Goudsche Courant, vrijdag 13 mei 1898

In het dorp Noordwolde bloeit sedert jaren de rietwerkiodiitrie waarvan bgua de geheele dorpsbevdbing leeft en een goed beatnaao beeft Daizeuden b j duizenden rieten atoeteo tafeli enz worden jaarl ks daar gefabriceerd en naar OoBt en West gezonden niet alteen in ons vaderland maar vooral ook naar België en Frankrgk Tot nog toe had geen export uit dit dorpoanrEngeland plaats waarom voor eenige dagende fabrikant Ëkbart Daar Engeland afreisde omzoo mogelgk daar ook aftrek voor dit artikelte vinden Deze poging heeft auccea gehad de eerste bezending rietwerk was spoedig verkocht eeue tweede bezending ia reeds naar Engeland verzoodeu en Zaterdag jl ia ook de fabrikant Evera int NoordwoHe naar Londen vertrokken om rieten voorwerpen te erkoopen De berichten over den invoer van bedorven vleesch te Amsterdam geteu eeu inzender io de Haagaohe Ct aanleiding een staaUje mede te deeleu van deuzelfden aard uit den omtrek der residentie tDen stal van een veehouder iu een dorp zeer dicht bg onze stad bezoekende zag ik daar een prachtige melkkoe die bgzonder mgn aandacht trok wegens baar zeer gezwollen kop Enkele weken later mgn bezoek berbateode vroeg ik aan den zoon van den veehouder □ aar den toaataod vau dat dier waarop ik ten antwoord ontving dat het een koloitaaal kankergezwel waa geworden eo de koe eeo kop had gekregen ala drie andere maar dat ze haar gelukkig nog tgdig voor f 37 50 aan een slager in de tad haddeo verkocht cDat deze brave veehouder kerkeraadslid oog wel zolk een opvatting van eerlijkheid had ia treurig maar uèg treuriger is het dat de invoer onopgemerkt kon plaati hebben Mou behoeft zicb echter slechts wat meuigvi liiiR to bewegen op do wetran tnPschea bier T e Spoorwegverbindingen üiet GüüüA Zomerdlenst 1898 99 Aao evasgeD 1 Mei 10 86 ll U 8 14 85 9 64 10 11 U U 9 8 1 9 84 9 48 10 1S10£I VU 11 86 11 60 18 87 1 16 61 7 86 7 58 8 40 11 64 18 08 18 47 8 88 7 10 7 45 8 11 9 6011DA DEK H A6 10 39 ll l3 13 56 1 8 1 19 1 88 1 48 9 17 9 88 9 67 10 14 11 16 9 46 9 tt lo 86 10 44 11 46 7 48 8 08 9 03 o U iJ a u T ji jïï n i Tu Tci 1 14 9 07 10 19 10 57 18 00 18 10 13 68 3 80 8 17 4 88 5 80 5 47 6 06 6 56 8 86 door 10 17 11 14 8 87 6 37 7 10 10 34 11 83 18 37 8 46 3 84 5 45 94 7 16 8 48 10 3610 41 8 5 9 89 10 61 11 4 19 3 1 95 3 08 8 5 1 5 04 6 38 4 7 39 59 10 5111 18 84 7 13 7 68 8 1 37 3 08 8 36 3 66 4 48 5 35 10 6 66 7 56 f i 9 07 9 85 10 03 10 84 8 47 4 16 6 60 7 18 n na 4 34 3 09 8 40 4 87 10 1 07 7 19 8 38 Utnobt 6 95 1S 7 45 8 87 8 49 9 00 9 80 10 15 10 38 11 38 13 08 Woerdeu 49 6 53 8 06 9 16 10 88 11 66 18 84 Qoaila 8 37 9 06 M 9 63 10 9 11 10 11 11 tiTMielgke momauteii doorleefd Dr Brandi byroorbfleld werd io t u huis aangeTalleo i vaar hy z n sterTende rroaw rerpleegde Hy reracbanate zicb en toen men de Toordeor met petroleum bestreek om haar in brand te steken seboot bg door het aientelgat een man dood Oit maakte het volk oog woedender en ten slotte wiat het binneDsbuie door te dringen waar alles kort en klein werd geslagen MerroDw Brandi was aan den aohterkant weggevoerd ook de dokter verliet ten slotte het bois en omdat het volk hem in de nasststaande woniog waande werd ook deze geplunderd Zyn tgk is later boiteo gevonden Hq was met een hyl getroffen en met eteenen overdekt De zettere en drakkersgeiellen hebben baast overal het werk geataakt zoodat er byoa geen GOnranten verschgnen Totgena dan oorrespondeot der conaerratieTO Üazetta di Venetie zonden Zondagmorgen in de Troegte op het kerkhof Mnseocco een nur van de stad af reeds 130 Igken xgn begraven Sen arta die in bet hoepitaal een aantal gekwetsen verpleegde verklaarde aan den correspondent der Fraokf Ztg dat de werking van hst nienwe lepeteergaweer ver icbrikkelijk is Alle kwetsuren waren doodelgk gebleken Ampataties onnoodig Maandag ia de Ra ain Dr Anna Koelisjef dia reeds eenige jaren te Milaan woont en looialistisch werkzaam ia gevangen genomen Zg