Goudsche Courant, maandag 9 mei 1898

EUWIELHANDEL Gladiator Mercury en Cleveland Tankee Style met Osmond Rollenketting W Ooedkooptle Ie KUu Uaehine KEPARBEREN SHAILLEERBN en VSRNIKKEI 8N Sporlkarren en Kinder wage nhanden i C ÜE RUITER BoDdsrllwielhersteller Ie klas Korte Tiendeweg 10 OOÜDA Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaardeo EerL pxaclitigr XLet i3agrericli t HËEKËNHOS met IM staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren T els Alles vooraien van Gas cn Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom 8000 looV itov 1417 ïv 199 S V ADVgRTENTIEW Klmek en FoUkliniek oBsricrniiCen U MmMÈCOÊMGiM TDor S iieekiren dagelgki Tan iS n Gratis Spreekuren Maandag Womidag en Vr dag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A OKVt Geneesheer Dire€i ur Ulrecic SporwcgvcrblDdliigen mei Ui üüA üoinerdienst o OU D A 11 I 18 13 18 18 a llU S 1 k 11 88 1 7 11 48 1 14 61 11 88 1 88 9 30 9 10 9 14 9 8 9 84 10 11 U IJ 10 S6 ll U 9 30 9 34 0 4810 18 10 80 11 88 6 81 7 8S 7 8 6 40 11 98 H lO li 11 86 11 61 12 87 l 44 10 29 l f4 10 36 111 10 48 2 089 47 10 13 1 tv 11 64 1 0 18 47 14 7 10 7 46 8 U 9 l U l I A I K N H A A li flM Ttm 12 16 18 66 8 14 8 46 4 49 4 6S I I J 1 1 t tu 1 88 r 8J1J jr U H 1 4t l 4 15 5 1R M7 fi 68 8 8 4 S SO 9 17 9 8 9 67 10 14 11 16 11 IS 8 48 11 80 8 61 11 41 9 0 Vv c 11 68 9 08 9 46 86 lO ae 11 44 11 46 H Da I tb ÏO H 1 iia eru Uonda 8 10 8 89 6 84 J K 7 88 8 14 t 07 io l9 10 B7 18 00 K IO 1 6S 2 20 8 17 4 S 6 10 47 6 05 6 S6 8 J6 door Oudew 6 86 6 S8 11 14 2 87 8 f 7 10 Woerd 6 43 7 1 8 10 j 11 8 18 7 2 46 8 34 6 46 6 14 7 18 8 48 10 88 nireohl 6 08 7 04 7 42 6 21 8 8 189 10 6111 4 1 H2 y ij 1 08 1 S0 B Ofc 6 8 4 7 89 BulO l 10 38 n U 18 01 1 37 8 08 3 8 3 66 4 48 86 O nO 6 18 7 66 68 9 07 9 6 10 0 ll r S 1 14 3 47 16 8 60 r l3 9 10 8 8 a 4 4 9 36 ll lO lf 11 8 40 4 87 6 0 07 IM 8 9 4 10 84 Gemengde Berichten Sedart 19 April 11 wordt t S hi daWi vtr milt JftD Bo ftM 21 a 22 jaren wiDkr jediendp kl in aaognïclit vol httr ea oo en bruin rkieed met donker bUowe owerjft doDk rgrg eolberlcoiituuiii ilappa zwart u boed eo Rtund boord ruAt omlittg ude pooteii De commU arii rao politis ia t hiedam rerzoekt optporioi ea bflrjebt Uit bet kerkznkje goêtoUu Te Utrecbt werd eeu paar weken geleden IjjdeDf een godt dieuBtoefeuiiig ia de Domkerk door een der aanwezigen toen er gecollecteerd werd f en bankbiljet vau f25 io het ksrke zakje geetoken met vermelding roor welk doel dit b06t4 md wai Na il bet gebraikelgk dat ran dergelijke giften Tan onbekfude gever ueldiiig wordt gemaaakt io een plaataelyk blad zooda bet dan ook de aaadacbt van de i betrokken p t oon trok dat mt n ditmaal van dien regel icheeo te hebbf n atgewek o Tqbd bg echter vaa ter zyde vernam dat van deee gewooote nimmer werd algewekeo