Goudsche Courant, maandag 9 mei 1898

Maandag 9 Mei J898 No 7575 37ste Jaargang Goedkoopste en soliedste HEEREI J en KINDER KLEBDINGMAGAZUN GOUDA WijcJslraal A 41 MMDAmiG I Mm MIST M Speciale Inrichting voor Rleeding naar Maat IBl Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdefota N M ADVERTENTIEN worden geplaatjit van 1 6 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nddd Tdcfooa Ho M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prys per drie maanden is 1 26 franco perpo8t 1 70 Afaonderlijke Nommers VIJF CENTEN Lage Prijzen Stalen op aanvrage Uitgebreide sorteering Stoffen Elegante Modellen ©© 3® 50©@©®©©®©©©©@©®©®©®®© 3 3©©©e© 3€S€ ©€ @ S@®©©e© ©@©®©©e©@é3©S@®©©©©J Sdioenen en Laarzenmagazijn DË ROODE LAAIlSs Het Goedkoopste het Soliedste Adres van GOUDA EN OMST REKEN Grootc Zending ontwangen VAN MEN DAMSS W SIMMOENWESL De Meuwsle Modellen en Laagste prUzen in Zwart Bruin en Groen ZJE ÉT i L Q É AANBEVELEND J AN ZONNEXELD Groote Afslag van Ennd en Varkensvleescli BIJ G J LUGTHAKT § lplcrlns§traat F 51 2de hui van ƒ de Waleateeg 9 le hulK van af de Walesteeg l rijscouraiil van Uundvleescli Prljscoaranl van Varkensvlecsch 32 i cent 30 27J 32 32 è S2i 35 35 35 25 30 30 cent 25 en 30 3S 35 35 35 45 45 25 30 RÜNDEELAPPEN BUNDERÜEHAK HOLLADE BEUF Jto UIB P ROSBIEF HAAS BIEFSTUK KLAPSTUK met Been KLAPSTUK londer Been h VAKKENSLAPPEN t KAKBONADB 3 VETTE LAPPEN M GEHAKT 2 SAUCIJZEN Z VEllSCUE W0B8T FILEE 9 80HIJF S LENDE ot BIB KRAPPEN PEKEL en GEROOKT SPEK Alles nitsluitend prima kwaliteit 6ebr DE RAADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Handel in MAIIÜFACTÜREn TAPIJTEIT EN ZAEPETTEÏT lieiiwe en gebruikte Meubelen ANTIQUITEITEN ENZ Alle voorhanden zijnde M A I lliFACTUREN J APOi STOFFE WOLLEDen TKICOTGOEDEKEN GAllEX BA D K OOPEK enz enz in de zaak van W LA GRA D Ie Waddingsveen worden van heden af UITVERKOCHT De Curator in het faillissement LA GRAND Mr M M SCHIM van dbb LOEFF AdT0C8 t Procureur Gouda Kleiweg 28 ALGEMEEHE 7BIESCHE Levensverzekering Maatschappij gevestigd te Leeuwarden COMMISSARISSEN n DIRECTEUREN van gmomde Uaattchappij brengen bfl le eter kennis van Belanghebbenden Dat Ae Rekening en Verantwoording OTer het adrainistratiejaor 1897 door de by de Statuten Toorgesohrevene Vergadering heden is opgenomen goedgekeurd envastgesteld sluitende met een voordeelig taldo van ƒ 130 623 80 Dat het te verantwoorden kapitaal uit December 1 1 bedroeg de som van Dat de werkelijke waarde van de bexittingen op genoemdel datum zonderinbegrip van de op dien datum versebenen rente bedroeg ƒ 3 60t G34 02 i Dat het getal kapitaalverzekeringen is vermeerderd met 6111 en derhalve is gestegen lot 182 739 met een verxekerd bedrag van 17 04 3 713 5 Dat de Rekening en Verantwoording van af heden gedurende vier weken uitgezonderd Zonen Feestdagen van s morgens 9 tot s namiddags 4 uur ter inzage ligt ten kantore der Maatschappij alsmede dat een extract uit genoemde Rekening by de Hoofd Agenten der Maatschappij tot gelp einde berustende is G Dat de aftredende Commissaris de Heer Mr B W N 8ERVATIÜS herkozen is Leeutoardin 27 April 1898 Commüaarüsen IHreeUuren H BEEKKERK W J OOSTEBHOFF Jz H W HUBER B BEUCKEB ANDBË Mr J L V SLOTERDIJCK Jhr Mr C van EIJSINGA Mr B W N SERVATIUS Op plaatsen waar de MaataohappIJ nog niet vertegenwoordigd i