Goudsche Courant, maandag 9 mei 1898

ROOKT BRAAT S KLEINTJES 2 GENT Nó 7iJ76 Dinsdag 10 Mei J898 37ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefooa Na M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k b met luteondering van Zon en Feestdagen De pi JB per drie maanden is 1 25 iraaco per post 1 70 Aizonderl ke Nommers V U P CI 4ITEN jy at CW y Inzending van AdvertentiSn tot 1 uur des midd TclefMi II ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg l a 50 Genten iedere regd meer 10 Centen Uroote letters worden beretkmd naar plaatsruimte FEANSCHE STOOMVEEV II ckemisohe WasstkerU TiH H P1 RNHEIMEK 19 Kruiskade BotterOnm Gflbreveteord door Z M dm Koning der Bdgeu HoofddepAt TOor QOUDA de Heer A VAN OS Az dpeoialiteit roor het itoomen en rerren Ten alle Üeerenen D meeguderoben alsook elle Kindergoederen Speciale mrichtii Toor het Btdba n van pluche man teil reeren bont ens Gord uen tafelkleeden ena worden naar de uieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetag gestoomd of nevertd worden onschadel k Toor de geaondheid en Tolgens sia bewerkt zoom ONTVANGEN een belangrijke Parlij Ea tra lage prijken 3 L B R U i S Turfmarkt en hoek Gouwe GOUDA G DE GEUUL Nieuwe Haven No 24 GOUDA ZWOLSCHE BOTERHAL VAN MUe S orteu earn Vischsnoeren Hengellatten H TIIIDnl M l BOOT Keizerstraat 138 VIsscIierU BenoodIgdheden LïïCITEEmGEES TOOT h t ontsmetten rRn slaap en EÏekenkamers priTaten itallen enz benerena Toor het Terdrjjren Tan Vliegen Muggen en anderen laatige inncten tgn Terkrjgbaar tegen 10 eent per tuk by J fai QUE KyiWEI No 1 GOUDA HANDEL IN Boter Kaas en Geldersehe waren uitstekende qualiteitt concurreerende prijzen Aanbevelend M a BOOT Speciale prezen en conditiën voor HH Winkeliers KROIVi VGSFEE STE Eerstdaags wachtende ji BRINKMAN Er Z J LANGE VlEMDEWEG Bq enlaa lscli Oveimtt Sen tslegi am tbr gisteren aan de World c oit Paertu PiaU op Sao Domingo saeldt AmbteDireo op 8ao Domiogo rapporteerea dat zg hg Moot Cnstt aao de Noordkoit va het eilaod een iwsre kanoonade hebben gehoord Mea gelooft dat b t eskader van admiraal Sampsou lUags is geraaKt met het Spurotebe AlUntiache eikader ü t geschatvaur begoo omstreeks negen oor giiteraorgeo en was bgxonde hevig Er il te Waebinginu bericht iogekomen vao den betelfoerenden wdmiraal in Azië De depêche van Dewey bebe stin booldeaak Hg Dracht e Spaaoiche hatteryen tot itilswggeni eo sneed telt den tel f graatkabel af De baai ia met alles in zytie macbt maar hg koD de stad Manila oiet bezetten wegeea gebrek aan manschappea Da Amerikaueu hadmu slecils enkels gHWonüea en TerlorSn foeo enkel flcbip Duwej deelt mede dat de reroietde cbepen der Spaojaardeo ago de Ula de Caba Reina Cbristina Caaiilla Antonio d Ulloa Uoo Juau de Aostria Velaaco ËlrRoo General Lazo Marqoes del Doero es Isla de Mindanao Bet rapport tan Dewej ia Qitroeriger danmen aaaraokeliik meende H it thans bgbrokstöKten iiiSge tfwWn Dewey verklaart dat de Spaaoicbe ferliezen aanzienlgk zga maar niet met joiitheid bekend Te Manila heeracbt groote opwinding zegt bg Ig beichermt de rreemdattngeo die er zieb bevindeo Ëeu tweede telegram van Dewej msjdt dat bg meeater ia van de vemterkingen tu Cavite de troepen aan wal heelt l ezet en 25G gewonde SpanjaarduD io krggsgeraugeaicbap beett Ër scbgnt