Goudsche Courant, donderdag 12 mei 1898

I Vrkrs islotkra 86 A 86 l 98 96 967 100 86 88 84 i V 17 17 M 96 97 11 3 103 421 43 V6 o4 96 86V m 100 looVi 100 lOOVs 1 3 136 68 100 43 i04 148 148 l 101 98 180 95 80 38 i7 113 06 198 u 100 64V Vl 60 6V 01 100 2 U 138 11 v 01 9 102 U s l 0 I D A i T KBC H 1 TiieTerse u GOUD A i M r B R D A Ueuda 5 30 6 89 6 84 7 13 7 58 8 14 9 07 10 19 10 57 18 00 12 10 18 53 2 80 8 17 4 S2 6 20 6 47 6 05 6 55 8 26 door lO Ul ï OS U JR1 B1 1 11 20 7 61 B 26 0 17 lo jl Oudew 5 85 6 66 11 14 3 37 637 7 10 10 S4U 5 vy 8 1 9 06 0 86 12 48 6 00 6 S7 8 40 10 0 J 11 27 Vfoerd 5 48 7 8 8 10 11 29 19 37 2 45 3 34 6 46 6 24 7 18 8 43 10 36 10 41 a n o irtrerhl 6 08 7 04 7 42 8 3S 8 55 9 89 10 5111 46 12 S3 1 5 S 08 S r 0 8 04 6 28 4 7 SS 69 10 51 Vl l Utrecht C 86 S 13 7 46 8 87 8 49 9 00 9 30 10 16 10 88 11 88 13 02 1 37 8 08 8 26 8 65 4 48 6 36 6 S0 6 56 7 56 60 9 07 9 35 10 03 10 84 Woorden 5 4 6 63 8 0 n 9 16 10 38 11 56 12 24 3 47 4 16 6 50 7 13 9 10 9 28 10 54 VBa r fl 1 7 06 8 10 9 06 11 15 8 6S S 45 4 45 6 30 7 4 i 46 OuJew 8 14 It 10 46 4 34 9 86 Ams W 7 20 8 85 9 80 11 30 3 08 4 00 6 00 6 36 8 00 10 00 Gouda 8 87 9 08 9 86 9 ta 10 11 10 11 11 l 8 M 4 87 6 10 8 07 7 39 8 38 9 49 9 56 10 84 11 10 l ouita 8 09 9 U ll 9 11 51 3 59 1 I IMO TERSCHEIDENBBID De heer Notebos hoofdopzicbter van den locomotief en treindienst die behulpzaam was by het vervoer der bejchadigdo wagens van het spoorwegongeval te Bokstel heeft een kantelenden wagen op zyn linkerhandgekregeii waardoor dit lichaamsdeel verpletterd werd lo een dorpje hy Erlort heeft de gemeenteraad onlangs een belasting van 65 pf per hectoliter bier ingevoerd waarvan het gevolg was dst de hierslyters den prys van het glas mot 1 pf verhoogden Al de bewoners van het dorp hebben na besloten zich hieraan niet te onderwerpen en komen niet meer in de bierhuizen De vraag is ou wie het langer zullen uithouden de stskendo bierdrinkers of de hierverkooper dio zich hebbon verbonden den prys te handhaven op strafEe van 150 mark boete VOORWAARDEN w op doof de Gemeentoreiniging te ütMoht mllan wordeo verkocht 24 per ceeleo ooda vnilois huis eo traatvuil Art 1 De te verkoopen hoeveelheid oude vuilnis beslaat nit 17 perceolen elk groot 200 M ea 7 perceelen a 300 M Art 2 De perceelen worden door gennmmerde pinnen en aangewezen Art 3 De te verkoopen pereeelen worden geacht aan iederan kooper bekend te zyo zooaal de koopers geenerlei aan praat kunnen maken op schadevergoeding indien verschil van meening ontstaat tuischen den kooper eo de tremeenlereiniging over moting kwaliteit enz GROOTE KEUZE in de uieawste A 7an os Ai Md Tailleur Kleiweg K 73 73a GOUDA Telephomt Xq at Beurs van Amsterdam 10 MKI NaraiHAlin Cert Ned W S 3 dito dito dito 8 dito dilo dito 8 HoNOAB Obl Geodl 1881 88 4 Italië Inschrüving 1862 31 5 OosTiiNB Obl inp pierl868 6 dito in zilver 1868 5 PoaTUQAi Obl met ooupon 3 dilo ticket 3 BOSLAND Obl Binneol 1894 4 dilo Geoons 1880 4 dilo bij Boths 1889 4 dito bo Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dilo dito 1884 6 SvANJE Parpn schuld 1881 4 roaallj Gepr Coav leen 1890 4 Geo leening serie D Gec Ie ning serie G ZuidAra Ejp v obl 1893 6 Maiioo OW Buit 8oh 1890 6 Vbnizbela Obl 4 onbep 1881 AvsTaaoAli Oblisalien 1895 8 BoTTzaoAM Stad loea 1894 8 NzD N Afr H iidelsv aand Arendih Tab Mij Oerli oaten Deli Mttstpohsppij dito Ara Hypothoekb psndbr 4 Cult Mij dor Vorsteul aand s Gr Hy theekb pendbr 8 Nederlandiohe bank and Nad Handslmaalaeh dito N W tl Pao Hyp b pandbr 5 Bolt Hypolbeekb pandbr 81 l tr Hyp itbeekb dito 81 OosTiN Üost Hong bankasud Busi Hypotheekbank pandb 4 AMaEixi Equt hypoth pandb 6 M iw L G Pr Lien eert 6 Bxn Holl U Spootw Mij and M j tot Bxpl 81 8pw aand