Goudsche Courant, woensdag 11 mei 1898

Donderdag 13 Mei J808 i No 75T8 37ste Jaargang mmm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken R m ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 5 K Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tpt l uur des midd Telefoon Ro AS De Uitgave dezer C ourant greschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco p post 1 70 Alzonderlijke Nommers VU F CENTEN Bene DAME p G 25 jaar met kennis T n moderne Uien en maziek wenacbt eene BETKEKKINO hetzg in een zaak of hnishondeo Goede informatiën staan ten dienste Br fr lett F B aan den Boekh J G BROESE te Vtruhi HaordprilH lenbiedehel I I J L I IdoordrnKtaat l Oll 0 Mark geluk de hand L iuideerd Uitnoodiging tot deelneming In de Kannen ran de door deo StMt Hamburg gewaarborgde groote Geldlotfirij waarin zaker 11 Nlllloen 349 325 Nar k gflwonaen moaten worden Do prgzeo ran deza veei roordeet biodende fieldlotorij die rolgena het plan ilochta 118 000 loten bevat EJjn de roigende Ue hoogate priji ii eTSntneel 600 000 Mark Premie van 300 000 Mark 1 prgt ii 900 000 Mark 100 000 Mark in it It OOO Mark i 70 000 Mark 1 prjjt i 65 000 Ml k 1 pr s a 60 000 Mark I prgs i 65 000 Mtrk i prfien i 60 000 Mark 1 prga it 40 000 Mark pr a It 90 000 Mark prijjen it 80 000 Mark 10 000 Mark 6000 Mark 8000 Mark 2000 Mark 1000 Mark 400 Mark 800 Mark son Mark 166 Mark 104 100 Hark 45 81 Mark 86 prÜMU 66 priji en k 106 prijzen a 806 priJEen i 818 prijzen it 1618 priJKon it 40 prijzHn a 140 pryzen jv 86968 prijzen i mt prijz u 184 8861 prüz ik 79 totaal t 180 pryzan an worden doze in eanige maanden in 7 klaa ifln uitgeloot Da Hoofoprija inde lo klaaao bedraagt Mirk 10 000 sliJKl ie de So ki lot 56 000 M in do 8e tol 0 000 M in do 4e tot 66 000 M in do 5o lot 70 000 M in do U tot 76 000 Mark in de 7o tot 800000 M en met do promio van 800 000 M fvenl lot 600000 M Voor do Berate prijatr kking die officieel ie vaetgoatolil kogt eon gebaol origineel lot aleclits Gold 8 60 eon lialf orlgmool lot ileohta lold 1 76 eau kwart origineel lot alechte üuld 90 Da inloggrtlden voor do volgen te klataen zoowel al do juiito I iet der prezen rorden aangegeven in liet odioieale trekkiogeplan voorzien van bet Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratia verzend lodere doelnomer in do lotoiü ontvangt on ovraagd anmiddollijk na do plaati gehad hebbende trokking de ollloieolo trekkingtlijat De uitbetalinji en verzending van de prijzen goBchiedt door mij direkt en prompt aan da winners en onder da atrengsto geheimhouding f0f ledoro beslolliag kan men eenvoudig pef poalwiaaol opgovan Mon wende ziob dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelgk of uiterlijk tol 26 MEI e k met rartrouwea tot Samuel Heckscher Senr Bankier en WiBiollcBntoOr iuHAMHURÜ Stedelpe Gasfatriek te GOUDA fxWn tan h t i Kooktoeelelle aa is 6 oent per M en Motoren i J et Onder zekere vtiorwaarden worden poiceelen jralis aan de hbotdbuis verbomftn met lSy meter vrije leidiiig achter den gasmeter Voer 3 en i liclitgasmflters bedraagt hom 10 oent p t maand Bewoners tMi percealen van ten hoogste ƒ 2 25 per wejk kunnen wekeiyks afrekenen en van de fabjrick lampen kooktoestollen