een aaoval op Portorico te wachten te tgo De hertobteD uit de Vereenigde Staten maken reeds sidert een paar dagen melding van de planneo der regeermg om dit eiland te oemeD en bet voor marineatation m te richten Maar van de aitroering deter plannen wordt nog niets vernomea Wel wordt gemeld dat de bevelen tot den aanval gegeven zgs doch het is wer de vraag of de inbezitneming an Portorico zoogemak kelgk zal zgn ala de door de orerwtnoing bg Cavite opgewonden ohaoTiniaten te Washington mecnen ♦ De scbaaritobte van an ler nieuws stelt ons FEUILLETON Het Leven te Baden Em SMtaUcke Ramam Hij Issirdi al Eeer spoedig inzien dat bet moederlijk erfiroed onfier het slecht on ilordig boataur van z D ouden zwakken vader niet het tiende gedeelte dar opbrengsten schoak die het oplereren kon en lat het onder het bestuar van a n landboawer die kennis m t undervimliog pairile een goodmgD moest wordee Duch bg verbeelde het zich tegelyk niet 1st 1 em roowel de kennia a vooral do onderviDdiag tot zalk eer e her omiag vsn het landgoed ontbraken en daarom besloot bij zioh baitenland s fe begeven oai aldaar de agromoaite en technologie groodig ie bestndeeren Meer dan vier jaar bad hg in Meklenborg Stlezie en te Karlirube met ern ige stadiën doorgebracht waa vervolgens naar België en Engeland gereisd had braaf gewerkt zich kundigbedso verworven en wae na vol vertroawen op ziek zalven op zijne toekomst op het nut dat hy aan zijn landgoed ja misschieo san zyn geheele omgeving kon bewijzen en zoo atond hij nu op het past om naai zijn Taderlaad lerug te keerea waarheen hem de brieven zijca vaders de een nog drtngendsr dan de ander onophoadelijk riepen De nieuwe orde rao zsken de emancipatie der boeren de varkooptng dat landerijen de opsratien betreffende den loskoop had den armen ouden msn volslagen aaf ÏD da gelegenheid eens wat mear aandacht te wgden aan de broodoproariji lo Italië Uet ia mottilyk een joiatdsiikbeeld tekrggen van den omvang der beweging roasr te oordselen naar de aeer bgsondere arbeidzaam beid die het mioisterie ontwikkelt moetdetoeiiand wel ernstig zgn Da tgdetgke opheffing van de invos recbten op graan da verkoop van graan ait de militaire voorraadsehnren de druk ap aan het volk gandig gezinde geneentebeatorca bet aanbesteden en oitToer a van openbare werken al deze gmeesm id delen tot lenigiag van den nood l gen der Fraokf Ztg de vraag io den mond of het een nieaw ministerie ia dat than in Italii aan bet roer ia Tu n eenige maendeB geleden de aociaaidemocraten de tegen woordige doarte roorspaldeo en om de thans te bist genomen balpmiddelen roegen weigerdp het zorgeloose ministerie botweg want hrt bad toea te eel te doen met parlementairs iatrigei Tbana na bet Qit zyn aorgelootbeid ia opgeschrikt en onttrokken aan z n eenxgdige bemoeiingen van bet ef owicht op de begrooting ervait bat nit vrees in bet tegenovergestelde sa geeft bet in alle opzichten toe Maar nn ia bet te laat De ontevreden bevolking duor honger en nood gedreven heeft haar toevlaebl tot ooweitige middelen i enoraen en de regeering niet meer in staat om baar gezap to nandbaven beeft baar taak moeten overdragen aan da generaals Kwam tbana de Kamer bijeen dan al n de dagen van het kabioet Di Rndioi geteld Kan de regeeridg echter oogenschgnigk de orde