Ned lad Spoorwegn sand Ned Zuid Afr Spm sanil 6 dito dito dito 1891 dilo 5 lTii ix3poorivl l887 89 A Bobl 3 Zuid rtal Spwmij A H obl 8 PoLBN Wariobeu Weeueu aand 4 KusL Gr Bu Sp Mij obl 4 fialtisofae dilo aand Paslowa dilo aand 6 livang Domhr dito aand 5 Knr k Ok Aioir jp kap obl 4 dito dito obllg 4 AMzaixi Ooot Psc Sp Mü obl 6 Ohio k Jorlh W pr 0 v aand dito dito W n 8t Peter obl 7 Denverb ttio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv l aah villi Gert v aaad Mexico N Spw Mij Ie hvp o 6 MiBs Kansas v 4pot pran asnd N ïork OotasloSi West aand dilo Penn Uhio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao HoofI tn oblig 6 dilo dito Lino Col Ie hyp O 6 CANiOi Can South Gert v sand Va C Eallw IjN leb d c O Amaterd Omoibui Mij aand JBoltetd Tramweg Maat asnd Nbd Stad Amsterdam and 3 Stad Botterdam aan 3 BiLOIz Slad Antirerpen 1897 81 Stad Brutsel 1886 2 HONO Thoil Begullr teselUoL 4 OoSTBNE StaatsleeaiDg 1860 5 K K Oo l B Cr 1880 3 SpiMB Slad Madrid 8 1868 N J Ver Bez Hvp Spobl eert Art 4 Het bressen loswerken der ver oobte perceelen geschiedt door werklieden der Gemeentereiniging het laden der vaar voertuigen door den kooper of tegen eene vergoeding van vyftion Cent per M door de Gemeeotereiniging i Art 5 De koopers hebbeo bat recht de voi nis in bet voor vaartnig te vermengen met beerstoffen die zollon worden berekend als volgt voor dea kooper van één perceel vnilnii tegenf 0 25 per HL voor twee perceelen tegen 0 24 0 23 0 22 0 21 es of meer 0 20 Art 6 Het gekochte moet binnen cht degen na de gunning ten kantore der Qemeentereiaiging worden betaald Art 7 Vóór don ISdan December 1898 moet het gekochte van het terrein der Gemeentereiniging zyn verwgderd Na dien datum zal de kooper verplicht zgn vyf cent per M en per week aan lig en berggeld te betalen welk bedrag aan het einde van elke week ten kantore dar Gemeentereiniging val moeten worden voldaan In geval dit lig on berggeld nwt tydig is voldaan verliest do kooper daarmede zyne aanspraken op de door hem gekocht niet wtggohaalde vuilnis Art 8 De prysaanbiediogen op zegel geschre en zullen vóór 26 Mei 1898 franco moeten worden ingezonden aan Borgemeester on Wethouders van Utrecht onder gesloten couvert dat het opschrift moet dragen Voilbisinscbryving Binnen acht dagei daarna ontvangen de gegadigden bericht omtrent hel al of niet gonneo der perceelen 1 poorvrachl bedraagt op de Ignen der Msalscbappy tot Exploitatie van S S en B Nederl Centraal Spw Maatoohappy voor 100 Kilometer afstand of minder 6 voor 00 150 K M t9 per waggon van lU OOO Kilogram zynde ongeveer 12 Meter of met beersttfS vermengd ongeveer 10 M Een secnur horloge Toen de keltingbrng te Pest gebouwd werd Tersoheen graaf Stephen Szechonyi dageiyks om te zien hoe men met het werk vorderde Dos middags te 12 our wanneer de zonnetyd door een kanonschot te Ofen werd aangekondigd haalde do graaf steeds zyn eenvoudig zilveren horloge voor den dag doch stak het onmiddelijk weder in den zak omdat boj altyd precies gelyk waa met het kinonJfhot GUrk de aannemer der kottingbrng ky gde dan berhnaldeiyk dat hg den graaf o zyn eenvoudig horloge bengdde Hy zelf had eeu klein vermogen voor het zgne betaald en niettemin liep het geregeld vóór of na Op zekeren dag ergerde Clark zich weer zoodanig over da onbetrouwbaarheid van zjip horloge dat hy tot Szechenyi zeide Graaf zondt u my een genoegen willen doen ÏVelnn vroeg Szechenyi Verkoop my dan nw horloge Wat biedt ge er voor ii g golden Voor dat simpele zilveren horloge Is de koop gesloten Voor mijn part daar heb je t Szechenyi gaf zyn horloge en Clark betaalde 50 Kulden Denzelfden dag des namiddags tegen 5 nor was Clark by een vriend Voordat hy dezeh verliet zei hy Nu moet ik weg