kret g h kwnad vermoeden en acbte hjj zicb verplicbt enn der leden van bit kerkbeetuor mft een eo aodtr ia keanie te etutien üet gevolg bi rvan was dat scfierper toezicht werd gebonden en dat jl Zondag voormiddag lijdens de godadienetoefe sing een der aoeiitenten au de collectanten de rnim 70 jarlge bestedeliog Üe J na afloop der collecte werd gesnapt juiet toen b0 een greep is den goed gevalden baidej deed Uit het daarop door de politie in fBteld onderzoek kwam al beel gauw lao het licht dat men in De J ook den dief vati bet baakbiljet had geroudeo Koompde dat da e het gefitolenu by een familielid bad in bewaring gegeren boewei men De J oiettigensaande hg nogal miibruik van sterken drank rnnnkt aït medelijdeo en met bet oog op zyn lioogen jet hyd tot hedec in bet geaticfot bad geduld moeit tbann z n oDtalag wd vblger In afwachting wat de rechter voor bem zaL bealiiien beett roorloopig üet armbeitoar zicb over beu ontfermd Am bet stution Haae te Rotterdam arriveer de gi termiijdeg een trein nit Utrecht waarvan de locomotet in brand stond £ en faouteu bukleediog in de onmtddeliyke nabgbeid der itoommactiine had T am gevat Door het personeel werd bet vaur met emmers water gebluiobt Terwijl de irouw van M deB te Ketel Woeoadagavond de kinderf n oiar bed f rwcbt rolde uit de bedktede een postduif I Akd den rechterPDot van bet dier yat een ringetje gemerkt Snetfliegar Rotterdam Rotterdam UY 93 Weder hebbeu de bakker te Boloes den prye vaa het broo4 verhoogd Uet tarwebrood koit ar reeds 26 oents In bet Tehaia voor vrouwen aan den Oppert te Rotterdam heeft ds recherche eeu Duilscbe vrouw aangebonden Inatfcteiyk te Hamburg woonachtig die erdffcht wordt van kindermoord in Dnitichland gepleegd l is ut betcbikking der Duittcbe justitie voortoopig nvtr het ilaia van bewaring op de Kurte Hoogstraat aldair overgebracht Uaar oitlevering ia aaogevraegd De melk ver kooperi btddfa niets in te brengen I In het KriflPcbe dorp Grouw lieten ingezetenen by belgeluid aao de melktappers bekend maken dat zg voortaan niet meer 6 uaer d cents voor den liter melk wilden betalen Ganda 6 7 88 Moordrecht door 7 38 NieuworVerk t 7 89 Oapolle 7 4 Rojterdiim H an 7 8 Battatdam Oapelle Kieuwerkerk Hoordrecbt i tauda f 8 86 1 48 8 49 l 8 8 61 6 16 8 03 6 11 8 19 n 86 6 88 Gouda Zorenbuiun MoerkapelleZoetonoeer Zegwaard Voorburg Mam 7 8 7 42 7 68 8 07 1 1 iHage Voorburg Zootermeer Zeirwaard 7ereQbaiHD Moerkapella GoiiH 6 46 6 6S e 8 8 U 7 2U Utreohl i M 8 S3 7 46 8 87 8 49 9 00 9 10 10 16 Wonrdm 6 49 8 68 8 08 9 18 10 88 Oudu 8 14 10 40 Gouda 8 87 9 06 9 18 9 61 10 t Dit melktappeis waren genoodzaakt toe te geteii Yr di mUdag tgn èoot dtti wichineefier der m ireLbaus ee ti Hengel o O op 1 markt aldaar twee pertioneo gearresteerd en nanr Alm lo ovrrgebmcht beide verdacht vhd Herstal