Goudsche Courant, donderdag 12 mei 1898

Vrijdag 13 Mei J808 Siste Jaargang l o 75T9 fiOüMHE mmm IVieufDS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TelefooB No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg meer 10 Centen Groote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maagden is ƒ 1 25 franco per pest I1 7O Afzonderiijke Nommers VU F CENTEN Co lultepiandscli Overzicht j HASpaansche eskader i geheel olgiOotenaWsyte Cadil iraggekeerd De ontmo etmg Xarip met iM eel belangstelling gewacht rd il daariMor onnlogelijk gewordao Ka la TBraohilleade zydeo TerMokeo te z a van zuiver spe PRO DEO BEREPMRIN6 Bg Tonnis der Arroudissements Reehtbauk te Rotterdam d d 10 Jannari 1898 is het huwelyk bestaan hebbende tusschen MARIA TisDEKSCHALKenTHEODORÜSQUIRINliS HARDER beiden wonende te Rotttrdam ten TerKoeke van eerstgenoemde door echtscheiding ontbonden verklaard met alle gevolgen bjj de Wet bepaald De Procureur van eischeresse Mr L C DRIEBEES Botterdam 10 Maart 1898 OPENBARE VERROOPING te GOUDA op VRIJDAG 20 MEI 1898 des morgens te 9 uren aan het Huis Wijk B No tS6 aan de Wegthaven te Gouda van Een gedeelte vao een ouderwetsclien INBOEDEL bestaande nit Oanafé Sopha Spiegelkabinet Kabinet Porceleinkast Commode met Buffet 7 of 8 Boekenkasten Schrijfbureau Cilinderbureau Schrpessena r groote uittrektafel Mangel Weerglas Spiegels waarvan een met antieke Lijst Stoelen en verdere Meubelen voorts Bedden eenig Huisraad Glaswerk Kopetwerk em eenig gewerkt Goud en Zilver en eene groote partjj Boeken Te lien In plaat van DONDERDAG 19 MEI 1898 WOENSDAG 18 MEI 1898 van 10 tot 5 uren Verdere inlichtingen geeft Notaris J KOEMAN te BaastTteht Openliare Yerkooping op VRIJDAG 13 MEI 1898 vaormidm dags 9Vi n b Veerital WE te Oouda ten overstaan van den deurwaarder F M SirSIH van een zeer groofe Martij HOUTWAREN beslaande in SCHOORSTEENMANTELS SCHUIF DEDRen RAAMKOZIJNEN BADDINGS PLATEN PLANKEN DAK ZOLDER en SLIJPDEELEN RAMEN DEUREN dubbele en enkele INRIJDEOREN KOP en VLOERDEELEN GORDINGEN etc afkomstig van de voor weinig tijd nieuwgebouwde Villa WJüLIMVBBDJEy te voren te zien c EHECETS EN MEIIEN ook gehuwde Lieden kunnen direct geplaatst worden voor de afdeeling Wasscherfl in de STOOMWASSCHEKIJ van W G BURGER Xeitt 1 Opruiming van hetehadtgde en gebrttikte MUZIEKINSTRUMENTEN in net MAGAZIJN van L C DE LA G i é 1 Cïodurcnde nog oemge dagon MEBSSmil ï is de voordeeligste in Nederland erz3Rert tegsn SoRaèe ontstaan door ziekte en ongelukken uitgezonderd tuberculose Uitsluitend VEEHOUDERS iWAOEN TEV genraagd DE DIRECTIE Uoudo Kruk vim A lilüNKMAN Zn DAMES ZANGVEREENIGING ARUO LD SP OEL VITVOKRING Dinsdag 17 Mei 1898 des avonds ten 7Vs uur ID de Zaal i M en Vermaak i der kieleit i Réanie i Het welwillende medewerking van Heeren Invites SolistenMej EMMY KLOOS te IJage Sopraan De Heer M 8 v VEEN te Rotterdam Tenor De Heer W J SPIBKSMA te Hage Bas De Heer A H BEUSEKAMP te Oouia Piano Accomp H H Donateurs hebben toegang met 2 Dames H H Kunstl leden met 1 Dame Meerdere Dames en leerlingen der Sted Muziekschool kunnen worden geïntroduceerd tegen betaling van ƒ 0 50 Contributie voor Donatenrs ƒ 3 voor Kunstl leden f 2 per jaar Teleêtboekjes uilen aan de Zaal verkrijgbaar ijn A f 0 15 A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUDA Beveelt zich aan tot het leveren van heit Zeeuwscli Tarwebrood a 16 Cent per Kilo E CASSITO TANDARTS Grouda