hoe laat is het oigenlyk Hg haalde zgn horloge nit den zak eu stond verbluft Op zyn horloge was het precies twaalf nar Tevergeefs draaide en schudde hy het instrument er was geen bewegiog in het raderwerk te krygen Den volgenden dag ontmoette hy Szechenyi Maar meneer de graaf riep hg ontstemd nw horloge staat stil Juist sprak Szoobenyi bedaard daarombehoefde ik hot ook nooit gelyk te zetten + j Men schryft uit Briello aan de Tel Er zullen weinig plaatsen in ons land be slaan waar s riiorgoos en avond zooveel broodkarren ryden als Brielle Bet wemelt daar van bakhers en alsof hun aantal nog met groot genoeg ware komen er ook nog eiken dag oit den omtrek Eo geen wonder daar het brood ofschoon dikwgls van zeer middelmatig genalie hier sohromolgk duor is Tegenwoordig kost hier een broodje van n owelyks 75 decagram 14 cents en gewis zou de pry reeds weer verhoosd zyn indien er geen puike waar nil Rotterdam werd aange voerd voor minder geld Alle bakkers zyn eensgezind wel gebeurt het een enk Ie maal dat een vreemdeling zich hier vestigt maar dio wordt spoedig door de ambtsbroeders bewerkt en zoodra dat gelokt stijgt de prys Een flinke bakker die zyn eigen eg blgft bewandelen zou hier goede zaken doen want er beerschl onder het gilde een ongekende wolvaart in weerwil van bet spreekwoord vele varkens makon de spoeling don Gelukkig bobtaat hier thans reed groote conourrenlie op het gebied dor koloniale waren en elke degelyke concurrent kan hier rekenen p een uitgebreide klandizie 357 iaats loterij 5e Klasse Trekking van Woensdag 11 Mei No 8868 16S19 en 17669 ieder ƒ 400 No 1136 1247 2001 6071 6448 7966 9923 10325 105a 6 11224 12819 13794 16267 en 17S71 lede ƒ 100 Prüzen van ƒ 70 199 2128 6867 8064 U640 18263 16766 1925 256 2267 6789 8147 11711 18838 15791 19291 611 2265 5776 8229 11772 13386 16066 1 812 614 2604 5794 8274 11775 13616 16296 19408 662 2567 6968 8298 12286 18565 16419 19418 621 2680 6973 8327 15261 18618 16620 19489 691 2731 6976 8 74 12271 13896 16621 19839 729 3010 6283 8711 128J9 14118 16629 19680 808 8163 6531 9231 12818 1418S 17301 1 930 886 3158 6703 9361 12869 14245 17810 20019 891 3172 6776 9606 12671 14422 17322 20119 912 3260 6831 v543 12628 14613 17393 20199 940 3638 688S 9727 12617 14660 17468 20227 945 3799 6852 9897 12666 14692 17478 20238 1006 3809 864 995 12700 16057 17873 20318 1078 4172 6908 9968 12717 15180 17876 30365 1830 4363 7167 19861 12802 16208 18115 20436 1486 4680 7238 10611 13807 16220 18281 20457 1726 4687 731110711 12974 16809 18301 20499 1740 4702 7409 10737 1S0I8 16898 18814 20575 1772 6009 7422 11185 18084 16480 18447 20667 1846 6801 7774 11299 13086 15668 18706 20666 1862 6288 777711449 13100 li 41 18869 30907 2116 6286 7887111194 18191 74 6 180 7 106 108 1007 101 117 135 32 Directe Spoorwegverbindingen met GOÜD Zomerdlensl 1898 99 Aan evaogcD t Mei Tijd van Greenwich COUBA BOTTÏ DAM viie t 18 58 i ll 1 1 7 1 14 1 88 8 80 ADVERTEWTIEN De Heer on Mevronw NOOTHOVEN Vi GOOB BoBBT VAN LiiiBOEo botuigeo hun dank voor de belangstelling ondervonden by het huwelyk van hunne Dochter met dea Heer F G EIË8Z Gouda 10 Mei 1898 9 10 9 U 9 86 9 51 10 11 11 18 Het Staphorster boertje Wie op een Donderdagmorgen aan het station te Slaphorst aanwezig is hy do aankomst der treinen zou geneigd jflu te denken dat het daar marktdag was Tal van reizigers slappen daar dan oil voor Verreweg hel meerendeel lieden die den boer P Stegeman u de waudoliiijj i eiiopd ais uukier S asan raadplegen Zoo op bet gezicht zon men in hen geenpatiënten herkennen Dat loopt en draaftom maar eerst te komen want wie eerstkomt die eer t maalt En dikwyis knnoendo laalsten ook eerst met den laataleo treinweer vertrekken De toevloed uit allo oordendes