van een koa ten naleele vao den taodboQwer L te Langercen Ze stoadeo joist op faet pont de koa te verkoopeD Het dier i aan den eigenaar teruggeven BECHTZAKKN De arrondffsemHUt recbtb iok te Rotterdam veroordee de beden C J Wouterloo brander te Schiedam bescholdigd van ontduiking der Wet oi bet gedistilleerd tot f 204 60 boete verbaalbanr bg lytsdwaog sobs 30 dagen bechleoit De rechtbank geloaHe verbeurd verklaring van het in b alag gênoiuea fust gedistilleerd van e o inbooa vao 105 liter De rechtbank veroordeelde T van D faoodenkoopman te Rotterdam wetiena meineed voor het Gerechtshof te sOravenbage in zake een bo denoiefstal tot 6 maanden gevangenisstraf Dezelfde beklaagde werd daarop tot O maanden gevangen nostra f veroord eld wegens diefstal van een hond Uitlevering van een landverrader Aau het oordeel der Rott Rerhtbank was heden lekere Julius Jansen 20 juar oad torpedomaker by de Dnitacbe marine te Kiel V ae deserteerd en schreef van uit Bilbae in Spanje een laoge brief aan een sgaer superieuren de luit na it ter ee Holwrg te Kiel waarin bij deze bewoog tot toezendiog van een paar duieend marken aan zyn adrei te Rotterdam ten einde naar Amerika te kannen vertrekken By niet betaling dreigde hy in de brief de gi heimeu der Duitscbe mMriue betreffende de signalen en torpedo s te Kiel in g bruik aan FraokrytE of Huilaod te zullen bekend maken voorts dreigde Bg met moord en doodslag In plaats van het evrangde bedrag kwam een verzoek van dn Duitache Ueg ering dato 21 Maart 9H om uitlevering van den deserteor weg 50 bedreiging tot afpersing Te Rotterdam werd daa p de deiartsDr gearresteerd De deserteor verklaarde ter terechtzitting Pruisisch onderdaan te eyn en de bedoelde Jansen te zyo Hg vroeg zgn zaak bier te mogen bepleiten waartoe geen toestemmiu kon gegevea worden wgl bet feit hier niet gepleegt is De rechtbank zal over 14 dagen advies geven aan de Ned Regeering beirefieode de uitlevering WIEIiKKMIEVWÜ De wedetrgd van Zondag 11 in bwt Paro dei Frincest waarbg Jacqaelin sicb weinig q otjes gedroeg en o a eeu gnldboeta opliep krggt in de Fraoeche sportwereld een staartje Jacqaelin wil niet moer op de baoo vao het Paro des Priaces rgden en zal voorlaan uitsUitend voor het publiek van de BoSaloboan optreden Jacqaelin lal waarBchgnlgk te Glasgow an te Turyn gaan rgden Uy heeft het plaii een tandempnar te vormen met den Ras Oulotajkine voor het heele Heisoen vj i ycijijj L ENHEID 10 11 10 17 10 32 10 4 1 10 B4 11 27 11 86 11 6 10 16 19 06 01 Dd graanmarkt vai Antwerpen ia geagiteerd byna elke dag brengt een ryztug Men scheen ondertai oben ïn Duitscbland Toornemens de invoarrecbten op iiraao U vtrtagen Dit sedert in den Ryksraad te Berign namens dan kai e ier tegengesproken AU bot waar wai geweest had men een uienwe rgtiog konnon wncht i