Turfmarkt SPSBEKVJREN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot uur WOENSDAG en VRIJDAG van 1 tot B uur ZONDAGS niet Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM v m tl N van Schaik Sü Co gevestigd te a Oravenhage Hepplerttraat 2B en Z9i nabi de Regentesselaan HOFLETERANCIEES van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoest gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract if r n F r A y rrrrrcn m L VU XiOJL J l C=K J i t 1 FLACONS van 40 Cts 70 Cts en 1 verkrjgbaar hy Firma WOLFF Co Westhaven M9ë Gouda E H VIN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜÜMAN Moordrecht J C RATELAND Bodoop B V WIJK Oudeimtrr U KOLKMAN Waddiiuiveen VAN Blommestein s Inkt is procfonder indeli k de BESTE jen volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND fiebr DE RAADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 van geheel ook in huur Inrïciiiïiig lol Meubileering J an ffeheele Huizen desverlj nffd f nest ll st Mest De Voorwaarden waarop eerstdaiigfs 24 per ceelen van 200 en 300 Meter Huis en Stras t f vuilnis desverlang l vermeng d njiet beerstoflen zullen worden Verko jhl worden op aanvrag e franco gezonden door C I 1 irecteur der Ge neeniireinMA te Utrecht t Q RENMISMA EznJ DEII T der PUTEELB AKEfe iTltte LLAMIll ONTVA GEN eene ieuwe jiih cfi f fl ll Vazefi Jardinières loefTJW OTUEEOfeDEl lW 1 voorheen Wed BOEIJsIpMS jl 4 Et KT DE E T LAGE4 9 i N M Bovenstaande Artikelen worden van af heden bij 1 mij voor Ie prijzen doo de Fabriek vastgestelc v erkocht Chemische Wasscherij en Stoom Ververij DE WIT en Oomp Utrecht SPOEDIGE en NETTE AFLEVERING LAGE PRIJZEN M BP6T blJ Gez BECREaS in Modes Turfmarkt 248 fiÜUDA Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden HEEREKHllIS met TM staande aan den KAÏTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prach tig s Kelder Boven 3 Kamers met achter een g root Balcon Zolder Meidenkaraers boven en beneden Privaat met Waterleidingvoor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtig e Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Huurprijs 450 sjaars Koopsom 8000 Een flink Persoon goed van gedrag oud 3Ö jaar wenscht in kennis te komen met een MEISJE vaa gelijken leeftijd om na wederzydsch goedvinden een Huweliik aan te gaan P Godsdienst Franco brieven met portret worden ingewacht ouder No 2453 aan het Bureau dezer CourautJ Nieuw onovertroffen Prof Dr Liebers welbekend ZISffW KlACII lUaE Alleen echt met Fabrieksmerk DJ van Velzen DUBBELE BDDKT B 10 tot voortdurende radicale en p zekere genezing van alle zelfs sl meeat hardnekkige isenuW mVOÊ i kten vooral ontstaan door ESi S afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte BleekzQcht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte apysvertering Onvermogen Impotenz Pollutioae enz Uitvoerige prospectussen Pnjsper flesoh fl 1 ft 2 fl 3 i dubbele fleaoh Ontvangen de nieuwste i STOFFEN j fl6 j CentraalDepot Matth v d Vegte Zaltbommot Depots C Happel s Gravenliage C 3 W Snabihi Uotterddm M Cleban o AiiiBtenlanx Lobry on Porton Utrecht en bii allo drogUtan Af g nolitiin Bpreid zya gel tSlatieTié aajfrl ichadM schepeD dia F ogW st stoomden waren Diet ha iSskader in sinrkkiog geMde lioh ODTaorijcbllig ge isifekeu ruimte der kaooQ idMel Dei staar bi tU i Wr i l init bet Spaa 4agd bf a i nfn tan Ba a para wat Joog artlepim jKttize aanho+elenswMrdig is 8 D tis 6i