enz togen betaling van eenig enten per week n huur bekomei F D 1KB OUDE SCHIEDAMMER GENE7ER Merks Ï IÖHTCAP Verkrijgbaar by i M PEETER8 Jz JS h A la botrijs van ootithoid is caelioi oti kurk steedi veoi xioii VB ilen iiMm der Fïnat P HOPPS OPEHBAREVERKOOPIHG te GOUDA op VBUOAQ 20 UKl 1898 des morgens te 9 ur n aan het Huis Wijk B So tSO aha de Weêthaven te Gouda van Een gedeelte vïo een oaferwetseken INBOEDEL beataande mi Canapé Sopha Spiegel kabinet Kabinet Porc Ieinka t Commods met BaEfet 7 of 8 Boekenkasten SchrgfbDreaa Cilinderbnreaa Schrgfleiwnaar groote oiitrektafel Mangel Weergia Spiegels waarran een met antieke Lyat Stoelen en vardere Meubelen Toorts Bedden eenig Hmaraad Glaswerk Koperwerk enz eenig gewerkt Qond en ZiWer en eene groote partg Boeken Te en DONDERDAG 19 MEI 1898 Tan 10 toji 5 aren Verdere inlichtingen geeft Notarii J KOEMAN te BaaHreeht Een flink Persoon goed van gedrag ood 36 jaar wenscht in kennis te komen met een MEISJK van gelgken leeftöd om na wedenjjdsoh goedvinden een Huwelijk aan te gaan P Godsdienst Franco brieven met portret worden ingewacht ndor No 2453 aan het Bnreau dezer Courant D J van Velzen dubbele bdürt b 10 TA IIjIj BTJR OntrangeQ de nieuwste STOÏTENJ tegn Jiobt kortom Rhemafttiek I legan F MerMii ExpellBr Wn4 U de besta inwrarin fffnl Rhemiifttiek Ijenaenpynen Ifgt iflBMtketMi I ftan t wendm tegen Hogtdrija TertsadheM Wat TAiiler PiiiiIxpBllBr U Mar buiage Anker Palnlxpelleh Prja 50 oent 76 oeat en fl 2 de sA Vtorhmdaa ia 4e ineAte Apotheken n bu 1 1 Aioktar t Oa te Rotterdam Te GOUDA bg C LUGEK Apotheker Markt en bij WOLFK k Co Westhaven 198 BEKROOND MET GOUDEN MKIJAILLE KRAEFEUEN HOLM S Quin ji Laroclie Staalhoudende Clnlna Larocbe is de meest krhchtige en vemterkende KISAWIJN Aanbevolen door tal vaa binnen en bniienlandsche Geneesheerea Verkrggbaar in fiesschen a 1 90 en l Oe KmariLiiK k Hout HoSeveranoiers Ztiét I ep6t te Geuda bg don fieir A H TEEPE Apotheker en bjj de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaai Stollwerok sche Borstbonbons gefabriceord na Toorschrilt van den ï on Univorsiteits Prof Gohm Ho d Dr HariMt Bonn hebb sedert 60 J H n ak Toraachtond middel tegen hoeeton heeschhaid en aandóeqing dor ademing organon uilsteekende dienatan bewescn By spoedige afwisseling van warme es koude lucht is t byionder aanbeTelenswardig een bonbon té gebnukon Tarpakking Oeele pakjes i 25 oent Alon verkrijgbaar Gouda Drok v i i A BKlNlfMAN Zu DEP6T der PLATEE L BAKEEBU ZÏÏIP H OLLASIl ONTVANGEN eene nieuwe prachtig e Collectie Vazen Jardinieres Bloempotten MTJURBOEDEN enz voorheen Wed BOELSUM8 giT ZIET DE ETALAGE N B Bovenstaande Artikelen worden van ai lieden bij mij voor de prijzen door de Fabriek vMtge teld verkocht Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben praclxtigr et iiigrericlxt HEËRËNHIJIS met Tm staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtigre Kelder Boven 3 Kamers met achter een jjroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleidiltg en geheel ingfericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TlhNDKWEG D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom 8000 Per bnit 90 et doozen 60 en 30 et pakjes 15 et Bpuitie 