Goudsche Courant, woensdag 11 mei 1898

9 Woensdag 11 ei J898 37ste Jaargang No 75T7 J0 sei4 S 8 ae 3847 S5 e ut 8815 6881 2 31S4 8889 681 4189 8III3 680 4S46 69S 1004 4347 7J70 U 4 4421 7178 1581 4603 7656 187S 4825 75 9 1881 4756 78i4 8117 5188 7008 M72 63 8 7968 1366 5454 8007 8481 5512 8045 2498 5684 8117 2688 5687 8128 2714 5888 8142 2888 5788 8213 8889 5999 8287 1893 8059 8268 8461 6121 8382 8662 6237 8311 mimm mmm Nieuws en Aihertentieblad véor Gouda en Omstreken TtlefMi Kt M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regeJ meer 10 Centen Groote letters worden berekend iiaar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelcfMi No M De Uitgave deaser Couraiit geschiedt d a g e 1 k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 36 franco r pMt 1 70 Afaonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN HAAR TAND NAGEL en KNEMBORSTELS wofilen steeds op garantie Terkocht niamede een rsime eorteeriug KAMMEN bg H P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur Mleitoeg Qmula Een eerste klasse WASCHINRICHTINO in een der hoofdplaatsen Tan Nederland vraagt WASCUIHËËSTER Gehnwde personen genieten de voorkeur OfJerten fr met opgave van referenticn onder No 2452 aan het Bareaa van dit Blad Yermogenstoelasting De INSPECTEUR der Registratie te Oouda al te zynen huize Markt 147 den JO 11 1 13 en 14 MMl van des voormiddags 10 tot s namiddags 1 uur Zitting houden tot het geven van InliehHngen aan belanghebbenden omtrent hunne verpUchtingen in zake de Vermogenabelatiting ü Inspecteur voornoemd VA DROOGE EENIBBErOTTASTM Men wordt vertocht op t HERK te letten UIT UUT MiGVilJN VAN M BAVENSWAAY ZONEN QORXNCHBM Deze ÏHKEEN worden afgelererd in verz elde pakjes van vijf iwte en ten half en een Ned om met vermelding van Nommer en Pr a voorzien van nevenataand Metk Tolgent de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van ge erde ordera aanbevelende J BKEEBAAIIT LZ Zenuw en Maagflijders wordt nit overtuiging als een werkeiyke hulp in deH nood het boek aanbevolen Na otttvangat van adres per briefkaart wordt it boekje franco per post toegeKoncAi door BLOKFOKL S Boekb Zaltbommel 8681 IHM 18010 16870 18722 8714 11511 13143 l t 3 18842 9014 11601 13181 16471 11303 9083 11616 13464 18991 19310 9132 11664 13613 17064 19342 9190 11685 14336 17078 194 2 942 1186S 14258 17 193 19480 9480 11879 14491 17161 1 512 1527 11889 14642 17221 19612 9616 11976 14650 17898 19785 9677 11991 146S9 17420 19862 9782 180 16 14741 17438 19969 10146 12108 14794 17664 10141 10306 12187 14824 17759 20U0 10401 11188 16iil5 17814 20286 10407 12198 16265 17882 20310 10556 11380 16688 17940 20498 10709 12396 16655 18204 2U 23 10779 12419 15684 18283 20813 10914 12472 15816 18115 211872 10946 12668 15983 188 8 20989 11060 12815 16091 18474 S221 11069 11898 16299 Een flink Persoon goed raa gedn oad 3C jaar weniefat in kennii te komen met een MBISJB tm gelijken leeftijd om na wederzydNch goedrinden een Uoweiflk aan te gaan P Godsdienrt Franco biieren m t portret worden ingei Bcht onder No 2453 aan het Bureau dezer Courant Hoofdprlts j lijjjj j nt prU en lU 11111 door ücB Staat I llMIO OOUMark gelul de W geKarandeenl Uitnoodiginy tot deelneming In de Kanten ton ds door dep 8lMl Hamburg geirsscbor ile groote