lends neemt nog steeds toe vaak zijn ermeer dan vyflig Mopp Ct Een bruidspaar dnt zeer zeker wel tot de grootste uitzonderingen zal behooreii is op dit oogenbhk m Schwarzort bg Memel De daar wonende vroegere nachtwacht heeft zich kort geleden nadat hy eenigo woken te voren weduwnaar was geworden nogmaals verloofd Hg ia 95 jaar oad en de bruid t U 68 Unten 9 80 9 84 9 48 10 13 10 80 11 88 11 86 11 51 8 15 6 1 7 35 7 58 8 41 11 54 15 08 5 45 6 65 GOUDA DËN HaAO vUe veiBA 11 18 12 16 12 56 3 14 3 45 4 49 4 5S 5 25 S 64 6 11 7 34 7 62 11 80 H 1 8 V n 5 7 n 84 11 41 1 19 6 18 8 15 11 65 II 1138 n t t 6 32 8 29 l 18 4 ii 3 48 4 15 6 1 5 87 6 68 6 23 6 89 8 i4 8 84 T Tn O T A ivr Tn 9 17 9 98 9 57 10 14 11 15 HAAR TANn IVAfiF L KNEYELBORSTELS worden steeds op garantie verkocht alsmede een ruime sorteering KAMMEN by H P VAN WUNGAARDEN Coiffeur Kleiwey Gouda Zeer nette CfesteendruMe ïwmmm worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON Foulard Zp6 60 Cts tot ƒ a 9S per Meter Japansoh Chinoesch etc in de nieuwste dessins en kleuren zoowel Zwarte Witte en geklearde UennehergmyOe van 3a cts tot ƒ 1405 per M Glad Gestreept Geruit Gewerkt Damast eet circa 240 versche qualiteiton n 2000 versch kliuren dessins eet FrlJ Van port f1 f STAIiEN per omgaande Mbhel brielport naar Zwitserland G Ilennilerg s Zijile fakieken K en K Joli zumcw 9 46 9 5t 10 85 10 44 11 46 7 20 7 40 18 06 12 60 Br wordflD maatregelen geoomen em bai tanlandsche granen te koopen B i mgnwerbers werden M dag ntt eeo kolsDmyo te A virSi in de Belgische provincii Laik oa gedanen arbeid ia den ophaalbak Omboog gebeacbeo Boren bad men echter vergeteo de zware plankeo die over de nynopeninu waren gelegd weg te ruimen zoodat de bak met een cchok ertegen aan kwam eu vgf van de mynwerl ers op de plek duodb even terw i drie gevaarlijk gewond werden maar de beide anderen in t geheel geen letsel kregen Engeland RgwielongelakkeQ komen in haast elknnmmar van de EogeUche bladen vcor Na lezen wy v n een laïtenant kolonel die op zyn fiatH een wagen met hoot beladen willende roorbiij ryden onder den wagen terecht kwam en verpletterd werd Itaub De correspondent van de Daily Newsc te Milaan geeft thans het eerste uitvoerige telegrafische verhaal van de jongste gebeortenissea aldaar waarin bevestigd wordt dat traatgevechten op Zaterdag en Zondag veel moorddadiger geweeat zyn dan de autoriteiten erkennen Bet aantal gedooden bedroeg wel dnizeod terwgl dat der gewonden vermoedeiyk nimmer bekend zal worden Dertien barikaden waren enkel op het Corso Garibaldi opgeworpen Geiyk gewooniyk waren de vroawau bet lelst summige gilden de vechtende soldaten toe Lafaards Moordeaaarsl Wy zwoegen om jelui te laten Inieren Zelfs kinderen vochten mee Toen de feesttrein voor Turyn gereeil stond Qm daarheen te vertrekken riepen di opstandelingen in het ceutraalstation Daar gaan ze pretmakea ïichande sobande en honderden wierpen zich voor de locomotief op de rails het treinpersoneel toegillend roorait maar dan over onze lyken De correspondent vertelt vele büzondere gevallen van persooDiyicen moed Toen de opstandelingen het Ospedale Maggiore bedreigden vatte de conservatieve senator de bekende dr Porro in de binnenpoorl post waarde menigtt hem spoedig ontwaarde Kyk werd er geroepeni daar is Porro onze verdrukker I Maar Forro antwoordde kalm De eerste dis binnenkomt vindt een goede revolver klaar Ik zal toonen hoe een geneesheer zijn plicht verstaat Niemand nam de nitooodiging aan Van de daken wierpea de opstandelingen behalve steenen en paon6n NOokgeheele schoor steenen neer De straten vertooaen allerwege sporen van bloedigen stryd Gelokkig werd dadèiyk de internationale am balanced en ingericht om de dooden weg te dragen