Goudsche Courant, maandag 9 mei 1898

HÜISmOEDERS Indien u prlj § stelt op goede waar voor zoo weinig mogelijk S M doet dan uwe Inkoopen In de lleuwe Winkel van ÜOLOMIALE WAREN en VERDIjURZ LEVEMSII HOOGSTRAAT A 1 HEDË1 in het VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD I Tapijten Gordijnstoffenjafelkleeden Behangselpapieren enz enz Firma B DE JONG 0S FOTOGRAFIE STUDIO Rookt NELL 2 O ï I B gtraolit wil M de AmariluDW md laodiog in de nebybeid vau BafftDa beproefd hebben maar door de SpaaoKche trorpeo worden terosgeworpen die huo belingröke Tarlieien toebrachten DmTSCHUNO Oe alniling rao den Rgkadag ging weer al gewoonlgl met allerlei onaangename dingen Ten eente beeft de Keizer in plaate Tan lelf in het gehonw ran den Rgiridag te reiaefagnen de beeren bg aich op het Witle Paleii beateld Hg bad daar TDlgent de Doitiohe wet het recht toe maar er licht weer een diepe miikeaning Tan de TolkiTertegeoiroor diging in opgeiloten Ten tweede heeft de Keiier alle in Berlgn anwezige generaala in werkelgken dienit kolonel en Tiagofficieren gelast bg de plechtigheid tegenwoordig te zgn Het ii niet doidelgk waartoe dat wapeaxekletter noodig ii en bet ie zelfe niet duidelijk hoe het ia te reehtTaardigen Indien de Keizer den Rgkadag bg lieh op t paleis laat konen en daa alle bnrgerlgke toeachonwera worden baitengeatotcD dan heeft niemand ieta in de zaai te maken behalia de Keizer die Init datoooda mat geTolg de Bijkidag die gealoten wordt en de miniaten Da Keizer heeft het ook noodig geTonden te zeggen dat bü ziob één Toelt met het Doitichc TOlk dat bealotan ia de grondalagen Tan het ataatkandig kerkelgk en borgerlgk leren ta behouden Dit ia minder aoberp uitgedrukt dan in de VorwUrts Toorapeld werd maar het bedenkelgke Tan het gezegde ia dat een breede aohare Tan het Tolk daardoor eenTondig buitengeeloten wordt Dit laatste ia ooli oog gaaobied op de Tolgende wga De leden Tan den Rgkadag hebben geen rechtatreekiche oitnoodiging gekregen Toor den feeitmaaltgd maar een Tertronwelgk briefje dat ze er een zonden krggan ala ze hnn kaartje afgaren b den ceremoniemeester Nn was deze manier op zichzelf al niet beleefd men zon knoueo leggen onbeleefd maar het zonderlingste ia dat da aooiaaldamocratiscbe leden de eenige waren dia geen briefje kregen Zonderling ook omdat ar natnnrigk toch gean een zgn kaartje bg den ceremoniemeeeter zoo hebben bezorgd ADVERTEWTIEN HAAR TAND NAGEL en RNEVELBORSTBLS worden ateeda op garantie Terkocht alsmede een raime aotteeriug KIMMEN bg H P VAN WIJNG4ARDEN Coiffeur Kleiweg Oouda Bg AKTE den 7en HEI 1898 ten OTerataan tan den Notaria G C FORTUIN DROOGLEEVER te Oouia Terleden ia door de fndergeteekenden EG1DIÜ8 JOHANNES ta Dia HEIJDEN en JOHANNES BERNSBN beiden kooplieden en wonende te Oouda aangegaan eene VEMNOOTSCHAP onder da Brma KnoorsenCompagnie betrekkalgk den handel in Kaan Hjnkoeken n Zout Welke Tennootaohap ia aangcTangen den l n UEI 1898 en lal blgTcn beataan tot den len MEI 1902 terwgl indien geen der tcuaooten de Vennootaohap Tóórden len NOVEMBER 1901 heeft opgezegd deze weer TOor Tier jaar zal TOortduren en zoo telkena Tan Tier tot Tier jaren indien bg het einde Tan elke Tier jaren geene opzegging G maanden beTorena heeft plaate gehad Do beide Tennooten zgn tot de teekening der firma in zake bannen handel betreffende gerechtigd doch zullen Toor de Vennootechap gaene geldleeningen mogen doen noch zich ala borg mogen Tarbinden tot welke handelingen de bizondere handtaekening Tu 4e beide Tonnooten wordt Teteiacht E J V D HEIJDEN J BERNSEN IV Opruiming Itt Tan betehoMgde en gebmticte ièi MUZIEKINSTRUMENTEN U I in het UAQAZUN na L G DE LANG 4 Qeduroude nog oenige dagen HELK ONDERZOGH Melk Tsn den