Ueldloterij wsarin Iter 11 Mlllloen 349 325 Mark gewonaea tnoflton worden 1 0 prijzen an dS veel voordeel liiodondj Oeldlotorij die volgen Uel plan alecht US OOoP loten btivat zijn de Tuigende De hoogale prija iimentueel 600 000 Mwk tremie van 300 000 Mark l prij a 200 000 Mark pr a a lOO OüO Mark priJMu a 78 000 Mark 1 prija a 70 000 Mark 1 prijt a 5 000 Mark prijs it 60 000 Mark f prua k 86 000 Mark prijien 4 60 000 Mark 1 pnjs a 40 000 Mark prija il 80 000 Mark prijzen k 20 000 Mark 26 pryzen i 10 000 Mark 66 prijzen ii 6000 Mark 106 prijzen il SOOO Mark 206 prijzen a 2000 Mark 812 prijzen a 1000 Mark 1818 prijzen a iOU Mark 40 prijz tl 100 MarkUO prgzon il 200 Mnrk 96962 prijzen ik 166 Mark ÜDS prijz tl 184 104 100 Mark S361 prgz a 78 46 21 Mark totaal M 180 prüien en worden doza in oenigo maanden in 7 klasBon mtgei Ol De üooflpr a in de lo kUaae bedraagt Marie 60 000 alLJgl in de 2s kl tot 55 000 M iji do 8e tol 60 000 M in de ia tol 66 000 M in do 5e lot 70 000 M in do e lol 76 000 Mark in de 7o tot 200000 M en met de promlo van 300 000 M event tot 600000 M Voor de eerate prgatr kking dio officieel ia TBBtgoatelit koet een gebael origineel lot alechta Guld 8 60 een half oligiuoel kit alechta Gnld 1 71 eau kwart origineel lol aleehts Guld 0 f o uileggulden voor do volgende klaaaen zoowel nla de juia e lijat der prüzen worden aangegeren in het offleieele trekkingaplau Toorzien van het Wapen vaa don Staat welk plan ik op aanvrage jratia verzend ledere i4itfelneiner in da loterij ontvangt ongevraagd enmiddellük na de plaata gehad hebbende trekking da gdicicole trokkingahjat l e uilkbüiDji en verzeiMkng vaa de rijzen Kuschiedl door mii tlirekt eu prompt aan d winnei en oiidw de itrengstQ gsboimiioudiDK MP l ter i ii atellta t kan meo aenvoiidig ne po twiBB l o iftto reu H ii wende zich dus met de nnnvraag om totizendiüy toh loten foor do spoedig pUaA liebbeii de trekking zoo paed mogelijk of uiterlijk tot met tortrouwea tot Saffiuel Heckscber Seiir Unnkiir en Wiaaolkantoor in HAMBURG Duitaohland I 26 MEI e k I I Hankifli Wie zeker zyu ii de ËclitP t EikOl Cacao to ontvaogvn leeameirj gOHteld en na vele prcDfnemiogen lif don 1 handel gekomian om diTi num dea I uitvinders Dtj Michaelia vurvaiirdigd op ia boste machmee ui l ot wcreUlbertemde ótabblisaoment van Gebr StoUwerck te Keulon tlsche Een ware Schat fooc de ongelukkige slachtoffers der ZeUbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen ie het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWARI G Hollandsche uitgave met 27 alb Prfls 2 gulden Ieder die aan de verachrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijks duiiend van een sekeren dood Te yerkragen bj hetVerlags Magai jn te Leijpzig Neumarkt 34 franco legen mzekding van het bedrag ook in iMstzegels en in eiken boekkandel in Hollaod J r n2iel28iettf Eikcl Cacao in ïierkanton busaon Deze Eiktil Cacao ia met melk gckook 1 I eene aangename gezonde drank voor da1 rgalijksch gebruik een i 2 thcelojsla van l t yaiifi voor een top Chocolate Als 1 gonocekrachtige drank bij gtaral van I diarrhoe lecOts met water te gebruiken Kprkrijgbaar bü ie Tüornaimat B T apothekers eni ïh Ko K pncfbusjw I f 1 80 C C90 c o as Q neruLrart genwoordiger voor Naderlanil JuRus Mattenklodt Amsterdam