i4 der ytlireenigde Staten acht iqolMn t aliee WBO de Splnaqsche flootüiar de baveriA vaiLjiJadix dau toeetiod z odaoig gewfci d di zij thans JlBiloten hiBiltoitslnitend haij aaMoob b jilydeo aan debezetting van l orlpo eo ÖBOaJ ij Met den masten spoei kullen na troepen naar Cuba wórdeu 1 OTerge t Generaal Mile de opperberelbebber tata bet Amljrikaaosehe leger is te Tanpa aangekomen en zal zelf met de eerste expeditie naar Cuba Vertrekken Op het eiland wordt door do Spanjaarden hard gewerkt om de verelerkingen lanss de zeekust in orde te brengen en om de trouw gebleran berolking op te wekken tot den strgd Ue Cubaanscbe Kamer die intassoben geconatitueird ia heelt aan den minister van koloniën in bet moederland een adres gezonden waarin zg protesteert tegen don inval der Yereenigde Staten eo het vaste besluit mededeelt de Boovereiniteit van het moederland krachtig te lerdedigen Onlangs ia er tnsscben Doitscbland en Engeland van gedachten gewiiseld over do mogelijkheid dat er ten behoeve van degenen die op da Filippijnen onder de bescherming van die beide staten gesteld zjjn en lot bewaking van huono bezittingen gemeenschappelijk Eugelsobe n Duitiche marine troepen aan land moesten worden gezet ingeval de omstandigheden dil dringend noodzakeiyk maakten Voor dit doel beeft Doitscbland aan vier oorlogsschepen van het Ooitaziatischo eakadel bevel gegeven naar Manila te gaan doch naar het ecbgot zgn de beide mogeodbedcn overeoDgekomen de oaticbeping ïoorloopig zoo mogelp achterwege te laten totdat in de bnurt Tan Manila de beslissende gevechten zullen zgn geleverd en intuisoben eventueel bedreigde Enropeaneo tEVlLLETOIM Het Leven te Baden Een Bussüche Soman ffWat voor een GelistratofP vroeg Qubarof j delelfde die te Kasan waaP fDezelfde Ik weet wel Stephaa Nikolajewitoh booze toDgen zeggen vac ham dat hij zich daar door leveranciera en braiidewijnatokera heeft laten omktopen Booh van wien komt dat praitjo Van Pelikanof 1 Kan me echter vertrouwen atalleo op Palikanof op hem die algemeen als spion bekend ataat i Mot uw verlof Matrana Semenowna viel Bamhijef driftig ia PeUkanof is myn triend Hoe komt ge er bij hem een ipion t poamen ffJa ja ik herhaal het hy is een spion I Met aw verlof Een spion een spion achraeuwde mOTroow Suohantchikof irMaar neen neen zeg ik hoor dan tochl ohraeuivde Bambajef haar toe fEea spion I een spion I ging mevrouw Suaantchikof voort te roepen Neen seen Tentelejef ja dat ia wat anders schreeuwde Bambajef too hard hy kon Merrouw Suohantchikof verstomde bij het hooran van dezen naam Van dewn heer weet ik Beer ïekor ging Bambit f op deusUdw toon voort dat hü toen hij door aau boord ta nemen Yau Épaaascheq kant wordt deze tbo zolf sprekeode matitr0gel voorgesteld ala een Ouitsoben coup om door het zendeu van Duitsche scbepeiji en het dreif n met eene It ding van de Daitsohe marine fteipe mogelgke afzonderlyhe overeeukomat tussoben Engeland eu Amerika ten aauzien van het bezit der Fitipi nen io de var te etureu De Paus heeÜ alle Itaü snache bisachoppeover o hÜ om i dag in alle kerken de vermaningaf te tezen aau het vo k om zich rustig tehoadeo Hen jasa eerbied voor de wet oiet uithet 00 $ te vMiezeo De toestand pe Milaan is veel verbeterd De Ëngelscl bladen beschouwen den staat vau zaken in Italië al srer ernstig ofschoon weinige e mogelgkheid dat iet tot een boDdsrepubtiek feomt toegeven Aan de Timesc wordt uit Rome