en een ootvlachte bobkdrakker worden befcbuldigd een opruiend geschrift te hebben Torspreid Ook drie sociaUBtiacbe afga aardigden zgn gearrebteerd Volgens de Fraokf Ztg c zouden er wèl gevallen voorgekomen zyn van soldaten die weigerden op bet volk te achieten de weigerachtige soldaten zooden toen zelf oumiddellgk zgn doodgeschoten Alle verkeer te Milaan ia geëindigd en tronweus ook verboden Zelfa van fietsen mag geen gebrnik gemaakt sinds zg dienden om tgdlngen vlug naar Lngaoo te brengen Immers het zenden van berichten is verboden Niet alleen te Lanaanne ook te Zurich Genere en Bern hebben de Italiaansche werk lieden Dinsdag bgeenkomaten gehouden Zelfs moet daar met looveet woorden gezegd zgn dat men da broeders te Milaan te hulp wiide komen om het koningschapen d bonrgeoisie tea Tal te brengen Uit Uilaan en omstreken spoedden omgekeerd tal van Zwitaers sicb caar ban land terug Feavkbijk lErDoot de Centrale Commissie voor de Wereldtentoonstelling te Parga in 1900 bealiat dat de termijnen voor het inzenden der opgaren roor deelneming betreffende groep ÏII gealoten wordt op 1 Angaatas 1898 Na dien datum worden geen opgaven TOor deeloemiog neer UDgenomen Sen zekere Martin leerling dentist doodde gisteren te Pargszgn patroon Beoijaraty wonende in de straat Polsonnière no 7 eu diens kaahoudster om ze te bestelen Benderaty waa oomiddellgk dood doch de kasboudeter kon nog door het raam om hulp roepen Niet te min wist de moordenaar te ontsnappen Bklgib Ook in Belgig begint een beweging teiien de Btggenda graanprgzeo op te komen Maandagavond haddeo de socialisten tn Antwerpen eene meeting belegd waar een motie werd aangeaomeo waarin met den meesten nadruk wordt geprotesteerd tegen de acbandelgke speculatie in granen en afkeuring wordt uitgesproken over de misdadige kooplieden die zich daaraan schnldig maken onder bescbermiog van de regeeringen De vergadering iprak ala baar oordeel uit dat die misdaden alleen mogelgk zgn 8 85 KAS 8 41 8 56 9 05 0 iid T S l Uoordrwht door 1 8 Nieawerkork 1 8 goJTardM 6 80 7 86 8 8 Bctwtdmm Gtpelle Hieuweiknk lloordiMbt Ooud 5 61 S OS 11 19 A 96 4 45 4 56 6 04 5 11 t ll 7 811 i SO 7 48 8 48 7 68 1 51 8 07 9 08 1 19 9 08 Sottda Zgnalimini iloerkBpaUe ZostermeerZegwaBtd Tooiburg 7 80 6 4 6 63 6 6 6 17 88 iHag Voorburg ZoetOTiiieer Zeuwaaid ZeienhuiMii MoerkapBlle 6 39 6 55 7 8 6 80 6 86 5 48 03 ioadft üudew 8 10 8 88 7 04 7 43 omdat die woeUraars behooreo tot dezelfde klasse als die welkp aan bet hoofd der regeeriogen staat eu slecbti kunnen ophondeo wanneer de arbeideoile klasae zelve het lot der landen ïd handen zal hebben Ten slotte doet de motie een beroep op de coöperatieve vereenigiogeo om den prgs van het brood zoo laag mogelgk te bonden en dringt zg hg de wetgeveode macht aan op eene wet tegen de speculatie In Engeland Igdt de bevolking minder dan die van het vaattsland ouder de fitggiug der broodprgzeo Want zelfs bg den arbeideraitand is daar brood niet meer zoozeer eerste levenabeboefte nu onder de werklieden ook bet gebruik van vleesch groenten en vruchten jams enz sterk ia toegenomen sedert eenige jaren De stggiog der broodprgzeo dateert daar bovendien reeds van gernimentgd vó6r den oorlog en hangt net allerlei andere oorzaken en byomstandigheden samen o met den beperkten voorraad graan die door de handelaara als reserve in de pakhuizen geborgen is enz OainSNLAMD De beide daders van den aanslag op het leven vau koning Georgios van Griekenland Karditzi en Giorgis zgu Maaodngmorgen terechtgesteld in het fort Palmidi bg Naaplia EUBLAHD De Rossiacbe regeering heeft do geruchten betreffende een verbod van oittoer van granen tegengesproken BINNENLAND De beer J H Moock te Woudrichem heeft oit tgn ambt van notaris dat hg io die gemeente 24 jaar waarn m ontslag aangeiraagd De voornaamate feeatelgkheden te aGra venbage welke met de tegenwoordigheid van de Eoniagio zullen worden vereerd zgn de volgende Vrgdag 9 September circa 12 