Kah ei straat 103 v inuda Dr ik u A UltINKMAN Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eeza prsiclxtig 3=L©t ixxg ericlxt HËERË HUIS met Tli staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met SeiTC Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een jfroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat m t Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiingr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom 8000 Stoom Zagerij en Schaverij J VE RGEER GO UDA LEVERT KOFLATTBK A CBITSATEH ES milt ook volgens op te geven Profiel ISpocdlge aflevering nette nitvoering Concurreerc ndc prijzen DËiip envËLorPi bedntkt met Firma per 1000 stuks è f 2a ƒ 2a50 en f 3a BIJ A BRII KMAI ZOOI Lailge Tiendeweg D 0 Oouda Telephoonnummer 82 Jiandteekeninff met rood letters Cel vooral op de ECHT Oberlahnstein aiRKT£UliDtKVICT0KIABRO I OB£ ilAHIISWIf C sanclom la s MaeUschappij tot Exploitatie der Victoria Broni gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 i Drr trout BrftHo ue ara Fa ent H Wvlie ttninitni hit mafl n re scJiMmi werthlOKn Naduikmunf tH l Uut kuift daltir mtm atola tcliarfm H SMU mr nn urn Unct uUr In Klam tlmilmMliUm H éum tmuPltttt wit neitUiimil uÊtfÊUÊtttl FreUUMtn iml Zmtgnim leaa aa taaa Warnung m m Z Patent H Stollen r BulteDlaodscli Uverzicbt £ □ boodacbtp van Mo Kïolej ooodigt bet CoDgrei uit bsd motie vao dank beta ifring md Dewsy UQ ta nemeo voor zya zegaprut io da tMb der gerechtigheid die eaa bealigseode Up is tot den goweoacbteD vrede Beide boizAo oamei oomiddellgk ea bealoit io diea sin Ileeds ipoedig na het mtbrehea vao den uorlog werd bekeüd dal men ia Washingtoo weinig gesticht was orer de optioiistische rspporten Tan den codbqI generaal I e die de macht der SpaojaariieD te gering de alagvaar diffbeid eo bet aantal opetandeliot en ta groot bad Toorgastetd Iq bet ToUe vettrotiwen op de jaislbeid ran Lea s opgarea was de atryd begoDoea en algeraeeo meende men dat ia een paar dagen de Spanjaarden oit Hajuoa wellicbt Tan bet gabeele eiland zonden verdreren xgo Spoedig bleek het dat er een hardnekkige itryd zon moeten gestreden wordae en de oorlogstoernstingen ia de Vereenigda Staten aanTaukelyki met eeoige fbrge ooaheid op erat xgn sedert dien tyd ernstig Ur baud genomen iet denkbeeld om met een ktehie troepeomacbt een laading op Cuba U beproeven ia eabeel o igegeveo De 20 000 man die te Tampa 7yD byeengebracbtf worden zelfs n iet ToJdoende geacht Ue k U dezer troepeomaoht wordt gevormd door een divisie infanterie onder generaal Wade do beide brigades ttaan onder bevel Tan de ko ooela Cochran ep Poland Elke brigade telt vier regimenten iüfanterie tot de diviaie behooreo nog een regiment cavalurie acht baittrgen veldartiUerie en een afdeeling bereden fclaireurs en ordonaanieo onder bevel van de orerale Ksndolpb pe Regeering wil deze troepenaideeling thans op 40 000 raao brengen ileeda is bevel gegAven dat binnen vyf dagen te rekooeo van Vrydim tranBportachepen voor het overbrengen Tkn 40 000 man te Kej Wott garnd mocteo Over de 581 telels in de Franiffae Kamer ïyn 556 rea itateu bekend Verkozen zjjo X83 repoblikeioen 104 radicalen 41 aooialiitea 47 monarchisten ar moeten 181 ber temmiogen plaats bebb n De republikeinen kregen 22 nieowe zetels