderoo De rede van lord Salisbary wordt natoariyk druk Oetiprokeo Het is zeer begrgpelgk dat zg op veten vooral op de oppositie den indruk heeft gemaakt dat lord Salisborjr on over Port Aribnr bigkbaar een andere meeniog koestert dan eenige maanden geleden Toen zeide de mioister dat wanneer Unaland Port Artbor kreeg zgo invloed op Cbioa ten oadeele van Engeland soo groot sou worden dat bet voor Engeland wenichelgk waa een tegenzet te doen c Verspreide Berichten Spanje ea dt Vereeoi de Staten Oe werkatakende arbeiders te Moroia zetten de onloaten voort Zg sneden de telegraaf Ignen af etaken het atadhnia in brand mnar bet vuur werd geblotoht plaoderdeo en rerbrandden het geroohtabof en de archieven stelden gevangenen in vrgbeid verhinderden et vertrek der treinen en plunderden de bewaarplaats van djnacoiat De toeelaod it ernstig Da Amerikaanaebe Beaaat heafi eeo ontwerp aangenomen waarbg do President gemachtigd wordt wapvna en krjjga voor rund aan de Cobaariacho opstandelingen te voracbaffen en geneesmiddelen en leeftocht aan de noodlgdende bevolking van Cuba De Dolphin die langa de Weitkuet van Coba gekrniat héeit brengt bericbteo mee omtrent groote bedrgvigheid van de BpaDJaardeo die fortiftoatiën en aardewerken annleggen en bigkbaar langa de geheele kost toebereidaelen maken tegen een inval Een telegram oit Eiy Weat aan The Joarnal meldt dat eeo groote stoomboot vao de Franacbe Tranaatlantiache Igo de Lik ajrette van Havre naar Havana gaande door de Ame rikanen prijsgemaakt ia terwg zg in Havana trachtte biuoen te komen met oorlogscontrabanile Eeao depêche vao Llojd oit New Yprk zegt dat de Lafajette weer losgelaten is Uit Baltimore wordt borioht dat er Dioidag een poging werd gedaan om de itaatsmagazgen op het ecbietterreio van Indianhead 25 mglen vao Washington te vernielen een groote boustapel werd in brand gsstokea eo verteerd Do aanalag wordt aan Spaansche apionoen toege chreven strekt bosoh on een water aan walks oever vroeger oen groote fabriek had gestaaa die door iemand met veel energie doch net weinig praktische kenuta wai gebouwd vervolgsna in handen van een ooeerlyken koopman in bloei toenam en ten slotte ondftr het bestuur van een eorlgksu Duitaohen ondoraemsr te gronde ging Merrouw Litwinof was al zeer terreden dat het baar gelukt wai en minste haar varmogen bijeen te banden en geeoe nieuwe schnldeote maken Ongelukkig was zg iwak vao gnalal en stierf aan de tering in hetzelfde Jaar waarin haar soon de universiteit te Moskou h ocht Ten gevolge van bgzondere oorzaken met welke de lecer later bekend zal worden wss deze niet in staat zijoo stadiën te voltooien doch ging op het land wonen wasr hij zich eonigo jaren ophield zonder eenige bepaalde oezlgheid zonder betrekkingen ja byna zonder kennissea Kindelijk in bat jaar 1S8S wisten de edelliedenuit den omtrek dia hem niet zeer genegen warenen van de bekrompen stelling uitgingen dat hethemd nader is don de rok het zoo in te riebteo dat hij in dienst geraakte en gevolgelijk naar de Krim moes waar hij zonder iemand van de geallieerden gezien te hebben zes maanden lang in con leemea hut aan den oever van de vuile zoe van Azof moeat vertoeven en ternauwornood dea typhnsdood ontgbif vervolgens diea bij als vrü vUligar niel aonder oaaaogenoambedenji kreeg op het laad la nt liefde voor den landboaw T Tttrdt vêrveifi