geseind In politieke kringen is men over den toestand bezorgd en men gelooft dat het gaaudeweg erger zal worden omdat de regeertog blgkbaar den toestand niet beheerscht De vreemde Correspondeaten in Italië hebben kennis gekregen dat zg niets mogen seinen over de loopeode gebeattenissen Het onbetrouwbare agentschap van Stefani heeft derhalve bet monopolie van bet ItaliBBOSche nieuws De correspondent der Daily Newsc te Milaan seint dat by wegens de ceaauor uiet verder eeihèn kan waaruit mtm natuuHyk besluit dat de toestand heel erg is Oodaoks de pogioijen vaa de ïtaliaansche regeering om de waarheid weg te mofièfeo lekken er voort dnrend byzooderheden uit ver onluateu m verBebillende plaatsen Ëerguteren moeten er moorddadige etraatgevechten geweest z n te Novara en te Como Er is een belangrgke legermacht heengezonden In zyne rede tot de delegaties heeft de Keizer van Oostenryk gezegd dat door het sluiten vaa den vrede tusschen Turkye en Griekenland het vraagstuk van de positie van het laatstgenoemde land op den weg is gekomen van eene gunstige oplossing op een vasten grondslag voor de verzekering van den vrede in oostelyk Europa De Keizer herinnerde aan de aanzieniyke aanschaffing van wapenen en oorlogsmateriaal welke noodig is en deed een beroep op de vaderlandsliefde der delegaties ten behoeve van deze toebereidselen waartoe overgegaan is als maatregel van voorzorg noodzakeiyk gemaakt door de onzekerheid van den toestaad in het afgeloopen jaar en de ontwikkeling der strgdmachten van alle staten de derde afdeülmg gedagvaard was geworden voor do voeten van gravin BlasenkrampEF lag en haar ameekte ffEed m en doe een goed woord voor mg I Pelikanof hoeft zulk een laagheid nooit begaan Hm Tentelejef bromde Gubaref dat moet men onthouden Mevrouw Suohantchikof haalde veraobtelyk ds schouders r p ir tZijn beide lieve personen zei ze maar van Tentelejef ken ik nog een fraaier geaohiedeuia Hij waa gelijk alleo bekend is een vreesehjk tiran voor zijoe onderhoorigen hoewel hij zich gaarne voor een voorstander der efflaocipatie uitgaf Toen hij eena te Parijs bij een goede kennia was trad mevrouw BeeobarStowe binnen nu gij kent immers de Negerhut Tentelejef die zeer trotich ia verzocht den gastheer hem aau die dame voor te stellen Als deze echter zijn naam hoort roept zij uit Hoe gij Tsrmeet u te willen voorgesteld worden aan de Bohrijfater van de NegerhutI en zij geeft hem een oorveeg daar en pak u nn weg terstond van hier En wat denkt gij dat nu verder gesohieddeP Tentelejef neemt onderdanig z n hoed eu vertrekt 1 ffDati komt mij toch overdreven voor zei Bambajef frWeg van hierl moet zij hem inderdaadtoegeroepen hebben maar de oorreeg is een verzinsel i Ze heeft hem een oorveeg gegeven I ja dat heeft ze gedaan herbaalde mevrouw Suchantohikof met zeuuwaehtige inapanniug Ik zal geene leagena vertellen 1 Én met zulke menschen z t gy bevrlflidl Verspreide Berichten Spanje en de Vereenigde Staten I n gevolge van de nederlaag der Spanjaarden by Manila overleggen de voornaamste ledta van bet diplomttencorps Diet ambtelgk te Wijifaioglon of het geschikte oogenblik misachieu gekomen zou zyn oii de regeering ie Madrid te wijzen op de nuflelooaheid van het voortzetten van den oorlog men zon Spanje willen ovarbaleo vrede te sluiten eu Cuba prys te gev n en een oorlogascbatting te betalen P e7 zon als waarborg voor het betalen dalman Manila bezet houden