tengevolge an de ftroote vraag nit Duitscliland Sedeit 1870 hfeft men een d ij elykH Iwwpgiog io de graanmarkt gezien Beurs van 8 HELNamiiKD Cert Ned W 1 dilo dito dito 8 dito dilo dito 8 Hoxoia Ooi Giudl 1881 88 4 Itauï lM lirij iog 1888 81 5 OoiTltia Obl in papier 1888 6 ito in zUrer 1868 5 PoaTCOii Obl met ooopon 3 dito tidut S BoauXD ObL Bmnaa 1884 4 dito Gecooa 1880 4 dito bii BolkL 1881 4 dilo bij Hope 1839 90 4 dito io goud leea 1888 8 dito dito dito IR84 5 SpiHJl Perprt leliuld 1881 4 Maiw L G Pr Lien eert 8 Nis üoU IJ 8paor Uü aand Mij tot Eipl T St 8pir aand Nod Ind Spoorwagm aand Ned Zuid Afr 9pm aand 6 dito dito dito 1 HS I dilo 8 lTluiSpoorwl 1887 811 AISobl 3Znid lul 8p m j A H obl 8 POLIN Warsehau Weeuenaand 4 Buii Gr Bn AMiam Cent P 8p Mij obl B Ohic k iorth W pr 0 r aand diloditoW n 8t Peler obl 7 Denrerk BSo Gr 8pni berl r a Illinoia Central obl in goud 4 Uoi kNaah illoCert r aand Mexico S Spw Hij Ie byp o 6 Miu Kaniaa v 4pct pref aand N Yerk Ontaaiok Waal aand dito Penn Obio oblig I Oregon Calif la byp in goud 6 8t aul Hioo k Maait obl 7 Cn Pao Hoofl un oblig 8 dito dito Line tol Ie byp O 5 Canuu Caa 8onth Cert raaBd Va CBallK k Ka Ie h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Bottetd TramwegMaala aand Ked Stad Aaulerdem aand 8 Stad Kolterdam aan 3 BiLOiE Stad Antwerpen I8S 9 t Stad Brunei 1888 HoDS Thei Kegullr Geiellieii 4 OoaTlME Slaatiloening 1860 5 K K Oo 1 B Cr 1880 8 Spaxja lad Madrid 3 1868 Nau Ver Bo Hyp Spobl oeru Vrkn i lOO 86 88 84 17 84 f 1 V 104 98 Vu lOO u 100 62 818 468 100 loo 104 148 9 lOlV 98 180 80 881 117 lis 106 198 100 84 Vu ISOl V 78V 101 1001 i V 188 101 49 10 11 i Vi 74 967 Ter afwisaalittg herft men in Tampa weer eena epo pion gepakt ó w een wagon kruit wilde liit n sfïnngen Natnoriyk wordt de booswicht gffu ileerd A ie rge berirhieo boüieo nit TamtM hot Amerikaaeache Kampen waar eu teer yverig vHrsIaggever acbynt te wonen 4V m 10 V fmand die xyn verdietK e loon kreeg m eeo BrDi 4elaar die io de vorig week op reis vao Parya na r Marseille eeo haodknffer ia kwgigeraakt tvaariD hg vo r f 40 000 aan paarlen eo andere ko tblarheden bad geborgen en di n hg niettemin uvondig io bet net van des wagen bad gez t In eec ziekenhuii te Edinbnrg werd onlangs een 12 jarige knaap behandeld die vertelde eeoige spelden te hebben ingeslikt Daar het kind te kennen gaf alleen wat pgu io de manf ttreek te gevoelen loet meu eerst niet veel geloof aau hetgeen hg zgde Maar tengevolgo vao een dosis riciouaolie kwam een groot aantal spelden te voorscbgn fenige rerht andere gebogen en in de daaropvolgende twee weken raakte hg nog een pollectie van allerlei vreemde voorwerpen k gt 52 ppeldeo 1 naald 5 Rpgkers met groeten kop 3 kl ioe spykers J knoop 4 draadnageia 2 schoen pgker Deze verzameling had zich io het