nnr aankomst te sGraveohage 3 4 50 plechtigheid in de Qroote Kerk 9 10 rijtoer langs de illuminatie Zaterdag 10 September 10 1 U n Aubade der schoolkinderen achter het Paleis 1 u Bloemeuoptocht van leden van den Alg Nederl Wielrgderabond 2 3 u Rgtoer naar Scheveningeo 3 a 4 u Huldebetoogins en défilé van fanfare muziekkorpsen 8 9 a 10 u Galavoorstelling tableaux rivants Maandag 12 September 2 4 u Egtoer waarbg te 2 uur een bezoek wordt geMfcoht aan de achoolfeeiten iu de Maliebaan 9 uur Militaire fakkeltocht Dinsdag 13 September 9 1 n Volkapelen 11 12 o Bezoek van Hare Majeateiten aan da volkaapelen 2 4 n ConcourB hippique Hare Majesteiten rgden te 2 uur uit 9 nor Groot vnurwerk op het stand teScbeveningen Zondag 11 September Rgtoer baiten da gemeente aGravenbage Zoowel te Amsterdam als te s Gravenbage znllen tgt ena de iuhuldigiugsfeeiten aldaar ten paleize galadiners gegeven worden Welk een kracht de kogeU welke uit de nienwe geweren worden geschoten kuuLCn ontwikkelen ia dezer dagen te Assen proefondervindelgk gebleken bg den zelfmoord van een soldaat in bet stadsboiub De kogel verbrgzelde de geheele lever drong door het roggemerg en verder dwars door een ongeveer 25 centimeter dikke boom waartegen de soldaat klgkbaar gezeten heeft Waar de kogel verder gebleven is heeft men niet konoen nasporen 18 68 1 1 7 1 14 1 98 ll n 18 18 11 88 11 36 11 48 61 18 a 58 30 10 19 10 99 10 8 10 48 10 49 9 88 9 47 10 18 11 18 11 80 11 41 11 55 19 11 87 9 49 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 7 40 11 67 10 16 B O l B D ï K B C H T ii ler Met de zomerdienat ragf ling op de spoorwe Rotterdamache juffrouw zich voor een naderende trein De machinist wiat door krachtig remmen den trein nog bgtgda tot staan te brengen en de vrouw bleef ongedeerd Op den eersten Plnksterdng wordt bet seizoen te Scbeveniagen geopend Op het Kurhaua zal de kapel der achotterg op b ide Pinksterdagen middag en avond concerts o geven eu bg guuE tig weder al op den 2en Piakaleravond een groot vuurwerk worden afgestoken Het Phitharmoniach orkeat zal 1 Juni de uit voeringen hervattenVan dien dag af zuIIsq dagelgks dubbele avondconcerten worden ge geven Door de politie werd Diuadagavond in deZaod traat te Rotterdam aangehouden een soldaat van bet 6a regiment iotaoterie die zgugarnizoensplaats Breda zonder verlof hadverlaten Hg werd gisterenmorgen ter beschikking van den garnizoena commandaut gesteld R N De opstal vau de s Graveohaagscbe gxerf ieterg iDe Prins van Oranje c iu liquidatie de werktuigen modellen eoz hebben in veiling opgebracht een aom van f lOO OCK gen is ook weer een nieuwe nitgave veracheneo vau Bet 10 cent Nederlandscb Spoorboekjec volgens contract met de Maatscbappg tot Exploitatie vaO Staatsspoorwegen en de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij nitgegeven door Jac G Rebberta te Amsterdam De broikbaarheid van dit boeltje wordt nog weer verhoogd door de volfteode verbeteringen lo Ia de kaart van Europa door een nieuwe vervangen welke veel uitgebreider en uitvoeriger ia dnn de vorige zonder dat de dnidelgkbeid in t minst daardoor geleden heeft 2o Is achter de binnenlandacbe dienstregeling een opgave ingelast welwillend verstrekt door het boofdbeetnur der poatergen van de tremen waarin postrijioigen loopeu waarmee verzending van losae brieven kan plaats hebben Dat leerplicht niet onnoodig ii blgkt nog nit het volgende staatje Te Getdermalieo werden in den cursus Mei 1897 98 461 schooltgdeo gehouden daarvan werden door 233 leerlingen er minder dan 100 verzuimd doch 71 leerlitigen wareu afwezig 100200 achooltyden 85 leerlingen 200 300 51 leerlingen 3 0 400 en 7 meflr dan 400 acbooltijdeo Door een veldwachter vau de gemeente Ter Aar zgn te Amsterdam aangebracht een millicien van het 7e reg infanterie en oen minderjarig meieje wooeode alhier die door bem te Ter Aar zgu gearresteerd de eerste wegens desertie en hst laatste wegens heimelgk verlaten der ouderlijke