heratellen dan ia voor baar nc redding mogelgk want lo kalme tgden o deo de oppositie partyen het moeilgk eens £ r moet dns rost zija tot eiken fr n Daarom hebben de aoldaten zolke cherpe ioatrncties medegekr eo daarom lett men nn reeds volgeni officieels berichten twintig dooden een honderdtal gewoodeo en nog veel meer gevangenen die voor een deel reeds tot lange garaDgsaisstraffeo zyn veroordeeld lleriebten te Rome ingekomen melden dat in geheel Italië met nitzondenng van Milaan de raat met verstoord ii Io deze plaats droegen de betoogingen inderdaad hetkarskter van een werkelgk oproer Bevestigd wordt bet bericht dat onder de oproerlingen vele dooden en gewonden zyti gevallen De bevelhebber van bet legerkorps te Milaan H opgetredeo als baitsngewoon koniokigk commiaasris Kr zollen aanzienlijke versterkingen naar Milaan worden geionden Uiateren algemecne verkifzinHen in Frankrgk Over t geheel rgn de voorbareidiogen nog gemaakt zoodat hij geen rasd wi t en vol verlangen lie armen naar den geleerden zoon aititrekte Maar wat voerde deze dan nog hier t Baden nit Hier te Baden Baden wachtte hg van dag tot dag op de aankomst van zijne verloofde eene verre nicht van hem Tatiana Fetrowna Schestof geheaten Hij kende baar van zijne kindsheid af ea bad met baar het laatste voorjaar ao dan zomer te Dreaden doorgebracht waarheen zg met haar tante verhaisd waa Uij beminde zgne jeugdige bloedverwante innig en na voltooiing zgoer moeielyke voorbureidende studiën toea hg gereed stond om een nieuwen werkkring in te treden in den dienst van hot vaderland niet van de kroon had bg besloten haar ten huwelgk te vragen ten einde zgn loven te vereenigeo met bet hare met dat van een apeelgenoote en Triendni om lief en leed moeite en last laDien te doelen fffor belter for worse gelglc de Entifelschen zeggen Zg gaf hare toeslemmiDg en bg had zich daarop naar Karlanihe begeren om tgne eflTeoten boeken en papieren af te balen Maar met welk dool is bg du te Baden P zal de lezer opnieuw vri ceo P Wel daar vertoefde namelijk die tante zgner verloofde eeno here goede ztel dio zgn Tatjans verzorgd en groot gebracht had Kapitolma Markowoa Schestof een oude jonge julfrounr van 5 jsar een vrgheidlievende dame tot elke zelfverlooehenmg eti opoffering m staat een eapnt fort zij had Strausz gelezen hoewel heimelijk en Kinder san bare nicht er kennia van te geven Oezo nu ofsobooa demoerate ec eene verklaarde andin der groote wereld en der aristocratie had de verzoeking niet kannen weentaan om ten minats eenmaal ta haar leren een kgkjs te nsaun in deze groote llalm I al kalm afgeloopcn tal an groote woorden i n fraaie beloften zgn den nek gebroken maarsr is ist gsvoebtsn Het bevigat zgn d faartitoahteo omewonden geweest io Aigenü Daar ii 3U ais Regis broeder van den groeten JodenjagSr Max Regis op tolegrafitcb bevel van bet parket te Algiera te Miliana in hechtenis geaomea en gevangen g set volgent den een jegens opruiing volgens den ander wegens hlMla telijkheden w ens een veldwaoh er Ug re jniit Miliana binnen in geaelicbap van dan president an den Departementale a Uaad bal een der eaodidaten Mei bet oog op iten waren te Algiers ds troepen geconaig maar de tgdiag der gevangsnoeiaing aldaar eerst laat lodrn avond ontvangen Eb ala de verkietitigen ago