60 en 35 et NIKUW MIDDEL te fn Bttot by Hoend B en alle PÏDimgedïerte a 0 45 per Vsflesch Doozen met voer ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 et Pakjee 10 et Alles met gefarutkaaanwözing Heeren eigenaren 10 jaar Abonneer en Oearig en Onschadeiyit UlverluitHr t Ugen branderigheid klierachtige aanijezichu en andere lichaamjiroven en toonden etrak teid en ttekingen tnj r er zweringf7i winterhantUn en voeten bij achur t dauteorm enz Zuivert van onrein insect onder to en op het vel en haar 10 Cents per doos van Huizen kunnen Moli op voordedllKe wjJKe voor voor de reinheid in hunne h urperoeelen f Stoom Zagerij en Schaverij VE RGEER GO UDA LEVERT mumi LUmum en lijsten ook volgens op te geven Profiel l§lpoedlge aaevering Nette uitvoering Ü luirreerende prijzen Het groote aantal zenuwkwalen nareui WioofdpiJnKf totdaTMra fKUi dekeBt akenetivuap pt zi0ftwrMnl r rte tM tFotM rM nog Bttedii AÜo middelen door dn medtanhfl weteoiFbap uDKeweiid Kant ah dan ii1 b b tUd kont de ni v toe dat bIJ door uliyaloloxiicbe oütdekkliu cadaan b eft die sa bonderde ptoetnemlivên tbaiu over dé labMtewenM j j BiJ ft rtenachappoUJka kringendehoomtabelanKttalUn jj Toor de a n lenowVwalen lildende menaonheid Deae eoi den door oen gawpsen OfAoler van GeKondh t Dr Boman Weltemaan t TUsnofen n benut Op ds verbreiii U en terwijl weldaad bl kt ta iiJn voor de wetenaehappBllJka krinKen d hnonta belanKCtalUng w kt taveia ent e aan senowawalen lildende menaonheid Deae eoaeiwyM la nllfaron Bf van GeKondh t Dr Boman Weltemaon t TUsnofen n benut op ds OU d rvindinK otieflilMn io aeae fiO Jarlga prakUJk IMmr wsMirlilnir Mn h t kasfd prr itas wortlvn dMNrtACK aehlkt nteffcR do r de fanld onnlddellljk Au ki aae aw Iteatel iH l ed rld Ifet dasa tenaaawUse werden wnrkelijk scbttterende reanltatan v en alj maakte aqoveel opcanc dat het yebralk mftken van den MavoodintoD w iwciaUJk luigt de ilajtcedatn b eft die sa bonderde proememliven tbaiu over de labi j dat van eeg door den uitvinder gteaehreran werkje El ZENUWLIJDEN en BEROERTE liare vaorkomlai m goKezIng I Dit boekje b vat nfet alUaii tot het mate p 1 d i niotiwero therapie en de daarmede z htnuini kerten tl d r eda de Vle dmk veMchenpn ie liek vprntiiaubarp verklartngpn omtrpiit hf Vwueu ill wniitiopiKc KPvailen virkregpn nitwflrkiii R ma li tndelinfr n nltde im dlaehehlMi eii dieBimdPZP gonctiswijxo gewiid xij ooniftda a al Vrtii elal aohrlfteu van hoosfCOplaatste geneeHkuuiliKPu ojjilar welke P Keeièrs med tr pronuer aan du polykl nisk U Ptrl ras RaagefflOtit 10 fiteiRgreiier mod ir pm kil teerend gaoaiinier aan het kranktlnnlgen eetUotit do Olisrantoa SaaHltirath Dr Conn te Steliin Oroitmann med dr arroNd arta tl Jdhtinaea Dr f FerseHer B tMl Ber dlrflDlsiir van het hoipllaal te Ag in Qah imrath Dr Soherlni kaete l flitenfell Bad Emi Dariti mid dr geneeiheer dlrepteMr dar esIvana llieripeutiacKs Jnrickting voor i nuwtijdéri te Parijs rue SI Honor 334 Gofliel van AtctienbacN med dr te CsrfU Dr Butkaeli arrend artl de Zlrknlti ObSNitaktuit JocHI n d ilr te Weenan Dr C Bongavel tsLa Fsrrlèra Eurs lid vaa Ma Coneell Cantral d byglèM et SiLBent In Frankrijk en vele anderen ÜM QOthO oriSnlcf ekfind lelP i