woning De eeo is onder geleide vau een rechercheur naar het Plaatselgk Coraraandpment gezooden en het meiaje naar bet borean Katteuburgergracbt gebracht om aldaar door de ouders te worden afgehaald Met ingang van I Juni wordt door de Maatscbappg tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in bet Kurhaua te Scheveniugen een bureau gevestigd voor het verstrekken van iulichiingen aau reizigers en de nitgiite vao plaatsbewgzeo naar alle stations waarmede het station Scbeveningen io rechtstreekach verkeer is opgenomen De regeering beeft de leden van het rgki Bchooltoezicht o m oit eooodlgd baar te willen melden of eene wettelgke verplichting om ten mintte tweemaal sjaars leerhogeu aan te nemen al dan niet vau nadeeligen invloed zon zgn op den rang en de vruchten van bet onderwgs De toeberaidselen voor het moziekfeeat te Dortmund zgn io olleu gaoi Bet koor telt 800 atemmen het orkest 120 apelera Bet kampioenschap van Nederland wordt 19 Mei te Amterdam verworiteld bg wedatrgdeo van de vereeoiging Neerlandia aldaar De Bond van Nederlandache Onderwgzers houdt op Piaksteren in elke provincie een propagandameeting Die van Zuid Holland zal te Rotterdam worden gehouden Groote deeloemiog en belaDgvielling ait militaire en burgerkringen werd heden be ïoond aan het graf van den kapitein der jagers Apol te Amsterdam bestuurslid van verscbilleade muiicale genootschappen Da boogsie militaire autoriteiten o a de inspecteur generaal Van Kestereo het gebeele officierscorps vao bet regiment en vele deputation waren op de begraafplaats om van hunne kameraadschap en boogacbtirift getuigenis af te leggen De Kon Mil Kapel liet treurmuziek hooren op weg van de met bloemen overdekte Igkbaar naar het graf Daar werd do te vroeg afgestorvene gehuldigd door den commandant der grenadiers ala bemind wapt uksmeraad door generaal Kool nsmBaBbetcoocerttDiligentiac als krachtige steun vao bet gf nootschap door graaf Van Hogeudorp oamfOB de Toookaustafdeelin eu door het Kamdrli De Ras jaren lang zgn vriend als nuttig lid der maatechappg bekwaam eo kondig officier Gemeng de Berichten TUd van Greenwich Aau het Hollandsche Spoorstation te sG ra renhage wierp hedenmidd een 56 jarige 4 68 6 88 6 61 6 14 7 81 10 04 10 11 10 18 10 36 10 84 8 8 80 8 51 9 6 4 68 6 l8 6 19 5 88 3 18 i 1 8 48 9 10 10 10 7 65 8 03 1 09 16 8 96 4 4 15 6 10 6 40 10 SS 7 60 7 86 9 37 9 47 9 64 10 01 10 07 6 17 9 87 34 8 41 6 47 4 4 4 60 4 67 5 04 6 10 2 50 3 4 4 06 1 44 1 64 8 01 8 08 9 14 5 26 5 85 S n 4 06 4 24 10 10 13 10 81 10 38 10 38 5 85 5 64 4 63 5 7 5 18 5 89 6 87 8 14 8 46 4 49 11 44 U 6 6 58 6 82 8 43 4 16 6 16 9 88 10 05 9 84 9 48 9 59 10 10 10 3S 7 80 7 66 18 88 1 35 1 41 1 66 8 06 3 17 8 8S 5 46 6 66 6 11 7 84 7 68 K tt 84 u 8 16 H 8 89 6 89 8 14 8 84 9 4 38 6 80 6 18 4 80 6 18 4 58 80 6 04 8 89 6 16 60 4 08 4 87 G O U U A 1 U ü T E r D A M Irinil M9 8 14 9 48 11 6 r 11 sUo 7 61 8 26 10 17 l i 3 kmst W 8 1 9 05 0 86 13 48 6 00 e 7 8 40 10 02 1127 lAjDBt O S 30 1 I 1 60 10 5 18 lUl oio e l l0 64lLm t O 8 7 06 9 10 9 05 11 16 9 68 8 46 4 45 8 80 7 4 9 46 9 10 9 38 5 5 0 11 30 3 08 4 00 6 00 6 36 8 00 10 00 tM m Üm 11 10 aïll 09 9 18 19 09 18 61 4 47 49 7 49 8 49 U 10 Leiden en Delft om meermalen op klasrlichted dag zelfa getuige te zgn van vervoer van vee dat zóó duidelijk de aporen draagt van ziekte dat men waarlgk geen veearts behoeft te zgn om het te kunnen opmerken fWellicht zou een streng toezicht op gemeenten ala Voorborg Venr en Stompwgk reeds meer dan men denken zou de moeite loooen De historische optooht te Delft te houdenbg gelegenheid der inhnldigiogsfeesten tot rooratelleode een bezoek der vroedschap ajlnPrins Willem T op het Prinsenhof eofeeoommegang door Delft zal aameogesteld zijnalf volgt Schutterij tamboer pgper kapiteijf Dirk Jauaz XJitteubroek te paard veudng en schuttera burgemeeateren Jau Aj jM Tv Melisdgk Haig Jansz van GrodSewegéu Ealtraot Corn van Dusaen en aasbint Benkelsz v d