en de gewonden te helpen De ïTimesc correspondent te Rome seint dat bet herstel van de rust te Milaan en elders alechts schyabaar ia en deels een fictie van de regeeriujz In politieke kringen verwacht men verdere oËloBteo De redevoering van den Koning te Turyu stelt d publieke opinie talaar welke verontwaardigd ia over den premier en de andere Inioistera en hno de schuld geeft voor den staat van zaken Men verwacht een ministerieele crisis BINNENLAND JPer telegraaf bericht men on at het êtoomtehip de Frai heden van Hotterdam i vertrokken om dat onder eede is verkiaard dat de werkelifke bettemmiuff Ba tmue tra neuda i TM Moordrecht door 7 89 Kieuwerlrerk il 89 Oapelle 1 46 Rottmdam 6 S0 7 S6 B 49 8 IS6 9 06 8 83 5 68 6 08 6 11 8 19 4 45 4 55 6 04 6 11 Rotterdam Oapelle Kieuwerkerk Hoordrecht 8 80 8 43 8 51 9 03 9 08 fiouda Zeveahuizen Moerkspelle ZoetermeerZegwaard Voorburg s Haire 7 8 7 43 7 58 8 07 8 19 6 46 6 63 6 6 6 17 6J8 sHase Voorburg Zoetermeer Zejrwaard Zerenbui n Moerkapelle OHfls De jaariykscbe algemeene vergadeiiug van den Nationalen Bond van Handels en Ean toorhedienden in Nederland ui op 19 Mei a = BeÉielsvaartsdag gebonden worden des voormidÜagi ten half elf ure in degrooteb ovenBanl VBDJ het Haagsohe KofiSebniHt Vreeborg te Utï ecbt Er wacht den hondeoliefhebbers aan t einde deier week eeo mooie teotoonstelliDg In den Dierentuin te a Hage lieelt de Kyoologenvereeni ing Nederland dan een 550 tal edelraBhonden vergaderd die men V ydag van 10 tot 5 our tgdena de keuring voor i 1 50 kau zipn Zaterdag voor f 1 en Zonda r alsook VrydaR en Zaterdagavond van 7 tot 10 our voor 50 cti Zondagmiddag is er tevens concert Naar men verneemt zullen er vele mooie inzendingen zgo Hoevele duizenden goldeos er met t iorichten van de inbaldigiugsfeeaten gemoeid zgo ia welke verbazende eischen een eommiasie heeft t voorzien kan men eenigermate afieidei nit het feit dat alleea voor het bonweu vati de tribunes achter het Kgkimuseum te Amsterdam voor één dag volksfeesten i f 9115 noodig is Het gebouw van de tentoonstelliVig van vroaweoarbeid in Den Haag zal spoedig opgeleverd kannen worden Nog enkele van de 2100 glasruiten zöu de sohilders bezig in te zetten De tuin is reed fraai aangelegd en alles krggt een aanzien van een voornaam tentoonstellings geboow D Uit Amsterdam meldt men Hat keurvendet Prins Maurits heelt ainds eenigen tgd te lyden van oneenigbeid tiiflacher het beatour en de werkende leden waardoor zoo er geene verandering komt het naasto doeU van het vendel officieele deelneming aan de inhnldigingsfeesten gemist zal worden De VQurzitter van bet bestanr de kapitein de kapitein der artillerie A G Ketoer te Den Helder beeft in de lastsb ebonden vergadering zyn mandaat nedergelegd hetgeen echter voor het oogeoblik niet veel helpt aangezien du meerderheid der leden ook het aftreden der ovBrige bestuursleden wien zg willekenr verwyten wensoht De Exploitatie maatschappy eeft bepaitic dat hflt personeel voortaan weder driemaal aan het sarnumerairsexamen zal mogen deelnemen VT Mr Benri Yiotta heeft gisteren de directie der Kon Muziekschool te a Gravenhage weder aabvaard De jongelni hadden de directfurs katner veraierd en vereerden hem blooQ D Gemeng de Berichten De 19 jarige M de L teSpykenisee msakt eergisterenavoud met den ryksveldwachter Van t HoS een wandeling naaf het Hoofd Danr gekomen haalde hg e n pistool voor den dai en loste een schot op den ryksveldwaobter Gelukkig kreeg deze slechts eene onbeduidende wond in den rag De L aprong daarop an het hoofd in d rivier en verdronk Den geheelen nacht werd naar het lyk geviscbt maar hei werd niet gevonden Daar L wel eens aan zwaarmoedigheid leed en hy met den ryksveldwachter nooit iets beeft gehad