Goudsche Courant, woensdag 11 mei 1898

Ueuds 7 1 10 a 88 g io 9 U IB e B4 10 11 ll U ll U 11 18 18 18 i ll S i 7 4 11 4 Bi B ll I Bl 8 14 7 8 1 7 16 8 80 1 B 68 10 04 10 88 11 18 Moordrecht door 7 8B 41 U IS 1 l l iMti 10 11 r Nieuwerkerk 7 80 3 4f IIJB 1 7 8 11 r 10 18 Oapelle w 7 4B 8 ta ll 1 14 jf U 81 1 1 I SO 4 11 yt ll BI VP Sj b 10 16 lUH rfliiin f 80 l U 1 18 4 it CB 8 9 84 8 4810 13 tO 80 tl 88 8119 1 10 1 40 4 10 8 81 7 80 18 8 48 tp 10 18 10 84 10 14 II tft otteriUiii B Bi e lB 8 81 7 88 7 SI 8 40 V la K BS 1 44 S IO 8 41 4 01 4 4 1 16 1 86 8 17 7 16 8 9 87 10 10 OaMlle 4 SB 8 08 s 1 lo i 4 4 80 8 17 9 47 f Ktattwerkerk i 0 8 11 10 88 i 1 01 4 67 84 f 64 B ll S lt 10 48 J 1 08 6 04 6 41 e 10 01 fiiid B 17 A IB 8 88 7 10 7 4i 8 11 9 47 10 18 1 4 I1 B4 17 08 1 14 H OO 4 01 4 14 6 10 6 4B B B6 8 47 7 46 8 10 10 07 10 80 aOUDA DKN H G it TWMI Oonda 7 80 8 80 17 I8 B7 10 14 11 18 11 18 11 18 11 18 8 14 8 48 4 48 4 68 Bil B 64 8 11 7 84 7 68 P 93 8 B4 10 Ifl S u Keraahuiaan ldoerkapeUe 7 4i 8 4t 11 80 1 8 6 7 84 10 11 Zoetenaeer Zegwasrd 7 B8 8 B1 11 41 1 11 6 18 8 18 10 11 Voorburg 8 07 08 11 86 1 88 I Si 8 1 10 81 i H 8 11 g ot a 4i M 10 15 in 44 u 4 11 11 48 t 4 1 41 4 11 B 18 1 87 B I8 8 11 M 4 8 84 9 11 10 88 11 6 11 44 Voorbunr 48 7 80 7 49 8 8J K 48 10 11 11 17 11 81 l 4 8 40 4 4 SS B SO 8 11 7 tO 7 61 ll 10 06 U 10 17 I 1 41 M 8 18 r 84 Zoetarmeeï JeouiA m 10 8 I ÜB 4 61 8 80 V 1 9 48 ifeTeDhttinn Moerknélle 17 10 48 1 08 6 04 8 8 i UraiH f 7 48 8 08 9 08 10 18 10 B4 11 87 ll Ot 11 10 1 17 8 14 4 08 4 17 8 16 10 7 48 8 11 10 10 10 8Jt 0 1 Hl t TR HUH 1 VIM nm e 0 u u k k M e r s D 1 H UMdt MO at 8 8 11 7 88 8 14 07 I0 1 10 17 11 00 11 10 11 18 l iO 8 17 4 81 l l 8 47 8 01 B6 1 88 door 10 lij 1 8 14 1M 11 i 8 18 n n irtsi Uudew i St It 11 14 1 87 B M 8 48 8 84 8 48 8 14 7 10 10 84 A t W 9 1 8 06 10 8111 48 1 00 8 37 8 40 lO Oi 11 17 Woerd i 4 7 j t io 7 18 8 48 10 88 10 4lk i 0 8 t 10 ï 1 i 0 M n 18 11 1 Uirecilii 8 7 04 7 4t t n 8 18 U 8I 10 B1 11 41 l Si l ie a iis vso i H 8 ia 4 T 1 7 8 BBlO Sl i ul lllreehl S IS S S 7 4 8 8J 8 4 00 0 10 15 10 88 11 88 U O 1 S7 S 08 S J a Bi 4 48 B SI 8 S0 8 88 7 BS Bt V 07 0 88 10 01 10 841 Woiirdnn 6 40 SS 8 0 10 88 U BB 11 84 j f 7 4 18 8 10 7 13 0 10 1 18 10 i4U 0 7 06 8 10 Ml 11 16 1 18 8 46 4 46 8 10 7 4 y46 duiln S 14 10 48 4 14 t 8 kmuW 7 10 8 164 10 II 8 0 lll 11 1 10 8 08 4 00 6 00 6 86 8 00 10 00 Qoudl t7 Oa 9 98 88 10 6 U IO 1841 8 t 8 8 40 4 87 8 io 1 07 7lM 8 18 1 4 8 66 lO M U lOJOoii l 8 k 4 47 1 41 7 411 4 11 10 183 8711 II IM6I 11818 14 8 17386 IIIOI IKS 840 1108 10988 11816 I5I90 17411 1 840 illl 108 7 l 11301 13041 15311 17418 19904 8891 7036 iH 11413 1307 11364 17115 10194 2631 7181 9879 11845 UU 15918 1771 10775 15617116 1000 11977 13116 11993 17718 10819 1656 7188 10009 11964 13300 18089 17819 iOlli 1796 7US 5e Kluae Ie Lijat No 1077 i No 5813 niet m i 70 1 a 10797 70 GROOTE KEUZE in de nieuwste Ülrecle SiKKirwegverblndlngen met tjUUÜ i Zomerdleost 1898 99 Aan evaopo 1 Mei TUd vao Greeowfch nriUDA ROTTB SAMtÏm tern OorranRui Honoaeue Do Koiur booft Zalordig plocbtigdo jabileainfl teoiooD telling goopeod Euipta Ondor do BritHbe troppoo oor den Toldtocht tagoa do Dorwitjon nur E 7ptA getoadoD boffiot xukto te beetocheo Do MoimMod u in bet Ngidol Hor ongezoDd Prini Abmed Bcleddin oef EDd D