Borgh schout Cbriatiaan v n der Goes schepen Dirk Jorisz de Bye Pieter Pietersz van BeaomoDti Adriaao Jansz v d Meer Jacob van Utrecht heer van den Tempel Corn Wootersz an der Borgh Jan Jorisz van der Bnrgb en Pieier Jacobsz Variok Triomfwagen De Vrgheid voorstellende op een troon veraierd met het prinselgk wapen op een witten grond met gonden sterrr n omsloten door hlaawe met goud georoeerde gordgnen de Vrijheid ala maagd met peer en hoed ter zgde 2 schilden waakzaamheid eo eendracht aan bare voeten kuielen de 3 maagden gerechtigheid godsdienst en dapperheid De wagen bespannen met 4 paarden elk paard draagt een kwartier van sFriuseo blazoen Nassau Stolberg Heiaen Köniugitein De wagen gedrapeerd met oranje wit en blauw waartusschen aan de voorzgde het wapen vao Bolland eu aan de zgden dat van Utrecht en Zeeland aau de achterzgde een tropee van vlaggen Verder volgen Hallebardiers van de garde met vlag pages Prius Willem I te paard Marnix van St Aldegonde te paard Hendrik Jan en Lodewgk van Naaaao allao te paard verder 11 edellieden de graaf van Solma Hendrik van Dorp jbr van Haren Lodewgk v Boisot Diederik Sonoy Fran oia do la Nore Willem Bloya van Treslong graaf vou Sobwarzeoberg Nicolaas Ruychhaver Jacob Simouaz de Rgck llipperda allen te paard eeu vendel voetvolk hopman vendrig en soldeniers De optocht wordt gesloten door het Brouwers Lakeowevera Schilders en ctjipperfgitde elk vertegenwoordigd door een deken 2 hoofdliedeo eo 3 gezellen en ook oogdoor de RidderlgkeConfrèrie Diletto ad Arme Hot geheel bestaat oit 88 personen Men meldt uit Den Hitsg De sedert eene lange reeks van jaren beHtaande vgf boschtentjea de koffiehuiieu aan de groote oprglaan van het Haagache B oach zullen binnenkort tot het verleden bebooreu Naar men verneemt hebbeu de bewoners van regeoringawege aanzeggiug gekregen dat op 31 December de geboowtjea ontruimd moeten zgn en uiet meer verhuurd znllen worden oa afloop van den termgu van 5 jaren In de boascheu van de Maatscbappg van Weldadigheid eu omstreken houden zich twee wilde zwgoen op welke daar groote schade aanrichten op de bouwakkeid enz De directeur dier Maatscbappg de heer Joh v d Have heeft DU tegen 14 Mei eene groote drgfjacht uitgeschreven Alle jagera die bonder zgo van de groote jachtakte met geneer zullen daaraan kunnen deelnemen Bg de bakk rs te Almkerk eu Nienwendgk werd door de politie het bniod gewogen en op één oa bg allen te licht bevonden Kikker io de aoep Een paar jongens die io het Vondelpark te Amsterdam kikkera badden gevangen gingen Dinsd middag door de Vondelatraat oaar bun woniog Plotseling bleven zg asudachtig luisteren naar het gezang van eeu dienstme sje dat in de keuken van een der huizen bezig waa bet eten klaar te maken De soepterrine staat op de aanrechtbank eo het raam ia open c fiaiaterde een der jongens tganw een kikker er inic De ander waa hiervoor te vinden en heel behoedzaam wierpen zg den kikker in de geopende terrine Het dienatmeiBJe kreeg bet op de zenuwen van schrik eu de beide kwajongens zetten het op eeo loopeu ontsteld dat bun baldadigheid Eooreel gevolg had Charlotte Rooklandt het meiaje dat bet ongeluk bad door den trein van Batavia oaar Mr Cornells te worden overredeo is io het hospitaal aan de gevolgen daartan uverleden Rothschild Bleichröder Lippman Rosenthal MendelasohUf Waracbauer twee Berliner en eenige Russische banken hebbeo samen X4A millioen gulden toegezegd aan vier Russische Bpoorw maatBcbappjjen welk bedrag zg gaandeweg kegioueade io de volgende naaud in den vorm van 4 pCts oktigatÏN aan de effectenmarkt zullen brengen Utrecht viert in de volgende weaV feest ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van den seuaat van het studeotenkorpa De feesten wordea Maandag om 1 uur geopend met het inhalen van de honorairseoatoren enreünisten aan t Centraalstation waarna eene feestrede eene receptie een concert in Tivolic eeo vuurwerk en tot besluit een ooit mnsicale in