worden AOMSTEX gevraagd y Inlichtingen te bekomen by den Hoofd Agent den Heer A J I AFEBER Turfmarkt 52 te Gouda Stoom Zagerij en Schaverij J VE RGEER GO UDA LEVERT EOFIATTEN mCIITfiATEH EN LUSTEN ook volgens op te geven Profiel Spoedige aflevering nette uitvoering Concurreercnde prijzen Goud Druk vin A BRINKMAN Zn A TWEEDE BLAD BINNENLAND TWEEDE KAMER ZtttiDg Taa Vrijdag 6 Mei Ia da giller geboadeo bgeeDkomst deelde da Tooriilter mede dat hg zicb rergewist heelt Tan deo itaad vaa bet ooderzoek ran bet Leerplichtootwerp in de afdeelingeo en thans vooritelt de Tolgeade openbare Ters adering te bepalen op Donderdag 13 Mei te 11 nor eo alsdan te bebaodelen lo de interpellatieDon uer betreffende de godsdienstige Tiering ran den 31 Angttitna 2o de interpelIatieTroel ifcra b lemnering Tan opeabara Tergadenngon is Hoogezand 3o hut watHOiitwerp bftrefien de den dienatpticbfc De Tergadering ia geacfaeiden tot Donderdag 9 RU UM fettreltben ZaterdagocfaieDd naar Mitaani Llgvun eeo paar nar te Kaoenua en komen te Milaan Zaterdagavond aa Het Tertrek naar ücfaöofel ii bepaald op Maandagochtend Men meldt ait Florence dat H H M U de KoningiooeD morgenochtend te 9 oren an bier EQtlen fertrekken Zy nemen den weg over BkTeona Daartoe was reeds bealoten TÓórdat aldaar opichadding heersobte Het hoofdbeatanr Tan de Maatschappy tot beTordering van landboow eo Teeteelt io Zeeland beeft io een adree aan de Tweede Kamer de wenachelykbeid betoogd Tati eenige TeraoderiDgenio bat etsootwerp op deo leerplicht D veranderingen hebben betrekking op drie lo Eene zomerTaeantie Tan ea weken Toor de hoogste 3 klassen der scholen ten plattelande ter verraaging van de eaweekiche vrijoielling die volgens bet ontwerp verleend kan worden door den districtiscboolopziener Zulks tar bevordering van goed kliaiikaal ondarwys 2o Verdieping om lager onderwgs te oot vangen tot 12 jarigen in plaats Tan tot 13jarigen leeftgd 3o Verpliobtiug om lager oiiderwya van 12 16jaar Tier maanden per jaar iedere wtek 3 utr Da groote vergaderii der Remonitrantsche Broederschap worJt dirjaar den 7en Jnni te AmiterdftBB in de kerk der gemeente geopend Door de manschappen Tan het Ie bataljon 4e regiment infanterie te Delft in garnizoeo is aan den commandant Terzocht iedere T r dagen iels in te honden Tan hnn traktement om op den inboldigingadag de kacerne te kunnen rersieren en op waardige wgze feest te Tieren D majooor Petter heeft dit Ttrzoek toegestaao Dezer dagen had te Utrecht de 6e jaarrergadering plaats tru Ned Barbiers en Kappers Tereeoiging Uit het verslag bleek dat de ver eeniging steeds Toorsitgaand ia Het ledental il toegenomen met 8 lernn en 1 dooatrioa aoodat de sterkte thans isf 44 leden 2 donateurs en 1 donstrice De finaocieele toestand kan ook gaostig genoemd worden Uit bet Terslag oTer bet plaatiing en iniormatiebarean bleek dat zich hebben Of egeTsn 6 Ie bedienden 8 2e bediendan en 20 leerlingen hiervan zqd geplaattt 2 2e bedienden en 9 leerlingen 18 asnTragan van patroons om bedienden en leerlingen kwa men in waaraan door adrerteeren het meest ward Toldaan Dezer dagen werd door hei bestnor der geneent t Grooiogan een Terzoek ontfangen Tan eeu GOjuigfr die TOor 35 Jann ingeiyfd bjj 4e HlMltwy ftldtw v l iadartijd ds waptu iDgelevurd maar nooit naar meende een bewjja van ontslag out rangen had De