Aan allpn wier arnawKmiel mrcr oT ntludar asadsKa f Kncanasaad iriKiwarhtictifld lijden wuarvaii dakentcekenen ziju onrontiohe hoofdpijn migraliieltshsls heaf m dpijii ftlaadandrang groote arlkfceltanrhet gejaagdhe d slapeloa eld lichametljke onrutt en DnhehagsU ka tta V itanu vprdpr allp ziek n iie door bi rA rt getroffen werMk aBni Itjdpn ann de gavolgen daarraa xonale verliiMitilngea oDvereiogen tot spreken twara ongval meelelIJk llkkeB atlJfkeld dei twrlchtan st vsort durende al n plaatteMJke iwakta venwakkUg van giheugen eut n iij die repds onder ieneeakoodiss bplinndolInK wecst zijn maar door de bek da middelen als tjjBthondingBanankoadwaterknnr liebl VPTKr t en kst tlayea vu handtn aa vasten üa al aze dria wtacoriiB nn nawltjileni alB ook aan Jonge mefatsii l daade aan MstttaeM ef kr triaubsid oS an faxaiftta lalh aan janga psrionen die veel nel bat baan warkaa en KeeaVillJlca recette willen Toarkoneft wotdt drinffend aanCeradSB ilnh bet hay ven elde w rkje aan te Hohaffen hetwelk op aaavraf a kaatataat ia fraaeo veraonden wordt door AMStcrdaM doar M CI RBAV A r HeiltKewec CtardMM r B v B NANTBK KOLVF Apotbakèr Korta Hooftte l Vtreelit 1 OBRY dfc PORTOS Onde ach bIJ de OaMdbnig F r Up de lonnte hnMmiaob medloluale tentooDHtaUinj lB da iar JnMWÊmmm oh MMWh BUvci aB MMliSi lt lvwMl4 nikken an kriel KEWISGEVIi G BUBUEMEKSTElt on WKTHOUDEBS dor OoniMnle iOUUA Geiien Art 8 dct Osmeenleircl Brangen t r kennis tan ie Ingoielmioo ilat de termijnen oor d torderingen ton iMte an het Rgk bij de Wet bapiald of te btpal op die ten lute der Uemeente n toepewing ïijn en dat mitsdiün alle eoodeni e vorderinf en orer don dionet ran 18 7 TÓijr of uiterlijk op den SOnJnoi enueUende behooren te worden ingediend Onads den II Hei 1S 8 llunreraeeeter en Wethouders voornuerad K L MABTKKS De Seoretaria BEOUWEK BuiteDiandscii Overzicht Uit de O bsanscbe wateren geen belannrijk bericht Het kanongebulder n eei jrooteu ïeeeiait scbjnt in de lerbeelJiog ran enkele betichtgefer bestaan 18 hebbeni Uil AaHriknanaebe bron komt liet bericht dat de Sp aiiscbe TJooj weer ti Cadii la No mPD te riJB bet alagfeld der rerkiezingon lian orertien biykt dat nl l men de alrjko heratomminiieo builen be chonwing de nieooe Kamer op de oude lyteif zal ala twee druppels water Nieuw aanwhi i Mr wte partyen en dewllde tweiigbeid Tan lndoMlo gedarble liet gebesl een succes oor het raioiatarie Mélioe doch weinig belorend oor de toekomst De opkomst was near matig cUo twjjfe de onzekerheid deongernstheid zelie orer hetg en komeo zal zegt de tlod Delge tsèroorzaken deze algeftieene onrerschilhgbeid Er ia geen leiding io niooBaod weet waarom lua of zoo te stemmen ieder aarzelt zich uit ts spreken niemand ziet eea oplossing TOor de rele quaesties lie zich Toordoen Dat bet kabinet Méline onder die omstandigheden de overwinning behaalde rerwonderde niemand Urt wat aan hel bewind het heeit zyn candidaten gesteld on gestennd en het heeft geen bepaalilo richting Het if prolec tioDistiBch en het stolt da grenzen open roor den invoer van vreemde granen bet i clerical en gehoorzaamt aao de wensctien van Commonemanneo bet wngert de zaak Urej ioB te doen herzien uit eerlnfld voor het leg