vermoedt men dat hg in een aanva van waanzin gehandeld heeft ll l 18 18 ll SS 11 85 11 48 1 51 18 88 9 53 9 88 10 19 10 89 10 i 10 48 1 1 ♦ 11 36 10 11 10 17 10 88 10 48 10 54 11 97 8 85 Toen de heer S v W referendaris aan bet departement ran juatiiie gisternamiddag in een vigelanie door het Haagsohe Bosch reed sloeg bet paard schrikkende voor het signaal van een wielryder op hol De heer S sprong nit het igtnig maar werd tegen den grond gealintïerü tenijrevo gn waarvan hy epue vrg ernatige verwonding aan het hoofd bekwam NHdat hg in een buis in de onmiddeliyke tiabyheid waa biaoeogedragen verleende een officier van gezondheid hem da eerste help Per rytnig werd de heer S vervolgeoa naar het gemeenteziekenhuis vervoerd waar de wond werd gehecht Later werd hy in de kliniek aan de Javastrsat opgeoomen De heer B te Ochteo die Maandag uaar de markt te Tiel reed viel door het cbiikketi van zgn paard met zyn rgtoig van den 5 a 6 meter boogeo Waaldgk tiij zelf kwam er ongedeerd af maar eene v ouw dïe mee bad mogen ryden om met eené mand eieren naar de markt te gaan brak haar aleutelbeen en bekwam nog meer iowendtge verwondingen Het gelok ia de wereld nog niet nit zegtmen Na ook Rotterdam is het nog niet uit als tenffiin te onder hel bezit van geld gelukverstaan wordt waarover wy bier niet vriWeu VOOrtfilosofeereu Eeüige postcondacteurs teRotterdam hebbeu het bnitenkansje gehad opbao nummer in de Staatilotery de f 10 000 tetrekken en hetzelfde boilenkanaje viel tendeel aan een paar letterzetters op en drukkery aldaar R N BI Gittermiddag bad aan het atatioa D P een beer de onvoorzichtigheid zgn baudkofiertje op het perron neer te zetten om een kaartje ü nemen Toen hy van bet loket terugkwam war het kofiertje verdwenen Bij bet afbreken van de boerenbofatede van C Komeyn te Gieseodam kwam een pot ter hoogte ongeveer van 25 ceuümeter gevuld met oude munten voor den dag De waarde moet vry aaozieniyk zyn Met bet etoomacbip Heron liggende in deSpoorwegbaven te Rotterdam is eeu leeuw aangevoerd bestouid voor Wiesbaden Van een bewoner van den Prius Alexauderpolder zyn de tig kippen waaronder twintig zwarte gestolen De luiteuant der artillerie van Nahiiy die weiiens deftertie In tyd van vrede en niet verachgneu na de gedane iodagiugen door den krygeraad te Haarlem ia vervallen verklaard van zyn wilitaire charge en gebannen buiten het grondgebied van den slaat ia no in AU giera by het vreemdeolegioen in dieoet Uit Vlieland wordt ona geseind dnt de aldaar aangnkomen BtoomBchoener Dolfijne op de Noordzee de ruim honderd in de nabyheid viflacbaude Ëngelscheu heeft verjaagd Tel De werkman T op het Ie Kloine Lyopad te Utrecht woouacbtiï wiens vronw sedert eenigen tyd bedh gerig is had Vrydagavoad nadat by van yn werk wai thuisgekomen voor zich eu zyiie kinderen ef o grooten pot met pap gekookt J i t toen hy den pot van het vuor had genomen en in een hoek van de kamer had neergezet om te bekoelen boorde hy zijn vrouw die in een aangrenzond kamertje lag hem roepen Terwyl hy naar haar toeging en een oogenblik by haar vertoefde klom eeo 4 jarig knaapje in de onmiddeltyke nabyheid van den pot op een voetbankje om iets van een kaetjo te krygen Op eens echter kantelde het bankje met het ongelukkig gevolg dat het kind achterover in de kokende pap viel 7 4 18 4 62 8 5 II 6 12 5 19 15 5 8 6 10 12 3 1 44 2 511 1 4 8 01 n 8 08 p 12 47 2 14 1 0 6 82 6 51 6 14 7 31 6 40 in O 7 So 4 4 4 50 4 67 5 04 5 10 S 4 4 06 1 35 1 41 1 66 2 06 2 17 12 28 2 4E 4 33 4 89 4 53 6 04 6 15 4 27 Onmiddeliyk naar het Ziekenbais vervoerd bleek bet kind lulke ernatige brandwonden t hebben bekomen dat reed aanstonds wtinig hoop meer bestond het in het leven te zullen behonden Het is dnn ook efigisiermorgen