msn 7nu tbaoR gaarne in het bezit Tan zoodanig buwyawillen orden gesteld wyl men onmogfiiykkan weten aartoe de SpaanschAmerikaanscbeoorlog zoo al kan ledden P G Ct STADSNIEUWS GOUDA 6 Mei 1898 De èlbier goTettigde Dr Scbeltema beeft an bet Bestoor der Goodache vereeniging voor Genees Heelen Verloskunde zich ber id Tirklaard voor deie vereeoigiog werkaaam te zgn De datam waaneer Dr Scbettema patiënten kan oBtrangen zi l nader worden bekend gemaakt Naar uaoleiding der beden vanwege de Feeelcommissie verspreide circulaires spreken wy den weuacb nit dat raime bgdragen de commissie io gtaat mogen tellen niet alleen haar programma uit te voeren maar dat zij dat programma zal kanoen uitbreiden door b v de aroieo op eenigerlei wyze te bedenken Naar wy vernemen zal de commiisie Maandag a i een aanvang makon met de inzameling der bydrageo Veel tyd en moeite kan men de Feentcommissie besparen door aan eeo der buisgsnooten mede te deelen welke bydri e kan gieren worden indien men afvtzig mocht zyo by de komst Tan de commissieleden De heer W £ Ligterbge surnumerair aan bet station alhier heeft met goed gevolg examen afgelegd voor klerk telegrafist 3e kl by de Maatachsppij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Op de bovenzaal van bet calé cSchaakbord alhier werd gisterenavond een rergadering gehouden tot oprichting van een afdeoling van den Nation Bond van BandeU en Kantoorbedienden iu Nederland Het initiatief biertoe was genomen door de heeren A J Lnfeber R Triezenberg en J P deBosr eerstgenoemde presideerde de vergadering In den tegenwoordigen tyd zoo begon de roorzitler ziet men tal van rereenigingen rerryzen die zich ten doel tellen de belangeo te bevorderen Taa den eeo of aoderen stand Waarom zon een vereeniging Tan Handels en Kantoorbedienden geen recht ran beHtaan hebben Al btykt door de geringe opkomst de belangvtetliog niet groot te syn toch zal deze ongetwyfeld vermeerderen all de heer W C de Graaff secretaris van den Nation Bond hot doel van dere vereeniging nader heelt uiteengezet De heer de Graafi kwam thans aan het woord by riep dea aanwezigen een welkom toe en hoopte dat deze door de toetreding tot den Bond bon sjmpathie met het doet van dezen zonden doen blyken Ons goed recht van vereeniging vervolgde spr behoeft zeker niet betoogd te worden Aanbod en vraag verkaeren io onzen stand in eer onguostigen staat Niemand onzer kan onbezorgd de toe komst te gemoet gaan moge zyu poittie TOor bet oogenblik gonstig zyu welke waarborgen jvoor da toekomst heeft by Vau een Bond van Handel eo Kantoorbedienden verwacht Spr red heil Dat die Bond io Nederland een gonstig ontbaal gevonden heeft b ykt uit bet feit dat in elf maanden van zyu bestaan 1500 ledea zicb hebben aangesloten Toeh staao nog Telen bniteo den Bood cie daarby behooren Zy lobijnen niet te begrypfu dat alleen in vereeniging in samenwerking kracht gelden is De iotellectueeJe eischen die ons gesteld worden staan dikwijls boitea proportie van de Toordeeleo die wy genieten wy wordea vaak bet Slachtoffer Tan een aonsterachtigen concarrentie docb als wy klagen dat niemand zirb om ooB lot bekommert ia deze klacht onredelyk wy moeten het voorbeeld van den weftmaa Tolgen en zelf de band aan den ploeg slaan De Handelseo Kantoorbedienden hebban t weinig un de beweging vai bit vereeniging leven