pe iTimesf verneemt nit New York De ma tieme attaché van het Amerikaansche gei ntscbap te Londeo heeft aan bet miniatexte vaif marine to Washington geaeiud dat vier kruisers en drie torpedobooten van het SpaauBohe eskader van de Kaap Yerdiacbe eilanden te Cadix zyn aangekomen Ëen regeeringitslegram uit Havana meldt dat men daar niet weet waar de hoofdmacht van het Amerikaansche eskader zich bsvindt Naar de Herald c nit Washington verneemt gelooven vele regeeringspersooen dat de twrngkeer van bet eskader naar Cadix een teekeo is van Spaoje s bealnit om den oorlog ie rekken Eefii snelle en krachtige aanval op Cuba is derhalve noodig om Spanje ertoe te brengen vre3e te vragen Volgens een telegram uit Washington aan de Tribune c zyn er maatregelen genomen om het eskader van admira al Ejampaou naar Kej West te laten teragkomen ten einde samen ie werken met het Amerikaansche leger voor Cnba Stel ig wordt medegedeeld dat San Joan mat gebombardeerd zal worden en Porto Rico niet aangevatleo totdat de Cnbaansche veldtocht zal zyn afgeloopen Het ministerie van oorlog heeft bevel gegeven alle troepen die voor Cnba bestemd zyn naar Tampa Mobile eo NewOrleana te dirigeeren De Daily Newsc verneemt uit Key Weet van Maandag dat de lading van het transportschip Goalie c bestaat nit 7000 geweren 200 000 patronen verscheiden Gattiogakanonoen mondbehoeften en geueesmiddelen voor de Cnbaansche opstandelingen De Globe c bebeUt bet volgeode telegram uit Gibraltar Eene alhier aangekomen Eagelscbe stoomboot rapporteert officieel in den nacbt van Dinsdag een Spaanscheo torpedojager te zyn gepasseerd een der sebepeo belast met bet bewaken van Algeciraa en de atraat van Gibraltar Kort nadat zy den torpedojager foorbygevaren was zag de bemanning van de Ëngelacbe boot dat aan iMet uw verlof mot uw verlof Matrena Semenowna ik heb Tentelejef nooit roor een m ner Trienden uitgegeven ik heb alleen van Pelikanof pladieo het Tentelejef niet is dau is het een audsr b v Michnef f Nu en wat heeft deze dan gedaan F vroeg Bambajef reeds vooruit in t nauw gebracht f Wat P alsof g dat niet weten zoudt I Hij beeft op het Newaki plein uitgeachreeuwd zoe luid dat da geheele wereld het hooren kon dat men alle liberalen gevangen moest nemen nog erger eena komt er een arme oude achoolkameraad bij hem eo vraagt om bij hem te mogen dineeren yNeen P zegt hij dat gaat niet aan heden dineeren er twee graven bij mij pak je wegl Maar dat ia letterlek niets dan laster hernam Bambojef LaaterP LaaterP In de eerste plaats heeft vorst Waohrushkin die destyds hij uw vriend Michaef dineerde Vorst Wachruahkin bracht Gubaref met strengheid en met nadruk in het midden la m n aeef ik ontvang hem wel niet in mijn huls maar noohtana mag er niet over hem gesproken worden i Ten tweede ging mevrouw Suchantohikof voort terw I zij een buiging tegen Gubaref maakte j heeft Praakowja Jakowlewna het mij zelf gezegd Ja die is mij ook de rechte t Zij enSarkisof zyn immers de eersten in t verzinnen van histories Ik vraag u excuus Sarkiaof ia een leugenaar dat IS waar bovendien heeft hjj van zijn vaders lyk het kleed weggeatolen dat vil ik u volstrekt oiet tegeaapreken i maar hoe kunt ij hem met Froa boord van den jager de lichten uitgingen en plotseling volgde daarop eene varscbrikkelyke ontplo£Sng Da torpedojager verdween geheel in de golven Men gelooft dat de ketel gesprongen is en vreeat dat alle opvarenden