doch verloren 16 oadn de radicalen kregen er 8 verloren er 11 de aocialiaten kr en er 6 verloren er 4 de monarchisten kregen er 4 verloren r 3 Gelijk te voorzien was breogt de oitslag der verkiezingen gem groote veranderingen Over het seheel ia hQ gunDtii voor de re pp tElJËLLETOi Het Leven te Baden JSetr SuniêcAe Somat 1 4 Over alles mgn waavdsla I Ziet ge too op de Inaaier van Bakit alteen groodiger veel grondiaer Ia züa boek wordt alles beslist eu opge helden f Hebt gü dan het werk geleten F fNean ik heb bet niet gelezen overigenB ia de zaak een g enh t maar vaa Gubaref kan men ket grootste verwachten Jal Bambajef acbepte ad ea vouwde zfjii hsDden ffWat vraag ik u ala Ruslan nov twee drie zulke koppen bezat wat kon daar unt allei migii lieve God I ik zieHniet ia £ ec ding zeg ik ja maar Grigori Michaitowitch waarmede gy ja iu den laatsiea tyd ook moogt ebben b zig gehouden ik weet rolatrekt niet wat ge aitvoert wat ook je overtuigingen mogee zgn ik ken ze evenmin bq hem eebtér btj Gubaref zijt gij in de gelegenheid om naar alles oóderzoek ie dom Ongelukkig blyft hij bier maar kort Men moet dien tijd gebruiken ea hem bezoeken Op dan 1 Een pronker mat geelblond baar ea met eau biao wen band om dan lagen hoed die daar jaist voorbgging keek by deze woorden om en fixeerde Bambajef spottend door zyn lorgoet Dit maakte een onaangenamen indruk op Litwinof tWaaroB spnekt ga zoo luid zei h t ia ringapartij ai heeft ook y aan de liokerAÜdo een twaalftal terloreo waartegenover jhtfr een wïnat van vierentwintig zetels ataat Het oogeoblik dat di Dtiitschers in Oostenryk aiodelgk bet loon an ban vothatding znllen inoogalen eo de regeering beginnen tal m t ook de tweede taal vorderingen op te heff B ia naby Sinds een deel der Doitsobe katboliekeu in die zaak met de liokerzgde meegaat heeft dfl oppositie de meerderheid en kan de reKeeriug ala ze het ernstig meent zonder groot gevaar aan de beswaren der Duitwbe a tegemoetkomen omdat bet kabi net onder alle omBtandighedeo op een dLol der Polea tekenen kac Vandaar koortsachtige pogingen ao de Tajecbeo om het uiteentpatten der rechtarzyde te voorkomen De Narodui Li tj boodt reeds rekening met den nieawen toe tiod kUagt dat de T jechen in de minderheid zotlen komen en spoort hbO tot hevige oppositie aan dit alles onder een vloed van verwenschiogen tegen Dipanli en Kathr in als hoofden van bet katholieke centrum Ue kassen htqan voorde Duit cbers tbaaa zoo gunatig dat het blad een zeer apoedige opheffing der taalvfrordentagen vouripelt Op den 22 Mei zuUen de verkiezingen voor de nieuwe HfilKisrhe Kamer plaata bebboii Zaterdag zijn de oude Kamara voor het laatst by elkaar gekomen vranneer zy baar arbeid neerloK eo knnnea itj terngzien op dtïa belangrijke wetten die zy tot atand witten te brengen ten eerste da wet waarby aan beroepsvereenigiogcc onder zekere omHtaudighedeo rechtspersoonlyliheid verleen wordt im tweede die waarby de Vlaamsche taal in de reebtsprank erkend wordt en ten darde de nieowe kieswet feor de provinciale rerltieziugen Ë n der helÉïl rykate episoden oit bet zittingstydperk dezer Kamers was da tgdeiykeuitaliiiting van den socialietiscberi afgevaardigde Demblon en als gevolg daarvan de bezetting door de troepen vao bet geboow d r Kamer I Kort voor het