Cbrdiro beeft Zaterdag in do Cbediro Clnb te Kaïm mot eOD rorolrer np zga oom prinu Ahmed Fooad geichotoD Drie Icogeto troftea doel De wooden ebgoen niet doodolgk te wexeo Foead i getrouwd mot ren zoitar tan Safeddin Beo tamilietwiit icbynt ooriaak tan da diiad Te Oraz al in Aogoitaa bet ioternatioDalo eongrei tot beacberming o rogole plaatt bobben Ileodo bobbon zicb 200 afgoTaardiKdz n aaogemold roor deelneming ato de beraad ligiDgeo Biuin Do koningin tan Belgil beeft op etn rgtoor een ongrlnk mat baar ryiaig gebad Zg reed door bet konioklgk park te Laokon toon bet r jtaig bg een Hcherpen bocbt kantelde en n M in een rgrer ter cbtkwaai Mea enelde dor koninklgkn drenkelinge npofdig te bulp zoodst bat ongetal zonder noodlotlige gerolgen afliep Wiar AnuEA Op bot beriobt dat in Hierra t oona lier faotorgen geplonderd en meerdere inboorlingen en beambten Termoord zonden xgn moet een troepenafdeeiing ran 00 tot 700 man att Liferpool waar de Wett Alrikannicbe maatacbappg haar boofd etol faoeft naar Afrika ingeacbeept worden BINNENLAND Hare Majeiteiteo verbleven Zondag te BologDCj KÜ vertrolikeD op atorkdaa der ItaMsaDtcbe aatoriteiteo giiteren och tend zjio HH MM oaar iDQibrUk gegaao en hedeo oamiddag zulleo y te BohoeDipU aankomeD De bur fQieeiter tbd Haarlem heeft een beInngr ke ora aan de afd Haurleni der Maataohappy tot berorderingder boawkouitgesoboD ken Toor den booi meeiter fan den schoouslea gevel in dit jaar daar te iohteo Volgen bel plan der 338b Nedert Slaatilöterü il ds opaniag dar collecte ditmaal verToegd on bnpaald op 6 Jani dnt itechti iiree dagen na afloop der 357n Staataloterg De trekking der eerste klasae zal nau vangen op 11 Tnli en is voor de volgende klaMen lootli gebroikeiyk om del4daf eo Uit boofda Ttn de lohntdigiuKiifeesten ii echter de aanvang van de trekking voor de 5e klaiae in plaats van op 7 September eene wpek later bppaald nl op 14 September tcrwgl ditmaal t eerat op den Dinsdag an de opening der Staten Oeofiroal geen trekking lal plaat hebben maar den dag t voren De laatfta IpO nummers vvordan op Vrydag 7 October getrokken Door hvt uitvoerend comité vooV dt Inhuldiging feesten Ie Delft iê aan deo Raad medejteeliag gedaan dat de bijdragen der ingezetenen thans tot f3540 zijn gestegen zoodat hft Robsidie van gemeentewee ad f iUOO der commisflie in itoat ut stellen op waardige wyza de gewichtige nationale gebeurteniv te doen TÜyen Uit den Haag meldt msD dat de ooravncht die B f de Koningin in da residenti ul begeleidn 43 leden t U Naarmen verneemt ia tbaos bettcbooltotzicht oitgeeoodigd do ooodige voorstallen aan de regeeriog te doen om b t ooderwg aan rgka kweek ao nor maal cbolen uit te hreidpo met leasen waardoor de invloed van bei gebruik tm alcoboliacbe dranken op bet meoichelgk lichaam vorde oangetooüd B 0 dt veraeblllendf regimenten in faoteriais een ofi Ait gevraagd van kapiteioa gMchikt en genegen om op te treden als kommandant vao bet Alg Dep6t vao Discipline te Vlisaing n fien oovergetelgke verrassing Het Damescomité der DoofaVimmen Vereeniging Door Liefde Saamsebrocht gevestigd aan de Weiternarkt No 16 te Amsterdam werd heden in bare belangrgke nttgaven voor hnia en werkversehaffiog gedeeltelgk tegemoet gekomen met een belangrQke eift vati f 2000 tfr vrrmelding ondf r lettere W G t A Met ingenomenheid maken ü melding vao dfcs