opysverteringskanaal opgehoopt zonder tot eeniga atoornis in de gezondheid aanleiding te geven Zpe Damasten 65 Cts tot 14 65 per Meter zoowel Zwarte Witte en Gekleurde Hennebergxljde van 35 Cts tot 14 65 per Meter Glad Gestreept Gerait met Patronen Damast etc ca 240 verschillende Qufil en 2000 verach klenren Deeaius etc vrg tsan port en rechten in huiM 8TALËN per omgaande Dabbel priefport naar Zwitserland i V lïv G Ueiiiie ierg sZij ie rabrieken l en K OoII zvnicn BargsrlUka Stand OEBORKN 5 M i Coro li Johnnno oodeta C J an Mam en W M Lamars G Ktaax oadflr J vau W k pd A Jonlibeiil 7 Ane oadori A Tap der Kleyo ea H v Q der Veen 4 8V 180 108 loó loiv 117V 136 8IV OVEULEDEN 5 McL G C an dar Wank 76 j 10 m O 8ermili i Hii 82 j C J G Schoouderwuerd 53 j N L I mb baisvr ao ï A Ifcrnard 29 j ONDEKTROOWI 6 M i C Verkleö 24 j en O A Vergeer 26 j A de Wlt 22j eo J J U W Votblaaaw 20 j A F T RiJDialder 31 j en W C Blom 23 j P Seharloo 42 j o N Polei 30 j Hoordrecbt GEHUWD P Tan der Spak 25 j la Moe oapelle en E Eool 23 j GRÜOTE KEUZE iu de nieuwste A van OS Az Md Tailleur Kleiweg K 73 73 i GÓüüA Telephoon m 3M I Mei T j l van iFcenwIch 1898 99 4ani evüD£ i o HOTTÏ DiMviie irru 4 82 t 22 t 51 8 14 7 81 7 B6 8 08 B OU 8 16 8 96 10 04 10 11 10 18 111 86 10 4 8 80 8 8 9 6 3 48 7 4 88 r t s 4 4 11 8 8 48 9 10 lO ia 8 10 MO 8 10 6 38 7 80 2 6 1 8 4 4 08 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 8 9 37 47 l S4 10 01 10 07 4 4 6 6 4 6 l 4 67 20 6 6 r 64 8 11 7 84 10 10 81 10 12 1011 111 33 1II S8 11 6 6 114 B lOf 6 46 8 11 8 M 8 84 1 36 1 41 1 68 1 96 2 17 I2 M 8 4 E 3 4U 4 8 12 6 18 8 80 6 3 6 6 9 28 9 84 9 48 9 4 J 10 10 7 62 4 33 4 89 4 68 6 04 6 16 11 0 8 14 4 0 1 4 27 8 28 7 48 10 8 10 15 i O i I A A MHTEIIÜAM 1 u U 9 14 1 i I W 0 7 10 1 AiMt W 8J 19 06 O 86 11 48 00 8 37 8 40 10 0 1117 0J Am t C 8 10 1 lfi 0 M o 8 i 4 l jo 84i 10 641 TV n i 7 0 a in o 0 a U 8 48 4 0 A 41AlIlB W 7 0 8 6 9 10 11 30 3 08 4 00 6 0 8 8 8 00 10 0011 10 Soada M 9 11 18 09 ll 8V8 t 4 47 6 4 7 48 11 1 Wat Jtóit isr Hihr PaiiExpeller Vd l8aotMli aMtaaalaw laat ea SS 1 fcÉH faiilxiaBB Wa aaat ém riaack ia iadar buia eain IWar WitlxiMjIler J FIÏB 60 oBt 78 e i ea 1 26 da b TaoAfdK k da Haate Apotbakea i b f V idkt kOa te TaGOODA bg C LUGElt Apotheker Hukt n bg WOLFF t Co Wwithaw 19 NIeaw Tcrtrafln Prof Dr Liebers welliekead XnirW KBACBT ILIZ Allwn echt met Ftbneksmcrk tot voortdurende radicale en a m i tn genezing van alle zelfe fai S de meest hardnekkige xe nuw j Xfl niektenf rooral ontataan door uSÊSSSÊ ftidwalingeo op jeagdigen leeityd Totale genezing ran eike zw te Bleekcncht Benaowdbeid Hoofdpgn Higrune Hartklopping Haagpgn slechte ipgsrertering Onyermogen Impotenz Pollatione en Uitvoerige proBpectouen Frijapar flMch tl 1 fl 9 H V dubbele flesoh flat UntraalDepót Matth t d