afgeloopen begint Mei het nieowe ZoU proces De aanhaug É van den Reoeraleo atat tgn bg voorbaat reeds druk bezig met het verapreiden Tan laiilsrpraatjes De Joor verhaalt dat de algesetbe kolonel Pie uart in April naar Karlsruhe ia geweest en daar aamensprekingen heeft gehad met dsQ vroegereo militairen attaché Von Sehwartkoppen mnt wieo men bem arm io a si baeftzieo wandelen De hseren werden aamsn gi botofirapb rd en de generale staf heeft zulk een pbotographie Hst seoaatslid Trarienz haeft io een brief aan dea Mioiater president een interpellatie over een en ander aaogekonin den Sonaat Do heer Picqnart heeft rop echter ni t willen wachten en bg de itbank een sanklaeht tegen de aJoarc ingediend Verspreide Berichten Spaoje ti de Vereenigde Stateo Naar laidt van bgzonderbeden over den zeeslag van Cavite begun bet gevecht om half zei tn den morgen en was het tegen twaalf nur geëindigd met de vernietigioit der gchesle 3paanaohe vloot Het arsenaal ontplofte waarbg velen werden gedood Io bet geheel varlorsn d Spanjaarden meer dan dnizeod man aso doeden en gekw ttt n JSen telegram uit Key Weat aan de World Bsidt dat onder de Amerikaanachs matrozen dis op het baitgemaakte Spaansohe sobip Argonauta zgn geplaatst vier gevsllen an gele koorts zga voorgekomen De Reoeesbeereo verklaren dat de ziekte nog sleobts sporaditob voorkomt De Argonaota is in qaarsutains geateld Twee oorlogsschepen die eeu visscbersbooi achtervolgden te Cuba naderden de kust tot esD afstand van vgf mgt Van de forten werd op ben geschoten aarby zg averg bekwamen Te Alicante m dn Hnat van beleg afgekon wereld op eene plaats ali Baden Kaden Waarom zou mea der goeds oude dit genoegen misgnnnes P In afwachting van dete lieve peraoneu ii I itwinof nu zoo katm on tevreden daarom ziet hy zoo met rertrouaen de wereld in omdat eene gelukkige loekoBiat nu belder voor hem ligt eene toekomst waarnaar bg met rfcbtmatigeu trots mag uitzien omdat eigen werkzame hand die bewerkt heeft in fDaar daar is hgl kionk een krgsoheadB item dicht by zgn oor en ren dikke vleezigs band klopte hem op den aohouder Hg riohtle zjjn hoofd op en zag een zijner weinige kennissen uit Moskou voor zich een zekereu Bambaief een goed maar voiitrekt onbeduidend man juut niet jong meer met bolle flapwaugen en een dikken neus mst over eiodataando haren ororigeni zwaarlijvig en afi eleefd Altijd xondei een duit op zak en tooh altgd opgewonden draaft Bottislau Bambajef met veel geraaa dooh zonder doel en plan de zeer verdraagzame wereld dooi tDat noem ik eerat een wederzien I riep hij roeda meermalen terwgl hg zgne diohtgezwollene oogeo openwreef en dja saamgeperate lippen wgd opende welke laatste vrg loelijk en doelloos dcor een geverfde snor bedekt waren Kijk mij na eens dit Baden I Kvenals een warme kachel de Tarakanen zoo lokt het onze lanUgenooten tot zioh 1 Nu zeg mg tooh wat voert je tot ons Bambajef was namelijk met iedereen zonder uitzondering terstond familiaar Ik ben reeds drie dagen hier Waar kom je van daan Ps digd Uet garnizoen is belangrgk vsrsUrkft Kr loopen bier gernebten van een ministerieele cruis die echter vaa offioieele ayde worden tMengeeprokeo De World heeft een telegram oit Hongkong meldende dat het adviesjscht Hagb McCuttoeb aldaar ia aaogekomeo Het bracht de tgdiog van de