omgekomen zyn Latere berichten melden dat er noch t Gibraltar nog te Algeciras iets bekend ia ten aanzien van het ontplc£fen van eene Spaauiche torpedoboot In de Spaaniche Kamer is het politieke debat hervat Dabra aatonomisUach afgevaardigde van Porto Rico verklaart uit naam der autooomisten van dat eiland en van Coba dat allen de autonomie onder Spanje s lonvereïaiteit en de integriteit van het SpaiDSCbo grondgebied znllan verdedigen De republikein SalmeroB valt weder heftig de monarohisteB de conservatieve politiek en bet beleid van de tegenwoordige regeering aau Bg wordt tot de orde geroepen en besluit met te i gen dat volgens de overtaigiog der republikeinen da eenige oplossing da formatie van de naiiooale regeeriog is maar by voegt erby dat dit niet kan geschiedeu onder bat bestaande regeeringistelsel Levendige protaiten volgen Sagasta zegt Zi dia Salmaron hooren spreken zouden niet gelooven dat Spanje beproefd wordt door twee opstanden en een oorlog Sagasta dient nu bet ontwerp in op de middelen die het kabinet behoeft om de oorlogskosten te dekken By xegt dat de goedkenring daarvan door de Cortes dringend is daar de bg de wet voozziene middelen zyn uitgeput Het ontwerp komt in behandeling Een amendement bepalende dat de houders van buitenlandBche Spaaasche schuld die in Spanje wonen in pesetas betaald zullen worden wordt aangenomen evenaU ten slotte bet geheele ontwerp Itauk De Mitaneescbe Cornere della Serac bewyat met een relaas van de voorbereidiog der werkstaking te Milaan welke aan de troebelen ii voorafgegaan het politiek karakter van den opstand De werklieden van de fabrek Pirelli zyn by groepjes de kameraden in andere werkplaatsen gaan overhalen bet werk te staken en het aantal werkstakera werd op 37 000 geacbal terwyl men het aantal werklieden in fabrieken enz Ie Milaan aanwezig op 40 000 raamt Ziehier nog een verhaal hoe het volk Zendsg huishield van den correspondent der Pali Mall Meoigeen trachtte bet gepeupel tot bedaren te krygen door bet geld toe te gooien Bet geld werd opgeraapt maar even later klonk Non je hoofd I Iedereen die een beetje bekend was in de stad en een zekere positie had heeft kowja Jakowlewna vetgel jkeo P Herinner u maar eens hoe fataoenlijk zij zich hjj de aoheiding van baar eohtgeooot gedragen heeft Dooh ik weet het t is altijd uw zwak Genoeg genoeg Matrena Semenowna viel Bambajef haar in de rede Laat onsditonverkwtkkelük gebabbel toch etndelyk eena staken A propos hebt gÜ Madelle de la Quintinie gelezen P Dat is een prachtstuk I Volkomen uwe beginaela Ik lees geen romans meer antwoordde mevroaw Suohantachikot droogjes en bita tfKn waarom niet P Omdat de tegenwoordige tijd zich daartoe niet leent Ik denk sleohta over ééne zaak de naaimachioea rWelke machineaP vroeg Litwïnof Wel de naaimachines Alle vrouwen behooran zich tegenwoordig van naaimachinee te voorzien en maataobapp eD op te riohtan daardoor kuaneu z alle haar brood verdienen on onafbankeiyk worden Op andere w zeo zullen e hare zelfatandigheid niet verkrggeu Dat is een belangrijk sociaal vrai ï stuk Wij hebben daarover onlangs met Bolialaf Siaduitzki bloedig geredetwist BoUslaf Stadoitzki ia een wonderlijk mensch die al deze dingen met groote lichtzinnigheid behandelt U dr ft met allea den spot die gek f Allen zullen te zijner tqd rekensohap moeten gaven zeide Gubaref langzaam eo op half onderriohteaden half pathetischea tcon dn