VeRtó Zaltbommel Depoti C lUppsI MirsMnhage C J W Snabilié Büttordara M Cleban k Co AmstordBm Ixibry 911 Porton Utrcchl en bij alle drogisten Hoefdprils ev 500 000 Mark Meobiedelietf ü i door den Staat cefaiindeerd Uitnoodtging tot deelneming in de Katuen raa db door den SUat HB a g gewaarborgde groote Geldloterij waarin uker 11 Mlilioen 349 325 Mark gewonnen moeten worden De prijacn raa deae reel voordeel biedende Oeldlotarij die rolgens bet plao ileoku 118 000 loten bevat lijn da volgende Do boogale prij ia eventueel BOO OOO Mark Premie van 300 000 Mark 1 pri a 100 000 Hark 1 prgi i lOO ÜUO Mark priJKn a 75 000 Hark 70 000 Mark 66 000 Mark 60 000 Mark 000 Mark 60 000 Mark 40 000 Mark 80 000 Mark 80 000 Mark 10 000 Hark 000 Mark 3000 Mark 2000 Mark 1000 Mark 400 Mark 800 Mark 100 Mark 166 Mark Iprij 1 prii a 1 prij i l prija l 8 prijuin a g i prijïen i 26 pryten ü 66 prijuin ü 106 prijzen a 106 prijeen 811 prijren a 1618 prijten a 40 priJMn a 140 prijzen a 369 8 prijzen i 9969 prni a 184 104 100 Uark 9861 prtjz a 78 46 21 Hark totaal 69 160 prijzen en worden deze in aenige maanden in 7 klaa en uitge oot De üoofdprij io de Ie kleue bedraagt Mark 60 000 itijgt in ik ie kl lot 66 000 M in de 3o tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M in de 6e tot 0 000 M in de e tol 76 000 Mark io de 7e tot 200000 M en met de premie van 800 000 M avenl tot 600000 M Voor de eerste prystr kking die offioiwt ia vailgeateld koet een gebMl origineel lot decbU GÓld 3 60 een hair origineel lot rieebt Gald 1 76 een kwart origineel lol lecbta Quid 90 De ialeggeldeo voor de volgeode klaueo zoo wal al do Juisie lij der prijzen worden angageven in bet officieele trekkingeplan voorzien van bet Wapen vaa den Staat walk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere dMinemer in de loterü ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gebad hebbende trekking de officieele trekkingslijst Dniilbelaliiig en Terzending m de prijioi geschiedt door mij direkt en prompt aan dewinners en onder de strengstii geheimhouding B Iedere bestelling kan men eenvoudigper poatwissel opgeven Hen wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of oilerl k tot 36 MEI e k et Tertnawo j tot Samael Heckscher Senr Bankier en Wisselksntoor in HAUBÜBQ Duitwhland KoninkHJke Maehinate Fabriek DE HONIGBLOEMs T n H l van Schalk Co g reetigd te a Oravenhage Hepplertirmai 0 en 9a nabg de Begenteeselaan ru Z U den KONIMQ van BELGIË Indien gij hoeetlt gebraikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DniivenBont Honig Eitraot 2 tHiXij A isra ia E FLACONS vu 40 CU 70 Cta en 1 rerkrggbur hg Firms WOLFF ft Co Weatharen f 9S Oouda B H va MILD Veental B 136 to ffoiido A BOÜMAN MoordtKhl J Q EATELAfiD Boekoop B T WIJK Oudtualn U KOLKMAN Wadditumm BEKROOND MET GODDEN MEDAILLE