belangrijke schenking die tevens bew t dal bet doel fan bet Comité zich in de we elgke sympathie onzer weldadige landffenooien ntag varheoften Wg weoatbeo het Comité dan ook geluk met haar behaald anccev ten bdiioeve dezer Vereeoiging die in haar bais reads menig gezellig nor aan de arme doofstommen verschafte en wier werkverdChafEog voor menige misdeelde mn ware oitkooiit was Beide zgn dagelgks vour beiangstellenden van 10 4 te bezichtigen Sloit de kippearennen die met den open kant op het suiden behooren te staan af voor den Noorden en Noord Oosten wind en dek de rennen met rietmat en aipbaltpapier zoodat da dierea niets van het natte weer Ie Igdao hebben eo men voorkomt meuig ziektegeval Nn bet voorjaar is ingetreden en een ieder zgn tuin opkuapt kan jniat zuo n kippenhok wel eena verplaatst worden en zal menig liefbebbiir don Jank der kippen in zgn eiermandje terugvinden De broodprgsen zgn ook in Berlgn ten gevolge van den oorlog zeer gestegen De roHRe di er in Jnni 1897 5 50 mark p r 50 KG genoteerd stond kost thans 8 50 mark Het gevolg ia dat de roggebrooden zooals het groa der bevolking aldaar gewoon is die te koopen voor dezelfden prgs als vroeger an 51 tot 4 pond aijn verkleii Sn zoo is oof het t twebrood voor tienzelfden prgs net s d gewicht verminderd Geen wonder dat de bevolking evenals de bakkers zeer klaagt en naar acborsing van bet inroerrtaoht verlangt galgk in Frankrgk en Italië il verordend In Italië beeft de daorte van hnt brood zelfi ernstige ongoregetdheden uitgelokt soodat HH MM de Koniugioneo hebben moeten afüan van het bezoek dat zg sftn Milaan wildon brengen lu deze landen worden bovendien de ataatsflnaneiëo in de war gebracht door het gemis van ioToerrechten op welke bg het vaststellen der begrootiug voor dit jaar ia gerekend Door de opheffing drr graanreohten orden nu gelijk de vergadering van dan Franaotien L adbaowraad is opgemerkt de inlandsche graanhandelaari en bakkers cbromeiyk benadeeld Zy toob hebben van de inlandaobe graanboawera bet koren gekocht tegen aen prij waarin het invoerrecht bbgrepen waa We ens de opheffing van dat recht is de pryi nn gedaald zoodat zg bon voorraad slecht met verlies knnnen verknopen voof zooTer de stijging beneden het bedrag rnn het invoerrecht bigft Het is Dotlig op d ze werking rtn gramarechteu to wgzen no ook hier te lande bg lie laatste verkiezingen voor de wederinvüerinit daarvan ia gmtreden Spoediger dan mt n gedacht had ia nu weder gebleken tot welkeachromeiyke gevolgen de heffing van graan rechten leidt Hand Gemengde Berichten De luïioanache jockey Innoeeoti Arnaldo die om een weddenschap fan Home naar Rotterdam wandelt van bier naar Liverpool oversteekt en dan weer naar Londen marcheert is gisterochtend te 7 our uit Amaterdam vertrokken en te half drie kwam hg op bat Bnrcao vau de N R Ct aan Hg was er rermoeid en meende koorts te hebben vao ego tocht De 24 jarige Arnaldo moet zgo voetreis die 20 Februari be oo 15 Mei geëindigd hebben De atiiaod is 4550 k ic Men m dt nit Deo Haag Omtreat de nochtelqke inbraak ten hoice van den heer V in de Anna Paalownaitraat wordt ttög vernomen dat genoemde heer door do bewoonster vao de boveoverdieping was gewaarschuwd dat er onraad wav Toen de heer y daarop ging kyken zog bg een peraoon overhaast de trap afaoellen endoor het acbt rhnia rerdwgDeo De dief