r bet tracht iedereen te vriend te honden en vindt op dit oo enblA nog by velen steun V De Ilal aaosche oproereii rooial dat te f Het Leven te Baden £ en Ruêiiacke Roman Ën dat allea zoo eeatklaps zonder cenige aanleiding voor TreomdsÜDgan in een Icoffieliuia dacht Litwinof bij zich zalven terwgl hij het blonde haar de levendige oogen de witte tanden van zijn nieuwen bekende gadesloeg en dat allea Eonder de minate verlegenheid Doch in elk geval Bcbynt hij een goed schoon w t wat onervaren jonkman te zgn Kmdelijk werd yoföahilof vermoeid Zijn jeugdige frlBBche sten die echter nog niet geheel gevormd waa oc vee gelijlcoaia had met die van een jonfceB haan wcigerde lotaelmg haren dienet BD Bambajef nam dit oogenblik wsar om a n gedicht te reriteeren waarb b byna weder begon te schreien t geen bg een Engelache famiÜa die aan een der naastbgtynda tafels zat den indruk maakte van een soandaal terwyt twee grisettea die naast een ouden heer met witte pmik aan een ander tafe tja zaten luid begonnen te grinniken JDe B arqon gaf de rfkénieg over Litwinof en Worotbilof 1 jaalden haar vKu nog een kop koffie en dan van hier riep iBamhajef Dst ia nu ons jonge ualand voegde hij er by terwg hg aan de deur ataan bleef c i met zyn dikke haiid in vervoering op Woroshilof en Litwinof wees jrhoe bevalt het a F Ja Rusland I ht Utwinof Worosbilof wicn bet weder geiakf Milaan schynt erger te züu ilan d Ref eerifig weten wil Niet alleea broodsgebrek drgft de lagere klassen tot terzet ravolatiooaire lementen maken vao de gelfgenhetd gehroik om zich tegen bet gezag t verzetteD De ciiaifigerDchteD hooden te Madnd zoo birdoekkig aan eo i worden alleog xoo tellig dat er binnen enkele dagpo we eenige ministerB ata nlacbtoS Ts Tan Spanje eeiats nedtrtaag zullen ralleo TeTeoi ichgiit moa ecbt jr in de Spaansche hoofdstad Ofertoigd dat Bagasta de leider dor regeering moet fa y en en zijn ilns de kansen ran SiUeU maar gfring Ëen nieuwe libarale combinatie mft Garoato Manra eo Mootero Uio zon de bestaande opvolgen en daarmee zon dan roor Haga ta tegeiyk de madewerking van den tot Rees partg bebooranden maar ioTJoedryken Caoal jai verkregen sgo Nog altyd biyft echter ook de moge yklieid open van een kabinet onder dien conservatieflibaraftl dene ex machina bg uitoemendheid en onder alle ometaudigbeden mnar icbalk Martinez Campos den becbt iten ateun an de dynastie dia op zyu pronuocmmvnto den troon befiteeg Feiteiyk xonden naar deTemp8 orre potid nt te Madrid bertcbt at d IniHtnrs reeda hun portfifooillet tfr be chiltking van Hrt ai a geetelti hebben diu zou hebben te beoord eli n üKfhDiQiWF Jiii ü il l Qcgjiutea coUtciief onihlag moet ÏDctieneu Verspreide Berichten Spanje en de Vereeoigde Si ten Da Standard verneemt nit Washington tho eergisteren gnoeraal Mtlee de legerpommaudant bteft gi t ren verzekerd dat iG OUO man naar Caba gerouden znllen wordeo met inbegrip V 0 KK vrywiliignr De eerste afdeeling van die landingitrospeo zal Zondag vartrekkf o en alles moet in tien dagen afgcloo eu zgn Uit Key West wor t aan betjselfde bUd gemeld d t twee Amerikaaoube oorlogH chepeo gezien zyn langzaam naar Key West epatoomend Ze schijnen erg be tchadigd Ie syn Eea Amenkaansohe