mEPELIER HOLM S Quina Laroche R Staalboudende ftuioa Larocbe ia da meeet kraetitige on verêterkende KISA WIJN Aanbevolen door tal Tu binnenen hnHenlandache Geneesbeera Verkrügbur in fleaichan ii 1 90 n y 1 0 KuaVJiuiK ft Boui Hofleranneian ZtitL DepM te Gntda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bg de aeeate ifO A a Drogiaten Ttikrggbaitr D J van Velzen DUBBELE BGURT B 10 Ontvangen de nieowito S rOFFENj Het be ite adres Toor aoliad en goedkoop SCHOEN WEBK ie het van onde bekend N00BD BRABANT8CH Schoen eo LaarzeD NagazUo van C SMITS KLEIWEG E 30 over de Kleiwegateog Alle tteptratiën en ungemetan werk Ontvangen alle aoortcn Schoenwérk E CASSUTO TANDARTS S PBSJEKUBXy MAANDAG DINSDAG DONDERÖAQ en ZATERDAG nn S tot S nnr I70ENSDAQ en VRIJDAG van ttoti nnr ZONDAGS niet Stedelijke Cfasfarbrïek te GOUDA De jirtji T n het gas ia O cent per U ei vear Kooktoeatellen f Motoren i ei Ondar zekere voorwiArden worden perceelpn gratia aan de hoofdhnis verbonden met 15 meter vrge leidiifg achter den gaimeter Toor 3 en 5 lichfgaametera bedraagt de haaf 10 eent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogita 2 25 per week kannen wekeiyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hnnr bekomem A SLEGT NIEÜWEHAVEN GOUDA Bevedt zich aan tot het ierercN van Zeeiiwsch Tarwetoood ï 16 Cent per Kilo Eenig Depot raa T C R E B A S WiJdtraa A ie9 GO VDA Aanbevolen merken BHERRT Th tt rilt l S riMk n ik nassbsa Gold 1 r 1 90 as Bleganta Dr7 tJO 2 2i S 60 ROODE FOBT Anrora good dinnwWine 1 1 9 SISO WITTE PORT Santa Choioe 1 1 90 a SLM Venni Amber Special 1 20 215 a St SO TARRAQONA SpaaaBchePart Rooda 0 80 1 50 a 18 Witte 80 1 50 a 18 MAIiAOA Roode H 1 20 2 25 M O Witte M 1 20 1 25 a M 5 Zeer gvaohikt voor medieinaal gehraik Good Yoang Hadtra 1 I N a n 5 Ver FHne Tokajer 1 30 2 25 26 50 Tnriu Varmonth 1 1 90 a 21 50 OHAHPA NB Bodega Manjaa aptoala l i l OOONAO Cogaae 1872 2J5 M 50 BOROEA0X WUNBN Zeer aan U bavelen Taielwyaen tm tbaè r r 4ak Il I ia Lik St Kai pht 085 Na 86 Liatrao 0 65 St Emilion M Gravn Witte Bordaau 0 86 a M G TIËSllMA Markt A 54 GOUDA STOOI lETAAL DBÜIEBU Hpeoialiteil in t rapareetela van Metalen Luze Artikelen BEUGEUS v or gebrekkige Teetea AANBEVELEND 4 0 tjk F O 1KB oboE t t SCHIEDAMMER QE1TE7EB Merkt NIGHTpAP ï Jz AU bevij vaa aehihoid b oacbet an kurk itaedl voo liea van dea oaaai der Firma F HOPPE ZAADHAITOEL SLETWÏG I Gesorteerdü Bloemzaden geachikt om buiten t zaaien 12 pakjea in cboonste soorten 0 5025 I 1 Gekleurde zakjes met Bloemzaden roor binnan en bnitan 12 stuks 0 75 a 1 40 0 10 25 Pet stuk Aanbevelend J P HOOFTMAR ia TESTEBSmS TLK aWökiktt is de vorteeUgtte in WeêêrlmuÊ arzeSert hgen SeRai ontstaan door ziekte en ongelokkm uligHMi derd tuberculose Uitsluitend VBBBODDEBS a s A OJCT TBJS gevraagd DB DIBECTU