beer U DE BEU Datum Tan ontTaugat 5 April Aan den Har L DE BEU Soort Gewoon 1 0306 Reactie Amphatear Vet3 40a Droogresidn 12 2 Abnormale bestanddeelen afwezig Onvervalsclite Melk Oouda 5 Mei 98 E GRENDEL een DAGMi iD als 2e DIENSTBODE kunnende t r g k o n Adrea A 158 Opealjare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 18 MEI 1898 dea morgana te e 1 f n r e n in het gebonw der R K LeeaTereeniging aan de WeethaTon ten overstaan Tan den Notaria G C FORTÜIJN DROOGLEEVER van No 1 Een op den beaten stand gelegen rnim ingericht WINKELHUIS WOONHUIS EBF en TUIN aan de Markt te Oouda Wgk A No 162 waarin sedert onhengelgke jaren de lUanufacturenzaak wordt uitgeoefend Bet Huis meet bekend onder den naam het Buis met de kolomment met den Tuin groot 2 Aren 62 Centiaren bCTat beneden de ruime Winkel 2 Kamera Keuken en Kelder met Regenbak en boTen 3 Kamer Zolder en Vliering en is den 1 Auguetna 1898 ta aanTaarden No 2 Een aangenaam gelegen WOOl HlIIiS ERF en grooten TUIN tm de Zeugstraat te Gouda Wgk G No 9 Het Huig bcTat beneden 2 Kamera Alkoof en Keuken en boTen 2 Kamera Zolder met Dionstbodenkamet en Vliering en is terstond te aauTairden No 3 Een HUIS en ERF waarin Koffiehuia met VMBOUSSING aan de Molenweri te Oouda Wgk B No 31 No 4 Een HUIS en ERF daarnaaat Wgk B No 31b Te zamen bg do week Terhnnrd Toor f4 No 5 Een HUIS en ERF aan den Raam te Oouda Wgk O No 220 Verhuurd bg de week Toor f 3 No 6 en 7 Twee HUIZEN en ERVEN in de Nobelstraat achter den Raam te Oouda Wgk O No 236 en 237 Verhuurd bg de week elk Toor f 1 50 No 8 Een HUIS en ERF in een gang in de Boelekade te Oouda Wgk R No 55 Verhuurd bg de week TOor f 1 20 No 9 Een goed onderhouden BUIS EBF en BLEEKVGLD in de Vronwenateeg te Oouda Wgk H No 185 Te aanTaarden 1 Juni 1898 No 10 Een goed onderhouden PAKBDIS en ERF in het Klooster aan de St Anthonieatraat te Oouda Wgk G No 133 en 134 Terstond te aanTaarden No 11 Een HUIS en ERF aan den Raam te Oouda Wgk O No 489 waarin Koffiehnia mat VJBBOVSyiJSa Verhuurd bg de week TOor f 225 No 12 Een HUIS en ERF inde Vlamingatraat te ou ia Wgk O No 400 Verhnnrd bg de week TOor f 1 65 En No 13 Eea BUIS en ERF aan het Verloren Kost aan den Raam te Oouda Wgk O No 543 Verhnnrd hjj de weekTOorf0 90 De perceelen zgn de laatate 3 werkdagen Tóór den dag der Terkooping Ton 10 tot 3 uren en op dien dag Tan 9 tot 11 oreu ta bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaria FORTUIN DROOGLEEVER to Gouda OPEHBARlVMOOnHG te QOUDA ten OTerataan Tan den to J iMi reei geTcatigden Notaria op MAANDAG 16 MEI 1898 des Toornuddags ton elf uren in het KofSehuis Hiiiio uc aan de Markt to Gouda Tan No Twee goed onderhouden lïïIZEN en ERYEïf onder dén dak met een TUIN daarachtor aan de Wachtolatraat to Oouda Wgk P NoB 189enl90 KadaatorSectieE No 1623 groot 1 Are 66 Centiaren Verhuurd bg de week voor 4 75 No 2 Een goed onderhouden Huis Erf en Tuin aldaar Wgk P No 191 Kadastor SecUe E No 1624 groot 1 Are 87 Centiaren Te aanTaarden 1 NoTember 1898 Noa 3 tot 5 Drie onlange nieuw gebonwde ÏÏUI2EIT en EEVEÏT in de Korto Akkeren to Oouda Wgk P Noa 180a b en e Kadaator Sectie E Nos 1625 1626 en 1627 te zamen groot 1 Are 39 Centiaren Verhuurd bg de week P No 180a root 1 60 en P Noa 1806 eneelkroor 1 50 En No 6 Een Huis en Erf aan de Qonwe te Oouda Wgk C No 50 Kadaator Sectie U No 672 groot 21 Centiaren Verhuurd bg de week Toor ƒ 1 30 Na afEonderlgke reiling en afslag worden gecombineerd de perceelen 1 en 2 daarna de perceelen 3 4 en 5 en eindelgk de perceelen 1 tot en met 5 De perceelen zgn de laatsto 3 werkdagen TÓ6r den dag der Telling ran 10 tot 3 aren en op dien dag Tan 9 tot 11 oren to be 7ichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN Toornoamd Uitslag Veiling DER 2 BOERENHOFSTEDEN Groot S3 Heet 74 90 in BLOEMENDAAL ouder WADDINXVEEN Ingezet Perc 1 op 12500 Perc 6 op 0100 2 7500 7 3400 3 5500 8 2700 4 5500 9 2800 5 2700 10 700 Zamen 49400 Afslag DONDERDAG 12 MEI 1898 ten 11 ure in t Schaakbord to Gouda Verhoogingen togen MO aangenomen ten kantore tod Mr 1 Molenaar Notoris BericM van Inzet De 10 Perceelen HUIZEN metHCHURËN ERVEN TUINEN en BOUWTERREINEN behoorende tot de nalatonaohap ran Mej de Wed C V a IjOO en gelegen aan het Dorp to WADDINXVEEN zgn in bod gebracht en Tcrhoogd tot MMiMO De Afslag heeft plaato DINSDAG 10 MEI 1898 ton 11 ure amorgens in de iSt Joriac to Waddinxvan Verhoogingen op de perceelen tegen f O worden aangenomen op de gebruikelgke dagen ten kantore TOn ftlr i MOLENAAR b Notaris to WaddmmMA OPi IEUW ONTVANGEN een enorme zending der nienwato Heeren Dassen en Strikken Zwart en Gekleurd in DE SillVWE WIL larkt k 71 GROOTE VOORRAAD VRO iTS BOOftBEN EN MANCHETTEN SPORTBEMDEN Truien Fietskousen enz Auberelend G A B BANTZ1NGSR De MELK van L DE HEIJ is de beato van L DE Ht ia de znirerato ifeze MELK Déze MELK staat onder Tooridarend bcI oud Deze MELK ia onrerTalacht is OttTt Deze MELK bcTeelt zich zel Deze MELK wordt Teel gebruikt wordt Teel Deze MELK ie rerstorkend ie Ter Deze MELK ia elgemeeu bekend Deze MELK ia Terkrygbaar by den Heer L deHEIJ Dubbele Buurt B 2 Prijs per Liter 7 cent vrij aan huis bezorgd De Uitverkoop duurt nog § leebits korten tijd m KO D In IJZEEWAREN LANGE GROENENDAAL I 23 iXUXlll ± concurreerende Aardappelairoopfabriek zoekt Toor Gouda Schoonhovtn en Oudeuattr een VERTEGENWOORDIGER Zonder bekendheid met afbemera onnoodig zich aan to melden Brieren met opgaaf welke firma a vertegen woordigende letters P W Z NtJQH t DITMAR Rouerdam H J RABOÜW lAtod en Zlnkwerker SjA A 1 J £ GhOITIDJL Uvert sedert 1890 met het beaU anccea Houteement DAEEEDEKKmi met en zonder Zinken KIËZftLLUSTEN VAN B V TOMGERLOO KORTE GROKNENDAAL Wed ex eeri pxacla tigr © Collectie ÏÏEEEEN MIES en KIEDER SGHOENWERK ONTVANGEN lles soiled X2 scan d rerlls ZIE UITSTALLING LAGE PRIJZEN JianBavaUnè Traag MÜIlIMAllll Koningin Wilheliiiiiia Sprits EROONZOEZJES EN K i oisriisro s B N K ET tQoedkooptte en loliadst adres Toor Vervoer vaa Inboedel soowel binnen aIs baiteo de stad met gesloten wa ns i bö A aRAVESTEIJN Oude Gouwe Alle umrdt tegen Xrantport eeluuie vemekerd f omr iotor en ioforia Surpriaa fMataèor atiwïiMii Nationale Nikkelstalen ingeschroefde Frame s worden naar keuze gemonteerd IV Merk jLliTRA CKjcn fabrikaat elegant gdkotp sterk BEFAREEBEN EMAILLEEBEN TEBNIEKELEN Sport en K ind ex x a en Toa33Ld exx ¥ 1 3 van BIJIEIAM Yeerstal Gouda Let vooral op het adres CLEMENS PAPEESTUC FABEIEE te Siouóa iXteiaeg C 9 BereeU zich aan Toor het lereron Tan Plafond en Wandversieringen van Papierstuc bijmnder fterk lierUfk genuMMleerd en niet ontvlambaar Het beato adrea Toor het lereren van Schilden en¥apentropheén van Papierstuc voor Ie Kroningsfeesten van H Majesteit In bewerking CARTOUCHES met de portietton der UUHt tl4era en MtUrngm nit ons Vorstonhnie levert steeds VERGROOTINGEN in elk genre Dagelijks ook des Zondags geopend P M DEE WAALS OQ Wegens Liquidatie zal van af lIAAfVDAG en volg ende dagpen UITVERKOOP gehouden worden van een grootePartij KARPETTEN L00PER8 TAFELKLEEDEN VITRAGES en afgepaste GORDIJNEN van 80 cent geheel klaar gemaakt Zwarte en Gekleurde JAPONSTOFFEU MANS en JONOENSPAKKEN en BROKKEN En verder een gfroote Parlij UlAtl lUFACTCKEN GEMAAKTE GOEDEREN Veeren eo Kapok BeHdes Wollen en Katoenen Dekens Al deze OOEDEBEN znllen b enedeu fnVtieJ epigien U11 BK0CHT worden I S KEIfilEII Horle TloAdWeg Covda Het HUIS is TE HUUR sp dig te nvaarden