de studeoten societeit Dinsdag wordt een potpourri optocht gehouden om 3 uur van het Munsterkerkhof het eerste nummer zal de ontwerpera van den Code in levenden Igve doen aanschouwen Poitbier Portali Domat enz maar strgdendc voor een nieuw ontwerp het tweede nummer in den atoet zal voorstellen de vrede van Monsteri de derde groep zal da mannen van den SpaanschAmerikaanscben oorlog te zien geven o a den admirail van het Spaaoache eskader te paard en ten slotte zal de vierde groep de cGlorl der wetenschap ver beelden met Minerva in perioon Dea avonds kermiB in Utrechte Nederlandaeh genaamd kermesse d eté in Tivoli Woensdag rgpartg van het ü S C eu zgne gezelschappen des avooda gevolgd door cefé chantaiit iu de sociëteit tot sluiting van deze verjongingskuur van oud studenten STADSNIEUWS GOUDA U Mei 1898 Na afloop der overganga examens zullen de cadetten van het Ie en 2e studiejaar der Milit Academie voor hun praktische opleiding gedetacheerd worden B het 4e reg inf te Leiden o a de cadet IJsael de Schepper Heden arriveerde alhier de Inspecteur der Infanterie Generaat Majoor C O van Kesteren tot het houden van inapectïe over bet 5a Bataljon 4a Regiment Infanterie Benoemd tot klerk te legraflst 3e klasse bg de Staatsapoor o a de heereo W Ë Ligteringa a hier en H Q Hoogeoboot Voorburg De eerate luitenant kwartiermeester J M S Hogerlatid van het 5de bataljon 4de reg infanterie alhier en de tweede luit kwartiermeester C Rooa vao het 8ste reg infanterie te Arnhem zullen onderling van coips eu garaizoeuaplaata verwisselen LflKKicaKEaK Op 30 Mei as zal alhier de Internationalen Zeilwedstrgd gehouden worden BooEGBAVBN Tot ooderwgzer aan da Chr school alhier is benoemd de heer W Beertnga vau Spaonum Keimpbn a d Usbl Gister ia van de werf de Ngvcrbeidc alhier te wstar gelaten bet gzereo RguBchip Johaon Goatavt groot 710 Uateo gebouwd voor rekening vao de heeren J Bergs en G Lob te paiabarg en daarna de kiel gelegd voor een dergelgk schip groot 750 lasten voor rekening vao den heer P Schoenmakers te Raamsdonk WIELEBMIEUWIS Onder den naam van de Struisvogel c is te Woerden door leden van den A N W B een wielerclub opgericht aaavankelgk hestaaode uit 14 leden Doel is het maken van e ubtochteu en het bonden van wedstrijden Tot voorzitter is gekozeo de heer H W Baelde Jr en tot captains zgn benoemd de heéren A van Vliet en J Volmer terwgl de beeren F vau Detb D van Diggelen en R van Wgk da overige functies io bet bestuur onderling znllen verdeeleu De twee groote Eugelschergwieltentooustelliogen zullen dit jaar op hetzelfde tgdstip vallen De 22ste Stanley Sbaw slaat haar tenten in het laatst van November op io de Royal Agricultural Hall eu de National Sbaw op denzelfden datum in bet Crystal Palace Voor de eerate maal zullen de twee bekende tentoon stel Hogen elkaar dua rechtstreeks coucorreutie aandoen Men houdt zich nog steeds druk bezigmet de vraag Zal Cordaog meergden in denwedatrgd Bordeaux Pargs maar bet antwoordkan beslist luiden hg vertrekt niet Rivierrewordt daardoor van zgn ergsten tegenstaoderontslagen doch niettegenstaande dat kan igotgd toch goed worden daar hg zich reeds debqlp van verschillende motoeyclea en automobielen beeft verzekerd Watelier Baugé en ookHuret rgden niet meê Te Fargs moet ieder die er eeu automobielrgtuig op den openbaren weg wil besturen een examen afleggen voor eeu daartoeaangewezen ingenieur Dat onderzoek bestaatuit een theoretisch gedeelte waarbg moet blgken dat de adapirant de samenstelliDg van hettoestel goed kent en zich rekenschap weet tegBven van BtoriugeD en nit een practiseb bg t welk hg naaat den ioganienr geieten ign rgtnig over een druk en hellend gedeelte van den openbaren weg moet storen en toonen moet intgda te kunnen remmen Onlangs heeft de hertogin van Uzèa het examen afgelegd en is haar het diploma van conducteur c uitgereikt RECHTZAKEN Door de arroudissemants reohtbank te Rotterdam werd Dinsdag het volgende vonnis gewezen 