sioiton der Kamer ittieg heetf de reg ering nog een kleine nedert g geleden De ministerraad had misschien wat oreryld een overeeokomat met de Congoapoorweg maattchappy getroffen waarbg de Belgiwche staat dm hoofd aap deel houd er iv tot 1909 van zgn re ht afstand deed de lyoen der mnatschnpptj zelf te exploiteeren Maar de Kamers waren het in dez mei de ministers uiet eenn De liokerzyde evenmin aU da recbterzyde ging mei bat oontel mee eo de mioiaters hadden niets beters te doen dao den earvolleo aftocht te blazen zoodat de oieuw Kamen de quaestie nu verder znllen uit ti maken hebbno alsof ge een troep jachthondeu bgcobroept Ik heb neg niet gedineerd Ei I dat kannen wij immers dadelijk en troï hier bjj Weber voortroflelijk 1 Kun je voor mij betalen voegde hij er halfluid bij Dat HU wel maar ik weet waarachtig niet Houd toch op bid ik jo je ruit me dankbaar zijn en hem geeeegen doen Mijn lieve God I viel hij zich zelveo in de rede daar s en zjj wanrlyk de figffi uit de fEmani Verrukkelijk I A Bom mo Carlo ik ben tooh altjjd moet ik ichreion Nu Semen Jakowlowitch mynheer Woroahilofl wij aan tooh P Woroshilof die nog altijd onboweegtyk en styf was blyven taan in dezelfde afgemeten en troiscbo bonding tïotg da oogen betoekeningsvol neder zijn gelaat betrok eo hij bromde zoo iets in zyn baard doch hy sloog het aanbod niet af En Litwinof dacht wat dost het r tooi ook dat moeten wo maar doorstaan Bambajef greep hem by de hand doch alvoreas hij hét caf binuenging wenkte hg Isabella do bekende Jjloemenverkoopster van de JBoht club om en roitar ran baar te koopon l e aristokratiaohe bloemen verkoopt ter verroerde zich eobter niet waartoe zou het ook dienen leich te begeven tot een heer jEonder haudeoboeoeu in eeu smerige pluisjaa roet een bonten baUdoek eo versleten laarzeu dien zij boveadieu te Pariji nooit gezien had I Daarop wenkte kaar Woroahilof Hy zocht een kleinen ruiker van viooltjes uit haar korf on wierp er een guklen in llij daobt baar door zyne grootmoedigheid te imponeeren maar haar gelaat blèaf onveranderd ea zelfa hare Uppca nadat zy zich had omgokaard Verspreide Berichten $ p ige en de VereeBigde 8Ut ft nh telegram uit Port aü Priobe f aïti metni dat volgens hericliteo van kaap Ilatti h t jMkader van admir at Siimpi in ten noorden an die kaap gezien ia Eergiitereo werden zevfiWeo Spaaniicbe vaarieïgen oorlogsiélïepfu Q andera lo da nnbyheid van Porto Uico gezifliB Eergisteren vao Porto Uico f te Key Waa aaogekomen Daitsche zenlioden verKeker n eargiiteren namiddag krachtig kanongebolder in bat Noordwesten gehoord ta hebben lM verte enwoordigers van de Kilippynscha opstndeliagen die zich op de Amerikaanacbe vioc beTinden zgn door Dewey verzocht zich ano nd te begeven ten einde stoU ti vergewiisAQ omtrent de macht en de positie der rebi n De adm raal wilda ook dat die vertegefiwoordigera de rebellen zonden doen weteoi dat hg nint van plan wai dadelgk den rageeriogsvorm van de Pilippyoen te wijzigen en dat zyn eanige zorg zon zyu de bevolking te be tetten bnitcmporigbeden ie begaan Maar da vertegenwoordigers der opstandelingen wei gerd n aan land tw gaan De ipaaof che admiraal had voor dm alag den goovernear generaat van de Filippgoon doen wetnn dat hei oumogatyk wai met kans op flsccea weerstand