is bigkbsar biooeogedrongen en beeogegaan door eeo raam aan de acbt r cgde In een kamer vond men eeo beitel Dezer dagen werd ingebroken bg den wachter van het kruitmegazgn aan den Uaarlemmerweg tustchen Hloterdgk en Halfweg waarbg s mana pa ontvangen pensioen pim i 100 en eenige sieraden werden ontvreemd fJe politie beeft thans den dader opgespoord zyodeeenacboonzoon van den be tolene Op 5 Joli znl te Uotterdam eene interuatiooale zeitwodstrgd gehouden worden van Rotterdam naar den Ho k van Holland en terng waaraan by roldoende deelneming eo gouftige gelegenheid verbonden zal zgn een handicapwedstrgd vooracljatpeen middeniwHard jacbtsn en waar allee aan zulten kunnen dMinemen zg die ook aafi den wadstrgd Rotterdam Hoek van Holland £ d tnrag deelnemen De bagg macbiae van den heer Van de Velde uit Flipendreoht raakte bg het oitbsggeran van het Marioedok te Vlitsingea plotaeliog defect Het vaartaig kantelde en zonk De bestuurders hadden nog juist tgd om den stoom te doen ontsnappen en zich zelf te red den D Ie luitenant M van het 4e regiment infanterie te Leiden ia garnizoen heeft zich gis tere nüSchtend p een atok land aan den Heeren weg bait n de voormatige Koepoort door eeo revolverschot van het levt n beroofd Zondagmiddag werd de landbouwer B teZatphen met zgo gebeele gezin na het gebruikvan gedroogde appelen plotseling ernstig ongesteld De teratood geroepen geneesheer coo Btateerde vergiftiging Z C Men aeiut uit IJmuidea aan de N R Ct van disteranavood 10 uren Het zooeven an de Middellandsche Zee bier binnengekomen Nederlandsche stoomschip Ceres was in den gepsaaeerden nacht ten 12 n 45 ra tgdeos dikken mist oabg Folkatoue in aanvaring met het ËogelacheBtoomaobipCramliugton van Newcastle met kolen naar Ply mouth onderweg hetwelk bionen vyf minuten zonk De Cares heeft ïogedrukten boeg en voorsteven boven de watertgo eo is overigeoa dicht Nadat mea ziek op de Ceret overtnigd bod dat er geen gevaar voor zinken beatood werden twe booten overboord gazet eo giogen naar de Gramliagton t r balp wier equipage inmiddels mot eigeo boot bet reeds zinkende achip verlatoo bod doch in de haast geao riemen had m egenoifleo De booten der Geree brachtan de uit 15 man bestaande eqaipagaop hun eigen acbip ovc eu Tervelgden de reu De CtanliogtOD boort in Naweaatle thaiaao ia 523 netto registerlouooo groot Te Deventer nam Vrg Ug een 4 jarig knaapje in een onbewaakt oogeoblik eeo kan met kokende koffie en dronk daaruit Bet kiod werd in t ziekeobois opgenomeo waar bet Zondag aan de gevolgen overleed Meo zegt dat de Rnasiicbe regeariog van voornemen zoh zijo deo uitvoer vao grman ta verbieden Ëeo inwooer vao Hoorn verloor e rglsterao te Edam eene portefeuille met onge eer f450 Hg ontdekte bet verlies op zgoe toregreis Toen hg later te Kdam zicb aanmeldde mocht hg bet geooegen smaken het geld ait banden der politie terag te krggeo Zondagmiddag ta 4 aar klommen enige jongeoa op eeo stelling vao de viaduct aao da Gedempte Binnenrotte te Rotterdam lichtten een luik op en legden dat over de spoorwegrails De machioiat van den eerstvolgenden trein bemerkte gelukkig wat gebeurd was eo stopte onmiddeligk waardoor vaarscbyolgk eeo arnatig ongeluk is voorkomeu Men verzekert dat een zeker getal tjpografén der in liquidatie verkeerende firma H C A Thieme te Ngn an pogiugen aanwendeu om de