n i een vreeseliik lyden bezweken D droefheid der onder die op deze tr nrige gze hon eenig jooDtje rerloreo ie niet te DeBchrgreD Akelige Tond t 1 n ken n een pur bnhm bet Waterloopleiu te Amsterdam werd tos ecben tee jy evele bet ger amte an een klein kind geienden De jo titie stelt een onderzoeif in Gisterochtend omstreeks 10 oor is de trein EotterHam VenIo nan een minder aangename ontmoeting ontsnapt door de Bcti iteit ran den wachter an wachtpost 34 H Waalboer Een wagen met riet bestuord door eeo knecht van den heer P Jas die daar den owweg wilde passeeren viel omver joist toen trein 253 uit Rotterd m moest voorbijkomen Daar de weg geheel versperd was snelde de wachter den trein tegemoet en wist dezen door het signaal oo eilig tot sliUtand te bieogen en loo een botsing e voorkomen In allerijl werd de baan weer vrngemaakt doch bet opruimen vau den wagen vorderdewel 15 minnten gedurende welke de treinmoost wachten q n Loit nant Clockener Broosson deelt in viin Indisobo Penkransen in het N v Ned ch t volgende mee dat plaat bod in een kanip van bevriende Atjeher Een grappenmiiker de Limbarger Ortmane t Vails wilde eens op jyn manier tegenover de Atjehers de eer der Eoropeauen nhoaden Op zekeren avond had hy een tenK petroleum in den mond genomen spuwde diT oit en tak tegeljk een Incifer aan A s eeo vuuretende tooveoaar braakte hy uu een n meter lange vlam naar boven en alle Atiehers vlogen verschrikt aobteruit Zóó iets ging hoven hnn begrip en toen de vlam yordwenen wa sprak Ortm ns met woest rollende oogea den volke de volgsude sehrikaanjagende woorden toe Saja dioee maken pelloi Ik eet ook kogel Wellicht zal het orbaal van den vonrspuwanden en kogeletenden Hollander hier nou jaren later door onderen van dagen aan du jeugd worden verteld TApSNIEÖWsT GOUDA 11 Mei 1898 Aan do universiteit te Leiden is het candidaatseiamen rechten afgelegd door den beer 6 J 3 de Mooy Haasteeoht Op de laatst gebonden hondententoonstelling in het Paleis van Volksvlijt te Amst rdam behaalde de heer Duper één 3n prgs en 2 eervollen vermeldingen met langharige Duitache staaodebonden vier 2e prgzen twee 3e prijzen eeo 4n prfl en 5 zeer eervolle vermeldingen met Engelscbe selters pen 2n priji en drie 3a pijzen met I rscbe setters en bovendien een pedalen prfli met EngeNcbe setters voor de beste afslammelingen nit Kennel Flushing Oap1 i i 1 a d IJsel Aan den hoer A De Voa onderwy er albier is tegen 22 Joli eerrol ontslag verleend wegens zyn benoeming als klerk aan het ministerie van Marine Waddinosveen Tot heemraden an de polders Achterof en de Potten f zgn herbenoemd d beeren J C Van der Torren en O Ondljk 8 80 8 6 9 56 7 55 8 02 8 08 8 16 8 85 10 36 11 13 10 04 lO U 10 18 10 36 10 f4 8 48 9 10 10 16 10 54 11 HO 7 86 8 a 17 8 27 6 34 6 41 6 4T 9 87 9 47 9 64 10 81 10 07 8 54 10 t 10 12 10 21 10 38 9 22 10 88 11 6 10 39 11 1 44 ï ö 7 55 6 18 6 18 6 80 6 89 6 60 6 30 9 28 10 06 9 34 9 48 9 69 10 10 10 8 Bbrg Ambacht lo do gisteravond gehoodau vergadering van oprichters der afdeeling BergAmbacht on Omstreken van de Uoll Maatschappij Landbonw werd door het voorloopiu he liinr bji niondi van den beer P Hoylsams T n Konjnenburg laedegedeeM dat hot concept reglement der vereeniginguaeeoige wüiiging door het hoofdbeituor wan goedge kenrd en dus nu zyn taak als geëindigd beachoBwde By do daarop volgende verkiezingen van een definitief bestuur schonk het meerendeel der vergadering het verlroowen aan de neereu J P Mahlstode Sr P Hoytema van Konynenbutg J Hoogenboezem A Oskam Dz en C Osdam Az die onderling hunne betrekkingen zulten regelen Hot Bettnur verleende thans het woord aan den hoer A Bos znivel conenlent in ZuidHolland ter ioleiding van zgu voorstel lot het honden van