krnlaer en torpedoboot die een poging dndeu om in bet kanaal tab Gftrdeoas door te dringen zyii door Hpsanschekanon neerbooten verjaagd na een gevecht vaneen balf onr Het tbomscbip Gosiie door do regeering gecharterd vertrok gistel naar een Cobaaaacbe haven m t wapens Rcbietvoorrasd en nuHidbehoeften voor deopataddalingeo £ en bonderdttt soldaten gaan mede om bg de ontacheping W 9 aan zijn galaat oen peinzende uittUukking Io goven l cbte goodwillig cu sloog znchtkena met do gakken tegen elkander Ongeveer vijf rainuton later stegen alle drïe do trappoi v a het hotel op waarin Stephen Nikolajewitch Gubaref iijn introlc had genomen Eene rgcigo slankeJidame die een hoed met korfen tuier droeg snelde dezelfde trappen af en keerde zicli verbaasd om toen zij Ijttwmof gewaar werd Haar gelaat dat door oen demi voila waa badekt kli urde alerk doch zij verbleekte daarop even spoedig LitrwiDof had haar niet opgoraorkt en do dame snelde met nA meer spoed dan te voren de breoda trappen af IV Ik prosent er u hier Grigori Litwinofaeen echten rusl riep Bambajef nit tarwgl bü LitsEnof voorstelde onn een kleinen on dikken neer me fteklecd in een kort jaaje met gewerkte hatskraag mett ryze morgenpantalon ea schoenen tn eona vroolijke elogaut gemeubileerde kamer qtond en deze hier voedde hij er hg zich tot Litwinof keerand dat is hij hg zelf je begrijpt mij P Nu met één voord dat is inbarefl Litwinof sloeg een nieuwagiarigen hhl op dien hij zetf Op t eerate gazicht kon hij niets bijzonders aan heai bespeuren Hij zag een hoer voor zich met een zaer achtaoswaardig dat wil zeggen een vrij onbeduidend uiterlijk die op een korten dikken hals een tamelijk leelijk hoofd had rusten Hg keek niet op maar sloeg een loens hen blik op den hem voorgastelden terwgl hg hem met oon farstrooid hml ja goed mij aangenaam b roettf am vervolgens den px toekeerde en de fde Uiling toezicht te boaden ea zoo noodtg vrii ver meri hrt binnenland io te S ntf om de goederen onder het bereik van de opitHidelingen U brengen Uet trans por tscbip WHbney zal weldra volgen V geqi een telpgram nit Key Wtat un de World ie de Amenknanacbe torpedoboot Winelow Zondag bij Cardenas alaag geW est met drie Spaansche ka non neer booten een van deze werd bmteo ttevecht gesteld De Wioslow is niet ernMtig beschadigd Du tegfüfttrijdige l eriebten over bet Amerikaufche operatie plan maken bet onmogelgk de gaarheid tt ouderacheid u maar vQor hel oogfnbtik ia de aandacht vooral gevestigd op de vloot van pchout bg nacht Sanipson die rich ter hoogte van Port rioo moet bevinden en misschien rwd in een goveebt gewikkeld if Men heeft geen berichten over de plaats waM de Spaaosche vloot zich bevind 1 wee Èngelicbfl feroiiers de Dido en deIfia worden te Cbstbam in dienst gesteld ombel snialdeel van den Noord AÜawlitcbeD Oci aan en Weal ludi te verst rken S Da Tim s verneemt nit Ottawit dak de Dnmiitlon Coal Company geweigerd heeft aan Sp je 10 000 Ion kolen U verknopen af te letireo te Kaap Uretun De Ëngptachn onriogsschepen Linnet en fmmnHa té do Franrcbe krmaer llruix en een Japari ch oorlogsschip bevinden zich te Manila Ook de Dnitacbe krniaer Oüflon moét daar zyn Te Cordova en ValladoUd is de staat van