te bieden an dat bet in het belaof der mHoache ykheid baler was zictl of t t gaven SK TerklM da by ich bwr ï om te vechlw en te aterten Na den alng zond DeWey een ultimatum met dn bedreiging de stad te zullen hombardeereo indien de batteryaa niet ophielden met voren Dewe stelde de Spaanticha autoriteiten voor bun ambisverriobtingtu tot het einde van den oorlog onder Amerikaaoache vlag to blyven voortzetten De groote Amerikaaoacbe bladen bevatten breedvoerige particaliere telegrammen oit Hongkong met byzonderheden over het iwtgavacht van Zondag 1 Mei maar weinig aan Dowry s officieel rapport loevoenvud behalve dat allvn den heldenmoed der Spanjaarden roemen tegenover de verplaltereode overmacht der Amerik uen welke den rstrgd vcfor hen van den uovaug af hope oos maahte Ook de Timascorrespondent die uit Hongkong seint roemt dien moed ofschoon b tevens oooiiateirrt dat de Spanjaarden volkomen in bet ongarende waren zoodat ze zelfï de draadgemeenachap tassabea de havenforlen en Manila afgesbedan baddan en die forten das niet kondvo seinen toen zij bet binnenvaren der Amerikaanscbe oorlogsschepen eindelyk bespeurden H t z ïi ge ecbt was om half oen middagi a gfhop n Toen beseben mIb Spanjaarden do plooiden zich tot een verachtelylc lanbjo Ufae oon Woroshilof zeer elegant ja keurig gekleed wab had toeh hot slimme Farijsehe nieiaje nad zyn toilet eu zijn houdiag aan zijn gang die dg aporen van eea itijve militaire dressuur niet kon vertoooheuea terstond ontdekt dat b y geen echte volbloed aristokraat wai Nadat onze vrienden een diner beileld hadden namen zy plaats in de grooto zaal vau Weber s rntanratie Bambajef Rprak iti den beginne luid ea x riftiK o ör de groote beteekeniB von Gubaref maar zweeg spoedig en dronk bet eeue glas na bot andore oit Woroshilof at en dronk als t ware met togonïin eu daarom weinig en nadat hij Litwi o over tijü qtodien had uitgehoord begon bij zijn eigen denk beelden te ontwikkolon hy tiet zich minder uit over zijne Bedien dan wel over verHohillende belangr ke vraagsti kken Daarbij ger akte hij È verroerlng hy sprak ernstig fgeraoteu terwijl hij op elke flfllftbs elke letter nadruk leide oveDats een bekwaamcadet by zyo eiadexnmen daarbij met beide handen dapper schoon niet altijd op zija pas gesticuloerende Klk oogoublik werd hij welsprekon ler en stouter daar niemand hem in de rede viel t Had er VQsl fan dat hij een voorlezing hield De namen der boroemdste goloerden met vermelding van hun geboorteea eterljaar de titels van pas v gcheoed brochures kortom namen en namen en nog eens naraeo rolden van zijn lippen waarbij men het zijatintelende oogen kon aanzien boeveel genot ziju oigen rode hem versohafta Woroshilof verachtte bIIob wat oud was en ste de alleen op prijs wat ovoreoekwam met de resultaten van de wetenschap van den vooruitgang j witte vlag boven Cavite nadat de dpaanioha benauningen ban chapaB verlaten badden met medeneming dar dooden Da Spaantche admiraal licht gewond vlood net igo adjudao teo tiaar Manila Toao bak thani reedt wtar van flongkong naar MaoiU terugnekserde adviesjaeht Man CuMoch verliet bad Dewey beloofd de oitga hongerde atad door de opataodelingao ingaaloteo niet t soUeo baachiateo taozy d forten met tehieten bleven doorgaan Tavenii snoed Dewey