deilgenomeu Ëenige opoffanogeo moetei wy ons getroosten want londer atryd geeo oterwinoing Den rorm te noemen van het salaris der bundels en kanto rbedienden gaat moeilyk daar de traktementen zeer Qiteenloopend trin doch het rerschil In salaris kao en mag pM beletsel zijn tot Tereenigiag Juist de minst bedeelden moeten zich gaarne eenige opoffe ringen getrootten wyl TOor hen eigen toekomst j eo dis van Tronw eo kinderen bet donkerst ia 26 Not 1896 werd op een congres te Utrecht tot oprichting van den Naiioo Bond van tlaodelsen Kantoorbedienden io Nederland besloten 27 Mei 1897 werd hy opgericht en G Oct dasropvolgend werden de Statoteo by Kon Besluit goedgekeurd Reeds telt de Bond 31 afdeeliogeo wel een bewys dat hy sympathie gevonden heeft Het doel vao den Bood is Laogs wettigen weg alles aan te wenden wat strekken kan tot verhooging an denwelwasrt en tot Tcrheteriag van deo maatBchappelyken toestand zyoer leden Te streveu naar pensioneeriog op zesiigiarigeo leeftyd of by inralidileit oodersteaningin ziekte en ongeTal alsmede verzorging derweduwen en weezen zgnar leden Te voorzien in het bezorgen ran betrekkingen aan siju leden eo bet aitgeven Tandiploma s van bekwaamheid toos de praktyk Het inroepen der tosschenkomst vanstaat en gemeente in foover dil noodig wordtgéacfat De middelen die de Bond ter bereiking van zyn doel wil aanweardec zyn a Propaganda maken voor deo Bond inwoord en geacbrtft b Oprichting van een Nationaal Pensioenioods voor Haodeli en Kantoorbedienden c Oprichting van eeo Ondarsteoningsfondster verzekering tegen ziekte invaliditeit eotegen de gevolgen van het t aitan eigen toedooo zonder betrekking zyn d Pogingen aanwenden tot het verkrygeneeoer wetteiyice regeling tegen ziekte invaliditeit en van deu ouden dag e Oprichtiog van een weduwen en weszenfonds f Oprichting van een borasQ tot plattsing g Het afnemen van aumeoi in handelsvakken De Bond geeft reeds eenmaal per maand eeu blad nit dat een welkom vriend van de leden eo een tronw dienstknecht van da Vereeniging biykt t zyn terwgl op de algem vergadering die 19 Mei a a gehouden wordt bet cooceptregtement van een pensioen eo weduwen en weezenfonds in behandeling komt wy plaatsen ons zoo ging Spr voort niet tegenover onze patroons doch wy hopen door samenwerking ons alter belang te behanigen Wy houden ons vast ovsrtnigd dat wy van oDze patroons moreelen en fiaantivelen steon zulten ondervinden Gedacb ig aan het spreekwoord onzer vaderen Eendracht maakt macht spoorde de heer de Giast nogmaals aan tot toetreding alle bene tbana op bet dek weg met den Jan Saliegeest leve Jan Cearage De heer de Graaf had voldoening van syn optreden zeventien leden traden toe zoodat een afdeeling die uit minstens twaalf ledeo moet bestaan kon worden opgericht In een hnishondelöke vergadering waartoe werd overgegaan werd een voorloopig bestaar benoemd beitaaode nit de drie bovengenoemde beereo die het initiatief genomen hadden beoeTsos de beeren J v d Ring ea A C den Hertog MooKDSicHT Gi tersTond omstreeks kwart Toor twaalf brak een felle braad ott io den bnotzaa molen van den beer K van der Hegden Deze molen ataat op 20 minuten bnitea het dorp aan den dyk en daar hy geheel van bont is gebonwd waa er by den vry beftigen wiod geen behond mogelgk toodat by nog róor de ipoit water gaf geheel tegen den