3 maanden gevangenisstraf tegen P H S 31 jaar sloelenmatter eo L van K 25 jaar uitdrager die in den nacht van 29 op 30 Maart jl te zameu en in vereeniging te Zevenhuizen eenige witte eenden ten nadeela van Bendrik den Toom hadden weggenomen De inbreker Stormbro k nit Achttianboveo die bg een nachtelgke inbraak eeo man die bem snapte met een zwaren beitel op het hoofd sloeg werd door het Gerechtshof te Amsterdam veroordeeltf tot 6 jaar gevangenisstraf D Rechtbank te Utrecht had hem 4 jaar opgelegd Ontvoering uit een gesticht Hedenmiddag werd voor de Rotterdamscbe rechtbank behandeld de zaak tegen H O de B 33 jaar oud huisvrouw van T W de V eerder gescheiden ech enoote van W de K zonder beroep te Rotterdam De aanklacht luidt ala zoude zg lo op den 24 Februari 1898 te Maastricht opzettelgk de minderjarige Neeltje de Koning geboren te Rotterdam 2 Mei 1887 zgnde dit kind tgdens haar buwelgk met W de Koning geboren uit baar beklaagde welk buwelgk bg vonnis der Bott rechtbank dato 15 October 1889 op verzoek van W do K op grond van door de beklaagde gepleegd overspel is ontbonden door echtscheiding met alle gevolgen bg de wet bepaald welk vonnis op 24 Februari 1898 in kracht van gewgsde was gegaan en die door baren vadw althans met diena toestemming waa geplaatst in het gesticht Mai8on de la Miserioorde te Maastricht en die zich derhalve bevond onder het opzicht van het hoofd vau dat gesticht hebben onttrokken en het wettig over haar gesteld gezag zgnde haar vader in ieder geval aan het opzicht van dengeue die dit desbevoegd over haar uitoefende zgnde de moeder overate van genoemd gesticht Josephina Claesseu of dongene die anders aan het hoofd van dat gesticht mocht abaaü door dat kind zonder dat zg daartoe gerechtigd was nit dat gesticht met zicb mede te nemen 2o van den 28 Pebr 1808 tot dea 8en Maart 1898 te Rotterdam opzettelgk genoemde minderjarige die op boven omschreven wgze was onttrokken aau het wettig pver haar gesteld gezag hebben verborgen en aab de nasporingen van de ambtenaren der politie te hebben onttrokken 9 getuigen werden in deze zaak gehoord VERSCHEIDENHEID Het stoomschip Generaal Pel heeft op zgn laatste reis naar Makassar 16 uren oabg het wrak van de London gelegen om te beproeven nog iats er van te redden zware branding belette evenwel alle geiueeuacbap Het wrak komt volgens de Makas8 Coarantc te Makassar op vendntie De B Ct achrgft dat de prgzen voor inlandsch meel sinds den vorigen Maandag weer belaogryk zgn gestegen en thans f 19 a f 20 wordt gevraagd Men verwacht nog steeds hoogere prgzen daar tarwe ofierten ontbreken Vele rgke Amerikanen móeten voornemens zgn noch vóór noch na noob gedurende de tentoouatellint van 1900 naar Parga te gaan We zullen Frankrgk laten zien dat het door zich tegen ons te verklaren in deze omstandigheden alles op het spel zet hseft de vrouw van een Amenkaansch senator verklaard Ook znllen we stipt onze belofte bonden om geen Franscbe artikelen te koopen De regeering schgnt goed ingelicht te zgn zegt de cJ B betreffende hetgeen bg de jongste aamenkomst der hoofden te Garoet in het Pediracbe is verhandeld en de daar gesmeede plannen voor zoo gevaarlek te houden dat zg de gereedstaande expediticmaira macht oageveer een maand vroeger wil laten vertrekken Volkomen overeenstemming bieromtreot bestaat echter nog niet tusachen liet legerbestuur eo de regeering Om op allo eventualiteiten voorbereid te zgn wordt chter alles 3ÓÓ ingericht dat desveroiicht da expeditie eerder kau doorgaan De schietoefeningen met de repeteergeweren en karabgoen worden in verband hiermede met meer kracht doorgezet en ook de iroeveo met lichte vetdranaels zooveel mogelgk bespoedigd Intusschen zgn de beida bataljons die van Java medegaan nog niet in het bezit v an de nieuwe Isderwerken zoodat er veel kan a bestaat dat een of beide uog met dfltegenwo rdige hoog t onpraktisch gebleken patroootauohen aallflii moeten uitrokken waaraan dit gevaar