eeo cursus in kaashereiding en melkonderzoek Door de aanwezigen werd dit voorstel met sympathie aangenomen on besloten belaogstellenden nit te noodigeo tol hot volgen lun eeoige theoretische en daarna practiscbe lessen door den heer Bos e BergAmbachJ te goren Voor da laatste heelt d heer H Verdoold Wz in Bsnedenherg zy hofstede welwillend beschikbaar gesteld Ter bestrgding van snivelgebreken kan de medewerking van den zuivel consulent ook op andere boerderyen wordeo ingeroepen De verdere regeling der zaak werd aan het Bestuur overgelaten en Ce vergadering daarna gesloten LüKlMEKKKK Blykeos de kiezerslyst voer deze gemeente over 1898 1899 bedraagt het aantal kiezers voor de Kamer Staten en Grmeenteraad 519 waarvan 442 kiezers voor d Kamer en Staten RECHTZAKEN Gisteren stond voor de Rotterdamsche recht bank terecht A J D 22 jaar slagersknecLt te Gouda Op den 5 April bevond hy zich in het bierhuis van de Waard alhier en had daor toen bit de kenken weggenomen een horloge toebehoorende aaa Antooo vso Krieken Bek beweerde dit feit in dronkenschap gepleegd t bebhen en van plan te zyn geweest het terng te brengen waarin hy echter verhinderd was door do komst van do politie te zynen huize die het horloge daar op hem in beslag nam Tegen beklaagde die hoogst ougonstig bpkend staat werd drie maanden gevangenisstraf geëischt De rechtbank te Amsterdam deed in de vorige week uitspraak io een vreemd geval van oplichting Een vrouw ait ecu burgergezin moeder vaa oen aantal kinderen eu zonder eenigen smet op haar erleden was op een avond ia een schoenwinkel een paar schoenen op zicht komen halen voorgevende dat zy ze ten geschenke kreeg van hare schoonmoeder een in den winkel goed aangeschreven familie Met die schoenen ging zy naar de bank van leeiiing waar zy er f 2 op vroeg Daar werd zy aangehouden en bekende alles By verstek veroordeeld tot 4 maanden gevangenis was zy thans in verzet gekomen Op grond van de verklaringen van haren dokter door dea verdediger mr Z van den Bergh als getuige gedagvaard meeuende het O M dat bekl hoewel niet ontoerekenbaar echter wel als minderwaardig moest worden beschouwd on eischte thans 6 weken gevangenis Da verdediger wees na bel vlekkeloos ver Irden van bekl te nebben geschilderd op drie z i vreemde omstandigheden lo dat nieli gebleken was van geldgebrek 2i de gering waarde van bet gebaalde 3o dat bekl inden vvinkel bekend was Pleiter meende dat iemand die weet wat hy doet niet aldus bsadelt en concludeerde derhaUe vooral op grond van des dokters verklaring tot ontoerekeubaarheid De rechtbank sprak bekl vry ATJEH Aan eeu particulier sobrijven uit Atjeh aan de Locomotief ter inzage gegeven ontleent het blad dat aldaar een gerucht liep dat een voornaam hoofd te Segli naar Toekoe Oemar w i overgeloopen Verder meende de Bobry er dat wanneer dit gerucht ongelnkkiserwys waarheid mocht blyken met den tocht naar Pedir zeker wel een weinig haast zon worden gemaakt on dat wy door die expeditie hnitengewoon veel kunnen winnen Do Raad van Justitie lo Soerabaja beëindigde 7 April het onderzoek in de raoordzakkWil ken De officier van jostitie eischte tegen den heer Wilkoo wegens moord op den kapitein Von Schmidt anf Altsnstadt eén jaar gevangenisstraf en de betaling van de bosten van het proces Deze eisch zegt het Bat Nwsbl zal wellicht menigeen licht toeschynen Voor zoover echter van de terechtsiitingen naar boiten gebleken is heeft man kunnen zien hoe zwaar do beklaagde reeii geboet heeft en nog boet voor zyn misdaad welke hy zeker niet althans niet met dat ernstige verloop bedoelde Uit dat oogpunt kan men het zeker wel verklaren dat in verband mot andere ongetwijfeld aanwezige verzachteode omstandigheden een licbto itraf wordt geëischt 1