grond lag De eerste werkzaamheden der braodireer bepuldeo tieh er toe on de lutby staande woningen vry te honden wa dan ook voor het grootste gedeelte is gelnkt ofscltoon by eeoe andere windriohiieg deze woningen wellicht ook een proot der vjameten waren geworden De warksaambeden in den molen waren foy het ontstaan dar brand nog aan den gang Als oorzaak wordt genoemd het afvallen Tan eeo banglamp De geleden sobade ia door verzekering ekt OuoBWATBK Maandag 11 werd door B en W dezer da stadswaag pnbliek verpacht Het hoogst io bod gebracht door deo beer U J Konings op £ 120 werd zy door dezelfde op f 10 daarboven gemynd zoodat genoemde heer alzoo pachter werd voor f 130 ajaars Het vorig jaar werd de waag verpaoht voor 1160 Ukiuwuk By de JU gehouden verkiezing van de aftredende bestanr ledeu vao deo polder lieaowyk zyn Ingeleverd 6S itembriefjes vertegenwoordigende 822 stemmen iu t geheel kouoen nitgebraoht worden 1762 stemmen Van di 832 geldig uitgebrachte stemmen verkreeg de beer F H Bolaens brack als aftredend Tourzitter er 809 terwyl 13 stemmen blanco werden nitgebraoht All aftredend poldermeester verkreeg de beer A de Jong 785 stemmen 12 stammen werden op deo heer G de Jong nitjebraehl en 22 blanco Van do vier aftredende gecommitteerde ingelanden verkregen de heereo P vao der Ponw M van Briemeo en N van Spengeo elk 822 temmen en erden op bet vierde aftredende lid den beer A Verkley Hz 808 stemmen uitgebracht met 14 blanco De aftredenden syn attoo alten herkotsn Stolwuk Naar aanleiding ran een ingekomen ichryTcn der feeiteommiasis waren de leden der IJsclub Stolwyk opgeroepen tot eene Tsrgaderiog op Zaterdag jt Behandeld werd de Traag of de ysclnb zon vert eowoordigd worden in den allegoriscben optocht die by de aanstaande Kroningfaesten zal geboaden worden Dia vrai werd toestemmend beantwoord en aao het bestuur de beeohikkiag verleend over eene som van f25 Vlist Donderdag jt zat n der landbonwers nit deze gemeente in een koffiehois alhier Spoedig kwamen een paar koopliedin by hem praten Het gciprek liep over varkeni ea de iaodbonwer zei wat voor een hsp zonrkool knnt ge myo beate big weg halen Nadat da beide kooplieden bem dit n paar malen hadden doen zeggen en daarvin getuigen hadden zeiden zy lyn aanbod aan te nemen Vrgdagmiddag togen zy naar ne Vlist en grepen een der beste biggen Da eigenaar afwezig zynde werd by zyn tbaïskomst zeer boos oomiddellyk ging by naar H en gaf de pclitie kennis vao bet gebaarde Zy echter bewees bem dat df kooplieden recht hadden zoodat by onverrichter sake hniswaarts moest kieren De oieawe eigenaars wildsn het beestje ook niet honden Maandag lieten zy bekend maken bg bekken lag dat bet bigje s avonds zoo vergrepen worden d z by of zij die het greep io de weide mocht het behouden Op de vaerlaaa waren een massa toeschouwers loen twee vrouwen en een man dat kunstwerk wilde verrichten Jammer dat er niet wat meer vnar bij die loi was want alles ging even langzaam EiudeIgk werden zy geholpen rn Mej M Qraïeland bad de oer overwinnarei te zyn Met mntiek en de kampvecfaters Toorop met het bigje by zich doorliep meo al zingeode bet dorp De 01 om iemand er eeni in te doi leopen getukte volkomen en bezorgde aan bet naborige B etn vroolyken avond Te Nienwerkerk a d IJsft ii 37 Jaar end overleden de heer G J Dekkiag arte aldaar 1