verbooden is dat awermen patronen te velde kunnen ver loren gaan welke dan later wel eens in verkeerde handen kunnen terecht komen Bg de genie te Batavia worden proeveqgenomen met djnamietworsten eo handgranatenmet brieante lading om die bg de eeratvolgandaexpeditie te kunnen gehroikeo hg de luatorming van vgandelgke hentinga Op Zaterdag den 26a Maart sloeg debliksem op 2 paal van Indapoeri neder tuaachen een twintigtal manschappen tot dekking derapoorwerkers die matig op een heuveltop oadereen boom post hadden gevat Dekommandaoteen iolandseh sergeant werd totaal lam gealagen 4 anderen hier eo daar gekwetst daoverigen zakten hg den zwareo slag inwnmaar kwamen er met den aobrik af Aan een achrgven nit Ambon ontleent da cSoer Ct het volgende Den 26n Maart kwam hier weder eeo vrg hevige schok voor zoodat alles wat io de kasten etond rinkelde Den vollenden avond een lichtere schok eo zoo gaat het maar door Telkens roeit men dat de grond niet tot roat ia gekomen De beweging is steeds verticaal wat juist zoo gevaarlgk ia Volgene het oordeel van de deskundige oommisaie dia den toestand op Ambon heeft te onderzoeken ia de toekomèt voor onze plaats zeer doistar Do heer Verbeek zegt dat binnen korter of langer tgd maar zeker binnen vier jaren weer een schok minstens even hevig als die van 6 Jan aal voorkomen Eeo beerlgk vooruitzicht Men hoodt de warkiog niet voor vulkaoiscb Wat meu vertelt vao rook die sou zgn opgestegen uit de Wawani is een praatje geweest De sehokkeu zgn te verklaren door een verzakking vao den hovenkorst vau Wainitoe tot PasBo zoodat onze atad daar juist den last van beeft Het sehgnt dat de koraal formatie waarop Ambon mat van onderen verweerd is zoodat die afbrokkelt en dat nu een sobeor of gleof onstaao is vlak onder de stad Telkens waaneer een nieaw stok afbreekt voelt men een schok Vandaar dat de beweging steeds verticaal is De aardkost onder Ambon wordt das natnurlgk hoe langer hoe dunner zoodat het niet oomogelyk wordt geacht dat heel Ambon op eens iu de diepte zakt Meestal wordt men vooraf gewaarschuwd wanneer weer eeu Bcbok zal voorkomen door een geluid als een doffe plona alwf in de veTte en zwaar voorwerp i bet water wordt geworpen daarop volgt dio da schok die heviger of minder hevig ia naarmate de ploos meer of minder hard waa De meeate huizeo zgn nog ruïnes Aau bet weder opbouwen vau de residentie en het po itkaotoor is men druk bezig wat de arme inboorlingen moeten hegiooen als dat werk ia afgeloopen weet niemand en dan praat men hier nog van een feestcommissie voor de Sep temberfeesten Onze hoofden staan er nogal oaar om feest te vieren Wg zgn allemaal even zenuwachtig en in voortdurende spanning Afloop der Openbare Verkooplng van Onroerende Goederen VEILING 12 APRIL ten overstaan van Mr I MOLENAAR Bouwmanswoning met Erf Werf Weiland en Hooiland in Bloemendaal onder Waddinxveen f 12500 k P J Moons Drie perceelen Wei en Hooiland ia Bloemendaal onder Waddinxveen f 18500 k P J van Bgk Een perceel Wei en Hooiland in Bloemendaal onder Waddinxveen f2700 k N Breedgk Bonwmanswoning met twee perceelen Weien Hooiland aan het Jaagpad onder Waddinxveen f 12370 k K V d Torren Jz Een perceel Hooi of Weiland onder Waddinxveen f 2800 k J M Moona Sr Een perceel Hooi of Weiland onder Waddinxveen f 700 k P J van Egk Burgerlijke Stand GEBOREN 9 Mei Christiaan Johan ondera D Goudriaan ea G M Gouka Willehrordua Adrianua ouders A B Faag en H Kompeer 10 Johanna Maria Anthonia onders J J Lakerveld en S van Waas Aaltje ouders P Danens en J van den Heuvel U Helena Maria ouders H Klein en C Stooker 12 Alida Johanna ouders P B 8nel en M van der Heiden OVERLEDEN 10 Mei D van VUet wed D vau Galen 77 j GEHUWD 11 Mei L J Veraluia ea C J Vos ü Hofstede en J H Kolster W Rollfs of Roelofa en M Slecht C B Spee en E Tngnenbarg Reeuwijk GEBOREN Jan Hendrik ouders F van der Hee en A Rietveld Wilhelmina oudere J L Verbeg en W Ballering GEHUWD J Broonik en J M r Leeuwen