uitgebreide erkplaatien met water toe behoort over te nemen endedrokkerg voort te zetten vermoedelgk op coöperatieven grondslag wat voor de vele werklieden dier firma een zeer gewenschta optoasing zgn zon STADSNIEUWS GOUDA 10 Mei 1898 Giitereo zgn te b G venhage geslaagd voorbet akteexamen lager okder wga de heeren J P van den Bosch eo C A H Taminiao beiden alhier Om den aangenomen geest onder hare leden ook in deo tgd dat er niet geapeeld wordt gaaode te bondeo beift de tooneeWereeDigiog Nut en GenoegQn alhier beslotoo een boottocht oaar Amsterdam te orgauiaesren eo wel in den loop dezer maand Bg kon besluit zgn bevordeid tot commies dar poatergen 2de klatte de heeren J J van Honwentnge en J van Nymegen Schonegevel beiden thins commies 3de kiMse Capbixb a d Usbl By kon buloit ia tot bu emeeater alhier benoemd de hoer D Bakker secretaris dezer gemeente WoEEDBH De chriateUjk hiatorische kiesvereenigiug Groen vao Prin terer heeft tut oandidaat voorde Provinciale Staten gesteld den beer C Brunt P Jzn aldaar Bg de aanbesteding van 10 000 H L Rteeokolfu voor de gasfabriek t Woerden i Je levering gegund aan de bh Pb fioos Zoos te Rotterdam met Towntey k 65 cent per hectoliter WIEE BIimKtJWS Jacqoelia wordt met primo Joni directeur van de Boffaloboao ta Paföo Cnevotier Cordang a manager aeiodegisteren naar Maastricht dat bet thans zekeris dat Oordang aan den wedstrgd te Pargs Bordeanz zal deelnemen eo dat voor goedegaagmakiog o a twea aotomobieleo is gezorgd De graod prix van deo Spoanscbeo tetrgderebood wordt niet verreden het gebeele bedrag wordt beschikbaar gesteld voor e oorlogskosten AANBESTEDING Ten Raadboise te Rotterdam werd hedenmiddag aanbesteed het etaken leveren eo atell n an den gteren boveoboaw voor de Regenteaaebrog over de Wgnhaven logekomeo waren drie biljetten Laagste inachrgver de heer Victor Berthot Co te Brnaoel voor i 50U5 Voor de gisteren gebonden aaubeatediog der nieuwe Beurs te Amsterdam wareo iogekomeo 25 ioacbrgvingeK De hoogste was vao deïi beer Ëlshout te Scheveoiogen voor f 1 205 000 de laagste van de heeren Cerltjn eo De üaan te Amsterdam voor f 942 860 VËKSCHËIDËNBKID Te Londen is een ko£nehui waar matigbeid eo ordelgkheid stipt in acht genomenmoeten worden Aan den wand hangt de volgende aankondiging lo Aen een beschoukene wordt nieta veratrekt 2o Aan niemandwordt méér dan één bestelling afgeleverd enaao een gaat die vertrokken is eerst als hgna langer dan eeo half nnr terugkomt 3o Aandenzelfden persoon wordt niet meer dan i fle chwgn of één pint bier of één glaasje likeur veratrekt 4o Personen die hardop praten of onbehoorlijk ich gedr eo of xpreken wordenoiet bediend 50 Roóken is verbodeu Daarooder taat dat de waard baai in zgn eigeobuis wil zgn eu ieder die zioh niet naar zgn voorschriften wil gedragen verzoe t anderen te begunaiigeu c Eo het fraaïp is dat ditkoffiebnia drukker bezocht woidt dao anderein deulfde baart Eeo jotig Engelaehman Olwin Boyer Is te Cadix aan bet t legraafkantoor aaogebou tjn omdat hg eea telegram wilde doen verzeoden met nieuws over de bewegingen der Spaan che schepen Toen de hfambteo weigerden giog de sabieder op den loop rasar de bureaajongen ocbterbnalde hem en gaf hem smd de politie over Pe g voarlgke EngelschBcan ts ÏD bewoiriDg £ r ia alweer een Spanjaard met een bagage vergift gesnapt Ditmaal bg New York