beleg afgekondigd Een elegram a Porto lüco meldt dat Ar tevt nsmiddelen zpn voor vele mai nden Er loopt een gerncht diit het Hpaanicbe eskader by ijlartiniqnc ii aaii fkoinen One verdachte Hcb pHn zyo op lekaron afitand van Porto Rien gezien Ëen medewerker van de Daily New4 beefti deo Spaanschen gezant te Londen graaf r e Ilaicon gtintfrviewd Deze klaagde over de voortdnrend anti Hpaanache nitiogRo iri de pers daar te lande welke de overwinnigen der An fikanen ovordryft zoo te Man la waarde zoc naamd legnpralendo Dewny niet in ataat it Manija te beretion omdat dertig dnizand fteo fende soldaten daar klaar i taao om elke landing te Iwlftteo Zgni Excellentie geteujide dan ook dat de Amerikaaen heel watn 0 rtltn vgf duizend man zullen mo ten zenden Torens de Spanjaarden te knunen verdryven Hoveadten blyvon de geb nrteoiasen op de Filippynscha eilanden voUtrekt zonder invloed op de Cubaadscho kwestie De Amerikanen moeten du ware krecht van bet iSp auscbe volk ung leeren kennen evenals de Engelschen dte Itliikbaar ergeten wat Spanje voor WeU kam r op en nader begon te loopen Dat was zoo ds gewoonte van mijnheer Onbaref Buiten hem bevond zïah in de kamer ni g eene dame van ongs voer vijftig jaar in een voraletan zgden kleed mst een beweeglijk citroengeel gelaat kloiue zwarte haartjes op de bovenlip eu levendigit oogan die gedurig uit hst hoofd dreiifdeu te apstten De derde aanwezige wat een forsch man die bgkana onopgenjerkt in een hoek van het vortrek zat Nu geëerde Matrons Semonowna begoa Ouhoref na onkela stappen door do kamer ta habben gedaan terwijl hg zich lot de dame waudda dio hat hem onaoodig scheen aan de overige heeren voor te atellen al begon gg ons daar te vertcllep P De dame men noemdo h ar Matrena Semonowna Suohanlohikof ea zg wat eene weduwe ronder kin dwcn en zonder fortuin ibaar die zich deanietteftenstaande reeda voor da tweede maal op seïs bevond vitte tei tond den draad vaa haar af brokan gesprek weder op yHij terschgnt dus gelijk gezegd ia bij den Vorst on zegt tot hem nïJwo Doorluchtigbeid zegt bij uwe poaitio ia zoo verheven en uW aanzien zoo groot zegt hg dat bet u zeker maar een wenk zou koalen om tqgu lot te verzachten Uwe doorluchtigheid zegt hg kan niet naders dan overtuigd zijb van de zuiverheid mgnar bedoelingen l t Ia niet mogelijk in onze verlichte eeuw om zijn overtuiging vervolgd te worden Eb wat wat meent gg wal dat da vorat deed die verlichte hooggepïaatite waardigheidsbekleeder Nu wat deed hg dao mompeli Gubaref torwijl hij in gedachten een cigarette aanstak De dame richtte ziob hoog op eo stak haar qia lingtto hooft gelaan zonder de Spanjaarden soa geen Waterloo mogelyk geweest mjn Da gexat t atak den draak met de gerncbten over Spaanscbe Pronanoiameotoa en over mq dynaatische criaj By een nationaal gevaar tnllc alle Spanjaarden zonder onderscheid van party pat ataan Zijne Excellentie verklaaide overtuigd te ayn dat de EngelsGhen eanmul van meeniog sallen veranderen wanneer xy de werkelyke wordicgageacbiedeuii van dan oorlog begriipen galyk zg nn reeds inaikn hoeveel dnnrder zij ban brnttd moetan betalen wegens de Amwikaanscbe graanipeculatie tiet Nnorscha stoomschip Itratsberg en de Spaansche