toen den telegraafkabel af omdat de Spanjaarden agn voorstel om den kabi l Dsntraal ta verUartD Dobaaotwoord t t a De bevolking vao Manila waa inderdaad dtrnate van voadael verstoken dat bat gepeupel de winkflia no liet hospitaal ta Cavite geplno derd bad waarop da Amerikanen voedsel en goneosmiddelen aan de bazettiogatroepen van Cavite madogaven Kr ia eergisteren nn berig oproer gaweaat te Linarei De oproerlingeo namen itcrmandarhand bak stadhuis in ao wierpeo de meabela op straat De gendarmes voorden in hetaUdbuis da oproeriingta ichoteo teru met revolvers De gandanues moaateo atdeinzen en sioh opaielten aan dan boak van dan straat Ër zgn twaalf doodan en vyttig gawondan die öp iraat bts an liggen Man dankt dat de onlnsten ie wytan zyn aan heimelyka opruiera Kt zgn ontnatan oitgaburateo te Cadis eo fca M m i ZaM ao te AlbaceU ii d ataai van baleg afgekoocngd Ook sjjo ar on geregeldhedan voorgekomen ta Miirtoa Giogano n 0reroez 9 Men vreest voor onloateo in andere provinoieatedfn waar bet oog kalm Is Ëergitteren zgn betoogiogen geboodan ta Pont9vedra de troepen werden aaogevallao ea gaven vaur waardoor drie doodon aa geliwataten vielen De m niatercrisia znl tot nitbarstiug komen na de stemming over bef indemoitaitsontwtrp De presidrnt van dan Senaat gaf de Uagentaa ra ld en Sagasta herrormde het kabinet V Igeoa garncbtao ia een bardoakkige zeealag geleverd by de Antillen maar ar lyo geerf byzonderheden bekaad Da godvernenr van Portorioo saint dat tan Bpaaafch koopvaardyvchip dat oit 6an Fran oiaoo Icwam nagezet ia door een AmarikaaoRcfae transatlantische stoomboot dia alsoorlogr schip gewaptfnd ni Ilat wlat echter ta ontsnappen onder bescherming van eeoHpaan sebeo oorlogsbodam FllANXUJK lichter Bertnloi ta aaogawezen om de iontroctie ti leidan lu d klaoht van Ficqnart tegen Le Jonr Ata hy io de gelageaheid ai om hoewel le oa r iiB hot hoek van zekeren dootor Sanerbengel ta unnen aanhalen oper het foDnsjIvaaiacha gerao e nisaysteem of het artikel van giiteren uit de irAaUtia Journal dat by allyd metaauwgnzetheid Dtohurnel uitsprak hoewel hy anden fean woord Ëogalsoh verstond ovar do Vsdas en I urana a dan sth bh overgelukkig Litwinof hoordo hem met veel geduld aan t was Jiem echter oamogelyk te ontdekkeo wat het eigentyke atudievak waa van dan woordear koa man Nu eens sprak hy ovsr de rol die da Celten in de geachiedania hebben gespeeld dan wedar aleurde de vloed lyoer woorden ham naar de grijze oudheid heen en gaf bij eene klaine verbnadehDi over het marmer op Aegina vervolgens waa h weder roet een sprong op het terrein der ilaathuhhv houdknnde en noemde hy Baatiat een gak an aan domkop van het caliber van een Adam Bmith en van do phvsiocraten Pbyaioofaten la fluUtard Bambajef ham tn t oor jo wondt zeggen ari tooraten 1 Aoo ook verwekte bij geen minder Verbazing op het gelaat van d ucelfden Bambajef toen hy i t voorbijgaan de opmerking maakte dat Hacautay toch eigenlijk eeu verouderd autear waa wtan de wetenacbap roede lung had voorbygottreefd Ten opzichte van Gneitt en Iliehl meende faij dat hrt voldoende was hunne namen te kennen en baalda lii i dan medelijdand de sohoudera op Bamb af hield het voor gepast om het voorbeeld van den radenaar te volgen en haalde eveoeana df sehoaders bp I X VA iwoffW