in de nabgheid vtn de waterleiding Een woedend menigte he ft de man op de plaats gedood Nu bewaakt d politie gestreogelgk de waterleidingen In verschillende steden van Amerika maakt men zich verdienstelgk door een pop voorstellends generaal Wejler te lynsoheo Van Quebra of Quebrassabont worden allengs rootare posten in zeilacbepeu van ZoidAmerika over Rotterdam en Amaterdam in Dnttachlaod ingevoerd De atammeo of blokken van dit bout niet zelden 1500 kilo eu meer wegende wordeo daar in speciaal daartoe ingerichten fabrieken gomslen het maalsel Ie vert Toor leerlooiers een looistof op van veel hooger looizonrgehalte dHu eikeuscbora Da bontveNters zich op de winning vso eikenschora toeleggende sieo io het joebrahout een gevaarlgken concurrent voAr hunne cultures en hebben dientengevolge tot deo Bondsraad bet verzoek gericht den invoer daarvan zoodanig te belasten dat het voortbestaan verzekert biyft van de aloude looistof wi a uiog van iolandsch eikeoaohora Door de Agrari ra ward dit verzoek uuderatennd b t vermoeden was niet van grond ontbloot dat aan hetzelve gevolge wordt gegeven waardoor de io eo daarvoor van Qoebrahoot via de Hollandscbe haveoa vermoedelgk geheel zoudeff komen te vervallen Bg bealuit van den Bondaraad dezer dagen aan adreoaoten ter kennis gebracht beeft doie bnt verzoek gewezen van de hand daar volgena da Doitiche lederindoetrie de concurrentie met bet bnitenlaod oiet sonde vermógea vol te honden wanneer de looistofifen in Dnitachlaifd dnnrder zonden moeten zijn dan overal eldera Thans ia te voorzien dat de invoer vao Qaebrahont eene grootere vlocht zal nemen on daar de Quebramolens wegens het bll Igkere varvoer aan of io de oabgheid van de groota rivieren gelegen moeten zgn zal zich de Bgnvoart in het vervoer van een al artikel kuooan varbiengen Amerika is zeer booa op Portugal Uit Wasbiogtoo ta naar Liaaabon oen io strange taal gestelde nota gezondeo om te proteateereo t en de afzending van 900 kiaten met krQgavooiraod en leveoamiddele voor bat Spaaosoha f aakader bg de Kaap Verdiaefae ettudan Dit ia aehendiag vao neatraliteit Teogavolge vao deo oorlog tostthan Spooje en Anenka ste bet aantal werklooien bg de diamantngverheid te Amsterdam rced tot 1331 De commissie voor de chaaiacbe ogverbeid op de teotoonstelliag te Pargs beeft een nieuwe oproeping gedaao om Nederlandaahe inzendingen Daar bet dringend ooodïg is reeda on over een volledig Overzicht der te verwaehteo inzendingen te beschikken en in andere groepen de aanmeldingen de beschikbare ruimte reeda overtreffen wordeo zg die daaraan gevolg willea geven oitgenoodigd aan het adrea vau den beer P L C de Charro secretaris te 8 Gravenbage tno spoedigste de mededealiog te doen toekomen van hue vooroemen tot iozeodiog eu van de roimte waarover sy weosoheo te beschikken Koeten vftn plaatsruimte bewaking enz in de Nederlandeche afdeeling komen oiet t n laate vao de inzsnders terwgl eene gemaenscbappelgke iozeodiog vele voordeelen biedt Posterlleo en Telesraphle Vaoante directie Sollicitanten oaar de directie van bet tele graafkantoor te Breda zullen er op te rekenen hebben dat aan het gebouw eeoe wooiog is verbonden welke door den opiredeoden directenr tegen een hunrprga van f 150 ajaara is te bewooeo Br noemd 1 Me Tot klerk der postergen eo telegraphic 2de klasse C A f Zeotgraaft te Rotterdam