cboenerviMcb r Fernandito lyn gister te Kpy West door da MaogroTe opg brB ht Da Urataberg vertrok een paar dagen peledeo van hier maar nit haar vrrdaobie bewegingen wegingenmaakte men op dat sy door d blokkade heen io Havana wilde komen Zy werd daarom Jind rsohept eo opgebracht t De Amerikaaniehn oogepantserde ooHogtsebepen Vioktbnrg en Monll ontsnapten Zaterdag ter nan wer a ood toe ay ziob binnen bet bereik an de kanonnen van Santa ClaraN fadden Rewoagd Zij kr en soo n gevoelitr les dat acbepen van dcse ktassa zicb waarschgnlgk met weer aan bet vnur van het oienwerwatBche geschat zullen blootstellen Krniwra die Innga djafkait gavaren bubbao meldsn dat da Spanjaarden groote badryvigiiaid toonen in bet feruianwen van de venterkiogen tengs de bealt koafc v fi Babia Mwidii toi Cardenas Zjj ricbtfin aardworkm op pn fer binden alle sterkten tcl refi cb ipet kaar Generaal Miles nn zgn ataf vertrekken waaracbgnlgk bedenavond naar Taropa om deel te namen aaft den efratnn obaanaobeD veldtocht Alle troepen te CMiicksmanga bsb ben order gekregen vanavond uit te rakken da guheele infanterie eo bet en bet fa regiment cavalerie naar Tampa bet Ie en 10e cavalerie naar New Orleaoi bet 2 naar Mobile De lioomsch Katholieke aaitabi so hoppen in de Versenifide Staten hebhen een brief opge teld die Zondag fn alle Uoomscb Katholieke kerken afgelezen zal worden In dien brief wordt voorgeschreven gebeden te hoadsu voor het welslagen van de Amerikaaasche wapenen en voor de zieleroat Tan wie in den slag vallen De brief pryst de kalmte en zeifbebeercbing van president McKiulfy Het troepcnscnip Gunaie is gistermiddag vm Tampa met twee eompagnies Amerikaansehe troepen naar Cuba vertrokken De kwestie vun dn levensmiddelen wekt te Madrid groote zorg Meu b rukent dat de voorraad ttraau binnen da maand opgeteerd zal zyn gore rechterhand vooruit met den wijaviager in de hoogte Hg riep zijn kamerdienaar on zei Trek dien min taratoad zgn ovorrok uit en behoud dien voor je zolf Ik schenk hen jet Kn deed de kamerdienaar dat F vroeg Bambajef de handen in elkander staande nM deed hel hg trok hem den rok uit Kn dat geachiedde b den Vorst Bi naulüf eea looals bekead ia Welvarend man efn arialonroat een voornaam waard igbeidabnk leader I Wst i dspma dan van de andoren te vornachten Ikt ginsch lichaam van mevrouw Kunbantobikoftrildevau verontwoardigilig haar gelaut trok zicb krampachtig samen on d magore borst ratta boogaop onder het koraet om nog niot eena te sprekun van hara oogaa die lettertISk bliksemstralen schoten tis ellendig I tis ellendig 1 riep Bambajef uit ffVoor zoo ieta is geen straf te zwaar 1 vHm I hm van Imveo tot benfdenftls alles bjj ons bedorven merkte Gabaref op terwgl h overigens niet luid sprak Btraf is bier niet het beste middel uQl het werkelgk waar isf vroeg I itwiuof Of hnt waar is F viel mevrouw Huobantchikof in ndaaraan mag in t geheel niet geivr fsM worden dat mag niat Kij zei dit met zoevoel inspanning dat zij onmiddèllgk daarop in elkander zakte uK Is mij verteld door deo gsloofwurdifsten f mau gij kent hem wel Stephen N tkoligswifck weet ge üelistralof Capiton OelUtratof Hi wit heeft het van ooggetuigen van dit brutale tooneel Werit nrvoi0i