Amerikaansobe orerwiDning bjj Manila De geheels Spaaasefaa vloot van elf sohepan werd vernield driehonderd Spaajaarden werdea gedood ea vierhonderd gewond De verlieaen der Amerikanen bestonden aleehts in zes gswoaden geen ernstige schade werd door hen geleden Ëea ofBciesl telegram nit Havana bevestigt dat da Hpanjaarden de Amerikanen die een landing beproefden bg Halado teruggedcevtn hebben De Spanjaarden kregen vier gewondsH Aan de World wordt oit Tanpa geseind Volgens een bericht verstrekt door den Ou baanaoben officier Loreoes is majoor Smitb die den 24a April te Caibarien ep de Noord knit van Cat gslasd is osi een aantal dag bladoorreapondenten naar bet kamp van Gomea te geleiden gevangen genomen en ootbcMifd Wat er met do eortpspofidanten is gebsnrd eet men niet Er 14 te New York bevel gekomfu oss alle beaebikbare icbepen voor bel overbrengen van 40 000 man Ie haren De schepen moeten binnen vgf dagen te Key West binneovallea Man maakt bieroit op dat ar een gawiebttga verandering la het atrstegisehe plan voer don inval op Coba gemaakt l £ r is ook eait spoedbeatelling gedaan om een hoeveelheid levsoimiddslen nii Chicago aaar Chatfeaaot te zanden Aan de Daily Chroniole wordt nil Liverpool geseind dat men daar aser ongerust wordt over de Canarische Ëilandeu waarop Liverpool S roots handelsbelangen heeft Men weet dat s Spanjaarden zich daar op een aanval van de Am trikanen voorbereiden De Ansrikaanacbs eooiol van Las Palmas moei plotseling verdwenen zgn aitvosrige kaarten van de plaits meenemende De Franaobe kruiser Oabordiea is te Havana asogekomeo Io de Cobaansohe wateren be vond zich geen ander Franacb oorlogschip dau het adviesjscbt Faltoo sn op Caba vooral io het oosteljjhe gedeelte van bet eiland zgn ongeveer 2000 Frasschea gevettigd Italic Men hseft gezien dat het selfa io de asiad der feestene Florsnee tot Bsoiterg is ge komen lotoiachen werd nit floma aan de Tsmps geseind dat ds toestand iets beter was RBWordeo De laatits rapporten over de Waartoe behoeft ge dat te weten P Hoe waartoe P Msar weet je wie hier isP Gsbaref is hier Hst lijf ea ziet Ilfj is gisteren u t Heidelberg komen aanrukken ie ksat hesa nataurlgk P Ik heb van bem geboord l Slechts geboord P Om s heneliwil 1 dan moet je terstond asar hem toe InXk een man niet te kennen 1 Kn kier is Woroshilof ten sloile ken je hem ook aiet P Ik bsb ds eer u aan elksodor voor te stellen Beide geleerden I Oeze hier is een echte Pboeaiz Kaït elkander Zoo sprekende wendde Bambi sf zich tot eea jonkman in zgns nabijheid dis r goed uilug met friscb rooskleurig gelut en ernitigs gelaatstrekken Litwinof stond op gsf bem aitnuriyk geen kas doch wisselde oen korten groet met deo Pboenia wien te oordeelen naar ds itrengs uitdrukking van zgn galaat deze onverwsebte voonteUlng Tolstrekt met beviel Ik sprak van een Phoenix en neem deze uitdrukking niet terug ging Bambajef voort ga maar eens naar Petersburg bij hst X eorps en lut je de gouden tafel aanwijzen wiens naam st sat bovenaan P Woroshilof Semen Jakowlowiteh Woroshilof 1 Maar Oubaref Wbsref mgne rrienden f Naar dozen moeten wg ona apoedeo Ik keb den meest oprenhten eerbied voor hem Ko ifc niet alleen allen roreereo hora Welk ess beksgr k werk beeft bg weder ouder benden ol Waarover sohrfjft h P vroeg Litwinof