telegraafkaotoor 16 Mei Tot brieveogaarder ta Forward 3 Bergsma Verplaatst 16 Mei De klorken der post rgeo o telegrapbie 2de klasse A P Btandaert van Rotterdam telegraafkaotoor na r HnUt J E Vplda n Berkboot J A Prins D van Meel J de Vriea U W Loep C Molenaar J W U U Meger F H vao dan Boogaard D C Wg ra W J Olg M van der tlorst J Sieme iok tuej N A Boelema H Ë Veendgk T Siarkeoburg J D 11 Vane H J Orota D de Metr allen van Rotterdam telegraafkanioor naar Amaterdam telegraafkaotoor Mej P lUppfll van Driebergen uaar Baarn en L Vlug vau Ro terdam telegraafkantoor naar Driebergen de klerk der postergen late klaase mej O Everta van Baarn naar het bgpoit eu telegraafkaotoor Corameliostraat te Amsterdam 1 Juni De commiea der poatergen 4de klasje H Palm van Arnhem naar Daarlem Aso de met ingang van 1 Mei beooemde klerken dor postergeo en tflegrapbie 2i e klaaae C G van Bavel ea mej J G C iSchepp 18 nader Amsterdam telegraafkantoor io pliiats vao Rotterdam ala aiaodplaats as Dge wezen logptrokkeo 1 Mei De benoeming tot klerk der poïtergen en telegrapbie 2de klasse v o O Houwink en mej Y Uoogalag beideo geplaatat teo telegraatkaotore ta Rotterdam l Jnni De verpjaattilag van deo commies der poatergen 4de kla ae B B Baron van der FeUz van Arnhem naar Haarlom wordende hg werkzaam gesteld op het bgkaotoor Groote Markt te Arnhem Eervul ontdagen 1 Mei De brie ren gaarder te Walsoorden C A J Zentgraaff 1 Joli De briavaogaarder t Koodekerke P Viaser Jr Overleden 30 April De Hoofdcommiea bg het Hoofdbestnur J W Reea £ llekamc zal voortaan in alle stukken wordeo geachreven Ellecomc De alphabetische lyit der gemeenten enz is daarmede in overeenstemming te brengen 357 Staats loterij Be KUflM TrekkiDg vaa Üiaulag 10 Mei No 11408 1000 No 638 10987 1B878 en 19 il4t ieder 400 No 84 8180 11831 18633 en 1B93S ieder ƒ 100 No 637 UI 987 10807 on 14248 iodor 100 Pryien Tan 70 j i43 1 81 8100 10084 11967 18488 18121 17928 1 4 3170 812210098 11052 13506 16542 18031 148 3861 8198 10198 12114 13160 18661 18192 881 3908 8104 103 18884 13580 16606 18194 807 8941 874010384 11178 ISBOl 18613 18754 470 4009 889410463 iJ281 13801 16786 18803 4 8 4889 890S 10i77 11848 13761 16792 18807 888 6884 9167 104r4 123B0 14068 18848 19075 930 6689 9186 lOfSO 12404 14191 16905 iei71 1033 97 9317 10 36 11460 f4231 17283 19299 1116 697 9379 l0776 12664 14249 L7284 J951B 1510 6887 9388 lOSSt 18609 149U1 17823 liaOQ 1840 6464 94U 19894 11680 14958 17881 10766 OS Al van Hd Taillrar Kteiweg K 73 73a GOUDA Tete 11 Xo at Beurs van Amsterdam lotkri 857 98 Vrkn 85 96 100 86 88 t 17 84 97 1 41V 76 lu i 16 104 6 86 1 100 I 100 1 616 488 I 100 I 43 100 1 104 14SV i 101 8 180 80 18 117 113 106 1981 I 100 1 1501 7 I 101 100 15 I 188 I l I 101 I 4 101 11 i 1 3 171 8 MEI N D1 U D Gert Nod W 8 1 dito dito dito Sdito dito dito 8 HoK0ii 0 il Qei dl 1881 88 4 IliLll iMokryiing 1861 81 6 Oo9TM Obl in papier 1868 dito in liWer 1668 5 PoaTliau Obl oini ooupon 3 flito tioket 3 101 42 100 100 148 Roalijro Olil Binnonl 1894 4 dito tiecon 1880 4 dito bii Roth 1889 4 dito bu Hopo 1889 90 4 ditoinftoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 BpiNJi Perp t schuld 1881 4 Maxff L t Fr Lie oert 8 Nlo lloll IJ 8poonr ll i aand Mg tot Bipl 9t Sp aand Nod nd Spoorwegm aand Ned Znld Afr Spin and 8 dilo dito dito 1891 ilita 6 iTUllSpoorivl 1887 89 A i obl 8 Zaid Ital hpirniij A M obl 8 PoLlN Warachau Weouiio naud i Bllu Gr UuM Spv Mij i bl 4 Baltiaoho dito aanjl Fastowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Knrak Ck Aaow p kap obl 4 dllo dito oblig 4 lil liv 180 106 108 1001 101 135 82V AMaiKa nl l ar Bp SIg o d 6 Chic Ib N orlh W pr C v aand dito dito W n U I elor obl 7 Ueofcor Rio r Hpm rerl v a Glinc ia t ntral nbl in goud 4 Lotiiar fcVaabrülaüort T kand Mi xiao N Spw My Ie byp d 6 Hiaa I anaaa r 4pot pret aand N York Ontaaiolt Weat aand dito Fenn jhio oblig 6 Oregon Ualif Ie byp in goud 5 St Faul Minn k Haait obl 7 Un Pao Hoofi in dbljg 6 dito dito l inc Ooi 1 hyp O 5 GAHAua Can 8outb ort r aand V C Rallir k Na 1 h d o O Anutord OmniWs M j aand Rotlerd Tramweg Maat aand Ku Btail Amaterdam aand 8 Stad Rotterdam aan 3 BU OIE Blad Antwerpen 1887 8 Stad Bruaael 1886 1 ÜOKO Thoias Regullr GeaellHcb 4 OovTRNa Btaataleening 1860 6 K K Oott B Ur 1860 3 SrUlJI Stad Madrid 3 1868 NlO Ter Bei Hïp Spobl oert BuTgerltjke S t ssd 6EB0RKN 4 Mri Ro lolje ooien B Uarteoi en B Kranandonb 7 Johannee oodere A Tgbont pd N C ran Oadabooro Dirk Mariona oird s D d TooreB enM Schriek S GeertjeenCorBtiaan onderaB C Sf wflk en H d tietat Agskha Maria ooder j van Sprangen M Uogeoes Geertrnida ouden J C den Edel en W M Wiltenbnrg Adpianna CorneÜB oodera P X Daodt en A M ran de Pavoordt Jacobns Cornelia ondefa G He en G Boot 10 Cbrietiaan Dirk oudere A de Jong en M Boiterop Wilbelmina ooderi J M Stafreteld en W Biljeer Heudrica Marie onderaJ 1 V i Kloünai M H n Waas GEHUWD 10 Mei J O Eademaker enM J Daalmans f ADVERTENTIEN HAAR TAND NAGEL en KRIfEBORSTES worden aleeda op gannkia Terkoaht klaind een raime aorUeiiug KAUUBM by H P m WlJK 4iUlDIN Coiffmir KUivmg Gouda Eene JITFFROUW P G 2 jaar bekend mei t Uuiihondtn de Waadt Kokeli eni wenecbt eeiie iSatrtRRit Oo de informatien ataan ten dienite Br Ir letL U O au den Boekb J O BROESE ta ütreekt Kaninkliik MacMnal I abriek DE HONIQBLOBUt van H V vanSchaik Co geTeatigd ttJsOraveHKage Biepplerttrmat M en M Mtby de Ilegenteeielaau Taa Z M dan KONIMQ ran BEUilK Indien aif hoefttt gobmtkt de allerwege bekroonde en Wereldberoemd Superior Drairen Borstilonig Kxtracl FLA OMB ran éO Cta tO CU mt rerkrggbaar hj Firma WOLFK ft o Waatharen f 0 Ooiillii E H vtH MILU Veeratal B 126 ta nouda k BUUMAN Moordrttht J C UATELANl B fiiocp B 1 WIJK OuiUmatrr U KOLKMAN Waddinamtn 2enuw en ülaaglijder wordt nit orertuigiiig ala een workelgke hnipin den nood liet boek anberolen Na nntrangat ran adrea par briefkWrt wordt 8it boekje franco per poat toegetonden ioiÊ0 FBMSCEE STOOMVEBVEEU n ekemlsclie W ssckeriJ VAM II UP EnillElMEIt 19 KruWctule Botterdam Gabi reteord door Z i M den KoniBa d Ballen HoofddepAt voor GOUDA da Baar A VAN Ü8 Az Spacialitait roor het itoomen en Taireawu alle Heeren n Dameagarderoben aliook alle Eindergoeiieren Speciale inrichting Toor bet atooiaail taa fmcbemantela reeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ent worden naat d nienwate enlaatate methode geftrid Alle goederen hetzg geetoomd of goverid worden onacliadelgk voor da geio dheid en Ttflgene staal bewerkt Km beate onachailaIjrIM ea k maUelykate poetiraMdal eof Ham eh rooral daoaa an Kiadaneku m w uk U de Apprannr van 0 H MMr ft 6 w Beril Beaia ïlr lall oad op fuln an raMtekniMTlc Vtrfcryikur